close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

1506 isina g. t. sapenova d. k. fahrutdinov g. s jazikh statikalikh anikhtalgan ramani derbes kompyuterde esepteu misalina

код для вставкиСкачать
Ігш
і#штиж ПІІГҮ
ФИЗИКА-МАТЕМАТИКАЛЫҚ СЕРИЯ
в. ш м м в шшрші іш
іііш
вшшашм ішнвшіш
\/
УДК 004.382
ЖАЗЫҚ СТАТИКАЛЫҚ АНЫҚТАЛҒАН РАМАНЫ
ДЕРБЕС КОМПЬЮТЕРДЕ ЕСЕПТЕУ МЫСАЛЫНА
Г.Т. Исина.Д.К. Сапенова, Г.С. Фахрутдинов
С. Торайәыров ат. Павлодар мемлекеттік
университеті, Павлодар қ.
В статье показанц как выбратъ в жкоторых случаях вычнслителһныесхемы, п о д г о то в и ть исходные сведения, выполи и т ь машинныерасчеты, проверить правильность полученных
результатов.
серия Физико-математическая
119
Мақалада кейбір нақты жағдайларда есептеу сүлбасын
қалайтандау керек, бастапқы мәліметтердідайындау, машнналы есептің орындалуы көрсетілген. Алынған нәтижелердің
дүрыстығынқалайтексеру керек екендігі бейнеленген.
Тһе агіісіе зһоууз һоху іо сһоозе зоте сазез оГ сотриііп§
сігсиііз, іоіп іііаі даіа, іо таке тасһіпеассоипіз, іо сһескге^иіагііу
оГіакеп гезиііз.
Құрыпыс құрылымдарьш есегтг^ көп еңбектенуді қажег
еггегінүдеріс.
Қазіргі заманға сай пайда болған дербес компьютерлер
есепт^шінің еңбегін жеңілдеггуге жврдемдеседі. Дербес компыогерперді есепт^лердетабыстықолдануушін құрылымдарды
есепт^діңтюрия гегіздерін білу қажег.
Мысал ретінде статикасы анықталған раманың есебі
келгірілген. Бастапқы мәліметтер дайындау үдерісін нақты
мысал ретінде келтіреміз (1 сурет).
1. сурет
1.1 Тікбүрыш координат жүйесіне байланыстырылған
есептік сүлба рамасы көрсегілгш (1 сурет).
1.2 Түйіндер нөмірленеді (N11 = 6)
1. 3 Стержіндер нөмірленеді (N8 = 5)
1.4 Тірек стержіндері нөмірленеді (N08 = 5)
1.5 Ішкі күштердіңжалпы саны анықталады (N2 = 10)
1.6 Қажетті жүкг^ нүсқаулар саны анықталады (біздің
мысалда ІЯҮ= 1 қабылданды):
Веетник ПГУЛМ, 2007
120
Жүкт^дің бірінші нүсқасында раманы барлық
жүктемелермен жүктейміз ( М = 3 кН м момштпен, жинақталатын күшпен Р = 2 кН және үшбүрыш заңы бсйынша
таралған жүктеме
= 0 кН/м және ц = 0 кН/м. Бұл
жағдайда МРІ = 2; N<31 = 1)
1.7 Барлықжүкт^ нүсқауларға әсер ететін нөлдік емес
түйіндердіңжалпы саны анықталады
№ = ҢР1 +ЫР2+№ 3 = 2 + 0+ 1 = 3
1.8 Барлық жүктеме нұсқауларға әсер ететін нөлдік
емес аралықтардың жалпы саны анықталады
к<з=нді +мд2+ндз =о+і +і=2
1.9 ХҮ (N11,2) = ХҮ (6,2) түйіндердіңкоординат матрицасы қалыптасады___________________
Ү
0.000
4.000
4.000
4.000
4.000
2.000
X
0.000
0.000
2.000
4.000
6.000
6.000
1.10 МШ (N11, 3) = МШ (6, 3) түйіндердіңиндекстер
матрицасы қалыптасады___________________
X
1
4
7
9
11
14
Ү
2
5
8
10
12
15
М
3
6
0
0
13
0
1.11 МІ8 (N8,3) = МІ8 (5,3) стержіндердің индекстер
матрицасы қапыптасады
н
1
2
з
к
2
3
4
М8
33
32
22
серия Физико-математическая
4
б
5
5
121
23
23
1.12 МІ2 (N8, 3) = МІ2 (5, 3) стержінде тәуелсіз ішкі
куштердің индекстер матрицасы қалыптасады
N
1
4
6
7
9
<3
2
5
0
8
10
М
3
0
0
0
0
1.13 МЮ8 (N08) = МІ08 (5) тіректі байланыс векторлар қалыптасады
1
2
3
14
15
1.14 М ІР^Р, 2) = МІР(2, 2).түйіндер жүктемесінін
индекстер матрицасы және РІД№ ) = РУ(2) түйіндер
жүктемесінің векторлық мәні қалыптасады
МІР (2,2) РЦ (2)__________________________
Тевдсудіңнөмірі
Жүктелудіңнөмірі
6
1
8
1
Жүктемснін
мөні
3.000
-2.000
1.15
МІРСМО, 3) = МІР(1, 3) аралық жүктемаіің индекстер матрицасы және ОНК(ЫО, 2) = 0НК(2,2) аралык
жүктсмаіің матрицалық мәні қалыптасады
МІСМ1,3) 0НК(1,2)
Вестник ПГУ Ш4,2007
122
Жұкіелулің
нүсқасы
1
Стержіинің нөмірі
Жүктеменіңиндикаторы
3
2
Я
бастапқы
0.000
Ч
соңында
6.000
1.16 кестесі - Бастапқы мәліметгерді еңгізу тәртібі
Еңгізу
оператордың
нөмірі
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Бір оператордың еңгізілуі арқылы,
ақпарат тізімі
Еңгізу
форматы
3
2
Айнымалы N1), N8, N08, N2, ЫУ, ЫР ж о і е
2013
N0
Түйіндер координатгарының матрицасы
8Ғ8.3
ХҮ (Ш , 2)
Түйіндер иңдекстерініңматрицасы МШ
2013
( Ш , 3)
Стержіндер индекетерінің матрицасы МІ8
2013
(N8,3)
Тіректі байланыс индекстерінің матрицасы
2013
МЮ8 (N08, 3)
Інжі күінтердіңиңдекстер матрицасы МІ2
2013
(ИР, 3)
Түйіндер күштерініңиңцекстер матрицасы
2013
МІР (№, 3)
Түйіңдер күштерінің матрицалық мәні РЦ
8Ғ8.3
(^Р.З)
Аралық жүктеменіңиндекстер матрицасы
2013
М іо (N0, 3)
Аралықжүктемшің матрицалық мәні 0НК
2013
(N0, 2)
2.1 Дербес компьютер арқылы нәтижесін есептеу
УСИЛИЯ В СТЕРЖНЯХ И ОПОРНЫЕ РЕАКЦИИ
СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМОЙ РАМЫ
КОЛИЧЕСТВО УЗЛОВ
ІШ=;6
КОЛИЧЕСТВО СТЕРЖНЕЙ
N3 = 5
серия Филікіһматематическая
123
КОЛИЧЕСГВО ОПОРНЫХ СВЯЗЕЙ
N08=5
КОЛИСЕСТВО НЕИЗВЕСТНЫХ УСИЛИЙ N2 = 10
ОБЩЕЕ ЧИСЛО НЕИЗВЕСТНЫХ ИА = 15
КОЛИЧЕСТВО ЗАГРУЖЕНИЙ
=1
КОЛИЧЕСТВО УЗЛОВЫХ НАГРУЗОК 1^Р = 3
КОЛИЧЕСТВО ПРОЛЕТНЫХ НАГРУЗОК N0 = 1
МАТРИЦА * ХҮ* МАТРИЦА *МІИ*
жгхү
хүм
3 2.00 4.00 7 8 0
4 4.00 4.00 9 10 0
5 6.00 4.00 11 12 13
6 6.00 2.00 14 15 0
МАТРИЦА * МІ8* МАТРИЦА *МІ2*
N8 Н К М8 21 22 23
1 1 2 33 1 2 3
2 2 3 32 4 5 0
3 3 4 22 6 0 0
4 4 5 23 7 8 0
5 6 5 23 9 10 0
МАТРИЦА *МІ08*
081 082 083 084 085 086 087 088 089 0810 0811
0812
1 23 14 15
УЗЛОВАЯ НАГРУЗКА
IVІ2Р РИ
1 6 3.000
1 8 - 2.000
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА
IV 18 Ш() (}Н 0К
1 32.000 6.000
ПАРАМЕТРЫ СТЕРЖНЕЙ
18 ДЛИНА С08 А 8Ш А
1 4.0000 .0000 1.0000
Вестник ПГУЛЫ, 2007
124
2 2.0000 1.0000 .0000
3 2.0000 1.0000 .0000
4 2.0000 1.0000 .0000
5 2.0000 .0000 1.0000
вариант загружения іу = 1
№ стержня усилия в начале усилия в конце
N§N<5^
Ы рМ
1 -4.000 -4.000 11.000 -4.000 -4.000 -5.000
2 -4.000 4.000 -8.000 -4.000 4.000 .000
3 -4.000 2.000 .000 -4.000 -4.000 .000
Ц * « 1-540
4 -4.000 -4.000 .000 -4.000 4.000 -8.000
5 -4.000 4.000.000 -4.000 4.000 8.000
ОПОРНЫЕ РЕАКЦИИ: 4.000 4.000 -11.000
-4.000 4.000
2.2 Н (}, М эпюрлері
Дербес компьютерде раманы есепгө/ нәтижесінде, раманы жүкт^дін бір нүсқасыүшінішкі күштердіңэпюрлері
түрғызылды(2 сурет).
1 жүктеме
2 сурет
Қорытындылайкеле, ЭЕМ -де есептерді жүргізутиімді
болып табылады. Әсіресе, түйіндерінің, стержіндердің
саны, және қүрылымныңжүктеу нүсқасытым көп болған
жағдайда.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
4
Размер файла
147 Кб
Теги
1506, ramana, statikalikh, anikhtalgan, kompyuterov, sapenova, ising, jaziki, derben, misalina, esepteu, fahrutdinov
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа