close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

1513 nurgalieva a jastardin azamattikh tarbiesindegi khazirgi kezendegi keleli maseleler turali a. nurgalieva

код для вставкиСкачать
Бас редактор - Кецесбек ИСАЕВ,
биология гылымдарынын кандидаты,
Казак,станнык енбек сщ^рген кайраткер1
РЕДАКЦИЯ АЛКАСЫ:
CepiK МАКПЫ Р¥Л Ы, к,осымшанын редакторы, Бас редактордын
орынбасары, филология гылымдарынын кандидаты
Сергазы
КАЛИ¥ЛЫ,
педагогика
гылымдарынын
докторы,
профессор
Эбд1желил
УСМАНОВ,
Жетгсай
гуманитарлык;
колледжей
директоры, педагогика гылымдарынын кандидаты
АК*>1ЛДАСТАР АЛКАСЫ:
Камбар АТАБАЕВ, тарих гылымдарынын докторы, профессор, '
1лесхан БАЙСЕРКЕ
М.Х.Дулати атындагы Тараз мемлекетпк
университетЫщ 6ipiHLui проректоры, педагогика гылымдарынын
докторы, профессор,
Кубыгул
ЖАРЫКБАЕВ,
эл-Фараби
атындагы
К,азУУ-дщ
этнопсихология жэне этнопедагогика ортапыгынын директоры,
педагогика гылы.мдарынын докторы, профессор,
г, о.ш ■ | ;<
Роза ЖУС1ПОВА, Алматы калалык, N1 педколледжмн директоры,,
Багдат КЭР1БОЗ¥ЛЫ, Корк,ыт Ата атындагы К,ызылорда мемлекетпк
университетЫщ тарбие ici
жен!ндеп проректоры, филология
гылымдарынын докторы, профессор,
Шалкыма КУРМАНАЛИНА, Орал гуманитарлык, педколлвдж1н(н
директоры, педагогика гылымдарынын кандидаты,
Мвмбет КОИГЕЛДИЕВ, К,Р 6}д|м жэне гылыми министрлИ
Ш.Уэлиханов атындагы Тарих жэне этнология институтыньщ
директоры, тарих гылымдарыныц докторы, профессор,
М екемтас МЫРЗАХМЕТУЛЫ, филология гылымдарынын докторы,
профессор,
Эбд1сабыр
0МЕШ УЛЫ ,
С.Асфендияров
атындагы
Алматы
медициналык, университетжщ доцент1, медицина гылымдарынын
кандидаты,
Саю>тжамал ¥ЗАК,БАЕВА. Т Жургенов атындагы Казак Улттык, онер
академиясынын проректоры, педагогика гылымдарынын докторы,
профессор,
Исламия
ХАЛИТОВА,
педагогика
гылымдарынын
докторы,
профессор
у
Айгер1М НУРГАЛИЕВА,
С.Торайгыров атындары Павлодар мемлекетпк
у н и в е р с и т е т ж щ ДОцент1, ага р ы л ы м и кы зм е т ке р
ЖАСТАРДЫК АЗАМАТТЫК, Т0РБИЕС1НДЕГ1 КД31РГ1
КЕЗЕИДЕГ1 КЕЛЕЛ1 М 0СЕЛЕЛЕР ТУРАЛЫ
Узак жылдар бойы калыптаскан балалар мен жастар уйымдарыныц ез
кызметш токтатуы, букдралык акпарат кураддарыньщ зорлык-зомбылыкты
наеихаттауы, индивидуа)шзм мен iiuiii-жен найдалану психологиясы
жастарды тэрбиелеу iciiie улкен зиян келтлредь Мощд елшемде азаматтык,
матриоттык тэрбиенщ гана емес, сонымен катар азамат-патриоттьщ жеке
басьш калыптастыру идеясыньщ беде® тусш, оган сешм жойылды.
Окшилке орай K a s ip r i кезде кентеген жастар мацызды азаматтык
борыштарды орындауга жауанкершидказ карал, рухсыздык иен елеуметтж
жетишегендит, баска адамдарга келгенде шьщамсыздык,ты, тйга
ai'peccvurriKTi байхатады. Сонымен катар кундылык багдарлар, ic-ерекет
TYPTKinepi, к,орша**ан олемге деген катынас, ез к,абшет-бейимдepi мен
К,азакстан тагдырына д егей кезкарасгар езгёрда: Жастардын кептершщ
бойьшда 6i)iiMi-e, ецбекке, едебиетке, онерге, шыгармашылык кызметпен
адамгеришик кундылыктарга деген кызыгушылыктар жойьш'ан.
Жастар арасындагы бундай жаша жол 6epyi'e болмайды, ейткеш бул
жай К,азакстан реснублшсасынын улттык каушаздитне тура катер
тугазады. Qcipece эскери борыштарды орындауда бул жай ерекше отыр
байкалады. Жогарыда айтылгаи жагдайдыц себебшщ 6ipi натриотгык
азаматтык тербиенщ рол! мен
манызьшын томендеу1мен байланысты.
Мемлекеттщ стратегаялык кызыгушылыктар торбие жумысыныд жалны
принциптерш жасап шыгаруды, мемлекеттщ торбие урдаа мен жастар
саясатынын барлык аснектшерше осер 6epyin арттыруды талап етед1.
К,азакстан
Реснубликасыныц
Елбасы
Н. Назарбаев
толык
чужырымдагандай каз1рп кезде 6iiiiM жене тербие саясаты К,азакстан
халыктарынын улттык медение'й мен салт-дестурлерш есенке ала огырып
журпзуДе калыптаскан, сондыктан, тулга еуразиялык медениет иен
еуразиялык ышымактастыкта дамиды. Торбиенщ жалпы адамзатгык
бастауы кайб1р агартушылык багдарлама мен идеология шедбершде icK e
асырылуы м1ндет. Ал Ka3ipii тербиенщ максаты мен нотижеа бойына оз
халкыныц медениетш c iH ip ie n , баска халыктардьщ медениетш багалайтын,
oM ipiHiij, барысында туря! ic-ерекегп ез басымен уйымдастыруга кабшетп
адам. Аадагершшк торбиенщ мазмунын то>ю.рибеде юке асыру жастарды
емарде баш т альш, ijrinucruiiK пен демократияньщ мураггарын коргай
6 b iy r e уйретуге жаадай тушзады.
Торбие еяеуметтж ш ш жуйе, азаматтык когам институты ретшде
азамат тербиесзшщ нейзп факторы болады. Азаматтык тербие деи 6i3 когам
мен мемлекегпц мушес! ретшде eciii жаткан адамньщ олеумегпксаясатгык, кукыкгык, экономикалык, экологиялык, моральдык-этикалык
5
бшмдерш, тежрибелис ic-арекет адамдарын калыптастыру жуйес1 мен
npoiicci дсп тусшсм1з. Элеуметпк жоис баски катынастар туралы бш мдер
стандарттары азам апы к торбиенщ келед1 маселелерш эркашан жана
тургыдан керш карастыруды галаи етедь Бул салада элемдис сатандар 1 тарга
иитегратщялау M9Hi нспзшдс жас азамат бойыида элеумегпк ic-арекет
cy6beKTici ретшде кезкарасгар мен сешмдер, ой-сана мен адамгеришнкпк
х.асиеттер калыптасады. Тэж1рибелж ic-эрекеттс ocin жаткан адам оньщ
олсуметпк
оргадагы
орнын
бслгшсйтш
айкындалган
азам апы к
касисттермен устамдардыц этикалык непздерйще дамып калыптасады.
K a 3 ip ri заманиьш жеке адамы когамда журш жаткан урдктердщ борше де
белсещц осер бередь
Айта кететш жагдай азамат иен мемлекет арасындагы саясаттыккукыкгык катыиастардын элемдак yjirijxepi мен стандарттары азаматтык
торбиенщ келел! моселелерш вркашаи жаца тургыдан K e p in карастыруды
талап стед1. Бул салада элемдас стандарттарга интеграциялау тек олардьщ
оргасыман орын алып кала коймай, адамнъщ мемлекет жене когаммен
катынастарыныц баска аспсктерш дс жандандыра туссдь Бул б1здщ
рсспубликамыздын азаматтык торбие
жуйес1
ушш
сгсмсндйс нен
теуелаздйсп ныгайту жагдай ында жонс осы салада оз тож!рибем1зд1
жинактауга кажет ерекше кокейтсст] маселе.
Азамат гарбиссшш келел] маселслерш кайта карастыруга когамдагы
идеолошядап бас тарту жайы ерскшс осер бередд. Бурьш rypjii кубылыс,
тусшпстер, взийн iuiKi, сырткы ерекщел1ктсрше карамастан, 6api тугел
косылып карастырыла бердь Оган ссбсп идеология мен саясат 6ip болды да
догматикалык кезкарастар басым орын алды. Осыган орай азаматтык
квптеген касисттер когамда басым белгшенбеген (квбш есе саяси сипатпен)
нускауларга тауелд1 талданып курылымданды. Жана заман азаматтык
торбиенщ курылымын, KOMnoHCHTTepin (тарбиенщ озш де) саяси
коиыо ктурадан жеке алый кдрастыруга жагдай жасады. Ере юле айта кететш
жай жогарыда айтылгандар, ocipece азаматтык торбие мэселелерше ете
к а ж е т нарсслер.
Азамаггы калыптасгыру маселелер 1 iuinwc б 1здщ республикада ерекше
03eicrici азаматтык тарбие жуйесшде жана стандарттарды зерттеп дайындау.
Б1здщ ресиубликамызлагы K a 3 ip ri азаматтык торбие жуйес! бугш п кунде
улттык менталитеттщ жане алеумстпк органын кепулттылык срекшел1ктер1
м еи езгеш едгктерш тояьтк есеике алып байкатпайды десек артык болмас.
Э ри не, бур ы й а з а м а п ы к торбиенщ теориялык непздер! мен колданбалы
асл ек тер !, сонымеп катар, оньщ стандарттары зерттелщ дайындалган жок
деуге болмайды.
Азамаггы торбиелеу жуйес] оз манш каз1рп замаидык педагогикалык
жуйедеп алады, 6 ip a K кексе Одагыиьщ бурынгы ресиубликасы егемендйс
пен тауелЫздис алгаинан сои е з д т м с н дами бастады. TinTi бупнп кун
шындыгы, ндагы озгерютер бул нспздерш кайта карастыруды талап етедь
Бул талапты та-гы 6 ip айкыидауты себеп - ксцес педагогикасындагы
азамаггы торбиелеу жуйсс! баска кундылыктарда курылган, кей жагдайда
T irrri жана езгерктергс мулдем келк'пей/п, вйткеш, К,азакстан халыктары
мен казак халкыныц ерекшелж, езгешелйстср! бар. Жогары сынып
окуттгыларыныц азам апы к белсендш пн карастыру бойынша жургашгеи
зертгеу корытындысы бойынша (1980-1992 ж.ж.) 61з Казакстандагы отбасы
ерекшелжтерш атаганбыз: Россия мен оньщ орталык региондарын жэне
К,иыр Шыгысты алганда Казакстандагы ата-аиалар балаларынын азам апы к
6
белсендшшпн.
к.альиггасуыаа
корытындысы бойынш а).
ж огары рак
эсер
беред!
(зерггеу
А зам аггы к б е л с е щ д й й р . зерттеулерде бхз азам аггы к б е л с е в д ш к п
тулганьщ интегралдык касиет1 дел аыьщтаганбыз. О ньщ н егш тулгаиы д
адамгерцшшс каси еттери ой-санада бею ген азам аггы к сеш мдерь Олар
барлык халы к, кокам м у д д е а уш ш саналы м аксатка багьггталган белсещц.
орекегге байкалады. О сы ган суйене отырыд тулга е зь ц д азаматтык unci
бастаулары манайына барлык, баска н е п зп сипаггамаларды жинал к о са
алады деуге обдед. болады.
Торбиенщ баск а б аш ггар ы н а Караганда азам аггы к торбие езхшн
кепкы рлы гы м ен ерекшеленед1. Тулганьщ ош р мен ic-орекетш щ 6 ip гана
бшштнде белгЬи а з а м а т ш к касиеперлд дамытып калыитасгыруга болмайды.
Б1з белгшегендей азам аггы к бейие, дуры сы рак айтканда, азам аггы к
б елсен дш к тулганьщ OMipi мен ic -орекетш щ , барлык торбие ж ум ы сы иы н
нэтиж ес! бола алады, я т и , азамаггы торбиелеу тулганьщ барлык жасампаз
1с-орекетш сн шектелед1.
Ж огарыда Kejrripijireii сипахтамада 6ip ерекше м ады з бар - ол азам аггы к
се т м д е р . Олар байкалатын ic-ерекетте м щ цегп турде саналы болуы керек.
Т е к к ан а саналы турде орывдадган азаматтык борыштар мен мшдеттер
халы кден
OipjiiK
сез1мш,
Отанньщ
гулдеиу1
мен
к ау тш зд й ш е
жауапк epmuiiicri й'увдзады,
Соны мен, олеу м ,егй к -н ед аготкал ы к т у сш ж репнде азам аггы к торбие
моселелерх
м азм укы н
зерггеу; й
сана
категориясын
карастырумен
байланыстырган ж ен.
Ж еке басты д бхр xopiHici репнде даралык сана, оньщ психикалы к
аспект! тек к ан а ара каты н аста калы птаса алады. Я ш и , ощнддк сана ушш
тулганьщ устамы саналы турде белплснгеи болуы керек. Сана аркылы дара
ту ли г объективат
аки кагты коршаган олемд*, ондагы оз орнын тусш ш
бшедь Тулган ьщ озшдис санасы уш.ш адамньщ м ш ез-к улкы н ьщ м ады зы
срекше. Я гни , оз1нддк сана “даралык м э ш ’е ” ие болады да, ол аркылы
когам ды к ж ен е даралы к сананыц ара-каты сы аныкталацы, ic -орекет ce6e6i,
адам, он ьщ когам ды к каты н а стар жуйесиедеп орны, олеуметтж, азаматтык
усгамы багаланады.
Тулганьщ
жет!лгендш
оныц байла*гыстарды
ангару дореж есш е,
азам аггы к устамы на, б е л сен д ш ш 1с , когамда б ел п ж орьш алуга тырысуына
тоуедш.
Бул жердс токтала кете-riH жай бар: кездесетш когамдык, сана даралык.
саиага белгш! осер бередь Ол руханм, эм бциялы к, элемге деген катынастар
жуйелер! турш де болады да, коцы -куйпер, идеялар, елестер, кезкарастар,
мураттар, когам муш елерш щ умтылыстары аркылы Kopinin топ ты к немесе
ж аш ш когамднстыктарда таны лады. Осыган суйенсек. когам ды к сана
саяси, оконом икалы к, дш и, к у к ы к т ы к , адамгерш ш к! экологиялы к,
гыльш и жоне б аск а орекет турлерш щ лайыкты ерюш де непзделедь Шрак.
когам ды к,
жал пыл а ма
сана
илаигыш тш кка,
кон сер вати зм а
бейш ,
сондыктан оны азам аггы к дсугс болмайды. К оп ш ш ктсн азаматтык сананы
болу ушш когам катынастарында бел 1*ш идеалга жету жолдары мен
куралдарын Йдеуш! лотеидиалды кушгер азаматгык сана и еле pi болады.
Олар жеке тонтардыд, Дара тулганьщ кдлзыгупгьитыктарынан бш к турады,
барлык к огам и ы д кызы*уш ылы п »ш коргайды жоме оркашан жалпы
адамза'ггык кунды лы ктарга б агы п ’алган болады. Азамачтык сана адамзатты
7
дамуга жстелеп, кажет кезлердс сактап калу ушш м а к са п ы езГсртуге
бастайды. Ол когамдык niKip аркылы байкальгп соиын квм епм ен дамиды.
Азаматтык сана когамдагы rypJri п р ш ш к op eK eri, когам ды к катынастар
аркылы icKe асады. Тутас жуйс курайтын азаматгык катынастар
азаматтардьщ умтылыстары, мураттары, козкарастары, олшемдер! мен
олардьщ ез!нд1к пен когамдык игшктср.щ туемгушен турады. Бул жуйе
когамнъщ азаматтык, алеуметж кызыгупгылыкгарын байкатып дара
гулганын олеуметпк менда касисттсрш щ калыптасуына веер бередь
Озш щ MBHi б о й ы н та адамнъщ азаматтык тер би еа торбие ж уйесш деп
коршаган орта корп-пстер жене н сп зп ком1Юнентгер1мен байланысты
жалгыз гана багыт болта! ш ыкт ап аза м а гш к сананын курылымы турл1
деу1рлерде ор турл1 болды. Азаматтык торбие тарихпеи терен тамырлас.
вй ткеш азаматтылык идеясы откенде калай дамыганы туралы бшгмсГз
каз.1рг] когамдагы азаматтык тербие маселелершщ гылыми шенпмш табуга
болмайды. Б1здщ когам азаматгарын калыптастыру мен торбиелеу
моселелсрш гылыми турде шепгу yuiin н еп зп тарихи байланысты есте
сактай отыра моселеищ ер сур аш и тарихта белгш кубылыс, ту евд к калай
пайда болды. ол дамуында кандай басты кезевдерден orri деген тургыдан
Карастыру керек. Жоне де кубылыс, немесе тусшйсгщ даму жолын, оньщ
бугшде кандай болтаный кору ушш мемлекеттй* элеуметтж, саяси,
экономикалык курылымга, тарихи доу1ргс сай карастыру керек.
Бхрнеше тарихи кезецдер барысында филосо(|)иялык-педагогикалык ойniKip халык, Оган ушш туган адам кандай болуы керек дегеп суракка
жауап 1здеда.
Философ-ойшътлдарды мазалаган тагы 6ip мэселе озшдйс пен когам ды к
арасындагы байланыс жоне олардын 6 i p j i i r i . Накты тарихи жагдайларга
байланысты бул моселеде бeлгiлi (Ир 6 i p jii K жок- Дурысырак айткаида,
олардын арасындагы басымдык жоне оныц жагдайы туралы евз козга>та
болады.
А зам апы торбиелеу мен калыптастырудын к еи гасырлык тарихы
доледцеушше, озшшк ней когамдык арасындагы басымдык немесе 6ipjiiicri
аныктайтын корсетюш ретшдс жалпы адамзаттык тусппктер, ягни,
ешкашанда жойылмайтын куилылыктар бола алады. Эр халыктыц дамып
калыптасу жолында урпактан урпакка бершетш жалнылама кундылыктар
оньщ
жинактаган оз теоюрибссшен аиыкталып отырады. Сондыктан,
бугш п азамат хуягасынъщ басым касисттсрш аныктау yrniii азаматгык
торбие моселелерше байланысты нактылы деректерд! тарихи тургыдан
карастыру кажет. Бул деректердщ ор болшепы саналы ойлан талдау
жогарыда койылган сурактарга жауап беруге кемектееедь Вйткеш , дара
тулганъщ азаматгык, улттык садасыньщ срекщелосгерш жоне оныц взи эд к
кызыгунпллыктарын есепке ал май карастыру иепзш де “азаматтылык'’
дегенш мемлекетке кызмет ету леи санау салдарында гылыми 1здешстерде
пайда болган ак дактарды жою ушш аталган тарихи шолу 6i3re ere кажет.
Шын монде адамды м ем л ек еп ж кызыгуш ылык пайдасына немесе
тулганын е з кызыгутпылыгына сойкес торбиелеу кажет пс деген суракка
жауап 1здсу найдальтлык мэденис^ мен жеке бас байлык медениет!
арасындагы моселен! нгешуге акеп Т1рейд1. взшдпе педагогикалык
теорияиыи, оньщ философиялык дапздерш (бунын кажегтш ш туралы
профессор Э.Н ысаибасв кои ж азада) куруды ойластырган Еуразиялык
контипенттс туратын б!здер ушш бул мосслс тондрехтиде ш ы ш егагы адам
8
тарбиеа процесшщ ерекшелистер1 бар ма деген суракты шешу кажет.
Тарихи-педагогикалык талдауга суйене отырып ия, бар деуге болады.
Долелдщ непзп o6beKTici решще б1здщ, мектептщ жене бшм беру
жуйесшщ эзшдак тарихи даму жолын алу керек.
Ею гасыр тогысында тарих б1зден еткещц сынды кезбен карастырып
ойлануды талап стсда. Бугшп адам р щ ж бш !м нщ мацызды м э т мен
тулганьщ касиеттерш калыитастыру арасындагы к,айшыльщтар айкын
байкалады. Азаматтык торбие моселелерш шешумен улттык жэне
аймактык азгешел1ктсрд1 есепке ала отырып азаматтык касисттерд1
торбиелеу ерскшелйстер1мен байланысты киыпдыкгар шын монде жогарыда
аталган кайшылыктарды шешуге йпэеледй
Bip псдагогикалык тсориада (кенестж) дамыгандыктан казакстандык
педагопосалык теория мен практика кон уакыт азаматтык торбие
мэселелершде технократикалык псдагогикалык парадигма непзшдеп
батыстык стандарт-улплерд1 пайдаланды.
Батыста, Европада жоне шыгыста, Азияда туратын адамдар арасында
белгин айырмашылыктар бар. Бул даусыз, айкын деректер иепзделген
коптеген
полыми
зерттеулер
тулганы
кальттастыру
урдосшщ
epeiaueJiiKTepiH оньщ элеуметпк даму ортасымен, ултымен, тэрбйеейщщ
отбасылык бастауларымен байланыстырады.
Шыгыстагы агартушылык багдарлама мен идеология эркашан
адамзаттык адамгсршшЬс кундылыктар мураттармен басшылык жасайтын
тулганы калыптасгыруга багыггалган. XX гасыр адамзат акыл-ойыньш
улылышн корсетумен 6ipre оньщ осал тустарын да байкатты. Буган
адамды тек оз! ушш найда 1здеуге, рухани-адамгершшпе олшемнен
айрылган акыл-ой сананын адасуына, ё%ерл1кке жол ашатын артык
рационализм эсер erri.
Кдзакстанныц гсографиялык орньга алсыи, улттык. е р ей й еяж тёр ш
оньщ элеумегпк даму ортасымен, ултымен, тэрбиесшщ отбасылык
бастауларымен байланыстырады.
Шыгыстагы агархутлылык багдарлама мен идеология эркашан
адамзаттык адамгершишс кундылыктар мураттармен басшылык жасайтын
тулганы кальштастыруга багытталган. XX гасыр адамзат акыл-ойыныц
улылыгын корсетумен 6ipre оиын осал тустарын да байкатты. Буган
адамды тек 03i ушш найда 1здеугс, рухани-адамгершшк елшемнен
айрылган акыл-ой сананьщ адасуына, сссрл1кке жол ашатын артык
рационализм эсер erri.
Казакстаннын географиялык орнын алсын, ултты к ерекшелйстерда
ссепке ала отырып казакстандык педагогика жас урпакка адамзат
жинактаган прагматикалык бшмдердо берумен шектелмеу1 керек. К,айта
багыт пен куштщ Ko6i урпактар арасьищагы жойылган байланыстарды
кайта жандандырьш,
тулганьщ
азамапык
касиеттерш торбиелеп
кальштастырудагы тарихи тэж1рибе мен рухани-педагогикалык мураггарды
кайта oMipre окслуге жумсалу кажет.
Азаматтык торбиенщ максаты азамаггы калыптастыру болгандыктан
бул туешжп карастыра отырып “азамат” деп саяси кукыкты, озшдце,
кызыгушылыктарын когам кызыгушылыктарымен байланыстыра алатын
мемлекет пен когам мушесш айтамыз. “Азамат” туешш тек демократиялык
жуйелерде гана емес демократиялык емес жуйелерде де болады. Эр кезде
сол когамды, м ем л ек ет баскаратып адамдар гобьнгьщ кызыгушылыктарыи
icKe асыратын курал рстшде мемлекетке оган толык ис адам кажет.
9
С о н д ы к тан , адам © т р ш щ ж агдай ы н кобшссе ез тараиынан бслплсйтш
“ м ем л ек ет” т у е ш М ту л ган ьщ дам уы мен кмзметш e3i гаешедг
Ж огары да айткаи дарды к ор ы та кслс жастардьщ азамапык торбие
ж у й есш е к о га м м еи м ем лек ет жагынан коп колдау кажет екенш
тужы рьгмдаган ж е н . А зам атты к тарбиенщ когамдык-мемлекетпк жуйесшщ
м ак саты - е з ц щ к к ы зы гу ш ы л ы к та р ы м еп катар когамдьпс-мемлекетпк
к.ызыгут!гь1лы ктар дь 1 ш кс асы руга багыггалган алеуметтис манызды icор екетке ж астарды даярлап
к осу . О танда орын алгап олеуметтйс-медени
ж агдайды есеп к е ала оты ры п п сд аго ги к ал ы к м1ндеттер аркылы бул максат
ттактылапуы
мумю н.
вй ткет.
жас
буын
урпактын
азаматтык
т а р б и е л ш п н щ б е л г ш дам у д а р ё ж сс! когампъщ алгы бслсенд1 болтн щ
д ем о кр ати ял ы к
м ем лекетпк
Mymeci рстшде тулганьщ жана турйг
калы п тасты р у м у к та ж д ы гы арасы ндагы кайшылыктар туады. Оларды шешу
ym iii ж ана тулга к а ж е т
адаМ гср ш ш к д ф р ёэш ш е ж етш азаматтык
модениетт1 калы п тасты р уы к ер ек болады. Бул тулганьщ кажегп сана
турлер!
(к у к ы к т ы к ,
са я си ,
эконом и калы к)
дамыган адамгеришпк
сезхм дерщ еп байлаш-лса оты ры п э л е у м е гп к манызды ic-арекетте азаматтык
устам ы н к вр сетс алуга к абш ет! бар азам ат гулгасын ©Mipre экелехй.
К рры та KejrreH/TC, 613ДЩ ойымызттта, мемлекет азаматтык тербиеге
кдты суы упин тем ен д еп л ер д ь:
- алеумсгпк манызды ie-орскетке жас азамаггарды даярлау у ш н мемлекетпк
багдарлама, стратегияны жете зертгеущ;
- псдагогикалык куигтердщ интеграциясына, баскаруына, барлык дврежелердс
олардыи кызметтержщ келюуше каже г курылымдарды уйымдастыруды;
жастарлын азаматтык. торбие происсшдс букаралык коммуникация
ь;уралдарыи максатка багьпта паидалаиуга;
когамдык белсендж 1сксрлискс, когамдык уйымдар к,ызмепне жан-жакты
колдауды, халыкаралык, азамапык. байланьгетардьщ дамуы ултщ кукыктык жэне
баска жагдайларды камтамасыздандыруы кажет.
Бз’зд щ мсмлекеттмгзш и азам агтары мемлекеггеп пакты осыларды кутед1,
о й тк еш , азам атты к торбие ж ет1стш и щ басты тал абы , жагдайы отбасыньщ,
м ек теп тщ
ж эн е
м ем л ек ет п к
когамдык
баскару
уйымдарынын
и е д а г о т к а л ы к куш терйг к о су га бай лан ы сты . Баскару уйымдарынын
м !н д е л азам аггар кукы ктар!>ш ы ц орындалуын камтамасыз етш колдау,
зацдарды н
оры ндалуы н
бакы лау.
ОларсыЗ
азаматтык
когамды
кальпттасты руга болм айды .
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
4
Размер файла
399 Кб
Теги
tarbiesindegi, azamattikh, jastardin, 1513, turali, khazirgi, maseleler, kezendegi, keleli, nurgalieva
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа