close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

2822 kabilova g.k. abisheva g.k aleumettik salani retteu

код для вставкиСкачать
S 6S(££)
d S3
Pi
J C /A
Казакстан Республикасыньщ бшм жэне гьшым министрл1п
С. Торайгыров атындагы Павлодар мемлекегпк университет}
Экономикалы к теория кафедрасы
ЭЛЕУМЕТТ1К САЛАНЫ РЕТТЕУ
070440 «Мемлекегпк жэне жерганкт) баскару», 540430 «Мемлекегпк
жане жергшкп баскару», 522630 «Мемлекетпк жене жepriлiктi!
баскару», мамандыктардын сырттай оку формаларынын студенттер!
уилн «Элеуметпк саланы реттеу» йэн1 бойынша бакылау жумыст .1
орындауга арналган
0Д1СТЕМЕЛ1К Н¥СКАУ
•
Павлодар
1.
Казакстан Республикасыньщ бш м жэне гылым министрлт
С. Торайгыров атындагы Павлодар мемлекетпк университет!
Экономикалы к теория кафедрасы
.!!•«• гг-
м1-«1чп
'»
t. ..
ЭЛЕУ М ЕТТ1К САЛАНЫ РЕТТ ЕУ
jliwlntf
. • 3 . ... j
,!- ж й
070440 «Мемлекетпк жене жергшетч баскару», 540430 «Мемлекетпк
жэне жергш кп баскару», 522630 «Мемлекетпк жене жергшюН!
баскару», мамандыктардын сыртгай оку формаларынын студенnepi
ушж «Элеумётпк саланы реттеу» neHi бойынша бакылау жумысти
орындауга арналган
0Д1СТЕМЕЛ1К Н ¥СКД У
г?»
.I*;»т-'йИ-аН
йч*«8ЬМ
г йч
Г 1И^Щ<
г .gwM?
i-evJrMsjc
4.
• •> г*j- €!:f<ic5=J
! r.t
1,-и -
ftilfc
i-ч j-^sa
£
■* и '.тл
-i • -I
~
•it -i* me 4чЦЦ£| *
1-1» :И* j u p e - j
- F!M
*>
B«
1 Йв'.Цч
1 Рей!
Павлодар
Мазмуны
Kipicne
Тапсырма нускасын тавдау
Бакылау жумысты орындауга арналган э®стемелж нускау
Бакылау жум ы стары ны н гакырымтары
Эдебиеттер
I К1ТАПХАНАСЫ
Курастырушы: йга окытушылар Кабылова Г.К., Абишева Г.К.
Экономикалык теория кафедрасы
, •
0дютемел1к нускау кафедра мэжшюжде усынылган № ____хаттама
200_ж. «__ »________
I
*-
Кафедра менгеруииа_____ С-С а ^ё7 __________ Сарсембекова С’:Н.
Каржы-зкономикалык институтыныц оку-эд1сгемел!к
макулданды № / __ хаттама 200f ж. « /г? »
_______
О0К терагасы______ Лысикова Е.А.
кенесшен
1 Т аисы рм а нускасын тандау
Бакылау жумысынын такырыбын аты-жашшшн алгашкы api6i
бойынша студентгерд1 н ездер1 тавдап алады. Ескертетгн жагдай, bip
топтагы студенттер арасында такырып кайталанбауы т т с .
А-Ж 01-07
3 - 0 07-14
1
П - Я 14 -20
'
I
2 Б акы лау ж умы сты орындауга арпалгаи эд1стсмел1к Г 1
нускау
Бакылау жумысын жазу, экономикалык адебиетгерд! кениек
колдануын талап етед1
Бакылау жумысты жазу га койылатын
талайтар:
-бакылау жумысты мемлекеттж улпге сай эшекейлеу;
-жумыс жоспарын жасау(к1ркпе, нспзп бол1м, корытынды)
-жумыста колданылган пакты материалдарды талдай бшу
-жумыстын мвтанщ жоспарга сай баяндау
-бакылау жумыстын кёлем! стандартты кагаздын (А-4) 6ip Лсак
бепнде жазылкан 10-12 бетпк, комаьютерде 1 и нтер вал ьды к
тэрлппен Tepinyi THic.
Бакылау жумысты орындау yflepici келес! кезендерден турады: ;
1 Такырыпты тандау;
2 Рылымн адсбисттсрд! зердслсу;
3 Материалдарды 1здеспру жане корытындылау;
4 Жетекиншц ескертулерш есепке алу непзжде ма-пяда соцгы
вндеу;
5 Экономикалык теория кафедрасында ашекейлеу улНс!
бойынша бакылаудан вту
6 Жумысты коргауга даярлау;
i
7 Жумысты коргау;
Бул жумыс ете таза, укыпты жане кернегл кершепндей
дэрежеде жазылуы керск.
, г;
Бакылау жумыстын мэтшдж бел!м1 теменп керсетшген рет
бойынша:
1)титулдык беттен (министрлер атауы,оку орнынын атауы;
кафедранын аты жане т.б );
, 1
2 ) жоспардан;
3) юрюпеден;
4) непзп бвл1мнен;
5) корытындыдан;
6) колданылган адебиеттерден турады.
Бакылау кумыс студенттердш «Элеуметтж саланы реттфу»
пвн1н зерделеу кезешнде дербес орындайтын студенттердш езищ
жумыс жасау аркылы жеке такырыптарды талдамалауы.
( I
«Э леуметпк саламы реттеу» пэншщ багаарламасы бойышша
сырттай оку бел1мшдеп студенттер бакылау жумысын мшдегп ту^де
орындауга жэне коргауга TwicTi.
Бакылау жумысынын максаты елеуметлк экономикалык
жоспарлау нарык жагдайында экономиканын дамуы туралы г ы л Ы м
саласы р е т ш д е карастырастырылады.
Бакылау жумыс студенттерд! гылыми-зерттсу жумысыи
аткаруга уйретед1 жене оны журлзу тежрибесш дамытуга жаглай
жасайды.
Бакылау жумыстарын орындау сырпай окитыи с т у д е й У г е р М д
ездж жумысынын манызды бел iMi жене оларды статистикалык ■
материалдарды Ж а н е едебиеттерл» табып колдануга уйретедГ Бакылау
жумыстарын орындаганда студенттер у с ы н ы л г а н т ак ьф ы тэд
теориялык н е л э д е р ш тёрен з е р т т е у г е thi’c t i .
3 Бакылау жумыс i арынын такы ры птары
i.Jt’M
* ill*
1 9ш р суру денгешн зерттеудщ едкягеметк устанымдары.
2 Нарыкка ету жагдайындагы Казакстан халкынын eMip с ’ру -ij-i-sr и'•*!
денгеш.
.
.
3
© M ip
суру
денгеш елеум еттж
курылымДык
трансформациясыны н ж ене Казакстан халкынын экономикалык
кылыгы каркыны.
4 Казахстан халкынын елеум етлк ынтасы ж ене eMip суру
денгейш щ каркыны: факторлары, аныктамалары (детерминанттар)
жене сейкесазд! ктерд1 жену тел к тер г
5 Казаксганнын отпелi кезендеп елеум стпк-енбск ортнсы
(саласы): шынайы б ей н еа жене болашагы.
6 Нарык жене халыкты елеум етлк коргау.
7 К,огамдык-нарыктык катынастар к е з е щ н д т
халыцты
елеум етлк коргЬу.
8 Элеуметтж эксклюзия жене кедейшшк.
9
Уй
шаруашылы Fbi н ы н
аукаттылыгын
тексеруДщ
математикалык eflicrepi.
10 Элеуметтж саясат: максаттары, устанымдары, жузеге асЫру
тетжтер!.
j ч 11 Казакстан Реснубликасындагы ксдейшипк децгейш багалау.
12 Казакстан Республнкасынын елеум етлк дамуын баскару. j
13 0 тпел 1 экономикалы елдердеп елеум етлк реформалар.
14 Халыктын eMip суру денгейж болжаудын ед1стемеяж
меселелер'и
.
15Казакстан Республикасындагы нарыктык экономикага кешу
езещндеп елеум етлк кубылыстарды (процесс) баскару.
16 Элеуметлк - бардарланган нарыктык экономика улпейнЦ;
(моделшщ) теориалык непздерь
17Кедейш ш к reHe3HciHiH н еп зл'алгы шарттары жене нарьпоык
экономикадагы кедей таптыц аткаратын кызметь
18Казакстан экономикасынын дамуынын Ka3ipri кезещ ндеп
жумысшылык саясатынын ерекшел 1ктер1 .
19 Экономикалык кайта куруды терендету жагдайынла енбек
нарыты институтгарын жетиииру.
20 Элеуметтж саланы калыптастыру жене баскаруд|ын
ед1стемел’|к кырлары (acneicrepi).
21 Казакстан Рссиубликасынын мсмлсксгпк елеуметлк
саясатынын неп зл багыттары.
22 Элеуметтж саланы каржыландыру.
23 Тургын уй-коммунал ьдык шаруашылыктыц экоиомикасы.
i Г
Титулдык бет дегсшмГз министр атауын, гылыми жетёкшшщ
жэне орындаушы мен тексерушшш аты-женш жазатын студентки
бакылау жумысынын алгашкы бетгТитулдык 6eTTi ресгмдеу тарпбз Iuii косымшада керсеттген.
Жоспар - бул бакылау жумысы бойынша, солжумыст^ыи
непз1не, багьп ына жол нускагыш. Ол кфюпенщ алдында жазылады.
Мазмунда шкырынка баиламысты 1араулар Kopcoiuiyi корок;. Барльп^
тараулар мазмунда керсетшген peTi жэне сездж курастырылымЫ
бойынша жазылуы керек. Эр 6ip бакылау жумысынын беттерше нешр
койылуы кажет.
Kipicnefle |бакылау жумысынын курылымын кыска жэне накты !
турде, ой-niKipiH 6ip бет келемшде баяндауы керек.
Heriai i бшймде сол жазгалы ош рган такырьшка иаилан^ты
экономикалык й щ щ р жетютжтерш басшылыкка ала отырып, Ьйыя
экономикалык ортада калыптасу ерекшел1ктер1 мен зандылыктарйна
талдау жасалуы кажет. Бурынгы калыптаскан саяси экономика к|езкарастары туралы ой-niKipjieprc жанаша карау аркылы, оолшыц
непзп туп магынасын терендету.
Корытындыда-такырыпты терсн зерделеп карастыру аркылы
тужырымдар, гакырып туйшдср]' кслт1ршсд 1'.
Бакылау жумыстын акыргы бетшде колданылган эдебиет+ер
Ti3iMi, ресми кужаттар керсетшедл
Жумысты орындаганда, оларды мэтшмен толыктырудьг
мемлекегпк стандарттан караныз.
Жумыстын ep6ip жаца бел 1м1 - жаца бетген басталу керек. ©р*‘
бетон HOMipi араб цифрлармен ( 1,2,3...) он жактагы бурьшггакойылады. Ол <'Kipicne>> бс^мшстт бпстапып питлц бШпле
цтй}>п|
койылады. Ce6e6i, 1 жэне 2 беттерде титулдык бет пен жумыстфн
жоспары бepiлeдi.
Жумысын жазыи. аяктаган эр 6ip студент. «Экономика.чык
теория» кафедрасынын лаборантына кел т, бул жумысын Ti3iMre
Kipri3yre THic. Содан кейш, жумыс жетекилге тексеруге бершейг
Жумысына рецензия алганнан кейш студент ескертулер бол(са
кайтадан жумыс icTcyre гиicri, ал егср кажет болса оган тузстулер,
толыктрулар енпзед1 Доргауга ж1берглмеген жумыс кайта жазылады. ,
Егер бакылау жумысында, жумысты орындау yaepici, шарттары,
толык болмаса, онда жумыс кабылданбайды.
Бакылау Iжумысын толык жазып 6iTKeH сон, кайтад ш1
карастырып, не бар, не жок екещцпн мукият турде талдап шыгу;
кажет. Бакалау жумысы жаца талаптарга сай жазылуы THic.
, 1 *•
Эдебиеттер
Н епзп:
1 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995г.
2 Закон республики Казахстан "О государственной службе" от
23 июля 1999 года. - Алматы: Жеты Жаргы, 1999г.
3 Закон РК от 2 июля 1998 г. N 267-1 "О борьбе с коррупцией"
(с изменениями, внесенными в соответствии с Законами РК I от
23.07.1999 г. N 454-1; от 28.04.2000 г. N46-11).
4 Бабич А., Егоров В. Экономика и финансирование
социально-культурной сферы. Казань, 1996.
5 Батурин Л.А., Бутов В.И. Социальная сфера в рыночной
экономике. Ростов на - Дону, 1997.
6 Васильев Ю.С. и др. Экономика и организация управления
вузом: Учебник/ Под ред. Докт. экон. наук В.В. Глухова. СПб: Лаиь;
1999.
7 Кучеренко В.З., Гришин В.В. и др. Экономикаi
здравоохранения. М., 1996.
8 Основы современного социального управления (теория И;
методология). М., 2000.
f
9 Планирование социального развития региона. М., 1998. | I
10 Социальные реформы в странах с переходной экономикой.
М., 1997.
11 Социально-экономические проблемы России: Справочник!
СПб., 1999.
12 Чернышев Л.Н. Жилищно-коммунальная реформа в России.
М., 1997.
13 Шаронов А.О. О некоторых аспектах социальной политики.
//Экономист. 1998. №8.
14 Шетинин В.П. и др. Экономика образования: Учебное
пособие. М.: Российское педагогическое агентство, 1999.
15 Шевченко Ю.Л. Приоритетные задачи отечественного
здравоохранения на 2004 // Вестник обязательного медицинйерго
страхования. 2004. №1.
16Шейман И.М. Возможные стратегии реформы развития
системы гарантий в здравоохранении // Экономика здравоохранения.
2000. №5,6.
17. Атаманчук Г.В. Управление: социальная ценность.' и
эффективность. - Москва: РАГС, 1995г.
18 . Атаманчук Г.В. Теория государственного управления.
Москва: Юридическая литература, 1997г.
19. Атаманчук
Г.В.
Государственное
управлен ие;
2 4 Ьиим
беру жономикасы.
Бшм
берудщ жол
-акуалы
жэне
озгертуинлердщ алгы шарггары.
25 Д енсаулы к сактау ‘жономикасы: Нарыкка кешу жагдайыйда
денсаулык сак гауды реформалау жолдары: каржыландыру жэне
баскару срекш елжтерь
26 Элеуметтчк - мадсниет саласындагы нарыктык ка i ынастардь)
реттеу.
27 Э леумецпк
сала органдарынын
курылымы жэне
уйымдастыру устанымдары.
28 &гпсл1 экономика жагдайында элеуметпк-экономик^лык
урд1стердщ ж эне халыктын ем!р суру децгеш нщ каркыны.
29 втпел! экономика жагдайында халыкка элсумсп ik комскто
жацаша уйымдастыру.
30 Тургын уй-комунальдык шаруашылыктын экономикасы.
Баспана нарыты.
организационно-функциональные вопросы. - Москва, 2000г.
20 .
Батчикова
С.А.,
Глазева
С'.Ю.
Эtjitjjcкгишш$ть
государственного управления. - Москва, 1998г.
21 . Грищенко В.И., Демидова А.Г., Петров А.Н. Теоретические
основы прогнозирования и планирования. - СПб., 1995г. I ч. 1,2.
22 . Казахстан: этапы государственности. Конституционные
акты. - Алматы, 1997г.
23 . Оболонский А.В.
управление. - Москва, 1987г.
Человек
и
государственное,
24 . Общая теория управления. - Москва, 1994г.
25 . Сафаров Р.А. Общественное мнение и государственное
управление. - Москва, 1975г.
26 . Теория и практика государственного регулирования на]
переломных этапах экономического развития. - Москва: | р
ИМЭМОРАН., 1993г.
Косымша:
27 Стратегия развития Республики Казахстан до 2030г.
28 Казакстаннын 2030 жылга дейшп Даму стратегиясын оАан
e p i icKe асыру женшдеп шаралар туралы. 2000ж. 17 акпандагы № 344
Жарлыгы. Казакстан Республикасынын Президент! мен Казакстан
Республикасы Уюметшщ актшер1 жинагы. 1 2000ж. -№8. - 26.
29 Атаманчук Г.В. Новое государство: поиски, иллюзйи^
возможности. - Москва: Славянский диалог, 1996г.
30 Мосейкин Ю.Н. Стратегическое планирование. - Москва,: ‘ ■
31 1985г.,
32 Стратегическое планирование и управление /под :ред| ;
А.И.Петрова. | СПб., 1997г.
33 Атаманчук
В.Г.
Государственное
управлЬн^е;
рациональность и эффективность его в период структурных перемен //
Ракурс. Управление: теория, практика, поиск. - Минск. -1993г.
34 Жиленко Г. Экономика РК в годы реформирования Ц
Экономика и статистика. - 2000г. - №1. - с. 117-124.
35 Кубаев К. Экономическая модель эффективного государства
// Транзитная экономика. - 2001г. -№4. - с .49-58.
36 Кадырбекова А., Раисова Г. Мемлекеттж кызметшк oipjry|;
жетшд1ру ж уйеа // Акикат. - 2000ж. - №5. - 48-536.
37 Мукашев Ж. Мемлекетш баскару органдарын жет1лд1р / j,
уакыт талабы // Каржы-каражат. -1996ж. - № 3. - 3-4 6.
38 Наймайбаев С. Мемлекет1к баскару: манызы, ерекшел|кя|ер|
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
276 Кб
Теги
aleumettik, kabilova, 2822, abisheva, salani, retten
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа