close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

2825 abenova d.t. mustafina e. k baga belgileu

код для вставкиСкачать
5 65.012
Б13
BAFA БЕЛГ1ЛЕУ
Павлодар
2008
Казакстан Республикасыньщ гылым жене бш м министрлт
С. Торагыров атындагы Павлодар мемлекеттк университет!
Кдржы экономикалык факультет!
Экономика жене кэсшорындагы баскару кафедрасы
BAFA БЕЛГ1ЛЕУ
«Экономика», 050507 «Менеджмент», 050508 «Е
гс», 050509 «Каржы», 050511 «Маркетинг»
мамандыгынын студенттершщ бакылау жумысын орынд
арналган эшстемелш нускау
Павлодар
2008
Ъ 6 5
. O tx
. J 9 3 -
УДК 338.5 (07)
ББК 65.011.3я7
Б13
С. Торайгыров атындагы ПМУ каржы-экономика факультет!
экономика жэне кэсшорындагы баскару кафедрасынын
мэж!л1с1нде басылымга усынылган
Рецензент:
экономика гылымдарыныц кандидаты, доцент Кунжзова С.К
К урасты руш ы лар: Д.Т. Абенова
Э. К* Мустафина
Бага белплеу: бакылау жумысын орындауга арналган
еддстемелж нускау Павлодар : Кереку, 2008. - 12 б.________
Эдостемелж нускауда «Бага белгшеу» паш бойынша бакылау
жумысын орындауга арналган тапсырмалар мен оларды жасау
бойынша усыныстар келтхршген.
0 дicтeмeлiк нускау мамандыктын жумыс оку жоспарына жэне
жумыс багдарламасына сэйкес эз 1рленген.
С.Торайгыроа . _
атындагы ПМУ-дщ ц
и
УДК 338.5 (07)
ББК 65.011.3я7
акад ем и к С.Бейсембаее
аты ндагы гылыми
Р
I
s
? 1
‘^ У Р т а ф и н а
* * (1 : Т 6 р а и г ы р о в
м е м л е к е т п к
Э .К ., 2 0 0 8
а л г ы н а д а г ы
у н и в е р с и т е т !, 2 0 0 8
П а в л о д а р
K ipicne
«Бага белплеу» ш ш бойынша бакылау жумысы 050506
«Экономика», 050507 «Менеджмент», 050508 «Есеп жене аудит»,
050509 «Каржы», 050511 «Маркетинг» мамандыгыныц барлык
сырттай оку формаларынын студенттер 1 орындайды.
Бакылау жумысыныц максаты — осы пан бойынша
студенттердщ бш м ш теревдету жене ныгайтып, бага курылымы мен
багалык саясатка байланысты сурактарга жауап 6 epin, оган
дагдылыну.
Бакылау жумысын бастар алдында студент «Экономикалык
теория», «Микроэкономика», «Маркетинг», «Макроэкономика»,
«Менеджмент» пендер1 бойынша материалдарды зерттеп, бага
курылуына катысты сурактарды, сураныс угымын, сураныстыц
икем дш тн, шыгындар турлерш жане усынылган эдебиеттерд 1 окып,
сонында бершген ед 1стемелж нускауды кайталау керек.
Бакылау жумысын орындау ЩШШ кезецдерден турады:
1) нуска бойынша тапсырманы тацдау;
2 ) эдебиеттерд 1 тацдау жане оны зерттеу;
3) жумыстын жоспарын курастыру;
4) жумыстын теориялык б@л1мщ жазу;
5) тапсырманы (есептерд1) нускаумен шыгару;
6 ) бакылау жумысын рес 1мдеп, белпленген уакытта окытушыга
керсету;
7) окытушыныц керсеткен кел1спеушшктер1 мен ескертулерш
тузету;
8 ) бакылау жумысын коргау.
Бакылау жумысы ею бол1мнен турады: теориялык жане
тэж1ри6елж. BipiHmi бел 1*мде студент eKi териялык суракты
талкылайды, екшппсшде
бш м
беру бойынша Тдж1рибелж
тапсырмаларды
(есептердО
шешуд1 усынады.
Тапсырманын
жауаптары накты жане тура есеппен шыгарылуы керек.
Теориялык сурактардын нускасын тандау сынак кчтапшасынын
сонгы eKi саннын косындысымен аныкталады (мысалы, егер сынак
кггапшасынын сонгы eKi саны «23» болса, онда теориялык белiмiнЩ
нускасынын HaMepi oeciHiui болады (2+3)).
Тежгрйбел iк белш уш тапсырманы шешуден турады. Eki
тапсырма «Баганын курамы жене курылымы», oip тапсырма «Бага
белплеу ejicTepi» гакырыгггары бойынша.
Талсрыманын шар пары Гмpi не Гнрлей. i ск «п» саны сына»
и гапшасыным акыргы cki санмык сомасыма сэйксс ксле.и (бакылач
жумысынын (сориилык 6 о:пм 1Н1Н нускасы ссиллм
Ьакылау ж умысы адятем елж нускаларга сайксс орынлалады
жоне «К уж аш ш а роамдеу срсжелср». Текспк кужаттарга жадны
талалтар» 11МУ 4.01.2-06 ОН олгстсмстк иускаларына сайкес
орындалады.
|j||j
^
Ьакылау жумысы аякталганнаи кейж кафедра! а талсырылады.
онда кафедраиын лабораитымсн пркслед! жанс окытушымен
тексертедь Егер жумыс сссптслсс жоне ендсуд! керек етлесе, студент
емтиханга Ж1бер!лед].
1 Тапсырманы тандау
2 Теориялык сурактардын тематикасы
2.1
Бага нарык категориясы репнде. К \н заны - тауар
©йд||>1еШщ объектива эконом икал ык заны
2.2
Бага функциялары жене бага белллеунщ (курылуыныц)
максаттары. Бага белгшеунщ принциптер1
2.3
Теуеладз, монополиялык бэсекелестш, олигополия жэне
монополия нарыктарында бага белплеундеп (курылуындагы)
ерекшел!ктер 1
2.4 Бага белплеу процесса едотем е, мэш. Нарыктын бага
белплеу шарттарындагы кэсшорын: баганыц белплеу 1 бойынша
жумыс icrrey TepTi6i жэне уйымдастыру
2.5 Тауардьщ ем1рлш циклдш кезендершде баганыц белгшеу}
2.6 Экономикада бага жуйесшщ сипатталуы. Байланыс жэне
баганын эртурл1 арасындагы езара т е у е л д т к . Баганыц жиетелуь
2.7 Баганыц курамымен курылымы, оныц элементтершщ
мэш. 0 шмшщ баганыц жетеюш элемент! ретшде
куны
2.8
Багага эсер ететтш сырткы факторларды талдау:
шыгындар, тутынушылар, бэсекелестер, етюзу арналарыныц
катысушылары, мемлекет
2.9
Багалык непзделуш деп шыгындарыныц рель Шект1
шыгынды талдау
2.10 Бага езгеруш щ кесшорын KipiciHe эсер eTyi
2.11 Бага туралы пишм кабылдаудагы икемдш ктщ рел1
2.12 Багалык жэне багалык емес бэсеке
2.13 Баганы мемлекетпк реттеу. Бага белплеу уйымдары, KJPгы бага белплеу уйымдары. Мемлекеттш бага тэргпбш бакылау
2.14 Бага белплеу эдютерк ербгр эдгстщ ерекшелнстер1 мен
кемш ш ктер 1, колдану шарттары
2.15 Фирма максаттары жэне олардын бага белплеу
саясатындагы K e p i H i c i . Багалык саясат жэне фирманыц багалык
стратегиясы
2.16 Кэсшорыннын бага саясаттын курылуы
2.17 Бага стратегияларынын турлерк Кэсшорыннын бага
стратегиясын тандау критерийлер]
2 .18 Бага стратегиясын ецдеу кезендер1
2.19 Бага косымшалары мен женнинктер. Багадан шекп
жешлдж елшемж есептеу
2.20 Бага дифференциациясы. Дискриминаниялык багаларды
орнату
;
2.21 Инфляция
шарттарында
баганын
белплеуь
Бага
бел ri леунйег i теуекелге бару жане баганы сак гаидыру
2.22 ©ндЁркгпк технологиялык максагтагы ешм нарыгыньщ
ерекшел1ктерк бндаротш технологиялык магынадагы вшмге баганын
белплеу!
2.23 Жанармай-энергетикалык,
металлургиялык,
машина
жасау, транспортты комплекстеп баганын белллеу 1
2.24 Курылыс eHiMiHe бага белплеунщ ерекшелжтерь Сметп
норматив жуйеЫ. Сметп кужатнама курылымы. Курылыс монтаж
жумыстарына баганын белплеу 1
2.25 Агроенеркас1пт1к комплекс жуйесшдеп бага белплеу!:
багалар ж уйеа, теуелЫз сатып алу багалары
2.26 Тауарлар мен кызмет керсетулерге жекелеме багасы. Бага
белплеу позициясынан колданылатын тауарлар курылымы
2.27 Колданылатын тауарлар мен кызмет керсетулерде
баганын белплеу!
2.28 Элемдис багалар жане олардыц белплеунщ механиз 1м1
2.29 0лемдш багалар белплеунщ непзд1 фаторлар: enaipic пен
айналыс шыгындары, сураныс пен усыныс арасындагы катынас жане
олардын бага белгшеундеп реттеуни рел 1
2.30 Элемдж баганын курылуы мен козгалысына асер ететш
факторлар: инфляция, саяси езгерктер, спекуляция, валюталык курс
2.31 Улттык нарыктын iuuci багаларынын елемдж багалармен
азара байланысы. Элемдж жане улттык бага децгейлершщ келасщеуь
Эяемдж сату багасынын кенйлш жане алемдш бага критерийлерш
орнату мэселеа
2.32 Экспортталатын жане импортталатын тауарларга улттык
жане сырткы сату багалар жуйес!
2.33 Трансферта бага белплеу
2.34 Сырткы сауда багалары жане оларды багаларга келгктж
жане баска да жетюзу бойынша шыгындарды косып жгктеу
2.35 Экспортталатын жане импортталатын тауарларга \шку
бага, олардын белплеунщ ед 1стер! мен принциптер!
2.36 0неркас1пт1 дамыган елдерде баганы реттеу жене бага
курылу тэж 1рибеа
3 Т а ж 1р и б е л 1к б о л ш
3.1 тапсы рм а 1
©зшдж кун (300+п) мын тенге; мумкш рентабельдш нормасы
20%; акциз мелшермеЫ - 15%; ККС мелш ермеа -14%. )Ki6 epy
багасынын (отпускная цена) толык курылымын керсетодз
Тапсырманы орындауга эд1стеме:
Кесшорынньщ тэуелсю яаберу багасынын (Цяйб) курылымы
кел еа ( 1) формулада керсетслген
Циб - ©к + Нр + А + ККС,
мундагы ©к
-
НР
-
А
КДСС -
( 1)
вшм
езш дж куны, а к т а
б 1р л т н д е
ещпрупи ушш рентабелда норманьщ
ш еп, пайызбен
орнатылган акциз мелш ермеа, пайызбен
косымша
кун
салыгына
(КДСС)
орнатылган мелшерлеме, пайызбен
«Толык >ici6 epy багасынын курылымы» угымы бар тапсырма
жогарыда керсетшген барлык элементтерд 1 акшалык эквивалентте
хздеут карастырады, егни кесшорынньщ рентабельдшгш кандай,
акциз мелшерлемеа жене ККС мeлшepлeмeci кандай екенш аныктау
жэне есептеу, олар неден тэуелд! екенш накты керсету.
3.2 тапсы рм а 2
©зшдж кун (750+п) тенге; мумкш рентабельдш нормасы - 25%;
ККС - 16%; белшек баганын максималды мумюн денгеш - 1000 тенге.
Сауда устемесшщ пайызы кандай?
Тапсырманы орындауга ед1стеме:
Кесшорынньщ белшек багасы (Цбелш) келеЫ (2) формуламен
аныкталады
Цбелш = ©К + Нр 4- А + К К С + C Y .
мундагы
©к
-
0 niм
oip.iiriniH
oipjii г!н л е
s
езиш к
(2 )
куны,
акш а
Hp
I вшнруци yiuiн реитабелд! норманын шеп,
пайызбен
A
- орнатылган акциз молшермеЫ, пайызбен
ККС - косымша кун салыгына (ККС) орнатылган
мелшерлеме, пайызбен
CY
| сауда уыймынын сауда устемеа, пайызбен
3.3 тапсы рм а 3
Фирма уш турт ешм шыгарады. Шыгарым келем1, багалар,
тура шыгындар жэне ешм турлер1 6 ipiHuii кестеде келт1ршген.
Фирманын жанама шыгындардыц сомасы (35000+п) тецге. Толык
шыгындар непзш деп (калькуляция) эд 1с1мен жалпы табысын
аньпстаныз.
1 Кесте
Керсетюпггер
1 Бага, тенге
2 Сатудын кeлeмi, дана
3 Тура шыгындар, тенге
____а____
Ошм
в
с
(400+П)
150
30 000
(500+П)
160
24 000
(800+П)
160
77 000
Барлыгы
Тапсырманы орындаудьщ эдктемеск
Толык шыгындар непзш деп калькуляцияга (эдкке) сэйкес
жанама шыгындарды улестгру тура шыгындарга пропорционалды icKe
асы рады.
Берщгей тапсырманы орындауда келес! алгоритм орындалуы
керек:
1) ешмнщ эр туря* бойынша кесторыннын TyciM i аныкталады
(туам=бага*сату келемО;
2) кесторыннын жалпы TyciM i аныкталады (epoip ешм
бойынша T y c iM мэш саналады);
3) буйымнын эр TypiH тура шыгындарын meKTi колем!
(пайыздык катынас) тура шыгындарынын жалпы сомасынан
аныкталады (мысалы, тура шыгындардын жалпы сомасы 131000 тенге
болса, онда «а» ешм! бойынша тура шыгындардын шекнп келем 1
22,9%, ягни 30000 тенге);
4) бар проморцияларга сэйкес онi.мнiн эргур.п бойынша жанама
Я л
шыгындарынын жалпы сомасы улестф 1лед| (мысалы, жанама
шыгындардын жалпы сомасы 35 000 теню болса. онда «а» онiMi \ иiiн
оный сомасы SO15 тенге болады. (35 000 * 22>>°«»>):
5) оуйымдардын эр rypi бойынша (а.в,с) тура жоне жанама
шыгындарлын овл-yi аркылы ар ошм бойынша жэне жалпы кесшорьш
бойынша жалпы шыгын сомасы аиыкталалы;
6) эр oip ошм бойынша (а,в,с) жэне жалпы KaciriopbJH бойынша
жалпы шыгын сомасы мен кэспюрыннын TyciMiH бше тура ap 6 ip ешм
бойынша кэспюрыннын KipiciH жэне кэсто ры н н ы н жалпы KipiciH
табаласыз
7) алынган нэтижелер бойынша корытынды жасаймыз (ещмнщ
apxypi бойынша жэне жалпы кесшорын бойынша)
Эл со пет
Непзгт
1 Беляева И.Ю., Панина О.В., Головинский В.В. Цены и
ценообразование. ВМ .: КНОРУС, 2004. 1 158 с.
2 Голощапов Н.А. Цены и ценообразование : учебно-методич.
пособие /Н.А Голощапов, А.А.Соколов. - М. : ИНФРА-М, 2004. 160 с.
3 Есипов В.Е. Цены и ценообразование: учебник для вузов
/под ред. В.Е. Есипова. - 4-е изд. - С П б .: Питер, 2005. - 560 с.
Косымша
4 Желтякова И.А. Цены и ценообразование: Тесты и задачи:
учеб. пособие /И.А. Желтякова, Г.А. Маховикова, Н. Ю. Пузыня. С П б .: Питер, 1999. - 208 с.
5 Куликов А Л . Шпаргалка по ценам и ценообразованию:
учебное пособие/ А.Л. Куликов. - М .: Велби, 2004. - 39 с.
6 Липсиц И.В. Коммерческое ценообразование: учебник для
экон.спец.вузов /И.В. Липсиц. - М .: БЕК, 1977. - 353 с.
7 Оганесян А.А. Цены и ценообразование: конспект лекций
/А.А. Оганесян. И М .: ПРИОР, 2001. - 125 с.
8 Салимжанов И.К. Цены и ценообразование: учебник для
вузов /под ред. И.К. Салимжанова. - М. : Финстатинформ, 1999. 304 с.
9 Тактаров Г.А. Ценообразование: учебное пособие для студ.
по спец. «Финансы и кредит» /Г.А. Тактаров. - М. : Финансы и
статистика, 2003. - 173 с.
10 Тарасов
В.И.
Ценообразование:
учебное
пособие
/В.И. Тарасов. Ц М инск.: Книжный дом, 2005. - 254 с.
11 Шуляк
П.Н.
Ценообразование:
учебно-практическое
пособие
/П.Н. Шуляк. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. :
Дашков и К, 2004. - 200 с.
12Цацулин А.Н. Цены и ценообразование в системе
маркетинга: учеб. пособие для вузов /А.Н. Цацулин. - 2-е изд. - М. :
Филинъ, 1998. - 448 с.
М аш ины
1
2
3
3.1
3.2
3.3
Kipicne..................................................................................... ....... 3
Тапсырманы
5
тандау........................................ ................................ ...... *.............
Теориялык сурактардын тематикасы............................ .......... 6
Тэаарибелж белам......................................... .................... .......... ...8
Тапсырма 1................................ .................................. ................. 8
Тапсырма 2..................................................................... ........ .— 8
Тапсырма 3............................................................................ ........ ...9
Эдебиет................................................................................... ..........11
Кзсшорындагы экономика жэне баскару кафедрасыпын ага
окытушмларм Д. Т. Лбенова, Э.К- Мустафина ojip iei ен. 050506
«Экономика», 050507 «Менеджмент». 050508 «Есеи жэене аудит»,
050509 «Каржы» мамандыктаранын сырттай оку тургнщ
студенттерше араналган «Бага оелплеу» noni бойынша бакылау
жумысын орындауга арналган эд1стемел|’к нускауларына
П1К1Р
Студенттердщ бага курылымы, бага курудыц принциптер1 мен
факторлары, нарыктык экономикада бага механиз 1мш колданудьщ
непзп багыттары туралы жуйелещцршген б ш м д 1 куру пенш
окудагы максаты болып табылады.
Сырттай окитын студенттерге арналган бакылау жумысын
орындау
бойынша
едютемелж
нускауларда
теоретикалык
тапсырмалар жене тежгрибелж есептер келт1ршген. Олардьщ
шеиимдер1 студенттерге окылган матерналдарды менгеруге жене
беютуге кемепн тидцредь
0 дicтeмeлiк нускаулар юркпеден, тапсырманы тандаудан,
теориялык сурактардьщ темтикасынан, теж 1рибелж бел 1мнен жене
усынылган едебиеттер тазодшен турады.
Пшрленген едкггемелис нускаулардьщ материалы тусшигп
бер1лген, логикалык perriri жене аякталгандыгы бар.
Пшрленген
оку-ед1стемелж
эзйрлеме
экономика
мамандыктарыныц студенттер! сейкес пен бойынша дайындалуга
колдана алады жене ол басылымга усынылган.
э.г.к., доцент
С. К. Кунязова
Г* л
АТ
-• • « г
----- — — -- ---------- у?*
t сл
ж
A
wiMACKi T7II
“
I i.- j
К.ОЯЫН РА С ТА Й Й В Л $Т'г
3 i-> *•
пись
К / Ж 5 ГАСТыГЫ /НАЧАЛЬНИК ОКОР
Юit:
tC
9I Ш
3
• flyf«
Д.Т. Абенова, Э Д . Мустафина
БАГА БЕЛП ЛЕУ
050506 «Экономика», 050507 «Менеджмент», 050508 «Есеп
жэне аудит», 050509 «Каржы», 050511 «Маркетинг» мамандыгыныц
студенттершщ бакылау жумысын орындауга арналган
эдютемелж нускау
Техникалык редактор Г.Н. Сейтахметова
Жауапты хатшы Г.К. Камзинова
Басуга 30.04.2008 ж.
S pin Typi Times.
IlimiM 29,7 x 42 Vi. Офсетпк кагаз.
Шартты баспа табагы 0,37 Таралымы 30 дана
Тапсырыс № 0688
«КЕРЕКУ» Баспасы
С.Торайгыров атындагы
Павлодар мемлекетпк университет!
140008, Павлодар к., Ломов к., 64
БЕК1ТЕМ1Н
?|ров атындагы
\' Ici
эекторы
. Пфейфер
Курастырушы: ага окытушы
ага окытушы
Д. Т. Абенова
Э. К- Мустафина
Кэсшорындагы экономика жэне баскару кафедрасы
Кафедра мэж ш сш де б е к т д щ 2008 ж. « £ 4 » Щ
Кафедра мецгерушис!
N°£
хаттама
С. К. Кунязова
Каржы-экономика факультетшщ эдютемелш кецесшде макулданган
2008 ж. « X е)
» 0V № 2
хаттама
ЭК терайымы
Л. А. Сидорова
КЕЛ1С1ЛД1
КЭФ деканы
Т.Я.Эрназаров «
СМ бел!мз н/б
Г. С. Баяхметова « S & »
МАК¥ЛДАНДЫ
ОУЖ ж ОКБ б а с т ы г ы Т .
»
Головерина « ^г> >
2008 ж
^
■7
2008 ж.
2008 ж
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
6
Размер файла
626 Кб
Теги
bagaz, mustafina, 2825, belgileu, abenova
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа