close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

2034 b.b.nakupova khurast filosofiya negizderi b.b.nakupova khurast

код для вставкиСкачать
Казахстан Республикасыньщ Бш м жэне гылым министрлИ
С. Торайгыров атындагы Павлодар мемлекетпк университет!
ФИЛОСОФИЯ НЕГ13ДЕР1
колледж окушылары ушш семинарлык
сабактарга арналган эдютемелк нускау
Павлодар
д о
fS b
Казакстан Республикасыныц БЫ м жэне гылым министрлш
С.Торайгыров атындагы Павлодар мемлекетпк университет!
Колледж
ФИЛОСОФИЯ НЕГ13ДЕР1
колледж окушылары ушш семинарльщ
сабактарга арналган эдастемелж щгщау
w itr a n i «и д и » шшм» н и и т т и и м р и ч и •
С. БЕЙСЕМБАЕВ АТЫНДАГЫ ГЫЛЫМИ КГТАПХАНа
ОПК, ОКУ ЗАЛЫ
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ППС
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ . С . БЕЙСЕМБАЕВА
• ПАВЛОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ P M U K I
Павлодар
Кереку
2009
TV
УДК 101 (07)
ББК 87 я_7__
Ф 53
Баспага С. Торайгыров атындагы Павлодар мемлекетп'к
университет! колледжжш оку-адктемел1к
кенеамен усынылды
IliKipcapanuibi:
T.F. Ахметова - философия гылымдарыньщ кандидаты, доцент,
философия
жене
мэдениеттану кафедрасыньщ мецгерушс1
С. Торайгыров атындагы Павлодар мемлекетпк университет!
Курастыруш ы Б.Б.Накупова
Ф 53 Философия непздер1: колледж окушылары уннн семинарлык
сабактарга арналган эдшгемелш нускау / куРаст- Накупова Б.Б.
- Павлодар : Кереку, 2009. - 28 б.
Эдютемелж куралда «Философия непздерЬ> пэншен семинарлы
сабактардын такырыптарына кыскаша шолу жасапады. Куралдагы
жумыс
жоспарларын,
усыныстарды,
тестнс тапсырмаларды,
проблемалык сурактарды окытушылармен
катар, окушылар да
пайдалана алады. Семинар сабактарында пайдаланылатын термицдпс
сездж те енпзицп, сондай-ак дайындык ретшде бершетш
тапсырмалар, максатка жету коздер1, niicip таласка арналган
сурактармен 6ipre баяндама такырыптары да усынылады.
Эдютемелж курал мемлекетпк стандарт пен типик багдарламага сай жасалган.
г',» ГМПЯ7-М'П
Ш У т Д 'Н
I
i
УДК 101 (07)
© Накупова Б.Б., 2009
© С. Торайгыров атындагы ПМУ, 2009
K ip icn e
Философия непздер1 пэншен семннарлык сабактарга
арналган эд!стемел1к нускау
Казакстан Республикасыньщ тэуелЫздж алуына байланысты
когам адам ic-эрекетшщ эр саласында кездесетш турл1 мэселелерд1
шешуде. Солардьщ 6ipi- бш м беру жуйесш реформалау жэне сапалы
дамыту жолдары.
Бугшп тавдагы жас урпакты тэрбиелеуде жэне б!л1м нэр!мен
сусындандыруда заман талабына сай жаца технологиялар кажет.
Ce6e6i дуниежузшш кауымдастыкга жэне Еуразиялык нарыкка
лайыкты сапалы маман иелерш тэрбиелеу -бугш п бш м беру
саласыныц тшелей М1ндеть
Бершетш бш мш ц жан-жакты, терец, мэнд1-магыналы болуы
ушш, 6LniM берудщ жаца тшмд! технологияларын пайдалану кажет.
Жас урпак тек теориялык 6LniM гана алып коймай, оны практика
жузвде еркш пайдалана алатындай халде болуы керек.
BrniM беру жуйесшщ дэр1стемел!-практикалык саласында турл1
эд1стерда, окыту формаларын, курылыстык-дидактикалык жинактарды
пайдалануга болады. Бул бершетш бш мнщ терец де сапалы болуына
апаратын б1рден 6ip жол.
Сондай жумыс тэсщдершщ 6ipi- семннарлык сабак. Бул
сабактарда окушылар окытушыньщ кемепмен ез ойларын ортага
салуга, ой корытындысын шыгара бшуге уйренедь Теориялы турде
алган бшмшен талыми нэтиже шыгаруга машыктанады.
Семннарлык сабактарды етюзудщ турл1 эдю тэсшдер 1 бар.
Семинар-практикалык сабактарды еткшерде ез алдына
мшдеттер койылады: окушыларга такырьштар, каралуга тш сп
сурактар, колданылатын эдебиеттер Ti3iMi алдын-ала бершу керек. Эр
окушы езшщ 1здешс аркасьшда дайындаган ецбепн аудитория
алдында коргап беретшдей дайындьщта болу керек.
Семинар- оку процесшдеп ец 6ip дамьпудыц белсенда
формаларыныц турь 1здешс жумыстары аркасьшда окушы вздшнен
жацалык аша алады,жуйеленген гылыми б ш м аркасында дуниеге
козкарасы калыптасады.Семинар сабактарында окушы бершген
такырыпка байланысты 63i жоспар курып, турл1 эдебиеттерд!
пайдалану аркасында лекция туршде жумыс дайындайды. Ол
жумыстарда окулыкта жок материалдар кездесу кажет.
Тыцдарман кауымга арналган турл! ойлантарлык сурактар
койылу кажет немесе такырыпка байланысты ситуациялык жагдайлар
да болган дурыс.
3
Семинардлык сабактарда эр турл! улеспрмвл! материалдар жэне
кернеюч куралдарды пайдапану жогары нэтиже берегли сезш
(картапар, кестелер, таблицалар, TipeK белплер1, постерлер т.б.)
Семинар сабакгарыныц ти1мд1 тэсшдвршщ 6ipiHe- алдын-ала
бершетш проблемалык тапсырмалар жатады.
Мысалы
1. Философияньщ гылымдар iшшде алатын орны кандай?
2. Шыгыс пен Батые философнясынын арасындагы толыктык
жэне аукымдылык айырмашылыктар кандай?
3. Пантурюшщдж жэне панисламдык желеу1мен журпзшген
идеологиялык курес турш жэне исламфилософиясын зерттеуде кандай
кедерп жасады?
4. Кенеспк кезевдеп философияньщ
Казакстандык
философияга dcepi болды ма?
5. « Ежелп заман философиясы», « Орта гасырлар
философиясы», «Жана дэу1р философиясы» б атм дерте жеке-жеке
сипаттама бер.
6. К^азак философиясынын пэндйс саласын керсететш кандай
ерекшел1ктерд1 атай ала-сыздар?
Осы сиякты проблемалык сурактар барысында окушыларды
ездшнен ойлануга, ой корытындысын шыгара бшуге, ез ойын ортага
сала бшуге жетелеу керек.
4
1 Еж елп Унд! философиясы
Жоспар:
1) шыгыс философиясына сипаттама;
2) ежелп Унда философиясы-коне оркениет ошагы;
3) унД' когамындагы мифологиялык жэне философиялык
квзкарастар.
Семинарга дайындьщ ретгнде бершетш тапсырмалар:
1) жалпы Шыгыс философиясына жан-жакгы сипаттама беру;
2) философияныц баска пэндермен байланысын мысалдар
аркылы дэлелдеп беру;
3) ежелп Ущй мэдениетшщ баска мэдениеттерге Караганда
ерекш елтн дэлэдеп беру;
4) жайнизм, Буддизм, Локаята (Чарвака) угымдарына терен
туспнктеме беру.
Семинар сабагьшда мынандай максатка жету кезделедк
1) шыгыс елдерше юретш елдердщ философиясына сипаттама
бере отырып, 1здешс аркасында жаца бш ш -бш к дагдыларын
калыптастыру;
2) салыстыра отырып, ортак белгшер1 мен айырмашыльщтарын
айыра бшу керек;
3) ежелп Унд! мэдениетандеп дши-философиялык мектептерд1
атап, зркайсысына аныктама беру.
Шюр тал ас ка арналган сурактар
1. Уцщ мэдениетшщ ескертюип Ведалар неше бел!мнен
турады?
2. Ежелп оркениетгщ непзп ошактарына нел!ктен Унд1 елш
жаткызамыз?
3. Ерте дуние ескертюштершщ 6ipi Упанишадка угымына жанжакты TyciHiK бер.
Баяндама такырыптары
1 Философиялык дуниетаным-мифология жэне гылым.
2 Кыры мен сыры ашылмаган тылсым дуние.
3 Дши-философиялык мектептердщ 6ip-6ipiMeH байланысы,
айырмашылыгы.
5
2 Кайта ерлеу дэу1р1ндег1 философия
Жоспар:
1) кайта ерлеу кезещ философиясынын гуманиспк сарында
болуына эсерш типзген ipi ойшылдар;
2) Схоластикалык философиядан гуманиспк идеяга толы
философиялык квзкараска жол ашкан идеялар;
3) Леонардо да Винчидщ, Николай Кузанский, Джордано
Бруноныц, Томазо Кампанеллоныц кайта ерлеу дэу1ршдеп
философияга коскан ynecrepi;
4) Жана заман философиясы мен мэдениетшщ дамуына
Ренессанстьщ типзген scepi;
5) Галилео Галилей, Томас Мор, Никола Макиавелли, Николай
Кребс сиякты сол заманныц улы ойшылдарьшьщ кезкарасы.
Семинарга дайындык ретшде бершетш тапсырмалар:
1) Салыстыру аркылы ею философтыц Цицерон « Ойлау, я гни
eMip суру» жэне Рене Декарт «Мен ойлаймын, ягни OMip cypeMiH»
ойларын талдау;
2) Ci3flin ойьщызша Эл-Фараби мен Ибн Сина идеялары кайта
ерлеу Adyipi мен жаца заман философиясында калай дамыды?
3) «Кайта ерлеу дэу1р1ндеп гуманиспк ойлардыц дамуына эсер
еткен ойшылдар» атты философиялык, шыгарма жазу;
4) Шыгыс ойшылдары ецбектерщце осы кезенге кандай бага
берген жэне кандай удестер коскан?
5) Кайта ерлеу дэу1ршщ философиясынын баска дэу1рдеп
философиядан айырмашылыгы жэне ерекшел!пн ажырат.
3 Таным теориясы. Сана туралы угым
Жоспар
1) Таным теорияснын форм ал ары мен сананьщ тур л ер iне жалпы
сипаттама беру;
2) Мифологиялык сананыц ерекшел1п жен1нде niicip айткан
ойшылдардыц ецбепне талдау жасау;
3) Платон, Рене Декарт, Г.В.Лейбниц, Н.Мальбранштан,
В.И.Шеллинг, И.Г.Фихте сиякты и д е а л и с т философиянын ец
кернекп ек1лдер1н1н сана туралы пш рлерше дэлэдеме жасау;
4) XVII-XVIII f . f . философтардын индивидуалдык танымньщ
дамуына берген гылыми ой корытындылары.
Семинарга дайындык ретшде бершетш тапсырмалар:
1) Tipi жуйелердщ езш-ез1 баскаруда психиканьщ мацызы;
6
2) Бш м нщ онтогенезшщ eici кезецй сез1мдж-эмпирикалык жэне
рационалдык формаларына жан-жакты талдау жаса;
3) Акикат философиясына аныкгамалар айткан антик
заманыныц, орта гасырлар философтарыньщ пш рлерш ортага салу;
4) Абсолюта акикат пен салыстырмалы акикат угымдарына
мысалдар келпре отырып, гылыми нэтиже жаса;
5) Таным теориясы туралы бшмдерш уштай отырып, жаца
бш м -бш к дагдыларын калыптастыруга байланысты езд1ктершен
1здешс жумыстарын тапсыру;
6) Бершген такырыпты басшылыкка ала отырып, ершн
такырыпка эссе жазып келу.
4 Философиядагы адам мэселес1
Жоспар
1) Философия тарихындагы адамныц шыгу теп мен оньщ мэш
туралы идеялар;
2) Ежелп Ущц философиясында адам элемдж жанньщ б о л т
ретшде пайымдалуын дэлэлдеу;
3) Ежелп К^ытай философиясында адам туралы езшдж miMfli
калыптастырган ец кернекп екщцердщ ппарлерш ортага салу;
4) Демокрит, Платон, Аристотельдердщ адам мэселеа бойынша
айткан пш рлервде этикалык индивидуализмдо жактауда эгоизм
концепциясыньщ орны;
Семинарга дайындык ретшде бершетш тапсырмалар:
1) Адам мэш мен максаты неде?
2) Адам ем1р1нщ к¥пиясы не больш табылады?
3) Слздщ ем1рлж к^ндылыгьщыз не?- сиякты ойлар келемшде
жан-жакты езджтершен ой корытындысын дайындау;
4) Ертегрек философиялык антропологиясы мен Ежелп Шыгыс
философиясына Караганда
батыстык философияда рационализм
принцитшц басым болуы не себепп деп ойлайсыздар?
5) Аврелий Августин мен Фома Аквинский сиякты
ойшылдардардыц «адам», «жан» угымдарына берген аньщтамалары;
6) XVIII гасырдагы француз материалистер1
Гольбах,
Гельвеций, Дидроньщ философиялык антропологиясыныц езгеше
ерекшелНн дэлэдеу;
7) Адам жэне оньщ мэш туралы Ka3ipri кезкарастар айткан
пшрлерд! салыстыру;
7
8) Философиядагы т р г а ретшде адамнын мэш мен элеуметпк
индивидуалдылык жайында ез ой корытындыцызды жасай отырып,
гылыми тургыда нэтиже жасау.
5 Казак философиясы
Жоспар
1) Казак философиясы калыптасуыньщ тарихи ерекшел1ктер1;
2)Казак
дуниетанымындагы
тэвдрпплдпс
жэне
кене
жазбалардагы алгы философиялык ойлар;
3) Жыраулык философиядагы тарихи-элеумегпк болмыс жэне
акын жыраулар философиясы;
4) Казак агартушылыгыньщ непзп ерекшел1ктер1 жэне оньщ
тарихи алгышарттары;
5) Дэстурлпс жэне жацашылдык философиясы.
Семинарга дайындык ретшде бершетш тапсырмалар:
1) Турю тайпалары непзвде калыптаскан бай рухани мура
женшде 1здешс жумыстарын ортага салу;
2) Тарихтан алган бш м -бш к дагдыларын пайдала отырып,
казак философиясьгаыц калыптасуындагы прогрессива даму жэне
кедергшердо саралау;
3) «Рулык» генетизмшц кушею кезещ кай
кезде катты
байкалды?
4) XX гасырдыц басындагы улт-азаттык кетершстщ тарихи
манызы казак философиясына кандай 3cepiH типзд1?
5) Казак философиясында жи! кездесетш элеуметпк утопия
туралы не айтуга болады?
6) Сак- скиф философиясындагы кене дуниенщ «жет1 гуламасы»
атагына ие болган фэлсафашылар (Фалес, Солон, Периандр, Клеобул,
Хилон, Биант, Питтакти) туралы не бшеаздер?
7) Эл-Фараби философиясында анык керсетшген, казак
философиясы эркашан «накты адам когамына», бакытка , тенщкке
жетудщ кандай жолдарын керсетед!?
8) Казак халкьшьщ басынан еткен тарихи окигалар казак
философиясына да ез i3iH калдырды, ол кандай i3?
9) Казак философиясындагы когамдык уш ой кезеннен етп,
олар- когам, когамдастык, когамдык niicip. Осы мэселе бойынша не
айтуга болады?
10)Философия тарихы эдютемесшщ непзп 6ip мэселесь
жалпылык пен даралык катынасы буп жайлар казак философиясында
кандай орын алады?
Окушылар семинар сабактарында пэнищ категориялары
мен непзп тусш1ктер1мен тол ык таныс болуы кажет
«Философия нег13дерЬ> пэншен терминд1к сезд1к
Философия- дуниеге тугае кезкарасты калыптастыратын жэне
ондагы адамньщ орны туралы толганатын рухани ic-эрекеттщ
формасы. TipmuiiicriH барлыгына катысты ортак непздер туралы ийм.
Агностицизм- дуннеш тану мумюцщгш толыктай немесе
жартылай жокда шыгаратын Ы м.
Аксиология- кундылык теориясы, кундылык; mirn рет1нде
философияньщ бвлш ь
Альтуризм- баска адамдарга калткысыз кызмет жаса, олардыц
и гш п н кара басыцньщ камынан артык кою.
Апейрои- Анаксимандр юрпзген сапасыз, айкын емес, ш еказ,
мэцп козгалыстагы дуниенщ алгапщы непзш бейнелейтш угым.
Бейсаналы к- адам мшез-кулкындагы сананьщ катысуынсыз,
ойламай, дагдыга айналган касиет аркылы эркет жасау.
Догматизм- уакыт пен накты жагдайларды ескермейтш,
озгермейтш укгымдарды пайдаланатын философиямен гылымдагы
ойлау эд!сь
Дуализм- материлды жэне рухани субстанцияиы дуниенщ ею
бастауы ретшде карастыратьш моиизмге карама-карсы философиялык
угым.
Баты сш ы лдар- 19-шы гасырдьщ 40-шы жылдарындагы
орыстын ой багыты, славяндык жуйелерге карсы багыт.
Заратустра- зароастризм деп аталатын коне иран дш шщ
реформаторы жэне пайгамбар.
Калокагатия- антикалык эстетиканьщ аударуга келмейтш
термиш, индивид сулулыгыныц шарты болатын сырткы жэне ioiid
ундеспл.
Космополитизм- м ем лекетпк ж эн е улттык
Tepicxe шыгаратын элемдак азаматтык идеологиясы.
егем ен д ш к п
Тулга- кундел1кт1 жэне гылыми термин. Жеке тупганы осы
немесе баскв когамньщ немесе кауымдастыктыц Mymeci ретшде
сипаттайтын, элеуметтж мацызды жуйесь
Логика- бйнмнщ кай саласында болмасын кажетп, ойдыц
жалпы мацызды турлер1 жэне куралдары туралы гылым.
Логос- ежелп грек философиясынын термиш, ол «соз»,
«магына», «тусшш>, «niicip» сиякты магыналарды бщщредь «Логос»
терминш философияга Гераклит енпзген.
9
Материализм- философиялык басты багыттардын 6ipi,
философияныц иепзп сурагын материяиьщ, болмыстыц табигатгыц
6ipiHuiLniriHiH пайдасына шешедй
Метафизика- болмыстыц сез1мнен тыс устанымдары мен
бастаулары туралы гылым, философияныц синоним! реттиде
колданылады.
Дуниета ным- дуние жэне ондагы адамньщ орыны, амамныц
езш коршаган ортага жэне езше деген карым-катынасы.
Монизм- дуниенщ кептеген кубылыстарын, букш тарпплтщ 6ip
бастамасы, 6ip Heri3i болуын карастыратын тэсш.
Натурфилософия- табмгат философиясы, табигатты ойлау,
тусщщру. Ол философияныц алгашкы тарихи турь
Ноосфера- адам ic-эрекеп дамуыныц басты аныктаушы
факторы болып есептелетш табигат пен когамньщ езара эрекетгесу
саласы.
Онтология- болмыс туралы ипм; философияныц болмыстыц
фундаменталды устанымдарын, нактылыктыц негурлым жалпы
мэндерш зерттейтш ш м.
Туйсж- обьективт1 дуниенщ сез1мге эсершщ нэтиж еа, бейнелеу
npoueciHiH бастапкы децгеш.
Парадигма- антикалык жэне ортагасырлык философияда рухты
жэне оньщ элемдж езара катынасын сипаттау уш н колданылатын
угым.
Алгашкы философия- Аристотель философиясыныц термин!,
кешннен шыккан «метафизика» терминше сэйкес жэне «онтология»
угымьша жакын.
Таным- объективт1 дуние бейнесшщ жогары формасы. Таным
жеке индивидтердщ к-эрекетшсЬ болмайды.
Постмодернизм- Батыстыц дамыган елдершдеп мэдени санасез1мдеп, акыргы 6ip жарым-ею онжылдыгында керсетшген
тенденциялардыц 6ipiKKeH белгшенуь
Прагматизм- субъективта -идеалист! к философиялык шм. Ол
згерш отыратын адамдардыц алдарында пайда болатын eMipfliK
философия.
KeHicTiK пен уакыт- материяныц iuiKi ажырамас атрибуттык
касиеттер1, eMip суру формалары болып табылады. Дуниенщ
курылымдылык касиеттерш, заттардыц, денелерд!Н кубылыс пен процесс арасындагы алатын орнын,
орналасуын кещспк угымы сипаттаса, уакыт- узактыкпен
сипатталатын материяныц формасы.
10
Рационализм- таным теориясындагы ипм, танымньщ жэне адам
ic-эрекетшщ бастауы акыл дейтш философиялык багыт.
Реализм- санадан тыс шындык. Адамныц шындыкка деген жанжакгы катынастарын бейнелеу, ем1рдщ заццылык, типтЬс магнасын
ашу.
Оз1Нд1к сана- ауыз ею тгпде ез жеке басынын кундылыгына
сену.
Сана- психологияда сез1м мен ой бейнелершщ жиынтыгы, оган
каралайым жагдайда аталмыш 6ip децгейде мен ез1м осы бейнелердо
бастан кеппрген тулга екендапн анык бшу.
Субстанция- дагдылы тусшпсте материялар, нэрселер синоним!;
философиялык тургыда кзрылып туратын куйлер мен касиеттерге
кдрама-карсы езгермейтш угым.
Схоластика- мектеби гылым, батысхристиандык, ортагасырлык
кезецдеп мектеп козгалысы, гылым, философия.
Бинмдерш беютуге арналган теспк тапсырмалар
1 нуска
1. Метафизика дегешм!з не?
A) МэндшЬсп жекежэне тугае туршде принципиалды тану;
B) Адамныц езшщ шецбершен шыгуга мумюндйс беретш
рухани форма;
C) Адам жасаган еюняа табигат;
Д) Философиялык 6lniM кэдэылымыныц онтологиялык принципу
Е) Практикалык философия.
2. Философия дегешмЬ не?
A) М эндш кп жекежэне тугае туршде принципиалды тану;
B) Адамныц езшщ шецбершен шыгуга мумюндйс беретш
рухани форма;
C) Адам жасаган еюнш1 табигат;
Д) Философиялык бш м курылымыныц онтологиялык принципу
Е) Практикалык философия.
3. Философия кашан калыптасты?
A) б.з.д. 1 г.
B) б.э.д. VI-Vr.r.
C) б.з.д. V f.
Д) б.з.д. Hr.
Е) б.з.д. Хг.
II
С) АКД1, Кытай, Уцщстан;
Д) Ундютан, Кытай, Грекия;
Е) Италия, Грекия, Германия.
6. «Еш нэрсе жоктан пайда болмайды» деген тужырымныц
авторы
A) Тит Лукреций Кар;
B) Эпикур;
C) Демокрит;
Д) Гераклит;
Е) Аристотель.
7. Ибн Сина медициналык тургыда философияны нешеге
белген, кандай?
A) Диалектика, метафизика;
B) Физика, логика, диалектика;
C) Физика, логика, метафизика;
Д) Логика, диалектика;
Е) Химия, физика, логика.
8. Антик философиясы тарихындагы ерекше орын алатын
софистер юмдер?
A) Протагор, Горгий;
B) Пифагор, Демокрит;
C) Аристотель, Демокрит;
Д) Демокрит, Гераклит;
Е) Коперник, Эпикур.
9. «Схоластика» ры мы н ет дэлелдещц?
A) Дши идеологияны дэлэдеу, 6 ip - 6 ip iH e упггастыру;
B) Когамныц рухани oMipiH акикаттау, дэлэдеу;
C) Дуниеш акикаттау;
Д) Д ни кагидаларды акикаттау, дэлэлдеу, растау.
Е) Философиялык угымга жуп ну.
ЮЛикей
немесе
Перипатетиктер
мектебш
им
уйымдастыргаи?
A) Платон;
B) Аристотель;
C) Пифагор;
Д) Демокрит;
Е) Эпикур.
11. «Бак» мектеб1 кай гуламаныю?
A) Платон;
B) Аристотель;
C) Пифагор;
12
Д) Демокрит;
Е) Эпикур
12. «Тэн туралы ой жан туралы ойга, жан туралы ой
жекелеген субстанция жайлыойга, ал бул ой ОДдай туралы ойга
жетелейдЬ>,- деген оидыц иеск
A) Ф Аквинский;
B) А.Августин;
C) А.Кентербериский;
Д) Р.Бэкон;
Е) У. Оккам.
13. «Медицина гылымы канондарыныц авторы» k i m ?
A) Ф.Аквинский;
B) А.Августин;
C) Авиценна;
Д) Р.Бэкон;
Е) У.Оккам
14. Jiao Цзы философиясындагы басты угым?
A) Жол;
B) Медитация;
C) Аскетизм;
Д) Дао жолы;
Е) Зулымдыкка купшен карсыласу.
15. Дуниеге кезка расты н шындык дун иет бурмалап
бейнеленд1руип формасы калай аталады?
A) Миф;
B) Дш;
C) Теория;
Д)Эпос;
Е) Практика.
16. Философияныц эд!стемелж непзше нелер жатады?
A) Миф жэне дш;
B) Практика жэне теория;
C) Диалектика жэне метофизика;
Д) Агностицизм;
Е) Эклектизм.
17.Фалеспц айтуы бойынша дуниедепшн 6api неден пайда
болады жэне неге айналады деген?
A) Ауа;
B) Су;
C) От;
Д) Апейрон;
13
Е) Топырак.
18. «У рей метафизикасын» пайымдауга тырыскан алгашкы
философтардыц 6ipi:
A) Ф.Энгельс;
B) К.Маркс;
C) А.Шопенгауэр;
Д) И.Фихте;
Е) Гегель.
19. Кумэнс»з, шынайы, адекватты 6LniM мэселес! деп н е т
айтамыз?
A) Акикат;
B) Сана;
C) Материя;
Д) Кещстш;
Е) Уакыт.
20. KeHicTiK пен уакытта eMip cypin, эркашан козгалыста
болатын, сансыз кеп системалар жнынтыгын не деп атаймыз?
A) Акикат;
B) Сана;
C) Материя;
Д) Кещстзк;
Е) Уакыт.
21. Объектив!! дуниенщ субъективтп беннеа немесе адам
миыныц функциясы деп neni айтамыз?
A) Акикат;
B) Сана;
C) Материя;
Д) Кещепк;
Е) Уакыт.
22. «Мен ойлаймын, демек, eMip суремш» деген ойдын Heci
юм?
A) Ж.Ламетри;
B) Рене Декарт;
C) Ф.Гегель;
Д) И.Кант;
Е)Т.Гоббс.
23. «Адамныц жануардан айырмашылыгыныц ез1, ен
алдымен адамзатка оныц адамдыгы туралы хабар беретзн
ойлауында.» деген ойдын авторы:
A) Ж.Ламетри;
B) Рене Декарт;
14
С) Ф.Гегель;
Д) И.Кант;
Е) Т.Г оббс.
24. Дуниедеп барлык нэрселердщ бастапкы мэш, пайда болу
мэш кандай 1гпмд1 беред1?
A) Субстанция;
B) Схоластика;
C) Метофизика;
Д) диалектика;
Е) Логика.
25. Санага карсы туратын куш
A) Эмоция;
B) Бейсаналык
C) Индивид;
Д) Менталитет
Е) Теория.
26.
Ресейдщ
дамуын
европалык
улп
бойынша
насихаттайтын багытA) Батысшылдьщ;
B) Славянофильдпс;
C) Соборшылдык;
Д) Православиел1к;
Е) Дши философия.
27. Философия кай елде пайда болды?
A) Еуропада;
B) Ежелп Кытайда;
C) Ежелп Уцщстанда;
Д) Ежелп Грекияда;
Е) Bip уакытта ежелп Унд1, К^ытай, Грекия жерлер!нде.
28. Логоска карай батыл кадам жасаган ерте дуние
ескертюштершщ 6ipiA) Упанишад;
B) Брахма;
C) Санкхья;
Д) Йога;
Е) Вайшешика.
29. Болмыс категориясын философияга туцгыш енг1зген
философ
A) Сократ;
B) Фалес;
C) Парменид;
15
Д) Платон;
Е) Аристотель.
30. Бш м нщ кандай формасы непздеуд 1 жэне тексеруд1 тал ап
етед!?
A) Гипотеза;
B) Аксиома;
C) Факт;
Д) Теория;
Е) Мэселе.
П- нуска
1. Философия дегешми не?
A) Табигат болмысына катысты ерекше сала;
B) Адамньщ езшщ шецбершен шыгуга мулж беретш рухани
философия;
C) Логика мен бшмд1 зертгейтш сапа;
Д) Бул мэдениеттщ 6ip саласы;
Е) Эмоцияны зерттейда.
2. Философияныц 2 ЭД1С1?
A) Техника философиясы, антропология философиясы
B) Теория мен практика;
C) Натурфилософия, метафизика;
Д) Философиялык герменевтика, риторика;
Е) Материализм мен идеализм.
3. «Позитивизм» угымын К1М енпзд|?
A) Француз философы Огьюст Конт;
B) Греция философы Парменид;
C) Аристотель;
Д) Фалес;
Е) Сократ.
4. Бастапкы философия...
A) Натурфилософия;
B) Бш1М теориясы;
C) Метафизика;
Д) Fылым философиясы;
Е) Саяси философия.
5. Олей, сулулык элем! бул -
A) Логика, гносеология;
B) Этика, мораль философия;
C) Эстетика;
Д) Эпистемалогия;
16
Е) Онтология.
6. Парменид пен Гераклит кандай угымды енпзд1?
A) Философия;
B) Б ш м теориясын;
C) Онтос-болмыс;
Д) Жэнь, ли;
Е) Пойетикалык философия.
7. Буддизмдеп азаптан босатылу термин!?
A) Карма;
B) Сешм;
C) Нирвана;
Д) Таным;
Е) Атман.
8 .1^ай ел 4 каста га белшед!?
A)Кьпай;
B) Ундостан;
C) Греция;
Д)Рим;
Е) Казакстан.
9. Будданыц непзш салган?
A) Сократ;
B) Сиддахартха Г аутама;
C) Лао-Цзы;
Д) Конфуций;
Е) Платон.
10. Лао-Цзы философиясындагы басты угым?
A) Жол;
B) Конфуцишк багыт;
C) Дао жолы;
Д) Байлык пен танымнан арылу;
Е) Логика.
11. Аристотель курган философиялык мектеп?
A) Кинизм;
B) Эпикуризм;
C) Скептицизм;
Д) Ликей;
Е) Стоицизм.
12....... осылардыц кайсысы хат танымаган?
A) Аристотель;
B) Платон;
C) Демокрит;
атындагы ш лыми
17
Д)Зенон;
Е) Сократ.
13. Брахманизймге карсы мектеп —
A) Джайнизм;
B) Йога;
C) Веданта;
Д) Мимонса;
Е) Саннхля.
14. Фалестщ ойынша «Бэршен кушп не?» A) Акылды;
B) Бипюп;
C) Кажеттинк;
Д) Ат;
Е) Адам.
15. Философия кай елде пайда болды?
A) Африкада;
B) Ежелп Кьггайда;
C) Еуропада;
Д) Вавилонда;
Е) Bip уакытта Ежшп Уцщ, К^ытай жэне Грецияда.
16. Философия антропология нешеге беленед1?
A) 3-ке теориялык, практикалык, пойетикалык;
B) 2-ге техника, ноосфера концепциясы;
C) 2-ге риторика, поэтика;
Д) 1-ге этика;
Е) Ол беленбецщ.
17. Ертедеп унгн философиясында материалист1к агым
A) Нирвана;
B) Локаята;
C) Йога;
Д) Миманса;
Е) Этика.
18. ^ай ойшылда 3000 шэк1рт1 болды?
A) Аристотель;
B) Сократ;
C) Платон;
Д) Конфуций;
Е)Зенон.
19. Брахман, Джайнизм; буддизм кай елдщ дждер|?
A) Ертедеп Кь1тай;
B) Ертедеп Греция;
18
С) Ертедеп Вавилон;
Д) Ертедеп Ундо;
Е) Эллада.
20. Фалес Египет абыздарынан кандай атын алган?
A) Дана;
B) Ойшыл;
C) Кереген (Оракул);
Д) Акылды;
Е) Кайсарлы.
21. Аноксименнщ ойынша дуниенщ непзп не деген?
A) Алейрон;
B) Ауа;
C) Апория;
Д) От, ауа, су жэне жер;
Е) Ляззат, рахат.
22. Антик философиясынын дуниеге келу жылдары?
A)Б.З.Б. П —I;
B) Б.З.Б. VII —VI;
C) Б.З.Б. V — IV;
Д)Б.З.Б. V I - V ;
Е) Б.З.Б. Ш.
23. Апатия мен автарияныц магынасы —
A) Ол О дуниеде бакытка жету;
B) Сократтын мектептерш1н 6ipi;
C) Бакытка жетюзепц кемелднс пен даналыктын шарты;
Д) Адамньщ максаты туралы ш м ;
Е) Бузу жэне кайта жинактау.
24. Скептицизмнщ идеалы не?
A) Классикалык жуйешц 6ip Typi;
B) Теория туралы тю рден бас тарту, эдет - гурыптарга суйену;
C) Практикалык туралы тю рден бас тарту;
Д) Догмаларга карсы nirap;
Е) 1зллекке жетуд1Н кыска жолы.
25. Перипатеттиктер мектебшщ талантты тулеп A) Платон;
B) Теофраст;
C) Аристотель;
Д) Александр;
Е) Фалес.
26. Ахина п р и н щ ттц M3Hici ол А) Дши адамдарга карсы сез айтпау;
19
B) Eiu6ip Tipi жэнд 1кке юшкентай да зиян келпрмеу;
C) Эскери адамдарды курметтеп, сыйлау;
Д) Крленер мен саудамен айналысу;
Е) О дуние бар дегенге сенбестж тугызбау.
27. Локоятаныц шыгу ce6e6i —
A) Ежелп рулык когам ыдырап, таптьщ когамныц, мемлекеттщ
пайда болуы;
B) Барлыгы материалисток багытта болуы;
C) Брахманизмге оппозициядан басталады;
Д) Санкхьяньщ пайда болуымен;
Е) Философияныц дуниеге келушен.
28. Буддизмге 4 басты мэселе?
A) Абыздар, эскерлер, eMip азапка толы, азаптан кутылу;
B) Нирван ага жету, деваяна жолы, eMip азапка толы, азаптан
кутылу;
C) 0Mip азапка толы, ол азаматтардьщ ce6e6i бар, азаптарды
токтатудьщ мумкщщктер1, азаптан кутылудьщ кез1;
Д) Сауда, кол енер, жер ендеумен айналысу, нирванага жету;
Е) Азапты жою мумюн еместтп, сауда, eMip азапка толы.
29. Конфуций 3 турлi байланыстыкты жактайды, олар
A) Кек пен жер, эке мен бала, жер мен кол;
B) Бастык жэне багынышты, кек пен жер, эке мен бала;
C) Акылды мен акылсыз, бастык жэне багынышты, eMip мен
ел1м;
Д) Бастык жэне багынышты, эке мен бала, epi мен эйел1;
Е) От пен су, кек пен жер, эке мен бала.
30.Конфуций
философиясында
кай
проблемалар
карастырылмайды?
A) Этика мен логика;
B) Логика мен адамгершшк, онтология;
C) Жауапкершшк пен логика;
Д) Космология, онтология, гносеология, логика;
Е) Этика, адамгершшк, онтология.
III- нуска
1.
Аристотельд1ц
заттарды н,жагдайларды н,кубылы старды н
орналаскан?
A )сез 1м;
B) болмыс;
20
аргы
пайымдауынш а
ж агы нда не
С) зат;
Д) мэндмпк;
Е) кубылыс.
2. Г рек ойш ы лдары бастапкы философия ны не деп атаган?
A) монофизика;
B) метафизика;
C) нанофизика;
Д) физика;
Е) методика.
3.ХХ
гасы рды ц
улы
философы
Хайдеггердщ
пайымдауынша ен сонгы непз, адамзат болмысыныц соцты
накты турагы олA)зат;
B) болмыс;
C) тш;
Д) мэндинк;
Е) eMip.
4Д ай философтыц niidpiH позитивизм деп атауга болады?
A) Аристотель;
B) М.Хайдеггер;
C) Фалес;
Д) О.Конт;
Е) Парменид.
5.Философияныц неше эдк-тэс 1лдер 1 бар?
A) 4;
B) 5;
C) 2;
Д) 3;
Е)6.
6."Ф илософия" р ы м ы ертедеп гректердщ неше сезшен
Куралган?
A) 2;
B )3;
C) 1;
Д)4;
Е)6.
7."Философняны кчмдср "фэлсафа" деп атаган?
A)гректер;
B) римдакгер;
C) латын едцер1;
Д) кытайлыкгар;
21
Б) арабтар.
8. Фнлософинныц салаларын корсет
A) кукык философиясы;
B) мэдени философиясы;
C) саяси философиясы;
Д) шаруашылык философиясы;
Е) барлыгы.
9.0нтологиялык принципке непзделген табигат болмысына
катысты, оидагы заттар мен удер1стерге катысты философияны
... деи атайды?
A) практикалык философия;
B) натурфилософия;
C) философиялык онтропология;
Д) теориял ык философия;
Е) барлыгы.
10.Фнлософинныц З-iHini эдк-тэсипн корсеткен ойшыл
A) Аристотель;
B) Платон;
C) Фалес;
Д) Сократ;
Е) Эпикур.
Н.Философияныц калыптасу кезещ
A) б.з.д II-V;
B) б.з.д V-VI;
C) б.з.д III-IV;
Д)б.з.д VI-V;
Е) б.з.д V-VII.
12.Ежелп дуние ескертшштершщ 6ipiA) Девояна;
B) Брахма;
C) Арха Астра;
Д) Упанишад;
Е) Нирвана.
13.Адамга дурыс ойлауга , рухын кушейтуге жетелейтш
ескертшшA) Даршандар;
B) Арха- Астра;
C) Нирвана;
Д) Джаинизм;
Е) Нирвана.
14.Даршандардыц пайда болуы кезецш корсет
A) б.э.д 6г;
B) б.э.д 2г;
C) б.э.д Зг;
Д) б.э.д 7г,
Е) б.э.д 8г.
13.
Буддизм философиясында
ядамиын си
iierhri
максаттарыныц 6ipi
A) €Ыцд1 взщ бшу;
B) 0зЬщ1 еэщ тану;
C) 0зйуи езщ тану;
Д) 03iaai озщ корсету;
Е) 03inai o3in жену.
16. Сидхартха Гаутама Будданыц п i к i рi боймнша адам 4
игЫкт! ацикаттын мэшн тус!ну керек:
A) Дуние каздретке толы;
B) Барлык wcipeTTin ce6e6i ,адамныц кулкынан;
C) Касыреттщ себептерш жою;
Д) Нирванага жету;
Е) барлыгы дурыс.
17.
Брахманизмге карем оппозициялык коцш куйдеН
мектеп
A) Джайнизм;
B) Упанишад;
C) Брахма;
Д) Даршандар;
Е) Нирвана.
18. Цай елд|ц философиясында "Ян" жэне "Инь"туралы
козкарастар калыптасты?
A)Унд1;
B) Египет;
C) Грек;
Д) Кытай;
Е) Рим.
19. "Даосизм” ыпмшщ непзш салушы
A) Конфуций;
B) Лао-Цзи;
C) Мо-Цзы;
Д) Сюнь-Цзы;
Е) Ян-Цзы.
20.
Барлык мэндШктщ кайнар кез1 ретшде БрахманАтманнын нактылыгын непздейтж философиялык жуйе
23
A) Ньяя;
B) Санкхья;
C) Веданта;
Д) Миманса;
Е) Вайшешика.
21. Философияныц калыптасуына непз болган 3 ipi ошак
A) Рим, Ежелп Ущц, Грекия;
B) Вавилон, Ежелп кытай, Грекия;
C) Грекия, Унда, Епшет;
Д) Епшет, Грекия, Вавилон;
Е) Ежелп Унда, Ежелп Кытай, Грекия.
22. Софистер 1 орынга кандай мэселеш койган?
A) Тэрбие мэселесп;
B) Адамгерпшпк мэселесш;
C) Б1шм мэселесш;
Д) @Mip мэселесш;
Е) Барлыгы.
23. Материалистердщ niicipiHiiie, ap6ip зат 5 элементтен
тирады, олар:
A) Жер, от, су, ауа;
B) Ауа, адам, тамак, су, жер;
C) Металл, ауа, агаш, су, жер;
Д) Металл, агаш, су, от, жер;
Е) Жер, агаш, су, ауа, от.
24. Конфуцийдщ катан принципке непзделген принцишн
корсет
A) Бас киялга салынбау;
B) "Мен бшемш" дегендйстен аулак болу;
C) Касарыстык керсетпеу;
Д) 031нщ жеке басы жайлы ойламау;
Е) Барлыгы.
25.Конфуцийд1н ецбеп
"¥лы угыну ютабы
"-ныц
принцинтершщ 6 ip iH корсет;
A) Кыз бен p i;
B) Эке мен бала;
C) Жаксы мен жаман;
Д) Ата мен ала;
Е) Ыстык пен суык26."Дуниен1ц непз! су немесе баска 6ip зат емес, белпс13,
шекс!3 бастама-апейрон" деп kim айткан?
А) Анаксимен;
24
B) Фалес;
C) Анаксимандр;
Д)Зенон;
Е) Парменид.
26."Элемде барлык заттар Судан пайда болады" деген
философ
A) Гераклит;
B) Аристотель;
C) Сократ;
Д) Фалес;
Е) Демокрит.
27. 0 p i Платоннын шэюртц
болган ойшыл
api
А.Македонскнйдщ ^стазы
A) Платон;
B) Аристотель;
C) Демокрит;
Д) Сократ;
Е)Горгий.
28."Маскаралык ем1рден ерл!кпен олген артык " деген
канатты сез калдырган ойшыл
A) Сократ;
B) Анаксагор;
C) Эмпедокл;
Д) Зенон;
Е) Парменид.
29."Ликей" мектебш ашкан галым, ойшыл
A)Горгий;
B) Протагор;
C) Гераклит;
Д) Эпикур;
Е) Аристотель.
25
Теспк тапсырмалардыц кшттер!
Нускалар
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1-щ ека
А
В
В
С
д
А
С
А
д
В
Е
А
С
2-нуск;а
Б
Б
А
С
С
С
С
Б
Б
С
д
З-нуска
Е
Б
С
д
с
А
Е
Е
Б
А
д
д
в
с
в
с
Е
А
С
Е
Б
Б
Б
А
Е
Е
А
Д
Д
А
С
с
д
в
В
С
с
Б
А
Е
А
С
Е
д
Б
Б
С
Б
Б
Б
А
С
д
д
26
Б
С
С
А
Д
Е
Б
С
д
Б
А
Е
Эдебиеттер
1 Алтай Ж., Касабек А., Мухамбетэли К. Философия тарихы. Алматы :« Раритет », 2006. —312 б.
2 Арын Е.М. Материалы Республиканской научно-практической
конференции «Актуальные проблемы развития педагогического
образования в Республике Казахстан». - Астана, 2002. —19 б.
3 Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. - М.,
1989. - 241 с.
4 Fабитов Т. Философия. - Алматы : « Раритет », 2005. - 400 б.
5 Еремеев Д. Ислам : образ жизни и стиль мышления. - М.,
1997.-265 с.
6 Кпшбеков Д. Философия. - Алматы : «Карасай», 2008. - 360 б.
7 Назарбаев Н.Э. Fасырлар тогысында. - Астана, 1999. - 302 б.
8
Нысанбаев Э ,
Курмангалиев F. К&зак халкыньщ
философиялык мурасы. Философия тарихы. - Астана, 2006. - Т. 14. 488 б.
27
Мазмуны
1
2
3
4
5
6
7
8
Kipicne........................................................................................... 3
Ежелп Ундо философиясы.......................................................... 5
Кбайта ерлеу дэу1р1ндеп философия........................................... 6
Таным теориясы. Сана туралы угым.......................................... 6
Философиядагы адам мэселеЫ................................................... 7
К^зак философиясы..................................................................... 8
Пэнге арналган терминдж сездж............................................... 9
Бшмдерш беютуге арналган тестж тапсырмалар................. 11
Тестж тапсырмалардыц KUiTTepi.............................................. 26
Эдебиеттер................................................................................. 27
Б.Б. Накупова
ФИЛОСОФИЯ НЕГ13ДЕР1
Колледж окушылары упнн семинарлы к сабактарга
арналган эдостемелйс нускау
Техникалык редактор Г.Н. Сейтахметова
Жауапты хатшы А.Т. Сулейменова
Басуга 02.06.2009 ж.
Эрш Typi Times.
niiniM 29,7 x 42 Ул. Офсетпк кагаз.
Шарпы баспа табагы 0,80 Таралымы 20 дана
Тапсырыс № 0974
«КЕРЕКУ» Баспасы
С.Торайгыров атындагы
Павлодар мемлекетпк университет!
140008, Павлодар к., Ломов к., 64
БЕК1ТЕМ1Н
^ Т о р а й г ы р о в атындагы
ici
Ж ^ш н дё^оректоры
felllf
Пфейфер
\и°*^гоо5жЖь> *?<Г
X
ч- ^ si
у
Курастырушы: Накупова Б.Б.
К огам ды к пандер ци клдж комиссиясы
Философия непздер1
колледж окушылары упнн семинарлык сабактарга
арналган эд1стемелш курал
Когамдык пендер цикдщк комиссиясында макулданган
« /£
» O S' № S
хаттама
2009 ж.
Колледжщ оку-эд1стемелш отырысында беютщщ. 2009 ж. <4> наурыз.
Ж ? хаттама
ЦК тврайымы_
Р.А. Алимкулова.
ЕЭК терайы
JT.B. Панькова.
Колледж
Р-К-Ержанова. 2009 ж.
Ж
СМ бвл!М1 н/{
МАЦУЛДАНДЫ
ОУЖ ж 0К Б бастыгы
Г.С. Баяхметова 2009 ж. « М »
т ^
А.А. Варакута 2009 ж. « Ж .»
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1
Размер файла
562 Кб
Теги
nakupova, khurast, filosofiis, 2034, negizderi
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа