close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

1517 rahimjanova r. a molekulalikh fizikanin keybir takhiriptarin okhu kezinde okhu materialdarin elementpen taldau tehnologiyasin kholdanu tajiribesinen

код для вставкиСкачать
Ігш
і#штиж ПІІГҮ
ФИЗИКА-МАТЕМАТИКАЛЫҚ СЕРИЯ
в. ш м м в шшрші іш
іііш
вшшашм ішнвшіш
УДК 372.853
МОЛЕКУЛАЛЫҚ ФИЗИКАНЫҢ КЕЙБІР ТАҚЫРЫПТАРЫН
ОҚУ КЕЗІНДЕ ОҚУ МАТЕРИАПДАРЫН ЭЛЕМЕНТПЕН
ТАЛДАУ
ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ ТӘЖІРИБЕСІНЕН
Р.А. Рахимжанова
Па&подарский государственный педагогический
институт, г. Павлодар
Вданисйстатьерассштриваюісяасновныеправилаипрактическ х обосиованиеМКТ, броуновскседвижате, вес и объеммолекул
А талған мақалада «МКТ негізті ережесі және олардың
тәжірибелікнегіздеуі, Броун қозғалысы, молекуланьщ салмағы
және мөлшері. Молекуланың жылдамдығы» (кестеніқараңыз)
тақырыбымазмұиыныңэлементбойынша талдаунысандарының
бірі келтірілген.
Тһе ргезепТ апісіе сопзібегв іһе іпаіп гаіез апё ргасіісаі
зііШапііаііоп оГМКТ, Вготііан тоііоп, х^ещһі анд атпоипі оГ
пюіесиіез.
48
Вестник ПГУМ4,2007
Қазіргі замандағымектептіңфизика курсытөрг негізгі
төориялардыңнегізінде құрылды: классикалықмеханизм,
молекулалықфизика, кванттықтеорияға жататын арнаулы
теория элемшттері мен электродинамикалар.
Әр негізгі тюрияда әртүрпі деңгейдегі тюриялықталдап
қорыту бар: фактілер, негізгі физикалық ұғым, физикалық
құбылыстардыңидаэлогиялық моделдері, принциптері мен
зандары, тюриялыққорьпыңщ>шар, маңыздыэксперименттер
ментәжірибелікұсьшыстар. Физика ғылымретіндетекқанатабиғатіуралыбілімжүйесінғанаемес, теориятанупринциптері
жұйесіқәдістері мшқұралдарынөзінекіргізегіндіктш, сқушылардыфизика сабағында ғылымитану процесімш таныстыру
мұмкін. Сонымен бірге, қазіргі уақьпта ақпаратіықбағытта
сипатталатын, тану процесі технологиясыныңқажетгілігін»,
гносаэлогиялык мәселелердің рөлі өсіп келеді. Физиканы
оқыту әдістері физикадағы ғылыми тану әдістерінв сәйкес
кеяуі тиіс. Физиканы көбінесе тәжірибеде орын алалын жеке
факторлардыңжиынтығырегінде емес, ғылымретінде оқьпу
керек. Физикаоқушыларғахабарлауғағанаемес, сонымшбірге
қолданудыүйретугеқажетдепсанайтын, білімніңанықталған
құрылымыжәнгғылыми элементгері бар ғылымсияқты.
Шындығында, олардыңаздығынанемес, олардыңнақты
құрылымдаұйымдастырылмауынан және жүйеленбе/інен,
оқушылардыңбілімінде маңызды кемшіліктер болады.
Физика курсыныңмазмүнына методологиялықбілімді
қалайенгізу керек?
Физиканы оқытудыңдәстүрлі әдістемесінде ұсынылғансияқты, тек жекелеген фрагмшттерін бөлшекпен емес,
тұтас жүйе ретінде енгізу керек деп есептейміз.
Жүргізілгшпедагогикалықтәжірибедегі педагогикалық
шағын зерттеудш методологиялық және жүйелі білімнің
тиімді механизмін қалыптастыру оқуматериалын элемштпш талдауға негізделгштехнология болып саналады.
серия Физико-математическая
49
Игеру деңгейін анықтау кезінде: білімнің осы және
басқа элементтерін білу, түсіну және қолдана білуде біз
«физика» төртібі бойынша мемлекеттік жалпы міндетті
стандарт талаптарына сүйендік.
Осы мақалада «МКТ негізгі ережесі және олардың
төжірибелік негіздеуі, Броун қозғалысы, молекуланыңсалмағыжәне мөлшері. Молекуланыңжылдамдығы» (кестені
қараңыз) тақырыбы мазмұныныңэлемент бойынша талдау
нысандарының бірі келтірілген.
Молекулалық- кинетикалықтюрияны оқудыңнегізгі
методологиялықміндеті -молекула қүру материясы туралы, қозғалыстыңжылу нысаны туралы, қозғалыстыңжылу
нысаныныңматериалдықтабиғат жеткізгіш - молекуласы
туралы оқушылардың түсінігін қалыптастыруда, қозғалыстың жылу нысанының өзгешелігін және заңдылыгын
түсіндіруде терең және нақты түсінік беруден түрады.
Жыпу қозгалысы материалдық жепазгіш сипаттамалары
жүйесініңнегізі аталмышдерекгерініңтапдауыболыптабылдоы:
1. молеісулалардьщбасқаматериаддықнысаналар сияқгы
анықталгансалмагы, импульсі, гравитациялықжәне инерциялыққасиеттері бар;
2. мошқүлалар - молекула жылдамдығы, еркін жүгіру үзындыгы, барлықашпенгЕн-қақгығысу сандарыньщсипаггамасы болып саналатық түрақгы жылу қозғалысы жағдайында болады;
3. тартылыс пен серпіліс кезінде молекулалар арасында
біркелкі өзара әрекетгестік пайда болады және бүлкүштер
молекулалар арасыныңарақашықтығына байланысты. Осы
сабақта оқып - үйренген қүбылыс МКТ негізгі ережесін
растайтын фактіні өзініңалдына қояды. Осы фактілердің
негізінде молекулалардың жылу қозғалысын сипаттайтын ерекшеліктерін ашуға болады. Жылу қозғалысының
маңызды ерекшелігі - оның кері айналымдылығы және
зандылықпен анықгалған статистикалық сипаты.
50
Веетник П Г У М 4,2007
Бір сабақіын тақырыбыныңмазмұнын элЕмаптіен талдау кестесін құру кезінде құрылымдағыагалмыш білім э®мвптерініңмазмұнын анықтаймыз: дерекгерді, түаніктерді,
құбылыстаржәнепроцестерді, физикалықшамаларды. Заңдар
мш зандыльпсгар, тюрия мш принциптер. Оқушылар алдағы
сабақгаұйретЕтінбілімніңбарлықжнынтығынжұйеліньюанда
көругемұмкіндікалады.ТехнологиялықкартамұғалімгефизикабсйыншаМемлвкеггікжалпыміңцегтістандарттагааітгарына
сәйкесдеңгей,көлвмжәнесқуматериалыньщмазмұнынметодологаялықтүсіндіруді нықтүсіңдіругемүмкіңцікбереді.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1
Размер файла
122 Кб
Теги
okhu, 1517, keybir, rahimjanova, kholdanu, tajiribesinen, fizikanin, kezinde, taldau, takhiriptarin, materialdarin, tehnologiyasin, elementpen, molekulalikh
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа