close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

2988 kpeev a.j mashur jusip shigarmalarinin jiilik szdigi

код для вставкиСкачать
б 8 1 .2 К а з
У
■ ^м .
'АН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ГЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ПАВЛОДАР ОБЛЫ СЫ ӘКІМДіП
.РОВ АТЫНДАҒЫ ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
АКИМАТ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАВЛОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВҒРГИТҒТ мы г т г д а л й ш »
мәш һүр
ж үст
Ш И Ш К О
ЗДІП
ІТОМ
ПАВЛОДАР 2013
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЬІМ МИНИСТРЛІП
С.ТОРАЙҒЫЮВ АТЫНДАҒЫ ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
МӘШҺ ҮРТАНУ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ
Мэшһүр Жусіп Копейулыиың
155 жьиідыгына арншіады
МӘШҺҮР ЖҮСІП
ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ ЖШЛІК
СӨЗДІГІ
іт о м
ПАВЛОДАР, 2013
ӘОЖ 81’374.721
КБЖ 81.2 Каз
Пікір сарапшылар:
А.Қ. Тұрышев —филология ғылымдарыньщ докторы
Қ.С. Ерғалиев - филология ғылымдарының кандидаты
Көпеев Арслан Жастілекұлы
М37 Мәшһүр Жүсіп шығармаларының жиілік сөздігі. Сөздік.
Т.1 - С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік
университеті, 2013 ж. - 324 б.
Бүл сөздік үлы ақын, тарихшы, этнограф М әшһүр Ж үсіп
Көпейүлы шыгармаларының 1-томындағы сөздердің қолдану жиілігін
көрсетуге арналған. Мүндай еңбек мәшһүргану саласьшда түңғыш
рет жасалып отыр.
Сөздік әліпби-жиілік, жиілік, кері жиілік сөздіктердш түрады.
Сол сияқты мүнда ақын шыгармасында кездескен орыс, арап-парсы
сөздері жеке топтастырылған.
Кітап филология факультеттерінің студенттері мен магистрлеріш,
оқытушыларына, тіл пәндері мүғалімдеріне, жалпы окырман қауымға
арналған.
ӨОЖ 8Г374.721
КБЖ 81.2 Каз
© С. Торайғыров атындағы ПМУ, 2013
Алғы сөз
Қазақтың біртуар ақыны, ойшылы, фольклортанушы тарихшы,
этнограф, дінтанушы, ағартушы Мәшһүр Жүсіп Көпейүлының артынан
ірған мүрасы өте бай. Ол жастайынан қазакгың ауыз әдебиетімен терең
сусыңдап, асыл маржандарьшқаньш іііпі Бала кезінен-ақжыр-дастандарды,
қиссаларды жатқа соғьш, «мәшһүр» деген атаққа ие болды. Ел-елді, жержерді аралап, халықіъщ бай мүрасын жинаумен айналысты. Қаламын қанат
етш. небір шешендік сөздер, аңьв-әңпмелер, тарихи деректер, мақал-мәтел,
жүмбақ, батырлық, ғашықтық жырларды т.б. хатқа түсірді.
Мәшһүр Жүсіп шығармалары - халық айнасы. Оның әрбір еңбегі
- халықтың өмірімен, әдебиетімен, мәдениетімен, тілімен, дінімен,
ділімен біте қайнасып жатыр. Ол халық қазынасын өз заманының
тілімен, бояуымен жеткізіп, баға жетпес жәдігерлер қалдырып кетті.
Сол сияқты ақынның төл шығармалары да бір төбе. Ол өзінің
өлеңцерінде көптеген тақырыптарды көтеріп, халықтың мүңын
шағып отьфған. «Дала уалаяты», «Айқап» сынды баспа беттерінде
үзбей мақалалар жариялап, өз ойын ашық білдіріп жүрді. 1907 жылы
Қазан қаласында «Тіршілікте көрген бір тамашамыз», «Хал-ахуал»,
«Сарыарқаның кімдікі екендігі» деген 3 кітабы жарияланып, артынан
қуғын көргені де тарихтан мәлім.
Осындай мол қазынаның иесі - Мәшһүр Жүсіп Көпейүлының
үшан-теңіз мүрасы ертеден-ақ ғалымдар назарына ілініп, қүнды
бағаларын алып отырды. Мәселен, ғалым С. Садуақасов Мәшһүр
Жүсіп қазақ әдеби тілінің алғаш негізін қалаушылардың бірі десе1,
М. Бөжеев ақын мүрасы 30 томдай болады деген пікірді түңғыш
білдірген еді2.
Бүгінгі таңда ақынның 20 томдық жинақтары жарық көріп отыр.
Осыған байланысты оның әдеби мүрасы мен тілдік ерекшеліктсрін
зерттейтін зерттеу жүмыстары толастап келеді. Әсіресс оның әдеби
тілді дамытудағы үлесіне баға беру — бүгінгі үрпақтың парызы.
Сондықтан «Мөшһүр Жүсіп шығармаларының жиілік сөздігі (1том)» осы бағыттағы бірден-бір еңбек деп білеміз. Бүған дейін
осы іспеттес еңбектер: «Абай тілінін сөздігі», «С.Торайғыров
шығармалары тілінің сөздігі», «М.Әуезовтің «Абай жолы»
романының жиілік сөздігі» қүрастырылып, ақын-жазушылардың
тілдік ерекшеліктеріне лингвостатистикалық талдау жасалынып,
қазақ әдеби тілінің дамытудағы үлесіне едәуір баға берілген еді.
1 Садуакасов. С. Қазақ өдебиеті. // “Халык кеңесі" газеті, № 42, 2 наурьп, 1993 ж.
жеев. М. Мәшһүр-Жүсіп мүралары хакында. // Жалын, 3, 1974 ж.
3
бір сүбелі еңбек мәшһүртану саласьша да кезеп жетп
«Мәшһүр Жүсіп шығармаларының жиілік сөздігі (1-том)» ақынның шығармаларын сандық түрғыдан қарастырады. Оның
ондағы сөз байлығын, сөздік корын, тілдік ерекшелігін жиілік
сөздік арқылы танытады. Аталған еңбек Мәшһүр Жүсіп Көпейүлы
шығармаларьшың 1-томы негізінде жасалынды.
РаоіігЬ м хгчгг%€»г»тг>тг»\/ ^япыгмнля «Топап» атты лингвистикалық
негізінде
жиілік
бағдарлама үлкен көлемдегі мәтіндерді жылдам талдауға мүмкіндік
жүмыс
түстары да байқалды. Ол әсіресе түбір мен қосымшаларды анықтау,
сөз таптарьша бөлу кезінле қиындық тудырып, көбіне қол күші
арқылы іске асыруға тура келді. Келешекте осы бағдарламаны
дамытып, автоматты түрде талдау жасауға мүмкіндік беретіндей
дәрежеге жеткізу көзделіп отыр.
Мәшһүр Жүсіп шығармаларының 1-томын компьютерлік
статистикалық
түратьшы
Мүндағы сөз қолданыс деп отьфғанымыз
жатқызамыз
шыққан
туынды
Сөзді бөліп алу кезінде оның сөз түрлендіруші қосымшылары алынып
отырады да, түбір сөздер ғана қалып отырады.
Сонымен бірге сөздер сөз таптарына таптастырылып, әрбір
сөз табына сәйкес шартты белгілері қойылып отырды. Сөз
таптары сөздің лексикалық мағынасы, морфологиялык қүрылымы,
синтаксистік функциясы бойынша таптастырылды. Әрбір сөз табын
белгілеуде галым А.Қ. Жүбановтың еңбектерінде үсынылған
шартты белгілерді пайдаландық3. Олар мынандай: зат есім - ЗТ,
етістік - ЕТ, сьш есім - СН, есімдік - ЕС, сан есім - СА, үстеу ҮС, шьшау -е ШЛ, еліктеуіш - ЕЛ, одағай - ОД, сол сияқты модаль
сөздерді - МД, қысқарған сөздер - ҚС секілді шартты белгілерге
ауыстырдық.
Сөздікті түзу барысында омоним сөздерді сөз таптарына бөлу
ісі жүргізілді. Мысалы, «ас» сөзі бір жағынан «тамақ», «тағам»
дегенді білдіріп, зат есім болып келсе, бір жағынан қимылды
■'*'
'
.V
-
.
4,
■-•
г,_ ,
.
-
.X
'
1
#
3 А.К. Жубанов. Основные принципы формализацин содержания казахского текста.
- Алматы, 2002. - 250 с.
4
білдіріп, етістік болып келетіні белгілі. Ал, бір сөз табына жататын
омоним сөздердщ жіктері ашылмады. Мысалы, «бау» бір мағынасы
«бақша» дегенді білдірсе, екініші бір мағынасы - аяқ киімнің бауы
екені айқын. Бір сөз табына жататын сөздерді бөлу келешекте
«Мәшһүр Жүсіп тілі сөздігін» қүрастыру кезінде іске асатын
болады. Ал, төмендегі кестеден сөз таптарының пайыздық үлесін
көруге болады.
Кесте 1
Сөз табы
Зат есім
Етістік
Сын есім
Т сім дік
Сан есім
Үстеу
Шылау
Одағай
~Еліктеуіш сөздер
Модаль сөздер
Арап-парсы сөздер
і
|
Пайыздык көрсеткіші
44,8
22,7
14,8
1,7
0,7
4,7
0,9
0,6
0,2
0,2
8
Ақьш шығармаларында араб-парсы сөздері көптеп кездеседі.
Оньщ беретін мағыналарын анықтап, оған толық түсініктемс
беру араб тілі мамандарының алдағы жүмысы. Еңбекте кездескен
осы сөздерді жеке тізіп көрсетіп, оны шығармадагы түтастай 1-2
жолдармен беріп отырдық. Мысалы, сөздікте кездесетін мына
сөзге назар аударсақ: «алақиддом 1 қ. 10». Мүндағы «қ.» дегеніміз
- сөздік соңындағы «Мәшһүр Жүсіп шығармаларында кездесетін
араб-парсы сөздері» бөліміндегі мысалдардың 10-шы қатарын
қараңыз дегенді бідціреді. Сол сияқты, сөздікте жақша, тік жақша
ішінде кездесетін сөздер өте көп. Бүл сөздер жанындағы сөзбен
мағынасы жағынан байланысы болғандықтан, бірге беріп көрссттік.
Ал, кейбір жакша және тік жақша ішіндегі сөздердің жанындағы
сөздермен байланысы болмағандықтан, жеке бөліп беруді жөн
көрдік. Мәселен, «айнал» етістігінің жанында мөтінде «(айлан)»
сөзі жақша ішінде қатар берілген. Ал, енді мына жолдағы жақша
ішіндегі сөздің жанында үқсас сөз кездеспегендіктен, жеке бсругс
тура келді: (адам) 1: Ғүсман мүнан көп (адам) жимады ғой! (Б. 64 1-томдықтағы беттер көрсеткіші)
Шығармада фонетикалық варианттардың да көптеп ксздссетіні
байқалды. Мәселен, араб -арап, асхаб - асхап, бисмилла - бисмиллә,
бісмілла - бісміллә, ғаділдік - вділдік, дастарқан - дастархан, күна
—күнә, күнәкар —күнәһар, күнәһи —күнәһы, қағба қағыба, қата
—қатс —хата, мүбарак —мүбәрәк сынды сөздср қатар қолданылып
I)
/
оты рады .; ^ ^
«Мәшһүр Жүсіп шығармаларының жиілік сөздігі (1-том)»
негізгі 3 бөлімнен түрады:
1. Әліпби-жиілік сөздік
2. Жиілік сөздік
3. Кері жиілік сөздік
1. Әліпби-жиілік сөздік - әрбір сөздің лексикалық мағыналары
жөнінде түсінік бермейді, тек оның кай сөз табына қатысты екендігі,
мәтінде кездесу жиілігі көрсетіледі.
Акынның өз есімін өлевдерінде жиі қолданылып отыратындығы
*да назар аударарлықтай. Біздің байқағанымыздай, «Мәшһүр» сөзі
49 рет, ал «Мәшһүр Жүсіп» 21 рет кездеседі. Сол сияқты арабтың
«мәшһүр» белгілі деген сөзі сын есім ретінде 3 рет, «Мәшһүрдей»
сөзі 1 рет, «Мәшһүрлік» 1 сөзі 1 реттен қолданыс тапқан.
Сөздік қүрылысы:
абайла 2 ЕТ
Мүндағы «абайла» - ақын шығармасындағы кездескен сез, 2 жиілігі, ЕТ - сөз таптары ішіндегі етістік дегенді білдіреді
2. Жиілік сөздік - сөздердің кездесу жиіліктері кему реті
бойынша орналасады. Мүнда сөздердің лексикалық мағьшалары
және сөз таптары көрсетілмейді, тек сөздердің кездесу жиілігі
гана беріледі. Біздің жасаған статистикалық талдауымыздан
қызықты
бір
жағдайды
анықтап
отырмыз.
Жоғарыда
осыған дейін қазақтың үлы ақыны Абай, кемеңгер жазушы
М. Әуезовтің шығармаларының жиілік сөздері қүрастырылғаны
жөнінде сөз қозғаған едік. Ендігі айтпағымыз, Мәшһүр Жүсіп
шығармаларынан алынған жиілік сөздікте бірінші орында «бол»
(1496 рет) етісітігі, екінші орьгада «де» (1421 рет) етістігі түрғанына
көз жеткіздік. Байқасақ, дәл осындай жәйтті Абай шығармаларына
жасалған статистикалық талдаулардан бірінші орында «бол» (1037
рет), ал екінші орында «де» (937 рет) етістігі кездесіп отырғанына
куә болып отырмыз4. Сол сияқты жазушы М. Әуезовтің «Абай
жолы» эпопеясында керісінше «де» (9828 рет) етістігі бірінші
орынға, ал «бол» (9341) етістігі екінші орынға жайғасқан5. Бүл
4 Ж. Ә Төкебаева. Абай шығармалары тілінің статолингвистикалык аспекгшері.
Алматы, 2001 ж.
5 М. Әуезовтің «Абай жолы» романынын жиілік сөздігі. Алматы, Қазак ССР-інің
Ғылым» баспасы, 1979 ж.
6
ақын-жазушылардың үқсастықтары ма, әлде өте актив сөздер ме
екен? Қалай десек те, «бол», «де» етістіктері қазақ тіліндегі ең
өнімді екенін дәлелдеп отыр.
Статистикальсқ лингвистика ғылымында ақын-жазушылардың
сөз байлығын көрсетуде ең жиі кездесетін сөздермен қоса сирек
кездесетін сөздер де басты орында. Қанша сирек кездесетін
сөз болса, сонша сөз байлығы мол деген түсінік қалыптасқан.
Мәшһүр Жүсіпте 1 рет қана кездесетін сөздер саны - 3687 сөз,
ол түбір сөздердің 49,6 пайызын қүрайды (3687*100 % =368700;
368700/7432=49,6). Бүл ақынның шығармасындағы сөздердің тсң
жартысы бір-бірімен қайталанбайтын сөздерден түрады дегенді
білдіреді.
Кесте 2
Сирек кездескен
сөздер саны
Сөздердщ
кездесу жиілігі
1 рет
2рет
3 рет
4рет
3 рет
Сөздердін жалпы
саиы
3702
1056
539
343
133
3702
2112
І6І*7
1372
1175
'
Пайыздық үлесі
49.6
" 28,4
21,1
18,4
15,8
3.
Кері жиілік сөздік - оңнан солға қарай әліпби бойынша
орналастьфылады. Сөздер соңғы әріптерінің бітуі бойынша
іріктеледі. Мүндай тізбек қосымшалардың ерекшеліктерін таныту
үшін қүрастьфылады.
Жалпы, үсынылып отырған еңбек мәшһүртану саласында алғаш
атқарыльш отырған жүмыс. Ақын шыгармасын лингвистикалық
статистика түрғысьшан қарастарудьщ маңызы зор. Осының негізінде
ғүламаның тілдік ерекшеліктерін анықтаудың орны елеулі. Оның ең
жиі қолданған сөзі қаисы, сирек кездесетін сөздері қанша, олардың
сөз байлығын анықгауды мәні сияқты т.б. мәселелер туьшдайтыны
белгілі. Ал, осы сүрақтарға «Мәшһүр Жүсіп шығармалары тілінің
жиілік сөздігі» жауап бола алады деп сенеміз.
^
7
Әліпби-жиілік сөздік
а4 0Д
аб 1 к. 30
абад 1 ЗТ
абайла 2 ЕТ
абайсызда 1 ҮС
абақты 2 ЗТ
абзал 9 ЗТ
абзал 5 СН
абзал (афзал) 1 ЗТ
абзалысыз 1 СН
Абиаз 1 ЗТ
Абиғашым 1 ЗТ
Абрахымат 1 ЗТ
Абыз 1 ЗТ
абыз 3 ЗТ
Абылай 3 ЗТ
Абылкаска 2 ЗТ
Абыраһа 32 ЗТ
Абырар 1 ЗТ
абырой 4 ЗТ
аға 32 ЗТ
ағаз 4 к. 330
ағаз (уағаз) 1 к. 330
ағайын 28 ЗТ
ағаңьіздаи 1 СН
ағар 1 ЗТ
ағарт 1 ЕТ
ағатаи 1 ЗТ
ағатайла 2 ЕТ
ағаш 34 ЗТ
ағаш (ағашлар) 1 ЗТ
ағашсыз 2 СН
ағаштаи 1 СН
Ағзам 1 ЗТ
ағу 2 ЕТ
ағузы 2 ЗТ
Ағыбай 1 ЗТ
ағыз 1 ЗТ
Л
ажырас 1 ЕТ
ажырат 1 ЕТ
аз 64 СН
аз 5 ЕТ
аза 5 ЗТ
азай 2 ЕТ
азал 1 ЗТ
азамат 8 ЗТ
азаматтык 1 ЗТ
азан 7 ЗТ
азандай 1 СН
азаншы 1 ЗТ
азап 6 ЗТ
азаптан 2 ЕТ
азар 3 ҮС
азат 6 СН
азатлы 1 СН
аздай 1 ҮС
аздыр 2 ЕТ
азһар 6 к. 247
азһар (ызғар) 1 ЗТ
азсын 2 ЕТ
азу 1 ЗТ
азуаж 2 к. 333
азык 10 ЗТ
азың-аздай 1 ҮС
азырак 4 ҮС
ай 58 ЗТ
ай 43 ОД
Айа 1 ЗТ
Айадахарыс (Аббада
харис)1 ЗТ
айғаша 1 СН
айғыр 1 ЗТ
айғырдай 1 СН
айда 35 ЕТ
айдас 1 ЕТ
айдат 1 ЕТ
в
айдында 1 ЕТ
айдынды 2 СН
айдын 1 ЗТ
Айкап 3 ЗТ
айқас 1 ЕТ
айкын 3 СН
айқыш 1 ЗТ
ай-күн 1 ЗТ
айла 8 ЗТ
айла 15 ЕТ
айлакерлік 1 ЗТ
айлан 2 ЕТ
айлап 1 ҮС
айлық 2 ЗТ
айлық 3 СН
аймақ 4 ЗТ
Аймауытұлы 2 ЗТ
айна 2 ЗТ
айнал 33 ЕТ
айнал (айлан)2 ЕТ
айнал (айланбай) 1 ЕТ
айнала 4 ЗТ
айнала 5 ЗТ
айналайын 11 ОД
айналма I ЗТ
айналыс I ЕТ
айну 1 ЕТ
айныма I ЕТ
айран 3 ЗТ
айран-асыр (хайранасыр) 2 ҮС
айрыл 12 ЕТ
Айса 1 ЗТ
айсыз 1 СН
айт 6 ЗТ
айт 665 ЕТ
айтаууаққұфе 1 к. 11
айткіс I к. 11
айтакта 2 ЕТ
айтарлык 6 СН
агыз 8 ЕТ
ағыза 7 ЗТ
агзым 1 ЗТ
Агылайы 1 қ. 61
ағыл-тегіл 1 ҮС
агырап 1 к. 108
агытыл 1 ЕТ
ада 7 СН
адаб 1 қ. 121
адақта 1 ЕТ
адал 7 СН
Адам 4 ЗТ
адам 238 ЗТ
адам (адамлары) 1 ЗТ
адамдык 5 ЗТ
адамзат 18 ЗТ
адас 12 ЕТ
адастыр 2 ЕТ
адрес 1 ЗТ
адыра 2 ҮС
ажал 22 ЗТ
ажалсыз 1 СН
ажар 7 ЗТ
ажарлан 2 ЕТ
аждаһа 1 ЗТ
аждат 1 қ. 331
ажыд 1 к. 332
айбатлы 1 СН
айбатындай 1 СН
аиғаи 7 ЗТ
айғайла 1 ЕТ
айғақ 2 ЗТ
айдау 2 ЕТ
Айдабол 8 ЗТ
айдай 3 СН
айдала 5 ЗТ
айдаһар 3 ЗТ
айдаһардай 1 СН
Айдос 1 ЗТ
айғыр 1 ЗТ
9
' А м ----------
Аққошқар 2 ЗТ
акку 4 ЗТ
аккұба 1 СН
Акпан 6 ЗТ
акпан 1 ЗТ
акпейіл 1 СН
ақпейілді 1 СН
акса 1 ЕТ
аксақ 2 СН
аксақал 5 ЗТ
аксанда 1 ЕТ
акселеу 1 ЗТ
аксүйек 2 ЗТ
акга 8 ЕТ
актал 1 ЕТ
ақтар 2 ЕТ
Актау 1 ЗТ
Ақтілес 1 ЗТ
акша 30 ЗТ
ақшалы 1 СН
акшам 4 ҮС
ақшасыз 1 СН
ақы 3 ЗТ
ақыл 83 ЗТ
Ақылбек 2 ЗТ
ақылдас 7 ЕТ
ақылды 11 СН
акыл-ес 5 ЗТ
акыл-ой 6 ЗТ
акыл-парасат 1 ЗТ
акыл (ғакыл) 1 ЗТ
акым[ак] 1 СН
ақымақ 8 СН
акымактык 1 ЗТ
акын 21 ЗТ
ақынсы 1 ЕТ
ақыр 7 ЗТ
ақыр 21 ҮС
акырағы 1 к. 8
акыр/ахыр/1 ҮС
Айткожа 5 ЗТ
айтпастай 1 СН
айттыр 2 ЕТ
айтулы 1 СН
айіушы 1 ЗТ
айтыс 1 ЗТ
айтыс 2 ЕТ
айһа 1 к. 2
айшип 1 к. 138
айшылық 1 ЗТ
айшылык 1 СН
айыл 1 ЗТ
айым 1 ЗТ
айып 10 ЗТ
айыпсыз 1 СН
айыпта 5 ЕТ
айыпты 1 СН
айыр 46 ЕТ
айырау 1 ЗТ
айырбас 1 ЗТ
айырбаста 1 ЕТ
айырғандай 1 СН
айысла (сыйлағыл) 1 ЕТ
Айя 1 к. 208
актыш 1 к. 304
акірамін 2 қ. 6
а к ІЗ Т
ақ 49 СН
ақ 62 ЕТ
Акай 1 ЗТ
акайд 1 қ. 7
Акан 2 ЗТ
Акбала 1 ЗТ
Акбеттау 1 ЗТ
ақбоз 1 СН
Акбота 1 ЗТ
ак-қара 3 СН
Аккелін 2 ЗТ
Аккөбік 1 ЗТ
Аккөл 4 ЗТ
т
10
акырғаша 1 к. 333
ақырғы 4 СН
ақыр 1 ЕТ
акырет 28 ЗТ
акыреттік 3 СН
ақыр-өлім 1 ЗТ
акырт 1 ЕТ
ақырын 1 ҮС
ақырын /ахырын/ 1 ҮС
ақырында 10 ЕТ
акырын-акырын 1 ҮС
ал 889 ЕТ
ал 3 ОД
ал 8ШЛ
ал 1 қ. 9
ал (сол уақытта) 1 ЕТ
ала 1 к. 9
алай-түлей 1 ҮС
алақан 10 ЗТ
алакандай 2 СН
алақиддом 1 к. 10
алала 1 ЕТ
аламиғына 1 к. 11
алаң 4 СН
алаңда 2 ЕТ
алапат 3 ЗТ
аларт 3 ЕТ
алас 5 ЗТ
аласа 1 СН
аласұр 2 ЕТ
Алатау 8 ЗТ
алаш 15 ЗТ
алашак 1 ЗТ
албасты 2 ЗТ
алғаш 1 ҮС
алғашқы 1 СН
алғылым 1 қ.13
Алғынайаға 1 қ. 14
алғыс 1 ЗТ
алда 10 ЕТ
ала 5 СН
ала 26 ЕТ
алдамала 1 ЕТ
алдан 7 ЕТ
алданыш 2 ЗТ
алдап-сулап 1 ҮС
алдау 1 ЕТ
апдауыш 1 ЗТ
Алдияр 1 ЗТ
алдияр 3 ЗТ
Алдиярхан 2 1 ЗТ
алды 88 ЗТ
алды (акірінде) I ЗТ
алды-алдына 1 ҮС
алды-арты 7 ЗТ
алдымен 3 ҮС
алдыңғы 1 ҮС
алеғатеме 1 к. 15
Александр 1 ЗТ
алжапқыш 1 ЗТ
алжыған 2 СН
алжынте 1 к. 16
Алике 2 ЗТ
ал-рахман 1 қ. 17
алка 1 ЗТ
апқызыл 2 СН
апкым 2 ЗТ
алкын 1 ЕТ
Алла 154 ЗТ
Алла-акбар 1 қ. 18
Алла-тағала 1 ЗТ
Алласыз 1 СН
аллатер I қ. 11
аллаһу-ағлам I к. 19
апма 6 ЗТ
алмастай 2 СН
Алмынтаһи 1 ЗТ
ална I қ. 20
алнас 2 қ. 21
алпыс 7 СА
алпыс (алтмыш) 1 СА
Алтай 6 ЗТ
аптау 5 СА
алтухид 1 к. 22
алты 19 СА
Алтыбас-Қыпшак 1 ЗТ
Алтыбас 1 ЗТ
алты-жеті 1 СА
аптын 79 ЗТ
алтын-жез 1 ЗТ
алтын-күміс 1 ЗТ
алтыншы 2 СА
алу 15 ЕТ
алуан 2 СН
алушы 3 ЗТ
алхин 1к. 10
алхыр 1 к. 23
алшаң 1 ЕЛ
алшаһарыт 1 қ. 24
алшедан 1 к. 25
Алшынбай-Қаракесек 1 ЗТ
Алшынбайұлы 1 ЗТ
алым 1 ЗТ
алын 3 ЕТ
алыптык 1 ЗТ
алыс 24 СН
алыс 12 ЕТ
алыстыр 1 ЕТ
амал 11ЗТ
амалсыз 3 СН
амалшыл 1 СН
аман 41 СН
аманат 11 ЗТ
амандас 7 ЕТ
амандык 3 ЗТ
аман-есен 4 СН
амансыз 2 СН
амин 1 ЗТ
амыруын 1 қ. 26
ана 43 ЗТ
ана 5 ЕС
анадай 7 ҮС
Анайдан 2 ЗТ
анар 2 ЗТ
анау 7 ЕС
анау-мынау 2 ЕС
анғам 1 қ. 334
анда 1 ҮС
анда-санда 5 ҮС
анден 1 қ. 335
анна 1 к. 10
аннфуку 1 к. 27
ансар 4 ЗТ
ансар (ат сарының) 1
ант 8 ЗТ
анық 27 ЕТ
анықга 4 ЕТ
анысы 1 к. 336
аң 10 ЗТ
аңа (оган) 6 ЕС
аңа (оны) 2 ЕС
аңа (оның) 2 ЕС
аңғар 1 ЕТ
аңда 5 ЕТ
аңда 1 ҮС
аңда (аңла) 1 ЕТ
аңдай 1 СН
аңдулы I СН
аңды 4 ЕТ
аңдыс 1 ЕТ
аңкай 1 ЕТ
аңкау 1 СН
аңса 2 ЕТ
аңсыз 1 СН
аң-таң 3 ҮС
аңыз 2 ЗТ
аңырай 1 ЕТ
ап 27 ЕТ
Апай 1 ЗТ
апар 13 ЕТ
апат 2 ЗТ
апату 1 к. 24
аппак 7 СН
аптық 2 ЕТ
Апылақ 14 ЗТ
аһыл (кул) 1 ЗТ
аһыла (иғлап) 1 ЕТ
аһыл-ғылым 1 ЗТ
аш ІОСН
ар 10 ЗТ
ар 5 СН
ара 52 ЗТ
ар[т]ык 1 СН
араб 16 ЗТ
араби 1 СН
араз 4 СН
арақ 10 ЗТ
арал 1 ЗТ
арала 10 ЕТ
арапас 3 СН
аралас 7 ЕТ
арам 20 СН
арамза 1 СН
арамсын 1 ЕТ
арап 14 ЗТ
арап (ғараб) 3 ЗТ
Арасан 1 ЗТ
Арафат 2 ЗТ
арба 7 ЗТ
Арбат 9 ЗТ
арғы 5 СН
арғымак 4 ЗТ
Арғын 22 ЗТ
Арғынұғлы 1 ЗТ
ардақ 1 ЗТ
арзан 7 СН
ар-намыс 1 ЗТ
ар-ұят I ЗТ
Арқа 11 ЗТ
арка 22 ЗТ
арка-бас 2 ЗТ
арқала 3 ЗТ
арқалау 1 ЗТ
армаи 31 ЗТ
арманда 6 ЕТ
армансыз 3 СН
арна 6 ЕТ
арнал 1 ЕТ
арнау 1 ЗТ
арпалыстық 2 ЕТ
арсалакта I ЕТ
арсалаңда 1 ЕТ
арсыз 1 СН
арт 37 ЗТ
арт 11 ЕТ
артық 83 СН
артық-кем 1 СН
артык-кемсіз 1 СН
артыктык 1 ЗТ
артықша 5 ҮС
артыл 14 ЕТ
аруақ 30 ЗТ
аршу 1 ЕТ
аршы 2 ЕТ
ары з15 ЗТ
арыз (ғарыз) 6 ЗТ
арыздас 1 ЕТ
арызлан 2 ЕТ
арық 14 СН
арықта 2 ЕТ
арыл 5 ЕТ
ары 10 ЕТ
арыс 1 қ. 28
арыслан 1 ЗТ
арыстан 11 ЗТ
арыстан (арысланы)
арыстандай 2 СН
ас 53 ЗТ
ас 58 ЕТ
ас (атып) 1 ЕТ
<Ш
)/ж
111.... "1..
асырау 1 ЕТ
ат 184 ЗТ
ат 35 ЕТ
ат (атларын) 1 ЗТ
ат (әсерін) 1 ЕТ
ата 94 ЗТ
ата (атығым) 1 ЗТ
ата 4 ЕТ
Атажан 1 ЗТ
ата-ана 11 ЗТ
ата-анадай 1 СН
ата-аналы 1 СН
ата-анасыз 1 СН
ата-баба 3 ЗТ
ата-тек 1 ЗТ
Атай-Қырғыз 1 ЗТ
Атайқырғыз 1 ЗТ
атак 10 ЗТ
атакты 5 СН
атал 1 ЕТ
атаман 2 ЗТ
атан 3 ЗТ
атан 26 ЕТ
Атбасар 5 ЗТ
атиһам 2 к. 342
ат-көлік 1 ЗТ
ат-тон 2 ЗТ
ат-тұрман 2 ЗТ
аттаныс 1 ЕТ
атлас 3 ЗТ
атлығы 1 қ. 343
атта 6 ЕТ
аттан 16 ЕТ
аттан (атыланбағын) 1 ЕТ
атты 17 ЗТ
атты 1 СН
атты 2 ЕТ
атты (атлы) 4 ЗТ
ату 3 ЕТ
Атығай 1 ЗТ
аса 6 СН
аса 8 ЕТ
аса таяк [асатаяқ] 1 ЗТ
асалаумағалейкум 1 ОД
Асам 1 ЗТ
Асан кайғы
[Асанкайғы] 1 ЗТ
асан 1 к. 337
асе 1 к. 338
асейті 1 к. 29
ас-су 1 ЗТ
аскабақ 1 ЗТ
аскап 1 к. 339
аскан 20 ҮС
аскан-таскан 1 ҮС
аскар 6 СН
асла (айлады) 1 ЕТ
аспан 30 ЗТ
аспанда 4 ЕТ
астакамит 1 к. 340
астар 5 ЗТ
астор 1 к. 341
асты 30 ЗТ
астык 2 ЗТ
асу 1 ЕТ
Асуат 1 ЗТ
асул 2 к.7
асулы 1 СН
асхаб 2 ЗТ
асхап 29 ЗТ
асхап (асхаплар) 1 ЗТ
асығыс 7 ЕТ
асык 9 ЕТ
асыктай 1 СН
асыл 42 СН
асыл 4 ЕТ
асыл (акыл) 1 ЗТ
асып-сасып 1 ҮС
асыр 1 ЕТ
асыра 4 ЕТ
14
■& '
'•49»
Ахметтейде 1 ЗТ
Ахон 1 ЗТ
ахуал 1 ЗТ
ахыр 6 ЗТ
аһил 1 қ. 346
аһыл 7 қ. 79
аш 83 ЕТ
аш-арык 1 СН
аш (ашы) 2 СН
аш (айтса) 1 ЕТ
ашаң 1 СН
Ашдира 1 ЗТ
ашна 2 қ. 347
ашпалы 1 СН
аштық 1 ЗТ
ашу 11 ЗТ
ашулан 12 ЕТ
ашулы 4 СН
ашы 1 ЕТ
ашык 12 СН
ашық (ғашык) 2 СН
ашыл 24 ЕТ
ашын 1 ЕТ
ашып-арып 1 ҮС
Ащы 2 ЗТ
ащы 8 СН
аю 1 ЗТ
Аюлы 3 ЗТ
аяЗІ ЕТ
аяз 2 ЗТ
аяқ 56 ЗТ
аяқасты 1 ҮС
аяк-бас 1 ЗТ
аяк-кол 1 ЗТ
аяқ-табак 1 ЗТ
аяқсыз 2 СН
аякта 1 ЗТ
аяқтан 2 ЕТ
аяқты 5 СН
аяла I ЕТ
атыл 1 ЕТ
Атымтай 1 ЗТ
атырап 6 ЗТ
ау2 3Т
ау 11 ЕТ
ау 1 қ. 31
ауаз(әуез) 1 ЗТ
ауан 1 ЗТ
аудан 1 ЗТ
аударыл 1 ЕТ
аударыс 1 ЕТ
аудыр 1 ЕТ
аузы-басы 1 ЗТ
аукат 4 ЗТ
ауқым 1 ЗТ
аула 1 ЗТ
аула 4 ЕТ
аулад 1 к. 344
аулақ 9 СН
аулау 1 ЕТ
ауыл 2 ЗТ
аумаган 1 СН
аумай 1 ҮС
аумала 1 ЕТ
ауна 2 ЕТ
ауру 4 ЗТ
аутай 1 к. 32
ауыз 135 ЗТ
ауыз (агызаңыздан) 1 ЗТ
ауыз (ағызына) 2 ЗТ
ау-аң 1 ЗТ
ауыр 15 СН
ауыр 14 ЕТ
ауырла 1 ЕТ
ауырт 1 ЕТ
ауырып-сырка 2 ЕТ
ауыс 3 ЕТ
афғи (асыгы) 1 к. 33
ах 3 ОД
ахидана 1 к. 345
Й '
15
1Й
аямпаз 1 СН
аян (ғаян) 5 ЗТ
аян 2 СН
аян 1 ЕТ
аяң 1 ЗТ
аяңда 7 ЕТ
аяңшыл 1 СН
аят 18 ЗТ
аяу 1 ЕТ
аяулы 3 СН
әбден 20 ҮС
эбдіре 4 ЗТ
Әбубәкір 15 ЗТ
Әбубәкір-Сыддык 1 ЗТ
Әбубәкір-Сыдық 1 3 Г
Әбужаһил 13 ЗТ
Әбулһайыс 1 ЗТ
Әбутәліп 6 ЗТ
Әбушайыры 1 ЗТ
Әбушакыма 15 ЗТ
Әбушакыман 1 ЗТ
Әбілбашар 1 ЗТ
Әбілкасым 1 ЗТ
эданы 1 қ. 31
әдебиет 1 ЗТ
әдейі 4 ҮС
әдеп 10 ЗТ
әдеп (әдеп бірлан) 1 ЗТ
әдепсіз 1 СН
әдепсізлік 1 ЗТ
әдет 7 ЗТ
әдет (ғадет) 2 ЗТ
әдеттен 2 ЕТ
Әлхам 2 ЗТ
Әдһам 2 ЗТ
эділ 10 СН
эділ (ғаділ) 1 СН
эділдік 3 ЗТ
әділетті 1 СН
Әділше 2 ЗТ
ч /Д Д Ш Ү І
^
чу 1
әдісті 1 СН
Әжеке 1 ЗТ
әжептәуір 1 СН
Әжібай 1 ЗТ
әзелде 3 ҮС
әзер 2 ҮС
әзһара (әшкере) 1 ЗТ
әзілдес 1 ЕТ
эзір 1 СН
әзір (хазір) 1 СН
Әзірейіл 2 ЗТ
әй 3 ОД
әйел 18 ЗТ
эйел-еркек 2 ЗТ
әйнек 6 ЗТ
эйтеуір 8 ҮС
әйтпесе 1 ШЛ
эке 10 ЗТ
әке-шеше 1 ЗТ
әкел 12 ЕТ
экеңдей 1 СН
әкет 3 ЕТ
әкіл 1 к. 349
экім 1 ЗТ
Әкімбек 5 ЗТ
эл 8 ЗТ
эл 1 к. 34
әлбетте 4 МД
элгі 1 СН
Әлдәл 1 ЗТ
элде 2 ШЛ
әлдекайда 1 ҮС
элдекандай 7 ЕС
лпп^ігягтіаи
С*
<*Л
ДСҚаШаН 3Ч Р
ьч^
элденеше 1 ЕС
әлденешеу 1 ЕС
элек 1 ЗТ
әлекедей 1 СН
әлектен 1 ЕТ
элеумет 2 ЗТ
әлиф 3 ЗТ
әлиф /алиф/ 1 ЗТ
әл-гауам I к. 36
әл-куат 1 ЗТ
әл-мүмин I к. 34
әл-харакат I к. 37
элкіфір I қ 38
элкисса 2 МД
әлмұфұзежды I к. 39
әлсіэ 3 СН
әлһам (елһам) 1 қ. 350
элі2І ҮС
әлі I қ. 38
Әліден 1 ЗТ
әлі-ак 3 ҮСТ
әлімжеттік 1 ЗТ
әлімсак 1 ЗТ
әлімше 2 ҮС
элінш е/хэлінш е/1 ҮС
әманна 1 қ. 40
Әмен 1 ЗТ
әми 2 қ. 351
эмсе 2 ҮС
әміл 1 ЗТ
Өмір 6 ЗТ
эмір 30 ЗТ
эмір (сирина) 1 ЗТ
Әмір-зибал 2 ЗТ
Әміре 1 ЗТ
эмірші 1 ЗТ
эмісе 1 ҮС
ән 6 ЗТ
энбие 3 ЗТ
әне 2 ЕС
энеки 1 ЕС
эниім 1 қ. 41
эншейін 3
энші 2 ЗТ |
С
эні 15 ЕС ! аты
акйлеш
ип
эңтілен 1 Е ң
энгімс 28
эпер 3 ЕТ
Әптиек (Һіфтиепн) I 3'
эр 174 ЕС
эр (һәр) 2 ЕС
әрбір 48 ЕС
эрбіреу 1 ЕС
әрең 3 ҮС
эрине I МД
әркім 66 ЕС
эркайсы 5 ЕС
әрқашан 8 ЕС
әрлнберлі I ҮС
әртүрлі 2 СН
эрі 5 ҮС
эріп 2 ЗТ
эріп /харіп/ 1 ЗТ
эріп (харіпті) I ЗТ
эріплі I СН
эсер 2 ЗТ
әсерлі I СН
эскер 25 ЗТ
эскер (лашкер) 2 ЗТ
эсте (асла) 1 ҮС
эсіресе 2 ҮС
эттең 2 ОД
этір (ғатір) 1 ЗТ
эуе 3 ЗТ
эуез 16 ЗТ
эуел 14 ҮС
эуелгі 5ҮС
эуелде 2 ҮС
эуелден 4 ҮС
эуеле 1 ЕТ
эуелі 22 ҮС
эуелінде (аууалында) 1
эуес 4 СН
Әужан 1 ЗТ
эуке 1 ЗТ
эуает 5 ЗТ
N N
17
^
---------------------------------------------
байгұс 7 СН
байғыз 9 ЗТ
Байдалы 3 СН
Байдалыдай 1 СН
Байжан 2 ЗТ
Байжігіт 1 ЗТ
бай-жарлы 1 ЗТ
бай-кедей 1 ЗТ
бай-уандай 1 СН
байка 17 ЕТ
байкала 1 ЕТ
байқас 1 СН
байкау 1 ЗТ
Байкошкар 1 ЗТ
байла 28 ЕТ
байлан 11 ЕТ
байлас 1 ЕТ
байлат 1 ЕТ
байлау 3 ЗТ
байлаулы 3 СН
байлаулык 1 ЗТ
байлаусыз 1 СН
байлык 13 ЗТ
Баймолда 1 ЗТ
Байназар 1 ЗТ
байт 1 к. 357
Байтолла 10 ЗТ
Байтұлла 4 ЗТ
байы 3 ЕТ
байымдау 1 ЕТ
байыт 1 ЕТ
бақ 26 ЗТ
бак 37 ЕТ
бака-шаян 1 ЗТ
бақан 1 ЗТ
бақас 1 ЗТ
бақи 2 СН
Бақия 5 ЗТ
бак-кұс 1 ЗТ
баксы 4 ЗТ
эулет (ауладына) 1 ЗТ
эруак(аруак) 1 ЗТ
әулие 31 ЗТ
эуп 2 ОД
әуре 13 ЗТ
әуре-сарсаң 1 ЗТ
әурелен 2 ЕТ
әурелік 2 ЗТ
әшкере 2 СН
әшкереле 1 ЕТ
Әшім 10 ЗТ
Әшім (Әшімнен баска) 1 ЗТ
ба 57 ШЛ
баба 36 ЗТ
Бабыр 3 ЗТ
баға 5 ЗТ
бағалы 1 СН
бағана 1 ҮС
бағас (бахыш) 1 к. 352
бағбан 1 ЗТ
бағзы 1 ҮС
Бағира 1 ЗТ
бағлан 1 ЗТ
бағымла 1 ЕТ
бағын 4 ЕТ
бад 1 қ.353
баданыма 1 к. 354
бадид 1 к. 355
бадырай 1 ЕТ
бажай 1 ЗТ к. 356
баз 8 ЗТ
базар 21 ЗТ
базына 1 ЗТ
бай 90 ЗТ
бай 24 СН
байан 1 қ. 47
Байбейсенкызы 1 ЗТ
Байбек 1 ЗТ
Байгелді 1 ЗТ
байғұс 6 ЗТ
18
бакташы 1 ЗТ
Бактыбай 6 ЗТ
бакша4 ЗТ
бакыла 1 ЕТ
бақыр і СН
бақырай 1 ЕТ
бакырауык 1 СН
бакырт 1 ЕТ
бакыт 11 ЗТ
бакыт (бактысы) 1 ЗТ
бақытсыз 1 СН
бақытты 2 СН
бал 29 ЗТ
бала 303 ЗТ
бала 2 ЕТ
баладай 2 СН
бапа-шаға 3 ЗТ
балак 2 ЗТ
балалы 2 СН
балалык 1 ЗТ
балапан 2 ЗТ
балаушы 1 ЗТ
балгер 2 ЗТ
бапга 2 ЗТ
балғын 1 СН
балдай 7 СН
балдырған 1 ЗТ
бал-бакыт 1 ЗТ
бал-шекер 1 ЗТ
балку 1 ЕТ
бапкы 5 ЕТ
балкыт 2 ЕТ
балкы[т] 1 ЕТ
балта 3 ЗТ
Балтакара 1 ЗТ
балтала 1 ЕТ
балуан 21 ЗТ
балшык 1 ЗТ
балшыктай 1 СН
балық 11 ЗТ
балықтай 2 СН
балынгыл 1 қ. 358
Бамдатта 1 ЗТ
бан 1 к. 42
бап 8 ЗТ
Бап-Әлсіллам 1 ЗТ
бар 380 ЕТ
бар 439 МД
бар(барур) 1 ЕТ
барабан 1 ЗТ
баракат 1 к. 37
баргыз 1 ЕТ
бардай 1 СН
барданжоктан I ЗТ
бар-жоқ 8 ЗТ
Баркөз 1 ЗТ
баркыт 1 ЗТ
барла 1 ЕТ
Барлыбай 1 ЗТ
барлык 1 ЗТ
барлық 11 ЕС
бармак 5 ЗТ
бармактай 3 СН
бармақгық 1 ЗТ
бару 14 ЕТ
барушы 1 ЗТ
барһам 1 қ.43
барша 74
барымташы I ЗТ
барып-барып 1 ЕТ
барыс I ЕТ
бас 445 ЗТ
бас (баһынынды) 1 ЗТ
бас 95 ЕТ
бас-аягы 3 ЗТ
бас-басы 3 ҮС
басқа 78 СН
баска-басқа 2 СН
баскандай і СН
басқан-тұрған 1 СН
баусыз ІСН
бауызда 10 ЕТ
бауыздал 5 ЕТ
бауыздау 3 ЕТ
бауыр 13 ЗТ
бауырла 3 ЕТ
бауырсақ 1 ЗТ
бахас 1 ЗТ
Бахауалдин 1 ЗТ
баһа 1 ЗТ
баһа (баға) 1 ЗТ
Баһадур 1 ЗТ
баһадүр 1 ЗТ
баһар 1 ЗТ
Баһауалдин 1 ЗТ
баһра 1 ЗТ
баһра(паһра) 1 ЗТ
баһыра 2 ЗТ
баһыралан 1 ЕТ
баһырасыз 1 СН
Башар 3 ЗТ
башарат 1 қ. 360
башаратлік 1 к. 361
Башыр 4 ЗТ
баяғы 9 ҮС
баягыда 2 ҮС
Баязит 4 ЗТ
Баян 2 ЗТ
баян 14 ЗТ
баян [шаяны] 1 ЗТ
Баянаула 6 ЗТ
Баянауыл
1 ЗТ
щ
баяндай 2 ЗТ
баянда 1 ЕТ
баяндау 1 ЕТ
Баянтау 11 ЗТ
Баянтаусыз 1 СН
бәдәуи 2 ЗТ
бәдәу-араб 2 ЗТ
бәди 1 к. 44
баскыш 1 ЗТ
Баспа 1 ЗТ
баспа-бас 1 ҮС
баспана 1 ЗТ
бассыз 2 СН
баста 52 ЕТ
бастал (башланбас) 1 ЕТ
бастан-аяк 4 ҮС
бастас 5 СН
бастасындай 1 СН
бастаушы 1 ЗТ
басты-басты I СН
бастык 5 ЗТ
бастык-ұлұк 1 ЗТ
бастыр 3 ЕТ
басу 1 ЕТ
басшы 21 ЗТ
басшы-кажы 1 ЗТ
басы-көті 1 ЗТ
басыл 7 ЕТ
бат 31 ЕТ
бат-батыс 1 ЗТ
бата 16 ЗТ
бата-бата 1 ЕТ
батин 1 к. 359
Батпа 1 ЗТ
батпак 3 ЗТ
батпаушы 1 ЗТ
Баттал 1 ЗТ
батыл 3 СН
батын 1 ҮС
батыр 35 СН
батыр 1 ЕТ
батырлык 2 ЗТ
батырсын 1 ЕТ
Батырхан 1 ЗТ
батырша 1 ҮС
бау 2 ЗТ
баулы 1 СН
баулы 1 ЕТ
20
Бәзіл 3 ЗТ
бэйбіше 4 ЗТ
бәйге 21 ЗТ
бэйгегердей 1 СН
бэйгелі 1 СН
бэйгі 1 ЗТ
бәйтерек 2 ЗТ
бәйтерексіз 1 СН
бэйшешек 1 ЗТ
бэйіт 1 ЗТ
бэкір 1 ЗТ
бәкі 1 ЗТ
бэлки 1 МД
бәлкім 1 МД
бәрәдарлар 1 к. 45
бәрекелді (бәрекалла) 1 ОД
бәрекелді 5 ОД
бәрі 249 ЕС
бәрібір 1 ҮС
Бәсентиін 1 ЗТ
бәсеңде 1 ЕТ
бэтшагар 1 ОД
бәхил (бықьш) 1 қ. 45
бе 34 ШЛ
Бегапы 1 ЗТ
бедел 1 ЗТ
бедер 1 ЗТ
бедеу 1 СН
бедірей 1 ЕТ
бедірей-бетпак 1 СН
без 9 ЕТ
Безқозы 1 ЗТ
бейбіт 1 СН
бейне 1 ЗТ
бейнет 10 ЗТ
бейпіл 4 СН
Бейсакай 1 ЗТ
бейсенбі 1 ЗТ
бейшара 15 СН
бейшаралау 1 СН
бейіш 6 ЗТ
бек 2 СН
бек 15 ҮС
бекем 2 СН
бекер 15 ҮС
Бекжан 2 ЗТ
бекзат 2 ЗТ
Бекқұл 1 ЗТ
Бектұр 2 ЗТ
бектік I ЗТ
бекі 1 ЕТ
бекін 1 ЕТ
бекіт 7 ЗТ
бел 21 ЗТ
белбеу 2 ЗТ
белгі 5 ЗТ
белгілі 14 СН
белгісіз 5 СН
белсен 2 ЕТ
белше 3 ЗТ
бен 13 ШЛ
бенен 4 ШЛ
бер 53 ЕТ
бер (берігін) 1 ЕТ
бергі 1 СН
бергіз 2 ЕТ
бергіштік 1 ЗТ
Бердібек 1 ЗТ
береке9 ЗТ
берекелі 1 СН
беруші 3 ЗТ
бері 2 ҮС
бері 5 ШЛ
берік 11 СН
беріл 4 ЕТ
берілгендей 1 СН
бес 68 СА
бесеу 8 СА
бес-алтау ІСА
бес-апты 4 СА
21
Бескозы 3 ЗТ
Бесммұхамед 1 ЗТ
бесті 1 ЗТ
бет 53 ЗТ
беталды 2 ҮС
бетеге 2 ЗТ
бетер 1 ҮС
бет-бетімен 4 ҮС
бетпе-бет 3 ҮС
беттен 1 ЕТ
бетте 1 ЕТ
би 18 ЗТ
Бибісі 1 ЗТ
Биғаш 4 ЗТ
бидай 2 ЗТ
бидайыктай 1 СН
Бидан 1 ЗТ
бие 6 ЗТ
бикайратты (биғайратты) 1 СН
бикарар 1 к. 362
биле 10 ЕТ
билеп-төсте 1 ЕТ
билет 1 ЕТ
билік 5 ЗТ
бин 1 к. 363
биналар (надандарға) 1 ЗТ
биопа (биуафа) 1 к. 364
биопа 3 к. 364
Бирубардан 1 ЗТ
бисмилла 4 ОД
бисмиллә 1 ОД
бит 1 ЗТ
Бифатима 1 ЗТ
бихабар 1 СН
биһош 4 к. 365
биһош (байғұс) 1 СН
биыл 5 ҮС
биылгы 5 СН
биік ЮСН
биіктік 1 ЗТ
биязы 1 СН
боғауыз 1 ЗТбоз 1 ЗТ
боз 4 СН
бозбала 21 ЗТ
бозбалалык 1 ЗТ
бозда 1 ЕТ
боздак 1 ЗТ
бозкаска 1 СН
бозым 1 ЗТ
бой 97 ЗТ
бойдак 3 СН
бойла 2 ЕТ
бойлай-бойлай 1 ҮС
бойлы 1 СН
бойынша 1 ШЛ
бок 11 ЗТ
бокта 7 ЕТ
боктау 1 ЕТ
боқтык 2 ЗТ
Боктыкайын 1 ЗТ
бол 1496 ЕТ
бол (болмыш) 1 ЕТ
бол (бокка) 1 ЕТ
бола 2 ШЛ
болат 4 ЗТ
болаттай 1 СН
болғай 7 ЕТ
болғанша 4 ҮС
болды-болды 1 ЕТ
болдыр 2 ЕТ
болжа 3 ЕТ
болжалсыз 2 СН
болу 24 ЕТ
болыңкыра 2 ЕТ
болы с10 ЗТ
болыс 5 ЕТ
болыстык 3 ЗТ
боп 190 ЕТ
белін 5 ЕТ
бер і 2 ЗТ
бөрік 1 ЗТ
бөтелке 1 ЗТ
бетен 4 СН
бетен-бастак 1 СН
бетен-жат 1 ЗТ
бешкеле 1 ЕТ
бриллиант 1 ЗТ
6у ЗЗТ
бу 2 ЕТ
буаз 3 СН
Буапмирхан 1 ЗТ
буландыр 1 ЗТ
бура I ЗТ
бурыл 1 СН
буын 1 ЗТ
буын-буын I СН
бұ 89 ЕС
бұғак 1 ЗТ
Бұғыбай 1 ЗТ
Бұғылы 1 ЗТ
бұз 29 ЕТ
бұзакы 2 СН
бұзау 3 ЗТ
бұзык 3 СН
бұзыл 13 ЕТ
бұйры к 24 ЗТ
бұйрыксыз 1 СН
бұйым 4 ЗТ
бұйыр 22 ЕТ
бұйырт 2 ЕТ
бұйырыл 1 ЕТ
бұк 7 ЕТ
Бұка 1 ЗТ
бұка I ЗТ
Бұкабай 2 ЗТ
Бұкар 1 ЗТ
Бұкара 1 ЗТ
бұкара 1 ЗТ
боп-болган 1 СН
бора 1 ЕТ
бораи 2 ЗТ
борандай 1 СН
бордай I СН
бордак 2 ЗТ
борыш 5 ЗТ
борышкор 1 СН
бос 20 СН
боса 2 ЕТ
босага 2 ЕТ
босан 1 ЕТ
^
босат 2 ЁТ
боска 21 ҮС
Бостан 1 ЗТ
бостан 2 СН
бостандық 1 ЗТ
бостан-бос 4 ҮС
бота 12 ЗТ
боталы 3 СН
Боштай 4 ЗТ
Боштайүлы 2 ЗТ
бояк 1 ЗТ
бояу 1 ЗТ
бөгежекте 1 ЕТ
бөгел 4 ЕТ
Бөгенбай 5 ЗТ
бөгет 2 ЗТ
бөзЮ ЗТ
•^
Бекей 1 ЗТ
бөкен 1 ЗТ
бектергі 1 ЗТ
бөл 4 ЕТ
бөлек 6 ҮС
бөлек (бүл екісі) 1 ҮС
бөлек-бөлек 1 СН
белектен 1 ЕТ
бөлекте 1 ЕТ
бөлекше 1 ҮС
бөлме 2 ЗТ
13
-Й
бұтак 1 ЗТ
бұтактай 1 СН
Бұхар 13 ЗТ
Бұхара 17 ЗТ
бұхара 2 ЗТ
Бұхарай 1 ЗТ
Бұхарай-шәріф 1 ЗТ
бүгін 19 ҮС
бүгінгеше 1 ҮС
Бүзрік 1 ЗТ
бүйт 5 ЕТ
бүйір 4 ЗТ
бүк 1 ЕТ
бүкең-бүкең 1 ЕЛ
бүкте 3 ЕТ
бүкіл 3 ЕС
бүлдір 1 ЕТ
бүлкілде 1 ЕТ
бүлік 1 ЗТ
бүрге 2 ЗТ
бүрке 1 ЕТ
бүркен 2 ЕТ
бүркеу 1 ЗТ
бүркіт 5 ЗТ
бүркіттей 1 СН
бүтін 10 СН
быксу 2 ЕТ
быксы 1 ЕТ
быксык 2 ЗТ
былай 11 ҮС
былға 3 ЕТ
былғау 1 ЕТ
былкылда 2 ЕТ
былкылдак 1 СН
былтыр 1 ҮС
былтырғы 1 СН
былш 2 ЕЛ
былши 1 ЕТ
былшылдас 1 ЕТ
былыклық 1 ЗТ
бұктырушы 2 ЗТ
бұқтыр 1 ЕТ
бұл 505 ЕС
бұлай 3 ҮС
бұлайша 3 ҮС
бұлақ 17 ЗТ
бұлактай 3 СН
б ұ л а 1 ЕТ
бұлбұл 14 ЗТ
бұлбұлдай 6 СН
бұлбұп-карға 1 ЗТ
бұлбұпсыз 1 СН
бұлда 2 ЕТ
бұлдаушы 1 ЗТ
бұлдырау 1 ЕТ
бұлжытпа 1 ЕТ
бұлжытпай 1 ҮС
бұлт 13 ЗТ
бұр 25 ЕТ
бұ[р] 1 ЕТ
бұрал 1 ЕТ
бұралкы 1 СН
бұрамалы 1 СН
бұрап-бұрап 1 ҮС
бұркыра 1 ЕТ
бұрқырат 2 ЕТ
бұру 1 ЕТ
бұршак 1 ЗТ
бұрыл 9 ЕТ
бұрым 1 ЗТ
бұрын 70 ҮС
бұ[ры]н 1 ҮС
бұрынғы 26 СН
бұрынғыдай 6 СН
бұрынды 1 СН
бұрыс 3 СН
Бұрыш 1 ЗТ
бұрыш 9 ЗТ
бұрыштай 1 СН
бұт4 ЗТ
24
быт-шыт 4 СН
біда 1 к. 366
біз 286 ЕС
біз (ёізлер) 1 ЕС
біз (бізлерге) 1 ЕС
біз (бізларны) 1 ЕС
біз (бізларға) 1 ЕС
біз (бізлер) 1 ЕС
біз (бізлі) 1 ЕС
біздей 5 СН
біл 526 ЕТ
Біләл 18 ЗТ
Білэлмолда 1 ЗТ
білдір 27 ЕТ
білгіз 3 ЕТ
біле-біл 1 ЕТ
біле-көре 1 ҮС
білгүш (білгішірек) 1 СН
білгіш 4 СН
білдірт 1 ЕТ
білек 3 ЗТ
білектей 1 СН
білекті 1 СН
білместік 4 ЗТ
білте 3 ЗТ
білу 8 ЕТ
біпуші 1 ЗТ
білім 9 ЗТ
бш мді 2 ЗТ
білін 7 ЕТ
біліс 1 СН [Г г *
біния 1 к. 46
біп-биік 1 СН
бір 977 СА
бір 11 ҮС
бір-ақ 10 ҮС
бір-ак 5 СА
бірада 1 ЗТ
біраз 25 ҮС
бірақ 4 ІІІЛ
^
•
•
•
Л
бірге 46 ШЛ
бірде 1 ҮС
бірде 2 ШЛ
бірдей 41 ҮС
бірде-бір 1 ЕС
бірден 2 ҮС
бірден-бірге 2 ҮС
бірем-бірем 1 ҮС
бірер 2 ҮС
біреу 152 ЕС
біржола 1 ҮС
біржолата 1 ҮС
біридадан 1 қ. 47
бір-бір 12 ҮС
бір-бірі 29 ЕС
бір-екеу 1 СА
бір-екі 15 СА
бірқатар 2 ҮС
бірла 1 к. 48
бірлан 14 ҮС
бірлік 2 ЗТ
бірнеше 9 ЕС
бірсыпыра 4 ҮС
бірталай 4 ҮС
бірте-бірте 2 ҮС
бірһам 1 к. 49
біріктір 2 ЕТ
бірінен-бірі 1 ҮС
бірін-бірі 2 ҮС
бірінші 2 СА
біс 1 қ. 377
бісмілла 5 ОД
бісмілласыз 2 СН
бісміллә 4 ОД
бісмілләсіз 1 СН
біт 60 ЕТ
біте 2 ЕТ
бітеу 1 СН
бітидасы 1 к. 50
біту 1 ЕТ
Г|ПП
25
бітім 1 ЗТ
бітір 11 ЕТ
верный 1 СН
газет 5 ЗТ
газет (газетлерге) 1 ЗТ
ганжу 1 к. 51
гаухар 1 ЗТ
гауһар 9 ЗТ
генерал 1 ЗТ
герман 2 ЗТ
гинвар 1 ЗТ
гөй 1 ЗТ
гөр 18 ЕТ
гөрі 2 ШЛ
губернатор 1 ЗТ
губерно 1 ЗТ
гул 1 к.52
гуле 2 ЕТ
гүл 20 ЗТ
гүлдей 1 СН
гүлден 2 ЕТ
гүл-гүл 2 СН
гүлстан 3 ЗТ
гүлсіз 2 СН
Ғабба-Расул 1 ЗТ
Ғаббас 8 ЗТ
Ғабда 1 ЗТ
Ғабдал 1 ЗТ
Ғабдол 2 ЗТ
Ғабдолла 19 ЗТ
габдолла 1 к. 115
Ғабдімұгылаб 1 ЗТ
ғадалат 1 ЗТ
ғадалатлы 1 СН
гадатлатлы (әділетті) 1 СН
ғадет 1 ЗТ
ғаділ 16 СН
гаділдік 4 ЗТ
ғажайып 2 СН
ғажап 2 ЗТ
ғажіз 2 к. 378
газап 4 ЗТ
ғазаптан 1 ЕТ
ғазал 2 ЗТ
ғазалатіл 1 к. 54
ғазаттык 1 ЗТ
ғазбие 2 к. 55
ғазиз 32 СН
Ғазы 1 ЗТ
ғазіз 1 СН
Ғазірэйіл 1 ЗТ
Ғ азірейіл 18 ЗТ
ғайал 1 к. 56
гайбат 5 ЗТ
Ғайша 8 ЗТ
ғайын 3 ЗТ
ғайып 18 ЗТ
ғайыптан 3 ҮС
ғайыр 1 СН
Ғакаша 16 ЗТ
Ғаксырама 1 ЗТ
ғакайатта 1 к. 57
ғакайд 2 к. 5 8
ғаклия 1 ЗТ
ғакыл 16 ЗТ
ғакыл-ес 4 ЗТ
ғакылсыз 1 СН
ғал 1 к. 59
ғала 1 к. 11
Ғалайһи 1 ЗТ
ғалам 23 ЗТ
галамат 2 СН
ғалейкум 1 к. 60
Ғали 2 ЗТ
Ғали 2 қ. 35
ғалиында 1 қ. 61
Ғалы 96 ЗТ
галым 28 ЗТ
галым (ғалымлар) 1 ЗТ
ғалымлық 2 ЗТ
галып 2 қ. 62
Ғалі 1 ЗТ
галік \ қ. 63
ғалімпік 1 ЗТ
ғам 10 ЗТ
гамал 4 ЗТ
Ғамбар 1 ЗТ
ғамиден 1 қ. 64
ғамикер 1 к. 65
ғамкүн 2 СН
ғамкін 1 қ. 66
ғамыл 1к. 67
ғана 12 ШЛ
гани 2 қ. 68
ғанибет 1 ЗТ
ғанимат 1 қ. 69
Ғануар 4 ЗТ
ғапыл 1 СН
ғапылдык 1 ЗТ
ғапыт 1 к. 70
ғапіл 5 СН
ғапілдік 2 ЗТ
ғар 2 қ. 71
ғараз 1 қ. 72
ғарап 1 ЗТ
ғарасат 2 ЗТ
ғарыз 9 ЗТ
ғарыздас 3 ЕТ
ғарық 1 қ. 73
ғарыш 1 ЗТ
ғаріп 15 ЗТ
ғаріп (ғарібларға) 1 ЗТ
гаріп-касар I ЗТ
ғаріп-касір 1 ЗТ
ғаріплік 1 ЗТ
ғаріпшілік 1 ЗТ
ғасер 1 к. 74
ғасы 6 СН
ғауамал 1 қ. 75
ғауамил 2 к. 39
гауамлық 1 қ. 76
гауан 1 к. 77
гаурат 1 к. 78
ғафу 2 МД
гашык 9 ЗТ
ғашықлық 2 ЗТ
ғашыктык 2 ЗТ
ғаял 1 қ. 79
ғибадат 6 ЗТ
ғибрат 10 ЗТ
ғизза 1 к. 80
ғиззат 3 ЗТ
ғимарат 1 ЗТ
Ғинан I к. 14
гинаят 1 ЗТ
ғой 132 ШЛ
ғұздам I қ. 8 1
ғұзыр 2 ЗТ
гұлама 9 ЗТ
ғұлама (жамаганың) 1
Ғұмар 76 ЗТ
Ғұмар (Омар) 1 ЗТ
Ғұмардай 3 СН
гұмыр 5 ЗТ
Ғұсман 34 ЗТ
Ғұсмандай 1 ЗТ
Ғұшман (Оспан) I ЗТ
ғұшыр 1 ЗТ
ғүміт 1 қ. 82
гыдырымнан I к. 83
ғыл 2 ЕТ
ғылаж 2 ЗТ
гылма 1 қ. 84
ғылым 76 ЗТ
ғылым (каллам) 1 ЗТ
ғылымды 4 СН
ғылымидан 1 СН
ғылым-білім 3 ЗТ
гылым-хикмет 2 ЗТ
гылымсыз 3 СН
дара-дара 1 ҮС
даргаһына 2 қ. 90
дарғаһына 1 к. 90
дариға 11 ОД
дариға-ай 2 ОД
дария 30 ЗТ
дария-мұхиттай 1 СН
дар-дар 1 ЕЛ
дары 9 ЕТ
дастан 5 ЗТ
дастаркан 2 ЗТ
дастархан 1 ЗТ
дат 4 ЗТ
дау 12 ЗТ
дау-дау 1 ҮС
дау-шар 2 ЗТ
дауа 8 ЗТ
дауазасына 1 к. 91
дауалат 2 ЕТ
даугер 2 ЗТ
даула 5 ЕТ
даулас(низахаласкан)1 ЕТ
даулы 5 СН
даусыз 1 СН
даушы 1 ЗТ
дауыл 1 ЗТ
дауыс 7 ЗТ
дауысты 1 СН
дахыл 2 к. 92
Даштия 1 ЗТ
даяр 12 СН
даярла 4 ЕТ
даярлан 5 ЕТ
даярлас 1 ЕТ
дәйек 1 ЗТ
дэйім 1 ҮС
дэл 18 ҮС
дәлдеп 1 ҮС
дәлел 3 ЗТ
дәліл 3 к. 93
ғымырак 1 қ. 85
ғындаба 1 к. 86
ғып 43
ғырыйып 1 қ. 28
ғыса 1 к. 87
ғьгхжап 1 к. 88
да 252 ШЛ
дабыл 1 ЗТ
дабысы 4 ЗТ
дағдар 3 ЕТ
дағдарт 1 ЕТ
дағдару 1 ЕТ
дағуат 6 к.
дағуата 1 қ. 15
дағы 13 ШЛ
дада (зада) 1 қ. 379
дайым 1 ҮС
дайын 8 ҮС
дак 1 ЗТ
дақыл 1 ЗТ
дал 8 ҮС
дала 27 ЗТ
далакта 3 ЕТ
Далба 4 ЗТ
далбаса 1 ЗТ
далда 1 ЗТ
дал-дал 3 СН
амолла 1 ЗТ
дамыл 3 ЗТ
дамылда 1 ЕТ
дамыл-дамыл 1 ҮС
дамылсыз 1 СН
дана21 СН
дана-данышпан 1 ЗТ
данышпан 13 СН
даң 2 ЗТ
даңк 11 ЗТ
дап-даяр 1 СН
дар 8 ЗТ
дара 1 СН
28
—
ләм 9 ТГ
дәмді I ЗТ
дәме 3 УГ
ддмелі I СН
аәмет 4 ЕТ
дәи 2 ЭТ
доиле 2 ЕТ
іриеме 10 ЕС
Дәнен 1 ЗТ
дәнеңе 1 ЕС
дәргаһ 5 қ. 94
дэреже 13 ЗТ
дәреже (лаража) 2 ЗТ
дәрет 3 ЗТ
дәрмен 5 ЗТ
дәрі 4 ЗТ
дәрігер 5 ЗТ
дәрідей I СН
дәріс 3 ЗТ
дәрісхана I ЗТ
дәулет 29 ЗТ
Дәулетбек 1 ЗТ
Дәулетхаи 1 ЗТ
дәурен 18 ЗТ
дәуір 2 ЗТ
дәуірле 3 ЕТ
дәуіт 6 ЗТ
дәуіт (дәуід) I ЗТ
дәфән I к. 95
де 1421 ЕТ
де 191 ШЛ
дегбірсіз I СН
дегдар 1 СН
дедектет I ЕТ
дейін 6 ІШІ
декрет 2 ЗТ
делдал 1 ЗТ
делебе 1 ЗТ
дем 12 ЗТ
дем (дәм) 1 ЗТ
ш е
I к. 84
демеуші IЭТ
ден 1ЗТ і И
^ Ц
деие 21 ТТ
/кеисауяык 11 ЗТ
дерт 12 ЗТ
дсс 49 ЕТ
дес (тиіспе) I ЕТ
десу I ЕТ
деу 13 ЕТ
деуші 5 ЗТ
аидар ЭЗТ
*
диум I к. 97
диүаиа 8 ЗТ
диуар I к. 98
диірмеи I ЗТ
доверной 1 ЗТ
догаша 2 ҮС
доіақы I СН
дойбы 2 ЗТ
долдан 1 ЕТ
долы 1 СН
домала 5 ЕТ
домалак 2 СН
домалан 5 ЕТ
домалат 2 ЕТ
домбыра 4 ЗТ
доп 3 ЗТ
доптай I СН
дос 59 ЗТ
дос (досы) 2 ЗТ
дос (досты) I ЗТ
дос-дұшпан 1 ЗТ
дос (дослардың) I ЗТ
досгас 2 ЕТ
достык 5 ЗТ
дөкей 2 СН
дөнен I ЗТ
дөң 1 ЗТ
дөнгелек 2 ЗТ
■
Р
т
29
дүр 21 ШЛ
дүрбі 1 ЗТ
д ү р д и 1 ЕТ
дүре 1 ЗТ
дүрисат 1 к. 99
дүрм ек1 ЗТ
дүррі 1 к. 325
дүрс-дүрс 1 ЕЛ
дүрсілдет 1 ЕТ
дүрілде 1 ЕТ
дыбыс 1 ЗТ
дым 3 ЕС
дым-ак 1 ҮС
ділгір 2 СН
ділда 1 ЗТ
ділдалык 4 СН
ділла 1 ЗТ
ділмэр 1 СН
діл 1 ЗТ
дін 103 ЗТ
дін-есен 1 ҮС
дін-карындас 1 ЗТ
дін-мұсылман 1 ЗТ
дінсіз 2 СН
діңгек 1 ЗТ
діңке 1 ЗТ
дір-дір 1 ЕЛ
дірілде 1 ЕТ
ебедейсіз 1 СН
е 418 ЕТ
е (едім) 1 ЕТ
Есіл 6 ЗТ
есіл 1 ЕТ
есіл-дерті 1 ЗТ
есім 1 ЗТ
есір 1 ЕТ
есірке 2 ЕТ
есіт 13 ЕТ
ет 25 ЗТ
еге 1 ЕТ
дөп 3 ҮС
ду 3 ЗТ
дуа 11 ЗТ
дуагөй 2 СН
дуан 5 ЗТ
дуанбасы 1 ЗТ
дула 1 ЕТ
дулыға 1 ЗТ
думан 1 ЗТ
душар 6 ЗТ
душарлас 1 ЕТ
дуылдас 1 ЕТ
дұға 39 ЗТ
дұғагөй 7 СН
дұғай 1 СН
дұние 1 ЗТ
дұрыс 15 СН
дұшпан 48 ЗТ
дұшпандык 6 ЗТ
дұшпан (дұшманың) 1 ЗТ
дұшпан-дос 1 ЗТ
дұшпандык (дұшпанлык) 2 ЗТ
Дүйсекей 1 ЗТ
дүйсенбі 4 ЗТ
дүкен 6 ЗТ
дүлділ 6 ЗТ
дүмбіл 1 ЗТ
дүмше 1 СН
дүние 323 ЗТ
дүниедос 1 ЗТ
дүние-дүние 1 ЗТ
дүние-жалған 2 ЗТ
дүние-жүзі 1 ЗТ
дүние-мал 3 ЗТ
дүниекоңыз 1 СН
дүниекор 2 СН
дүниелік 6 ЗТ
дүр 33 ЗТ
дүр 13 СН
30
егер 14 ШЛ
егер (агар) 1 ШЛ
егер (ауарда) 1 ШЛ
егерде 2 ШЛ
егес 2 ЕТ
егеу 1 ЗТ
егіз 8 СН
егін 3 ЗТ
егіндей I СН
ед 364 ЕТ
Едіге 2 ЗТ
Еділ 1 ЗТ
Еділ-Жайық 1 ЗТ
едіплар (едилар) 1 қ. 380
ежелден 4 ҮС
Ежен 10 ЗТ
езЗ Е Т
ездік 1 ЕТ
езу 3 ЗТ
ей 15 ОД
ек 15 ЕТ
екеу 57 СА
екеу (екісі) 1 СА
екеу-екеу 2 СА
екі 189 СА
екі-үш 5 СА
екінді 2 ЗТ
екінші 17 СА
екіұдай 1 СН
ел 134 ЗТ
ел-жұрт 7 ЗТ
Еламан 3 ЗТ
Елдай 1 ЗТ
елдей 5 СН
еле 5 ЕТ
елек I ЗТ
електе 1 ЕТ
елең-селең 1 ЗТ
елер 1 ЕТ
елесте 1 ЕТ
Елеу 1 ЗТ
елеуре 1 ЕТ
елеусіз 1 СН
елжіре 2 ЕТ
елсіз 2 СН
елті 4 ЕТ
елтіс 1 ЕТ
елу 16 СА
елші 6 ЗТ
елшілік I ЗТ
елікте 1 ЕТ
еліктей I СН
еліт 2 ЕТ
ем 33 ЗТ
емей 3 ҮС
емен 3 ЗТ
емтикан 1 ЗТ
емтикансыз 1 СН
емшек 3 ЗТ
емін-еркін 3 ҮС
ен б Е Т
ендеше 3 ШЛ
енді 1 СН
енді 126 ШЛ
ендігі 6 ҮС
ене 3 ЗТ
ең 16 ҮС
енбек9 ЗТ
еңбексіз 1 СН
еңкей 2 ЕТ
еңсе 2 ЗТ
еңіре 1 ЕТ
еп 7 ЗТ
епте I ЕТ
ептейлі I СН
епті 2 СН
ер 175 ЗТ
ер 49 ЕТ
ер (ерідім) 1 ЕТ
ер-тоқым 1 ЗТ
31
есе 3 ЗТ
есек 16 ЗТ
есектей 1 СН
есен 1 ҮС
есен-аман 3 ҮС
есен-сау 1 ҮС
есеп 22 ЗТ
есепсіз 3 ҮС
есепте 1 ЕТ
есер 2 СН
Ескендір 2 ЗТ
ескер 7 ЕТ
ескі 7 СН
ескір 3 ЕТ
еспе 2 СН
ессіз 4 СН
есті 60 ЕТ
есту 33 ЕТ
естуші 1 ЗТ
естіл 7 ЕТ
естір 1 ЕТ
естірт 1 ЕТ
есу 1 ЕТ
есі-дерт 5 ЗТ
есі-түсі 1 ЗТ
есік 47 ЗТ
есікші 1 ЗТ
есіл 30 ОД
ет 208 ЕТ
ет (елтіп) 1 ЕТ
ет (айтып) 1 ЕТ
етек 9 ЗТ
еткіз 4 ЕТ
етіл 1 ЕТ
еш 42 ЕС
еш (һеш) 1 ЕС
ешбір 28 ЕС
ешкі 8 ЗТ
ешкім 44 ЕС
ешкайда 2 ЕС
Ералы 2 ЗТ
ерегес 4 ЕТ
ерегісу 1 ЕТ
Ереймен 7 ЗТ
Ерейментау 1 ЗТ
ерен 2 СН
еркек 13 ЗТ
еркеле 2 ЕТ
еркелен 2 ЕТ
еркелет 2 ЕТ
еркелік 1 ЗТ
еркін 4 СН
еркіндік 1 ЗТ
еркінше 1 ҮС
ерлі-байлы 1 СН
ерлік 6 ЗТ
ермек 3 ЗТ
ерсі 2 СН
ерт 11 ЕТ
ерте 26 ҮС
ертегі 1 ЗТ
ерте-кеш 3 ҮС
ертемен 1 ҮС
ертең 18 ҮС
ертеңгі 2 СН
ертенді-кеш 1 ҮС
ертерек 2 СН
ертте 1 ЕТ
Ертіс 2 ЗТ
ерүр 1 қ. 100
ері 1 ЕТ
ерік 24 ЗТ
ерік-ыктияр 1 ЗТ
еріксіз 8 СН
ерікгі 1 СН
ерін 6 ЗТ
ес 79 ЗТ
ес 5 ЕТ
есама 1 қ. 101
Есбай 1 ЗТ
32
ешкайсы 1 ЕС
ешқайсысы 2 ЕС
ж. 27 ҚС
жабағы і ЗТ
Жаббар 6 ЗТ
Жаббар-кұдірет 1 ЗТ
Жаббар-халык 1 ЗТ
жабдык 4 ЗТ
жабу 1 ЗТ
жабу 2 ЕТ
жабуздар 1 к. 102
жабы 2 ЗТ
жабы-семіз 1 СН
жабык 2 СН
жабыл 10 ЕТ
жабырка 3 ЕТ
жабыс 6 ЕТ
жаға 3 ЗТ
жаға-жең 1 ЗТ
жағала 2 ЕТ
жағалас 2 ЕТ
жағалтай 1 ЗТ
жағдайсыз 1 СН
жағен 1 к. 29
жағу 1 ЕТ
жағымды 1 СН
жад 3 ЗТ
жадағай 1 ЗТ
жадағай 2 СН
жадағайлык 1 ЗТ
жадыра 2 ЕТ
жаз 25 ЗТ
жаз 122 ЕТ
жаз (иазған) 1 ЕТ
жаза 7 ЗТ
жазалы 3 СН
жазашы 1 ЗТ
жазғұтұры 1 ҮС
жазгытұрғы 1 ЗТ
жазғытұры 3 ЗТ
жазда 3 ЕТ
жаздай 4 СН
жаздыгүні 1 ҮС
жазды-қыс I ҮС
жазира 1 ЗТ
жазмыш I ЗТ
жазу 1 ЗТ
жазу 2 ЕТ
жазу (иазу) 1 ЗТ
жазушы 1 ЗТ
жазы-кыс 2 ҮС
жазық 7 ЗТ
жазы қсыз 2 С Н
жазыл 23 ЕТ
жазым 1 ЗТ
жай 60 ЗТ
жай 6 СН
жай 7 ҮС
жайдақ 4 СН
жайдыр 1 ЕТ
жайла 9 ЕТ
жайлан 6 ЕТ
жайлау 2 ЗТ
жайпы 1 СН
жайма I ЗТ
жайна 4 ЕТ
жайнамаз 5 ЗТ
жайрат I ЕТ
жайсаң 6 СН
жайсыз 1 СН
жайт 1 ЗТ
Жайық I ЗТ
Жайыкұлы 1 ЗТ
жайыл 6 ЕТ
Жайылма 3 ЗТ
жакір 1 к. 104
жак 65 ЗТ
жақ 34 ЕТ
жаксы 149 СН
жаксы (иакшы) I СН
жалғыз 128 СН
жалғыздык 4 ЗТ
жалғыз-жарым 2 ЗТ
жалда 5 ЕТ
жалдамалы 1 СН
жал-қонды 1 СН
жалко 1 ҮС
жалкау 1 СН
жалкаулык 1 ЗТ
жаллат 1 к. 30
жалмауыз 1 ЗТ
жалпак 1 СН
жалпакта 1 ЕТ
жалпылда 1 ЕТ
жалт 1 ЕЛ
жалтак 1 СН
жалтаң 1 ЗТ
жалшы 3 ЗТ
жалыкпа 3 ЕТ
жалын 2 ЗТ
жалын 13 ЕТ
жамағат21 ЗТ
жамағат (жамағатлар) 1
Жамадат 1 ЗТ
Жамалындай 1 СН
жаман 88 СН
жаман-жаксы 1 СН
жаманат 1 ЗТ
жаманда 7 ЕТ
жамандаушы 1 ЗТ
жамандык 9 ЗТ
жама 3 ЕТ
жамбас 4 ЗТ
жамбас (жанбаска) 1 ЗТ
жамбы 2 ЗТ
жамға 1 к. 381
жамиғат 9 ЗТ
Ж амон1 ЗТ
жамыра 1 ЕТ
жан 382 ЗТ
жаксы-жаман 6 СН
жаксыла 1 ЕТ
жаксырак 1 СН
жаюгау 1 ЗТ
жакгы-жанды 1 СН
жактыр 3 ЕТ
жакұт /иакұттан/1 ЗТ
жакын 5 ЗТ
жакын 21 ҮС
жакында 3 ҮС
жакында 3 ЕТ
жакындас 2 ЕТ
жакындас (жакынласып) 1 ЕТ
жакындык 3 ЗТ
жакынырак 1 СН
Жакып 4 ЗТ
Жакып (Иаков) 1 ЗТ
жал 6 ЗТ
жала 7 ЗТ
жала 3 ЕТ
Жалайыр 2 ЗТ
жалакта 2 ЕТ
жалактат 1 ЕТ
Жалал 2 ЗТ
жалал 2 к. 58, 105
жаланаш 16 СН
жаланашта 1 ЕТ
жаланашта (жалаңаш
лап) 1 ЕТ
жалау 1 ЗТ
жалашы 1 ЗТ
жалбаңда 1 ЕТ
жалбарын 4 ЕТ
жалға 2 ЕТ
жалган 137 СН
жалғансы 1 ЕТ
жалғаншы 2 СН
жалганшылык 1 ЗТ
жалғас 1 ЕТ
34
жан 29 ЕТ
жана 1 ЕТ
жана/және/ 1 ШЛ
жана (және) 1 ШЛ
жана-жана 1 ЕТ
жаназа 6 ЗТ
жаназала 1 ЕТ
Жанайдар 1 ЗТ
Жанак 3 ЗТ
Жанан 1 ЗТ
жанар 1 ЗТ
жанаршылык 1 ЗТ
жанас 1 ЕТ
жанасала 2 ЕТ
жанашыған 1 СН
жанашыр 5 ЗТ
Жангозы 1 ЗТ
жандай 1 СН
жандан 2 ЕТ
жандарал 1 ЗТ
жанды 4 СН
жандыр 3 ЕТ
жанжал 10 ЗТ
Жанжалкент 1 ЗТ
жан-бала 1 ЗТ
жан-жак 11 ЗТ
жан-жануар 1 ЗТ
жанкүйер 1 ЗТ
Жанкозы 1 ЗТ
жаннат 3 ЗТ
Жаннатіл 6 ЗТ
жансыз 5 СН
жансыздай 1 СН
жансыздык 1 ЗТ
жанталас 1 СН
жануар 6 ЗТ
жаншы 2 ЕТ
жаны 9 ҮС
жаным 4 ЗТ
жаныс 1 ЕТ
жаңа 5 С Н
жаңа21 ҮС
Жаңабатыр 1 ЗТ
жаңарт I ЕТ
жаңбыр 8 ЗТ
жаңбырдай 2 СН
жаңғак 1 ЗТ
жаңғырт 1 ЗТ
жаң-жадал 1 ЗТ
жаңыл 8 ЕТ
жаңылыс 1 ЗТ
жап 9 ЕТ
жапа 3 ЗТ
жапа-жалғыз 2 СН
жапалак I ЗТ
жапан 3 ЗТ
Жапек 3 ЗТ
жап-жарык 1 СН
жап-жас 1 СН
жаппай 1 ҮС
Жаппар 1 ЗТ
жапсар 4 ЗТ
жапсыр 1 ЕТ
жапырақ 10 ЗТ
жар 37 ЗТ
жар 22 ЕТ
жар (иар) 3 ЗТ
жара 11 ЗТ
жара 27 ЕТ
жарак 1 ЗТ
жарақатта 1 ЕТ
жарал 16 ЕТ
жарамсыз 1 СН
жаран 27 ЗТ
жаран 1 ЕТ
жаран (жаранлар) 2
жаран (иранларға) 1
жарарлык 1 ЗТ
жарас 15 ЕТ
жарасты к 6 ЗТ
жарастыр 2 ЕТ
жарат 5 8 ЕТ
Жараткан 1 ЗТ
жаратушы 1 ЗТ
жаратыл 1 ЕТ
жардай 1 СН
жары 3 ЕТ
жария 3 СН
жарк 6 ЕЛ
жарканат 1 ЗТ
жарканаттай 1 СН
жарк-жұрк 1 ЕЛ
жаркылда 2 ЕТ
жаркын 1 СН
жаркыра 1 ЕТ
жарлы 12 ЗТ
жарлық 30 ЗТ
жармысы 1 ЗТ
жарты 3 СН
жару 1 ЕТ
жарык 9 ЗТ
жарык 14 СН
жарықсыз 1 СН
жарыктай 1 СН
жарыктык 5 ЗТ
жарылға 3 ЕТ
жарылкамак 8 ЕТ
жарылкау 1 ЕТ
жарым 5 СА
жарымес 1 СН
жарымжан 2 СН
жарыс 2 ЗТ
жарыс 10 ЕТ
жарыстыр 1 ЕТ
жарыт 1 ЕТ
жас 103 ЗТ
жас 108 СН
жаса 18 ЕТ
жасал 1 ЕТ
жасар 2 СН
жасар 1 ЕТ
жасау 1 ЗТ
жасаура 1 ЕТ
жасауылдык 1 ЗТ
жаскан 1 ЕТ
жаслык 1 ЗТ
жаста 2 ЕТ
жастай 4 ҮС
жастан 2 ЕТ
жастар 7 ЗТ
жастык 13 ЗТ
жастык (жаслық) 2 ЗТ
жастыктағы 1 СН
жастыктағы (жаслыктағы) 1 СН
жасу 1 ЗТ
жасы 7 ЕТ
жасык 1 СН
жасыл 4 СН
жасыл (жасын) 1 СН
жасыр 8 ЕТ
жасырын 2 СН
жасырын 1 ЕТ
жасыт 2 ЕТ
жат 25 СН
жат 223 ЕТ
жатақ 2 ЗТ
жатка 4 ҮС
жаткыз 3 ЕТ
жатта 4 ЕТ
жатта (жатла) 1 ЕТ
жату 1 ЕТ
жатык 1 СН
жатып-тұр 1 ЕТ
жатыпішер 1 СН
жау 27 ЗТ
жау 191 ЕТ
жауап 27 ЗТ
жауаптас 1 ЕТ
Жауғаш 3 ЗТ
т
жаудай 1 СН
жаудыр 1 СН
жаудыр 1 ЕТ
жауказындай 1 СН
жаула 2 ЕТ
жаулан 1 қ. 382
жаулы 1 СН
жаулык 2 ЗТ
жаурын 1 ЗТ
жауһар 4 ЗТ
жаушы 1 ЗТ
жауыз 1 СН
жауыздык 1 ЗТ
жауылша 1 ЗТ
жауын 3 ЗТ
жауыр 9 СН
жафа 1 к. 106
жаһан 4 ЗТ
жаһаннам 4 ЗТ
Жаһанша 1 ЗТ
жаһат 1 ЗТ
жаһил 1 СН
жаһит 1 ЗТ
жаһуд (жөйт) 1 к. 107
жаһут 7 ЗТ
жаһут (жөйтке) 1 ЗТ
жаһут (жөйіт) 1 ЗТ
жаһыл 1 СН
жаю 2 ЕТ
жаюлы 2 СН
Жаябай 4 ЗТ
жаялык 1 ЗТ
жаяу 11 СН
жаяулат 1 ЕТ
жә 10 ОД
жәбір 3 ЗТ
жәбір-жапа 1 ЗТ
жәбірпес 1 ЕТ
Жәдігер 2 ЗТ
Жэдігер-Жәнібек 1 ЗТ
жәдігөй 1 ЗТ
Жәке 1 ЗТ
Жәми 2 ЗТ
Жэмін 1 ЗТ
және 82 ШЛ
және (жана) 11 ШЛ
Жәнібек 1 ЗТ
Жәпек 4 ЗТ
жәрдем 6 ЗТ
жәрмеңке 8 ЗТ
же 90 ЕТ
Жебрайіл 28 ЗТ
жегу 1 ЕТ
жегіз 1 ЕТ
жез 5 ЗТ
жек 10 ЕТ
жеке 7 СН
жекен3 ЗТ
жекжат 1 ЗТ
жеккөрінші 1 СН
жексенбі 4 ЗТ
жексұрын 2 СН
жел 21 ЗТ
жел 6 ЕТ
желдей 7 СН
желжетпе 1 ЗТ
желке 3 ЗТ
желкомда 1 ЕТ
желөкпелік 1 ЗТ
желпі 2 ЕТ
желпін 2 ЕТ
желі 4 ЕТ
желігу 1 ЕТ
желігі 2 ЕТ
желіктір 2 ЕТ
желіле 1 ЕТ
желім 3 ЗТ
жем 8 ЗТ
жемтік 3 ЗТ
жеміс 6 ЗТ
жендет 3 ЗТ
жент 3 ЗТ
жең 2 ЗТ
жең 5 ЕТ
жеңге 1 ЗТ
жеңсік 1 ЗТ
жеңсікшіл 1 СН
жеңіл 2 СН
жеңілдік 2 ЗТ
жер 376 ЗТ
жер 6 ЕТ
жергілікті 3 СН
жердей 3 СН
жер-жемесін 1 ЕТ
жер-көктей 1 СН
жер-көк 1 ЗТ
жер-су 1 ЗТ
жерұйық 1 ЗТ
жері 2 ЕТ
жерік 2 ЗТ
жесір 1 ЗТ
жет 185 ЕТ
жет (жетісіп) 1 ЕТ
жет (житармыз) 1 ЕТ
жетек 1 ЗТ
жетекте 3 ЕТ
жетеле 3 ЕТ
жетерлік 3 СН
жетеу 1 СА
жеткіз 21 ЕТ
жеткізу 1 ЕТ
жеткісіз 1 СН
жетпес 6 СА
жетпіс 17 СА
жету 2 ЕТ
жету (жеткуші) 1 ЕТ
жеті 35 СА
жетік 1 СН
жетіл 4 ЕТ
жетім 27 СН
жетімдей 4 СН
жетімдік 4 ЗТ
жетімдік (жетімлік) 1 ЗТ
жетінші 2 СА
жеу 5 ЕТ
жи 52 ЕТ
жиен 3 ЗТ
жикат 1 к. 108
жик (жілік) 1 ЗТ
жина 16 ЕТ
жинал 4 ЕТ
жинас 1 ЕТ
жирен 4 ЕТ
жиыл 47 ЕТ
жиылыс1 ЗТ
жиын 8 ЗТ
жиын-той 1 ЗТ
жиырма 13 СА
жия-жия 1 ҮС
жоба 3 ЗТ
жоғал 11 ЕТ
жоғалт 2 ЕТ
жоғарғы 3 СН
жоғары 7 ҮС
жоғырак 1 к. 109
жой 7 ЕТ
жойыл 3 ЕТ
жойылт 2 ЕТ
жоқ 7 ЗТ
жок 435 МД
жоқ-жок 1 ОД
жок-жітік 4 ЗТ
жокта 11 ЕТ
жоктал 1 ЕТ
жоқтау 1 ЗТ
жоктык 16 ЗТ
жол 163 ЗТ
Жолаба-Қыпшак 1 ЗТ
жола 6 ЕТ
Жолан 1 ЗТ
жолэт 1 ЕТ
жолаушы 4 ЗТ
жолбарыс 3 ЗТ
жолбасшы 1 ЗТ
жолдағы 1 СН
жолдай 1 СН
жолдас 40 і
жолүзра 1 к. 383
жолшыбай 1 ҮС
жолык 22 ЕТ
жолыгу 1 ЕТ
жомарт 28 СН
жомартлық 4 ЗТ
жомарттык 10 ЗТ
жомарттылык 1 ЗТ
жон 7 ЗТ
жон 1 ЕТ
жондағы 2 СН
жора 3 ЗТ
жорға 3 ЗТ
жорғадай 1 СН
жорғалат 1 ЕТ
жорт 4 ЕТ
жорык 1 ЗТ
жорыт 1 ЕТ
жосы 1 ЕТ
жосып-жосып 1 ҮС
жөйт 1 ЗТ
Жөкен 1 ЗТ
жөн 20 ЗТ
жөн (сепсе иір жығын) 1 ЗТ
жөнде 4 ЕТ
жөндел 2 ЕТ
жөне 1 ЕТ
жөнел 24 ЕТ
жөнелт 6 ЕТ
жөһит 5 ЗТ
жөһит (жөйиттің) 1 ЗТ
жу 11 ЕТ
жуан 4 СН
м гі г ~ \ /ч
У
І/ \
О 'Т
і
жуас 1 СН
жуса 1 ЕТ
жуу.1 ЕТ
жуық 3 ҮС
жуык-жат 1 ЗТ
жуы 2 ЕТ
1
л
жуындіьі I л
жуыр 1 ҮС
жуыт 1 ЕТ
жұбай 3 ЗТ
жұбант 1 ЕТ
жұғу 1 ЕТ
жұғын 2 ЕТ
жұдырық 1 ЗТ
жұдырыктай 1 СН
жұқ 8 ЕТ
жұқарақ 1 СН
жұқарт 1 ЕТ
жұлдыз 10 ЗТ
жұлдыздай 3 СН
жұпқын 1 ЕТ
жұп 5 ЕТ
жұлмала 1 ЕТ
жұлын 1 ЗТ
жұлыс 1 ЗТ
жұм 13 ЕТ
жұма 17 ЗТ
жұма/жұмға/ I ЗТ
жұмак17 ЗТ
жұмақ (ұжмак) 2 ЗТ
жұмак-иман 1 ЗТ
жұмалап 1 ҮС
Жұман 1 ЗТ
жұмбақ 5 ЗТ
жұмға (жұма) 1 ЗТ
жұмла 1 ҮС
жұмса 11 ЕТ
жұмсак 2 СН
жұмсақтык 2 ЗТ
жұмсал 1 ЕТ
м / і /* і і і г і і
і
і^н »і
жұмык 1 СН
жұмыл 2 ЕТ
жұмыр 2 СН
жұмыртка 1 ЗТ
жұмыс 52 ЗТ
жұп 4 СА
жұпар 6 ЗТ
жұрагат 3 ЗТ
жұрнак 1 ЗТ
жұрт 273 ЗТ
жұрт /ж ұайт/1 ЗТ
жұртсыз 1 СН
жұт 3 ЗТ
жұт 12 ЕТ
жұткын 1 ЗТ
жұгу 1 ЕТ
жұтым 3 ЗТ
жұтымдай 1 СН
жүгендет 1 ЕТ
жугін 3 ЕТ
жүгір 11 ЕТ
жүгірт 3 ЕТ
жүгіріс 1 ЕТ
жүде 5 ЕТ
жүдеушілік 1 ЗТ
жүз 73 ЗТ
жүз 52 СА
жүз 2 ЕТ
жүзбе-жүз 1 ҮС
жүздей 1 СА
жүзді 3 СН
жүзді (жүзлі) 3 СН
жүзкара 2 СН
жүзлі 1 СН
жүзік 2 ЗТ
жүйе 1 ЗТ
жүйе-жүйе 1 СН
жүйрік 26 СН
жүйрік-арык 1 СН
жүк 18 ЗТ
жүкте 3 ЕТ
жүктей 2 СН
жүн 9 ЗТ
жүндей 1 ЗТ
жүн-жұрка 2 ЗТ
жүн-жабағы 1 ЗТ
Жүніс 5 ЗТ
жүр 349 ЕТ
жүрек 32 ЗТ
жүрек-кеуде 1 ЗТ
жүрексіз 1 СН
жүректі 1 СН
жүру 11 ЕТ
жүріп-тұр 1 ЕТ
жүріс 3 ЗТ
жүріс 1 ЕТ
Жүсеке I ЗТ
Жүсіп 22 ЗТ
Жүсіп (Иосиф) 1 ЗТ
Жүсіпбай 1 ЗТ
Жүсіпбек 5 ЗТ
Жүсіпхан 1 ЗТ
жыбыр-жыбыр 1 ҮС
жык 14 ЕТ
жыгыл 20 ЕТ
жыгыла 1 ҮС
ж ы лбі ЗТ
жыла 61 ЕТ
жыла (иглап) 1 ЕТ
жыла (жыгылады) 1 ЕТ
жыла (көп жылады) 1 ЕТ
жылан 8 ЗТ
жыландай 3 СН
жыланша 1 ҮС
жылас 2 ЕТ
жылат 3 ЕТ
жылау 3 ЕТ
жылаушы 1 ЗТ
жылгы 1 СН
жылда 1 ҮС
жылдай 5 СН
жылдам 8 ҮС
жылдам-жылдам 1 ҮС
жылдаін-жылға 1 ҮС
жылдық 1 СН
жылжы 3 ЕТ
жылжыт 1 ЕТ
жылкы 26 ЗТ
Жылкыайдар 3 ЗТ
Жылқыбай 1 ЗТ
жылқыдай 2 СН
жылқышы 2 ЗТ
жылпылда1 ЕТ
жылт 1 ЕЛ
жылтырат 1 ЕТ
жылу 1 ЗТ
жылы 13 СН
жылын 1 ЕТ
жылыт 2 ЕТ
жым 1 ҮС
жым 1 қ. 384
жын 10 ЗТ
жынды 3 СН
жындылық 2 ЗТ
жын-есалаң 1 ЗТ
жын-пері 1 ЗТ
жын-шайтан 2 ЗТ
жынт 1 ЗТ
жыныс 5 ЗТ
жып-жылы 1 СН
жыр 4 ЗТ
жыра 1 ЗТ
жырак 2 СН
жырағырақ 1 СН
жырт 3 ЕТ
жыртқыш 1 ЗТ
жыртық 2 СН
жыртылу 1 ЕТ
жыт 1 ЕТ
жібек 10 ЗТ
жібер 30 ЕТ
жібі 1 ЕТ
жігер 1 ЗТ
жігіт 50 ЗТ
жігіт (жігітлер) 1 ЗТ
жігітлік 1 ЗТ
жігіттік 4 ЗТ
жік I ЗТ
жікте 1 ЕТ
жікір 1 к. 385
жілік 1 ЗТ
жіңішке 5 СН
жіп 8 ЗТ
жіпсіз 3 СН
Забани 1 ЗТ
Забур 2 ЗТ
зағип 2 ЗТ
зағиплік I ЗТ
зайғы 2 ҮС
зайып 1 ЗТ
зайыр 1 ЗТ
Закар 2 ЗТ
закон 1 ЗТ
закот 2 ЗТ
запал 11 ЗТ
заплікке 1 қ. 77
залым 16 ЗТ
залым (залымлардан) 1 ЗТ
запымдык (залымлығы) 1 ЗТ
заман 75 ЗТ
замана 5 ЗТ
заманакыр I ЗТ
замандас 8 ЗТ
замандастай 1 СН
заманмаз 1 ЗТ
заманхал 1 ЗТ
заң 1 ЗТ
заңгар 2 СН
запас (запос) 1 ЗТ
^
-------------------------------------------
зина 3 ЗТ
зирек 1 СН
зиһын (зейін) 1 ЗТ
зиян 8 ЗТ
зон 1 к. 113
зор 21 СН
зорай 2 ЕТ
зорға 14 ҮС
зорла 1 ЕТ
зорлан 1 ЕТ
зорлық 5 ЗТ
зоршылык 2 ЗТ
зорык 3 ЕТ
зорықтыр 1 ЕТ
Зулжалал 1 ЗТ
Зулхажада 1 ЗТ
Зунас 2 ЗТ
зүл 1 қ. 387
Зүлфікары 1 ЗТ
зүрпаттан 1 к. 388
зыбыржат (зұпаржат
тан) 1 к.114
Зылика 1 ЗТ
зым-зия 1 ҮС
зымстан 1 ЗТ
зымыра 1 ЕТ
Зында 1 ЗТ
зындан 3 ЗТ
зынжыбаны 1 қ. 115
зырқыра 1 ЕТ
зырылдат 1 ЕТ
зышы 1 к. 105
зікір 1 ЗТ
зікіраила 1 ЕТ
Зікірия 1 ЗТ
зіл 1 ЗТ
иЗЗТ
и 2 ЕТ
иа 34 ОД
иа 1 к. 123
заплат 1 ЗТ
запырандай 1 СН
запыс 1 ЗТ
зар21 ЗТ
зарарлы 2 СН
зардап 2 ЗТ
зарла 6 ЕТ
зарлы 1 СН
зарлык 2 ЗТ
зарра 3 к. 110
затЗІ ЗТ
заула 1 ЕТ
заһар 12 ЗТ
заһарлат 1 ЕТ
заһарлы 1 СН
заһд 1 қ. 111
заһыным 1 қ. 112
заһыр 1 к. 112
зая 1 ҮС
зәмзәм 6 ЗТ
зәм-зәм 1 ЗТ
зәре 2 ЗТ
зәредей 2 СН
зэрре 1 ЗТ
зәру 2 СН
зедні 1 к. 84
зейнет 3 ЗТ
Зейнеш 1 ЗТ
Зейнұр 1 ЗТ
зейіл (зайыл) 1 ЗТ
зейін 2 ЗТ
зейін (зеһін) 1 ЗТ
зекет 13 ЗТ
зер 1 ЗТ
зерде 1 ЗТ
эерек 8 СН
зерек (зирек) 1 СН
зеректік 3 ЗТ
зиарат 15 ЗТ
зибал 1 к. 386
42
иад 1 к-116
иадін 1 к. 117
Иазит 5 ЗТ
иақұт 1 ЗТ
иал 1 к. 118
иары 2 ЗТ к. 119
Иасин 2 к. 389
иба 1 ЗТ
и бнЗЗТ
Ибраһим 39 ЗТ
игі 1 СН
Игібай 1 ЗТ
игыла 1 ЕТ
ие 29 ЗТ
ие (екісіне) 1 ЗТ
Иеде 1 ЗТ
иек 5 ЗТ
иелік 1 ЗТ
иесіз 4 СН
ижабат 1 к. 390
изе 1 ЕТ
икейіне 1 қ. 391
ила 2 к. 120
илан 5 ЕТ
илан (инан) 1 ЕТ
илану 1 ЕТ
шіат 1 ЕТ
иле 3 ЕТ
Илиада 1 ЗТ
илла 1 к. 120
иллаһи 1 ОД
илһам 1 ЗТ
имам 15 ЗТ
имамдык 1 ЗТ
имамлык 4 ЗТ
Имамхан 1 ЗТ
иман 43 ЗТ
Иманғали I ЗТ
иманды 2 СН
Иманжүсіп 3 ЗТ
имансыз 4 СН
и м ен { ЕТ
иммат 1 қ. 27
ингілік 1 ЗТ
ингам 1 ЗТ
ине 2 ЗТ
инедей 1 СН
иншалла 12 ОД
Иосифтай (Жүсіптейін) 1 СН
иптігара I к. 121
Иран 1 ЗТ
Иса 11 ЗТ
Исабай4 ЗТ
Исабек 1 ЗТ
Исабектей 1 СН
Ислам 21 ЗТ
Исрафил 1 ЗТ
ит 45 ЗТ
ит (ет) 1 ЗТ
ит(итлер)1 ЗТ
итагұ 1 к. 122
ителгі 2 ЗТ
итер 1 ЕТ
ит-құс 2 ЗТ
итпеле 1 ЕТ
иттей 4 СН
итше 1 ҮС
иуеат 1 к. 9
иүзүғұф 1 к. 122
иүз (жүзің) 1 ЗТ
ихрам 1 ЗТ
иһу 1 к. 123
ишан 27 ЗТ
Ишан 1 ЗТ
ишара 1 ЗТ
ишарат 3 ЗТ
Ишеке 6 ЗТ
иык 2 ЗТ
иіл 4 ЕТ
43
V
иілт 1 ЕТ
иі 1 ЕТ
иір 2 ЕТ
иіс 7 ЗТ
иіске 1 ЕТ
иіскеу 1 ЕТ
июнь 2 ЗТ
йал 1 қ, 391
Кавказ 1 ЗТ
кадалфуьф 1 к. 38
казак-орыс 1 ЗТ
Калам 3 ЗТ
калам 3 қ. 124
Капам-шәріф 1 ЗТ
калима 4 қ. 125
камит 1 қ. 126
капаған 1 қ. 127
капарат 3 қ. 128
капат 1 к. 110
карим 1 қ. 129
катасы 1қ. 130
Катиса 1 ЗТ
Кафиа 1 ЗТ
Кәбіш 1 ЗТ
кэззап 1 ЗТ
кэлам 2 ЗТ
кәләм 2 ЗТ
кәлима 1 ЗТ
кэл-ғауамда 1 қ. 36
кәллә 1 қ. 44
кәмелет 1 ЗТ
кэміл 7 ҮС
кэне 9 ЕС
кәнекей 1 ОД
кәнеки 11 ОД
кэні 5 ОД
кәпір 35 ЗТ
кэпірлік 3 ЗТ
кэрдабымен 1 к. 131
кәрі 21 СН
кәрі-жас 7 ЗТ
кәрікыз 1 ЗТ
кэрілік 3 ЗТ
кэрім қ. 132
Кэрім 1 ЗТ
кэріп 13 ЗТ
кәріп-касер 1 ЗТ
кэріп-қасер 1 ЗТ
кэріплік (ғариблык) 1 ЗТ
кәріп (ғарыб) 2 ЗТ
кэріп (ғарып) 3 ЗТ
кәріп (ғаріп) 2 ЗТ
кәсіп 5 ЗТ
кәусар 3 СН
кэуір 1 ЗТ
кәф 12 ЗТ
кебін 2 ЗТ
кебіс 1 ЗТ
кедей 26 СН
кедейлік 2 ЗТ
кедейсін 1 ЕТ
кежім 1 ЗТ
кежім (кемім) 1 ЗТ
кез 84 ЗТ
кез 15 ЕТ
кезбе 1 СН
кездегі 1 ҮС
кездей 1 СН
кездес 2 ЕТ
кезек 8 ЗТ
кезек-кезек 3 ҮС
кей 8 ЕС
кейбір 6 ЕС
кейбіреу 12 ЕС
кейде 10 ҮС
кейки 1 ЕТ
кейкі 3 СН
кейіп 2 ЗТ
кейі 2 ЕТ
кейін 17 ШЛ
кейін (киөн) 1 ҮС
кейінгі 11 ҮС
кек 8 ЗТ
кейін 10 ҮС
кекер 1 к. 456
кекесінде 1 ЕТ
кекілік 1 ЕТ
кел 672 ЕТ
келеп 1 ЗТ
келбет 3 ЗТ
кел-кет 1 ЕТ
келмек 1 ЗТ
келмеу 1 ЕТ
келте 1 СН
келтір 32 ЕТ
келтіру 1 ЕТ
келтіріс 1 ЕТ
келу 7 ЕТ
келін 5 ЗТ
келін-кепшік 1 ЗТ
келінше 1 ҮС
келіншек 3 ЗТ
келіс ІЗТ
келіс 4 ЕТ
келісті 1 СН
келістір 1 ЕТ
кем 23 СН
кемдік 7 ЗТ
кеме 4 ЗТ
кемел 1 СН
кемеңгер 3 СН
кемеңгерлік 1 ЗТ
кемі 1 ЕТ
кем-кетік 5 СН
кемпір 1 ЗТ
кемтар 1 СН
кемшілік 4 ЗТ
кемір 2 ЕТ
кеміт 1 ЕТ
кен 6 ЗТ
кен (аркан) 1 ЗТ
кендір 1 ЗТ
кенедей 1 СН
кенел 5 ЕТ
кенелдір 1 ЕТ
кент 2 ЗТ
кең 17 СН
кеңдік 1 ЗТ
кеңес 21 ЗТ
кеңес 5 ЕТ
кеңі 1 ЕТ
кеңі (кеңелген) 1 ЕТ
кеңірдек 2 ЕТ
кеңіт 1 ЕТ
кеп 10 ЗТ
кеп 19 ЕТ
кепе 1 ЗТ
кептер 2 ЗТ
кептір 1 ЕТ
кепіл 2 ЗТ
Кепіш 1 ЗТ
кер 1 СН
кер 3 ЕТ
кердей 2 С Н
керек 57 ЕТ
керек 7 МД
Керей 14 ЗТ
керексіз 5 СН
керекті 1 СН
Кереку 3 ЗТ
керемет 16 ЗТ
кереметлі 3 СН
керне 1 ЕТ
керней 1 ЗТ
керуен 2 ЗТ
керуендей 2 СН
керік 2 ЗТ
керіс 4 ЗТ
кес 30 ЕТ
кесапат 1 ЗТ
45
кесе 2 ЗТ
кесел 4 ЗТ
кеселден 1 ЕТ
кеспе 1 ЗТ
кестір 1 ЕТ
кесу 1 ЕТ
кесіл 3 ЕТ
кесімді 1 СН
кесір 1 ЗТ
кет410 ЕТ
кет(жетіп) 1 ЕТ
кета 1 ЗТ
кеткенше 1 ҮС
кету 8 ЕТ
кетір 3 ЕТ
кеуде 16 ЗТ
кеу-кеуле 1 ЕТ
кеш 2 ЗТ
кеш 26 ЕТ
кеш 5 ҮС
кеше 13 ҮС
кешегі 11 ҮС
кешке 3 ҮС
кешу 3 ЕТ
кешік 7 ЕТ
кешіктір 3 ЕТ
кешіл 1 ЕТ
кешір 9 ЕТ
кешірімді 1 СН
кеще 1 СН
ки 18 ЕТ
кигіз 1 ЗТ
кигіз 2 ЕТ
киеб 1 к. 11
килік 3 ЕТ
киік 2 ЗТ
киім 29 ЗТ
киімсіз 1 СН
кию 2 ЕТ
князь 2 ЗТ
щ
когарай 1 ЗТ
Колпаковский 1 ЗТ
к... 6 ЗТ
көбей 5 ЕТ
көбейт 4 ЕТ
көбейту 1 ЕТ
көбелек 1 ЗТ
көбелектей 1 СН
көбею 1 ЕТ
көбік 2 ЗТ
көбіне 2 ҮС
көгер 1 ЕТ
көгершін 4 ЗТ
көде 1 ЗТ
көже 1 ЗТ
көз 299 ЗТ
көзбе-көз 1 ҮС
көзде 3 ЕТ
көз-жас 1 ЗТ
көзсіз 2 СН
көзінше 3 ҮС
көйлек 1 ЗТ
Көк 1 ЗТ
көк 33 ЗТ
көк 12 СН
Көкалдаш 2 ЗТ
көкей 3 ЗТ
көкжал 1 ЗТ
көкпекті 1 СН
Көксу 1 ЗТ
көкте 1 ЕТ
Көктебелік 1 ЗТ
көктей 2 ҮС
көктем 1 ЗТ
Көктөбе 1 ЗТ
Көкшетау 2 ЗТ
көкірек 2 ЗТ
көл 25 ЗТ
көлдей 4 СН
көлденен 3 ҮС
көлденеңде2 ЕТ
көлеңке 6 ЗТ
көлеңкеле 1 ЕТ
көлеңкелі 1 СН
көл-көпір 1 СН
көлік 3 ЗТ
көм 2 ЕТ
көмдір 1 ЕТ
көмей 1 ЗТ
көмек 2 ЗТ
көмекей 2 ЗТ
көмес і СН
көмір 3 ЗТ
көн 21 ЕТ
көнгіш 1 СН
көнтерлі 2 СН
көнти 1 ЕТ
көң 1 ЗТ
көңіл 161 ЗТ
көп 292 ҮС
Көпей 1 ЗТ
көп-аз 3 ҮС
Көпкеше 2 ЗТ
көпсін 1 ЕТ
көпті-азы 1 ҮС
Көптір 1 ЗТ
көпше 1 СН
көпшілік 1 ЗТ
көпір 13 ЗТ
көпір 1 ЕТ
көр 22 ЗТ
көр 2 СН
көр 507 ЕТ
көр (көргенлерін) 1 ЕТ
көргіз 2 ЕТ
көр-жер 2 ЗТ
көркей 11 ЕТ
көркем 5 СН
көрнекті I СН
көрсокыр 2 СН
көру 12 ЕТ
көрші 1 ЗТ
көрік 12 ЗТ
көрікті 1 СН
корін 57 ЕТ
көрініс 1 ЗТ
көріс 9 ЕТ
көсем 3 ЗТ
көсемсіз 1 СН
Көсте 1 ЗТ
көсіл 2 ЕТ
көт 4 ЗТ
көтер 33 ЕТ
көтерме 1 ЗТ
көтерт I ЕТ
көтеріл 9 ЕТ
Көтеш 2 ЗТ
көш 4 ЗТ
көш 26 ЕТ
көшбасшы 1 ЗТ
көше 3 ЗТ
көшелі 1 СН
кешпелі 1 СН
көшіп-шалқы 1
көшір 1 ЕТ
куә 14 ЗТ
куэлік 2 ЗТ
күбірлес 1 ЕТ
күдер 11 ЗТ
Күдері 1 ЗТ
күдерідей 1 СН
күждей 1 СН
күжілде 1 ЕТ
күз 9 ЗТ
күздігүні 1 ҮС
күзек 1 ЗТ
Күзембайүлы 2
күзет 1 ЗТ
күзетші 4 ЗТ
күй 19 ЗТ
күй 40 ЕТ
күйе3 ЗТ
күйеу 14 ЗТ
күйеулік 1 ЗТ
күйзел 1 ЕТ
күйзелт 1 ЕТ
күйкентайдай 1 СН
күйкі 1 СН
күйле 2 ЕТ
күйре 1 ЕТ
күйрет 1 ЕТ
күйік 4 ЗТ
күйін 8 ЕТ
күйінішті 1 СН
күйіп-піс 2 ЕТ
күл 3 ЗТ
күл 25 ЕТ
күлал 1 қ. 393
күлгіз 1 ЕТ
күл-талкан 2 СН
күлкі 9 ЗТ
күлкі-дос 1 ЗТ
күллі 3 ЕС
күлуЗЕТ
Күлік 8 ЗТ
күлік 2 ЗТ
күліп-ойна 1 ЕТ
күліс 1 ЕТ
күмбез 1 ЗТ
күміс 11 ЗТ
күн 315 ЗТ
күн (күнлерім) 1 ЗТ
күн (кін) 1 қ. 394
күна 1 ЗТ
күнэ 42 ЗТ
күнә (кінә) 1 ЗТ
күнэкар 2 ЗТ
күнәкар (кінэһкар) 1 ЗТ
күнэкарлык 1 ЗТ
күнәлы 2 СН
күнәсыз 2 СН
күнәһар 2 СН
күнәһи 1 СН
күнәһы 4 СН
күнбатыс 3 ЗТ
күнгі 6 СН
күнгідей 2 СН
күнде 1 ЕТ
күнде 95 ҮС
күндей 8 СН
күнде-күнде 1 ҮС
күндес 3 ЗТ
күндіз 7 ЗТ
күндіз-түн 1 ҮС
күндіз-түні 4 ҮС
күндік 3 СН
күндісіз 1 к.457
күне 1 ЗТ
күнелт 1 ЕТ
күн-күн 2 ҮС
күн-түн 4 ҮС
күннен-күн 1 ҮС
күннен-күнге 4 ҮС
Күнсекей 1 ЗТ
күнфикун 1 к. 133
күнше 1 ҮС
күншығыс 2 ЗТ
күншіл[д]ік 1 ЗТ
күншілдік 5 ЗТ
күні-түні 4 ҮС
күңдік 1 ЗТ
күңкіл 1 ЗТ
күпір 1 ЗТ
күрейсі 1 ЗТ
Күреңбай 1 ЗТ
күрес 2 ЗТ
күрес 10 ЕТ
күресу 5 ЕТ
күрзі 1 ЗТ
күркіре 1 ЕТ
Күрлеуіт 1 ЗТ
күрсін 1 ЕТ
күт 25 ЕТ
күту 1 ЕТ
күтуші 1 ЗТ
күтін 1 ЕТ
күфайа 1 к. 134
күш 45 ЗТ
күш-куат 4 ЗТ
күшті 16 СН
күшік 1 ЗТ
Күшік 1 ЗТ
Күшік-Бәсентиін 1 ЗТ
кібірит 1 к. 135
кідір 3 ЕТ
кілт 8 ЗТ
кім 142 ЕС
кімде-кім 3 ЕС
кінарсынан 2 к. 395
кінә 9 ЗТ
кіндік 6 ЗТ
кіпарат 2 ЗТ
кір 11 СН
кір 100 ЕТ
кіреберіс 1 ЗТ
кіре-кіре 1 ҮС
кірекеш 1 ЗТ
кірпіш 4 ЗТ
кірсіз 2 СН
кіру 1 ЕТ
кіршік 3 ЗТ
кіршіксіз 3 СН
кіріс 2 ЕТ
кісенде 1 ЕТ
кісі 74 ЗТ
кісідей 4 СН
кісілік 2 ЗТ
кітап 33 ЗТ
кіш 1 ОД
кіші 8 СН
кішкене 4 СН
кішкентайдан 3 СН
кішра 1 к. 32
Кішібурыл 1 ЗТ
кішігірім 1 СН
кішіпейіл 1 СН
қаба 1 қ.31
қабагат I СН
қабақ 4 ЗТ
қабак-қас 1 ЗТ
кабактай 2 СН
кабан 2 ЗТ
кабат 7 ЗТ
кабат 3 ҮС
кабаттал 2 ЕТ
қабаттан 1 ЕТ
қабық 2 ЗТ
қабыл 44 ЗТ
қабылан I ЗТ
кабылда 1 ЕТ
кабылдық I ЗТ
қабында 1 ЕТ
кабырға 2 ЗТ
кабір 1 ЗТ
кағаз 46 ЗТ
қагаздай I СН
қағба 1 ЗТ
кагыба 16 ЗТ
кағыба-қажы 1 ЗТ
қагыс 1 ЕТ
қада 1 ЕТ
қадағала 1 ЕТ
қадак 1 ЗТ
кадап 4 ЕТ
кадалт I ЕТ
қадам 18 ЗТ
Қадамжай 5 ЗТ
кадасы 1 ЗТ
қадден 1 к. 136
қадір 31 ЗТ
кайгы 35 ЗТ
кайғы-зар 1 ЕТ
кайғылан 4 ЕТ
кайғылы 2 СН
кайгыр 8 ЕТ
қайгысыз 3 СН
кайда 83 ЕС
кайдағы 1 ЕС
қайдан 28 ЕС
кайдан-кайда 1 ЕС
кайдар 2 к. 273
қайкы 1 СН
Қайкышқорған 1 ЗТ
қаймақ 1 ЗТ
қайна 20 ЕТ
кайрак 2 ЗТ
кайран 14 ҮС
кайран 20 ОД
қайра 3 ЕТ
кайрат 12 ЗТ
кайратлан 1 ЕТ
кайратты 1 СН
кайраулы 1 СН
кайрыл 1 ЕТ
кайсар 3 СН
кайсы 18 ЕС
кайсыбірін 3 ЕС
кайт 3 3 ЕС
кайт 7 І ЕТ
кайт 1 ҮС
кайта 19 ҮС
кайтадан 1 ҮС
кайта-кайта 3 ҮС
кайтар 4 ЕТ
кайтару 1 ЕТ
кайтпастык 1 ЗТ
кайту 1 ЕТ
кайтушы 3 ЗТ
қайтыс 1 ЕТ
кайык 2 ЗТ
кадір-кұда 1 ЗТ
кадірле 6 ЕТ
кадірлес 3 СН
қадірлі 11 СН
кадірсіз 2 СН
каж 1 к. 396
кажа 1 ЕТ
кажет 11 МД
кажилит 1 к. 137
кажы 55 ЗТ
кажы 5 ЕТ
кажылык 1 ЗТ
Қажымұкан 5 ЗТ
кажысыз 1 СН
каз 4 ЗТ
каз 8 ЕТ
каза 12 ЗТ
Қазакент 1 ЗТ
казак 82 ЗТ
казактай 2 СН
казакша 2 ҮС
казакшылык 1 ЗТ
казан 13 ЗТ
Қазангапұлы 1 ЗТ
казандай 1 СН
каздай 4 СН
каздыр 2 ЕТ
казу 1 ЕТ
казулы 1 СН
казы 1 ЗТ
Қазыбек 1 ЗТ
Қазығұрт 2 ЗТ
казык 3 ЗТ
Қазықан 1 ЗТ
казыл 1 ЕТ
казылық 3 ЗТ
Қазымбет 1 ЗТ
казына 8 ЗТ
казір 7 ҮС
кай 39 ЕС
50
кайыктай 1 СН
кайыл 1 СН
қайым 2 ЗТ
қайыв 3 ЗТ
кайынаға 6 ЗТ
қайың 1 ЗТ
қайыр 26 ЗТ
қайыр 4 ЕТ
кайырлан 1 ЕТ
кайырлы 2 СН
қайырсыз 2 СН
қайырыл 6 ЕТ
кайыс 3 ЕТ
как 3 ЗТ
қак 14 СН
кақ 14 ЕТ
Қакабай 1 ЗТ
кақақта 1 ЕТ
какал 1 ЕТ
какпа 4 ЗТ
какпа 1 ЕТ
қакпала 1 ЗТ
какпан 4 ЗТ
қакса 5 ЕТ
Қаксап 1 ЗТ
Қаксал-Қозған 1 ЗТ
кақсат 1 ЕТ
каксаушы 1 ЗТ
кактыр 1 ЕТ
кал 2 ЗТ
кал 489 ЕТ
қал (ғалып) 1 ЕТ
кал (қалмин) 1 ЕТ
қала 21 ЗТ
қала 74 ЕТ
калай 30 ЕС
калай-калай I ЕС
қалайша 8 ЕС
қалайық 1 ЗТ
калак 1 ЗТ
калам 39 ЗТ
калан 1 ЕТ
қалас 1 СН
калауынша I ҮС
қалған-құтқан 1 ЗТ
қалғы 1 ЕТ
қалғыз 1 ЕТ
қал-хал 1 ЗТ
қапдыр 27 ЕТ
қалжыра 4 ЕТ
калқа 1 ЗТ
калкай 1 ЕТ
калқан 1 ЗТ
калқы 3 ЕТ
қалмак 6 ЕТ
қалп 4 ЗТ
калпақ 1 ЗТ
калта 9 ЗТ
қалтақта 2 ЕТ
каптарыс 1 ЗТ
калт-құлт 1 ЕЛ
қалтыра 1 ЕТ
калу 12 ЕТ
калши 4 ЕТ
қалың I ЗТ
калың 17 СН
калып 4 ЗТ
калыс 2 ЕТ
кам 15 ЗТ
кама 8 ЕТ
Қамажапар 2 ЗТ
қамап 4 ЗТ
камал I ЕТ
қамал I қ. 158
камала I ЗТ
Қамаралдин I ЗТ
камас I ЕТ
камдан 3 ЕТ
камка 1 ЗТ
қамкоршы I ЗТ
51
_____
»
Қап 2 ЗТ
кап 1 ЗТ
қап 3 ЕТ
капа 7 ЗТ
'
капалан 2 ЕТ
қапалы 2 СН
капапык 4 ЗТ
капас 2 СН
капияда 1 ҮС
кап-кара 3 СН
капта 2 ЕТ
каптал 1 ЗТ
қапы 3 ЗТ
қапы 6 ҮС
қапыл 1 ҮС
капысыз 1 ҮС
кар 13 ЗТ
кара 29 ЗТ
кара 868 СН
кара 113 ЕТ
Қарабұжыр 1 ЗТ
карагай 6 ЗТ
карағайлы 1 СН
карагым 3 ОД
карадүрсін 1 СН
карай 4 ЕТ
қарай 10 ШЛ
карай-карай 2 ҮС
карайла 1 ЕТ
қарайла (макарайлама) 1 ҮС
карайлау 1 ЕТ
Қаракесек 3 ЗТ
карак 1 ЗТ
каракаттай 1 СН
Қаракозы 1 ЗТ
каракұйын 1 ЗТ
каракұс 2 ЗТ
карақшы 1 ЗТ
карал 1 ЕТ
камшы 28 ЗТ
камшыла 1 ЕТ
камық 2 ЕТ
камыс 4 ЗТ
кан 54 ЗТ
қан 26 ЕТ
қана 2 ЕТ
кана 2 ШЛ
канағат 5 ЗТ
канагатсыз 1 СН
канагатты 3 СН
қанат 19 ЗТ
канатты 3 СН
Қанафия 2 ЗТ
Қангожа 1 ЗТ
қанғыз 1 ЕТ
қандай 49 ЕС
кандей [кандай] 1 ЗТ
кандиллар 2 қ. 397
канды 6 СН
кандыбалак 1 ЗТ
кандыр 7 ЕТ
канжар 7 ЗТ
канжардай 1 СН
Қанжығалы 5 ЗТ
кант 4 ЗТ
Қантбаласы 1 ЗТ
кану 1 ЕТ
канша 78 ЕС
каншама 6 ЕС
каншы 1 ЕС
каншык 1 ЗТ
канык 1 СН
каңбақ 1 ЗТ
каңбактай 2 СН
канғы 14 ЕТ
каңгыр 3 ЕТ
каңгыт 2 ЕТ
қаңқылда 1 ЕТ
каңтар 2 ЗТ
52
қарсылык 2 ЗТ
Қарт 1 ЗТ
карт 3 ЗТ
картай 8 ЕТ
қару 8 ЗТ
кару-жарак 1 ЗТ
қарһа 1 к. 398
каршыга 7 ЗТ
кары 1 ЕТ
карыз 11 ЗТ
қарык 1 ЗТ
карык (ғарык) 1 ЗТ
қарым 1 ЗТ
Қарымсаков 1 ЗТ
карын 19 ЗТ
қарындас 6 ЗТ
карындастық 1 ЗТ
қарыс 1 ЕТ
кас 6 ЗТ
кас 21 СН
касап 1 ЗТ
касер2 ЗТ
касида 1 к. 47
касиет 6 ЗТ
касиетті 1 СН
қасқа 9 СН
қаскай 3 ЕТ
касқыр 10 ЗТ
каслан 1 ЕТ
кастан 3 ЗТ
кастас 2 ЕТ
кастық 6 ЗТ
қасы 56 ЗТ
қасықтай 1 СН
касірет 7 ЗТ
касіретті 1 СН
қат 1 ЗТ
қат 2 СН
қат 20 ЕТ
ката I ЗТ
каралдысы 3 ЗТ
қаралы 2 СН
караней 1 ЗТ
караң 1 СН
караңғы 15 СН
Қараөткел 6 ЗТ
карапайым 2 СН
карар 3 ЗТ
қарас 1 ЗТ
қарас 3 ЕТ
Қарасу 1 ЗТ
карат 4 ЕТ
Қаратау 2 ЗТ
карау 3 ЕТ
карауыл 2 ЗТ
карауылшы 2 ЗТ
карашық 1 ЗТ
карбаңда 1 ЗТ
карға 7 ЗТ
карға 3 ЕТ
қарға (карғасилам) 1 ЗТ
карғаларша I ҮС
қарғау 1 ЕТ
қарғыс2 ЗТ
кардай 2 СН
Қаржас 9 ЗТ
Қари 1 ЗТ
кари 2 ЗТ
кария 2 ЗТ
Қаркаралы 1 ЗТ
Қаркарапыт 1 ЗТ
каркылда 1 ЕТ
қарма 1 ЕТ
кармак 2 ЗТ
қарман 1 ЕТ
карнак 1 ЗТ
Қарөткел 1 ЗТ
қарсак 1 ЗТ
қарсь: 24 ҮС
қарсылас 1 ЕТ
53
І
■д»
1
ката (кате) 2 ЗТ
катай 2 ЕТ
катар 14 ЗТ
катар 7 ҮС
катар-катар 2 ҮС
катарлан 1 ЕТ
катарла 3 ЕТ
катарлас 2 ЕТ
катден 1 қ. 126
кате 10 ЗТ
қате (хата) 1 ЗТ
қатим 1 к. 98
катты 20 СН
қатты-қатты 2 СН
каттылық 1 ЗТ
қату 1 ЕТ
катыгез 1 ЗТ
қатық 1 ЗТ
катын ! 05 ЗТ
қатын-бала 4 ЗТ
катыр 1 ЕТ
катыс 1 ЕТ
кау 1 ЕТ
кауагидны 1 қ. 75
қаудан 1 ЗТ
каукар 1 ЗТ
қаулы 1 ЗТ
каусайын 1 к. 31
кауыз 2 ЗТ
кауызындай 1 СН
кауым 16 ЗТ
қауын 2 ЗТ
кауіп 6 ЗТ
кауіп-катер 1 ЗТ
каһар 14 ЗТ
каһарлан 6 ЕТ
каш 50 ЕТ
кашан 14 ЕС
кашанғы 1 ЕС
кашкан-жіткен 1 ЗТ
қашқын 1 СН
кашык 3 СН
кашыр 1 ЗТ
кашыр 2 ЕТ'
ки 1 ЗТ
ки 47 ЕТ
қиамет2 ЗТ
киамет-кайым 2 ЗТ
киапат 1 ЗТ
қиғаш 1 СН
киғашта 2 ЕТ
кикым 1 ЗТ
килы-килы 1 СН
қимас 2 СН
кимыл 2 ЗТ
қимылда 7 ЕТ
қимылдау 1 ЕТ
қина10 ЕТ
қина 1 к. 40
кинал 3 ЕТ
қиналу 1 ЕТ
кират 2 ЕТ
кисай 2 ЕТ
кисса 15 ЗТ
кисык 7 СН
қисық (һыменқыд) 1
қисын 1 ЗТ
кисынба 1 ЕТ
кисындыр 1 ЕТ
киуасыз 1 СН
киыл 3 ЕТ
қиын 36 СН
киындык 1 ЗТ
қиыншылык 1 ЗТ
қиыр 6 ЗТ
қиыс 1 ЕТ
қиыстыр 1 ЕТ
кию 1 ЕТ
кия 1 ЗТ
қияк 1 ЗТ
киял 10 ЗТ
Қиямбекке 1 ЗТ
киямет 7 ЗТ
кияметтік 1 ЗТ
киянат 1 ЗТ
кияңкы 1 СН
кияпат 3 ЗТ
қияр 2 ЗТ
кобы 1 ЗТ
кобыз 3 ЗТ
коға 1 ЗТ
Қожа 1 ЗТ
кожа 34 ЗТ
Қожа-Баһауалдин 1 ЗТ
кожа-молда 2 ЗТ
кожайын 1 ЗТ
Қожакелді I ЗТ
Қожакент 3 ЗТ
Қожахмет 2 ЗТ
козға 11 ЗТ
козғал 14 ЕТ
Қозған 19 ЗТ
коз 2 ЕТ
козы 1 ЗТ
козыдай 4 СН
кой 50 ЗТ
кой 183 ЕТ
кой 23 ШЛ
койдай 7 СН
койдыр 3 ЕТ
кой-кошкар 1 ЗТ
Қойлыбай 1 ЗТ
койлык 1 СН
койшы 1 ЗТ
койыл 4 ЕТ
койылт 1 ЕТ
койын 9 ЗТ
Қокан 4 ЗТ
қол 246 ЗТ
қолайлы 2 СН
колат 1 ЗТ
колаттай 1 СН
колғанат I ЗТ
колда 8 ЕТ
қолдан-колға 3 ҮС
кол-аяк 4 ЗТ
кол-аяқсыз 1 СН
колқа 13 ЗТ
қолсыз 1 СН
колтық 1 ЗТ
қон 37 ЕТ
конағасы 3 ЗТ
конак 37 ЗТ
кондыр 6 ЕТ
қону 1 ЕТ
коныс 9 ЗТ
коныста 1 ЕТ
қоң 1 ЗТ
қоңыздай 1 СН
Қоңыр 1 ЗТ
коңыр 4 СН
Қоңырадыр 1 ЗТ
Қоңырат 2 ЗТ
Қоңыратбай 1 ЗТ
қоңырау 1 ЗТ
коңыраудай 1 СН
Қоңырбай 1 ЗТ
Қоңыркұлжа I ЗТ
қор 6 ЗТ
қор 16 СН
кора 9 ЗТ
корамсак 1 ЗТ
корап 1 ЗТ
корған 14 ЗТ
корған 1 ЕТ
корғасындай 6 СН
корек 5 ЗТ
коржын 2 ЗТ
Қоржынкол 1 ЗТ
қоркактык (коркак-
ку 29ЕТ
куа-куа 1 ҮС
куала 1 ЕТ
куан 33 ЕТ
Қуандык 8 ЗТ
куант 2 ЕТ
куаныш 3 ЗТ
куанышты 1 СН
куар 1 ЕТ
куат 19 ЗТ
куат-күш 2 ЗТ
куатсыз 1 СН
куатта 1 ЕТ
Қубайыс 1 ЗТ
кубас 2 ЗТ
кудыр 1 ЕТ
қуландыр 1 ЕТ
ку-бай 1 ЗТ
кулык 2 ЗТ
кура 1 ЕТ
қурай 1 ЗТ
курайыш 5 ЗТ
кусыр 8 ЕТ
куып-ку 1 ЕТ
куырыл 1 ЕТ
куыс 2 ЗТ
күба 1 СН
құбыл 2 ЕТ
кұбылт 1 ЕТ
Құда 20 ЗТ
кұда 2 ЗТ
Қ ұда(кұдай)2 I
Құдай 361 ЗТ
Құдайдат 1 ЗТ
кұдайлык 3 ЗТ
құдайсыз 2 СН
Құдауанда 1 ЗТ
кұдая 4 МД
Құдияр 1 ЗТ
кұдык 4 ЗТ
лык) 1 ЗТ
корку 1 ЕТ
коркыныш 3 ЗТ
коркыт 2 ЕТ
коркыту 1 ЕТ
корла 3 ЕТ
корлы 1 СН
корлык 8 ЗТ
корсылда 1 ЕТ
кору 1 ЕТ
корша 3 ЕТ
коршылык 3 ЗТ
коры 2 ЕТ
корык 1 ЗТ
корык 32 ЕТ
корыт 2 ЕТ
корытыл 1 ЕТ
кос 10 ЗТ
кос 87 ЕТ
коса 2 ҮС
қосакта 1 ЕТ
косактал 3 ЕТ
коста 3 ЕТ
косу 2 ЕТ
косшы 1 ЗТ
косыл 19 ЕТ
косылу 2 ЕТ
котан 1 ЗТ
котыр 4 ЗТ
кош 9 СН
кош 4 ОД
кошамет 2 ЗТ
қошкар 7 ЗТ
кошкардай 1 СН
кою 4 ЕТ
коя 5 ЕТ
қоян 7 ЗТ
Қоянды 1 ЗТ
ку 12 ЗТ
кү 8 СН
56
Құдыс-Шәрип 1 ЗТ
кұдірет 57 ЗТ
құжыра 5 ЗТ
құз 1 ЗТ
кұзыр 4 ЗТ
кұй 16 ЕТ
кұй 2 ШЛ
кұйрык 5 ЗТ
кұйрық-жал 1 ЗТ
кұйыл 5 ЕТ
кұйын 1 ЗТ
құл 37 ЗТ
Құлагер 1 ЗТ
құла 5 ЕТ
кұлақ 79 ЗТ
кұлақтан 1 ЕТ
кұлакты 2 СН
құлан 2 ЗТ
Құланбай 1 ЗТ
кұлат 1 ЕТ
құлаш 2 ЗТ
Құлболды 4 ЗТ
кұлдан 1 ЕТ
кұлдык 9 ЗТ
Құлжа 2 ЗТ
Құлнияз 3 ЗТ
кұлшылык 5 ЗТ
кұлық 2 ЗТ
кұлык (кұлкат) 1 ЗТ
кұлыкты 1 СН
кұлын 5 ЗТ
кұлын-тай 2 ЗТ
құлып 2 ЗТ
құм 2 ЗТ
құмай 1 ЗТ
кұмалак 1 ЗТ
кұман 4 ЗТ
кұмар 24 СН
кұмарлан 5 ЕТ
кұмарпаздык 1 ЗТ
кұмырсқа 2 ЗТ
кұмырсқадай 1 СН
құн 21 ЗТ
Құнакұл 1 ЗТ
құнан 1 ЗТ
Құнды 1 ЗТ
құндыздай 1 СН
кұндыз 1 ЗТ
кұнсыз I СН
құп 16 МД
кұп-қу 1 СН
кұр 1 ЗТ
құр 19 ЕТ
құр 73 ҮС
құр (түрді) 1 ЕТ
Құрайыш 8 ЗТ
кұрак 1 ЗТ
Құран 36 ЗТ
құрбан 19 ЗТ
кұрбандық 5 ЗТ
құрбы 7 ЗТ
кұрбы-кұрдас 1 ЗТ
кұрбылық 1 ЗТ
кұрғақ 2 СН
құргакшылық 1 ЗТ
кұргыр 1 ЕТ
кұрдас 5 ЗТ
құрдасындаи 1 СН
құрлы 7 ШЛ
құрма 1 ЗТ
кұрмалдық 1 ЗТ
құрмет 20 ЗТ
кұрметте 7 ЕТ
құрметтеу 1 ЕТ
құрсын 2 ЕТ
кұрсын /құрысын/ 1
кұрт 3 ЗТ
құрт 1 ЕТ
кұрт-кұмырска 2 ЗТ
құртта 1 ЕТ
кыздык 1 ЗТ
кыздыр 1 ЕТ
кыз-кемпір 1 ЗТ
кыз-кыркын 1 ЗТ
кызмет 15 ЗТ
кызметкер 2 ЗТ
кызметші 1 ЗТ
кызу 3 ЗТ
кызык 14 ЗТ
кызык 6 СН
кызык 4 ЕТ
кызыкты 2 СН
кызыкшылык I ЗТ
кызыл 51 СН
кызылдык 1 ЗТ
Қызылжар 2 ЕТ
кызыл-шака 1 СН
Қызылтау 3 ЗТ
кызындай 2 СН
кызы 1 ЕТ
кызыр 1 ЗТ
қыл 16 ЗТ
кыл 766 ЕТ
қыл (кылмаңызлар) 1 ЕТ
кылбұрау 2 ЗТ
кылдай 1 СН
кылмау 1 ЕТ
кылмыс 3 ЗТ
кылу 9 ЕТ
кылшык 2 ЗТ
кылык 5 ЗТ
кылыкты 1 СН
кылыс1 ЕТ
кылыш 27 ЗТ
кылыштай 1 СН
кым 1 ЗТ
кымбат 11 СН
кымбатсын 1 ЕТ
кымсын 1 ЕТ
кымыз 8 ЗТ
кұрулы 2 СН
кұры 1 ЗТ
кұры 16 ЕТ
кұрыт 2 ЕТ
кұрыш 7 ЗТ
кұрыштай 1 СН
кұс 33 ЗТ
құса 7 ЗТ
кұса (ғұса) 1 ЗТ
кұстай 11 СН
кұсынанзан 1 к. 399
кұсындай 1 СН
кұсынзан 1 к. 400
кұт 7 ЗТ
Құтан 1 ЗТ
кұткар 4 ЕТ
кұтлы 1 СН
кұтлы /кұтты/ 1 СН
кұтпа 1 ЗТ
кұтпан 3 ЗТ
кұтты 2 СН
Құтыб 2 ЗТ
кұтыл 36 ЕТ
кұтылу 2 ЕТ
кұтыр 1 ЕТ
кұшак 2 ЗТ
кұшакта 5 ЕТ
кұш 6 ЕТ
кұю 1 ЕТ
кыбыла 1 ЗТ
Қыбырай-Дұрман 1 ЗТ
кыбырла 2 ЕТ
кыдыр 6 ЗТ
кыдыр 6 ЕТ
кыдырт 2 ЕТ
кыз 121 ЗТ
кыз 3 ЕТ
қызар 2 ЕТ
кызғану 1 ЕТ
қыздай 2 СН
58
кын 5 ЗТ
кына 1 ЗТ
қынап 4 ЗТ
қындай 1 СН
қып-кызыл 7 СН
Қыпшак12 ЗТ
Қыпшак-Қобыланды 1 ЗТ
кыр 17 ЗТ
кыр 15 ЕТ
кыран 7 ЗТ
кырат 1 ЗТ
кырау 2 ЗТ
кырғи 1 ЗТ
кырғыз 3 ЗТ
кырғын 3 СН
кыркы 1 ЗТ
кырла 1 ЕТ
кырмызы 3 СН
кырсык 1 ЗТ
кыру 2 ЕТ
қыршаңкы 1 ЗТ
кыршын 2 ЗТ
кырык 29 СА
кырык-елу 3 СА
қырыл 2 ЕТ
Қырым 1 ЗТ
кырын 7 СН
кырында 1 ЕТ
кырып-жой 1 ЕТ
кырыс 2 СН
кыс 19 ЗТ
кыс 19 ЕТ
қыс-жаз 2 ЗТ
1
"
кыса /қисса/ 1 ЗТ
қысас 12 ЗТ
кыска 6 СН
кыста 2 ЕТ
қыстай 1 ҮС
кыстак 1 ЗТ
қыстау 3 ЗТ
я.------------- 59
кыстырыл 1 ЕТ
кысы-жаз 1 ҮС
кысыл 7 ЕТ
қысым 5 ЗТ
кысыңқыра 1 ЕТ
кысыр 2 СН
кысырак 2 ЗТ
Қытай 1 ЗТ
кытре 1 к. 274
кышы 1 ЕТ
ла2 к. 120
лабұдды 1 к. 275
лағнет 1 ЗТ
лағу 1 ЕТ
лағыл 2 ЗТ
лағын 7 ЗТ
лағындай 1 СН
лаж 6 ЗТ
лазым 1 МД
лай 3 ЗТ
лайлан 2 ЕТ
лайык 7 СН
лайықлы 1 СН
лайыкты 6 СН
лақ 4 ЗТ
лак 1 ЕТ
лакап 4 ЗТ
лакта 1 ЕТ
лактай 2 СН
лапа 1 ЗТ
ламин 2 к. 167
ламін 1 к. 276
лапылда 1 ЕТ
ласта 1 ЕТ
латжон 1 к. 20
лаулак 1 к. 85
лауту 2 қ. 277
лаухида 1 к. 278
Лахсызада I ЗТ
лашкер 2 ЗТ
-:ЛаІ1
лашкер (әскер) 2 ЗТ
лашык 2 ЗТ
лашын 2 ЗТ
лашір 1 к. 79
ләззат 5 ЗТ
ләззатты 2 СН
ләззәтлі 1 СН
ләм 1 ЗТ
Ләмін 3 ЗТ
лебіз 2 ЗТ
леп 2 ЗТ
лепес I ЗТ
Лубайт 1 ЗТ
лух 1 к. 272
лұбатис 1 к. 279
лұғат 1 ЗТ
Лүпайт (лұбайда) 1 ЗТ
ма 194 ШЛ
магнит 1 ЗТ
магбас 1 к. 280
Магзұм 5 ЗТ
мағиманы 1 к. 281
магкұлатны 1 к. 282
мағлұм 8 ЗТ
мағлұмлан 1 ЕТ
мағрипат 3 ЗТ
мағрор 1 к. 126
Мағрұб 4 ЗТ
мағұлым 4 ЗТ
мағхам 1 к. 283
мағына 10 ЗТ
мадак 1 ЗТ
мажбік 1 қ. 284
Мажен 1 ЗТ
маза 2 ЗТ
мазак 5 ЗТ
мазақта 2 ЕТ
мазар 1 ЗТ
мазар 8 ЗТ
мазаттан 3 ЕТ
мазмұн 3 ЗТ
мазыл 1 к. 285
май 17 ЗТ
майда 4 СН
майдай 1 СН
майдан 20 ЗТ
майдан (медет) 1
Майкөл 1 ЗТ
Майкара 1 ЗТ
майла 2 СН
майлы 2 СН
майлық 2 ЗТ
майсыз 3 СН
майшак 2 қ. 286
майыр 1 ЗТ
майыс 1 ЕТ
Макаржа 1 ЗТ
макал 9 ЗТ
Макан 4 ЗТ
маклұкат 1 ЗТ
маклұм 1 ЗТ
макпалда 1 ЕТ
Мақпал 2 ЗТ
макпоз 1 к. 278
макрұм 6 СН
максат 7 ЗТ
максаттан 1 ЕТ
максыз 1 к. 283
макта 3 ЗТ
макта 15 ЕТ
мактан 4 ЗТ
мактан 11 ЕТ
мактану 2 ЕТ
мақтан 5 ЕТ
мактанышсыз 1
мактау 3 ЗТ
мактау 1 ЕТ
мактаусыз 1 СН
мақұл 14 ЗТ
макұпда 2 ЕТ
маңыра 3 ЕТ
Мапірі 1 қ. 35
марал 1 ЗТ
маржамқа 1 ЗТ
маржан 2 ЗТ
маржандай 1 СН
марқабат 2 ЗТ
март 1 ЗТ
Маруа 2 ЗТ
мархабатлы 1 СН
мас 13 СН
масайра 1 ЕТ
масауалла 1 қ.289
маседары 1 қ. 290
маска 1 ЗТ
масқара 2 ЗТ
маснаұйқан 1 к. 291
мастакпыл I СН
мастан 2 ЕТ
мастық 4 ЗТ
мат 1 ЗТ
мата 1 ЕТ
матаб 1 к. 185
матараккиб 1 қ. 292
матұг уе 1 к. 26
Мауқай 1 ЗТ
мауык 2 ЗТ
маупін 1 қ. 293
мауіл 1 к. 294
махаббат 6 ЗТ
махаббат (мұхаббат) 1
махаббатлу 1 к. 401
махаббатлы 2 СН
махаббатлык 1 ЗТ
махаббатсыз 3 СН
махаббатты 1 СН
махбоп 1 к. 295
махбоп (мак боп) 1 к.
махик 2 қ. 296
махир 1 к. 297
мақұлык 8 ЗТ
макұлықат 4 ЗТ
макұрым 1 СН
мақшар 9 ЗТ
мал 144 ЗТ
мал 1 ЕТ
малай 7 ЗТ
малак 1 к.287
малал 1 ЗТ
Малгелді 2 ЗТ
малғұн 1 ЗТ
малдай 3 СН
малдан 3 ЕТ
мал-жан 7 ЗТ
малды 2 СН
Малдыбай 3 ЗТ
мал-мүлік 4 ЗТ
мал-сілекей 1 ЗТ
малма 2 ЗТ
малсыз 6 СН
малшы 1 ЕТ
мамық2 СН
ман 1 ЗТ
мана 2 ҮС
манат 1 ЗТ
мандұп 1 к. 221
манзыл 2 к. 164
манкы 1 ЗТ
мансап 1 ЗТ
мантик 1 к. 288
мантык 3 к. 177,181
манхикүм 1 к. 166
маң4 3Т
маң-маң 1 ЕЛ
маңа 6 ЕС
маңа (маған) 8 ЕС
маңай 5 ЗТ
маңгаз 3 СН
мандай 8 ЗТ
маңыз 1 ЗТ
^
61
махкүмына 3 қ. 92
махкүр 1 к. 298
Махмұт 18 ЗТ
Махмұттай 1 СН
махрабы 1 к. 299
махсұсы 1 қ. 300
махфуз 3 қ. 103
махшар 6 ЗТ
махыкүміне 1 қ. 301
Махымыс 1 ЗТ
махырабада 3 к. 302
маһырбан (мейірман) 1 СН
маһыры 1 қ. 303
маша 1 к. 304
машайык 2 ЗТ
машина 2 ЗТ
машкат-шэріп 1 қ. 305
машық 4 ЗТ
Мэди 4 ЗТ
мәдиғамыз 1 к. 306
Мәдина 29 ЗТ
мәдиналық 1 СН
Мәдине 3 ЗТ
мәдіға 3 қ. 239
Мәжи 1 ЗТ
мәжуси 1 қ. 304
мәжіліс 6 ЗТ
мәз 14 СН
мәз-мәйрам 1 СН
Мэлік 6 ЗТ
Мәлікаждар 5 ЗТ
мэлім 2 СН
мән 14 ЗТ
мэн-жай 2 ЗТ
мәңгі 2 ҮС
мэңгілік 1 ЗТ
Мәңкір-Нәңкір 1 ЗТ
мәнді 1 СН
мәр 1 ЗТ
мәрмәр 1 ЗТ
Мәртаза 2 ЗТ
мэрте 1 ҮС
мәртебе 11 ЗТ
мәсәлә 1 ЗТ
мәсдар 1 к. 308
мәселе 8 ЗТ
Мәскеу 1 ЗТ
мәслихат 1 ЗТ
мэт 1 ЗТ
мэтін 1 ЗТ
мәуе (миуасы) 2 ЗТ
Мәукей 1 ЗТ
Мэулана 1 ЗТ
мәулет (мірлід) 1 ЗТ
Мәшһур 1 ЗТ
Мәшһүр 49 ЗТ
мэшһүр 3 СН
Мәшһүрдей 1 СН
Мәшһүр-Жүсіп 21 ЗТ
Мэшһүрлік 1 ЗТ
ме 58 ШЛ
медаль 3 ЗТ
медет 4 ЗТ
м едет/м әдит/1 ЗТ
медеткер 1 ЗТ
медиен 1 ЗТ
медресе 6 ЗТ
мезгіл 12 ЗТ
мезгіл-мезгіл 1 ҮС
мезгілсіз 2 СН
мезет 1 ЗТ
мейлі 2 МД
мейлінше 1 ҮС
мейлің 5 МД
мейман 15 ЗТ
мейрам 7 ЗТ
мейіз 1 ЗТ
мейір 13 ЗТ
мейір (мүһірі) 1 ЗТ
мейірбан 3 СН
мейірбан (міһірбаным) 2 СН
мейірім^4 ЗТ
мекен 8 ЗТ
мекерлік 1 ЗТ
Мекке 29 ЗТ
меккелік 3 СН
мектеп 1 ЗТ
мелши 1 ЕТ
мемлекет 1 ЗТ
мен 404 ЕС
мен 188 ШЛ
мен (ман) 1 ЕС
мен (маның) 1 ЕС
мен (маңа) 1 ЕС
мен (мэн) 1 ЕС
мендей 7 СН
менен 49 ШЛ
менменсі 1 ЕТ
менсін 1 ЕТ
менікі 1 СН
меңгер 1 ЕТ
мендей 1 СН
меңзе 1 ЕТ
мерген 6 ЗТ
Мерғараб 2 ЗТ
мерез 1 ЗТ
мерей 1 ЗТ
мереке 2 ЗТ
меруерт 1 ЗТ
мес 2 ЗТ
метін 1 ЗТ
мехнат 10 ЗТ
мехнатсыз 1 СН
меһірбанлык 1 ЗТ
меһірмандык 1 ЗТ
мешел 1 ЗТ
мешкей 1 СН
Мешімбайұлы 2 ЗТ
мешіт 52 ЗТ
ми 19 ЗТ
м иғраж 2 ЗТ
миғраж (мағражға) і ЗТ
мидай 2 СН
Микаил 1 ЗТ
Микайл (Михаил) 1 ЗТ
микамді 1 к. 309
микан 1 қ. 402
миқата 2 ЗТ
милиаты 1 қ.ЗІО
миллад 1 ЗТ
миллат 1 ЗТ
милы 1 СН
мим 1 ЗТ
мим-ләм 1 ЗТ
минут 1 ЗТ
минхнат 1 қ. 42
мирас 2 ЗТ
мираскор 3 ЗТ
мисыз I СН
миуалы 1 СН
михнат 1 ЗТ
мойнақ 1 ЗТ
мойын 54 ЗТ
мойынсұн 3 ЕТ
мол 23 СН
мола 8 ЗТ
молай 2 ЕТ
молайт 1 ЕТ
молда 57 ЗТ
молда (моллаке) 1 ЗТ
Молдабай 3 ЗТ
Молда-Қамар I ЗТ
молда-солда I ЗТ
молдалык 3 ЗТ
молдасын 1 ЕТ
молла 5 ЗТ
моллалык 2 ЗТ
молшылық 1 ЗТ
мом 1 ЗТ
момын 1 СН
мосы 1 ЗТ
мөлдір 1 СН
мөлиерсі 1 ЕТ
мөлтілде 1 ЕТ
мөлшер 3 ЗТ
мөп-мөлдір 1 СН
мөр 7 ЗТ
мөр (меһірін) 1 ЗТ
мрамор 1 ЗТ
муазна 1 к. 311
муафиқ 1 СН
мумин (момын) 1 қ. 312
м у р и д ік . 313
мұғажир 1 қ. 314
мұгаллада 1 қ. 293
мұғжиза 7 ЗТ
мұғызы 1 к. 115
мұжауһар 1 қ. 315
мұжык 3 ЗТ
мұз 3 ЗТ
мұзда 1 ЕТ
мұздай 1 СН
Мұздапифа 1 ЗТ
Мұқан 2 ЗТ
Мұкараб 5 ЗТ
Мұкарраб 4 ЗТ
мұкат 2 ЕТ
мұкдима 1к. 35
мұқтаж 2 ЗТ
Мұктасар 2 ЗТ
мұкым 1 ЕС
мұназара (мұзазара) 1 к. 458
мұнан 52 ЕС
мұнан (мұнден) 1 ЕС
мұнан (онан) 1 ЕС
мұнара 3 ЗТ
мұнарлан 1 ЕТ
мұнафиқ 4 ЗТ
мұн да 21 ҮС
мұндағы 1 ҮС
мұндағыдай 1 СН
мұндай 50 СН
мұнда-онда 1 ҮС
мұндайлық 1 ЗТ
мұндар 2 СН
мұнсыз 2 СН
мұнтшыр 1 қ. 403
мұнша 26 ҮС
мұншама 2 ҮС
мұны 115 ЕС
мұң 4 ЗТ
мұңа 1 к. 316
мұңай 3 ЕТ
Мұңайтпасов 2 ЗТ
мұңайт 1 ЕТ
мұңдас 2 СН
мұңды-шерлі 1 СН
мұңдык 3 ЗТ
мұңлы 4 СН
мұңлык 1 ЗТ
мұра 1 ЗТ
мұрат 2 ЗТ
Мұратқожа 1 ЗТ
мұрны 6 ЗТ
мұрсал 1 ЗТ
мұрт 1 ЗТ
мұртты 1 СН
мұрша 4 ЗТ
мұрын 7 ЗТ
Мұса 28 ЗТ
Мұсабай 2 ЗТ
Мұсабай-Исабай 1
Мұстафа 6 ЗТ
мұсылман 29 ЗТ
мұсылмандык 1 ЗТ
мұсылманлык 1 ЗТ
мұсылманша 1 ҮС
Мұтылаб 19 ЗТ
мұфтала 1 к. 317
мүштақ 1 қ. 148
мыж-тыж 1 СН
мыкта 1 ЕТ
мықтап 2 ҮС
мықты 10 СН
мылжыңда 1 ЕТ
мылқау 1 СН
мылтык 7 ЗТ
мылтықсыз 1 СН
мын 1 қ. 16
мына 14 ЕС
мынау 19 ЕС
мынбырда 1 к. 320
мың74 СА
Мыңбас 1 ЗТ
мындай 1 СН
мыңдап 1 ҮС
мың-мың 2 СА
мырза 46 ЗТ
Мырзалы 1 ЗТ
мырзалық 5 ЗТ
Мырзас 4 ЗТ
мыс 9 ЗТ
мысал 10 ЗТ
мысжызет 1 қ. 404
мысық 5 ЗТ
мысықтай 1 СН
Мысыр 3 ЗТ
мытгы 1 қ. 321
мыткы 1 ЕТ
мытлы (мытыр) 1 СН
мін 18 ЗТ
мін 41 ЕТ
мінажат 6 ЗТ
міназара 1 к. 121
Мінайыс I (мен Иіс) ЗТ
мінбе (мінберге) 5 ЗТ
мінбе (мінбардың) 1 ЗТ
мінбер 2 ЗТ
мінгес 2 ЕТ
Мұхамадия 1 ЗТ
Мұхаммед 80 ЗТ
Мұхаммед-расул 1 ЗТ
мұхжанасы (мұғжизасы) 2 ЗТ
мұхит 2 ЗТ
мұхұлима 1 к. 304
Мұһажир 1 ЗТ
Мұһажыр 1 ЗТ
мүбарак 7 СН
мүбәрак 8 СН
мүжі 2 ЕТ
мүйіз 2 ЗТ
мүкәммал 1 ЗТ
мүкеммал 1 ЗТ
мүкі 1 ЗТ
мүлэйім 2 СН
мүлгіт 1 ЕТ
мүлде 1 ҮС
мүлік 8 ЗТ
мүлтіксіз 1 СН
мүмин 4 ЗТ
мүмин (мұсмынсыз) 1 ЗТ
мүмиін 1 ЗТ
мүмкін 1 МД
мүмін 1 ЗТ
мүназада 1 қ. 318
Мүназаирия 1 ЗТ
мүниім і қ. 41
Мүңкір-Нәңкір 2 ЗТ
мүрид 5 ЗТ
мүрсал (мүрсаллары) 1 ЗТ
Мүсәлім 3 ЗТ
мүсэпір 1 ЗТ
мүсэпірлік I ЗТ
мүсуэк I к. 170
Мүталап 1 ЗТ
мүшат 1 қ. 319
мүше 3 ЗТ
мүшкіл 5 СН
65
мінгіз 2 ЕТ
міндет 6 ЗТ
міндетсіз 1 СН
міндетті 3 СН
міне 24 ЕС
міне 1 ЕТ
мінез 36 ЗТ
мінезден 1 ЕТ
мінекей 2 ЕС
мінеки 4 ЕС
мінот /минут/ 1 ЗТ
мінсіз 2 СН
міну 3 ЕТ
мініл 1 ЕТ
мініс 1 ЕТ
мірат 1 к. 34
міскін 2 ЗТ
Мішкат 1 ЗТ
мяу 1 ЕЛ
набат 1 к. 322
нағыз 3 СН
нағыра 2 ЗТ
нада 2 ЗТ
надан 53 СН
надандык 1 ЗТ
наданлык 1 ЗТ
н[адан]лык 1 ЗТ
нажагай 3 ЗТ
нажасат 2 к. 323
Нажат 1 ЗТ
Нажашы 10 ЗТ
Нажмаш 3 ЗТ
наз2 ЗТ
наза 1 ЗТ
назар 12 ЗТ
назыл 2 к. 324
найаб 1 к. 325
найарманлык (пәрмендік) 1
найза 3 ЗТ
Найзакызыл 2 ЗТ
Найман 6 ЗТ
Найман-Токпан 1 ЗТ
нак 2 ҮС
накак 4 СН
наклият 1 ЗТ
накыл3 ЗТ
накылият 1 ЗТ
накыш 4 ЗТ
нала 3 ЗТ
налы 8 ЕТ
налыт 2 ЕТ
нама 5 ЗТ
намаз 56 ЗТ
намаздыгер 2 ЗТ
намазшам 2 ЗТ
намазшыл 1 СН
нам 3 ЗТ
Нами 1 ЗТ
намыс 2 ЗТ
намыстан 1 ЕТ
нан 13 ЗТ
нан 42 ЕТ
Нанай 1 ЗТ
нанар-нанбас 1 ҮС
нанбау 1 ЕТ
нандыр 3 ЕТ
наным 1 ЗТ
напака 1 ЗТ
нар 3 ЗТ
Нарбоз 1 ЗТ
нардай 1 СН
наркескендей 1 СН
наркы 3 ЗТ
нас 1 СН
насара 1 к. 123
насикат 1 ЗТ
насира 1 к. 303
насихат 12 ЗТ
Насрани 1 ЗТ
насыбай 3 ЗТ
насыра 1 к. 326
Насырани 4 ЗТ
насыранилық 1 ЗТ
науа 1 ЗТ
наубат 1 ЗТ
наукас 8 ЗТ
Науша 1 ЗТ
Наушарбан 7 ЗТ
Наушеруан 6 ЗТ
Наху 8 ЗТ к. 191
Наху-Шәріф 1 ЗТ
нахыза 1 к. 117
нашар 6 СН
нәби 2 ЗТ
нәжік 1 СН
нэжік (нэзік) 2 СН
нэзік 4 СН
нэзір 1 ЗТ
нэксі 1 ЗТ к. 195
нэмәрт 1 СН
нән 2 СН
нэпсі 34 ЗТ
нэпсіл 1 қ. 327
нәр 2 ЗТ
нәркес 1 СН
нәрсе 58 ЗТ
нәсіл 9 ЗТ
нәсіп 15 ЗТ
нәсіп (кәсіп) 1 ЗТ
нәсіп (несіп) 1 ЗТ
нәубат 3 ЗТ
нәубет 7 ЗТ
нэуе 1 қ. 328
нэуи (нәбиге) 1 к. 329
Нэуфіл 3 ЗТ
не 254 ЕС
неге 40 ЕС
неген 2 ҮС
негіз 2 ЗТ
негмет 1 ЗТ
неке 5 ЗТ
неке(никах) 1 ЗТ
неке (никахды) 1 ЗТ
некелен (никахлан) I
некен 1 ҮС
некен-некен 1 ҮС
неқак 1 ЗТ
неліктен 2 ҮС
немене 10 ЕС
неме 1 ЗТ
немере 1 ЗТ
немесе 3 ШЛ
неміс 1 ЗТ
нендей 1 ЕС
несие3 ЗТ
несібе 5 ЗТ
несіп 12 ЗТ
несіпті 1 СН
неткен 3 ШЛ
неше 47 ЕС
неше-неше 1 ЕС
нешік 5 ЕС
ниетІ5 3Т
ниеттес 1 СН
низам 3 ЗТ
нисан I қ. 30
Нияз 4 ЗТ
ноғай 13 ЗТ
Ногайұлы I ЗТ
ногайша 1 ҮС
ноқат 4 ЗТ
ноқта I ЗТ
номер 2 ЗТ
нон 13 ЗТ
нонсыз 1 СН
нос I қ. 405
ноябрь 2 ЗТ
ноян I ЗТ
нокер 3 ЗТ
ойлау 4 ЕТ
ойлы 1 СН
ойлы-қырлы 1 СН
ойна 14 ЕТ
оинакта 1 Ь 1
ойнап-күл 3 ЕТ
ойнас 2 ЗТ
ойнат 2 ЕТ
оиран 3 ЗТ
ойсыз 1 СН
оиыл 2 ЕТ
оиын 12 ЗТ
ойын-күлкі 1 ЗТ
ойын-той 1 ЗТ
ок 9 ЗТ
окиға 4 ЗТ
октай 2 СН
октан 1 ЕТ
октык 1 ЗТ
оку 12 ЗТ
оку 1 ЕТ
окушы 1 ЗТ
окшау 1 ҮС
окы 93 ЕТ
окыган 4 СН
окыл 1 ЕТ
окыс-окыс 1 ҮС
окыт 7 ЕТ
ол 365 ЕС
ол (әні) 3 ЕС
ол (аны) 1 ЕС
ол (аңа) 1 ЕС
ол (анын) 5 ЕС
олай 7 ҮС
олай-бұлай 3 ҮС
олайша 1 ҮС
олжа 14 ЗТ
олжалас 1 ЕТ
олимпиада(алапиядан) 1
олкин 1 к. 20
нөмір 2 ЗТ
ну 1 СН
нурайын 1 қ. 113
нұксан 1 ЗТ
нұр 60 ЗТ
Нұра 4 ЗТ
Нұралы 2 ЗТ
Нұрбек 1 ЗТ
нұрлан 2 ЕТ
нұрлы 6 СН
Нұрмұхаммед 1 ЗТ
нұска 12 ЗТ
нұска 2 ЕТ
ныгмат 2 ЗТ
ныгмет 2 ЗТ
ныгыз 1 СН
ныгыма 1 к. 406
ныс[на] 1 к. 10
нысана 3 ЗТ
ныфых 1 к. 21
нышана 1 ЗТ
о 26 ЕС
обал 5 ЗТ
облыс 4 ЗТ
оз 29 ЕТ
озбырлык 1 ЗТ
озхан 1 к. 188
озык 2 СН
ой 108 ЗТ
ой 3 ОД
ойбай 1 ОД
ойбайла 1 ЕТ
ойбайлат 1 ЕТ
ойгандай 1 СН
ойдагы 1 СН
ойдагы-кырдагы 2 СН
ойкаста 1 ЕТ
ойла 96 ЕТ
ойлай-ойлай 1 ҮС
ойлан 18 ЕТ
^
ш!
шг
шғ
68
«н
г<
в|
ома 1 қ. 193
омака 2 ЗТ
Омар 3 ЗТ
Омардай 1 СН
Омбы 12
он 153 СА
оң[ды] 1 СН
ол (анден) 6 ЕС
онда 1 ЕТ
онда 24 ҮС
он да(аң а)1 ҮС
ондагы 1 ЕС
ондай 13 СН
ондай-мұндай 1 СН
Ондас 1 ЕТ
он-он 2 СА
онша 3 ҮС
оны-мұны 1 ЕС
онысымен 1 ЕС
оңбС Н
оң5ЕТ
оңай 20 СН
оңай-киын 1 СН
оңайлан 1 ЕТ
оңал 6 ЕТ
оңаша 5 ҮС
оңашада 2 ҮС
оңба 6 ЕТ
оңбаган 2 СН
оңгар 1 ЕТ
оңда 5 ЕТ
оңдал 2 ЕТ
оңды 5 СН
йэфіш»
оңдыр 3 ЕТ
оңтайлан 1 ЕТ
оңтүстік 2 ЗТ
опа 12 ЗТ
опасыз 9 СН
опат 1 ЗТ
опатлы 1 СН
69
оп-оңай 2 СН
орЗ ЕТ
ора 4 ЕТ
ораза 12 ЗТ
Оразымбет 1 ЗТ
орай 1 ЗТ
орал 4 ЕТ
орамал 2 ЗТ
оран I ЕТ
орап-орап 1 ҮС
ор 3 ЗТ
орда 4 ЗТ
Ордабай 1 ЗТ
орден I ЗТ
орман 1 ЗТ
орна 6 ЕТ
орнат 5 ЕТ
орнатулы 1 СН
орнатыл 2 ЕТ
орны-орнымен 1 ҮС
орныкты 1 СН
орнык 1 ЗТ
орон 1 ЗТ
орта 31 ЗТ
орта 15 СН
ортак 4 СН
ортасындай 1 СА
Ортау 1 ЗТ
орын 93 ЗТ
Орынбор 1 ЗТ
орынды 3 СН
орынсыз 2 СН
орын-орынымен 1 ҮС
орыс 13 ЗТ
осада 1 қ. 40
осалдык 1 ЗТ
осал 1 СН
осы 74 СН
осылай 16 ҮС
осылайша 2 ҮС
м
өзіне-өзі 1 ҮС
өзін-өзі 2 ҮС
өзінше 1 ҮС
өзіңді-өзі 1 ҮС
өзіра 1 к. 407
өйткенмен 2 ШЛ
Өкем 1 ЗТ
өкпе 12 ЗТ
өкпеле 10 ЕТ
өкпелет 1 ЕТ
өксі 1 ЕТ
өктем 1 СН
өкше 1 ЗТ
өкім 1 ЗТ
өкін 3 ЕТ
өкініш 3 ЗТ
өл 178 ЕТ
өле-өлгенше 3 ҮС
өлең 59 ЗТ
өлең-жыр 2 ЗТ
Өлеңті 4 ЗТ
Өлеңші 2 ЗТ
өлеңші 2 ЗТ
өлтір 27 ЕТ
өлу 10 ЕТ
өлше 1 ЕТ
өлшеу 1 ЕТ
өлшеулі 2 СН
өлшеусіз 4 СН
өлі 19 СН
өлі-тірі 1 СН
өлік 24 ЗТ
өліктей 1 СН
өлім 36 ЗТ
өлімтік 1 СН
өліп-өш 1 ЕТ
өліп-талып 1 ҮС
өмір 46 ЗТ
өмір (гұмырым) 1 ЗТ
өмірзая 1 ЗТ
осында 2 ҮС
осындай 30 СН
осындайда 2 ҮС
осынша 10 ҮС
от 49 ЗТ
от-жалын 1 ЗТ
от-су 1 ЗТ
отағасы 1 ЗТ
отан 1 ЗТ
открыто 1 ҮС
отсыз 1 СН
оттай 4 СН
отулаламіл 1 қ. 138
отыз 18 СА
отын 7 ЗТ
отындай 2 СН
отындык 1 СН
отыр 102 ЕТ
отыру 2 ЕТ
ошақ 2 ЗТ
ошақтай 3 СН
ояз 1 ЗТ
оязнай 2 ЗТ
оян 7 ЕТ
оят 2 ЕТ
ояу 2 СН
өгей 1 СН
өгіз 4 ЗТ
өз 439 ЕС
өзара 1 ҮС
өзге 31 ЕС
озге (өңге) 1 ЕС
өзгерт 1 ЕТ
өзгеше 3 ҮС
өзді-өзі 3 ҮС
өзек 1 ЗТ
өзектеу 1 СН
өзен 10 ЗТ
өз-өзі 4 ҮС
өзімді-өзім 2 ҮС
70
өсу 1 ЕТ
өсім 1 ЗТ
өсіп-өн 5 ЕТ
өсіп-өну 1 ЕТ
өсір 2 ЕТ
өт 233 ЕТ
әте 1 ЕТ
өте 2 ҮС
Өтебай 1 ЗТ
Өтекең 1 ЗТ
өтел I ЕТ
Өтеміс 3 ЗТ
өтеу 1 ЕТ
өткел 2 ЗТ
өткен 29 ҮС
өткіз 28 ЕТ
өткір 4 СН
өту 4 ЕТ
өтіл 1 ЕТ
өтін 2 ЕТ
өтірік 23 ЗТ
өш ЗС Н
өш 8 ЕТ
өшті-касты I СН
өшір 1 ЕТ
па 21 ШЛ
Павлодар 1 ЗТ
пада I ЗТ
падиша 12 ЗТ
падишалык I ЗТ
пазлары I к. 139
пазылат I к. 140
пай I к. 141
пайгамбар 214 ЗТ
пайгамбарлык 8 ЗТ
пайда 76 ЗТ
пайдалан 2 ЕТ
пайдалы 3 СН
пайдасыз 4 СН
пайыз 1 ЗТ
өн 6 ЗТ~
өн 4 ЕТ
өндір 1 СН
өнер 51 ЗТ
өнер-ғылым 1 ЗТ
өнерпаз 2 СН
өнерсіз 1 СН
өңІО ЗТ
өңге 2 СН
өнді 1 СН
өңкей 2 ҮС
өңмен 1 ЗТ
өңшең 10 ҮС
өңі-түсі 1 ЗТ
өр 7 ЗТ
өр2 СН
өр 4 ЕТ
өрбі 2 ЕТ
өргіз 1 ЕТ
өркеш-өркеш 1 СН
өрле 4 ЕТ
өрмекшідей 1 СН
өрнек 1 ЗТ
өрнекті 2 СН
өртен 10 ЕТ
өртену 1 ЕТ
өрте 1 ЕТ
өртеу 1 ЕТ
өрт 3 ЗТ
өртте 1 ЕТ
өрік 1 ЗТ
өріс 1 ЗТ
өрістет 1 ЕТ
өс 30 ЕТ
есек 13 ЗТ
өсекші 1 ЗТ
өсиет 15 ЗТ
Өскемен 1 ЗТ
өспеу 1 ЕТ
өсті 1 ЕТ
71
пак 4 СН
пакзеле 1 ЕТ
пакиз[ат] 1 к. 142
пакина 1 к. 31
пакыр5 ЗТ
пакыр-какыр 1 ЗТ
палуан 1 ЗТ
памдат 1 к. 143
память 1 ЗТ
пан 1 ЗТ
пана 26 ЗТ
панала 3 ЕТ
пани 4 ЗТ
папгау 1 к. 26
Папыр 1 ЗТ
пар 1 ҮС
пара 5 ЗТ
пара-пар 1 ҮС
парасат 2 ЗТ
Париж 1 ЗТ
парла 1 ЕТ
пароход 1 ЗТ
парсы 3 ЗТ
партия 2 ЗТ
паруаз 1 ЗТ
паруанамыз 1 к. 36
паруардігер 1 ЗТ
парһам 1 к. 144
парыз 27 ЗТ
парык 8 ЗТ
парык (парак) 1 ЗТ
пар 1 СА
пасык 2 СН
патша 91 ЗТ
патшадай 1 СН
патшалык 5 ЗТ
паш 2 СН
паштык 1 к. 408
пэле 14 ЗТ
пәле 2 СН
пәлекет 2 ЗТ
пэлен 2 ЕС
пәлен-түген 1 ЕС
пэле /бәлен і/1 ЗТ
пэлі 9 ОД
пән 7 ЗТ
пэни 3 ЗТ
пәрман 1 ЗТ
пәрман (пәрмен) 1 ЗТ
пәрмен 18 ЗТ
пе 36 ШЛ
пейіл 15 ЗТ
пейілді 1 СН
пейілсіз 1 СН
пейіш 3 ЗТ
пен 97 ШЛ
пенде 73 ЗТ
пенде(панда) 1 ЗТ
пенделік 4 ЗТ
пендешілік 1 ЗТ
пенен 26 ШЛ
первый 2 СА
перғауын 1 ЗТ
перде 7 ЗТ
перде(парданы) 1 ЗТ
пердесіз 1 СН
перевод 1 ЗТ
перевод (пирауаты) 1 ЗТ
перзент 20 ЗТ
перзентсіз 1 СН
перизат 1 ЗТ
перне 2 ЗТ
пері 1 ЗТ
періште 52 ЗТ
Петров 1 ЗТ
печатта 1 ЕТ
пигыл 3 ЗТ
пида 4 ЗТ
писарь 1 ЗТ
поселке 1 ЗТ
пособляйть 1 ЕТ
пособлять 1 ЕТ
почет 1 ЗТ
почтабайшы 2 ЗТ
почта 4 ЗТ
поштабайшы 1 ЗТ
пұл 20 ЗТ
пұлда 1 ЗТ
пұлсыз 1 СН
пұт 5 ЗТ
пұшайманлық 1 ЗТ
пұшпақ 4 ЗТ
пұшпакта 1 ЕТ
пырак 4 ЗТ
пыс 1 ЕТ
пысқын 1 ЗТ
пысык 4 СН
пышақ 12 ЗТ
підия 1 ЗТ
пікір 3 ЗТ
піл 14 ЗТ
пілпіпа 1 к. 145
пір 27 ЗТ
пірадар 2 ЗТ
пірлік 2 ЗТ
пірсіз 2 СН
піруай 1 к. 409
піс 4 ЕТ
пісір 2 ЕТ
пітна 1 ЗТ
пітір (піти) 1 ЗТ
Пішкәм 1 ЗТ
Пішкәм (Біскемнің) 1 ЗТ
піш 1 ЕТ
пішін 1 ЗТ
пішінді 1 СН
П ьер де колус 1 ЗТ
раббик 1 к. 146
Раббы 1 ЗТ
Рабига 1 ЗТ
рабиғұл 1 қ. 147
Рабтыма (раббыма) 1 к.
рабіб I қ. 84
ража 1 к. 149
ражим 1 қ. 53
разаканакум 1 к. 27
разы 4 ҮС
разылас 2 ЕТ
райхан 3 ЗТ
райхансыз 1 СН
рай 1 ЗТ
ракін 1 қ. 150
ракат 8 ЗТ
ракаттан 1 ЕТ
ракмет 6 ЗТ
рақмет (рахматы) 2 ЗТ
рақым 3 ЗТ
ракым-шапғат I ЗТ
Рамзан 1 ЗТ
рамазан 2 ЗТ
рас 18 ЗТ
растық 1 ЗТ
Расул 112 ЗТ
Расула 2 ЗТ
расулдық 1 ЗТ
Расул-кұда 8 ЗТ
расход (ыскатын) I ЗТ
рауа 2 ЗТ
рауаят 4 ЗТ
раушан 3 ЗТ
раушанлан 1 ЗТ
раушанлык 1 ЗТ
рахат 1 ЗТ
рахим 1 к. 17
рахиман 1 к. 53
рахман 3 қ. 151
рахмат 3 қ. 152
рахмет 1 ЗТ
Рахметулла 1 ЗТ
рахфибі (рахсибі) 1 к. 1
73
ІШ І
рахым 1 к. 154
рахымет 1 қ. 155
рәсүр 1 к. 156
рәсім 2 ЗТ
редактор 3 ЗТ
ренжу 1 ЕТ
ренжі 12 ЕТ
ренжіт 1 ЕТ
реңкі 1 ЗТ
Ресей 1 ЗТ
рет 3 ЗТ
ретте 2 ЕТ
ретті 1 СН
решетке 6 ЗТ
рида 1 к. 203
риза 15 ҮС
риза (ырзамыз) 1 ҮС
ризалас 1 ЕТ
ризапык 1 ЗТ
рубЗТ
руза 1 ЗТ
руза (ораза) 1 ЗТ
рулы 3 СН
Рум 2 ЗТ
Руми 1 ЗТ
рух 9 ЗТ
рұксат 12 ЗТ
рұксатсыз 1 СН
рұксат (ұлыксат) 2 ЗТ
Рүстем 1 ЗТ
саба 6 ЗТ
саба 1 ЕТ
сабаз 7 ЗТ
сабак 13 ЗТ
сабактастық 1 ЗТ
сабан 5 ЗТ
сабаушы
1 ЗТ
т
сабын 1 ЗТ
сабыр 16 ЗТ
сабырлы 1 СН
сабырлық 2 ЗТ
сағадат 2 ЗТ
сағат 5 ЗТ
сағы 1 ЗТ
сағым 3 ЗТ
сағын 13 ЕТ
Сағынай 2 ЗТ
садаға 2 ЗТ
садака 3 ЗТ
садап 10 ЗТ
садапсыз 1 СН
садаптан 1 ЕТ
Садуакас 27 ЗТ
Садуакастай 4 СН
Садукас 3 ЗТ
садыр 1 ЗТ
саза 2 ЗТ
саздай 1 СН
сай 7 ЗТ
сай 3 СН
сай 1 ЕТ
Сайдалы 4 ЗТ
Сайдапыдай 1 СН
сайла 7 ЕТ
сайлау 2 ЗТ
сайлык 1 ЗТ
сайма-сай 1 ҮС
сайман 3 ЗТ
сайра 16 ЕТ
Сайрам 1 ЗТ
сайран 1 ЗТ
сайылында 1 к. 52
сайын 5 ШЛ
сака 1 ЗТ
сакаба 8 ЗТ
сакал 9 ЗТ
сақал-мұрт 1 ЗТ
сакал-шаш 1 ЗТ
сакау 1 СН
сакауат 1 к. 410
Саккұлак 6 ЗТ
сакта 44 ЕТ
сактатЛ ЕТ
сактату 2 ЕТ
сактау 3 ЕТ
сактаулы 1 СН
сактаушы 1 ЗТ
сакшы 4 ЗТ
сақы 1 СН
сакыр 1 қ. 4 11
сал 1 ЗТ
сал 260 ЕТ
сал (салба) 1 ЗТ
салака 1 қ. 158
салактат 2 ЕТ
сала 3 ЗТ
салам 1 ЗТ
салам 1 қ. 60
саламат (мапамат) 1 ЗТ
салауат 3 ЗТ
салауатты 1 СН
салбыра 2 ЕТ
салғыз 3 ЕТ
салкын 2 СН
Салма 2 ЗТ
салмак 8 ЗТ
салмакты 1 СН
Салман 4 ЗТ
саламат 2 ЗТ
салпаң 1 СН
салпылдат 1 ЕТ
салсал 1 ЗТ
салт 4 ЗТ
салт 1 ҮС
салтанат 10 ЗТ
салтанатлы 2 СН
салтанатты 1 СН
салу 1 ЕТ
салушы 1 ЗТ
салым 1 ЗТ
салын I ЕТ
салыс 1 ЕТ
салыстыр 4 ЕТ
самаладай I СН
Самаркан 1 ЗТ
Самарканд 8 ЗТ
самауыр I ЗТ
самауырдай I СН
самауырын I ЗТ
сан 30 ЗТ
сана 7 ЗТ
сана 12 ЕТ
сана-зерде 1 ЗГ
санак (санейык) I ЗТ
санап 2 ЕТ
саналы I СН
санаулы 1 СН
сандал 6 ЕТ
санды 1 СН
сандық 13 ЗТ
сандыракта 1 ЕТ
сан-сапасыз 1 СН
санми 1 к. 67
сансыз I СН
сант 1 к. 459
саңа (саған) 4 ЕС
саңлау 1 ЗТ
саңырау 7 СН
сап 3 ЕТ
сап 6 ЗТ
сапа 1 ЗТ
сапар 14 ЗТ
саптияқ/саптыаяқ/ 1 ЗТ
сапыр 1 ЕТ
сара 5 СН
сарай 6 ЗТ
сараң 13 СН
сараңдык 5 ЗТ
сарғардасы 1 к. 159
сарғай 5 ЕТ
сауда 8 ЗТ
саудагер 1 ЗТ
сауда-сату 1 ЗТ
саудала 2 ЕТ
саудасыз 1 СН
саудыр 2 ЕТ
саудыра 2 ЕТ
сау-саламат 5 ЗТ
сау-сәлемет 3 ЗТ
саула 15 ЕТ
саулык 1 ЗТ
саусақ 5 ЗТ
сауык 2 ЗТ
сауыкты 1 СН
сауын 2 ЗТ
сауыр 2 ЗТ
сауыскан 3 ЗТ
сауысқанша 1 ҮС
сауыт 1 ЗТ
саф 4 ЗТ
Сафа 2 ЗТ
Сафилла 1 ЗТ
сахаба 20 ЗТ
Сахабауыл 1 ЗТ
сахар 1 ЗТ
сахара 4 ЗТ
сахи 1 ЗТ қ. 412
сахилык 1 ЗТ
сая 2 ЗТ
саяк 5 СН
саяла 3 ЕТ
саятшы 2 ЗТ
Сәдуакас 1 ЗТ
сәжде 2 ЗТ
Сәкен 1 ЗТ
сәлде 6 ЗТ
сәлде (салласымен) 1 ЗТ
сәлем 34 ЗТ
Сәлім 2 ЗТ
сән 4 ЗТ
сариғ 1 қ. 52
сарқардасы 1 қ. 160
сарқы 1 ЕТ
саркыра 3 ЕТ
сарна 1 ЕТ
сарп 2 ЕТ
сарпай 1 ЗТ
сарсаң 2 ЗТ
сарт 11 ЗТ
Сартерек 1 ЗТ
сарт-сауан 2 ЗТ
сартылда 1 ЕТ
сартылдат 1 ЕТ
саруар 8 ЗТ
Сарф 1 ЗТ
саршұнак 2 ЗТ
сары 11 СН
Сарыарка 8 ЗТ
сарыл 1 ЕТ
сарын 1 ЗТ
Сарыоба 1 ЗТ
сарып 1 ЕТ
сарыпта 1 ЕТ
Сарысу 1 ЕТ
Сарыф 4 ЗТ
сас 20 ЕТ
сасы 1 ЕТ
сасык 1 ЗТ
Сасыккайың 1 ЗТ
сат 3 8 ЕТ
сату 6 ЕТ
саты 3 ЗТ
сатыл 1 ЕТ
сау 10 СН
сау 4 ЕТ
сауал 5 ЗТ
сауап 24 ЗТ
сауат 1 ЗТ
сауға 2 ЗТ
сауғала 2 ЕТ
76
Сәрсеноай 2 ЗТ
сәрсенбі 3 ЗТ
сәруар 1 ЗТ
сәтенсіз 1 ЗТ
сәтті 2 СН
сәт 1 ЗТ
сәуле 8 ЗТ
сәулеттен 1 ЕТ
сәулетті 1 СН
сәурік 1 ЗТ
сәхарменен 1 қ. 413.
сбады /светі/ 1 қ. 414
себеп 31 ЗТ
себепкер 1 ЗТ
себепші 1 ЗТ
сегіз 43 СА
сез 3 ЕТ
сездір 1 ЕТ
сезу 1 ЕТ
сезім 1 ЗТ
сейсенбі 3 ЗТ
сейіл 4 ЗТ
Сейітзада 1 ЗТ
Сейіткожадай 1 СН
сек 1 ЗТ
Секербай 10 ЗТ
сексен 2 СА
секілден 1 ЕТ
секілді 10 ШЛ
секін 1 к. 108
секірт 1 ЕТ
секір 2 ЕТ
сел 4 ЗТ
Семей3 ЗТ
семсер 1 ЗТ
семіз 8 СН
семір 3 ЕТ
семірт 2 ЕТ
семіру 1 ЕТ
сен 202 ЕС
К
сен 15 ЕТ
сен (саған) 1 ЕС
сен{саның) 1 ЕС
сен (сан) 1 ЕС
сендей 6 СН
сенделт 1 ЕТ
сендік 1 ЗТ
сендір 1 ЕТ
сенек 2 ЗТ
сенім 2 ЗТ
сенімді 3 СН
сең 3 ЗТ
сеңгі 1 СН
сер 1 ЗТ
серке 1 ЗТ
серкесіз 2 СН
серме 2 ЕТ
серпіл 1 ЕТ
серпі 1 ЕТ
серт 4 ЗТ
сері 2 ЗТ
серік 11 ЗТ
сескен 4 ЕТ
Сибирь I ЗТ
Сибиряков 1 ЗТ
сидан I к. 150
сиық 1 ЗТ
сикыршы 3 ЗТ
сипа I ЕТ
сипат 9 ЗТ
сипатлы 1 СН
сирак 2 ЗТ
сират I ЗТ
сихын 1 к. 20
сиыр 8 ЗТ
сиырдай I СН
си 2 ЕТ
сия 12 ЗТ
сияз 1 ЗТ
сиякты 3 ШЛ
сонша 7 ҮС
соң 1 ЗТ
соң 270 Ш Л '
соңы 23 ЗТ
сонымен 4 ШЛ
соныменен 1 ШЛ
соңғы 8 СН
сопизан 1 к.416
сопы 5 ЗТ
сопылык 2 ЗТ
сор 13 ЗТ
сор 3 ЕТ
сорлы 17 СН
сот 4 ЗТ
София 1 ЗТ
сою 5 ЕТ
союшы 1 ЗТ
соя 5 ЕТ
сөз 607 ЗТ
сөз (сөзлі) 1 ЗТ
сөз (тілге) 1 ЗТ
сөздей 3 СН
сөз-гауһар 1 ЗТ
сөзлі 1 СН
сөйле 122 ЕТ
сөйлеп-шат 1 ЕТ
сөйлес 13 ЕТ
сөйлестір 1 ЕТ
сөйлесу 2 ЕТ
сөйлет 7 ЕТ
сөйлеу 9 ЕТ
сөйлеуші 1 ЗТ
сөйт 11 ЕТ
сөк 8 ЕТ
сөн 8 ЕТ
сөндір 2 ЕТ
Стабалов 1 ЗТ
Стамбул 2 ЗТ
Стамбулдай 1 СН
су 106 ЗТ
Сияр 2 ЗТ
Сияр (піснардан) 1 ЗТ
с... 1 ЕТ
Смағұл 3 ЕТ
со 1 ЕС
собу 1 к. 137
советник 1 ЗТ
соғушы 1 ЗТ
соғым 1 ЗТ
соғыс 7 ЗТ
соғыс 5 ЕТ
соғысу 1 ЕТ
содан 2 ЕС
соз 8 ЕТ
сой 23 ЕТ
сойыл 2 ЗТ
сойыл 1 ЕТ
сок41 ЕТ
соктык 5 ЕТ
соқтыр 1 ЕТ
сокыр 12 СН
сокырлык 1 ЗТ
сол 292 ЕС
сол 8 СН
сол 4 ЕТ
солай 11 ҮС
солайша 1 ҮС
сол (анден) 1 ЕС
солкылда 1 ЕТ
солкылдау 1 ЕТ
сом 3 ЗТ
сом 1 СН
сомдык 1 СН
сона 2 ЗТ
сонар 1 ЗТ
сонда 100 ҮС
сонда 5 ШЛ
сондай 41 СН
сондай-сондай 1 СН
сондыктан 2 ШЛ
78
суал 4 ЕТ
Субек 1 ЗТ
судай 18 СН
суландыр 1 ЕТ
сулык 1 ЗТ
сурет 9 ЗТ
сурет (шурат) 1 ЗТ
суса 2 ЕТ
сусыз 2 СН
сусын 7 ЗТ
сусын-шарап 1 ЗТ
суы 3 ЕТ
суык 5 СН
суындай 2 СН
суыр 15 ЗТ
суыр 5 ЕТ
суырлык 1 ЗТ
суырыл 2 ЕТ
суыт 1 ЕТ
суыт 1 ҮС
сұбхан 1 к. 161
сұқ 3 ЕТ
сұкбат 1 ЗТ
сұктан 2 ЕТ
сұла 2 ЕТ
сұптан 13 ЗТ
сұлу 18 СН
сұм 19 СН
сұмдык 7 ЗТ
сұмырай 1 ЗТ
сұңкар 6 ЗТ
сұнкылда 2 ЕТ
сұр (сүр) 1 СН
сұр (сұрады) 1 ЕТ
сұра 85 ЕТ
сұрак 5 ЗТ
сұрау 5 ЕТ
сұраусыз 2 СН
сұркия 1 СН
сұругы 1 к. 52
сұс I ЗТ
сұсты 1 СН
сүз 3 ЕТ
сүзіл 1 ЕТ
сүй 48 ЕТ
сүйгендік 1 ЗТ
сүйде 1 ЕТ
сүйе 2 ЕТ
сүйек 17 ЗТ
сүйен 1 ЕТ
сүйеніш 2 ЗТ
сүйкен 2 ЕТ
сүйкімді 2 СН
сүйре 4 ЕТ
сүйреңдет I ЕТ
сүйретіл 1 ЕТ
сүйрет 3 ЕТ
сүйріктей 1 СН
сүйсін 8 ЕТ
сүйт 5 ЕТ
сүйікті 6 СН
сүйікті (сүйіклі) 1 СН
сүйін 3 ЕТ
Сүйіндік 29 ЗТ
сүйінші 2 ЗТ
сүйір 1 СН
сүку 1 қ. 162
Сүлеймен 6 ЗТ
сүлтік 2 СН
сүлік 1 ЗТ
сүмбіл (сүнбіл) 1 ЗТ
сүндетте 1 ЕТ
сүннат 4 ЗТ
сүннет 7 ЗТ
сүңгі 4 ЕТ
сүп-сүйкімді 1 СН
сүрІО ЕТ
сүр (сұрады) 1 ЕТ
сүре 2 ЗТ
сүрен 1 ЗТ
сүрт 4 ЕТ
сүрту 1 ЕТ
сүрін 3 ЕТ
сүт 12 ЗТ
сход (ыскад) (сыбкат) 1 ЗТ
сыбаға 6 ЗТ
сыбан 1 ЕТ
сыбдыр 1 ЗТ
сыбыр 2 ЗТ
сыбырла 1 ЗТ
сығала 1 ЕТ
сыгыр 2 ЗТ
Сыдык 6 ЗТ
Сыдыктай 1 СН
сыдыр 1 ЕТ
сыз 6 ЕТ
сызык 1 ЗТ
сый 14 ЗТ
сый 23 ЕТ
сый (сын) 1 ЗТ
сыйла 4 ЕТ
сыйлык 1 ЗТ
сы й п а1 ЕТ
сыйымды 1 СН
сыйымсыз 1 СН
сыйын 4 ЕТ
сыкакта 1 ЕТ
сыкылдан 3 ЕТ
сыкылды 31 ІЛЛ
сыкылыктас 1 ЕТ
с ы л а 1 ЕТ
сылдыр-сылдыр 1 ҮС
сылдырла 2 ЕТ
с ы л к 1 ЕЛ
сылтау 1 ЗТ
сым 1 ЗТ
сымбат 2 ЗТ
сымдай 3 СН
сын 11 ЗТ
сын 6 ЕТ
г
V
— -
——
-
сына 8 ЕТ
сынарлык 1 СН
сынас 2 ЕТ,
сынат 1 ЕТ
сынаү 2 ЕТ
сынды 2 ШЛ
сындыр 2 ЕТ
сыншы 1 ЗТ
сынык 1 ЗТ
сынык 3 СН
сыпырыл 1 ЕТ
сыпыр 3 ЕТ
С ы р 1 ЗТ
сыр 30 ЗТ
сыра 1 ЗТ
сырбаз 1 ЗТ
сырға 3 ЗТ
сырғана 2 ЕТ
сыргы 2 ЕТ
Сырдария 2 ЗТ
сырка 1 ЕТ
сыркау 1 ЗТ
сырла 1 ЕТ
сырлас 1 СН
сырлас 1 ЕТ
сырнайдай 1 СН
сырт 22 ЗТ
сырттансы 1 ЕТ
сырттан 2 ЗТ
сыяпат 1 ЗТ
Сібір 1 ЗТ
сіз 92 ЕС
сіз (сізлер) 2 ЕС
сіздей 5 СН
Сіләмбек 1 ЗТ
сіле 1 ЗТ
сілем 1 ЗТ
Сілеті 1 ЗТ
сілкі 2 ЕТ
сілте 2 ЕТ
* г
сің 2 ЕТ
сіңбіру 1 ЕТ
сірә 13 МД
сірі 1 ЗТ
та 26 ШЛ
таба 3 ЗТ
табак 26 ЗТ
табан 15 ЗТ
табандат 2 ЕТ
табиғат 3 ЗТ
табиғы (таспих) 1 қ. 417
табоктің 1 қ. 418
табу 4 ЕТ
табыл 62 ЕТ
табын 2 ЕТ
табыс 1 ЕТ
табыт 1 ЗТ
тағала 14 ЗТ
тағам 18 ЗТ
таған 2 ЗТ
тағас 1 қ. 419
тағат 10 ЗТ
тағдыр 12 ЗТ
тағзым 4 ЗТ
тағу 1 ЕТ
тағфин 1 к. 163
тағы 36 ШЛ
тағыл 2 ЕТ
Тағылы 1 ЗТ
тағылым 5 ЗТ
тағын 1 ЕТ
тағырықі ЗТ
тағырыплан 1 ЕТ
тажа 2 СН
тажауыз 1 к. 126
таз 1 ЗТ
таза 6 СН
тазалан 4 ЕТ
тазала 4 ЕТ
тазалык 1 ЗТ
тазар 2 ЕТ
тазарт 1 ЕТ
таздай 1 СН
тазы 4 ЗТ
Тай 2 ЗТ
тай 10 ЗТ
тай 5 ЕТ
тайбылы 1 қ. 420
тайғак 3 С Н
тайдыр 4 ЕТ
Тайкелтір 7 ЕТ
тайлак 6 ЗТ
тайлы 1 СН
тайлық 1 ЗТ
тайпы I к. 164
тайсал I ЕТ
Тайшық 3 ЕТ
тайынша 2 ЗТ
тайыс 1 ЕТ
такаппар 2 СН
такырар 1 к. 165
так 27 ЗТ
так 11 ЕТ
тақа 1 ЗТ
тақал 3 ЕТ
тақпақ 1 ЗТ
такпакта 1 ЕТ
таксыр 30 ЗТ
таксыр (тақыр) I ЗТ
тактай 4 ЗТ
такуа 2 СН
такуалык 2 ЗТ
такылда I ЕТ
такым 2 ЗТ
такырып I ЗТ
тақырып (тығырыф) I
такырыпла (тағырыплайсыз) I ЕТ
такыт 1 ЗТ
тал 5 ЗТ
тал 25 ЕТ
талазар 1 к. 421
талай 2 ЗТ
талаи 55 ҮС
талай-талай 5 СН
талак 3 ЗТ
талант 1 қ. 422
талап 18 ЗТ
тапапкер 4 ЗТ
талапсыз 1 СН
талаптан 1 ЕТ
талапты 1 СН
тапас 11 ЗТ
талас 20 ЕТ
талас-бакас 1 ЗТ
талға 1 ЕТ
талда 2 ЕТ
талкан 2 ЗТ
талкы 1 ЗТ
талмыз 1 қ. 28
талпын 3 ЕТ
талыксы 1 ЕТ
талындай 1 СН
там 1 ЗТ
там 10 ЕТ
Тамага 1 ЗТ
тама-тама 1 ҮС
тамақ 24 ЗТ
тамактан 1 ЕТ
тамам 15 ЕС
тамам 36 ҮС
там ам да1 ЕТ
таман 5 ШЛ
тамаша 26 ЗТ
тамиғ 1 ЗТ
тамтык 1 ЗТ
тамұк 7 ЗТ
тамұклык 1 ЗТ
тамшы 3 ЗТ
тамыз 1 ЗТ
тамыр 1 ЗТ
тан 8 ЕТ
танау 1 ЗТ
тандыр 1 ЕТ
тану 2 ЕТ
таны 42 ЕТ
танык 2 СН
таныл 1 ЕТ
танымал 1 СН
таныс 6 СН
таныс 2 ЕТ
таныстыру 1 ЕТ
таныт 2 ЕТ
таныту 2 ЕТ
таң 32 ЗТ
таң 16 СН
таңда 4 ЕТ
таңдай 8 ЗТ
таңдан 2 ЕТ
таңдау 4 ЕТ
таңертең 2 ҮС
таң-тамаша 1 ҮС
таңсық 3 СН
таңыркан 2 ЕТ
таңыркас 1 ЕТ
таңыркат 4 ЕТ
таң-тамаша 1 СН
таңа 1 к. 433
таңба 3 ЗТ
таңғажайып 2 СН
таңда 1 к. 434
тап 49 ЗТ
тап 163 ЕТ
тап 9 ҮС
тапика 1 к. 166
тап-таза 3 СН
тапкыш 1 ЗТ
тапсыр 7 ЕТ
таптал 5 ЕТ
тапшы 4 СН
тапыр 1 к. 435
тапырика 1 қ. 167
тар 23 СН
тара 10 ЕТ
таразы 5 ЗТ
таразыдай 1 СН
тараккиб 4 к. 39
тарал 1 ЕТ
тарап 8 ЗТ
тарат 2 ЕТ
тарау 1 ЗТ
тарау-тарау 2 СН
тарикат 3 ЗТ
тарих 1 ЗТ
тарихат 1 ЗТ
тарка 6 ЕТ
таркас 1 ЕТ
таркылда 1 ЕТ
тарлык 5 ЗТ
тарс 4 ЕЛ
тарт 50 ЕТ
тарткыз 2 ЕТ
тартпа 2 ЗТ
тарту 2 ЗТ
тарту 1 ЕТ
тартык 3 СН
тартыл 5 ЕТ
тартыс 1 ЗТ
тарфым 1 к. 168
тары 1 ЗТ
тарыдай 1 СН
тарык 3 ЕТ
тас 93 ЗТ
тас (таслар) 1 ЗТ
тасала 1 ЕТ
тас-када 1 ЗТ
таспа 1 ЗТ
тассуыфка 1 қ. 169
таста 42 ЕТ
тастай 2 СН
тастас 3 ЕТ
тасуапта 1 ЗТ
тасфик 2 к. 170
тасы 21 ЕТ
тасыл I к. 436
тасырлат 3 ЕТ
тат 2 ЗТ
тат 29 ЕТ
таткыз I ЕТ
тату 3 СН
татумумма 1 к. 105
тау 62 ЗТ
тау к. 398
тауазиғда 1 қ. 171
тауап9 ЗТ
тау-тас 1 ЗТ
таудай 4 СН
тауилына 1 қ. і 12
Таурат 4 ЗТ
таусыл 28 ЕТ
тауфиқ I қ. 172
тауфих 1 қ. 173
таухид 1
тауық 1 ЗТ
тауыс 7 ЕТ
тафық 1 қ. 174
тахир 1 к. 175
тахиты 1 к. 141
тахсын I к. 176
таһарат 6 ЗТ
таһаратсыз 2 СН
Ташкент 16 ЗТ
ташпа (тайпа) 1 ЗТ
ташрих 1 к. 177
тая 5 ЕТ
таяк 16 ЗТ
таяктай 2 СН
таян 8 ЕТ
таяу 2 СН
тәбдил 1 к. 437
тәж 2 ЗТ
тәжім 2 ЗТ
тэкаппар 2 СН
тән 7 ЗТ
Тәнті 3 ЗТ
тэңір 41 ЗТ
тән (тін) 2 ЗТ
тәпсір 9 ЗТ
тәпсірле (тығырлай) 1 ЕТ
тәптіште 1 ЕТ
тәрбие 5 ЗТ
тәржімен 1 ЗТ
тәрк 1 ЗТ
тэртіп 3 ЗТ
тэрік 1 ЗТ
тәспі 3 ЗТ
тэтті 12 ЗТ
тэттілік 1 ЗТ
Тәггімбет 1 ЗТ
тэубе 15 ЗТ
тәуекел 7 ЗТ
тәуір 9 СН
те 12 ШЛ
тебетей 1 ЗТ
тегеурін 1 ЗТ
тегін 7 СН
тегін 1 ҮС
тегіс 4 СН
тегіс 19 ЕС
теже 6 ЕТ
тез 2 ЗТ
тез 29 ҮС
тезек 1 ЗТ
тезектей 1 СН
тезірек 5 СН
тек 10 ЗТ
тек 8 ҮС
теке 6 ЗТ
текемет 1 ЗТ
текке 13 ҮС
текпі 1 ЗТ
тексер 2 ЕТ
тектей 1 СН
текті 1 СН
телеграмма 2 ЗТ
телеграм 1 ЗТ
телефон 3 ЗТ
телмір 4 ЕТ
телі-тентек 1 ЗТ
темір 17 ЗТ
Темірболат 3 ЗТ
темірдей 1 СН
тентек 1 ЗТ
тентек 1 СН
тентірет 2 ЕТ
тең 18 СН
теңге 10 ЗТ
теңгепік 1 ЗТ
теңгер 4 ЕТ
теңде 1 ЕТ
теңдес 1 СН
теңдік 1 ЗТ
теңел 1 ЕТ
теңіз 10 ЗТ
теңіздей 1 СН
теп 1 ЕТ
тепе-тегіс /теп- тегіс/ 1 СН
теп-тегіс 4 СН
тер 4 ЗТ
тер 11 ЕТ
тербет 3 ЕТ
терезе 3 ЗТ
терек 7 ЗТ
терең 6 СН
тері 7 ЗТ
теріс 7 СН
теріскей 1 ЗТ
тес 7 ЕТ
тесік 11 ЗТ
тесіл 1 ЕТ
тете 1 СН
ти 85 ЕТ
тианак * ЗТ
Тигене 1 ЗТ
тигіз 6 ЕТ
тиек 2 ЗТ
титтей 9 СН
тиын 7 ЗТ
тиындай 2 СН
тиындык 1 СН
тию 1 ЕТ
тиянакты 2 СН
тоға 1 ЗТ
тогай 3 ЗТ
Тоганас 1 ЗТ
тогыз 13 СА
тогыт 2 ЕТ
тоз 7 ЕТ
тозак 15 ЗТ
тозактык 1 ЗТ
тоздыр 1 ЕТ
той 23 ЗТ
той 84 ЕТ
тойгыз 1 ЕТ
тойдай 1 СН
ток 7 СН
токал 5 ЗТ
Токмұхаммед 1 ЗТ
токсан 5 СА
токта 30 ЕТ
токтал 5 ЕТ
токтам 1 ЗТ
Токтамыс 1 ЗТ
токтат 2 ЕТ
токтату 1 ЕТ
токтау 3 ЕТ
токтаусыз 1 СН
токты 2 ЗТ
токтык 4 ЗТ
токтылык 1 СН
токым 1 ЗТ
тол 59 ЕТ
толкы 1 ЕТ
толтыр 9 ЕТ
толу 1 ЕТ
толулы 1 СН
толы 1 СН
Толыбай 1 ЗТ
толық 8 ЗТ
толыксы 2 ЕТ
томага 1 ЗТ
томпай 1 ЕТ
томпандат 1 ЕТ
томырлықты 1 СН
тон 4 ЗТ
тона 8 ЕТ
тоң 2 ЗТ
тоң 2 ЕТ
тоңдыр 1 ЕТ
топ 21 ЗТ
топ-толык 1 СН
топтан 1 ЕТ
топта 1 ЕТ
топырак 20 ЗТ
тор 5 ЗТ
торай 1 ЗТ
торгай 3 ЗТ
торгын 1 ЗТ
торла 1 ЕТ
торлы I СН
торта I ЗТ
торы 2 СН
Торыайгыр I ЗТ
тос 12 ЕТ
тостаган 1 ЗТ
тосыл 1 ЕТ
тот 4 ЗТ
тотия 1 ЗТ
тоты 2 ЗТ
тохид 1 к. 178
того 1 ЕТ
төбе 13 ЗТ
төбелес 4 ЗТ
төбелі 1 СН
төбет 2 ЗТ
төге-төге 1 ҮС
төгіл 10 ЕТ
төгіп-шаш 1 ЕТ
төгіс 1 ЕТ
төк 20 ЕТ
Төкен 1 ЗТ
төле 2 ЕТ
Төлебай 3 ЗТ
төлеу 1 ЕТ
Төлжан 2 ЗТ
төмен 6 ҮС
төменгі 1 СН
төменде 1 ЕТ
төн 2 ЕТ
төңірек 2 ЕТ
төр 8 ЗТ
төре 8 ЗТ
төреші 1 ЗТ
төркін 2 ЗТ
төрт 86 СА
төртеу 9 СА
төрт-бес 2 СА
төрт-он 1 СА
Төртуыл 3 ЗТ
төртінші 7 СА
төс 5 ЗТ
төсе 1 ЕТ
төсек 9 ЗТ
төстік 1 ЗТ
төтеле 1 ЕТ
төте 2 ЕТ
ту 9 3Т
ту 1 СН
ту 81 ЕТ
ту 1 ОД
ту (түсіп) 1 ЕТ
туғыз 1 ЕТ
тудай 1 СН
тудыр 1 ЕТ
тулла 1 к. 179
тур 1 к. 162
тура 9 СН
тура 1 ЕТ
туралы 8 ШЛ
туу 1 ЕТ
туысқан 9 ЗТ
туыскандык 1 ЗТ
тұгыр 5 ЗТ
тұз 13 ЗТ
тұзак 1 ЗТ
тұзых 1 к. 180
тұйгын 2 ЗТ
тұкым 12 ЗТ
тұкымсыз 1 СН
тұл 4 СН
тұлга 4 ЗТ
тұлпар 4 ЗТ
тұман 2 ЗТ
Тұманбай 2 ЗТ
тұмар 6 ЗТ
тұмсык 1 ЗТ
тұмсыкты 1 СН
түн 1 ЕТ
тұнжырга 1 ЗТ
тұншыгу 1 ЕТ
тұнық 4 СН
тұңгиык 1 СН
тұңгыш 3 СН
тұр 414 ЕТ
тұра-тұр 1 ЕТ
тұрак 7 ЗТ
тұракта 3 ЕТ
тұрарлык 2 ЗТ
Тұрлыбек 1 ЗТ
Тұрлыбектей 1 СН
түк 17 ЕС
түкті 1 СН
түкірік 3 ЗТ
түкір 1 ЕТ
түле 1 ЕТ
түлкі 12 3Т
түлкіше 1 ҮС
түлік 3 ЗТ
түн 54 ЗТ
түне 2 ЕТ
түнсіз 1 СН
түңіл 7 ЕТ
түңіліс 1 ЕТ
түп 32 ЗТ
түп-түгел 5 ЕС
түп-түзу 1 СН
түпсіз 1 СН
түр 22 ЗТ
түр 2 ЕТ
түрегел 2 ЕТ
Түркістан 2 ЗТ
түрлен 1 ЕТ
түрлі 81 СН
түрлі-түрлі 1 СН
түрме 3 ЗТ
түрт 1 ЕТ
түртін 1 ЕТ
түрік 1 ЗТ
түс 20 ЗТ
түс 180 ЕТ
түс (түсімізге) 1 ЗТ
түстен 1 ЕТ
түстім-түстім 1 ҮС
түсу 5 ЕТ
түсін 2 ЕТ
түсінбестен 1 ЕТ
түсіндір 1 ЕТ
түсір 16 ЕТ
түтін 10 ЗТ
тыгын 4 ЗТ
Тұрсынбай 2 ЗТ
Тұрсынбек 1 ЗТ
тұру 5. ЕТ
тұрық 1 СН
тұрымтай 1 ЗТ
тұрыс 2 ЗТ
тұс 7 ЗТ
тұстас 4 СН
тұт 32 ЕТ
тұтан 1 ЕТ
тұтас 1 СН
тұтас 1 ЕТ
тұтат 2 ЕТ
тұтка 1 ЗТ
тұткын 2 ЗТ
тұттай 1 СН
тұтыл 1 ЕТ
тұіцы 4 СН
тұяқ 3 ЗТ
түбек 1 ЗТ
түбірсіз 1 СН
түгел 43 ЕС
түге[л] 1 ЕС
түгелде 3 ЕТ
түгелт I ЕТ
түгендеу 2 ЕТ
түгіл 21 ШЛ
түз 11 ЗТ
түз 1 ЕТ
түзе 9 ЕТ
түзет 8 ЕТ
түзу 6 СН
түзулік 1 ЗТ
түй 5 ЕТ
түйдек 1 ЗТ
түйе 52 ЗТ
түйре I ЕТ
түйіл 2 ЕТ
түйін 3 ЗТ
түк 2 ЗТ
т
*
87
Ш і
V
тыһын 1 к. 58
тышкан 11 ЗТ
тышканша 1 ҮС
тыя-тыя 1 ҮС
тігіл 1 ЕТ
тіз 6 ЕТ
тізіл 2 ЕТ
тізілт 1 ЕТ
тік 5 СН
тік 7 ЕТ
тіке 4 ҮС
тікелей 1 ҮС
тікен 4 ЗТ
тікендей 1 СН
тікенек 1 ЗТ
тікенектей 1 ЗТ
тікенсіз 1 СН
тіл 180 ЗТ
тіл 2 ЕТ
тілдес 1 ЕТ
тілді 3 СН
тіле 23 ЕТ
тілек 16 ЗТ
тіле(к) 1 ЗТ
тілен 5 ЕТ
тілеу 8 ЕТ
тілеулес 4 СН
тіл-жак 2 ЗТ
тілмаш 1 ЗТ
тілох 1 к. 180
тілсіз 2 СН
тілхыстан 1 к. 180
тілім 1 СН
тілім-тілім 1 СН
тін 2 ЗТ
Тінеке 1 ЗТ
Тінібек 1 ЗТ
тіпті 28 ҮС
тірек 2 ЗТ
тірел 1 ЕТ
тый 14 ЕТ
тыйыл 2 ЕТ
тыйым 1 ЗТ
тыйыш 2 ЗТ
тык 8 ЕТ
тыкылдак 1 СН
тыкыр 1 ЗТ
тым 8 ҮС
тымшым (тамасын кор
ғып) 1 к. 438
тымырай 1 ЕТ
тымырсык 1 СН
тын 14 ЕТ
тынык 1 ЕТ
тыным 3 ЗТ
тыныс 3 ЗТ
тыныш 8 СН
тыныштык 4 ЗТ
тың 2 СН
тыңда 29 ЕТ
тыңда (тыңла) 1 ЕТ
тыңда (тыңласа) 1 ЕТ
тыңдау 2 ЕТ
тыңдаушы 2 ЗТ
тыңкылда 1 ЕТ
тыңла 2 ЕТ
тып-типыл 2 ҮС
тып-тыныш 1 СН
тыраңда 1 ЕТ
тырдай 1 СН
ты рм ы с1 ЕТ
ты р н а1 ЕТ
тырнак 1 ЗТ
тырнадай 1 СН
тырнакта 1 ЕТ
тырп 4 ЕЛ
тырыс 1 ЕТ
тыс 9 ЗТ
тыссуыф 1 к.181
тысуф 1 к. 178
88
тіреу 4 ЗТ
тіреусіз 1 СН
тірке 2.ЕТ
тірлік 9 ЗТ
тірлік 1 ЗТ
тіршілік 1 ЗТ
тірі 55 СН
тірідей 2 ҮС
тірік 2 ЗТ
тіріл 8 ЕТ
тірілт 3 ЕТ
тірілу 2 ЕТ
тірілік 14 ЗТ
тіс 7 ЗТ
тістеу 1 ЕТ
тітіре 6 ЕТ
убЗТ
у а7 ОД
уағалайкумассалам 1 ЗТ
уағалейкумссалам 1 ЗТ
уағда 12 ЗТ
уагдасыз 1 СН
уағдашыл 1 СН
уагыда 2 ЗТ
уагыз 2 ЗТ
уай 2 ОД
уайлар 1 к. 439
уайым 13 ЗТ
уайым-кайғы 1 ЗТ
уайымсыз 1 СН
У ак2 3Т
уак 7 ЗТ
уака 1 ЗТ
уакиға 7 ЗТ
уакта к. 79
уакұлә 1 к. 84
уакыт41 ЗТ
уакытсыз 1 СН
уалла 1 к. 182
уаллау 1 қ. 122
уал м іт 1 к. 22
уалнасы 1 қ. 16
уамаен 1 қ. 9
уан
1 ЕТ
щ
уасуаса 1 қ. 440
уат 2 ЕТ
уахи 3 қ. 183
уәде 1 ЗТ
уәжіб 1 ЗТ
уәжіп 1 ЗТ
щ
уәзипа 2 ЗТ
уәзір 24 ЗТ
уәли 2 ЗТ
уез (үйезге) 1 ЗТ
у-күшала 1 ЗТ
указ 1 ЗТ
уккын I қ. 184
уқалан 2 ЕТ
укала 2 ЕТ
улап-шула 1 ЕТ
улы 1 СН
улыкөт 1 ЗТ
0.
ума 1 ЗТ
унушаббу 1 қ. 138
уфіле (жылайды) 1 ЕТ
уфіле (ептесіп) 1 ЕТ
уыз 2 ЗТ
уылжы 1 ЕТ
уыс 2 ЗТ
уыста 1 ЕТ
ұбан 1 қ. 77
ұғаллам 1 қ. 101
ұғыл 21 ЗТ
ұгыл /ұлы/ І ЗТ
ұдай 3 ҮС
ұжмақ 12 ЗТ
ұжмаклық 1 ЗТ
ұжмакылык 1 ЗТ
ұза4 ЕТ
ұзай 1 ЕТ
Щ
ұзакЗ ЗТ
ұзак4 СН
ұзакшыл 1 СН
ұзат 2 ЕТ
ұзын 15 СН
ұзындык 1 ЗТ
ұзындык (ұзынлыктан) 1 ЗТ
ұзын-сонар 1 СН
ұйкы 10 ЗТ
ұйкышы 1 ЗТ
ұйлыктыр 1 ЕТ
ұйпалакта 1 ЕТ
ұйткы 1 ЗТ
ұйткы 2 ЕТ
ұйы 5 ЕТ
ұйык 1 ЗТ
ұйыкта 11 ЕТ
ұйыктас 1 ЕТ
ұйыткы 1 ЗТ
ұк26 ЕТ
ұкса 1 ЕТ
ұксас 1 СН
ұксас (ұкшаш) 1 СН
ұктыр 1 ЕТ
ұктырушы 1 ЗТ
ұкыпта 1 ЕТ
ұл 47 ЗТ
ұл (ұғлы) 1 ЗТ
ұл (ұғлұнның) 1 ЗТ
ұлан 2 ЗТ
ұлан 1 ҮС
Ұлбике 1 ЗТ
ұпгайт 1 ЕТ
ұлт
ұлтан 1 ЗТ
ұлук
ұлұг 1 СН
ұлұк 1 ЗТ
ұлы 5 СН
ұлык 3 ЗТ
ұлык 2 СН
Үлыкбек 1 ЗТ
ұлыс 1 ЗТ
ұмар-жұмар 1 ҮС
ұмсын 2 ЕТ
ұмтыл 9 ЕТ
ұмыт 8 ЕТ
ұмыттыр 1 ЕТ
ұмытшак 1 СН
ұмытыл 1 ЕТ
ұн 2 ЗТ
ұна 8 ЕТ
ұнамды 1 СН
ұнат 16 ЕТ
ұнату 1 ЕТ
ұнау 2 ЕТ
ұндай 1 СН
ұр 43 ЕТ
ұран 2 ЗТ
ұрандас 1 ЕТ
ұранды 1 СН
ұрг[ашы]сыз 1 СН
ұргашы 12 ЗТ
ұрғын 3 ЗТ
ұрла4 ЕТ
ұрлат 2 ЕТ
ұрлау 1 ЕТ
ұрлык 7 ЗТ
ұрмай-сокпай 1 ҮС
ұрпак 1 ЗТ
ұрсып-зекі 1 ЕТ
ұрт 3 ЗТ
ұртта 6 ЕТ
ұрттам 1 СН
ұрттас 1 ЕТ
ұру 1 ЕТ
ұршык 3 ЗТ
ұршыктай 1 СН
ұры 15 СН
ұрык 1 ЗТ
....... ' Ц
§---------- -«2ұрып-соқ 1 ЕТ
ұрыс 9 ЗТ
ұрыс ІЬЕТ
ұса /ұқса/ 1 ЕТ
ұста 10 ЗТ
ұста 50 ЕТ
ұстаз 15 ЗТ
ұстамалы 1 СН
ұстас 6 ЕТ
ұстат 1 ЕТ
ұстат 4 ЗТ
ұстау 2 ЕТ
ұсын 2 ЕТ
ұ т2 ЕТ
ұтыл 2 ЕТ
ұш 7 ЗТ
ұш 36 ЕТ
ұшал 1 к. 441
ұшбу 1 ЕС
ұшкары 1 СН
ұшкындай 1 СН
ұшкыр 1 СН
ұшыра 12 ЕТ
ұшырас 1 ЕТ
ұшырат 1 ЕТ
ұшыр 3 ЕТ
ұяЗЗТ
ұял 13 ЕТ
ұялас 1 СН
ұят 3 ЗТ
ұят-ар 1 ЗТ
ұятты 1 СН
үбірлі-шүбірлі 1 СН
үз 17 ЕТ
үздік 1 ЕТ
үзік 1 СН
үзік 1 ЗТ
үзіл 3 ЕТ
үзім (иүзім) 1 ЗТ
үй 159 ЗТ
^
үй 2 ЕТ
үй-жұрт 1 ЗТ
үйдей 1 СН
үйдір 2 ЕТ
үйез 1 ЗТ
үй-іші 1 ЗТ
үй-мүлкі 1 ЗТ
үй-түз 1 ЗТ
үйлес 3 ЕТ
үймеле 1 ЕТ
үйрен 9 ЕТ
үйрену 3 ЕТ
үйрет 16 ЕТ
үйт 1 ЕТ
үйтіп-бүйт 2 ЕТ
үйіл 2 ЕТ
үйіп-төк 1 ЕТ
үйір 3 ЗТ
үйір 8 СН
үйір 1 ЕТ
үйір-үйір 1 СН
үйір-шүйір 1 СН
үйірлік 1 ЗТ
үкі 1 ЗТ
д
Үкібай 1 ЗТ
үкілі 1 ЗТ
үкім 2 ЗТ
үкімет (хүкіметке) 1 ЗТ
үлгі 17 ЗТ
үлгілі 3 СН
үлде-бүлде 1 ЗТ
үлек (лүк) 1 ЗТ
үлестір 5 ЕТ
үлкен 34 СН
үлкендет 1 ЕТ
үлкен-кіші 6 ЗТ
үлмез 1 к. 122
үлпілде 1 ЕТ
үмбет 32 ЗТ
үмбет (үммат) 1 ЗТ
91
үмбет (амидім) 1 ЗТ
үмбет (амитке) 2 ЗТ
үмкала 1 к. 109
үміт 28 ЗТ
үміткер 3 ЗТ
үмітсіздік 2 ЗТ
үн 8 ЗТ
үнде 7 ЕТ
үнем 1 ЗТ
үн-тіл 1 ЗТ
үр7 ЕТ
үрей 1 ЗТ
Үрке 1 ЗТ
Үркер 1 ЕТ
үркі 2 ЕТ
үркіт 1 ЕТ
үрпи 3 ЕТ
Үрім 2 ЗТ
үсті 45 ЗТ
үсті-басы 2 ЗТ
үсті-үстіне 1 ҮС
үстіңгі 1 СН
үтір-гисап 1 ЗТ
үиі 82 СА
үшбу 29 ЕС
үшеу 4 СА
үшеу (у-шу) 1 СА
үш-төрт 8 СА
үш-үштен 1 ҮС
үшін 116ШЛ
үшінші 9 СА
ф[абр]ик (жапыракгы) 1 ЗТ
фаайз 1 к. 7
фабрик 1 к. 442
фагыр (шагыр) 1 к 443
фазыл 16 ЗТ
фазылат 1 ЗТ
Фазыл (Бэзіл) 1 ЗТ
Файзолла 1 ЗТ
факің 1 к. 30
факале 1 к. 32
фальшивый 1 СН
фаңху 1 к. 185
фарагат 1 к. 186
фараиз 1 к. 187
фарауам 1 к. 188
фатика 1 ЗТ
Фатима 32 ЗТ
фахиы 1 қ. 25
фахым 1 к. 189
фәриад 8 к. 56; (86)
фәриод 1 к. 190
февраль 1 ЗТ
фиа 1 к.138
фикке 1 к. 191
фифиге 1 к. 192
фиһа 1 к. 193
фонар 1 ЗТ
фонарь-(панар) 1 ЗТ
формы 2 ЗТ
формы (формасын) 1 ЗТ
фор 2 ЗТ
француз 2 ЗТ
фыка 3 к. 111 (259)
фыкаццтаухид 1 к. 444
фырайыз 1 к. 13
хабар 53 ЗТ
хабардар 3 СН
хабар-ошар 1 ЗТ
хабарлан 7 ЕТ
хабарсыз 1 СН
Хабиб 4 ЗТ қ. 194
Хабырани 1 ЗТ к. 195
хабыс 7 қ. 196
хабыш-кабыл 1 к. 197
хад 9 к. 198
хадис 8 ЗТ
Хадис-Шәріф 1 к. 199
Хадиша 8
хадір (надор) 1 к. 200
О
О 'Т*
Хадіс 1 ЗТ к. 24
Хажагг 1 ЗТ
хазинесіне 1 қ. 201
хазрет 2 ЗТ
хазір 1 ҮС
хазірет 64 ЗТ
хазірің 1 к. 445
хай 1 ОД
хайбат 1 ЗТ к. 202
хайла 9 ЗТ
хайуан 9 ЗТ
хайуанатлык 1 ЗТ
хайуанша 1 ҮС
хайып 1 қ. 203
хайыр-ықсанды 1 СН
хайыф 1 к. 204
хакім 8 ЗТ
Хақ 94 ЗТ
хақ 12 ЗТ
хакикат 10 қ. 182
Хак-тагала 1 ЗТ
хаклык 1 ЗТ
хактан-жәрдем 1 ЗТ
хал 31 ЗТ
халайык 22 ЗТ
хапал 5 ЗТ
халалдас 1 ЕТ
халас 3 ЗТ
халиалла 1 қ. 205
Халилдер 1 ЗТ
Халипа 1 ЗТ
халифалык 1 ЗТ
хал-ахуал 2 ЗТ
хал-жай 1 ЗТ
халуа 3 ЗТ
халфе 4 ЗТ
Халыб 1 ЗТ
халық 84 ЗТ
халык-агайын 1 ЗТ
халық-жұрт 2 ЗТ
халыт 1 қ. 460
хамдусына 1 к. 206
Хамза 3 ЗТ
Хамид 1 ЗТ
хамид 1 қ. 207
хамила 1 к. 208
хамисакым 1 к. 209
Хамит I ЗТ
хамит 1 к. 210
хамла 1 қ. 211
хамыд I қ. 212
хамыла 1 қ. 213
хан 41 ЗТ
хан(сан) 1 ЗТ
ханасы 1 қ. 446
хандық 1 ЗТ
ханзада 2 ЗТ
хан-қара 3 ЗТ
хан-уәзір 1 ЗТ
Ханкелді 3 ЗТ
ханым 8 ЗТ
Ханымбике 9 ЗТ
ханыша 1 ЗТ
Хапистан I ЗТ
хар I к. 214
харакат 2 к. 37
харам 10 СН
харап 4 ЗТ
харар 1 қ. 2 15
хари 1 қ. 2 16
харидар 2 к. 217
харыс 1 к. 198
хас 2 СН
Хасен 19 ЗТ
хасиф 1 к. 2 18
хасла 1 ЕТ
хасыл 4 қ. 219
Хасым 1 ЗТ
хат 70 ЗТ
хата (қате) I СН
хатар 1 ЗТ
хаг-хабар 1 ЗТ
хатпа 1 к. 220
хатымгер 1 ЗТ
хатыршауы 1 к. 145
хауыз 2 ЗТ
хашия 1 к. 177
хаят 1 ЗТ
хибазаг 1 к. 221
хикая 5 ЗТ
хикаят 4 ЗТ
хикмат 2 ЗТ
хикме 1 к. 9
хикмет 5 ЗТ
хилап 1 к. 222
хиралжиза 1 қ. 223
хисаби 1 қ. 224
хисап 7 ЗТ
хисапсыз 4 СН
хисап (есеп )1 ЗТ
хихаят 1 ЗТ
хиыра 1 к. 32
хиі (үйі) 1 қ.36
Ходайда 1 ЗТ
холла 3 к. 225
хор 5 СН
Хосекең 2 ЗТ
хош 4 ЗТ
хош 2 ОД
храм 1 ЗТ
хүжыр 1 ЗТ
хүжыра 2 ЗТ
хұлык Ік.10
хұмайын 2 к. 226
хұп 1 к. 227
хұрметле 1 ЕТ
хұрметлу 1 к. 228
Хұршым 9 ЗТ
Хұсайын 40 ЗТ
хұсу 1 к. 229
хұтыб /кұгыб/ 1 к. 230
хұфтан 1 к. 231
хүкім 3 қ. 232
хүкімат 1 к. 233
хүкімет 1 к. 234
хызылтан 1 к. 138
Хызыр 2 ЗТ
хызыр 1 к. 235
хылап 3 қ. 236
хыл 2 к. 237
хырыс 3 қ. 138
хысырыиар 4 к. 238
һазна 1 к. 239
һай-һойменен 1 к. 448
һайат 1 к. 240
һайбат 2 қ. 241
һайбат /айбаты ң/1 ЗТ
һайбатлы 1 СН
һалакат 1 к. 242
һалұга 1 қ.Ю
һама 17 к. 243
һаман 2 к. 244
һами 1 к. 245
һамма 2 қ. 246
һарма 1 к. 248
һауа 1 к. 10
һашым 1 к. 100
һәм 53 ШЛ
һэм (гам) 2 ШЛ
һэмма 1 к. 249
һэр 1 к. 461
һуден 1 к. 250
һураганан 1 к. 251
һүмматсызлык 1 к. 252
һүммат 1 қ. 253
һүммет 1 к. 254
һыдайа 1 к. 255
черная 1 СН
шабак 2 ЗТ
шабан 5 СН
шабдар 7 СН
шабу 1 ЕТ
шабыл 1 ЕТ
шабыс 1 ЗТ
шабыт 1 ЗТ
шағидлан 1 ЕТ
шағыр 2 СН
Шағырай 1 ЗТ
шағырлық 2 ЗТ
шадияр 1 ЗТ
шаиналла 1 к. 256
шай 12 ЗТ
шайдай 1 СН
шайкал 2 ЕТ
шайка 6 ЕТ
шайкас 1 ЕТ
шайнам 1 ЗТ
шайна 7 ЕТ
шайнек 2 ЗТ
шайпау 1 СН
шайтан 30 ЗТ
шайтандай 2 СН
шайтандык 1 ЗТ
шайхы 9 ЗТ
шайыр 1 ЗТ
Шайых 1 ЗТ
шакіт 1 к. 257
шақ 15 ЗТ
шак4 СН
шак 4 ЕТ
шаккандай 1 СН
шакпак 1 СН
шактап 3 ҮС
шакты 1 ЗТ
шакты 1 СН
шакша 1 ЗТ
шақылда 1 ЕТ
Шақыма 16 ЗТ
Шақым 1 ЗТ
шакыр 33 ЕТ
шақырт 7 ЕТ
шақыру 1 ЗТ
шакырым 2 ЗТ
шал 5 ЗТ
шал 13 ЕТ
шала 2 ЗТ
шала 4 СН
шалғын 1 ЗТ
шалдыр 6 ЕТ
шалқар 4 СН
Шалқарбай 4 ЗТ
шалкасынан 6 ҮС
шалкы 5 ЕТ
шалмалы 3 СН
шалу 1 ЕТ
шалық 1 ЗТ
шам 9 ЗТ
шама 34 ЗТ
шамала 2 ЕТ
шамалас 1 СН
шамамша 1 ҮС
шаман 1 к. 449
шамсыз 2 СН
шамшырак 2 ЗТ
шамшырактай 2 СН
шамысиадан 1 к. 258
шана 2 ЗТ
шанаш 1 ЗТ
шанжағайлап 1 ҮС
шантан-шандан 1 ҮС
шаншу 2 ЗТ
шаншыл 3 ЕТ
шаншы 2 ЕТ
шаң 6 ЗТ
шаңқап 1 ҮС
шап 1 ЗТ
шап 21 ЕТ
шапағат 7 ЗТ
шапағатшы 6 ЗТ
шапалакта 1 ЕТ
шапан 1 ЗТ
шапкат 1 ЗТ
шапкылат 1 ЗТ
шапошот 1 ЗТ
шаптыр 2 ЕТ
шапшак (шапшаң) 1 СН
шапшаң 1 ҮС
шапшаң (шабыншаң) 1 ҮС
шапшаңдык 1 ЗТ
шапшы 1 ЕТ
шар 7 ЗТ
шар (шариарга) 1 ЗТ
шар (шаһар) 1 ЗТ
шар (пар-ды) 1 ЗТ
шара 16 ЗТ
шарап 3 ЗТ
шарапат 14 ЗТ
шарапатлы 1 СН
шарапатіл 1 к.
шарбак 2 ЗТ
шарбат 2 ЗТ
шариар 4 қ. 259
шариар (шары) к. 259
шариғат 20 ЗТ
Шарип 1 ЗТ
шариф 5 СН
шарк 5 ЗТ
шарла 2 ЕТ
шарлас 1 ЕТ
шарпы 1 қ. 451
шарт 5 ЗТ
шартарап 1 ЗТ
шартык 5 ЗТ
шаруа 14 ЗТ
шарфы-шарсы 1 к. 452
шарх 1 ЗТ
шархи 1 к. 39
шарша 16 ЕТ
шаршат 1 ЕТ
шаршы 4 ЗТ
шарык 2 ЗТ
шат 6 СН
шат 8 ЕТ
шат (шад) 1 СН
шатак 1 ЗТ
шатқал 1 ЗТ
шатлан 1 ЕТ
шатлық 1 ЗТ
шатпала 1 ЕТ
шатпалакта 1 ЕТ
шаттан 7 ЕТ
шаттан (шатлан) 2 ЕТ
шаттаныс 1 ЕТ
шаттық 2 ЗТ
шаттык (шатлык) I ЗТ
шатыл 1 ЕТ
шатыр 1 ЗТ
шатырла 1 ЕТ
шау 12 ЕТ
шау 1 ОД
шаукар 1 СН
шахизада 1 ЗТ
шаһадат 2 к. 260
шаһанша 1 к. 261
шаһар 49 ЗТ
Шаһарбан 10 ЗТ
Шаһариар 8 ЗТ
шаһарлы 2 СН
шаһарлык 1 ЗТ
Шаһарман 2 ЗТ
шаһбаз 5 ЗТ
шаһзада 3 ЗТ
шаһи 6 к. 262
шаһид 1 ЗТ
шаһидлік 1 ЗТ
шаһизада 1 ЗТ
шаһизат 2 қ. 263
Шаһимардан 3 ЗТ
шаһит 2 ЗТ
шаһуание 2 к. 264
шаһызада 11 ЗТ
Шаһым 1 ЗТ
шаһынша 1 к. 265
шаш 12 ЗТ
шаш 44 ЕТ
шашал 1 ЕТ
шашбау 1 ЗТ
шашып-төк 2 ЕТ
шашу 1 ЕТ
шашу 1 ЗТ
шашыл 1 ЕТ
шаю 1 ЕТ
шаян 4 ЗТ
шаяндык 1 ЗТ
шәк 1 ЗТ
шәжәрәт 1 к. 266
шәйт 1 ОД
шәкірт 7 ЗТ
шәлкем-шалыс 1 СН
шәниіне 2 к. 267
шәрбат 1 ЗТ
шәриф 1 к. 268
Шәриф 1 к. 269
шәріп 7 қ. 270
шәріф 2 к. 271
шәу-шәу 1 ЕЛ
шэуілде 1 ЕТ
шебер 2 ЗТ
шеберле 2 ЕТ
шеберлік 10 ЗТ
шеге 5 ЗТ
Шегебай 1 ЗТ
шегеле 1 ЗТ
шегін 1 ЕТ
шегіншекте I ЕТ
шегіртке 1 ЗТ
Шежек 1 ЗТ
шежіре 1 ЗТ
шейін 8 ШЛ
шейіт 1 ЗТ
шек 4 ЗТ
шек 4 ЕТ
шеке 1 ЗТ
шекер 5 ЗТ
шекердей 1 СН
шек-карын I ЗТ
шекпен 1 ЗТ
шелек 12 ЗТ
шен 3 ЗТ
шеңгел 2 ЗТ
шер 9 ЗТ
шерлі 1 СН
шерменде 2 ЗТ
Шермұхаммед 1 ЗТ
шертіл 1 ЕТ
шеру 1 ЗТ
шет 7 ЗТ
шетінен 1 ҮС
шеш 8 ЕТ
шеше 5 ЗТ
шешен 10 ЗТ
Шешма I ЗТ
Шешмадай 1 СН
шешу 6 ЗТ
шешу 2 ЕТ
шешіл 5 ЕТ
шешілу 1 ЕТ
шешімді 1 СН
шешін 1 ЕТ
шидидага 1 к. 86
шиелген 1 СН
шикі 2 СН
шимай 3 ЗТ
шимайлы 1 СН
Шиман 1
шипа 2 ЗТ
шираз 1 қ. 453
шират 1 ЕТ
шишма 1 ЗТ
шиыр 3 ЗТ
V
ши 7 ЗТ
шия 1 ЗТ
Шмид 1 ЗТ
шок 9 ЗТ
шок 1 СН
шокалакта 1 ЕТ
шокпар 1 ЗТ
шоктай 1 СН
шоктык 1 ЗТ
шокы 1 ЕТ
шокыттыр 1 ЕТ
шолак 1 ЗТ
шолак 7 С Н
шолпан 1 ЗТ
шолтанда 2 ЕТ
шолы 1 ЕТ
Шоман 1 ЗТ
шомыл 2 ЗТ
шомылдыр 1 ЕТ
Шон 3 ЗТ
Шоңай 1 ЗТ
шоңкай 1 ЕТ
шонкит 1 ЕТ
шопан 2 ЗТ
шор 1 ЗТ
шора 1 ЗТ
Шора 1 ЗТ
Шорман 7 ЗТ
шортан 3 ЗТ
Шортанбай 2 ЗТ
Шортанды 1 ЗТ
шот 3 ЗТ
шошак 1 СН
шошка 1 ЗТ
шошы 4 ЕТ
шошын 1 ЕТ
шошыт I ЕТ
шөгер 1 ЕТ
шөк 2 ЕТ
шөл 1 ЗТ
шөлде 5 ЕТ
шөлдеу 1 ЕТ
шөлді 1 СН
шөметей 1 ЗТ
шөміш 1 ЗТ
шөп 15 ЗТ
шу 2 ЗТ
ш у ак 1 ЗТ
шула 12 ЕТ
шулай-шулай 1 ҮС
шулас 2 ЕТ
шулат 1 ЕТ
ш ум ак1 ЗТ
ш уы лда1 ЕТ
шуылдас 1 ЕТ
шұбар 1 ЗТ
шұбар 2 СН
шұбыр 2 ЕТ
шұлғы 2 ЕТ
шұлгыт 2 ЕТ
шұлық 1 ЗТ
шұңкыр 1 ЗТ
Шұпан 1 ЗТ
шүйгін 2 ЗТ
шүкір 3 ОД
шүкірлік 8 ЗТ
шүмек 2 ЗТ
шүршіт 2 ЗТ
шыбыксыз 1 СН
шыбын 10 ЗТ
шыбындай 1 СН
Шыбындыбатпак 1 ЗТ
шыгар 10 ЕТ
шығару 1 ЕТ
шыгарыл 1 ЕТ
шығу 5 ЕТ
шығын 6 ЗТ
шыгындан 1 ЕТ
шыда 28 ЕТ
шыдат 2 ЕТ
т
щ
ш
шык 296 ЕТ
шылбыр 1 ЗТ
шым 1 ЗТ
Шымкент 3 ЗТ
шымылдық 1 ЗТ
шымыр-шымыр 1 ҮС
шымырла 1 ЕТ
шын 83 СН
шынар 1 ЗТ
шындык 3 ЗТ
шынжыр 3 ЗТ
шын-жалған 1 ЗТ
шыншыл 2 ЗТ
шыны 1 ЗТ
шыныаяқ 1 ЗТ
шыныдай 1 СН
шынымен 2 ОД
шың 3 ЗТ
шыңгыр 1 ЕТ
Шынғыс 3 ЗТ
шып-шып 1 ЕЛ
шыпырлас 1 ЕТ
шыр 1 ЗТ
шыр 11 ЕЛ
шырағым 11 ЗТ
шырай 4 ЗТ
шырайлы 1 СН
шырақ 11 ЗТ
шырақтай 1 СН
шырақшы 2 ЗТ
шырғадай 1 СН
шырка 3 ЕТ
шыркы (жырхы) 1 ЗТ
шыркыра 1 ЕТ . 1
шыркырат 1 ЕТ
шырма 2 ЕТ
шырмал 1 ЕТ
шырматыл 1 ЕТ
Шыршык 7 ЗТ
шырылда 2 ЕТ
шырылдас 1 ЕТ
шырылдат 1 ЕТ
шырын 9 ЗТ
шырых 1 қ. 115
шыт I ЕТ
шытынат 1 ЕТ
шідердей 1 СН
Шідерті 6 ЗТ
Шілмахыраб 1 ЗТ
шілтен 2 ЗТ
шімірік 1 ЕТ
шіркін 8 ОД
шірі 1 ЕТ
шіріт 1 ЕТ
Ыбырай 3 ЗТ
ығыр 1 СН
Ыдырыс 3 ЗТ
ыдыс 7 ЗТ
ыза 4 ЗТ
ызғар 1 ЗТ
ызғар (аз һар) 2 ЗТ
ызғар (аз кар) 1 ЗТ
ызылда 1 ЕТ
ы қ2 ЗТ
ық4ЕТ
ыклас 1 ЗТ
ыксан 4 ЗТ
ыктикат 1 ЗТ
ыктимал 1 ЗТ
ықтияр 7 ЗТ
ыктиярсыз 3 СН
ыктыр 1 ЕТ
ыктырма 1 ЗТ
ыкылас 21 ЗТ
ыкыласты 1 СН
ыкылым 1 ЗТ
ылайлан 2 ЕТ
ылғи 3 ҮС
ынсап 1 ЗТ
ынтызар 1 ЗТ
ілгері 13 ҮС
ілгері-соңғы 1 ҮС
ілгерірек 1 СН
ілес 2 ЕТ
Ілияс 1 ЗТ
ілмыханоз 1 к. 272
ілтипат 1 ЗТ
іліклік 1 ЗТ
ілім 5 ЗТ
ілін 11 ЕТ
ін 5 ЗТ
інген 1 ЗТ
інжу 5 ЗТ
Інжіл 3 ЗТ
іні 12 ЗТ
іні-аға 1 ЗТ
іңкәр 4 ЗТ
Ірбіт 1 ЗТ
рге 2 ЗТ
реу 1 ЗТ
ркіл 1 ЕТ
ркіт 1 ЗТ
рі 2 СН
рікте 1 ЕТ
рімшік 2 ЗТ
с 165 ЗТ
с 2 ЕТ
с (асла) 1 ЗТ
с (сыйынан) 1 ЗТ
сте (ислаңыз) 1 ЕТ
сте (асладым) 1
с (асларынан) 1 ЗТ
сін 1 ЕТ
ш П4 3Т
ш 86 ЕТ
сте 16 ЕТ
шек-карын 1 ЗТ
шкен-жеген 2 ҮС
шкері 1 ҮС
шкі 2 СН
ынтық 2 СН
ынтымак 6 ЗТ
ыңғай 2 ЗТ
ыңгай 1 ҮС
ыңғайлан 7 ЕТ
ыңғайлас 1 ЕТ
ыңғайлы 2 СН
ырға 1 ЕТ
ырғак 1 ЗТ
ырғап-жырғап 2 ҮС
ырза 6 ҮС
ырза(риза) 1 ҮС
ырзапык 2 ЗТ
ырзык 1 ЗТ
ырзык (ризык) 1 ЗТ
ырсык I СН
ырылда 2 ЕТ
ырым 1 ЗТ
ырыс 3 ЗТ
ыс 1 ЕТ
ыска 1 к. 454
Ыскак 11 ЗТ
ыскат (расходына) 3 ЗТ
ыскыру 1 ЕТ
ыстығанат 1 к. 455
ыстык 8 СН
ысырап 1 ЗТ
Ышкыш (Шыкыш) 1 ЗТ
Ышкышбап 3 ЗТ
ібіліс 1 ЗТ
ізІЗЗТ
Ізбас 8 ЗТ
ізгі 3 СН
ізгілік 1 ЗТ
ізде 52 ЕТ
ізден 5 ЕТ
іздеу 1 ЕТ
іл 5 ЕТ
іләйім 1 ҮС
ілгергі 2 ҮС
100
ішкіз 1 ЕТ
ішпей-жемей 3 ҮС
іштегі 1 СН
ішті-тысты 1 СН
ішу 1 ЕТ
ішіп-же 5 ЕТ
яки 2 ШЛ
япыр-ау 1 ОД
япырмау 1 ОД
япырм-ау 2 ОД
япырым-ау 1 ОД
Ж иілік СӨЗДІК
ЖіІЫНТЫК
ЖІІІЛІК
Сөздер
Жнынтык
ЖІІІЛІК
Сөздер
7310
17609
17905
шык
18489
18775
КЫЛ
19048
жұрт
19318
аит
19578
19830
20079
20325
20563
адам
20796
бар
439
11272
жат
21019
өз
439
11711
пайгамбар
21233
жок
435
12146
е
418
12564
Т¥Р
1 414
12978
кет
I 410
13388
мен
404
13792
жан
382
14174
190
22409
бар
380
14554
189
22598
жер
1 376
14930
мен
188
22786
ол
1 365
15295
жет
ед
1 364
15659
184
23155
Құдай
1 361
16020
183
23338
жүр
1 349
16369
180
23518
дүние
1 323
16692
күн
1 315
17007
178
23876
21643
22219
22971
24051
жас
28395
отьср
28497
24390
жол
28597
сонда
24716
КӨНІЛ
28697
28794
24877
25036
25190
оила
25343
оіреу
жаксы
29178
күнде
25644
29273
29367
25788
25930
жалган
29554
26067
29647
26202
29740
26336
29832
26468
жалгыз
окы
патша
29923
26596
26722
26844
сөйле
30192
алды
27087
жаман
үшін
27203
30455
мұны
27318
30541
27432
30627
27657
30797
жас
27765
27873
27979
халык
акыл
катын
артык
31215
31298
каііда
хазірет
64
33854
шын
ак
62
33916
табыл
62
33978
тау
62
34040
жыл
61
34101
жыла
61
34162
60
34222
есті
60
34282
жай
60
34342
нұр
60
34402
дос
59
34461
өлең
59
34520
тол
59
34579
ай
58
34637
Ғұмар
ас
58
34695
ғылым
аса
58
Т 34753
паида
жарат
I~58
1 34811
ме
1 58
1 34869
барша
нәрсе
58
1 34927
кісі
ба______________ 1 57
| 34984
жэне
31546
казак
31710
' біт
түрлі
Мүхаммед
31952
алтын
кұлақ
үакта к
32268
баска
канша
заман
32424
32727
1~57
[ 35041
керек
57
1 35098
көрін
~57
кала
32949
екеу
мын
33023
осы
пенде
33243
молда
33316
аяк
33387
касы
56
| [ 35381
33457
намаз
56
11 35437
33527
кажы
<71
С/І 1
1 кұдірет
33595
талай
55
1 35547
1 тірі
55
| 35602
кан
54
1 35656
мойын
54
1 35710
әркім
жак
[ 35155
35212
57 1
і 35269
57 1
35325
56 1
33726
1 35492
түн
54
35764
шаһар
49
37445
ас
53
35817
әрбір
48
37493
— —
— ——
—
бер
53
35870
дұшгіан
48
37541
бет
53
35923
сүй
48
37589
надан
53
35976
есік
47
37636
хабар
53
36029
жиыл
47
37683
һәм
53
36082
ки
47
37730
ара
52
36134
иеше
47
37777
баста
52
36186
ұл
47
37824
жи
52
36238
айыр
46
37870
жұмыс
52
36290
бірге
46
37916
жүз
52
36342
кагаз
46
37962
мешіт
52
36394
мырза
46
38008
мұнан
52
36446
өмір
46
38054
періште
52
36498
ит
45
38099
түйе
52
36550
күш
45
38144
ізде
52
36602
үсті
45
38189
кызыл
51
36653
ешкім
44
38233
өнер
51
36704
кабыл
44
38277
жігіт
50
36754
сакта
44
38321
каш
50
36804
шаш
44
38365
кой
50
36854
ай
43
38408
мұндай
50
36904
ана
43
38451
тарт
50
36954
гып
43
38494
ұста
50
37004
иман
43
38537
ак
49
37053
сегіз
43
38580
дес
49
37102
түгел
43
38623
ер
49
37151
¥Р
43
38666
кандай
49
37200
асыл
42
38708
Мәшһүр
49
37249
еш
42
38750
менен
49
37298
күнә
42
38792
от
49
37347
нан
42
38834
тап
49
37396
таны
42
38876
таста
38918
аман
38959
бірдей
39000
мін
39041
соқ
39082
сондаи
39123
тәнір
39164
уакыт
39205
хан
39246
жолдас
39286
күи
39326
неге
39366
Хұсайын
39406
дұга
39445
Ибраһим
39484
кай
39523
калам
39
39562
сат
38
39600
арт
37
39637
бақ
37
39674
|
39711
1
жар
кон
37
37
1
1 39748
конак
37
1 39785
күл
39822
37
1
киын
36
36
39858
I
1| 39894
Кұран
36
| 39930
кұтыл
36
1 39966
мінез
36
1 40002
1 36
1 40038
баба
өлім
пе
тағы
тамам
1 36
1 36
1 36
1 40074
1 40110
1 40146
1
корык
41287
токта
42298
41319
шайтан
42328
41351
асхап
42357
41383
үмоет
41415
42415
Фатима
41447
42444
арман
41478
дәулет
42473
41509
жан
42502
әул ие
41540
41571
кадір
42531
КИІМ
41633
42618
41664
кырык
42647
41695
Мәдина
42676
сеоеп
41726
Мекке
42705
сыкылды
41757
мұсылман
42734
42763
акша
41848
аспан
откен
42792
Сүйіндік
42821
41878
асты
42879
41938
ты нда
дария
үшоу
42937
есіл
ағаиын
42965
акырет
42993
жарлык
42028
әнпме
калай
осындай
галым
42148
43077
ешоір
42178
жомарт
таксыр
42238
каидан
42268
кам шы
43217
Мұса
өткіз
таусыл
тіпті
үміт
шыда
анык
ап
білдір
дала
43245
көш
26
I 44131
ЯП
28
43273
кайыр
2І
1 44157
1|
28
43301
кан
26
Г 44183
1
28
43329
мұнша
26
[ 44209
1
28
43357
о
| 26
1 44235
[
28
43385
пана
1~26
144261[
27
43412
пенен
1 26
1 44287
| *
| 27
] 43439
та
1 26
| 44313
1^
1 43466
табак
1 26
4 4 3 3 9 |
1 43493
тамаша
I 26
44365
I
26
|
44391
1
1 25
44416
1 25
44441
28
1 27
1 27
I
27
43520
27
43547
жаран
27
43574
жау
27
43601
біраз
1 25
[ 44466
жаүап
27
43628
ет
1~~25
1 44491
жеті м
27
43655
жаз
1 25
|| 44516
ишан
27
43682
жат
1 25
калдыр
27
43709
көл
кылыш
27
43736
күл
1 25
! 25
1 44541
1
1 44566
1
11 44591
өлтір
27
43763
күт
1 25
1 44616
парыз
27
43790
тал
{ 25
1446411
Пф
27
43817
алыс
Садуакас
27
43844
ашыл
так
27
43871
бай
ала
1 26
1 43897
атан
1 26
1 43923
бак
1 26
43949П
ерік
1 26
439751
жөнел
ж.
жара
бұрынгы
ерте
жүйрік
жылкы
1 26
I 26
[ 26
I ¥К
әскер
1 бұр
1
болу
бұйрык
]
I 24
I 24
1 24
1 24
1 24
1 24
1
1 44665
1
1 44689
1
1 44713
1
| 44737
1
| 44761
1
1 44785
1
| 44809
|
1 44833
1
44857
1
44001
]
карсы
24
24
44027
1
кұмар
24
44053
міне
24
144881(
онда
24
1 44905
өлік
24
кедей
1 26
44079
кеш
1 26
44105
44929]
1
сауап
24
44953
балуан
21
45689
тамак
24
44977
басшы
21
45710
24
45001
бәйге
21
45731
галам
23
45024
бел
21
45752
жазыл
23
45047
бозбала
2!
45773
кем
23
45070
боска
21
45794
кой
23
45093
дана
21
45815
мол
23
45116
{ I дене
21
45836
уәзір
п
1
1
&
.т
[ЙЯ
А
1
өтірік
23
45139
сой
23
45162
соны
23
45185
сый
23
45208
тар
23
той
21
45857
жакмн
21
45878
жамагат
21
45899
1 жаңа
21
45920
45231
жсл
21
45941
23
45254
1 жеткіз
21
45962
тіле
23
45277
I зар
21
45983
ажал
22
45299
1 3°Р
21
46004
Аргын
22
45321
Ислам
21
46025
арка
22
45343
кэрі
21
46046
зуелі
22
45365
кеңес
21
46067
бұйыр
22
45387
К Ө ІІ
21
46088
есеп
22
45409
кала
21
46109
жар
22
45431
1 кас
21
46130
жолык
22
45453
1 &¥н
21
46151
Жүсіп
22
45475
Мәшһүр-Жүсіл
21
46172
көр
22
45497
мұнда
21
46193
сырт
22
45519
I па
21
46214
т\Р
22
45541
1 тасы
21
46235
1 ДҮР
халайык
22
45563
I топ
21
46256
акын
21
45584
1 түгіл
21
46277
акыр
21
45605
үгыл
21
46298
Алдиярхан
21
45626
1 шап
21
46319
әлі
21
45647
| ыкылас
21
46340
1 21
45668
арам
20
46360
базар
і
V
г аскан
20
46380
куат
19
47029
әбден
20
46400
кұр
19
47048
бос
20
46420
кұрбан
19
4706 /
гүл
20
46440
кыс
19
47086
жөн
20
46460
кыс
19
47105
жыгыл
20
46480
ми
19
47124
каина
20
46500
Мұтылаб
19
47143
кайран
20
46520
м ы наү
19
47162
кат
20
46540
өлі
19
47181
катты
20
46560
сұм
19
47200
Кұда
20
46580
тепс
19
47219
кұрмет
20
46600
Хасен
19
47238
майдан
20
■16620
адамзат
18
47256
онай
20
46640
аят
18
47274
перзент
20
46660
әиел
18
47292
пұл
20
46680
би
18
47310
сас
20
46700
Білэл
18
47328
сахаба
20
46720
гор
18
47346
талас
20
46740
Газірейіл
18
47364
топырак
20
46760
гайып
18
47382
ток
20
46780
дәл
18
47400
түс
20
46800
дәурен
18
47418
шаригат
20
46820
ертен
18
47436
алты
19
46839
жаса
18
47454
бүгін
19
46858
жүк
18
47472
Ғабдолла
19
46877
ки
18
47490
кеп
19
46896
кадам
18
47508
күй
19
46915
кайсы
18
47526
кайта
19
46934
Махмұт
18
47544
канат
19
46953
мін
18
47562
карын
19
46972
оилан
18
47580
Қозган
19
46991
отыз
18
47598
косыл
19
47010
пәрмен
18
47616
рас
_
18
47634
елу
16
48192
судай
18
47652
ен
16
48208
сұлу
18
47670
есек
16
48224
тағам
18
47688
жаланаш
16
48240
талал
18
47706
жарал
16
48256
тең
18
47724
жииа
16
48272
атты
17
47741
жоктык
16
48288
байқа
17
47758
залым
16
48304
бұлак
17
47775
керемет
16
48320
Бұхара
17
47792
кеуде
16
48336
екінші
17
47809
күшті
16
48352
жетпіс
17
47826
қагыба
16
48368
жұма
17
47843
кауым
16
48384
жұмак
17
47860
кор
16
48400
кейін
17
47877
кұй
16
48416
кен
17
47894
кұп
16
48432
калын
17
47911
кұры
16
48448
кыр
17
47928
кыл
16
48464
май
17
47945
осылай
16
48480
сорлы
17
47962
сабыр
16
48496
сүйек
17
47979
сайра
16
48512
I темір
17
47996
таң
16
48528
түк
17
48013
Ташкент
16
48544
уз
17
48030
таяк
16
48560
үлгі
17
48047
түсір
16
48576
һама
17
48064
тілек
16
48592
араб
16
48080
ұнат
16
48608
аттан
16
48096
үйрет
16
48624
әуез
16
48112
фазыл
16
48640
бата
16
48128
Шакыма
16
48656
гаділ
16
48144
шара
16
48672
Ғакаша
16
48160
шарша
16
48688
гакыл
16
48176
істе
16
48704
риза
15
49214
|
аила
48719
алаш
15
48734
|
саула
15
49229
|
15
48749
]
сен
15
49244
I
15
48764
|
суыр
15
I 49259
|
15
1 49274
|
-
алу
амал
арыз
15
| 48779
1
табан
ауыр
15
1 48794
1
тамам
~15
Әбубәкір
15
![ 48809
1
тәубе
15
|1 49304
1
тозак
15
| 49319
1
ұзын
15
11 49334
1
Ұры_____________
15
1 49349
1
ұстаз
15
1 49364
шак
15
1 49379
шөп
15
1 49394
15
Ә буш акы м а
48824
15
1 48839
бейшара
) 15
| 48854
|
бек
1 15
| 48869
|
бекер
1 15
1 48884
1
ә
н
і
|
(
48899
бір-екі
Апылак
48914
ғаріп
арап
48929
дұрыс
артыл
48944
ек
жарас
зиарат
имам
кез
1 15
1 15
1 15
1 15
1 15
48959
48974
48989
49004
49019
кам
49034
каранғы
49049
кисса
49064
қызмет
49079
кыр
49094
макта
49109
49124
меймэн
ниет
орта
өсиет
пейіл
15
15
15
15
49464
әуел
49478
бару
49492
баян
49506
белгілі
49520
бұлбұл
49534
бірлан
49548
егер
49562
жарык
49576
жык
49590
зорга
49604
кайран
49184
кақ
49199
112
1 49436
ауыр
күйеу
I 49169
1 14
1 49422
49450
куә
49154
1 14
1 49408
арык
Керей
49139
НӘСІП
1 14
1492891
1 14
1 14
1 14
1 14
1 14
1 14
49618
49632
49646
49660
49674
как
14
49688
дағы
13
50140
кангы
14
49702
данышпан
13
50153
катар
14
49716
дэреже
13
50166
каһар
14
49730
деу
13
50179
кашан
14
49744
ДҮР
13
50192
козгал
1
корган
14
49758
еркск
13
50205
14
49772
есіт
13
50218
кызык
14
49786
жалын
13
50231
мақұл
14
49800
жастык
13
50244
мәз
14
49814
жиырма
13
50257
мән
14
49828
жұм
13
50270
мына
14
49842
жылы
13
50283
ойна
14
49856
зекет
13
50296
олжа
14
49870
кэріп
13
50309
пэле
14
49884
кеше
13
50322
піл
14
49898
көпір
13
50335
сапар
14
49912
казан
13
50348
сый
14
49926
кар
13
50361
тагала
14
49940
қол ка
13
50374
тый
14
49954
мас
13
50387
тын
14
49968
меиір
13
50400
тірілік
14
49982
нан
13
50413
шарапат
14
49996
ноғаи
13
50426
шаруа
14
50010
нон
13
50439
апар
13
50023
ондай
13
50452
Әбужаһил
13
50036
орыс
13
50465
эуре
13
50049
өсек
13
50478
байлык
13
50062
саоак
13
50491
бауыр
13
50075
сагыи
13
50504
бен
13
50088
сандык
13
50517
бұзыл
13
50101
саран
13
50530
бұлт
13
50114
сор
13
50543
Бұхар
13
50127
сөйлес
13
50556
сұлтан
13
50569
сірә
13
50582
текке
13
505951
1
каза
1 12
1
кайрат
1 12
калу
1 12
1 12
50608
|
ку
төбе
13
50621
1
Кыпшак
1 12
тұз
13
50634
1
кысас
1 12
у айы м
13
50647
1
мезгіл
1 12
ұял
13
50660
1
назар
1 12
шал
13
50673
|
насихат
1 12
V
13
13
50686
|
несіп
ілгері
13
50699
|
нұска
адас
12
507111
айрыл
12
50723
алыс
12
1 50735
~ І2
1| 50747
12
әкел
12
бота
12 1
тогыз
ашулан
ашык
1 бір-бір
1
1 12
ойын
1
1 12
1
1 50759
1
ораза
1 12
1 50771
1
1 50783
1
өкпе
1
падиша
1 12
1 12
[ 51155
1
[ 51167
1
1 51179
![ 50795
1
пышак
1 12
| 51191
51203
1 12
12
і 50915
1
50927
1
50939
12
51239
1 сокыр
1 12
| 51251
1 СҮТ
1
1 51263
1 1 тос
]
51215
| 51227
те
иншалла
көрік
12 1
--------------------------- сана
1 12
I тәтті
көру
! 51119
1
51131
I
[ 51143
опа
тагд ы р
1 12
51107
1
жарлы
көк
1
1 12
50855
1 12
51095
Омбы
1
сия
кейбіреу
1 51059
!
1 51071
1 12
ренжі
1 12
1
[ 51035
1
1
51047
1
12 1
1
1 тұкым
1 түлкі
50951
уагда
50963
ұжмак
|
51023
оку
гана
кәф
50975
1
50987
I
50999
I
51011
1
| 12
1 12
12
1 12
1 12
1 12
1 12
51275
1 5 1 2 8 7 |
1 51299
1 51311
1 51323
1 51335
1 51347
51359
1
/
1 ұрғашы
12
51371
жан-жак
11
51742
ұшыра
12
51383
жара
II
51753
хак
-_ ---- -шай
12
51395
жаяу
11
51764
12
51407
және (жана)
11
51775
шау
12
51419
жогал
II
51786
шаш
12
51431
жокта
11
51797
1
шелек
12
51443
жу
11
51808
1
шула
#•
1Н1
12
51455
жұмса
II
51819
1
12
51467
жугір
11
51830
1
11
51478
жүру
11
51841
ақылды
11
51489
залал
11
51852
аманат
11
51500
Иса
II
51863
Арка
11
51511
кәнеки
II
51874
1
арт
11
51522
ксйінгі
11
51885
1
арыстан
11
51533
кешегі
11
51896
1
11
51544
көркей
11
51907
1
11
51555
күдер
11
51918
ашу
11
51566
күміс
11
51929
байлан
II
51577
кір
II
51940
11
51588
кадірлі
11
51951
11
51599
кажет
11
51962
і барлык
і
| Баянтау
11
51610
карыз
11
51973
11
51621
козга
11
51984
берік
11
51632
кұстай
11
51995
бок
11
51643
кымбат
11
52006
былай
11
51654
мактан
11
52017
бір
11
51665
мәртебе
11
52028
бітір
П
51676
сарт
11
52039
даңк
11
51687
сары
II
52050
дарига
11
51698
серік
11
52061
денсаулык
11
51709
солай
11
52072
дуа
11
51720
сөйт
II
52083
ерт
11
51731
сын
11
52094
-Т —
! айналайын
I ата-ана
'
! аУ
I бакыт
■----| балык
—
1
1
11
52105
11
52116
11
52127
тесік
11
52138
түз
11
52149
тышкан
11
52160
ұйыкта
11
52171
ұрыс
11
52182
шаһызада
11
52193
шыр
11
52204
шырағым
11
52215
шырак
11
52226
Ыскак
11
52237
ілін
11
52248
азык
10
52258
аиып
52268
алакан
10
10
10
алда
10
52298
ан
10
52308
ар
10
52318
арак
10
52328
арала
52338
ары
10
10
атак
10
52358
аш
10
52368
әдеп
10
52378
әділ
10
52388
әке
52398
Әшім
10
10
Байтолла
10
52418
бауызда
10
52428
бейнет
10
52438
талас
/
акырында
52278
52288
52348
52408
10
10
10
10
10
52778
...... . — — —
......
шыгар
52788
абзал
9
53117
52798
Арбат
9
53126
52808
асык
9
53135
52818
аулақ
9
53144
10
10
10
10
52828
байғыз
9
53153
52838
баягы
9
53162
52848
без
9
53171
52858
береке
9
53180
52868
бүрыл
9
53189
52878
бұрыиі
9
53198
52888
білім
9
53207
52898
бірнеше
9
53216
52908
гауһар
9
53225
секілді
10
10
10
10
10
10
52918
ғарыз
9
53234
сүр
10
52928
гашык
9
53243
тағат
10
52938
гұлама
9
53252
тай
10
52948
дары
9
53261
там
10
52958
дәм
9
53270
тара
10
52968
енбек
9
53279
тек
10
52978
етек
9
53288
тенге
10
52988
жайла
9
53297
тешз
10
52998
жамандык
9
53306
10
10
10
53008
жамигат
9
53315
53018
жаны
9
53324
53028
жап
9
53333
53038
жарык
9
53342
53048
жауыр
9
53351
53058
жүн
9
53360
53068
кәне
9
53369
53078
кешір
9
53378
шешен
10
10
10
10
10
10
53088
көріс
9
53387
шыбын
10
53098
котеріл
9
53396
мысал
Нажашы
немене
осынша
өзен
өкпеле
өлу
оң
өншең
өртен
салап
салтанат
сау
Секербай
Т Ө Г ІЛ
түтін
ұйкы
ұста
хакикат
харам
Шаһарбан
шеберлік
10
53108
..
■■■
-
-
53405
ту
КҮЛКІ
53414
тура________
КІНЭ
53423
туыскан
калта
53432
түзе
0Ғ
«г
| тыс
Қаржас
53702
|
53711
1
53720
1
53729
1
9
53738
1
Г
*
1
I
9
Г
9
г
|
каска
53450
тірлік
19
53747
1
КОЙЫН
53459
ұмтыл
) 9
53756
1
53468
ұрыс
19
53765
]
53477
үйрен
19
53774
КОШ
үшінші
кұлдык
хад
кылу
53504
53783
Г
9
53792
1
9
хайла
хайуаи
мазар
макал
53522
Ханымбике
макшар
53531
Хұршым
мыс
53540
шайхьт
53837
НӘСІЛ
53549
шам
53846
шок
53864
опасыз
53873
53576
агыз
сакал
53594
сипат
азамат
Айдабол
53897
сөйлеу
53612
аила
53905
сурет
53621
акта
53913
акымак
53929
тауап
53639
тәпсір
53648
Алатау
8
53937
1
тәуір
53657
ант
8
53945
|
ашы
8
53953
]
]
титтей
то лты р
53675
әйтеуір
8
53961
төртеу
53684
эл
8
53969
53693
эркашан
8
53977
8
53985
күйін
8
54249
8
53993
Күлік
8
54257
оар-жок
8
54001
күндей
8
54265
бесеу
8
54009
кілт
8
54273
білу
8
54017
кіші
8
54281
Ғаббас
8
54025
каз
8
54289
Гайша
8
54033
казына
8
54297
даиын
8
54041
кайгыр
8
54305
дал
8
54049
калайша
8
54313
дар
8
54057
кама
8
54321
дауа
8
54065
картай
8
54329
диуана
8
54073
кару
8
54337
егіз
8
54081
колда
8
54345
еріксіз
8
54089
корлык
8
54353
ешкі
8
54097
ку
8
54361
жанбыр
54105
Қуандык
8
54369
54113
кусыр
8
54377
54121
Қүрайыш
8
54385
жасыр
8
8
8
8
54129
кымыз
жэрменке
8
54137
маглұм
8
54401
жем
8
54145
макұлык
8
54409
жиыи
8
8
8
8
8
8
8
54153
маңа (маган)
8
54417
54161
мацдай
8
54425
54169
мәсслс
8
54433
54177
мекен
8
54441
54185
мола
8
54449
54193
мүбәрак
8
54457
54201
мүлік
8
54465
жаныл
ж ары лкам ак
жұк
жылан
жылдам
жіп
замандас
зерек
8
1 54393
ак •
—
—■Ж
—
г
“Чв
—
——
—
—
- -—
———X— ■-« *—4
зиян
8
54209
налы
8
54473
кезек
8
54217
наукас
8
54481
кеи
8
8
8
54225
Наху
8
54489
54233
өш
8
54497
54241
пайгамбаплык
8
54505
кек
кету
54777
| 8
8
54513
тілеу
ракат
8
54521
тіріл
18
Расул-кұда
8
54529
ұмыт
8
54537
ұна
'1 8
1 8
8
54545
үйір__________
8
54553
үн
8
54561
ү ш-төрт
Сарыарка
1 8
54569
фәриад
сауда
1 8
54577
хадис
сәуле
I 8
54585
Хадиша
Г»
семіз
8
54593
хакім
1 8
сиыр
8
54601
ханым
1
| 8
54609
шат
18
]1 54617
парық
сакаба
салмак
Самарканд
саруар
соз
СОЛ
сонгы
сөк
сөн
сүйсін
сына
тан
тандай
тарап
таян
тек
толык
тона
төр
төре
туралы
түзет
тык
тым
тыныш
!8
I 8
8
18
18
18
I 8
1 8
1 8
I 8
1 8
I 8
1 8
1 8
.г- 1 8
1 8
1 8
18
8
54625
1
!| 54633
Шаһариар
шейін
шеш
1 54641
шүкірлік
1 54649
шіркін
1 54657
ысты к
1 54665
Ізбас
1 54673
ағыза
1 54681
1 8
54785
11
--------------- 11
54793
54801
1 54809
54817
Я
18
1
] 54825
1 8
1 8
| 54833
1
1 54841
8
1 8
1 8
18
1 8
18
1 8
1 8
1 8
1 54849
1
1 54857
1
1 54865
і
54873
| 54881
1 54889
1 54897
1 54905
1 54913
1 54921
1 54929
7
| 54936
ада
I 7
1 54943
1 54689
адал
17
| 54950
| 54697
ажар
1 54705
азан
1 54713
айгай
54971
1 54721
акылдас
54978
1 54729
акыр
54985
1 54737
алдан
54992
алды-арты
54999
1 54753
алпыс
55006
1 54761
амандас
55013
анадай
55020
54745
54769
1 7
1 7
{
1 54957
1 54964
1
•1—
І'
...............
анау
7
55027
жасы
7
55258
аппак
7
55034
жаһут
7
55265
аралас
7
55041
жеке
7
55272
арба
7
55048
желдеи
7
55279
арзан
7
55055
жоғары
7
55286
асыгыс
7
55062
жои
7
55293
аһыл
7
55069
жок
аянда
7
55076
жон
әдет
7
55083
ИІС
55314
әлдекандай
7
55090
КӘМІ Л
5532!
бай гұс
7
55097
кәрі-жас
55328
балдай
7
55104
келу
55335
басыл
7
55111
кемдік
55342
бекіт
7
55118
керек
55349
боқта
7
55125
кешік
55356
болгай
7
55132
күндіз
55363
бұк
7
55139
каоат
55370
білін
7
55146
казір
55377
дауыс
7
55153
кандыр
55384
ден
7
55160
канжар
55391
дұғагөй
7
55167
капа
55398
Ереймен
7
55174
карга
55405
ел-жұрт
7
55181
каршыга
55412
еп
7
55188
касірсг
55419
ескер
7
55195
катар
55426
ескі
7
55202
кимылда
55433
естіл
7
55209
кисық
55440
жаза
7
55216
қиямег
55447
жазык
7
55223
қойдай
55454
жай
7
55230
кошкар
55461
жала
7
55237
қоян
55468
жаманда
7
55244
кұрбы
55475
жастар
7
55251
күрлы
55482
55300
7
55307
санырау
кұрметте
кұрыш
55496
согыс
55503
сонша
55720
кып-кызыл
СҮСЫН
кыран
сұмдык
кырын
сүннет
кысыл
Тайкелтір
55769
лагын
тамұк
55776
лаи ы к
тапсыр
55783
максат
тасы
55790
55797
мал-жан
тәуекел
меирам
менден
55587
тегін
55594
терек
мұгжиза
теріс
мұрын
55615
тиын
мылтық
55860
Наушарбан
55867
нәубет
55636
окыт
55643
төрті Н Ш1
олаи
55650
тұрак
отын
55657
55874
55895
55902
55671
55678
55916
перде
сабаз
55692
уакига
55706
сана
55713
ұрлык
55937
55944
г-------үнде
7
55951
аса
6
56168
ҮР
7
55958
аскар
6
56174
хабарлан
7
55965
атта
6
56180
хабыс
7
55972
атырап
6
56186
хнсап
7
55979
ахыр
6
56192
шабдар
7
55986
Әбутәліп
6
56198
шайна
7
55993
әйнек
6
56204
шақырт
7
56000
Әмір
6
56210
шапагат
7
56007
эн
6
56216
шар
7
56014
байғұс
6
56222
шаттан
7
56021
Бақтыбай
6
56228
шәкірт
7
56028
Баянаула
6
56234
шет
7
56035
оеиіш
6
56240
ши
7
56042
оие
6
56246
шолақ
7
56049
• бөлек
6
56252
Шорман
7
56056
бұлбұлдай
6
56258
Шыршык
7
56063
бұрынғылай
6
56264
ыдыс
7
56070
ғасы
6
56270
ыктияр
7
56077
ғиоадат
6
56276
ы ңгайлан
7
56084
дағуат к.
6
56282
азап
6
56090
дәуіт
6
56288
|
—
56294
азагг
6
56096
дейін
| азһар
6
56102
душар
6
56300
айт
6
56108
дұшпандык
6
56306
айтарл ы к
6
56114
дүкен
6
56312
Акпан
6
56120
дүлділ
акыл-ой
6
56126
дүниелік
6
56324
алма
6
56132
Есіл
6
56330
[ Алтай
Г ................... ~
і ана(оган)
6
56138
елші
6
56336
6
56144
ен
6
56342
арманда
6
56150
ендігі
6
56348
арна
6
56156
ерлік
6
56354
арыз (гарыз)
6
56162
ерін
6
56360
56318
56366
жабыс
жай
| 56372
6
56378
жайлан
6
6
1
1 56384
1 жайсан
16
1
56390
жайыл
16
1 56396
жаксы-жаман
жал
жаназа
Жаннатіл
жануар
| жарасты к
Г
жарк
жәрдем
і жел
жеміс
■
1 жер
жетпес
жола
I ■1 ■■ - 1,1
1 жөнелт
! жұпар
зарла
зәмзәм
Ишеке
к...
%
пж
кейбір
кен
көленке
күнгі
кіндік
кадірле
56402
6
1
6
56408
1
56414
1
56420
1
56426
6
6
6
1
калмак
56564
канды
каншама
56576
капы
56582
карағаи
Караөткел
карындас
касиет
кастык
56624
56432
6
1
6
>6438
1
56444
1
], 56450
киыр
56636
кондыр
56642
56456
1
|1 56462
корғасындаи
56654
| 56468
кыдыр
56666
1 56474
1
1 56480
1
[ 56486
кыдыр
56672
кызык
56678
6
6
6
6
16
1 нI 6
!1 6
16
16
16
16
да 1 6
16
1 6
1 6
16
16
кайынага
16
6
кайырыл
6
56492
[ 56498
кыска
лаж
лаиыкты
56702
1 56504
| 56510
малсыз
| 56516
мана
1 56522
махаббат
1 56528
махшар
56534
МӘЖІЛІС
56540
Мәлік
56738
56546
медресе
56744
56552
мерген
56558
мұрны
56714
56726
56756
[ Мұстафа
6
56762
таилак
6
56959
мінажат
6
56768
таиыс
56965
міндет
6
56774
тарка
6
6
Найман
6
56780
таһараг
Наушеруан
6
56786
теже
нашар
6
56792
теке
нұрл ы
6
56798
тереи
ол (анден)
6
56804
ти п з
он
6
56810
төмен
онал
6
56816
тұмар
онба
6
56822
түзу
орна
6
56828
ТІЗ
•
•
6
6
6
56971
56977
56983
56989
56995
6
6
6
6
6
6
57001
6
6
57037
57007
57013
57019
57025
өн
6
56834
ттре
ракмет
6
56840
У
решетке
6
56846
ұртта
РУ
6
56852
ұстас
57049
саба
6
56858
үлкен-кіші
57055
Саккұлак
6
56864
шаика
6
57061
сандап
6
56870
шалдыр
6
57067
сап
6
56876
шалкасынан
сарай
6
56882
шан
сату
6
56888
шапагатшы
сәлде
6
56894
шат
сендей
6
56900
шаһи
сою
5
56905
шешу
сұнкар
6
56911
шыгын
сүйікті
6
56917
Шідсрті
Сүлеймен
6
56923
сыбага
6
Сыдык
57031
57043
57073
6
6
57079
57085
57091
ынтымак
6
6
6
6
6
5712
56929
ырза
6
57127
6
56935
аозал
5
57132
сыз
6
56941
адамдык
5
57137
сын
6
56947
аз
5
57142
таза
6
56953
аза
5
57147
57097
57103
57109
57115
'
айдала
5
57152
бәрекелді
I
| 57317
айнала
5
57157
белгі
5
[ 57322
Айткожа
5
57162
белгісіз
5
1 57327
айыпта
5
57167
бері
5
1 57332
аксақал
5
57172
билік
5
1 57337
акыл-ес
5
57177
биыл
5
[ 57342
ала
5
57182
биылғы
5
1 57347
алас
5
57187
болыс
5
1 57352
алтау
5
57192
борыш
5
1 57357
ана
5
57197
Бөгенбай
5
1 57362
анда-санда
5
57202
бөлін
5
1 57367
анда
5
57207
бүйт
ар
5
57212
бүркіт
| 5
5
57372
1
1| 57377
аргы
5
57217
біздей
5
1
артықша
5
57222
бір-ақ
5
1 57387
арыл
5
57227
бісмілла
5
57392
астар
5
57232
газет
| 5
57397
атакты
5
57237
ғайбат
5
57402
Атбасар
5
57242
ғапіл
5
57407
аякты
5
57247
гұмыр
15
57412
аян (гаян)
5
57252
дастан
1 5
Әкімбек
5
57257
даула
[ 5
әркайсы
5
57262
даулы
1 5
әрі
5
57267
даярлан
1 5
әуелгі
5
57272
дэргаһ
1 5
әулет
5
57277
дәрмен
1 5
57442
баға
5
57282
дэрігер
| 5
57447
{£}
А
57382
57417
57422
57427
57432
57437
Бакия
5
57287
деуші
5
57452
балкы
5
57292
домала
5
57457
бармак
5
57297
домалан
5
57462
бастас
5
57302
достық
5
57467
бастык
5
57307
дуан
5
57472
бауыздал
5
57312
екі-үш
5
57477
У
елдей
5
57482
кем-кетік
5
57647
5
57487
кенел
5
57652
ес
5
57492
кенес
5
57657
есі-дерт
5
57497
керексіз
5
57662
жайнамаз
5
57502
кеш
5
57667
жакын
5
57507
көбей
5
57672
жалда
5
57512
көркем
5
57677
жанашыр
5
57517
күншілдік
5
57682
жансыз
5
57522
күресу
5
57687
жана
5
57527
Қадамжай
5
57692
жаркыра
5
57532
кажы
5
57697
жарыктык
5
57537
Қажымұкан
5
57702
жарым
5
57542
какса
5
57707
жез
5
57547
канагат
5
57712
жен
5
57552
Қанжыгалы
5 ^
57717
жеу
5
57557
корек
5
57722
жөһ ит
5
57562
коя
5
57727
жұл
5
57567
курайыш
5
57732
жұмоак
5
57572
күжыра
5
57737
жүде
5
57577
күйрык
5
57742
Жүніс
5
57582
күйыл
5
57747
Жүсіпбек
5
57587
кұла
5
57752
жылдай
5
57592
кұлшылык
5
57757
жыныс
5
57597
күлын
5
57762
жінішке
5
57602
кұмарлан
5
57767
замана
5
57607
күрбандык
5
57772
зорлык
5
57612
кұрдас
5
57777
Иазит
5
57617
кұшакта
5
57782
иек
5
57622
кылык
5
57787
илан
5
57627
КЫІІ
5
57792
кәні
5
57632
кысым
5
57797
КӘСІП
5
57637
лэззат
5
57802
келін
5
57642
Магзұм
5
57807
мазак
5
] 57812
саусак
5
57977
манай
5
1 57817
сау-саламаі
5
57982
Мәлікаждар
5
1 57822
саяк
5
57987
мейлін
5
1 57827
согыс
5
57992
молла
5
1 57832
соқты к
5
57997
Мүкараб
5
{ 57837
сонда
5
58002
мүрид
5
1 57842
сопы
5
58007
мүшкіл
5
1 57847
соя
5
58012
мырзалық
57852
5 1
сүык
5
58017
мысық
5
] 57857
суыр
5
58022
мінбе (мінберге)
5
1 57862
сұрак
5
58027
нама
5
11 57867
сурау
5
58032
неке
5 1
і 57877
5 1
57882
5 1
сүйт
5
58037
несібе
нешік
| 57872
58042
сіздеи
тагылым
5
58047
обал
5
57887
тай
5
58052
ол (анын)
5
57892
тал
5
58057
он
5
57897
талай-талаи
5
58062
онаша
5
57902
таман
онда
5
57907
таптал
5
58072
онды
5
57912
таразы
5
58077
орнат
5
57917
тарл ы қ
5
58082
өсіп-өн
5
57922
тартыл
5
58087
пакыр
5
57927
тая
5
58092
патшалык
5
57932
тәрбие
пұт
5
57937
тезірек
сабан
5
57942
токал
сагат
5
57947
токсан
сайын
5
57952
токтал
58117
сара
5
57957
тор
58122
сарандык
5
57962
төс
58127
сарғай
5
57967
тұгыр
58132
сауал
5
57972
тұру
58137
58067
58097
5
58102
58107
5
58112
58142
аоырои
58147
ағаз
58152
Адам
58313
58157
азырак
58317
58162
аимак
58167
аинала
58172
Аккөл
58329
58337
үлестір
58177
халал
58182
акшам
хикая
58187
акыргы
хикмет
58192
алан
58345
58197
аман-есен
58349
ансар
58353
58357
шабан
шал
58207
аныкта
шалкы
58212
анды
58365
58217
аргымак
шарк
58227
аспанда
58373
шартык
58232
асыл
58377
шаһбаз
58237
асыра
шеге
58242
шекер
58247
атгы (атлы)
58393
шеше
шешіл
58257
шөлде
58262
ізден
58397
58267
ашулм
58405
58272
әодірс
5844)9
58277
әдейі
58413
58282
әлоегте
58417
эүес
58425
58287
ІНЖҮ
58292
58429
58297
58433
Вайтүлла
»
\
1
---------------------------------------------------------------
ғазап
4
58569
58441
ғакыл-ес
4
58573
4
58445
ғамал
4
58577
Башыр
4
58449
Ғануар
4
58581
Баязит
4
58453
ғылымды
4
58585
бэйбіше
4
58457
дабысы
4
58589
бейпіл
4
58461
Далба
4
58593
бенен
4
58465
дат
4
58597
беріл
4
58469
даярла
4
58601
бес-алты
4
58473
дәмет
4
58605
бет-бетімен
4
58477
дәрі
4
58609
Биғаш
4
58481
домбыра
4
58613
бисмилла
4
58485
дүйсенбі
4
58617
биһош
4
58489
ділдалы к
4
58621
боз
4
58493
ежелден
4
58625
болат
4
58497
елті
4
58629
болғанша
4
58501
ереғес
4
58633
бостан-бос
4
58505
еркін
4
58637
Боштай
4
58509
ессіз
4
58641
бөгел
4
58513
еткіз
4
58645
бөл
4
58517
жабдық
4
58649
бөтен
4
58521
жаздай
4
58653
бұйым
4
58525
жайдак
4
58657
бүт
4
58529
жайна
4
58661
бүйір
4
58533
Жакып
4
58665
быт-шыт
4
58537
жалбарын
4
58669
білғіш
4
58541
жалғыздык
4
58673
білместік
4
58545
жамбас
4
58677
бірак
4
58549
жанды
4
58681
бірсыпыра
4
58553
жаным
4
58685
бірталай
4
58557
жапсар
4
58689
бісміллэ
4
58561
жастан
4
58693
ғаділдік
4
58565
жасыл
4
58697
1 баксы
4
58437
бакша
4
бастан-аяк
1
жатка
4
58701
келіс
4
58833
жатта
4
58705
кеме
4
58837
жауһар
4
58709
кемшілік
4
5884!
жаһан
4
58713
керіс
4
58845
жаһаннам
4
58717
кессл
4
58849
Жаябай
4
58721
4
58853
Жәпек
4
58725
көбейт
"м
когершін
4
58857
жексеноі
4
58729
колдей
4
58861
желі
4
58733
кет
4
58865
жетіл
4
58737
көш
жетімдей
4
58741
күзетші
4
4
| 58869
жетімдік
4
58745
күйік
4
жинал
4
58749
күнәһы
4
|I 58877
| 58881
жирен
4
58753
күндіз-түні
4
| 58885
Ж О Қ -Ж ІТ ІК
4
58757
күннен-күнге
4
| 58889
жолаушы
4
58761
күн-түн
4
| 58893
жомартлык
4
58765
күні-түні
4
| 58897
жорт
4
58769
күш-куат
4
| 58901
жөнде
4
58773
кірпіш
4
1 58905
жуан
4
58777
кісідей
4
жұп
4
58781
кішкене
жыр
4
58785
қабак
4
4
58909
І
58913
I
жігіттік
4
58789
кадал
4
58921
иесіз
4
58793
каз
4
58925
имамлык
4
58797
каздай
4
58929
имансыз
4
58801
кайгылан
4
58933
Исабай
4
58805
қайгар
4
58937
итгеи
4
58809
кайыр
4
58941
иіл
4
58813
какпа
4
58945
58817
кақпан
4
58949
калима
1 58873
58917
калима
4
58821
қалжы ра
4
58953
калима
4
58825
калп
4
58957
калима
4
58829
қалши
4
58961
............
1
.
.................... .. '
..
калып
4
58965
ман
4
59097
камал
4
58969
мастык
4
59101
кам ыс
4
58973
машык
; 4
59105
кант
4
58977
Мәди
4
59109
капалык
4
58981
медет
4
59113
карай
4
58985
мейірім
4
59117
карат
4
58989
Мұкарраб
4
59121
катын-бала
4
58993
мұнафик
4
59125
козыдай
4
58997
мұн
4
59129
койыл
4
59001
мұнлы
4
59133
Қокан
4
59005
мұрша
4
59137
кол-ая к
4
59009
мүмин
4
59141
коныр
4
59013
Мырзас
4
59145
котыр
4
59017
мінеки
4
59149
кош
4
59021
накак
4
59153
кою
4
59025
накыш
4
59157
кұдая
4
59029
Насырани
4
59161
кұд ы к
4
59033
нәзік
4
59165
кұзыр
4
59037
Нияз
4
59169
Құлболды
4
59041
нокат
4
59173
кұман
4
59045
Нұра
4
59177
кұткар
4
59049
облыс
4
59181
кызы к
4
59053
ойлау
4
59185
кы нап
4
59057
окига
4
59189
лак
4
59061
окыган
4
59193
лакап
4
59065
ора
4
59197
Магрұб
4
59069
орал
4
59201
3 )
|
.1
V
і
магұлым
4
59073
орда
4
59205
майда
4
59077
ортак
4
59209
Макан
4
59081
оттай
4
59213
мактан
4
59085
өгіз
4
59217
макұлыкат
4
59089
өз-өзі
4
59221
мал-мүлік
4
59093
Өленті
4
59225
4
59229
серт
4
59362
ен
4
59233
сескен
4
59366
4
59237
СШІ
4
59370
өрле
4
59241
сонымен
4
59374
өткір
4
59245
сот
4
59378
өту
4
59249
суал
4
59382
пайдасыз
4
59253
сүйре
4
59386
пак
4
59257
сүниат
4
59390
пани
4
59261
сүнгі
4
59394
пара
5
59266
сүрт
4
59398
пен дел і к
4
59270
сыйла
4
59402
пида
4
59274
сыйын
4
59406
почта
4
59278
табу
4
59410
пұшпак
4
59282
тагзым
4
59414
пырак
4
59286
тазала
4
59418
пысык
4
59290
тазалан
4
59422
піс
4
59294
тазы
4
59426
разы
4
59298
тайдыр
4
59430
рауаят
4
59302
тактай
4
59434
і Садуакастай
4
59306
талапкер
4
59438
І Сайдалы
4
танда
4
59442
4
59310
- . ..
59314
тандау
4
59446
4
59318
таныркат
4
59450
4
59322
тапшы
4
59454
салыстыр
4
59326
тараккиб
4
59458
сана (саған)
4
59330
тарс
4
59462
4
59334
таудай
4
59466
4
59338
Т ау рат
4
59470
саф
4
59342
тегіс
4
59474
сахара
4
59346
телмір
4
59478
сән
4
59350
тенгер
4
59482
сейіл
4
59354
теп-тегіс
4
30
1№
V* ;
—
-
4
59358
тер
4
өр
сакшы
г
Ж
1
1 Салман
-
*
-і
і салт
Сарыф
1--сауф
і
-
сел
--------------------------
59490
■
өлшеусіз
токты к
4
59494
1
шалкар
4
59626
тон
4
59498
1
Шалкарбай
4
59630
тот
4
59502
1
шариар
4
59634
төбелес
4
59506
1
шаршы
4
59638
тұл
4
59510
1
шаян
4
59642
тұлга
4
59514
1
шек
4
59646
тұлпар
4
59518
1
шек
4
59650
тұнық
4
59522
1
шошы
4
59654
тұстас
4
59526
1
шырай
4
59658
тұшы
4
59530
ыза
4
59662
тыгын
4
59534
ық
4
59666
тыныштық
4
59538
ы ксан
4
59670
тырп
4
59542
інкэр
4
59674
тіке
4
59546
)
абыз
3
59677
тікен
4
59550
1
Абылай
3
59680
тілеулес
4
59554
азар
3
59683
тіреу
4
59558
айдай
3
59686
ұза
4
59562
ұзак
4
59566
Айкап
ұрла
4
59570
айкын
ұстат
4
59574
1
айлык
үшеу
4
59578
1
айран
Хабиб
4
59582
халфе
4
59586
харап
4
59590
хасыл
4
хикаят
4
|
1
айдаһар
13
13
Й
59689
59692
13
3
59695
ак-кара
13
13
59701
1
акы
13
59707
1
акыреттік
13
59710
59594
ал
59713
59598
алапат
13
3
59698
59704
59716
хисапсыз
4
59602
аларт
1 3
59719
хош
4
59606
алдияр
13
59722
хысырыиар
4
59610
алдымен
I 3
59725
шак
4
59614
алушы
13
59728
шак
4
59618
алын
13
59731
шала
4
59622
амалсыз
1 3
59734
іII
----------3
59737
бала-шага
3
59836
3
59740
балта
3
59839
3
59743
бармактай ‘
3
59842
арап (гараб)
3
59746
бас-аягы
3
59845
аркала
3
59749
бас-басы
3
59848
армансыз
3
59752
бастыр
3
59851
ата-баба
3
59755
батпак
3
59854
атан
3
59758
батыл
3
59857
атлас
3
59761
бауыздау
3
59860
ат-тон
3
59764
бауырла
3
59863
ату
3
59767
Башар
3
59866
ауыс
3
59770
Бэзіл
3
59869
£ 3
59773
белше
3
59872
Аюлы
3
59776
беруші
3
59875
! аяулы
3
59779
Бескозы
3
59878
1 ӘДІЛДІК
3
59782
бетпе-бет
1
59881
! әзелде
3
59785
бнола
3
59884
әй
3
59788
бойдак
3
59887
I әкет
3
59791
болжа
3
59890
3
59794 •
болыстык
3
59893
3
59797
боталы
3
59896
3
59800
бу
3
59899
әлі-ак Т
3
59803
буаз
3
59902
әнбие
3
59806
бұзау
3
59905
эншейін
3
59809
бұзык
3
59908
1 әпср
3
59812
бұлай
3
59911
әрен
3
59815
бұлайша
3
59914
әуе
3
59818
бұлактай
3
59917
Бабыр
3
59821
бұрыс
3
59920
Банда л ы
3
59824
бүкте
3
59923
амандык
ан-тан
аралас
ах ■$*•■$>■£
әлдекашан
әлиф
---әлсо
^
~
4
Һ '•
——
—
*
*—
*
• ^
*■
ү
*Ч
■
байлау
3
59827
бүкіл
з
59926
байлаулы
3
59830
былга
3
59929
байы
3
59833
1 білгіз
59932
г ■
*■ —
—
—
—
—
'
--------------- ——--------------— ■
■ — — ——
—
білек
3
59935
емін-еркін
3
60034
білте
3
59938
ендеше
3
60037
гүлстан
3
59941
ене
3
60040
гайын
3
59944
ермек
3
60043
гайыптан
3
59947
ерте-кеш
3
60046
гарыздас
3
59950
есе
3
60049
гиззат
3
59953
есен-аман
3
60052
Ғ ұмардай
3
59956
есепсіз
3
60055
гылым-білім
3
59959
ескір
3
60058
гылымсыз
3
59962
жабырка
3
60061
дагдар
3
59965
жага
3
60064
далақта
3
59968
жад
3
60067
дал-дал
3
59971
жазалы
3
60070
дам ыл
3
59974
жазгытұры
3
60073
дәлел
3
59977
жазда
3
60076
дәліл
3
59980
ЖаЙылма
3
60079
дэме
3
59983
жактыр
3
60082
дәрет
3
59986
жакында
3
60085
дэріс
3
59989
жакында
3
60088
дэуірле
3
59992
жакындык
3
60091
дидар
3
59995
жала
3
60094
доп
3
59998
жалшы
3
60097
дөп
3
60001
жалыкпа
3
60100
ду
3
60004
жама
3
60103
дүнне-мал
3
60007
Ж анак
3
60106
дым
3
60010
жандыр
3
60109
Еламан
3
60013
жаннат
3
60112
егін
3
60016
жапа
3
60115
ез
3
60019
жапан
3
60118
езу
3
60022
Жапек
3
60121
емей
3
60025
жар (иар)
3
60124
емен
3
60028
жария
3
60127
емшек
3
60031
жарты
3
60130
1
3
3
3
60133
жүзді (жүзлі)
3
60232
60136
жүкте
3
60235
60139
жүріс
3
60238
Жаугаш
60142
жыландай
3
60241
жауын
60145
жылат
3
60244
жәоір
60148
жылау
3
60247
жекен
60151
жылжы
3
60250
желке
60154
Жылкыайдар
3
60253
желім
60157
жынды
3
60256
жемтік
60160
жырт
3
60259
жендет
60163
жіпсіз
3
60262
жент
60166
зарра
3
60265
жергілікті
60169
зейнет
3
60268
жердей
60172
зеректік
3
60271
жетекте
60175
зииа
3
60274
жетеле
60178
зорык
3
60277
жетерлік
60181
зындан
3
60280
жиен
60184
и
3
60283
жооа
60187
ибн
3
60286
жогарғы
60190
иле
3
60289
жойыл
60193
Иманжүсіп
3
60292
жолоарыс
60196
ишарат
3
60295
жора
60199
Калам
3
60298
жорга
60202
каішрат
3
60301
жуык
60205
кәиірлік
3
60304
кэрілік
3
60307
жары
жарылга
жаткыэ
_
.
жұбай
60208
жұлдыэдай
60211
кэріл (гарыгі)
3
60310
жұрагат
60214
кэусар
3
60313
жұт
60217
кезек-кеэск
3
60316
жұты м
60220
кейкі
3
, 60319
жүгін
60223
кслбст
3
60322
жүгірт
60226
келіншск
3
60325
жүзді
60229
ксмсигер
I
60328
I
I ке р
Кереку
кереметлі
3
казылык
3
60430
60334.
кайғысыз
3
60433
60337
кайра
3
60436
кайсар
60439
[ 60331
3- 1
кесіл
3
з
I
1 60340
кетір
з
1 60343
кайсыбірін
3
3
кешке
з
I 60346
кайта-кайта
3
60445
кешу
з
1 60349
кайтушы
3
60448
кешіктір
з
1 60352
каиын
3
60451
килік
з
1 60355
кайыс
3
60454
как
калкы
3
3
60457
көзінше
3
з
60358
1
1 60361
көкей
з
1 60364
камдан
3
60463
көлденен
3
] 60367
канағатты
3
60466
көлік
з
1; 60370
канатты
60469
көмір
3
| 60373
канғы р
3
3
көп-аз
3
60376
кап
60475
көсем
3
60379
кап-кара
3
3
көше
3
60382
капы
3
60481
күйе
3
60385
карағым
3
60484
күл
3
60388
Қаракесек
3
60487
күллі
3
60391
караллысы
3
60490
күлу
3
60394
карар
3
60493
күнбатыс
3
60397
карас
3
60496
күндес
3
60400
карау
3
60499
күндік
3
60403
карға
60502
кідір
3
60406
карт
көзде
60442
60460
60472
60478
кімде-кім
3
60409
каскай
3
3
3
кіршік
3
60412
кастан
3
60511
кіршіксіз
3
60415
катарла
3
60514
кішкентайдан
3
60418
кашык
60517
кабат
3
60421
кинал
3
3
кадірлес
3
60424
киыл
3
60523
казык
3
60427
кияпат
3
60526
■
60505
60508
60520
I кобыз
3
60529
малдаи
60628
I Қожакент
3
60532
малдан
60631
,
3
60535
Малдыбай
60634
колдан-колга
3
60538
мантык
60637
конагасы
3
60541
маңгаз
60640
коркыныш
3
60544
маныра
60643
корла
3
60547
махаббатсыз
60646
корша
3
60550
махкүмына
60649
коршылык
3
60553
махфуз
60652
косактал
3
60556
махыраоада
60655
Мәд и не
60658
куаныш
3
3
60559
60562
мәдіга
60661
құдайлық
3
60565
мэшһүр
60664
Қүлнияз
3
60568
медаль
60667
күрт
3
60571
мейіроан
60670
күтпан
3
60574
меккелік
60673
кыз
1
60577
мираскор
60676
кызу
3
60580
мойынсүн
60679
Қызылтау
3
Молдабай
60682
молдалық
60685
молшер
60688
і мүжык
60691
койдыр
коста
КЫЛМЫС
г
р.* 3
1
_%
і
60583
1
--------------- г
60586
.
- _ А
і 60589
кыргыз
3
кыргын
3
60592
кырмызы
3
60595
]
мүз
60694
кырык-елу
3
60598
1
мүнара
60697
60601
|
мүнай
60700
60604
мүндык
60703
кыстау
лай
3
3
Ләмін
3
60607
Мүсәлім
60706
магрипат
3
60610
мүше
60709
мазаттан
3
60613
Мысыр
60712
мазмұн
3
60616
мшдетті
60715
майсыз
3
60619
міиу
60718
макта
3
60622
нагыз
60721
мактау
3
60625
нажагай
60724
Нажмаш
3
60727
өле-өлгенше
3
60826
найза
3
60730
өрт
3
60829
накыл
3
60733
Өтеміс
3
60832
нала
3
60736
өш
3
60835
нам
3
60739
пайлалы
3
60838
нандыр
3
60742
панала
3
60841
нар
3
60745
парсы
3
60844
наркы
3
60748
пәни
3
60847
насыбай
3
60751
пейіш
3
60850
нәубат
3
60754
пигыл
3
60853
Нэуфіл
3
60757
пікір
3
60856
немесе
3
60760
райхан
3
60859
чесие
3
60-"бЗ
ракым
3
60862
неткен
3
60766
раушан
3
60865
низам
3
60769
рахман
3
60868
нөкер
3
60772
рахмат
3
60871
нысана
3
60775
редактор
3
60874
ой
3
60778
рет
3
60877
ойнап-күл
3
60781
рулы
3
60880
ойран
3
60784
сагым
3
60883
ол (эні)
3
60787
садака
3
60886
Щ
Й
ф
олай-бұлай
3
60790
Садукас
3
60889
Омар
3
60793
сай
3
60892
онша
3
60796
сайман
3
60895
ондыр
3
60799
сактау
3
60898
ор
3
60802
сала
3
60901
л
ор
3
60805
салауат
3
60904
орынды
3
60808
салғыз
3
60907
ошактай
3
60811
сап
3
60910
өзгеше
3
60814
саркыра
3
60913
өзді-өзі
3
60817
саты
3
60916
өкін
3
60820
сау-сәлемет
3
60919
өкініш
3
60823
сауыскан
3
60922
У
і
саяла
3
60925
ганоа
сәрсенбі
3
60928
таңсық
3
60931
тап-таза
сейсенбі
3
60934
Семей
3
60937
семір
3
60940
сенімді
3
60943
сен
3
60946
1
сикыршы
3
60949
1
СІІЯКТЫ
3
60952
1
Тәнті
Смағүл
3
60955
сом
3
60958
1
тэспі
сор
3
60961
1
гелефон
сөздей
3
60964
1
Темірболат
суы
3
60967
1
сүк
3
60970
сүз
3
60973
сүйрет
3
60976
сүйін
3
60979
горгай
сүрін
3
60982
Голебай
сыкылдан
3
60985
сымдай
3
60988
сы ны к
3
60991
сыпыр
3
60994
сырға
3
60997
таба
3
61000
табиғат
3
61003
тайғак
3
61006
гүл ік
Тайшык
3
61009
гүрме
такал
3
61012
1
тыным
талак
3
61015
1
тыныс
талпын
3
61018
тамшы
3
61021
сез
•»
1
тариқат
1
тастас
терезе
1
гогаи
гүңгыш
1
тұракта
1
т ү к ір ік
61072
уахи
✓
3
] 61123
1
Шаһимарлан
61222
ұдай
3
[ 61126
[
шен
61225
шимай
61228
ұлы к
3
3
61129
1
1 61132
шиыр
61231
ұргын
з
1 61135
ұзак
ұрт
61138
1
61234
1
шортан
61237
1
шот
61240
ұршык
3
3
I
] 61141
ұшыр
3
I! 61144
1
шүкір
61243
ұя
3
| 61147
1
Ш ымкент
61246
ұят
3
1і 61150
ш ы ндык
61249
үзіл
3
] 61153
шынжыр
61252
үйлес
3
1| 61156
шын
61255
уйрену
3
1 ОІІ59
Ш ынгыс
61258
уйір
3
1 61162
шырка
61261
үлгілі
3
1 61165
үміткер
3
үрпи
3
1 61168
1 61171
фыка
3
11 61174
хабардар
3
1
1
61264
1
Ы лырыс
61267
ыктиярсыз
61270
1
ылги
61273
1 61177
1
61276
1
халуа
3
3
1
61180
1
1 61183
ырыс
ыскат
Ышкышбап
61282
Хамза
3
11 61186
1
]
хан-кара
3
3
1
61189
1
1 61192
холла
3
1 61195
|
хылап
3
3
1 61198
хырыс
халас
Ханкеллі
1
]
61279
61285
Інжіл
ішпей-жемей
абайла
61293
]
абақты
61295
61201
1
Абылкаска
61297
3
61204
1
агатаила
61299
шактап
3
61207
агашсыз
►шалмалы
3
61210
агу
шаншыл
3
61213
1
шарап
3
61216
]
шаһзада
3
61219
1
хүкім
агузы
аластыр
адыра
61303
ажарлан
1 алкызыл
2
61377
азаи
61313
алкым
2
61379
азаптан
61315
алмастай
2
61381
аздыр
61317
алнас
2
61383
азсын
61319
алтыншы
2
61385
азуаж
61321
алуан
2
61387
ангак
61323
амансыз
2
61389
аидау
61325
Анайдан
2
61391
айдынды
61327
анар
2
61393
аилан
61329
анау-мынау
2
61395
ана(оны)
2
61397
аилык
Аймауытұлы
61333
ана(онын)
2
61399
аина
61335
анса
2
61401
айнал (аилан)
аиран-асыр
61337
аныз
2
61403
61339
апат
2
61405
61341
аптық
2
61407
Арафат
2
61409
X*
61411
арпалыстык
2
61413
аршы
2
61415
арызлан
2
61417
2
61419
2
61421
2
61423
(хайран-асыр)
айтакта
61343
аиттыр
61345
аитыс
61347
акірамін
61349
Акан
61351
Аккелін
61353
Аккошкар
61355
аксак
61357
1 арка-бас
[ арыкта
1 арыстан
1 /япмг.ийііі,гі
арыстандай
актар
61359
асты к
2
61425
Акылбек
61361
аеул
2
61427
алакандай
: аланда
аяасұр
албасты
2
2
2
2
_]
61363
1
61365
1
асхаб
Лт
2
61429
атаман
2
61431
61367
1
|1 61369
атиһам
2
61433
ат-тұрман
2
61435
61371
атты
2
61437
ал дан ы ш
2
2
алжыган
2
61373
ау
2
61439
Алике
2ёш
61375
ауна
2
61441
ауыз (агызына)
2
61443
әттен
2
1■11■ 1—
—ш
61509
]
ауыл
2
61445
эуелде
2
61511
ауырып-сырқа
2
61447
эуп
2
61513
аш (ашы)
2
61449
эурелен
2
61515
ашна
2
61451
әурелік
2
61517
аш ық(ғаш ық)
2
61453
әшкере
і 2
61519
Ащы
2
61455
Байжан
2
61521
аяз
2
61457
бақи
2
61523
аяқсыз
2
61459
бакытты
2
аяктан
2
61461
бала
2
61527
аян
2
61463
баладай
2
61529
әдет (ғадет)
2
61465
балак
9
61531
әдеттен
2
61467
балалы
2
61533
Әдхам
2
61469
балапан
2
61535
Әдһам
2
61471
балгер
2
61537
Әділше
2
61473
балға
2
61539
әзер
2
61475
балқыт
2
61541
Әзірейіл
2
61477
балыктай
2
61543
әйел-еркек
2
61479
баска-баска
2
61545
әлде
2
61481
бассыз
2
61547
әлеу мет
2
61483
батырлык
2
61549
әлқисса
2
61485
бау
2
61551
әлінше
2
61487
баһыра
2
' 61553
әми
2
61489
баягыда
2
61555
әмсе
2
61491
Баян
9
61557
Әмір-зибал
2
61493
баяндай
2
61559
эне
2
61495
бэдәу-араб
2
61561
энші
2
61497
бэдэуи
2
61563
әр (һэр)
2
61499
бэйтерек
2
61565
эртурлі
2
61501
бек
2
61567
эріп
2
61503
бекем
0
61569
әсер
2
61505
Бекжан
12
61571
эсіресе
2
61507
бекзат
2
61573
Лт
І
.
61525
Бектұр
2
61575
бүркен
2
6І64І
белбеу
2
61577
бы ксу
2
61643
белсен
2
61579
бы ксы к
2
61645
бергіз
2
61581
бмлкылда
2
61647
бері
Лт
2
61583
былш
2
61649
беталды
2
61585
білімді
2
61651
бетеге
2
61587
бірде
2
61653
бидай
2
61589
бірден
2
61655
. бойла
2
61591
бірден-бірге
2
61657
боктык
2
61593
бірер
2
61659
бола
2
61595
біркатар
2
61661
болдыр
2
61597
бірлік
2
61663
болжалсыз
2
61599
бірте-бірге
2
61665
болынкыра
2
61601
біріктір
2
61667
бораи
2
61603
бірін-бірі
2
61669
бордак
2
61605
бірінші
2
61671
боса
2
61607
бісмілласыз
2
61673
босаға
2
61609
біте
2
61675
босат
2
61611
герман
2
61677
•
бостан
2
61613
горі
2
61679
Боштайұлы
2
61615
гуле
2
61681
бөгет
2
61617
гүл-гүл
2
61683
61619
гүлден
2
61685
бөл ме
бөрі
2
61621
гүлсіз
2
61687
бу
2
61623
* Габдол
2
61689
бұзакы
2
61625
гажаГіыгі
2
61691
бұйырт
2
61627
гажап
2
61693
Бұкабай
2
61629
гажіз
2
61695
бұктырушы
2
61631
газал
2
61697
бұлда
2
61633
газбие
2
61699
бұркырат
2
61635
ғакайд
2
61701
бұхара
2
61637
галамат
2
61703
бүрге
2
61639
Ғали
2
61705
Ғали
2
61707
дос (досы)
2
61773
галымлык
2
61709
достас
2
61775
гал ы п
2
61711
дөкей
2
61777
гамкүн
2
61713
дөнгелек
2
61779
гани
2
61715
гапыдік
2
61717
дуагөй
дұш пандык
гар
2
61719
гарасат
2
ғаүамйл
61781
2
61783
дүние-жалған
2
61785
61721
дүниекор
2
61787
?
61723
д іл п р
2
61789
ғафу
2
61725
дінсіз
ғашыклык
2
61727
Едіге
2
61793
гашыктык
2
61729
Ералы
2
61795
гұзыр
2
61731
Ертіс
2
61797
ғыл
2
61733
Ескендір
2
61799
гылаж
2
61735
егерде
2
61801
ғылым-хикмет
2
61737
егес
дан
2
61739
даргаһына
2
дариға-ай
61791
61803
екеу-екеу
2
61805
61741
екінді
2
61807
2
61743
елжіре
2
61809
дастаркан
2
61745
елсіз
2
61811
даүалат
2
61747
еліт
2
61813
даугер
2
61749
енкеи
дау-шар
2
61751
енсе
2
61817
дахыл
2
61753
епті
2
61819
дән
2
61755
ерен
дәнде
2
61757
еркеле
дәреже (даража)
2
61759
еркелен
61825
дәуір
2
61761
еркелет
61827
декрет
2
61763
ерсі
61829
доғаша
2
61765
ертенп
61831
дойбы
2
61767
ертерек
61833
домалак
2
61769
есер
2
61835
домалат
2
61771
еспе
2
61837
61815
61821
2
61823
есірке
2
61839
жасар
ешкайда
2
61841
жаста
12
61843
жастан
2
61909
жабу
2
61845
жасты к (жасл ы к)
2
61911
жабы
2
61847
жасырын
2
61913
жабык
2
61849
жасмт
2
61915
жагала
2
61851
жатак
2
61917
жагалас
2
61853
жаула
61919
жадагай
2
61855
жаулык
жадыра
2
61857
жаю
2
2
2
жазу
2
61859
жаюл ы
2
61925
Жәдігер
61927
жазы-кыс
2
2
61861
61863
Жәми
61929
жайлау
2
61865
же ксұр ы іі
61931
жакы н дас
2
61867
желпі
2
61933
Жалайыр
2
61869
жслпін
2
6 1935
жалакта
2
61871
жслігі
61937
Жалал
2
61873
желіктір
61939
жалга
2
61875
жең
61941
жалганшы
2
61877
жеінл
61943
жалгыз-жарым
2
61879
жешлдік
61945
жалын
2
61881
жері
2
61947
жамбы
2
61883
жерік
2
61949
жанасала
2
61885
жету
2
61951
жандан
2
61887
жетінші
2
61953
жаншы
2
61889
жогалт
2
61955
жанбырдай
2
61891
жойылт
2
61957
жапа-жалгыз
2
61893
жонлагы
2
61959
жаран (жаранлар)
2
61895
жөндсл
2
61961
жарастыр
2
61897
жуы
2
61963
жаркылда
2
61899
жұгын
2
61965
жарымжан
2
61901
жумак (үжмак)
2
61967
жарыс
2
61903
жүмсак
ешкайсысы
жазыксыз
2
61905
61907
2
61921
61923
61969
жұмсактык
61971
иары
2
62037
жұмыл
61973
Иасин
2
62039
2
62041
жұмыр
2
61975
ила
жүз
2
61977
иманды
62043
жүзкара
2
61979
ине
62045
жүзік
2
61981
ителп
2
62047
61983
ит-кұс
2
62049
61985
иык
2
62051
жылас
61987
иір
жылкыдаи
61989
июнь
2
62055
жылкышы
61991
кэлам
2
62057
2
62059
ж ү ктей
жүн-жұрка
2
62053
жылыт
2
61993
кэлэм
жындылык
2
61995
кэріп (гарыб)
жын-шайтан
2
61997
кэріп (гаріп)
2
62063
жырак
2
61999
кебін
2
62065
62001
кедейлік
2
62067
2
62069
жыртык
62061
Забур
2
62003
кездес
загип
2
62005
кейі
зайгы
2
62007
кейіп
2
62073
62009
кемір
62075
62011
кент
2
2
62013
кенірдек
2
62079
Закар
закот
2
зангар
62071
62077
зарарлы
2
62015
кептер
2
62081
зарлап
2
62017
кепіл
2
62083
62019
кердей
62085
зэре
2
62021
керуен
2
2
зәредей
2
62023
керуендей
2
62089
зәру
2
62025
керік
2
62091
зейін
2
62027
кесе
2
62093
зорай
2
62029
кеш
2
62095
зоршылык
2
62031
кигіз
Зүнас
2
62033
киік
2
62099
62035
кию
2
62101
зарлык
и
62087
62097
князь
көбік
2
2
көоіне
көзсіз
2
2
62103
күрес
62105
кшарсынаи
62107
кіпарат
62109
кірсп
•
•
62169
2
2
62171
2
2
2
62175
62173
62177
62111
кіріс
көктей
62113
К1С1ЛІК
Көкшетау
62115
кабактаи
көкірек
62117
каоан
көлдененде
62119
кабаттал
62185
көм
62121
кабык
62187
62123
кабырга
62189
кемекей
2
2
62125
кадірсіз
62191
кентерлі
2
62127
казактай
62193
Көпкеше
2
2
2
62129
казакша
62195
62131
казд ы р
62133
Қазыгүрт
62135
кайгылы
62137
кайдар
62139
кайрак
Көтеш
62141
каиык
К )Ә Л ІК
62143
кай ы м
62209
62145
кайырлы
62211
күйле
62147
кайырсыз
күйіп-піс
62149
кал
62215
62151
калтакта
62217
күлік
62153
калыс
кү нәкар
62155
Қамажапар
62221
62157
камык
62223
62159
кана
62225
62161
кана
62227
62163
Қанафия
62229
62165
канлмллар
62167
канбяктай
Көкалдаш
көмек
көр
кергіз
көр-жер
керсокыр
көсіл
Күзембайұлы
күл-талкан
күнәлы
күнәсыз
2
2
2
2
2
2
күнәһар
күнгідей
күн-күн
күншыгыс
2
2
2
62179
62181
2
2
62183
62197
62199
2
2
62201
2
2
62205
2
2
2
2
62203
62207
62213
62219
62231
62233
/
(I
кангыт
2
62235
кигашта
2
62301
кантар
2
62237
кимас
?
62303
62239
кимыл
2
62305
Кап
капалан
2
6224!
кират
2
62307
капалы
2
62243
кисай
2
62309
капас
2
62245
кияр
2
62311
капта
2
62247
кожа-молла
2
62313
карай-карай
2
62249
Қожахмет
2
62315
каракұс
2
62251
коз
2
62317
каралы
2
62253
колайлы
7
62319
карапайым
2
62255
Қонырат
2
62321
Каратау
2
62257
коржын
2
62323
карауыл
2
62259
коркыт
2
62325
карауылшы
2
62261
коры
2
62327
каргыс
2
62263
корыт
2
62329
карлай
2
62265
коса
2
62331
кари
2
62267
косу
2
62333
кария
2
62269
косылу
2
62335
кармак
2
62271
кошамет
2
62337
карсылык
2
62273
куант
*
2
62339
касер
2
62275
куат-күш
2
62341
кастас
2
62277
кубас
2
62343
кат
2
62279
кулык
2
Лт
62345
ката (кате)
2
62281
куыс
2
62347
катай
2
62283
кұбыл
2
62349
катар-катар
2
62285
Құда (кұдай)
2
62351
катарлас
2
62287
кұда
2
62353
катты-катты
2
62289
кұдайсыз
2
62355
кауыз
Лт
62291
кұй
2
62357
кау ы н
2
62293
кұлакты
2
62359
62295
кұлан
Лт
62361
кашыр
киамет
2
62297
кұлаш
2
62363
киамет-кайым
2
62299
Кұлжа
10
62365
150
вт
2
1
-------------
2
күлык
2
62367
ла
кұлын-тай
2
62369
лагыл
кұлып
2
6237!
лаилан
2
62437
кұм
2
62373
лактай
2
62439
кұмырска
2
62375
ламин
62441
кұргак
2
62377
лауту
62443
кұрсын
2
62379
лашкср (әскер)
62445
кұрт-кұмырска
2
62381
лашкер
62447
кұрулы
2
62383
лашык
62449
кұрыт
2
62385
лашын
кұтты
2
62387
лэззатты
Кұтыб
2
62389
лсоіз
кұтылу
2
62391
леп
62457
кұшак
2
62393
маза
62459
кыбырла
2
62395
мазакта
62461
кыдырт
2
62397
майла
62463
кызар
2
62399
майлы
62465
кыздай
2
62401
майлык
62467
кызметкер
2
62403
майшак
62469
кызыкты
2
62405
Макпал
62471
Қызылжар
2
62407
мактану
62473
кызыидай
2
62409
макұлла
62475
кылбұрау
2
62411
Малгелді
62477
кылшык
2
62413
малды
62479
кырау
2
62415
малма
кыру
2
62417
мамык
кыршын
2
62419
маиа
кырыл
2
62421
мапзыл
62487
кырыс
2
62423
маржан
62489
кыс-жаз
2
62425
маркаоат
62491
кыста
2
62427
Маруа
62493
қысыр
2
62429
маскара
62495
кысырак
2
62431
мастан
62497
тФ
Лт
[
62433
62435
2
6245!
62453
2
2
62455
62481
62483
2
62485
мауык
62499
махаббатлы
Мұсабай
мұхжанасы
62567
(м үгж и іа сы )
махик
мұхит
машаиык
машина
62565
62571
62507
62573
мәлім
мән-жаи
МӘНГ1
62513
Мәртаза
М үнкір-Нэнкір
62577
мыктап
62579
мын-мын
мэуе (миүасы)
мезгілсіз
62583
62519
меилі
мейірбан
(міһірбаным)
Мергараб
мінгес
М ІН ГІЗ
62587
мінекеи
62589
мінсіз
М1СК1Н
мереке
нагыра
Мешімбайұлы
62531
нада
62597
нажасат
миграж
мидаи
м и ката
62537
назыл
Найзакызыл
молаи
62541
моллалык
62543
налыт
намаздыгер
Мұкан
62547
намазшам
62613
мұқтаж
62549
намыс
62615
Мұктасар
62551
нэжік (нэзік)
62619
мұндар
мұнсыз
62623
мұншама
неген
М ұнайтпасов
мұндас
62561
непз
62627
мұрат
62563
неліктен
62629
і
номер
2
62631
озімді-өзім
2
62697
ноябрь
2
62633
өзін-өзі
2
62699
нөмір
2
62635
өйткенмен
2
62701
Нұралы
2
62637
өлен-жыр
2
62703
нұрлан
2
62639
өлецші
2
62705
нұска
2
62641
Өленші
2
62707
нығмат
2
62643
өлшеулі
2
62709
ныгмет
9
Лт
62645
өнерпаз
2
62711
озык
2
62647
өцге
2
62713
ойдагы-кырдагы
2
62649
өцкей
2
62715
ойнас
2
62651
өр
2
62717
ойнат
2
62653
өрбі
2
62719
ойыл
2
62655
өрнекті
2
62721
октай
2
62657
өсір
2
62723
омака
2
62659
өте
2
62725
;
ОНгОН
2
62661
өткел
2
62727
;
онашада
2
62663
өтін
2
62729
;
онбаған
2
Лт
62665
пайдалан
2
62731
І
ондал
2
62667
парасаг
2
62733
І
онтүстік
2
62669
лартия
9*-
62735
оя-оңай
2
62671
гіасык
2
62737
орамал
2
62673
паш
2
62739
орнатыл
2
62675
пэле
2
62741
орынсыз
2
62677
пәле кет
2
62743
осылайша
2
62679
пэлен
2
62745
осыида
2
62681
первмй
2
62747
осындайда
2
62683
перне
2
62749
оты н д ай
2
62685
2
62751
отыру
2
62687
шрадар
2
62753
ошак
2
62689
пірлік ? |
2
62755
ояэнай
2
62691
пірсіз
2
62757
оят
2
62693
п ісір
2
62759
ояу
Лт
62695
разылас
шт
2
62761
1
1
1 почтабай шы
і•
|
ракмет(рахматы)
рамазан
Расула
ш
рауа
рәсім
2
[
2
2
Т
2
1
62763
|
62765
1
62767
|
62769
1
62833
62771
саятшы
62835
сәжде
62837
Сәрсенбай
62841
2
1
1
Рум
«г
2
2Ля0
62773
I
62775
рұксат (ұлыксат)
2
62777
1
сәтті
сабырлык
2
1 62779
1
сексен
сагадат
2
62781
1
секір
2
62^83
1
62785
1
62787
1
62789
1
62791
1
семірт
1
сенек
62851
1
сенім
62853
1
серкесіз
1
серме
1
сері
12
62793
1
62795
1
1
си
2 1
?
162861
12
2
1
62797
1
62799
1
сирак
2
1
Сияр
1 2
62801
1
содан
62803
1
сойыл
62805
1
сона
62807
1
сондықтан
62809
1
сопылык
2
62875
12
62811
сөйлесу
9Ф
0
62877
саршұнак
Г 2
62813
сөндір
2
![ 62879
сауга
12
62815
Стамбул
2
| 62881
саугала
2
62817
суса
2
1 62883
саудала
2
62819
1
сусыз
2
1 62885
саудыр
2
62821
1
суындай
2
1 62887
саудыра
2
62823
] 1 суырыл
2
1 62889
сауык
12
62825
сұктан
2
1 62891
сауын
12
сұла
2
| 62893
ретте
Сагынай
садага
саза
сайлаут
сактату
салактат
саламат
салбыра
салкын
Салма
салтанатлы
санал
сарп
сарсан
сарт-сауан
2
2
12
2
12
2
12
12
12
1
1
62827
)
■-- -- -- — ----
62847
2
62857
62859
1 62863
2 1
62867
2 1
62869
2
1
62865
1'лУ
—
62871
62873
-
|
сұнкылда
2
сұраусыз
62895
таканпар
62897
такуа
2
62961
62963
сүйе
2
62899
гакуалык
2
62965
сүйеніш
2
62901
такым
2
62967
сүйкен
2
62903
талаи
сүйкімді
2
62905
галда
2
62971
сүйінші
2
62907
талкан
2
62973
сүлтік
2
62909
тану
2
62975
сүре
2
62911
танык
2
62977
сыбыр
2
62913
таныс
2
62979
сыгыр
2
62915
таныт
62981
сылдырла
2
62917
таныту
62983
сымбат
2
62919
тангажаиып
62985
сынас
2
62921
тандан
2
62987
сынау
2
62923
таисртец
2
62989
1
62969
■
таныркан
62991
тарат
62993
2
62925
!
--I
62927
!
-------1
62929
|
тарау-тарау
62995
сырғы
2
62931
!
тарткы?
62997
Сырдария
2
62933
| таргпа
1
I
сынды
2
сындыр
2
сырғана
.
.
.
.
.
.
.
2
62999
2
63001
сырттан
2
62935
сіз(сізлер)
2
Лт
62937
тастай
63003
сілкі
2
62939
гасфик
63005
сілте
2
62941
гат
63007
сін
2
62943
таһаратсыз
63009
табандат
2
62945
таяктаП
63011
табын
2
62947
таяу
таган
2
62949
тэж
тағыл
2
62951
тажа
2
62953
тэн (тін)
63019
тазар
2
62955
тэкапнар
63021
Тай
2
62957
тсз
63023
тайынша
2
62959
ісксср
63025
і
------.-------1
|
1
тарту
тэжім
2
63013
63015
2
63017
телеграмма
тентірет
тиек
тиындай
тиянакты
тогыт
токтат
токты
толықсы
тон
ТО Ң
торы
тоты
төбет
төле
Төлжан
1
1 63029
[
ТҮР
2
63093
1
түрегел
2
63095
2
1
6303і
1
Түркістан
2
63097
2
63033
1
63035
1
1
түсін
2
63099
1
тыиыл
2
63101
63037
1
63039
1
1
тыйыш
2
63103
тын
2
63105
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
тұман
2
63109
63045
1
ты ңла
2
63111
63047
1
63049
1
1
тып-типыл
2
63113
1
Т ІЗІЛ
2
63115
63051
1
1 63053
ТІЛ
63117
тіл-жак
63119
2
63121
1
тін
2
63123
63059
1
тірек
2
63125
63061
1
тірке
2
63127
1
тірідей
2
63129
2
63063
1
63065
1
1
тірік
2
63131
2
2
1
63067
1
[ 63069
1
тірілу
2
63133
|
үагыла
2
63135
2
0б*
Я
тұйгын
тынлаушы
ТІЛСІЗ
төңірек
төте
1
1
төн
төрт-бес
63107
ты ндау
63041
I
63043
1
63055
1
63057
1
2
2Лт
төркін
63027
2
63137
үагыз
І
1 63073
1
уам
|
Уак
63141
Тұрсынбай
2
2
1 63075
уат
63143
тұрыс
2
1 63079
1
уәзипа
тұтат
2
1 63081
1
уәли
63147
тұтқын
2
1 63083
1
үкала
63149
түгендеу
2
63085
1
үкалан
63151
түйіл
2
63087
уыз
63153
түк
2
63089
үыс
63155
түне
2
63091
ұзат
63157
ТұманбаЙ
тұрарлык
2
63071
2
63077
2
2
63139
63145
г
2
ұйткы
ұлан
2
ұлық
2
ұмсын
------------------ ----------------------------------------------------------------
12
1
¥н
2
63159
63161
1
63163
1
63165
1
63167
1
хикмат
2
63225
Хосекен
2
63227
хош
2
63229
хүжыра
2
63231
хұмайын
2
63233
Хызыр
2
63235
хыл
2
63237
ұран
2
63169
1
63171
1
ұрлат
2
| 63173
һайбат
2
63239
ұстау
2
1 63175
һаман
9
63241
ұсын
2
63177
һамма
2
63243
|1 63179
һэм (гам)
2
63245
1[ 63181
шабак
2
63247
63183
1
| 63185
шагыр
2
63249
шагырлык
2
63251
63187
1
63189
шайкал
2
63253
шайнек
2
63255
шайтандай
2
63257
шакырым
2
63259
0
Лт.
63261
2
63263
9
63265
ұнау
*
12
2
9
*
ұтыл
үй
2
( 2
үйлір
үйтіп-бүйт
I 2
2
үйіл
Фт
Лт
үкім
12
үмбет (амнтке)
| 2
63191
1
| 63193
үмітсіздік
1 2
1 63195
1
шала
үркі
[2
1| 63197
шамала
Үрім
1I 2
]1 63199
шамсыз
1 2
1| 63201
шамшырак
2
63267
7
1 63203
шамшырактай
2
63269
формы
1 2
| 63205
шана
2
63271
француз
1 9
1 63207
шаншу
2
63273
63209
шаншы
2
63275
63211
шаптыр
2
63277
63213
шарбак
2
63279
63215
шарбат
2
63281
1 үсті-басы
фор
1—......... 11
1
"1
хазрет
хал-ахуал
халык-жұрт
Лт
[ 2
I 2
1
|
Л 0
2
ханзада
і 2
харакат
2
63217
шарла
2
63283
харидар
12
63219
шарык
2
63285
хас
І
63221
шаттан (шатлан)
тт
9
63287
хауыз
12
63223
шаггык
2
63289
2
шаһадат
63291
шынымен
2
63362
шаһарлы
63293
шыракшы
2
63364
63295
шырма
2
63366
63297
шырылда
2
63368
2
63370
Шаһарман
2
шаһизаг
шаһит
2
63299
шілтен
шаһүаиие
2
63301
ызгар (аз һар)
шашып-төк
2
63303
ык
2
63374
шәниіне
2
63305
ылайлан
2
63376
шәріп
7
63312
ынтык
2
63378
шәріф
63314
ынгай
2
63380
шебер
63316
ыңгайлы
2
6338
шеберле
63318
ыргап-жыргап
63372
63384
2
63386
шенгел
2
63320
ырзалык
шерменде
2
63322
ырылда
63388
шешу
2
63324
ілгергі
63390
шикі
2
63326
ілес
2
63392
шипа
2
63328
ірге
2
63394
шолтанда
63330
ірі
2
63396
шомыл
63332
ірімшік
2
63398
шопан
2
63334
іс
2
63400
Шортанбай
2
63336
ішкен-жеген
2
63402
шөк
2
63338
ішкі
2
63404
шү
2
63340
яки
шүлас
2
63342
япырм-ау
2
63408
шұбар
2
63344
аб
2
63410
63346
абад
2
63412
шұбыр
63406
шұлгы
2
63348
абайсызда
63413
шұлгыт
2
63350
абзал (афзал)
63414
шүйгін
2
63352
абзалысыз
63415
63354
Абиаз
63416
шүмек
шүршіт
2
63356
Абигашым
63417
шыдат
2
63358
Абрахымат
63418
шыншыл
2
63360
Абыз
63419
Абырар
I
63420
азһар (ызгар)
I
63453
агаз (уагаз)
1
63421
азын-аздай
1
63454
аганыздай
1
63422
1
63455
агар
1
63423
1
63456
агарт
1
63424
Айа
Айадахарыс
(Аббалахяпнс)
айбатлы
1
63457
агатай
1
63425
айбатындай
1
63458
агаш (агашлар)
I
63426
айгайла
1
63459
ағаштай
1
63427
айгаша
1
63460
Агзам
1
63428
айгыр
1
63461
ағзым
1
63429
айгыр
1
63462
Ағыбай
1
63430
айгырдай
I
63463
агыз
1
Ағылайы
1
63431
айдас
I
63464
1
63432
айдат
1
63465
агыл-тегіл
1
63433
айдаһардай
1
63466
ағырап
I
63434
Айдос
I
63467
агытыл
1
63435
айды н
1
63468
адаб
I
63436
айдында
1
63469
адакта
1
63437
ай-күн
1
63470
адам (адамлары)
1
63438
айкас
1
63471
адрес
I
63439
айкыш
1
63472
ажалсыз
1
63440
айлакерлік
1
63473
аждат
1
63441
айлаи
1
63474
аждаһа
1
63442
айнал (айлаибай)
1
63475
ажыд
1
63443
айналма
1
63476
ажырас
1
63444
айналыс
1
63477
ажырат
1
63445
айну
1
63478
азал
1
63446
айныма
1
63479
азаматтык
I
63447
Айса
I
63480
азандай
1
63448
айсыз
1
азаншы
1
63449
айтаууаккүфс
1
азатлы
1
63450
айткіс
1
аздай
I
63451
айтгіастай
1
63482
к-ІЙ
І^І - -^-V
- ’*
63483
- - - -- ш
- -- --- -■
63484
азу
I
63452
айтулы
і
[^63485
]
'
63481
айтушы
1
63486
А ктау
63519
айтыс
1
63487
Актілес
63520
айһа
1
63488
акшалы
63521
айшип
1
63489
акшасыз
63522
айшылык
1
63490
акыл (ғакыл)
63523
айшылык
1
63491
акыл-парасат
63524
айыл
1
63492
акым[ак]
63525
63493
акымактык
63526
айым
|
айыпсыз
1
63494
акынсы
63527
айыпты
1
63495
акыр
63528
айырау
I
63496
акыр/ахыр/
63529
айырбас
1
63497
акырағы
63530
айырбаста
1
63498
акыргаш а
63531
айырғандай
айысла
і
; 63499
акыр-өлім
63532
1
63500
акырт
63533
акырын /ахырын/
63534
акырын
63535
акырын-акырын
63536
ал (сол уакытта)
63537
ал
63538
ала
63539
алай-түлеи
63540
алакиддом
63541
алала
63542
аламигына
63543
аласа
63544
63512
алашак
63545
63513
алғаш
63546
63514
алғашкы
63547
63515
алгылым
63548
63516
Алгынайага
63549
63517
алгыс
63550
63518
---
алдамала
63551
(сыйлагыл'1
Айя
актыш
ак
Ақай
акайд
Акбала
Акбеттаут
акбоз
Акбота
А қкөбі к
акқүба
акпан
акпейіл
акпейілді
акса
ақсанда
ақселеу
актал
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
63501
63502
63503
63504
63505
63506
63507
63508
63509
63510
| 63511
,
алдап-сулап
63552
63585
алдау
І
63553
Қаракесек
Алшынбайұлы
алдауыш
1
63554
алым
63587
Алдияр
1
63555
алыптык
63588
алды (акірінде)
1
63556
алыстыр
63589
алды-алдына
1
63557
амалшыл
63590
алдынгы
1
63558
амин
63591
алегатеме
1
63559
амыруын
63592
Александр
1
63560
ангам
63593
алжапкыш
1
63561
анда
63594
алжынте
1
63562
андек
63595
алка
1
63563
анна
63596
алкын
1
63564
аннфуку
63597
Алла-акбар
1
63565
ансар (атрыныц)
63598
Алласыз
I
63566
анысы
63599
Алла-тагала
1
63567
ангар
63600
аллатер
1
63568
анда (анла)
63601
аллаһу-аглам
1
63569
анда
63602
Алмынтаһн
1
63570
андаи
63603
ална
1
63571
андулы
63604
алпыс (алтмыш)
1
63572
андыс
63605
ал-рахман
1
63573
анкаи
63606
алтухид
1
63574
анкау
63607
Алтыбас
1
аңсыз
63608
Алтыбас-Қыпшак
1
63575
!
-------- 1
63576
|
анырай
63609
алты -жеті
1
63577
1
Апай
63610
алты н-жез
1
І|
аиагу
63611
алтын-күміс
I
63578
, ^
63579
ар[т]ык
63612
1
63580
араои
63613
.
Г
Алшыибай-
■
■-
-----------------
алхин
~
---------------
5
1
{
63586
алхыр
* .... 1 алшан
1 1 -----алшаһарыт
I
63581
арал
63614
1
63582
арамза
63615
і
63583
арамсын
63616
алшедан
1
63584
Арасан
63617
Арғынұглы
63651
ардак
63652
аркалау
63621
ар-нам ыс
асхап (асхаплар)
63653
асыктан
63654
63655
63622
асып-сасып
арна>
арсалакта
63624
асыр
арсаланда
63625
асыра>
арсыз
63626
артык-кем
63627
артык-кемсіз
63628
артыктык
63629
63657
ат (әсерін)
ата-анадаи
63662
ата-аналы
арыздас
арыслан
ас (аты п)
аса таяк
[асатаяк]_______
асалаумағалейкум
63631
ата-анасыз
63632
Атажан
63633
Атайкырғыз
63634
Атай-Қыргыз
63667
ат-көлік
63670
63636
63637
атлыгы
аттан
Асам
асан
Асан кайгы
асейті
аскабак
аскан-таскан
63642
(атыланбагын)
аттаныс
63673
атты
63674
Атыгай
63675
63676
63643
63644
63672
Атымтай
63677
ауаз (әуез)
63679
аскап
асла (айлады)
63646
63647
аүан
астакамит
астор
аудан
аударыл
аударыс
63684
аякасты
63717
ауд ы р
63685
ая к-бас
63718
аузы-басы
63686
ая к-кол
63719
аүкым
63687
аяқта
63720
аула
63688
аяк-табак
63721
аулад
63689
аяла
63722
аулау
63690
аямпаз
63723
аумаган
63691
аян
63724
аумаи
63692
аян
63725
аумала
63693
аяншыл
63726
аутай
ауыз
63694
аяу
Әбубәкір-
63727
63695
63728
ауырла
63696
лдык
Әбубәкір-Сыдык
ауырт
63697
Әбулһайыс
63730
афги (асыгы)
63698
Әбушайыры
63731
ахидана
63699
Әбушакыман
63732
Ахметтейде
63700
Әбілбашар
63733
Ахон
63701
Әбілкасым
63734
ахүал
63702
әдан ы
63735
аһил
63703
әдсбиет
63736
аһыл (кұл)
63704
әлеп (эдеп бірлан)
63737
аһыла (иглап)
63705
эдспсіз
63738
аһыл-гылым
63706
эдспсізлік
63739
аш (айтса)
63707
эділ (гаділ)
63740
ашан
63708
әділстті
63741
аш-арык
63709
эдісті
63742
Ашдира
63710
Әжекс
63743
ашпалы
63711
эжептэуір
63744
аштык
63712
Әжібай
63745
ашы
63713
эзһара (эшкерс)
63746
ашын
63714
эзіллсс
63747
ашып-арып
63715
эзір (хазір)
63748
(агызаныздан)
63716
І әзір
63729
63749
әитпесе
63750
63783
63784
әкендеи
эке-шеше
63752
әнеки
63785
Ә КІЛ
63753
ӘНИІМ
63786
ЭКІМ
63754
әнгілен
63787
63755
элгі
63756
63757
63788
(һіфтиегін)
эрбіреу
63789
эрине
Әлдэл
63758
эрлі-оерлі
63791
элдекаида
63759
эруак (аруак)
63792
эріп (харіпті)
63793
әріп /харіп/
63794
әлденеше
элденешеу
элек
63762
элекедеи
63763
электен
63764
63795
эсерлі
63796
эскер (лашкер)
63765
63766
63767
элмұфұзежды
63799
әтір (гатір)
әуеле
эуелінде
(а.ууалынла)
Әужан
эл-харакат
63770
элһам (елһам)
63771
63772
эулет (ауладына)
эуре-сарсан
эшкереле
Әліден
63774
элімжеттік
63775
элімсак
63776
оагалы
элінше /хэлінше/
63777
багана
эманна
63778
оагас (бахыш)
63779
багбан
Әмен
әмір (сирина)
імнен
оагзы
63813
63781
Багира
63814
63782
баглан
63815
г
бағымла
1
63816
бактаиіы
бад
І
63817
бақыла
баданыма
I
63818
бадид
і
63819
бақырай
бадырай
1
63820
бакырауык
63853
бажай
1
63821
бакырт
63854
базына
1
63822
бакыт (бактысы)
63855
байан
і
І § ! 63823.
Байбейсенкызы
і
1 63824
Байбек
і
( 63825
1 і
1 63826
Байдалыдай
і
1 63827
балгын
бай-жарлы
і
1 63828
балдырган
Байгелді
Байжігіт
і
бай-кедей
байкала
байкас
►
1 байкау
1
63831
1
1 63832
1
1 63833
балкы[т]
Балтакара
балтала
бал-іііекер
Байкошкар
1 1
і1
байлас
і1 1
| 63835
байлат
11
1 63836
байлаулык
1 1
1 63837
байлаусыз
1
Баймолда
1 1
63839
63872
Байназар
і
63840
63873
і
63841
63874
бай-уандай
11
63842
баракат
63875
байымдау
1 1
63843
барғыз
63876
байыт
1 1
63844
бардай
63877
бакан
] і
63845
бардйнжоктан
і ....................
1
1
і 63830
1 1
балалык
63829
1
1
11 1
оакытсыз
і
63834
баліпыктай
Бамдатта
63838
■■■■■-
байт
бакас
11
63846
Баркоз
бака-шаян
1 1
63847
баркыт
бак-кұс
11
63848
63879
Барлыбай
63882
батырша
63915
барлык
63883
оаулы
63916
оармактык
63884
баулы
63917
оарушы
63885
баусыз СН
63918
барһам
63886
бауырсак
63919
оарымташы
63887
бахас
63920
оарып-оарып
63888
Бахауалдин
63921
оарыс
63889
баһа (баға)
63922
бас (баһынынды)
63890
баһа кн
63923
баскандай
63891
Баһадур
63924
баскан-тұрган
63892
баһадүр
63925
оаскыш
63893
баһар
63926
Баспа
63894
Баһауалдин
63927
оаспа-оас
03895
баһра (паһра)
63928
оаспана
оастал
63896
баһра
63929
63897
баһыралан
63930
63898
баһырасыз
63931
63899
башарат
63932
63900
оашаратлік
63933
63901
баян [шаяны]
63934
63902
Баянауыл
63935
63903
баянда
63936
63904
оаяндау
63937
63905
Баянтаусыз
63938
63906
бәди
63939
63907
бәйгегердей
63940
63908
бәйгелі
63941
63909
бәйгі
63942
63910
бәйтерексіз
63943
63911
бәйшешек
63944
63912
бәйіт
63945
оәкі
63946
оәкір
63947
(б а ш л а н п а с )
бастасындам
оастаүшы
оасты-оасты
оастык-ұлұк
оасу
оасшы-кажы
басы-көті
оата-оата
оат-оатыс
батнн
Батпа
оатпаушы
Баттал
оаты н
батыр
батырсын
Батырхан
63913
63914
\
бесті
оәлки
63948
бәлкім
63949
бәрәдарлар
бәрекелді
63950
беттс
63951
беттен
(барекалла)
бәрібір
Бибісі
63952
бидайыктай
63953
Бэсентиін
Бидан
оикаиратты
63954
бэсенде
бәтшагар
63955
бәхил (быкыл)
63956
(бигайратты)
бикарар
Бегалы
63957
билеп-төсте
бедел
63958
бедер
63959
бедеу
63960
63987
63988
63989
63990
63991
бин
Оиналар
63992
63993
бедірей
63961
(наяандарга)
биопа (биуафа)
бедірей-бетпак
63962
Бирубардан
Безкозы
63963
63996
бейбіт
63964
63997
63994
63995
63965
Бифатима
63998
1
63966
бихабар
63999
бейсенбі
1
63967
биһош (байгүс)
64000
бейшаралау
1
63968
биіктік
64001
Беккұл
1
63969
биязы
64002
бектік
1
63970
64003
бекі
1
63971
64004
бекін
1
63972
бер (берігін)
1
63973
бергі
1
63974
бейне
—
—
—
----—
----- ---Бейсакай
бергіштік
Бердібек
1
1
бозбалалык
64005
64006
63975
бозкаска
63976
бозы м
\ 63977
берекелі
1
|
-4
I бойлай-бойлай
64010
берілгендей
і
63978
бойлы
64011
бес-алтау СА
і
63979
бойынша
64012
Бесммүхамед
і
63980
боктау
64013
Боктыкайын
1
64014
бурыл
64047
бол (бокка)
1
64015
буын
64048
бол (болмыш)
1
64016
буын-буын
64049
болаттай
1
64017
бұ[р]
64050
болды-болды
1
64018
бұ[ры]н
64051
боп-болган
1
64019
б ұга к
64052
бора
1
64020
Бұгыбай
64053
борандай
1
64021
Бұгылы
64054
бордай
1
64022
бұйрыксыз
64055
борышкор
1
64023
бұиырыл
64056
босан
1
64024
бұка
64057
Бостан
1
64025
Бұқа
64058
бостандык
1
64026
Бұкар
64059
бояқ
1
64027
Бұкара
64060
бояу
1
64028
бұкара
64061
бөгежекте
1
64029
бұктыр
64062
Бөкей
1
64030
оұла
64063
бөкен
1
64031
бұлбұл-карга
64064
бөктергі
1
64032
оұлбұлсыз
64065
бөлек (бұл екісі)
1
64033
оұлдаушы
64066
бөлек-бөлек
1
64034
оұлдырау
64067
бөлекте
1
64035
бұлжытпа
64068
бөлектен
1
64036
бұлжытпай
64069
бөлекше
1
64037
оұрал
64070
бөрік
1
64038
оұралкы
64071
бөтелке
1
64039
оұрамалы
64072
бөтен-бастак
1
64040
бұрап-бұрап
64073
бөтен-жат
1
64041
оұркыра
64074
бөшкеле
1
64042
бұру
64075
бриллиант
1
64043
бұршақ
64076
Буалмирхан
1
64044
бұрым
64077
буландыр
1
64045
бұрынды
64078
бура
1
64046
Бұрыш
64079
бұрыштай СН
біле-біл
64113
оұтак
біле-коре
64114
бұтактай
білсктей
64115
В#**
Бұхарай
білскті
64116
Бұхарай-шэріф
білуші
64117
бүгінгеше
біліс
64118
біния
64119
біп-биік
64120
бірада
64121
бірде
64122
бірде-бір
64123
бір-екеу
64124
64092
бірем-бірем
64125
оүркеу
64093
біржола
64126
бүркіттей
64094
біржолата
64127
быксы
64095
біридадан
64128
былғау
бірла
64129
былкылдак
бірһам
64130
былтыр
бірінен-бірі
64131
былтырғы
біс
64132
былшн
бісміллэсіз
64133
былшыллас
біссімілла
64134
бүкен-бүкен
64135
оылыклык
бітидасы
1
| 64136
1
біту
1
1 64137
1
64138
1
|6 4 1 3 9
1
газет (газетлерге) | 1
|1 64140
I
ганжу
Г
бітім
верный
біз (бплер)
64107
біз (бізлерге)
Білэлмолда
білгүш
(білгішірек)
білдірт
1
1
1
1
1
генсрал
11
[V
’
1 64142
1
і 64143
гинвар
1 і
1[ 64144
гөй
|Г і
1 64145
64109
гаухар
64110
1
1
64141
губернатор
64146
Ғамбар
1
1І 64179
гуоерно
64147
гамиден
1
64180
гул
64148
гамикер
I
64181
гулдей
64149
гамкін
1
64182
Ғабба-Расул
64150
гамыл
I
64183
Ғабда
64151
ганибет
1
64184
Ғабдал
64152
ганимат
| 1
64185
Ғабдімұтылаб
64153
гапыл
1
64186
]
гадалат
64154
гапылдык
1
64187
|
і
«ш
1
г
гадалатлы
гадатлатлы
(аділетті)
гадет
64155
гапыт
1
64188
64156
гараз
1
64189
гарап
1
64190
64158
гарык
1
64191
64159
гары ш
1
64192
64160
гаріп (гарібларга)
1
64193
64161
гаріп-касар
1
64194
64162
гаріп-касір
1
64195
64163
гаріплік
1
64196
64164
гаріпш ілік
64165
гасер
64166
гауамал
1
64199
64167
гау ам л ы к
1
64200
64168
гауан
1
64201
64157
газалатіл
-
газаптан
газаттык
Ғазы
газіз
Ғазірэйіл
гаиал
гайыр
Ғаксырама
гакайатта
гаклия
1
64197
^
1
64198
64170
I
64203
64171
гизза
1
64204
64172
гимарат
1
64205
64173
Ғинан
1
64206
64174
гинаят
1
64207
галым (галымлар)
64175
гұздам
гұлама
I
64208
Ғалі
64176
64209
галік
64177
(жамаганын)
Ғұмар (Омар)
1
1
64210
галімлік
64178
Ғұсмандай
1
64211
Ғалайһи
галеикум
галиында
1К
1.
1
I
Ш
гаял
гала
—
п
64169
гал
1
ц
п
гаурат
гакылсыз
№
1
I
1
64202
і
||
■
IІ
І
А
даетархан
Гұшман (Оспан)
гұшыр
64213
даүазасыиа
64247
64214
ғыдырымнан
64215
64216
64245
даулас
(низахаласкан)
даүсыз
64249
ғылым (каллам)
64217
ғылымндан
64218
даү ыл
64251
ғымырак
64219
дауысты
64252
ғындаба
64220
Даштия
64253
гырыйып
64221
даярлас
64254
дәйек
64255
дэйім
64256
гыса
ғыхжап
64223
даоыл
64224
64250
64257
дагдарт
дагдару
64226
дэмелі
дагүата
64227
Дәпен
64228
дәнеце
дайым
64229
64259
64261
64262
64230
аәрісхана
64263
дакыл
64231
Дәулетбск
64264
залбаса
64232
Дэулетхан
64265
далда
64233
дэуіт (дэуід)
[амолла
64234
64267
64235
аамыл-дамыл
64236
дамылсыз
64237
даиа-данышпан
64238
64239
64269
дедектет
64270
64271
аелебе
64272
64273
демс
64274
дсмсүші
64275
дарғаһына
64242
дар-дар
64243
64276
дария-мұхиттай
64244
64277
диуал
дүрисат
64278
( 1
1
64311
ц |
і
•
1
64279
дүрмек
і
64312
1 1
64280
дүррі
і
64313
доверной
і
64281
дүрс-дүрс
1
64314
дозакы
1
64282
дүрсілдет
1
64315
диуар
диірмен
г
долдан
і 1
64283
дүрілде
1
64316
долы
і і
64284
дыбыс
1
64317
1
64318
доптай
1
64285
лым-ак
дос (дослардын)
I
64286
діл
і
1:
64319
Р
■
1
дос (досты)
дос-дұшпан
64287
ділда
64288
ділла
і
64320
64321
дөнен
1
64289
ділмэр
і
64322
дөң
1
64290
дін-есен
1
64323
64291
дін-қарындас
1
64324
дуанбасы
1
дула
1
64292
дін-мұсылман
1
64325
дулыга
1
64293
ді нгек
1
64326
думан
1
64294
дінке
1
64327
душарлас
1
64295
дір-дір
1
64328
дуылдас
1
64296
дірілде
1
64329
дүгай
1
64297
Еділ
I
64330
дұние
дүш пан
1
64298
Еділ-Жайык
1
64331
64299
Елдай
1
64332
64300
Елеу
1
64333
64301
Ерейментау
1
64334
64302
Есбай
1
64335
64303
е (едім)
1
64336
64304
ебедейсіз
1
64337
64305
еге
1
64338
64306
егер (агар)
1
64339
64307
егер (ауарда)
1
64340
64308
егеу
1
64341
64309
егіндей
I
64342
л
64310
едіплар (едилар)
1
64343
!
(лүіпманкін)
дұшпан-дос
Дүйсекей
1
1
1
дүмбіл
1
дүмше
1
дүниедос
1
дүние-дүние
1
дүние-жүзі
дүниеконыз
дүрбі
дүрди
дүре
1
1
1
1
1
■
і
У
ездік
64377
64344
64345
ерікті
64378
64346
ерік-ыктияр
64379
64347
есама
електе
64348
есектеи
елен-селен
64349
есеи
64350
есен-саү
64351
есепте
екіұдаи
елесте
64383
64352
елеусіз
64353
естір
елтіс
64354
естірт
елшілік
64355
елікте
64356
елистеи
64357
емтикан
64358
есіл-дсрті
емтикансыз
64359
есім
64387
есікші
64392
64393
енді
енбексіз
64361
64394
еніре
64362
64395
епте
64363
ептейлі
64364
ер (ерідім)
64365
ерегісу
64366
еркелік
64367
еркіидік
ет (елтіп)
64397
ешқаисы
64399
Жаббар-кұдірет
64401
еркінше
64370
64403
ертегі
64371
64404
ертемен
64372
64405
ертенді-кеш
64373
ер-токым
64374
ертте
64375
жагдапсьп
64376
жагсн
жага-жсн
64407
\
жағу
1
64410
Ж акып (Иаков)
1
64443
жағы мды
1
64411
1
] 64444
жадағай
1
64412
жалактат
жаланашта
1
64445
1
64446
жадағайлык
I
64413
(жаланашлап)
жаланашта
жаз (иазған)
1
64414
жалау
1
64447
жазашы
1
, 64415
жалашы
1
64448
жазғұтұры
1
64416
жалбанда
1
64449
жазғытұрғы
1
64417
жалғансы
1
64450
жаздыгүні
і
64418
жалғанш ылык
1
64451
жазды-кыс
1
64419
жалгас
1
64452
жазира
1
64420
жалдамалы
1
64453
жазмыш
1
64421
жалко
1
64454
жазу (иазу)
1
64422
жал кау
1
64455
жазу
1
64423
жалкаулык
1
64456
жазушы
1
64424
жал-конды
1
64457
жазым
1
64425
жаллат
1
64458
жайдыр
1
64426
жалмауыз
1
64459
жайлы
1
64427
жалпак
1
64460
жайма
1
64428
жалпакта
1
64461
жайрат
1
64429
жалпылда
1
64462
жайсыз
[ 1
64430
жалт
1
64463
жайт
1
64431
жалтак
1
64464
Ж айык
1
64432
1
64465
Жайыкұлы
1
64433
жалтаң
жамағат
1
64466
1
64467
Ж амалындай
1
64468
жаманат
1
64469
жамандаушы
1
64470
жаман-жаксы
жамбас
1
64471
(жанбаска)
жамға
1
64472
І
64473
Жамон
1
64474
жамыра
1
64475
жакір
жаксы (иакшы)
жаксыла
жаксырак
жактау
жакты-жанды
ж акұт/иакұттан/
жакындас
(жакмнласмп)
жакынырак
1
1
1
1
1
1
1
1
I
64434
/жймзгугяяр)
Ж амадат
Щ
64435
64436
64437
64438
64439
64440
64441
64442
і
і
1
Жалпар
64509
жапсыр
64510
жарак
64511
жаракатта
64512
жарамсьп
64513
жаран (пранларга)
64514
хсаран
64515
жарарлык
64516
Жараткан
64517
жаратушы
64518
жаратыл
64519
жардай
64520
жарканат
64521
жарканаттай
64522
жарк-жүрк
64523
жаркын
64524
жармысы
64525
жару
64526
жарыксыз
64527
жарыктай
64528
жарылкау
64529
жарымсс
64530
жарысгыр
64531
жарыт
64532
жасал
64533
жасар
64534
жасау
64535
жасаура
64536
жасауыллык
64537
жаскан
64538
жаслык
жастыктагы
64539
(жасяыктягы)
жастыктагы
64540
64541
жасу
64542
жәбірлес
64575
жасык
64543
Ж эдігер-Ж энібек
64576
жасыл (жасын)
64544
жэ д і гөй
64577
жасырын
64545
Жәке
64578
жатта (жатла)
64546
Жәмін
64579
жату
64547
Жәнібек
64580
жатык
64548
жегү
64581
жатып-түр
64549
ж епз
64582
жатыпішер
64550
жекжат
64583
жауаптас
64551
жеккөрінші
64584
жаудай
64552
желжетпе
64585
жаудыр
64553
желкомда
64586
жауды р
64554
желөкпелік
64587
жауказындай
64555
же л і гу
64588
жаулан
64556
жел іле
64589
жаулы
64557
женге
64590
жаурын
64558
женсік
64591
жаушы
64559
женсікшіл
64592
жауыз
64560
жер-жемесін
64593
жауыздык
64561
жер-көк
64594
жауылша
64562
жер-көктей
64595
жафа
64563
жер-су
64596
Жаһанша
64564
жерұйык
64597
жаһат
64565
жесір
64598
жаһил
64566
жет (жетісіп)
64599
жаһит
64567
жет (житармыз)
64600
жаһуд (жөйт)
64568
жетек
64601
жаһут (жөйтке)
64569
жетеу
64602
жаһут (жөйіт)
64570
жеткізу
64603
•
•
жаһыл
64571
жеткісіз
64604
жаялык
64572
жету (жеткуші)
64605
жаяулат
64573
64606
жәбір-жапа
64574
жетік
жетімдік
(жетімлік)
64607
жүса
жик (жілік)
жикат
64610
жинас
жиылыс
жуык-жат
64643
ЖҮЫНДЫ
64644
жиын-той
64612
жия-жия
64613
жуыт
жогырак
64614
жүбант
жок-жок
64615
жұгу
жоктал
64616
жұлырык
жоктау
64617
жұдырыктай
жүкарак
Жолаба-Қыпшак
Жолан
64619
жұкарт
64652
жолат
64620
жүлкын
64653
жолбасшы
64621
жоллагы
64622
жолдай
64623
жолүзра
64654
жүлын
64655
64624
жүма/жүмга/
64657
жолшыбай
64625
жұмак-иман
жолыгу
64626
жүмалап
жомарттылык
64627
Жүман
жон
64628
жоргадаи
64629
64659
64662
жұмла
жүмсал
жоргалат
64664
жорык
64631
жорыт
64632
жосы
64633
жосып-жосып
64634
жұрт /жүайг/
жөит
64635
жүртсыз
Жөкен
жөн (сепсе
64636
жүткын
йі
жыгын)________
жөне
жөһит (жөйиттщ)
жүмыртка
64667
64637
64671
64638
64639
жүгснлст
64672
жүпріс
64673
і
жүдеушілік
1
64674
жылт
64707
жүзбе-жүз
1
64675
жылтырат
64708
жүздей
1
64676
жылу
64709
жүзлі
1
64677
жылын
64710
жүйе
1
64678
жым
64711
жүйе-жүйе
1
64679
жым
64712
жүйрік-арык
1
64680
жын-есалан
64713
жүндей
1
64681
жын-пері
64714
жүн-жабагы
1
64682
ж ынт
64715
жүрек-кеуде
1
64683
жып-жылы
64716
жүрексіз
1
64684
жыра
64717
жүректі
1
64685
жырагырак
64718
жүріп-түр
1
64686
жыртқыш
64719
64687
жыртылу
64720
жүріс
.
.
.
.
Жүсеке
1
64688
жыт
64721
Жүсіп (Иосиф)
1
64689
ЖЮІ
64722
Жүсіпбай
1
64690
жігер
64723
Жүсіпхан
1
64691
ж ігіт (жігітлер)
64724
жыбыр-жыбыр
1
64692
ЖІГ1ТЛ1К
64725
жыгыла
1
64693
Ж ІК
64726
жыла (жыгылады)
1
64694
жікте
64727
жыла (иглап)
жыла
(көп
1
64695
жікір
64728
64696
Ж ІЛ ІК
64729
Забани
64730
64698
загиплік
64731
64732
жылады)
жыланша
1
64697
.
жылаушы
1
жылгы
1
64699
зайып
жылда
1
64700
зайыр
64733
64701
закон
64734
заллікке
залым
64735
ж ы л д ам-ж ы л д а м
1
жылдан-жылга
1
64702
1
64703
1
64704
жылдык
1
..................................................
жылжыт
Жылкыбай
1
64705
жылпылда
1
64706
Хзалымларлан)
залы м ды к
-(задымлыгы)
заманакыр
замандастаи
64736
64737
64738
64739
заманхал
запас (запос)
64774
64741
64742
Зулфікары
64775
64743
зүрпаттаіғ
зыбыржат
64776
64744
запырандаи
64745
(зүпаржаттан)
Зылика
запыс
64746
зым-зия
64747
зымстан
64748
зымыра
64749
Зында
64750
зыркыра
64751
зырылдат
заһарлат
заһыным
64773
Зулхажала
заманмаз
64777
64779
64783
64752
64785
64753
зікіранла
64754
Зікірия
64787
64755
зәрре
64756
зедні
64757
Зейнеш
64758
иадін
Зеннұр
64759
иакүт
64792
зейіл (зайыл)
64793
64761
64794
64762
64795
зерде
64763
64796
зерек (зирек)
64764
64797
зибал
64765
зейін (зеһін)
зирек
зиһын (зейін)
игыла
64799
ие (скісіне)
64767
иелік
зорлан
64770
зорыктыр
64771
Зулжалал
64772
икейше
і
\
илану
1
64806
иі
1
64839
илат
1
64807
иілт
1
64840
Илиада
1
64808
иіске
1
64841
илла
1
64809
иіскеу
>1
64842
иллаһи
1
64810
Кавказ
1
64843
илһам
1
64811
кадалфуыр
1
64844
имамдык
I
64812
казак-орыс
1
64845
Имамхан
1
64813
Калам-шәріф
1
64846
Имангали
1
64814
камит
1
64847
64815
капаған
1
64848
имен
1
! 64816
капат
1
64849
I 1
1 64817
карим
1
64850
инғам
1
64818
катасы
1
64851
инедей
Иосифтай
I
64819
Катиса
1
64852
1
64820
Кафиа
1
64853
64821
Кэбіш
I
64854
64822
кәззап
1
64855
64823
кәл-гауамда
1
64856
64824
кәлима
1
64857
64825
кэллә
1
64858
кәмелет
1
64859
64827
кэнекей
1
64860
64828
кэрдабымен
1
64861
64829
кэрікыз
1
64862
64830
Кәрім
1
64863
64831
кэрім
1
64864
64832
кэріп-касер
1
64865
1
64866
1
64867
1
64868
иммат
ингілік
(Жүсіптейін)
нптіғара
1
Иран
Исабек
Исабектей
Исрафил
1
1
1
ит (ет)
1
ит(нтлер)
1
итагұ
итер
итпеле
итше
иуеат
1
1
1
1
1
64826
иүз (жүзін)
1
64833
нүзүғұф
1
64834
ихрам
1
64835
кәріп-касер
кәршлік
(гармблмк)
кэуір
иһу
1
64836
кебіс
1
64869
Ишан
1
64837
кедейсін
1
64870
ишара
1
64838
кежім (кемім)
1
64871
\
1
64905
1
64906
1
64907
кептір
1
64908
64876
Кепіш
1
64909
кейіи (киөн)
64877
кер
1
64910
кекер
64878
керскті
1
64911
кекесінде
64879
керне
1
64912
кекілік
64880
керней
1
64913
келеп
64881
кесапат
1
64914
кел-кет
64882
I кеселден
?1
64915
келмек
64883
кеспе
1
64916
кел меу
64884
кестір
1
64917
келте
64885
кесу
І
64918
келтіру
кесімді
1
64919
келтіріс
кесір
1
64920
келін-кепшік
кет (жеті гі)
1
64921
келінше
кета
1
64922
кел іс
кетксншс
1
64923
кеу-кеуле
1
64924
келістір
кешіл
1
64925
кемел
кешірімді
1
64926
кеменгерлік
кеще
1
64927
1 кигіз
1
64928
1 киеб
1
64929
1
64930
кежім
64872
кезбе
64873
кездегі
64874
кездей
64875
кеики
Ш
кемі
64897
1 кеңі
кеңіт
1 кепе
киімсіз
1
64931
кен (аркан)
64899
Колпаковский
1
64932
кендір
64900
көбейту
1
64933
кенедей
64901
I кобелск
1
64934
кенелдір
64902
I кобелектсй
1
64935
кендік
64903
кобею
1
64936
көгер
1
64937
кені (кенелген)
й
І
когарай
кемгг
1
*
көде
1
64938
көрініс
64971
көже
1
64939
КӨССМСІЗ
64972
көзбе-көз
1
64940
Көсте
64973
көз-жас
1
64941
көтерме
64974
көйлек
1
64942
көтерт
64975
Көк
1
64943
көшоасшы
64976
11
64944
көшелі
64977
көкпекті
1
64945
көшпелі
64978
Көксу
1
64946
көшш-шалкы
64979
көкте
1
64947
көшір
64980
Көктебелік
1
64948
күбірлес
64981
көктем
1
64949
Күдері
64982
Көктөбе
1
64950
күдерідей
64983
көленкеле
1
64951
күждеи
64984
көленкелі
1
64952
күжілде
64985
көл-көпір
1
64953
күздігүні
64986
көмдір
1
64954
күзек
64987
көмей
1
64955
күзет
64988
көмес
1
64956
күйеулік
64989
көнгіш
1
64957
күйзел
64990
көнтн
1
64958
күйзелт
64991
көн
1
64959
күйкентайдай
64992
Көпей
1
64960
күйкі
64993
көпсін
1
64961
күире
64994
көпті-азы
1
64962
күнрет
64995
Көптір
1
64963
күйінішті
64996
көпше
1
64964
күлал
64997
көпшілік
1
64965
күлгіз
64998
көпір
1
64966
күлкі-дос
64999
көр (көргенлерін)
1
64967
күліп-ойна
65000
көрнекті
1
64968
күліс
65001
көрші
1
64969
күмоез
65002
көрікті
1
64970
күн (күнлерім)
65003
көкжал
кірекеш
күнәкар
(кінәһкарХ—
күнәкарлык
кісенле
күнәһи
Кшпбурыл
күндіз-түн
күндісіз
65013
кішіпрім
кшнпейіл
кабагат
күннен-күн
Күнсекей
65017
кабаттан
күнфикун
кабылан
күнше
күндік
65021
65022
күпір
күрейсі
кабак-кас
кабылда
65053
кабылдык
65054
кабында
65055
кагазда й
65057
65023
65024
Күренбай
кагыба-кажы
күрзі
күркіре
65027
кагыс
када
Күрлеуіт
кадагала
күрсін
кадак
кадалт
65032
65033
кадасы
кадден
кадір-күла
күшік
Күшік-Бәсентиін
65035
кажа
і
I
кажилит
1
65070
кайырлан
65103
кажылык
1
65071
Қакабай
65104
кажысыз
1
65072
какакта
65105
Қазакент
1
65073
какал
65106
казакшылык
I
65074
какпа
65107
Қазангапұлы
1
65075
қакпала
65108
казандай
1
65076
Қаксал
65109
қазу
1
65077
Қаксал-Қозган
65110
казулы
1
65078
каксат
65111
казы
1
65079
каксаушы
65112
Қазыбек
1
65080
кактыр
65113
Қазыкан
1
65081
кал (галып)
65114
казыл
I
65082
кал (калмнн)
65115
Қазымбет
1
65083
калаи-калаи
65116
қайгы-зар
1
; 65084
калаиык
65117
кайдагы
1
65085
калак
65118
кайдан-кайда
1
65086
калан
65119
кай кы
1
65087
калас
65120
Қайкышкорган
1
65088
калауынша
65121
қаймак
1
65089
калган-күткан
65122
кайратлан
1
65090
калгы
65123
кайратты
1
65091
ка л гы з
65124
кайраулы
1
65092
калка
65125
кайрыл
і
65093
кал каи
65126
қайт
1
65094
калкан
65127
кайтадан
і
65095
калпак
65128
кайтару
1
65096
калтарыс
65129
кайтпастык
1
65097
калт-кұлт
65130
кайту
1
65098
қалты ра
65131
кайтыс
1
65099
кал-хал
65132
кайыктай
1
65100
ка л ы н
65133
кайыл
1
65101
камал
65134
кайын
1
65102
камал
65135
н
65169
камала
1
65136
каракүйын
Қамаралднн
1
65137
каракшы
65170
камас
1
65138
карал
65171
камка
1
65139
караней
65172
камкоршы
I
65140
каран
65173
камшыла
1
65141
карас
65174
канагатсыз
[ !
65142
Карасу
65175
Қангожа
11
65143
карашык
65176
карбанда
карга
65177
кангыз
кандей [кандай]
|1
[1
1
65144
65145
1
65178
кандыбалак
| 1
65146
]
илам)
каргаларша
канжардай
| 1
65147
1
каргау
65180
Қантбаласы
1 і
65148
1
Кари
65181
кану
1 1
65149
]
Қаркаралы
65182
1
65150
]
Қаркаралыт
65183
1 I
65151
1
каркылда
65184
канык
1
65152
1
карма
65185
канбак
і
65153
карман
65186
канкылда
65154
карнак
65187
кап
65155
Карөткел
65188
калняда
65156
карсак
65189
каптал
65157
карсылас
65190
капыл
65158
Қарт
65191
капысыз
65159
кару-жарак
65192
Карабұжыр
65160
карһа
65193
карагайлы
65161
кары
65194
карадүрсін
карайла
65162
карык (гарык)
65195
65163
кары к
65196
65164
карым
65197
карайлау
65165
Карымсаксж
65198
карак
65166
кары нласты к
65199
каракаттай
65167
карыс
65200
Қаракозы
65168
касап
65201
каншы
каншык
(макарайлама)
карайла
65179
£
касида
65202
килы-килы
65235
касиетті
65203
кимылдау
65236
каслан
65204
кина
65237
касыктаи
65205
киналу
65238
касіретті
65206
кисык
(һ ы м е н км л )
кат
65207
ката
65208
катарл ан
65209
катден
65210
кате (хата)
65211
катим
65212
каттылык
65213
катү
65214
катыгез
65215
катык
65216
катыр
65217
катыс
65218
кау
65219
кауагидны
65220
каудан
65221
кау кар
65222
каулы
65223
каусаиын
65224
кауызындаи
65239
кисын
65240
қисы ноа
65241
кисындыр
65242
киүасыз
65243
киындык
65244
киынш ылык
65245
киыс
65246
киыстыр
65247
кию
65248
кия
65249
кияк
65250
Қиямбекке
65251
кияметтік
65252
киянат
65253
киянкы
65254
кооы
65255
кога
65256
Қожа
65257
65225
Қожа-Баһ ау ал д и н
65258
кауіп-катер
65226
кожаиын
65259
кашангы
65227
Қожакелді
65260
кашкан-жіткен
65228
козы
65261
кашкын
65229
кои-кошкар
65262
кашыр
65230
Қойлыбай
65263
ки
65231
коилык
65264
киапат
65232
коишы
65265
кигаш
65233
койылт
65266
ки кы м
65234
колат
65267
колаттай
65301
65268
күала
кол-аяксыз
күаныштм
кол ғанат
65270
колсыз
65271
колтык
65272
куатсыз
65273
куатта
коныста
65304
65305
65274
65275
коныздай
65276
куд ы р
Қоныр
65277
куландыр
65310
Қонырадыр
65278
Қоныратбай
65279
куран
65312
конырау
65313
коныраудаи
65314
Қонырбай
65282
65315
Коныркұлжа
65283
65316
корамсак
65284
Құдайдат
корап
65285
Құдауанда
корган
Коржынкөл
коркактык
65287
корку
коркыту
корсылда
65317
Құдияр
65319
Құдыс-Шәрип
65320
кұирык-жал
65322
кұиын
65323
Құлагер
65324
кұлактан
65325
65326
65293
корык
65294
корытыл
65295
косакта
косшы
65296
65297
Қоянды
65329
кұлык (кұлкат)
кұлыкты
кұмаи
котан
кошкардаи
65327
65299
кұмалак
65332
күмаргіаздык
65333
і
кұмырскадай
1
65334
кұю
1
65367
Кұнакұл
1
65335
кыбыла
1
65368
кұнан
1
65336
Қыбырай-Дұрман
1
65369
Кұнды
1
65337
кызғану
1
65370
кұндыз
1
65338
кыздык
1
65371
кұндыздай
1
65339
кыздыр
1
65372
кұнсыз
1
65340
кыз-кемпір
1
65373
кұп-ку
1
65341
кыз-кыркын
1
65374
кұр (түрді)
1
65342
кызметші
1
65375
кұр
1
65343
кызы
1
65376
кұрак
1
65344
кызыкшылык
1
65377
кұрбы-кұрдас
1
65345
кызылдык
1
65378
кұрбылык
1
65346
кызыл-шака
1
65379
кұрғакшылык
1
65347
1
65380
кұрғыр
1
65348
кызыр
кыл
1
65381
кылдай
1
65382
(км лманм злар)
Щ
«
■
>
►
-і
1
1ь^~
кұрдасындай
1
65349
кұрма
1
65350
кылмау
1
65383
кұрмалдык
1
65351
кылыкты
1
65384
|
кұрметтеу
кұрсын
1
65352
кылыс
1
65385
1
1
65353
кылыштай
1
65386
!
кұрт
1
65354
кым
1
65387
кұртта
1
65355
кымбатсын
65388
кұры
1
65356
кымсын
65389
кұрыштай
1
65357
кына
65390
кұса (ғұса)
1
65358
кұсынанзан
1
65359
к үп м см н /
1
кындай
~~Қыпшак-
1
| 65391
1
65392
кұсындай
1
65360
кырат
1
! 1
кұсынзан
1
65361
кырғи
1
65394
Құтан
1
65362
кыркы
Л
| 65395
кұтлы /кұтты /
1
65363
кырла
1
65396
кұтлы
1
65364
кырсык
1
65397
кұтпа
1
65365
кыршанкы
1
65398
кұтыр
1
65366
Қырым
Кобм ланлм
65393
I 11.^53-ІіЖа 65399
1
а
|
кырында
65400
лубатнс
65433
кырып-жой
65401
лұғат
65434
кыса /кисса/
65402
Лүпайт (л үбайда)
65435
кыстай
65403
магнит
65436
кыстак
65404
магбас
65437
кыстырыл
65405
магнмапы
65438
кысы-жаз
65406
магкұлатны
65439
кысынкыра
65407
маглұмлан
65440
Кытай
65408
магрор
65441
кытре
65409
мағхам
65442
кышы
65410
мадак
65443
лабұдды
65411
мажбік
65444
лагнет
65412
Мажен
65445
лагу
65413
м азы л
65446
лагындай
65414
майлай
65447
лазым
65415
майдан (медег)
65448
лайыклы
65416
Манкөл
65449
лак
65417
Майкара
65450
лакта
65418
майыр
65451
лала
65419
майыс
65452
ламін
65420
Макаржа
65453
лапылда
65421
маклұкат
65454
ласта
65422
маклұм
65455
латжон
65423
макпалла
65456
лаулак
65424
макпоз
65457
лаүхида
65425
максагтан
65458
Лахсызада
65426
максыз
65459
лашір
65427
макганышсыз
65460
лэззэтлі
65428
мактаү
65461
лэм
65429
мактаүсыз
65462
лепсс
65430
макұрым
65463
ЛубаЙт
65431
мал
65464
65432
малак
65465
1
малал
65466
махаооат
65499
малгұн
1
65467
(мухайбат)
махаббатлу
мал-сілекей
1
65468
махаооатлық
6550!
малшы
1
65469
махаооатты
65502
ман
1
65470
махбоп (мак боп)
65503
манат
1
65471
махооп
65504
мандұп
1
65472
махир
65505
манқы
1
; 65473
махкүр
65506
маисап
1
65474
М ахмұттай
65507
мантик
1
65475
махраоы
65508
манхикүм
1
65476
махсұсы
65509
маң-маң
1
65477
махыкүміне
65510
маныз
1
65478
6551!
Мапірі
1
65479
М ахымыс
маһырбан
мара л
1
65480
-
.
■
маржамка
маржандай
март
мархабатлы
масайра
масауалла
маседары
маска
маснаұйкан
мастакпыл
мат
мата
матаб
матараккиб
матұг уе
Маукай
_
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
маупін
мауіл
(мейірмаы).
м аһы ры
65512
65513
65481
маша
65514
мәдигамыз
65515
мәдиналык
65516
Мәжи
65517
мәжуси
65518
мәз-мәирам
65519
мәнді
65520
65482
65483
65484
65485
65486
65487
65488
•
■
МӘНГіЛІК
65521
Мәнкір-Нәнкір
65522
мәр
65523
мәрмәр
65524
мәрте
65525
мәсәлэ
65526
мэсдар
65527
Мәскеу
65528
мэслихат
65529
мәт
65530
М ЭТІН
65531
65489
65490
65491
65492
65493
65494
65495
65496
65497
1
65500
65498
65565
меһірбанлмк
Мәулана ЗТ
65533
меһірманлык
мәулет (мірлід)
65534
мешел
Мәшһур
Мәшһүрдей
65536
65567
мешкеи
миграж
Мәшһүрлік
65537
(магразкга)______
Микайл (Михаил
медет /мәдит/
65538
Микаил
65571
медеткер
65539
микамді
65572
медиен
65540
микан
мезпл-мезгіл
милиаты
65574
миллад
65575
миллат
65576
меилінше
65543
мейіз
65544
65577
мейір (мүһірі)
65545
65578
мекерлік
65546
мим-лэм
мектеп
65547
минут
мелши
65548
мннхнат
мемлекет
65549
мисыз
65579
65550
65583
мен (манын)
михнат
65584
мен (мана)
мойнак
65585
молаит
65586
менменсі
65554
65587
менсін
менікі
65556
молда-солда
менгер
65557
молдасын
мендей
65558
молшылык
мензе
65559
65590
65592
мерез
момын
65593
мереи
мосы
65594
меруерт
65562
метін
65563
мехнатсыз
65564
65595
65596
молиерсі
65597
1
МӨП-МӨЛДф
65598
мұрсал
65631
мөр (меһірін)
65599
мұрт
65632
мрамор
65600
мұртты
65633
муазна
65601
Мұсабай-Исабай
65634
муафик
65602
мұсылмандык
65635
мумин (момын)
65603
мұсылманлык
65636
мурид
65604
мұсылманша
65637
мұғажир
65605
мұфтала
65638
мұғаллада
65606
М ұхамадия
65639
мұжауһар
65607
Мұхаммед-расул
65640
мұжауһар
65608
мұхұлима
65641
мұжауһар
65609
М ұһажир
65642
мұжауһар
65610
М ұһажыр
65643
м ұзда
65611
мүкәммал
65644
мұздаи
65612
мүкеммал
65645
Мұздалифа
65613
мүкі
65646
мұкдима
65614
м үлп т
65647
мұкым
мұназара
65615
мүлде
65648
65616
мүлтіксіз
мүмин
65649
(м.ү.зазара)
мұнан (мұнден)
65617
65650
мұнан (онан)
65618
(мүсмынскп)
мүмиін
мұнарлан
65619
мүмкш
65652
мұндағы
65620
мүмін
65653
мұндағыдаи
65621
мүназада
65654
мұндаилык
65622
М үназаирия
65655
мұнда-онда
65623
65656
мұнтшыр
65624
мүниім
мүрсал
мұна
65625
мұнаит
65626
мұнды-шерлі
65627
мұнлык
65628
мұра
65629
Мұраткожа
65630
(мұрсаллары)
мүсәпір
65651
65657
65658
мүсәпірлік
65659
мүсуэк
65660
М үталап
65661
мүшат
65662
мүштак
65663
мыж-тыж
65664
мыкта
65665
иаза
65697
мылжында
65667
мылтыксыз
65669
65702
мынбырда
Найман-Токпан
Мынбас
наклият
мындаи
65672
накылнят
мынлап
65673
намазшыл
Мырзалы
65674
мысжызет
65675
мысыктай
65676
мытғ ы
65677
мыткы
мытлы (мытыр)
65705
65707
намыстан
нанар-нанбас
65710
нанбау
65679
міназара
ианым
65712
напака
65714
міное
65682
(м ін б а р д ы и )
міндетсіз
65683
нарлаи
наркескенлси
65717
міне
мінезден
65685
мінот /минут/
М1Н1Л
65716
65687
насара
65718
насикат
65719
насира
65720
65721
Мішкат
набат
надандык
наданлык
Нажат
65693
насыра
65722
насыранилык
65723
науа
65724
наубат
65725
Наүша
65726
65727
65694
65695
нахыза
65728
нәжік
65729
\
65730
НЭКСІ
Нұрмұхаммед
65763
ныгыз
65764
ныгыма
65765
нәмэрт
65732
НЭПСІЛ
65733
65766
нәркес
65734
65767
нәсіп (кэсіп)
65735
нышана
нэсіп (несіп)
65736
озоырлык
65769
65737
озхан
65770
65738
оиоаи
65771
нәуи (нәбиге)
65772
негмет
неке (никах)
неке (никахды)
некелен
(никахлан)
некен
некен-некен
некак
неме
немере
65773
65740
65742
і 65743
65744
65745
65746
65747
ои гандаи
65774
ойдагы
65775
ойкаста
65776
оилаи-оилан
65777
ойлы
65778
оилы-кырлы
65779
оинакта
нем іс
оисыз
нендеи
онын-күлкі
65782
оиын-тои
65783
октан
65784
октык
65785
65749
несіпті
неше-неше
ниеттес
нисан
Ногайүлы
65786
65753
65787
65754
ногаиша
окшау
нокта
окыл
нонсыз
ноян
65756
65757
окыс-окыс
65791
65758
65792
65759
нураиын
нұксан
65761
Нұрбек
65762
65789
олаиша
65793
олжалас
олимпиада
65794
(ялялиялан)
65795
олкин
65796
осада
1
65829
ома
65797
осал
1
65830
]
осалдык
1
65831
1
отагасы
1
65832
1
онда
отан
1
65833
ондағы
от-жа л ы н
1
65834
|
ондай-мұндай
открыто
1
65835
1
Ондас
от-су
1
65836
1
оны-мұны
отсыз
1
65837
]
онысымен
отулаламіл
1
65838
1
65839
1
1
65799
онда (ана)
•ш
отындык
онай-киын
ояз
онаилан
өгей
онғар
_ ..
1
1
1
65840
| 1
| 65841
1
өзара
1
1 65842
1
онтаилан
өзгс(өнге)
1
1 65843
[
опат
өзгерт
1
1! 65844
опатлы
65812
өзек
I
1[ 65845
1
Оразымбет
65813
өзектеу
I
65846
1
65814
ӨЗІ»ІС-ӨЗІ
1
65847
|
65815
өзінше
1
1[65848
1
өзінді-өзі
1
1 65849
|
1
1 65850
1
1 65851
1
1 65852
]
Ордабай
1
|1 65817
өзіра
орден
1
1 65818
Өкем
65819
орнатулы
орнык
орныкты
65822
орны-орнымен
65823
ортасындаи
Орынбор
орын-орынымен
өкпелет
і 1
1
өксі
1
| 65853
|
| өктем
1
1 65854
1
өкіие
I
1 65855
1
1
1 65856
1
|
;
1 өкім
65824
өлше
1
1 65857
65825
өлшеу
1
1 65858
65826
өліктей
1
1 65859
65827
өлімтік
1
Г 65860
1 өліп-өш
1
65861
ч **
і
-----
өліп-талып
ӨТІЛ
өлі-тірі
65863
өмір (гүмырым)
65864
өмірзая
65865
65897
Павлодар
пада
өндір
өнер-гылым
өшті-касты
65867
падиш алык
өнерсіз
пазлары
өнді
пазылат
65903
өнмен
65871
паиыз
65872
пакзеле
өркеш-өркеш
65873
пакиз[ат]
өрмекшідеи
65874
пакина
өрнек
65875
пакыр-какыр
65876
палуан
65877
памдат
өртену
өртеу
65904
65907
память
65911
папгау
65913
Папыр
65914
өртте
өрістет
65915
өсекші
65916
Өскемен
65917
өспеу
ӨСТІ
65887
парла
65919
пароход
65920
65921
ӨСІМ
паруанамыз
ӨС1П-ӨН)
паруардігер
Өтебай
65924
Өтекең
өтел
65923
пары к (парак)
65893
патшадаи
65926
паштык
65927
пәле/бәлені /
пэлеи-түген
пэрман (пэрмен)
пэрман
пейілді
'
пейілсіз
■
■
■
| 1
65928
пітна
65961
| 1
65929
пітір (піти)
65962
1
65930
1
65931
1 1
65932
1
65933
65963
ііикәм
65964
Пішкәм
65965
ШШІН
65966
ПІШІНДІ
65967
.
пенде (панда)
65934
пендешілік
65935
Пьер де колус
65968
пергауын
65936
раббик
65969
перде (парданы)
65937
Раобы
пердесіз
перевод
65939
перевод
Рабига
65971
рабигұл
аотыма
65972
65973
65974
перзентсіз
65942
ража
65975
65943
ражим
65976
Петров
65944
разаканакум
65977
печатта
65945
писарь
65946
райхансьп
65979
поселке
65947
ракін
перизат
пособляйть
пособлять
65949
ракаттан
65981
ракым-шапгаі
65982
65983
почет
поштабайшы
пұлда
65952
пұлсыз
65954
пұшпакта
65955
расулдык
65985
65987
раушанлан
65956
рахат
65957
рахим
рахнман
ПІДИЯ
пілпіла
65984
расход (ыскатын)
пұшайманлык
пыскын
растык
65959
рахмст
65992
Рахмстудла
65993
і
рахфибі (рахсибі)
65994
Сайрам
66027
рахым
65995
сайран
66028
рахымет
65996
сайылында
66029
рэсүр
65997
сака
66030
ренжу
65998
сакал-мүрт
66031
ренжіт
65999
сакал-шаш
66032
ренкі
66000
сакау
66033
Ресей
66001
сакауат
66034
ретті
66002
сактат
66035
рида
66003
сактаулы
66036
риза (ырзамыз)
66004
сактаушы
66037
ризалас
66005
сакы
66038
ризалык
66006
сакыр
66039
руза (ораза)
66007
сал (салба)
66040
руза
66008
сал
66041
Руми
66009
салака
66042
рұксатсыз
66010
салам
66043
Рүстем
66011
салам
66044
с...
66012
саламат (маламат
66045
саоа
66013
салауатты
66046
саоактастык
66014
салмакты
66047
сабау ш ы
66015
салпан
66048
сабын
66016
салпылдат
66049
сабырлы
66017
салсал
66050
сағы
66018
салт
66051
садапсыз
66019
салтанатты
66052
садаптан
66020
салу
66053
садыр
66021
салушы
66054
саздай
66022
салым
66055
сай
66023
салын
66056
Сайдалыдай
66024
салыс
66057
саилык
66025
самаладай
66058
саима-саи
66026
Самаркан
66059
самауыр
сасы
самауырдай
сасык
самауырын
Сасыккайың
сана-зерде
сатыл
санак (санейык)
саүат
саналы
саудагер
санаулы
сауда-сату
санды
сандыракта
саүлык
санми
сауыкты
сан-сапасыз
сауысканша
сауыт
ансыз
сант
санлау
Сахабаүыл
сапа
саптияк
сахар
сахн
саптыаяк/
сапыр
аргардасы
сахилык
66077
Сәдуакас
Сәкен
сәлде
саркардасы
сэруар
сарна
сарпаи
сэтенсіз
Сартерек
сэулеттен
сартылда
сэулетті
сартылдат
сэурік
сэхарменсн
сарыл
сбады /светі/
сарын
себепкер
Сарыоба
себепип
сарып
сездір
66122
66124
сарыпта
Сарысу
66125
сезім
(
Сейітзада
1
66126
согушы
66159
Сейіткожадай
1
66127
согым
66160
сек
1
66128
согысу
66161
секілден
1
66129
сойыл
66162
...
секін
1
66130
соктыр
66163
секірт
1
66131
сокырлык
66164
семсер
1
66132
сол (анден)
66165
семіру
1
66133
солаиша
66166
сен (саган)
1
66134
солкылда
66167
сен (сан)
1
66135
солкылдау
66168
сен (саның)
1
66136
сом
66169
сенделт
1
66137
сомдык
66170
сендік
1
1 66138
сонар
66171
сендір
1
1I 66139
сондаи-сондай
66172
сеңгі
1
1 66140
соныменен
66173
сер
1
| 66141
соң
66174
серке
1
|1 66142
сопизан
66175
серпі
1
1 66143
София
66176
серпіл
1
1 66144
союш ы
66177
Сибирь
1
| 66145
сөз (сөзлі)
66178
Сибиряков
1
1 66146
сөз (тілге)
66179
сидан
1
| 66147
сөз-гауһар
66180
сипа
1
1 66148
сөзлі
66181
сипатлы
1
| 66149
сөилеп-шат
66182
сират
1
| 66150
сөйлестір
66183
сихын
1
[ 66151
сөйлеуші
66184
66152
Стабалов
66185
ш
сиык
сиырдай
1
( 66153
Стамбулдай
66186
сияз
1
1 66154
Субек
66187
Сияр (піснардан)
1
1 66155
суландыр
66188
со
1
| 66156
су л ы к
66189
собу
1
1 66157
сурет (шурат)
66190
1 1
1 66158
сусын-шарап
66191
советник
сыгала
66225
Сыдыктай
66226
66194
сыдыр
66227
66195
сызык
66228
66192
суырлык
сұбхан
66229
сұқбат
сыилык
66230
сыйпа
66231
сыиымды
66232
сыиымсыз
66233
сыкақта
66234
сыкылыктас
66235
сыла
66236
сылдыр-сылдыр
66237
сылк
66238
сылтау
66239
сүиен
сым
66240
сүирендет
сынарлык
66241
сүиретіл
сынат
66242
сүйріктеи
сыншы
66243
сүйікті (сүйіклт)
сынык
66244
66197
сұмыраи
сұр (сұрады)
сұркия
сұсты
сүигеидік
сүиір
66212
66245
66213
66246
66214
66247
-----——
— —--------------1
сүмбгл (сүнбіл)
сүндетте
сүп-сүйкімді
сүр(сұрады)
сүрен
сүрту
сход
■
_____________
в
1
66216
1
66217
сыркау
1 1
66218
сырла
66251
1 1
66219
сырлас
66252
сырлас
66253
ыскад
66254
66221
сырттансы
66222
сыоан
сыбдыр
66215
1 1
I сыбырла________ 1^1_____
сыяпат
66223
66224
66255
|
66257
Сіләмбек
66259
(ты.Еырыф)
такырып
такырыпла
Сілеті
с»ңоіру
гакылда
такырыл
66262
таооктін
таоыс
табыт
66293
(тагы р ы п д а й ш і)
такы т
66295
талазар
66296
талант
66297
66263
табигы (таспих)
66292
66264
66265
талапсыз
66266
талаптан
66267
66299
талапты
талас-бакас
талга
66302
талқы
66271
тагын
тагырық
тагырыплан
тажауыз
талмы з
66272
талықсы
66273
66274
тазалы к
тазарт
таздаи
66275
66278
66279
тайсал
такпак
тақпакта
таксыр (такыр)
тамамда
тама-тама
таипы
така
Тамага
66277
таилы
такырар
66307
тамактан
таиоылы
таиыс
талындаи
там
66276
66305
тамиг
66312
тамты қ
66313
там ұклы к
66314
тамыз
66315
тамыр
66316
танау
66317
тандыр
66318
таныл
66319
66285
танымал
таныстыру
66321
таңа
66322
таңда
66323
тан-тамаша
|
66324
|
таухид
1
66357
тан-тамаша
1
66325
1
тауык
1
66358
таныркас
1
66326
1
тафык
1
66359
тапика
1
66327
1
тахир
1
66360
тапкыш
1
66328
1
тахиты
1
66361
| 1
1 66329
1
тахсын
1
66362
тапырика
1
1 66330
1
ташпа (тайпа)
1
66363
]
1 таразыдай
і
1 66331
|
ташрих
!
66364
1
тарал
1
1 66332
1
тая
1
66365
1
тарау
1
1 66333
1
1
66366
|
тарих
1
1 66334
1
66367
тарихат
1
1 66335
тәбдил
тәпсірле
1 Гтһігмпплй')
тэптіште
І
66368
1
таркас
1
| 66336
тәржімен
1
66369
]
тэрк
1
66370
1
1 тэрік
1
66371
]
66372
|
тапыр
таркылда
____________________
66337
тарту
тартыс
66339
тарфым
<•
тәттілік
В
Тэтгімбет
1
66373
1
66374
|
тары
66341
тебетсй
1
тарыдаи
66342
тегеурін
1
тас (таслар)
66343
тегін
1
тасала
66344
тезек
1
66377
]
тас-када
66345
тезектей
1
1 66378
1
таспа
66346
текемет
1
1 66379
1
тассуыфка
66347
текпі
і
I 66380
[
тасуапта
тектей
1
| 6 6 3 8 І 1
тасыл
текті
1
| 66382
(
таткыз
телсграм
1
1 66383
1
66351
телі-тентек
1
1 66384
|
тауазиғда
66352
темірдей
1
66385
|
тауилыиа
66353
тентек
1
66386
|
66354
тентек
1
66387
1
тауфик
66355
теигелік
1
66388
|
тауфих
66356
тенде
1
66389
1
66375
. — — ■—
■
і
66376
1
і
66390
тендес
том пандат
1
тендік
| 1
| 66391
том ы рл ы кты
1
66423
66424
тенел
| 1
1 66392
тондыр
1
66425
теніздей
| 1
1 66393
топта
1
66426
теп
тепе-тегіс
| 1
1 66394
топтан
1
66427
1
66395
топ-толык
1
66428
[ 66396
торай
1
66429
1 66397
торгын
1
66430
1 66398
торла
1
66431
| 66399
торлы
1
66432
1 66400
торта
! 1
66433
[і 66401
Торыайгыр
1
66434
| 66402
тостаган
1
66435
| 66403
тосыл
1
66436
| 66404
тотия
1
66437
і
66438
/теп-
тегіс/
теріскей
тесіл
тете
тнанак
Тигене
тиындык
тию
1 1
| 1
| 1
1
і| 1
1
1 1
11
1
тога
1 1
Тоганас
1
тозактык
тоздыр
тойғыз
тойдай
1
1
1
[ 66405
1
| 66406
тою
1
66439
66407
төбелі
1
66440
66408
төге-төге
1
66441
66409
төгіп-шаш
1
66442
66410
төгіс
1
66443
66411
Төкен
і
66444
66412
төлеу
I
66445
66413
төменгі
1
66446
66414
төменде
1
66447
66415
төреші
1
66448
66416
төрт-он
1
66449
66417
төсе
1
66450
66418
төстік
1
66451
66419
төтеле
1
66452
66420
ту (түсіп)
1
66453
66421
ту
1
66454
66422
ту
1
| 66455
Токмұхаммед
і
токтам
і
Токтамыс
токтату
токтаусыз
токтылық
1
1
1
1
токым
1
толкы
1
толу
1
толулы
1
толы
і
Толыбай
1
1
1
1
томага
1
том пай
1
£
4
тохид
1
ш
І
У
66489
тугыз
66456
тудай
66457
түзулік
66490
тудыр
66458
түйлек
66491
тулла
66459
түГіре
66492
66460
түкті
66493
66461
түкір
66494
66462
түле
66495
66463
түлкіше
66496
66464
түнсіз
66497
66465
түшліс
66498
66466
түпсіз
66499
66467
түп-түзу
66500
66468
түрлен
66501
66469
түрлі-түрлі
66502
66470
түрт
66503
66471
түртін
66504
66472
түрік
66505
тұра-тұр
66473
түс (түсімізгс)
66506
Тұрлыбек
66474
I тур
тура
1 туу
туыскандык
тұзак
тұзых
тұкымсыз
тұмсык
тұмсыкты
тұн
тұнжырга
тұншыгу
тұңгнык
66475
түстім-түстім
1 1
1 66508
66476
түсінбестеи
| 1
| 66509
66477
түсіндір
1
66510
66478
тыйым
1
!1 66511
66479
тыкыллак
66512
тұтас
66480
66513
тұтас
66481
тыкыр
тымшым
тұтка
66482
Тұрлыбектей
Тұрсынбек
тұрык
тұрымтай
тұтан
ЬШ
66514
щр
ГЫ
гымыраи
66515
тұттай
1 66483
тымырсык
66516
тұтыл
1 66484
тынык
66517
түбек
| 66485
тында (тынла)
66518
түбірсіз
1 66486
түге[л)
1 66487
тынкылла
66520
түгелт
1 66488
тып-тыныш
66521
]
66519
ында (тынласа)
205
і
I тыранда
1
66522
тістеу
66555
тырдай
1
66523
уагалаикумассалам
66556
тырмыс
1
66524
уағалеик> мссалам
66557
тырна
1
66525
уагдасыз
66558
тырнадай
1
66526
уағдашыл
66559
тырнак
1
66527
уаилар
66560
тырнакта
1
66528
уайым-кайғы
66561
тырыс
1
66529
уайымсыз
66562
тыссуыф
1
66530
уака
66563
тысуф
1
66531
уакұлә
66564
тыһын
1
66532
уакытсыз
66565
тышканша
1
66533
үалла
66566
тыя-тыя
1
66534
уаллау
66567
тігіл
1
66535
у а л м іт
66568
тізілт
1
06536
уалнасы
66569
ті кел ей
1
66537
уамаен
66570
тікендей
1
66538
уан
66571
тікенек
1
66539
уасуаса
66572
тікенектей
1
66540
уәде
66573
тікенсіз
1
66541
уәжю
66574
тілдес
1
66542
уәжіп
66575
тіле(к)
1
66543
уез (үйезге)
66576
тілмаш
1
66544
указ
66577
тілох
1
66545
уккын
66578
тілхыстан
1
66546
у-күшала
66579
тілім
1
66547
улап-шула
66580
тілім-тілім
1
66548
улы
66581
Тінеке
1
66549
улыкөт
66582
Тінібек
1
66550
ума
66583
тірел
1
66551
унушаббу
66584
тіреусіз
1
66552
уфіле (ептесіп)
66585
тірлік
1
66553
уфіле (жылайды)
66586
тірш ілік
1
66554
уылжы
66587
\
уыста
Үлықбек
ұлыс
ұмар-жұмар
ұмыттыр
ұжмаклык
ұжмакылык
ұзакшыл
ұзындык
66593
ұмытшак
66594
ұмытыл
66595
ұнамды
66596
ұнату
ұндаи
ұзындык
ұзын-сонар
ұранды
ұйкышы
ұрг[ашы|сыз
ұйлыктыр
66633
ұрлау
ұйпалакта
ұрмай-сокпай
ұйткы
ұрпак
ұиыктас
ұрттам
ұйыткы
ұрттас
ұршыктан
ұксас
ұктыр
ұктырушы
ұкыпта
ұл (ұғлұннын)
66612
ұстамалы
66645
ұшкары
66649
ұл (ұғлы)
Үлбике
66615
ұлғаит
ұшкыр
ұлтан
66619
ұшмрас
ұшырат
66652
үялас
1
66654
үнем
66687
ұят-ар
1
66655
үн-тіл
66688
ұятты
1
66656
үрей
66689
үбірлі-шүбірлі
1
66657
Үрке
66690
үздік
1
66658
Үркер
66691
үзік
1
66659
үркіт
66692
үзік
1
66660
үстіңгі
66693
үзім (иүзім)
1
66661
үсті-үстіне
66694
үйдей
1
66662
үтір-ғисап
66695
үйез
1
66663
үшеу (у-шу)
66696
үй-жұрт
| 1
66664
66697
үймеле
1 1
66665
үш-үштен
ф[абр]ик
үй-мүлкі
| 1
66666
үйт
| 1
66667
'үй-түз
IІ 1
66668
үйіп-төк
11
66669
үйір
1 1
66670
үйірлік
| 1
66671
үйір-үйір
1
66672
үйір-шүйір
1
66673
үй-іші
1
66674
үкі
1
66675
Үкібай
| 1
66676
үкілі
үкімет
1
66677
1
(жапыракты)
фаайз
66698
66699
фабрик
66700
фағыр (шағыр)
66701
Фазыл (Бәзіл)
66702
фазылат
66703
Файзолла
66704
факің
66705
факаде
66706
фальшивый
66707
фанху
66708
фарагат
66709
фараиз
66710
66678
фарауам
66711
1
66679
фатика
66712
үлек (л үк)
1
66680
фах и ы
66713
үлкендет
1
66681
фахым
66714
үлмез
1
66682
фәриод
66715
үлпілде
1
66683
февраль
66716
үмбет (амидім)
1
66684
фиа
66717
үмбет (үммат)
1
66685
фикке
66718
үмкала
1
66686
фифиге
66719
(хүкіметке)
үлде-бүлде
халык-агайын
66753
66721
халыт
66754
66722
хамдусыиа
66755
66723
Хамид
фыкаццтаухид
66724
фырайыз
66725
хабар-ошар
хабарсыз
66726
66727
хамисакым
66759
Хамит
хамит
Хабырани
хабыш-кабыл
66757
66729
хамла
хамыд
Хадис-Шәріф
хадір (надор)
66731
Хадіс
66732
Хажат
66733
хазинесіне
66734
66763
хамыла
66765
ханасы
66735
хазірін
66736
66737
ханыша
Хапистан
66771
хайбат
хайүанатлык
66738
66739
хайуанша
хайып
хайыр-ыксанды
66742
харар
66772
харар
66773
харар
66774
харар
66775
66776
66743
хаклык
66744
харыс
66777
хасла
66779
Хак-тагала
хактан-жәрдем
халалдас
66746
66747
66748
Хасым
хата (кате)
хатар
Халилдер
Халипа
хат-хаоар
халифалык
Халыб
66752
хатымгср
66785
/
хатыршауы
1
66786
һами
66819
хашия
1
66787
һарма
66820
хаят
1
66788
һауа
66821
хибазат
1
66789
һашым
66822
хикме
1
66790
һэмма
66823
хилап
1
66791
һэр
66824
хиралжиза
1
66792
һуден
66825
хисаби
1
66793
һураганан
66826
хисап (есеп)
1
66794
һүммат
66827
хихаят
1
66795
һүмматсызлык
66828
хиыра
1
66796
һүммет
66829
хиі (үйі)
1
66797
һыдайа
66830
Ходайда
1
1 66798
черная
66831
храм
1
| 66799
шаоу
66832
хұжыр
1
Г 66800
шабыл
66833
хұлы к
1
1 66801
шабыс
66834
хұп
1
1 66802
шабыт
66835
хұрметле
1
| 66803
шагидлан
66836
хұрметлу
1
| 66804
Ш агырай
66837
хұсу
1
| 66805
шадияр
66838
хұтыб /кұтыб/
1
|| 66806
шайдай
66839
хұфтан
1
| 66807
шайкас
66840
хүкімат
1
| 66808
шаиналла
66841
хүкімет
1
| 66809
шаинам
66842
хызылтан
1
| 66810
шайпау
66843
хызыр
1
1 66811
шаитандык
66844
һазна
1
| 66812
шайыр
66845
һайат
1
| 66813
Шайых
66846
һайбат /айбатын/
1
1 66814
шакіт
66847
һайбатлы
1
| 66815
шаккандай
66848
һай-һойменен
1
| 66816
шакпак
66849
һалакат
1
| 66817
шакты
66850
һалұга
1
1 66818
шакты
66851
шакша
шарлас
шакылда
шарпы
66886
Шакым
шартарап
66887
шарфы-шарсы
66888
шарх
66889
шакыру
66855
шалгын
66890
шалык
шаршат
66891
шамалас
шат (шад)
66892
шамамша
шатак
66893
шаман
шаткал
66894
шамыснадан
шатлан
66895
шанаш
шатлык
66896
шанжағайлап
шатпала
66897
шантан-шандан
шатпалакта
66898
шанкап
шаттаныс
шап
шаттык (шатлык)
шапалакта
шатыл
шапан
шатыр
шапкат
шатырла
1
66903
1
шапкылат
шау
1
66904
;[
шапошот
шаукар
1
1 66905
1
шахизада
1
1 66906
1
шаһанша
1 1
1 66907
1
шаһарлык
1 1
1 66908
1
66909
]
шапшакСшапшан
шапшан
шапшан
66872
66874
66875
шапшандык
шапшы
66877
шаһид
1 1
1
1 шаһиллік
1 І
1 66910
1
1 шаһизала
| 1
| 66911
1
[ Шаһым
1 1
1 66912
1 1
[ 66913
1 1
1 66914
шаиібау
1
66915
шашу
1
[ 66916
1 шашу
1 1
1 66917
шар (пар-ды)
шар (шариарга)
шаһынша
шар (шаһар)
шарапатлы
шарапатіл
шариар (шары)
1 шашал
]
шашыл
шешін
шаю
ш илидага
66952
шаяндык
шиелгеи
66953
шәжәрәт
шимайлы
66954
Шиман
66955
шэит
66922
шэк
шнраз
шэлкем>шалыс
66924
шират
шэрбат
66925
шишма
66957
шия
66927
Ш мид
шок
шокалакта
Шегебай
шокпар
шегеле
66931
шоктаи
ш епн
66932
шоктык
шегіншекте
66933
шокы
шегіртке
66934
шокыттыр
Шежек
66935
шолақ
66964
66967
шежіре
шол пан
шеиіт
шолы
шеке
Шом ан
66971
шекердеи
шомылдыр
66972
шек-карын
66973
шекпен
шонкаи
66974
шерлі
шонкит
66975
Ш ермұхаммед
шертіл
66944
66977
шора
шетінен
Ш ортанды
Шешма
шошак
Шешмадай
шошка
шешілу
шошын
шешімді
шошыт
66979
шып-шып
шөгер
шөл
шөлдеу
Ш ӨЛДІ
шөметей
шыргадаи
шөміш
шуак
шыркыра
шулай-шулай
шулат
66992
шыркырат
шумак
шырмал
шуылда
шырматыл
шуылдас
шырылдас
67025
шырылдат
шұлық
66997
шыт
шұнкыр
шытынат
Шұпан
шідердей
шыбыксыз
Шілмахыраб
шыбындаи
шімірік
67035
Шыбындыбатпак
шыгару
шіріт
шыгарыл
ыгыр
шыгындан
ызгар (аз кар)
шылбыр
ызгар
шым
ызылда
шымылдык
ықлас
шымырла
ы кти кат
шымыр-шымыр
ыктимал
шынар
ыктыр
шын-жалган
ыктырма
шыны
ыкыласты
шыныаяк
ыкылым
шыныдай
ынсап
шынгыр
67045
ынтызар
67047
ынгаи
іс (асларынан)
ынгаилас
іс (сыйынан)
істе (асладым)
ыргак
67053
істе (ислаңыз)
67054
ІСІН
ішек-карын
ырзык
ы рсы к
ішкері
67057
1ШК13
ырым
ІШ ТІ-ТЫСТЫ
ыска
ыскыру
япыр-а>
ыстыганат
япырмау
ысырап
ьішкыш
67063
(Шыкыш)
ібіліс
ІЗГІЛІК
ІЛӘИІМ
ілгерірек
ілгері-соңгы
Ілияс
ілмыханоз
ілтипат
67073
І ЛІ КЛІ К
інген
67077
67079
ірікте
япырым-ау
67092
Кері жиілік сөздік
а4
ба 57
баба 36
ата-баба 3
ғындаба 1
каба 1
сакаба 8
саба 6
саба 1
таба 3
сахаба 20
кағба 1
иба 1
Далба4
кисынба 1
таңба 3
оңба 6
жоба 3
арба 7
кұба 1
аккұба I
кағыба 16
Сарыоба 1
ага 32
бага 5
сыбага 6
садаға 2
шидидага 1
жага 3
Алгынайага 1
Тамага 1
томага I
кайынага 6
босага 2
бала-шага 3
іні-ага 1
козга 11
Рабига 1
уакига 7
окига 4
дарига ІI
балга 2
жалга 2
талга 1
колдан-колгаЗ
тұлга 4
былга 3
жылдан-жылга I
жарылга 3
жамга 1
Дәулетхан 1
кога 1
тога I
карга 7
карга I
бұлбұл-карга 1
дау-шар 2
жорга 3
зорга 14
ырга I
кабырга 2
тұнжырға I
сырга 3
сауга 2
дұга 39
һалұга I
дулыга 1
каршыга 7
мәдіга 3
да 252
ада 7
әлдекайда 1
махырабада 3
Зулхажада I
мүназада 1
шахизада 1
шаһизада 1
ханзада2
Сейітзада 1
Шаһзада 3
Лахсызада 1
Шаһызада 11
Илиада 1
Қада 1
тас-када 1
мұғаллада 1
нада 2
пада 1
бірада 1
осада 1
оңашада 2
Ғабда 1
уагда 12
тауазигда 1
жазда 3
бозда 1
мұзда 1
абайсызда 1
бауызда 10
айда 35
осындайда 2
Ходайда 1
Қайда 83
кайдан-кайда 1
ешқайда 2
майда 4
пайда 76
пида4
рида 1
касида 1
лаухида 1
алда 10
далда 1
жалда 5
маклалда 1
талда 2
колда8
молда 57
кожа-молда 2
Баймолда 1
Білэлмолда 1
молда-солда 1
бұлда2
макұлда 2
пұлда 1
кабылда 1
жылда 1
ызылда 1
такылда 1
шакылда 1
солқылда 1
был кылда 2
каңкылда1
сұңкылда2
тыңқылда 1
жаркылда 2
каркылда 1
таркылда 1
дамылда 1
кимылда 7
лапылда 1
жалпылда I
ж ылпылда1
ырылда 2
шырылда 2
корсылда 1
сартылда 1
шуылда 1
ділда I
там ам да1
кәл-ғауамда 1
желкомда 1
анда 1
жаманда 7
арманда 6
аспанда 4
анда-санда 5
гүлстан 3
Құдауанда1
онда 24
онда 1
мұнда-онда 1
сонда 100
сонда 5
мұнда 21
кабында 1
айдында 1
Зында 1
ғалиында 1
жакында 3
жакында 3
Сайылында 1
кырында 1
акырында 10
осында 2
баянда 1
аңда 1
анда 5
жалбаңда 1
карбанда 1
алаңда 2
арсаланда 1
тыранда 1
аксаңда 1
таңда 4
шолтанда 2
онда 5
мылжында 1
ты ңда 29
аянда 7
орда4
мынбырда 1
сауда 8
кұда 2
Құда20
Расул-кұда 8
кадір-кұда 1
уагыда 2
баягыда 2
шыда 28
біда 1
капияда I
кажа 1
ража 1
тажа 2
олжа 14
болжа 3
Құлжа 2
Қоңыркұлжа 1
Қангожа I
Қожа 34
Қожа I
Мұраткожа 1
Айткожа 5
Макаржа 1
аза 5
жаза 7
каза 12
маза 2
наза 1
жаназа 6
ораза 12
саза 2
тазаб
тап-таза 3
Мәртаза 2
гизза I
найза 3
мұгжиза 7
хиралжиза 1
риза 15
арамза 1
Хамза 3
ырза 6
мырза 46
руза 1
ұза 4
ыза 4
ағыза 7
нахыза 1
иа 34
иа 1
Айа 1
һыдайа 1
күфайа 1
фиа 1
Кафиа 1
маска 1
садака3
салака 1
омака 2
напака 1
сака 1
тақа 1
уақа 1
кызыл-шақа 1
байка 17
шайқа 6
Зылика 1
тапиқа 1
тапырика 1
фатиқа 1
алка 1
қалқа 1
колка 13
маржамка 1
қамқа 1
Арқа 11
тарка 6
Сарыарка 8
жүн-жұрка2
жабырқа 3
сырка 1
ауырып-сырқа 2
шырқа 3
баска 78
басқа-баска 2
каска 9
бозкаска 1
Абылкасқа 2
босқа21
құмырсқа 2
күрт-күмырска 2
нүсқа 12
нүска 2 3
ыска 1 *
фыка 3
кыска 6
харыс 1
жатқа4
жүмыртқа 1
түтқа 1
Бүка 1
бүка 1
тассуыфқа I
шошқа 1
ла2
ала 5
ала 26
апа 1
бала 303
бала2
бозбала 21
Ақбапа 1
жан-бала 1
қатын-бала 4
ғапа 1
кадағала 1
жағала 2
тағала 14
Алла-тағала 1
Хак-тағала 1
сауғапа 2
сығала 1
дала 27
айдала 5
ойбайла I
айғайла I
жайла 9
майла 2
карайла I
зікірайла 1
сайла 7
агатайла 2
хайла 9
хамила 1
ойла 96
бойла 2
сыйла 4
Алла 154
халиалла I
шаиналла 1
уалла 1
масауалла I
иншалла 12
илла 1
бисмилла 4
Сафилла 1
Ғабдолла 19
габдолла 1
Файзолла 1
молла 5
Дамолла 1
Байтолла 10
Холла 3
тулла 1
Рахметулла 1
Байтұлла 4
ділла 1
бісмілла 5
біссімілла 4
хамла I
жұмла 1
багымла 1
тынла 2
бола 2
саудала 2
жала 7
жала 3
жаназала 1
тазала 4
үмкала 1
кала 21
кала 74
байкала 1
аркала 3
укала 2
лала 1
алала 1
алдамала 1
камала 1
шамала 2
жұлмала 1
домала 5
аумала 1
нала 3
панала 3
айнала 4
айнала 5
какпала 1
шатпала 1
арала 10
сала 3
жанасала 2
тасала 1
балтала 1
мұфтала 1
куалаі
шала 2
шала 4
у-күшала 1
ила 2
айла 8
айла 15
байла 28
абайла 2
219
жола 6
біржола 1
мола 8
барла 1
зарла 6
парла 1
қатарла 3
шарла 2
зорла 1
корла 3
торла 1
ұрла 4
қыбырла 2
сыбырла 1
сылдырла 2
қырла 1
шымырла 1
сырла 1
шатырла 1
ауырла 1
бауырла 3
бірла 1
даярла 4
хасла 1
аула 1
аула 4
даула 5
жаула 2
заула 1
Баянаула 6
саула 15
дула 1
Расула 2
шула 12
улап-шула 1
бұла 1
кұла 5
сұла 2
қыбыла 1
иғыла 1
жығыла 1
жыла 61
бакььяа 1
хамыла 1
сыла 1
жақсыла 1
камшыла 1
піппіла 1
аяла 1
саяла 3
ма 194
жама 3
қама 8
ғұлама 9
нама 5
Ғаксырама 1
есама 1
тама-тама 1
һама 17
шама 34
каншама 6
мұншама 2
жайма 1
мұқдима 1
калима 4
кәлима 1
мұхұлима 1
Фатима 32
Бифатима I
алма 6
малма 2
I
, /
айналма 1 к
Салма 2
гылма 1
Жайылма 3
телеграмма 2
һамма 2
һ эм м а1
татумумма 1
ома 1
муазна 1
һазна 1
айна 2
жайна 4
кайна 20
шайна 7
Мәдина 29
жина 16
зина 3
пакина 1
кина 10
кина 1
ойна 14
күліп-ойна 1
машина 2
ална 1
анна 1
әманна I
сона 2
тона 8
арна 6
сарна I
орна 6
тырна 1
пітна 1
ауна 2
ұна 8
күна I
ашна 2
магына 10
аламигына I
алды-алдына I
базына 1
казына 8
кына I
тауилына I
мына 14
махкүмына 3
сына 8
дауазасына I
карма 1
һарма 1
кұрма 1
жиырма 13
ыктырма 1
шырма 2
ума 1
жұма 17
Шешма 1
шишма 1
ныгыма 1
Шакыма 16
Әбушакыма 15
баданыма 1
айныма 1
ныс[на 1
ана 43
ана 5
ата-ана 11
ғана 12
бағана 1
сыргана 2
дана 21
ахидана 1
жана 1
жана-жана 1
кана
кана 2
Мэулана 1
мана 2
замана 5
пана 26
баспана I
сана 7
сана 12
нысана 3
диуана 8
дәрісхана 1
шана 2
нышана 1
ш
221
/
хамдусына 1
даргаһына 2
даргаһына 1
жаңа 5
жаңа 21
маңа 6
таңа 1
мұңа 1
па 21
жапа 3
жәбір-жапа 1
қапа 7
сапа 1
уәзипа 2
Халипа 1
сипа 1
шипа 2
сыйпа 1
қақпа 4
қақпа2
жалыкпа 3
опа 12
биопа 1
Баспа 1
таспа 1
Батпа 1
хатпа 1
тартпа 2
құтпа 1
бұлжытпа 1
ара 52
иптігара 1
дара 1
дара-дара 1
жара 11
жара 27
міназара 1
өзара 1
кара 868
кара 29
қара 113
Балтакара I
жүзкара 2
Майкара 1
ақ-кара3
хан-қара 3
қап-кара 3
маскара 2
бүқара 1 9
Бүкара 1 і
мүнара 3
пара 5
сара 5
насара 1
тара 10
сахара 4
Бүхара 17
бүхара 2
шара 16
ишара 1
бейшара 15
жолүзра 1
кайра 3
сайра 16
масайра 1
Багира 1
Ашдира 1
жазира 1
насира 1
ора 4
бора 1
жораЗ 1
қора 9 *
Шора 1
шора 1
зарра 3
жасаура 1
бура 1
қура 1
тура9
тура 1
мұраі
Нұра4
сұра 85
баһра 1
кішра 1
салбыра 2
домбыра 4
нағыра 2
адыра 2
жадыра 2
саудыра 2
жыра 1
калжыра 4
кұжыра 5
хұжыра 2
хиыра 1
болыңкыра 2
кысыңкыра1
жаркыра 5
саркыра 3
бұркыра 1
зыркыра 1
шыркыра 1
жамыра 1
зымыра 1
маңыра 3
насыра 1
бірсыпыра 4
сыра 1
асыра 4
калтыра 1
баһыра 2
ұшыра 12
өзіра 1
аса 6
аса 58
далбаса 1
жаса 18
аласа 1
уасуаса 1
Иса 11
Айса 1
Катиса 1
акса I
какса 5
ұкса I
жұмса II
аңса 2
боса 2
коса 2
кисса 15
әлкисса 2
жуса I
суса 2
құса 7
Мұса 28
ғыса 1
та 26
ата 94
ата 35
бата 16
бата-бата I
ката 1
миката 2
біржолата 1
мата 1
дагуата 1
кета 1
кайта 19
кайта-кайта 3
акта 8
адакта 1
мазакта 2
какакта 1
сыкакта I
лакта 1
далакта 3
жалакта 2
шокалакта I
шапалакта 1
ұйпалакта 1
шатпапакта 1
арсалакта 1
м акта3
макта 15
ойнакта 1
тырнакта 1
такпакта 1
жалпақта 1
пұшпакта 1
тұракта3
сандыракта 1
сакта 44
қосакта 3
айтакта2
қалтақта 2
уақга 1
құшакта ЕТ
бокта 7
жокта 11
нокта 1
токта 30
ұйықта 11
мыкта 1
аныкта 4
арыкта 2
аякта 1
балта 3
қалта 9
бота 12
Ақбота 1
капта 2
тасуапта 1
топта 1
айыпта 5
ұкыпта 1
сарыпта 1
орта 31
орта 15
торта 1'
баста 52
айырбаста 1
жаста 2
ойқаста 1
ласта 1
таста 42
қоста 3
ұста 10
ұста 50
кыста 2
қоныста 1
уыста 1
атта 6
Бамдатта 1
жатта4
ғакайатта 1
жаракатта 1
куатта 1
печатта 1
ұртта 6
құртта 1
почта 4
киғашта 2
жаланашта 1
у а7
дауа 8
науа 1
рауа 2
һауа 1
дуа 11
такуа2
куа-куа 1
халуа 3
Маруа 2
шаруа 14
жафа 1
Сафа 2
Мұстафа 6
Мұздалифа 1
аждаһа 1
Абыраһа 32
баһа 1
айһа 1
фиһа I
карһа 1
айғаша I
доғаша 2
акырғаша 1
Ғакаша 16
маша 1
тамаша 26
таң-тамаша 1
таң-тамаша 1
оңаша 5
Гайша 8
ноғайша 1
калайша 8
олайша 1
солайша 1
бұлайша 3
осылайша 2
падиша 12
Хадиша 8
акша 30
бакша 4
қазакша 2
шакша 1
артыкша 5
жауылша 1
шамамша 1
болғанша 4
канша 78
сауысканша 1
тышканша 1
жыланша 1
мұсылманша 1
хайуанша 1
Жаһанша 1
шаһанша 1
онша 3
сонша 7
мұнша 26
тайынша 2
бойынша 1
осынша 10
калауынша 1
шаһынша I
барша 74
карғаларша 1
шарша 16
корша 3
мұрша 4
батырша 1
патша 91
Науша 1
ханыша I
жә 10
мәсәлә 1
кәллэ 1
бисмиллә 1
бісміллә 4
уакұлэ 1
күнэ 42
кінә 9
сірә 13
куэ 14
аб 1
адаб I
найаб I
Мұтылаб 19
Ғабдімұтылаб 1
араб 16
Мерғараб 2
Мұкараб 5
бәдәу-араб 2
Мұкарраб 4
Шілмахыраб I
матаб 1
асхаб
киеб 1
Хабиб 4
тараккиб 4
матараккиб 1
Мағрұб 4
Халыб 1
Құтыб 2
рабіб 1
уэжіб 1
Сибиряков 1
Қарымсаков 1
Стабалов 1
Петров 1
Мұңайтпасов 2
Тамиғ 1
сариғ 1
ұлұғ 1
бад 1
абад 1
жад 3
иад 1
фәриад8
миллад 1
аулад 1
хад 9
ед 364
Бесммұхамед 1
Мұхаммед 80
Токмұхаммед 1
Шермұхаммед 1
Нұрмұхаммед 1
акайд 1
ғакайд 2
бадид 1
Хамид 1
хамид 1
Шмид 1
мурид 1
мүрид 5
тохид 1
таухид I
фықаццтаухид 1
алтухид 1
шаһид 1
Самарканд 8
перевод 1
фәриод 1
пароход 1
заһд 1
ажыд 1
хамыд 1
е 418
бе 34
делебе 1
мәртебе 11
кезбе 1
төбе 13
Көктөбе 1
тэубе 15
несібе 5
еге 1
неге 40
бетеге 2
шеге 5
өзге 31
бәйге 21
фифиге 1
күннен-күиге 4
жеңге 1
теңге 10
өңге 2
төге-төге 1
бүрге 2
ірге 2
бірге 46
бірден-бірге 2
Едіге 2
де 1421
де 191
факаде 1
П
>
і
■
уэде 1
Иеде 1
сәжде 2
көзде 3
ізде 52
кейде 10
Ахметтейде 1
сүйде 1
әлде 2
сәлде 6
түгелде 3
әзелде 3
Қарөткел 1
әуелде 2
шөлде 5
үлде-бүлде 1
мүлде 1
күжілде 1
бүлкілде 1
үлпілде 1
дүрілде 1
дірілде I
мөлтілде 1
шәуілде 1
дәнде 2
төменде 1
шерменде 2
пенде 73
кісенде 1
жөнде 4
үнде 7
күнде 95
күнде 1
күнде-күнде 1
кекесінде I
көлдененде 2
бәсеңде 1
тенде 1
көде 1
егерде 2
зерде 1
сана-зерде 1
перде 7
бірде I
бірде 2
кеуде 16
жүрек-кеуде 1
жүде 5
же 90
дәреже 13
теже 6
көже 1
ішіп-же 5
терезе 3
изе I
меңзе 1
түзе 9
ие 29
бие 6
газбие 2
энбие 3
тэрбие 5
әулие 31
шаһуание 2
дұние 1
дүние 323
дүние-дүние 1
несие 3
жүйе 1
жүйе-жүйе 1
күйе 3
сүйе 2
түйе 52
эке 10
Жэке I
жеке 7
Әжеке 1
неке 5
Тінеке 1
Береке 9
-5 5
мереке 2
Жүсеке 1
теке 6
шеке 1
Ишеке 6
Ұлбике 1
Ханымбике 9
Алике 2
Қиямбекке 1
Мекке 29
текке 13
заплікке 1
желке 3
поселке 1
бөтелке 1
көлеңке 6
жэрмеңке 8
діңке 1
серке 1
Үрке 1
бүрке 1
есірке 2
тірке 2
иіске 1
решетке 6
шегіртке 1
эуке 1
кешке 3
жіңішке 5
тіке 4
фикке 1
пэле 14
пәле 2
еле 5
шегеле 1
пакзеле 1
көлеңкеле 1
еркеле 2
бөшкеле 1
үймеле 1
228
өкпеле 10
итпеле 1
эшкереле 1
мэселе 8
жетеле 3
төтеле 1
эуеле 1
иле 3
биле 10
сөйле 122
күйле 2
төле 2
шеберле 2
өрле 4
кадірле 6
дәуірле 3
хүрметле 1
сәуле8
гуле 2
кеу-кеуле 1
түле 1
желіле 1
сіле 1
тіле 23
ме 58
дәме 3
деме 1
кеме 4
неме 1
дәнеме 10
алегатеме 1
хикме 1
бөлме 2
серме2
көтерме 1
түрме 3
әңгіме 28
не 254
әне 2
және 82
кәне 9
ене 3
Тигене 1
дене 21
кішкене 4
немене 10
ине 2
Мәдине 3
бейне 1
әрине 1
жөне 1
керне 1
перне 2
күне 1
түне 2
көбіне 2
икейіне 1
шәниіне 2
міне 24
міне 1
махыкүміне 1
хазинесіне 1
үсті-үстіне 1
дәнеңе 1
пе 36
кепе 1
өкпе 12
шімірік 1
еспе 2
кеспе 1
желжетпе 1
зәре 2
әшкере 2
немере 1
күйре 1
сүйре 4
түйре 1
біле-көре 1
төре 8
зәрре 1
кытре 1
әуре 13
елеуре I
дүре 1
сүре 2
әбдіре 4
шежіре I
елжіре 2
кіре-кіре 1
күркіре 1
Әміре 1
еңіре 1
тітіре 6
асе 1
есе 3
кесе 2
немесе 3
әйтпесе 1
медресе 6
әсіресе 2
әмсе 2
еңсе 2
төсе 1
нәрсе 58
әмісе I
те 12
кате 10
тете 1
бөгежекте 1
електе 1
бөлекте I
келмек I
жетекте 3
шегіншекте I
көкте 1
бүкте 3
жүкте 3
жікте I
елікте 1
ірікте I
келте 1
білте 3
сілте 2
алжынте 1
өте 2
өте 1
төте 2
епте 1
мәрте 1
ерте 26
өрте 1
бірте-бірте 2
елесте 1
Көсте 1
билеп-төсте I
істе 1
бетге 1
әлбетте 4
сүндетте 1
қүрметте 7
ретте 2
ертге 1
өртте 1
періште 52
тәптіште 1
біте 2
әуе 3
нәуе 1
матүғуе 1
халфе 4
айтаууаккүфе 1
өзгеше 3
бүгінгеше 1
ендеше 3
кеше 13
Көпкеше 2
неше 47
әлденеше 1
неше-неше 1
бірнеше 9
230
,
,,
,
,, ,
шеше 5
эке-шеше 1
бөлекше 1
өкше 1
, белше 3
өлше 1
Әділше 2
дүмше 1
өле-өлгенше 3
кеткенше 1
күнше 1
өзінше 1
көзінше 3
еркінше 1
әлінше 2
келінше 1
мейлінше 1
көше 3
көпше 1
итше 1
мүше 3
бәйбіше 4
түлкіше 1
кеще 1
каж 1
лаж 6
ғылаж 2
миграж 2
мүктаж 2
азуаж 2
тэж 2
Париж 1
мыж-тыж 1
аз 64
аз 5
баз 8
сабаз7
сырбаз 1
шаһбаз 5
ағаз 4
тез 2
тез 29
әуез 16
фаайз 1
фараиз 1
ғазиз 32
оз 29
макпоз 1
боз 1
боз 4
акбоз 1
Нарбоз I
коз 2
ілмыханоз 1
соз 8
тоз 7
өз 439
бөз 10
коз 299
көзбе-көз 1
Баркөз 1
сөз 607
махфуз 3
француз 2
бүз 29
кұз 1
мұз 3
тұз 13
үз 17
жүз 52
жүз 2
жүзбе-жүз 1
күз 9
сүз 3
түз 11
түз I
үй-гүз 1
Абыз 1
абыз 3
кобыз 3
кағаз 46
маңғаз 3
жаз 25
жаз 105
кыс-жаз 2
кысы-жаз 1
Абиаз 1
Кавказ 1
указ 1
каз 4
қаз 8
намаз 56
жайнамаз 5
заманмаз 1
наз 2
аямпаз 1
көп-аз 3
өнерпаз 2
араз4
ғараз 1
шираз 1
біраз 25
таз 1
ұстаз 15
буаз 3
паруаз 1
мәз 14
ез 3
без 9
күмбез 1
катыгез 1
жез 5
алтын-жез 1
үйез 1
кез 84
кез 15
үлмез 1
мінез 36
мерез 1
сез 3
231
і
ағыз 1
ағыз 8
нағыз 3
уағыз 2
байғыз 9
тойғыз 1
ж алғы з128
жапа-жалғыз 2
қалғыз 1
салғыз 3
канғыз 1
тоғыз 13
барғыз 1
қырғыз 3
Атайкырғыз 1
Атай-Қырғыз 1
туғыз 1
нығыз 1
жұлдыз 10
құндыз 1
пайыз 1
фырайыз 1
қыз 121
қыз 3
жатқыз 3
таткыз 1
тарткыз 2
кәрікыз 1
мәдиғамыз 1
паруанамыз 1
тамыз 1
талмыз 1
қымыз 8
аңыз 2
маңыз 1
дүниекоңыз 1
арыз 15
ғарыз 9
карыз 11
парыз 27
сыз 6
ұрғ[ашы]сыз
уағдасыз
пайдасыз 4
саудасыз
Алласыз
бісмілласыз
ата-анасыз
сан-сапасыз
опасыз 9
баһырасыз
киуасыз
акшасыз
күнәсыз 2
айсыз
жағдайсыз
құдайсыз
жайсыз
майсыз
мисыз
ойсыз
максыз
шыбықсыз
жазықсыз 2
жарыксыз
бұйрықсыз
мылтыксыз
аяксыз 2
кол-аяксыз
ажалсыз
болжалсыз 2
/
малсыз 6
амалсыз 3
колсыз 1
бұлбұлсыз 1
пұлсыз 1
ғакылсыз 1
дамылсыз 1
жарамсыз 1
шамсыз 2
уайымсыз 1
сыйымсыз1
тұкымсыз1
ғылымсыз 3
жансыз 5
емтикансыз 1
амансыз 2
имансыз 4
армансыз 3
сансыз 1
райхансыз 1
нонсыз 1
кұнсыз 1
мұнсыз 2
орынсыз 2
аңсыз 1
садапсыз 1
талапсыз 1
хисапсыз 4
айыпсыз 1
арсыз 1
хабарсыз 1
кайырсыз 2
ыктиярсыз 3
бассыз 2
махаббатсыз 3
канағатсыз 1
мехнатсыз 1
таһаратсыз 2
рұксатсыз 1
куатсыз 1
отсыз 1
жұртсыз 1
бакытсыз 1
уакытсыз I
баусыз I
даусыз 1
байлаусыз I
сұраусыз 2
мактаусыз 1
■г
233
тоқтаусыз 1
баянтаусыз I
сусыз 2
ағашсыз 2
мактанышсыз 1
кайғысыз 3
кажысыз 1
абзалысыз 1
капысыз 1
отыз 18
уыз 2
ауыз 135
боғауыз 1
жауыз 1
тажауыз 1
кауыз 2
жалмауыз I
хауыз 2
із 13
біз 286
лебіз 2
егіз 8
жегіз 1
негіз 2
сегіз 43
кигіз 1
кигіз 2
тигіз 6
күлгіз I
білгіз 3
мінгіз 2
өгіз 4
бергіз 2
өргіз 1
көргіз 2
күндіз 7
гажіз 2
газіз I
мейіз 1
мүйіз 2
еткіз 4
жеткіз 21
өткіз 28
ішкіз 1
семіз 8
жабы-семіз 1
теңіз 10
сіз 92
бісмілләсіз 1
пердесіз 1
иесіз 4
серкесіз 2
көзсіз 2
ебедейсіз 1
еңбексіз 1
керексіз 5
бәйтерексіз 1
жүрексіз 1
еріксіз 8
мүлтіксіз 1
кіршіксіз 3
әлсіз 3
елсіз 2
гүлсіз 2
мезгілсіз 2
пейілсіз 1
тілсіз 2
артық-кемсіз I
көсемсіз 1
киімсіз 1
тікенсіз 1
сэтенсіз 1
түнсіз 1
дінсіз 2
мінсіз 2
әдепсіз 1
есепсіз 3
түпсіз I
жіпсіз 3
өнерсіз 1
234
дегбірсіз 1
түбірсіз 1
қадірсіз 2
кірсіз "
пірсіз 2
ессіз 4
міндетсіз 1
перзёнтсіз 1
елеусіз 1
тірёусіз 1
өлшеусіз 4
белгісіз 5
күндісіз 1
жеткісіз 1
тіз 6
аяз 2
Нияз 4
Қүлнияз 3
сияз 1
ояз 1
и3
и
ай 58
ай 43
Анай 2
дарига-ай 2
бай 90
бай 37
МолдабаЙ 3
Ордабай I
Қақабай 1
Бұкабай 2
Исабай4
Мұсабай-Исабай І
Мүсабай 2
Шегебай 1
Төлебай3
Өтебай 1
ойбай I
Қүланбай I
Тұманбай 2
Шортанбай 2
Бөгенбай 5
Сәрсенбай 2
Тұрсынбай 2
Күреңбай 1
Жүсіпбай 1
Шалкарбай 4
Секербай 10
Қоңырбай 1
Есбай 1
Қоныратбай 1
ку-бай 1
жұбай 3
Агыбай 1
Бұгыбай 1
Малдыбай 3
Жылкыбай 1
Қойлыбай 1
Толыбай 1
Барлыбай 1
насыбай 3
Бактыбай 6
жолшыбай 1
Игібай 1
Әжібай 1
Үкібай 1
Жаябай 4
жадагай 1
жадагай 2
нажагай 3
карагай 6
айгай 7
болгай 7
ыңгай 2
ыңгай I
ногай 13
тогай 3
саргай 5
торгай 3
дұгай 1
Атыгай I
жоргадай 1
шыргадай 1
Сейіткожадай 1
кұмырскадай I
баладай 2
самаладай 1
Шешмадай 1
анадай 7
ата-анадай I
тырнадай 1
патшадай I
аздай I
кагаздай 1
жаздай 4
каздай 4
азың-аздай 1
саздай 1
таздай 1
мұздай I
жұпдыздай 3
кұндыздай 1
кыздай 2
агаңыздай 1
коңыздай I
жансыздай I
айдай 3
майдай 1
сырнайдай 1
күйкентайдай I
шайдай I
бидай 2
м идай 2
койдай 7
тойдай 1
балдай 7
малдай 3
Елдай I
жолдай I
Стамбулдай 1
бұлбұлдай6
жылдай 5
қылдай 1
сымдай 3
жұтымдай 1
ойғандай 1
айырғандай 1
жандай 1
маржандай 1
азандай 1
казандай 1
кандай 49
алакандай 2
әлдекандай 7
шаккандай 1
баскандай 1
жыландай 3
Ғұсмандай 1
борандай 1
запырандай 1
шайтандай 2
арыстандай 2
бай-уандай 1
ондай 13
сондай 41
сондай-сондай 1
ұндай 1
мұндай 50
ондай-мұндай 1
шыбындай 1
лагындай 1
жауказындай 1
кызындай 2
кауызындай 1
тиындай 2
кындай 1
ұшкындай 1
Жамалындай 1
талындай 1
коргасындай 6
кұрдасындай 1
ортасындай 1
бастасындай 1
осындай 30
кұсындай 1
айбатындай 1
отындай 2
суындай 2
баяндай 2
андай 1
маңдай 8
тацдай 8
мыңдай 1
бардай 1
жардай 1
канжардай 1
кардай 2
қошқардай 1
Омардай 1
Ғұмардай 3
нардай I
айдаһардай 1
бордай 1
жаңбырдай2
айгырдай 1
сиырдай 1
тырдай 1
самауырдай 1
жаудай 1
коңыраудай 1
таудай 4
судай 18
тудай 1
ұдай 3
Құдай 361
екіұдай 1
мұндагыдай 1
бұрынгыдай6
таразыдай 1
козыдай 4
жылкыдай 2
байдалыдай 1
Сайдалыдай 1
шыныдай 1
тарыдай 1
жай 60
жай 122
жай 6
жай 7
бажай 1
хал-жай 1
Қадамжай 5
мән-жай 2
азай 2
ұзай 1
кай 39
Акай 1
Бейсакай 1
калкай 1
аңкай 1
шоңкай 1
каскай 3
Маукай 1
лай 3
калай 30
капай-калай 1
малай 7
талай 55
талай 2
тапай-талай 5
бірталай 4
бойлай-бойлай 1
ойлай-ойлай 1
олай 7
молай 2
солай II
шулай-шулай I
бұлай 3
олай-бұлай 3
былай 11
Абылай 3
осылай 16
май 17
шимай 3
аумай 1
кұмай I
Нанай 1
оязнай 2
Сағынай 2
Маңай 5
оңай 20
оп-оңай 2
Шоңай 1
мұңай 3
пай I
Апай 1
ұрмай-сокпай 1
томпай 1
жаппай 1
сарпай I
бұлжытпай 1
рай 1
когарай 1
карай 10
карай 4
карай-карай 2
сарай 6
Бұхарай I
орай I
зорай 2
торай 1
курай 1
Ыбырай 3
Шагырай 1
бадырай I
бакырай I
сұмырай I
тымырай I
аңырай 1
шырай 4
сай 7
сай 1
сайма-сай 1
кисай 2
тай 10
Тай 2
тай 5
ағатай 1
қатай 2
кабақтай 2
каңбактай 2
казактай 2
лақтай 2
бұлақгай 3
бармактай 3
шырақтай 1
шамшырактай 2
тактай 4
бұтактай 1
ошакгай 3
октай 2
шоқтай 1
Сыдықгай 1
бидайықтай 1
кайықтай 1
балыктай 2
жарықтай 1
жұдырыкгай 1
асықгай 1
қасықтай 1
мысыктай 1
балшыктай 1
ұршықтай 1
таяктай 2
Алтай 6
жағалтай 1
тұрымтай 1
Атымтай 1
құлын-тай 2
доптай 1
картай 8
замандастай 1
жастай 4
Садуакастай 4
алмастай 2
айтпастай 1
тастай 2
құстай 11
қыстай 1
каракаттай 1
болаттай 1
колаттай 1
жарканаттай 1
дария-мұхиттай 1
оттай 4
Махмұттай 1
тұттай 1
аутай 1
агаштай 1
Боштай 4
қылыштай 1
бұрыштай 1
құрыштай 1
Қытай 1
уай 2
піруай 1
хай 1
шай 12
эй 3
би 18
араби 1
хисаби 1
нэби 2
ылғи 3
кырги 1
бэди 1
Мәди 4
дүрди 1
ей 15
көбей 5
өгей 1
кедей 26
әлекедей 1
бай-кедей 1
кенедей 1
инедей 1
зәредей 2
күждей 1
кездей 1
сөздей 3
жүздей 1
біздей 5
теңіздей 1
сіздей 5
үйдей 1
елдей 5
желдей 7
көлдей 4
гүлдей 1
жетімдей 4
берілгендей 1
наркескендей 1
тікендей 1
мендей 7
нендей 1
сендей 6
керуендей 2
жүндей 1
күндей 8
егіндей 1
әкеңдей 1
меңдей 1
бэйгегердей 1
шідердей 1
жердей 3
кердей 2
шекердей 1
Мәшһүрдей 1
бірдей 41
темірдей I
күнгідей 2
дәрідей I
күдерідей 1
тірідей 2
кісідей 4
өрмекшідей 1
кей 8
мал-сілекей I
көмекей 2
кәнекей 1
мінекей 2
Дүйсекей 1
Күнсекей 1
еңкей 2
өңкей 2
Бөкей 1
дөкей 2
көкей 3
көркей 11
теріскей 1
Мэукей 1
мешкей 1
тікелей 1
алай-түлей I
емей 3
ішпей-жемей 3
Семей 3
көмей 1
караней 1
керней I
Көпей 1
Керей 14
мерей 1
үрей I
бедірей I
Ресей 1
тебетей 1
шөметей 1
Исабектей I
Тұрлыбектей 1
тезектей 1
көбелектей 1
білектей 1
тікенектей 1
есектей 1
тектей 1
көктей 2
жер-кектей 1
жүктей 2
еліктей 1
өліктей 1
сүйріктей 1
иттей 4
титтей 9
бүркіттей 1
жи 52
Мәжи 1
Колпаковский 1
ки 18
әнеки 1
кәнеки 11
мінеки 4
кейки 1
бәлки 1
яки 2
ки 1
ки 47
бақи 2
Ғали 2
Ғали 2
Иманғапи 1
уәли 2
ми 19
Нами 1
һами 1
эми 2
Жэми 2
санми 1
Руми 1
Забани 1
Насырани 4
ғани 2
пани 4
Насрани 1
Хабырани 1
пәни 3
ой 108
ой 3
бой 97
ғой 132
жой 7
қырып-жой 1
кой 50
кой 183
қой 23
ақыл-ой 6
доверной 1
абырой 4
сой 23
той 23
той 84
жиын-той 1
ойын-той 1
гөй 1
дұғагөй 7
дуагөй 2
жәдігөй 1
үрпи 3
Қари 1
кари 2
хари 1
си2
мэжуси 1
ти 85
көнти 1
бәдәуи 2
құй 2
құй 16
үй 159
б
і
1
Ч
үй 2
күй 19
күй 40
сүй 48
түй 5
сахи 1
уахи 3
шархи 1
иллаһи 1
Алмынтаһи 1
шаһи 6
күнәһи 1
ғалайһи 1
ши 7
калши 4
мелши 1
былши 1
фальшивый 1
первый 2
верный 1
сый 14
сый 23
тый 14
малак 1
лаупак 1
пак 4
мүбарак 7
мүбәрак 8
ғымырак 1
мүсуәк 1
шэк 1
ек 15
бек 2
бек 15
Исабек 1
Байбек 1
Ұлыкбек 1
Акылбек 2
Сіләмбек 1
Әкімбек 5
Тұрсынбек 1
еңбек 9
Жүсіпбек 5
Нұрбек 1
Дәулетбек I
Субек 1
түбек 1
Қазыбек 1
Тұрлыбек 1
Бердібек 1
жібек 10
Жәнібек I
Жәдігер-Жәнібек 1
Тінібек 1
діңгек I
түйдек 1
кеңірдек 2
жек 10
Шежек 1
Кезек 8
кезек-кезек 3
тезек 1
өзек 1
күзек 1
иек 5
дәйек 1
тиек 2
сүйек 17
аксүйек 2
кек 8
еркек 13
әйел-еркек 2
әлек 1
елек 1
көбелек 1
дөңгелек 2
шелек 12
көйлек I
бөлек 6
бөлек-бөлек I
білек 3
тілек 16
көмек 2
ермек3
дүрмек 1
шүмек 2
тікенек 1
сенек2
шайнек 2
эйнек6
өрнек 1
Жапек 3
Жэпек 4
зерек 8
керек 7
керек 57
терек 7
бэйтерек 2
Сартерек 1
ертерек 2
зирек 1
корек 5
жүрек 32
тезірек 5
көкірек 2
төнірек 2
ілгерірек 1
тірек 2
сек 1
есек 16
Қаракесек 3
Алшынбай-Қаракесек 1
өсек 13
төсек 9
тек 10
тек 8
ата-тек 1
етек 9
жетек 1
тентек 1
тентек 1
телі-тентек 1
шек 4
шек 4
бәйшешек 1
емшек 3
келіншек 3
раббик 1
советник 1 й
фабрик 1 >
махик 2
көк 12
Көк 1
көк 33
жер-көк 1
сөк 8
төк 20
шашып-төк 2
үйіп-төк 1
шөк 2
тәрк 1
бүк 1
жүк 18
түк 2
түк 17
күншіл[д]ік 1
мажбік 1
көбік 2
Ақкөбік 1
ездік 1
үздік 1
үмітсіздік 2
гаділдік 4
әділдік 3
жеңілдік 2
ғапілдік 2
күншілдік 5
кемдік 7
жетімдік 4
сүйгендік 1
сендік 1
күндік 3
Сүйіндік 29
кіндік 6
еркіндік 1
кеңдік 1
теңдік 1
күңдік 1
жік 1
нәжік 1
нәзік 4
үзік 1
үзік 1
жүзік 2
биік 10
біп-биік 1
киік 2
күйік 4
ғалік 1
Мәлік 6
куәлік 2
шаһидлік 1
Көктебелік 1
теңгелік 1
пенделік 4
иелік 1
дүниелік 6
меккелік 3
еркелік 1
желөкпелік I
әурелік 2
әдепсізлік 1
билік 5
кедейлік 2
килік 3
іліклік 1
галімлік 1
өлік 24
келік 3
ат-көлік 1
загиплік I
гаріплік 1
ерлік 6
шеберлік 10
кемеңгерлік 1
айлакерлік I
мекерлік 1
жетерлік 3
Мэшһүрлік 1
бірлік 2
үйірлік I
шүкірлік 8
пірлік 2
кэпірлік 3
мүсәпірлік 1
тірлік I
тірлік 9
башаратлік 1
жігітлік I
күйеулік 1
түзулік 1
бүлік 1
күлік 2
Күлік 8
мүлік 8
мал-мүлік 4
сүлік 1
түлік 3
ізгілік 1
инплік 1
мәңгілік 1
жілік 1
кекілік I
кэрілік 3
тірілік 14
кісілік 2
тэттілік 1
пендешілік I
елшілік I
кемшілік 4
243
г
\
\
КӨПШІЛІК 1
ғаріпшілік 1
тіршілік 1
жүдеушілік 1
тәрік 1
ерік 24
берік 11
жерік 2
керік 2
серік 11
Бүзрік 1
жүйрік 26
өрік 1
бөрік 1
көрік 12
сәурік 1
түрік 1
түкірік 3
тірік 2
өтірік 23
есік 47
тесік 11
жеңсік 1
тік 5
тік 7
жетік 1
кем-кетік 5
бектік 1
зеректік 3
биіктік 1
сүлтік 2
жемтік 3
өлімтік 1
білместік 4
төстік 1
оңтүстік 2
әлімжеттік 1
кияметтік 1
акыреттік 3
жігіттік 4
бергіштік 1
жок-жітік 4
кешік 7
нешік 5
ірімшік 2
келін-кепшік 1
кіршік 3
күшік 1
Күшік 1 в
фағыр(шағыр) 1 •
ак 1
ак 49
ак 62
бак26
бак 37
кабак 4
аскабак 1
сабак 13
табак 26
аяк-табак 1
шабак 2
жұмбақ 5
каңбак I
шарбақ 2
айғак 2
тайғак3
жаңғак 1
кұргак2
ырғак 1
бұғақ 1
дак 1
қадақ 1
мадак 1
боздак 1
жайдак 4
бойдақ 3
былкылдак1
тықылдак 1
ардак 1
бордак 2
жак 65
жак 34
тіл-жак 2
жан-жак 11
казак 82
мазак 5
тозак 15
ұзак 3
ұзак 4
тұзақ 1
какЗ
как 14
қак 14
накак 14
некак 1
Ыскак 11
лак4
лак 1
балақ2
кандыбалак 1
қалак 1
домалак 2
кұмалақ 1
жапалак 1
талак 3
тайлақ 6
шолақ I
шолақ 7
аулак 9
бұлак 17
кұлак 79
Саккұлак 6
Апылак 14
жарылкамак 8
тамак 24
ұжмак 12
аймак 4
каймак 1
калмак 6
салмак 8
бармақ 5
кармак 2
шумақ I
жұмак 17
аргымак 4
дым-ак 1
акымак 8
ынтымакб
иак2
Жанак 3
тианак I
мойнак I
конак 37
карнак 1
жұриак 1
тырнак I
саршұнак 2
такпақ I
шакпак 1
жалпак 1
калпак 1
агіпак 7
ұрпак 1
батпак 3
ыбындыбатпак I
бедірей-бетгіак I
пұшпак 4
арак 10
жарак I
кару-жарак 1
карак 1
жұкарак 1
кайрак 2
сирак 2
кұрак I
сұрак 5
тұрак 7
жырагырак I
жогырак 1
жырак 2
азырак 4
жақынырақ 1
пырақ 4
жапырақ 10
топырақ 20
жақсырақ 1
кысырак 2
шырақ 11
шамшырақ 2
бірақ 4
бір-ақ 10
бір-ақ 5
аксак2
қорамсақ 1
жұмсақ2
әлімсақ 1
қарсақ 1
бауырсақ 1
саусақ 5
тақ 27
тақ 11
атақ 10
жатақ2
шатак 1
жалтақ 1
ортак4
бөтен-бастақ 1
кыстак 1
бұтақ 1
мүштак 1
У ак2
аруақ 30
шуак 1
Хақ94
хақ 12
шак 15
шак4
шак 4
алашак 1
майшак 2
ошақ2
шошак 1
Қыпшак 12
Жолаба-Қыпшак 1
Алтыбас-Қыпшак 1
бұршақ 1
ұмытшак 1
кұшак 2
пышак 12
мантик 1
мұнафиқ 4
муафик 1
тасфиқ 2
тауфиқ 1
сылк 1
даңқ 11
ок9
боқ 11
жоқ 7
жоқ 435
жоқ-жоқ 1
бар-жок8
сок41
ұрып-сок 1
ток7
шоқ9
шоқ 1
жарк 6
шарк 5
жарк-жұрқ 1
ұлук 1
ұқ26 /
бұқ7
жұк 8
ұлұқ 1
бастық-ұлұк 1
тамұқ 7
сұқ 3
ы к2
ык 4
^
^
жакындык 3
отындык I
шындык 3
шаяндык I
сараңдык 5
шапшаңдык I
мұндык 3
кұдык4
Сыдык 6
Әбубәкір-сыдык I
жык 14
мұжык3
азык 10
жазык 7
казык 3
озык 2
ырзык 1
бұзык 3
кызык 14
кызык 6
сызык I
иык2
Жайык 1
Еділ-жайык 1
кайык 2
лайык 7
калайык 1
халайык 22
машайык 2
тұңгиык 1
сиык I
ұйык 1
жерұйык I
н[адан]лык 1
балык 11
молдалык 3
ділдалык4
тазалык 1
ризалык 1
ырзалык 2
ар[т]ык 1
жабык2
кабык 2
жабдык 4
Әбубәкір-Сыддык I
Құмарпаздык 1
жалғыздык 4
кыздык 1
жансыздык 1
жауыздык I
кұрмалдык 1
осалдык 1
расулдык 1
кұлдык 9
кабылдык I
жылдык 1
кызылдык I
шымылдык1
ғапылдык 1
жасауылдык 1
адамдык 5
амандык 3
имамдық I
сомдык 1
сұмдык 7
кұрбандык 5
надандык 1
туыскандык 1
жамандык 9
мұсылмандык 1
меһірмандык 1
дұшпандык 6
сандык 13
шайтандык 1
бостандык 1
Куандык 8
хандык 1
ұзындык 1
киындык 1
тиындык 1
247
мырзалык 5
балалык 1
бозбалалык 1
моллапык 2
мәдиналык 1
капалык 4
такуалык 2
халифалык 1
халык 84
жаббар-халык 1
шалык 1
падишалык 1
патшалык 5
һүмматсызлык 1
айлық 2
айлық 3
байлык 13
жадағайлык 1
мүндайлық 1
күдайлык 3
майлық 2
сайлык 1
тайлык 1
насыранилық 1
қойлық 1
сахилык 1
сыйлық 1
үжмаклық 1
хақлық І
тамүқлық 1
былыклык 1
ғашықпык 2
имамлык 4
гауамлық 1
ғалымлык 2
меһірбанлык 1
наданлык 1
пүшайманлык 1
мүсылманлық 1
раушанлық 1
мүңлык 1
жолык 22
толык 8
топ-толық 1
барлык 1
барлык 11
пайғамбарлық 8
жарлык 30
зарлык 2
күнэкарлык 1
сынарлык 1
жарарлык 1
түрарлық 2
тарлық 5
айтарлык 6
шаһарлык 1
зорлық 5
қорлық 8
ұрлык 7
сабырлык 2
озбырлық 1
шағырлык 2
соқырлык 1
батырлык 2
суырлық 1
жаслык 1
байлаулық 1
жаулык 2
махаббатлық 1
хайуанатлық 1
шатлык 1
I
жомартлык 4
жалкаулык 1
саулық 1
денсаулық 11
кулык 2
сулык 1
үлык 2
үлыкЗ
қүлык І
макұлык 8
хұлык 1
шұлык 1
кұрбылык 1
жындылык 2
кажылык 1
казылык 3
кылык 5
ұжмакылык 1
сопылык 2
карсылык 2
токтылык 1
каттылык 1
жомарттылык 1
айшылык 1
айшылык I
кұрғакшылык 1
казакшылык 1
кызыкшылык 1
молшылык I
кұпшылык 5
жалғаншылык I
киыншылык 1
жанаршылык 1
зоршылык 2
коршылык 3
жаялык 1
камык 2
мамык 2
ж ұмык1
анык 27
канык 1
танык 2
орнык 1
тұнык 4
сынык 1
сынык 3
тынык 1
арык 14
ғарык 1
жарык 9
жарык 14
жап-жарык I
жүйрік-арык 1
карык I
парык 8
тарык 3
шарык 2
аш-арык 1
бұйрык 24
кұйрык 5
жорыкI
зорык 3
корык 1
корык 32
ұрык I
түрык 1
тағырык 1
жұдырык 1
кырык 29
асык 9
жасык I
пасык 2
сасык I
кисык 7
быксык 2
тұмсык I
таңсык 3
ырсык 1
кырсык I
тымырсык 1
мысык 5
пысык4
тык 8
жатык 1
катык I
тозактык 1
бармактык 1
ақымактык 1
жұмсактык 2
\
оқтык 1
боктык 2
жоктык 16
соктык 5
токтық 4
шоктык 1
жарыктык 5
артықтык 1
гашыктык 2
колтык 1
мылтык 7
тамтык 1
ыытык 2
мантық 3
аптык 2
алыптык 1
артык 83
тартык 3
шартық 5
жыртык 2
астык2
басты қ 5
карындастык 1
жастык 13
қастык 6
мастык 4
кайтпастык 1
растык 1
жарастык 6
сабактастык 1
достык 5
ыстык 8
арпалыстык 2
болыстык 3
жомарттык 10
газатгык 1
азаматтық 1
шаттык 2
аштык 1
паштық 1
тыныштык 4
мауык 2
бакырауык 1
сауык 2
тауык 1
жуық 3
суык 5
тафык 1
шык 296
ашык 12
ғашык 9
кашык 3
лашык 2
машык 4
қарашык 1
Тайшык 3
балшык 1
кылшык 2
каншық 1
ұршык 3
Шыршык 7
аяк 56
кол-аяк4
бастан-аяк 4
саяк 5
таяқ 16
шыныаяк 1
қияк 1
бояқ 1
тұяк 3
ал 889
ал 1
ал 3
ал 8
бал 29
зибал 1
Әмір-зибал 2
обал 5
гал 1
козгал 14
жогал 11
дал 8
адал 7
жан-жадал 1
кадал4
Ғабдал 1
бауыздал 5
дал-дал 3
делдал 1
сандал 6
ондал 2
жал 6
ажал 22
көкжал 1
кұйрык-жал I
жанжал 10
азал 1
газал 2
абзал 5
абзал 9
иал 1
йал I
гайал 1
кал 2
кал 489
какал 1
мақал 9
сакал 9
аксакал 5
тақал 3
шайкал 2
токал 5
шаткал 1
Жалал 2
жалал 2
Зулжалал 1
залал 11
малал 1
халал 5
күлал 1
мал 144
мал I
амал 15
гамал 4
камал 1
камал 4
камал 1
орамал 2
гауамал I
дүние-мал 3
ыкгимал I
мүкәммал I
мүкеммал I
шырмал I
танымал I
санал 2
айнал 33
жинал 4
кинал 3
арнал 1
оңал 6
Макпал 2
арал 1
жандарал I
жарал 16
карал I
марал I
тарал 1
генерал I
орал 4
бұрал I
сал 1
сал 260
жасал 1
тайсал 1
Каксал I
салсал 1
жүмсал I
осал I
мұрсал 1
мысап 10
тал 5
тал 25
аггал 1
актап 1
косактал 3
жоктал 1
токтал 5
каптал 1
таптал 5
Баттал 1
кабаттал 2
сауал 5
диуал 1
суап 4
ахуал 1
хал-ахуал 2
хал 31
кал-хал 1
заманхал 1
шал 5
шал 13
шашал 1
ұшал 1
әл 8
әл 1
дәл 18
Әлдәл 1
Білэл 18
ел 134
бел 21
түрегел 2
шеңгел 2
бөгел 4
түгел 43
түп-түгел 5
бедел 1
жөндел 2
жел 21
жел 6
252
күйзел 1
әйел 18
кел 672
әкел 12
тәуекел 7
өткел 2
Қараөткел 6
дәлел 3
кемел 1
кенел 5
жөнел 24
теңел 1
тірел 1
сел 4
кесел 4
өтел I
эуел 14
мешел 1
Микаил 1
тэбдил 1
ғауамил 2
Исрафил 1
аһил 1
жаһнл 1
Әбужаһил 13
ол 365
бол 1496
Айдабол 8
Ғ абдол 2
жол 163
кол 246
аяк-кол 1
мол 23
сол 292
сол 8
сол 4
тол 59
өл 178
бөл 4
көл 25
Майкөл 1
Аккөл 4
Қоржынкөл 1
шөл 1
Стамбул 2
гул 1
асул 2
Расул 112
Ғабба-Расул 1
Мұхаммед-расул 1
ұл 47
бұл 505
бұлбұл 14
Смагұл 3
рабигұл 1
жұл 5
кұл 37
макұл 14
Құнакұл 1
Беккұл 1
пұл 20
тұл 4
гүл 20
гүл-гүл 2
зүл 1
күл 3
күл 25
ойнап-күл 3
дабыл 1
жабыл 10
кабыл 44
хабыш-кабыл 1
табыл 62
шабыл 1
кұбыл 2
ғыл 2
лағыл 2
тағыл 2
пиғыл 3
балынғыл 1
253
ұғыл 2 1
жыгыл20
жыл 61
жазыл 23
казыл I
мазыл I
назыл 2
фазыл 16
манзыл 2
бұзыл 13
қызыл 51
Найзакызыл 2
алкызыл 2
кып-кызыл 7
айыл I
жайыл 6
қайыл I
биыл 5
жиыл 47
киыл 3
ойыл 2
жойыл 3
койыл 4
сойыл 2
сойыл I
кұйыл 5
тыйыл 2
кыл 16
кыл 766
акыл 83
ғакыл 16
дакыл 1
накыл 3
окыл 1
ғамыл 1
дамыл 3
дамыл-дамыл
1
і
кимыл 2
шомыл 2
жұмыл 2
таныл 1
жаңыл8
ғапыл 1
капыл 1
тып-типыл 2
мастакпыл 1
арыл 5
шығарыл 1
аударыл 1
сарыл 1
айрыл 12
кайрыл 1
бурыл 1
Кішібурыл 1
бұрыл 9
кайырыл 6
бұйырыл 1
кырыл 2
сыпырыл 1
кыстырыл 1
куырыл 1
суырыл 2
асыл 42
асыл 4
басыл 7
жасыл 4
тасыл 1
хасыл 4
косыл 19
тосыл 1
таусыл 28
кысыл 7
атыл 1
батыл 3
шырматыл 1
орнатыл 2
жаратыл 1
сатыл I
шатыл 1
ұмтыл 9
артыл 14
тартыл 5
ұтыл 2
құтыл 36
тұтыл 1
ағытыл 1
ұмытыл 1
корытыл 1
ауыл 2 в
Сахабауыл 1 »
дауыл 1
Баянауыл 1
карауыл 2
Төрту ыл 3
хыл 2
1іахыл 2
аһыл 7
жаһыл 1
ашыл 24
уағдашыл 1
шашыл 1
намазшыл 1
ұзакшыл 1
амалшыл 1
шаншыл 3
шыншыл 2
аяңшыл I
іл 5
біл 526
біле-біл 1
дүмбіл 1
ағыл-тегіл 1
мезгіл 12
мезгіл-мезгіл I
төгіл 10
түгіл 21
тігіл 1
діл 1
ғаділ 16
әділ 10
ш
Еділ 1
дүлділ 6
Інжіл 3
зіл 1
Бәзіл 3
үзіл 3
сүзіл 1
тізіл 2
иіл 4
Жебрайіл 28
Ғазірәйіл 1
пейіл 15
акпейіл 1
кішіпейіл 1
Ғазірейіл 18
Әзірейіл 2
сейіл 4
үйіл 2
түйіл 2
әкіл I
күңкіл 1
іркіл 1
бүкіл 3
мүшкіл 5
дәліл 3
отулаламіл 1
эміл I
кэміл 7
мініл 1
жеңіл 2
көңіл 161
түңіл 7
піл 14
гапіл 5
кепіл 2
бейпіл 4
серпіл 1
беріл 4
көтеріл 9
тіріл 8
нәсіл 9
Есіл 6
есіл I
есіл 30
кесіл 3
тесіл 1
көсіл 2
нэпсіл 1
тіл 180
тіл 2
газалатіл 1
Жаннатіл 6
шарапатіл I
етіл 1
сүйретіл 1
үн-тіл 1
өтіл 1
шертіл 1
естіл 7
мауіл 1
Нәуфіл 3
кешіл 1
шешіл 5
жексікшіл 1
гаял 1
киял 10
ұял 13
гам 10
тагам 18
ангам I
ингам 1
Адам 1
Адам 238
кадам 18
гүздам 1
жылдам 8
жылдам-жылдам I
Агзам I
низам 3
кам 15
ғалам 23
Калам 3
калам 3
қалам 39
салам 1
салам 1
алайкумассалам 1
галейкумссалам 1
кәлам 2
аллаһу-ағлам 1
ұғаллам 1
Бап-Әлсіллам 1
Ислам 21
тамам 36
тамам 15
имам 15
нам 3
шайнам 1
жаһаннам 4
арам 20
харам 10
телеграм 1
Сайрам 1
мәз-мәйрам 1
мейрам 7
храм 1
ихрам 1
Асам 1
там 1
там 10
токтам 1
ұрттам 1
эл-ғауам 1
фарауам 1
мағхам 1
Әдхам 2
Әдһам 2
атиһам 2
илһам 1
барһам 1
парһам 1
бірһам 1
шам 9
намазшам 2
акшам 4
дәм 9
зәмзәм 6
зәм-зәм 1
Пішкәм 1
ләм 1
кәләм 2
мим-ләм 1
һәм 53
ем 33
дем 12
жәрдем 6
хактан-жәрдем 1
жем 8
кем 23
бекем 2
артық-кем 1
Өкем 1
көркем 5
сәлем 34
сілем 1
үнем 1
бірем-бірем 1
көсем 3
өктем 1
көктем 1
Рүстем 1
ражим 1
мим 1
карим 1
катим 1
рахим 1
Ибраһим 39
алакиддом 1
мом 1
сом 3
сом 1
көм 2
разаканакум 1
ғалейкум 1
асалаумағалейкум 1
Рум 2
жұм 13
Мағзұм 5
кұм 2
мағлұм 8
маклұм 1
макрұм 6
сұм 19
манхикүм 1
карағым 3
шырағым 11
сағым 3
соғым 1
дым 3
жым 1
жым 1
жазым 1
лазым 1
ағзым 1
тағзым 4
бозым 1
айым 1
дайым 1
кайым 2
киамет-кайым 2
карапайым 2
уайым 13
бұйым 4
тыйым 1
кым 1
ракым 3
хамисакым 1
такым 2
Шакым 1
кикым 1
• ғ
алкым 2
токым 1
ер-тоқым 1
ауқым 1
мұкым 1
тұқым 12
алым 1
гапым 28
залым 16
сапым 1
мағұлым 4
ғылым 76
тағылым 5
алгылым 1
аһыл-ғылым 1
өнер-ғылым I
ыкылым 1
жаным 4
наным 1
ханым 8
тыным 3
заһыным 1
жарым 5
жалғыз-жарым 2
карым 1
бұрым 1
макұрым 1
ырым 1
Қырым 1
шакырым 2
сым I
Әбілкасым 1
Хасым 1
кысым 5
тым 8
жұтым 3
кауым 16
тарфым 1
рахым 1
фахым 1
■ЯЯ
д И І
Шаһым 1
шым I
Абиғашым 1
һашым 1
Хұршым 9
тэжім 2
кежім 1
сезім 1
өзімді-өзім 2
дәйім 1
мүләйім 2
іләйім 1
киім 29
әниім 1
мүниім 1
кім 142
хакім 8
әкім 1
кімде-кім 3
бэлкім 1
өкім 1
эркім 66
үкім 2
хүкім 3
ешкім 44
мэлім 2
Сәлім 2
Мүсәлім 3
желім 3
өлім 36
акыр-өлім 1
ілім 5
білім 9
ғылым-білім 3
тілім 1
тілім-тілім 1
сенім 2
кәрім 1
Кәрім 1
Үрім 2
кішігірім 1
мейірім 4
рәсім 2
есім 1
өсім 1
жетім 27
түстім-түстім 1
бітім 1
Әшім 10
с ... 1
бү[ры]н 1
бан 1
кабан 2
барабан 1
сабан 5
табан 15
шабан 5
бағбан 1
Шаһарбан 10
Наушарбан 7
күрбан 19
мейірбан 3
үбан 1
сыбан 1
оңбаған 2
аумаған 1
капаған 1
таған 2
тостаған 1
Қозған 19
Қаксал-Қозған 1
жалған 137
дүние-жалған 2
шын-жалған 1
боп-болған 1
корған 14
корған I
Қайкышқорған 1
басқан-түрған 1
балдырған 1
алжыған 2
окыган 4
жанашыган 1
біридадан 1
шамысиадан 1
надан 53
кайтадан 1
алшедан 1
кайдан 28
майдан 20
кішкентайдан 3
Бидан 1
ғылымидан 1
сидан 1
алдан 7
малдан 3
долдан 1
кұлдан I
сыкылдан 3
камдан 3
жандан 2
шантан-шандан 1
шыгындан 1
зындан 3
таңдан 2
содан 2
Бирубардан 1
Шаһимардан 3
аудан 1
каудан 1
жан 382
жан 29
Атажан 1
Байжан 2
Бекжан 2
мал-жан 7
Төлжан 2
жарымжан 2
маржан 2
Әужан I
азан 7
казан 13
рамазан 2
сопизан I
Рамзан I
кү-сынанзан I
кұсынзан I
арзан 7
байан I
кан 54
кан 26
Акан 2
бакан I
алакан 10
Макан 4
микан I
емтикан I
маснаұйкан I
калкан 1
талкан 2
күл-талкан 2
Қокан 4
Самаркан 1
дастаркан 2
таңыркан 2
аскан 20
жаскан I
аскан-таскан 1
сауыскан 3
туыскан 9
Жарагкан 1
калган-кұткан I
Мұкан 2
Қажымұкан 5
тышкан 11
Қазыкан 1
пайдалан 2
тазалан 4
калан I
укалан 2
домалан 5
қапалан 2
баһыралан 1
баглан 1
шагидлан 1
арызлан 2
илан 5
айлан 2
байлан 11
ыңғайлан 7
жайлан 6
лайлан 2
ылайлан 2
оңайлан 1
оңтайлан 1
ойлан 18
маглұмлан 1
раушанлан 1
Жолан 1
тағырыплан 1
хабарлан 7
ажарлан 2
құмарлан 5
мұнарлан 1
қатарлан 1
қаһарлан 6
зорлан 1
нұрлан 2
қайырлан 1
бірлан 14
даярлан 5
қаслан 1
арыслан 1
қайратлан 1
шатлан 1
жаулан 1
ашулан 12
ұлан 2
ұлан 1
құлан 2
кабылан 1
қайгылан 4
жылан 8
ман 1
аман 41
жаман 88
жаксы-жаман 6
заман 75
Еламан 3 0
есен-аман 3
таман 5
атаман 2
һаман 2
шаман 1
иман 43
Найман 6
сайман 3
мейман 15
жұмак-иман 1
рахиман 1
Шиман 1
Салман 4
мұсылман 1
Iіін-мұсылман 29
Шоман 1
арман 31
қарман 1
Шаһарман 2
пәрман 1
герман 2
орман 1
Шорман 7
Қыбырай-Дұрман 1
ат-тұрман 2
Ғұсман 34
думан 1
Жұман 1
кұман 4
тұман 2
рахман 3
»
ал-рахман 1
Әбушакыман 1
нан 13
нан 42
һураганан 1
Жанан 1
Ғинан 1
ғыдырымнан1
кұнан 1
мұнан 52
шалкасынан 6
кінарсынан 2
пан 1
жапан 3
балапан 2
шапан 1
Акпан 6
акпан 1
какпан 4
Найман-Токпан 1
Шолпан 1
шопан 2
аспан 30
кұтпан 3
Шұпан 1
дұшпан 48
дос-дұшпан 1
данышпан 13
дана-данышпан 1
жаран 27
жаран 1
Иран 1
айран 3
кайран 14
кайран 20
сайран 1
ойран 3
оран 1
боран 2
ұран 2
261
Құран 36
кыран 7
сан 30
асан I
Арасан 1
нисан I
токсан 5
нұксан I
ыксан 4
босан I
тан 8
атан 3
атан 26
шайтан 30
жын-шайтан 2
құлактан 1
мактан 5
мактан 11
мактан 4
тамактан 1
октан 1
баоданжоктан 1
сұктан 2
сондыктан 2
аяктан 2
ұлтан 1
сұлтан 13
хызылтан 1
отан I
котан I
садаптан I
азаптан 2
газаптан I
талаптан 1
топтан I
ғайыптан 3
шортан 3
дастан 5
кастан 3
мастан 2
Хапистан 1
зымстан 1
Бостан 1
бостан 2
намыстан 1
арыстан 11
тілхыстан 1
Түркістан 2
аттан 16
қабаттан 1
мазаттан 3
ракаттан 1
зүрпаттан 1
мақсаттан 1
шаттан 7
сырттан 2
Қүтан 1
түтан 1
хүфтан 1
уан 1
ауан 1
ғауан 1
сарт-сауан 2
дуан 5
жуан 4
хайуан
куан 33
алуан 2
балуан 21
палуан 1
Наушеруан 6
хан 41
сүбхан 1
озхан 1
райхан 3
Имамхан 1
Жүсіпхан 1
дастархан 1
Буалмирхан 1
Батырхан 1
т
Алдиярхан 21
жаһан 4
қашан 14
әлдекашан 3
әркашан 8
ишан 27
Ишан 1
раушан 3
ән 6
дэн 2
мән 14
нән2
пән 7
сэн4
тән 7
дәфән 1
ибн 3
ен 6
уамаен 1
бен 13
ішкен-жеген 2
неген 2
шиелген 1
інген 1
мерген 6
пәлен-түген 1
жаген 1
ден 7
әбден 20
кадден 1
мінезден 1
с
/
ізден 5 к
гамиден 1
ежелден 4
кеселден 1
әуелден 4
гүлден 2
секілден 1
анден 1
орден 1
бірден 2
катден 1
һуден 1
Әліден 1
Мажен 1
Ежен 10
өзен 10
медиен 1
жиен 3
сүйен 1
кен 6
Сәкен 1
жекен 3
мекен 8
некен 1
некен-некен 1
сүйкен 2
үлкен 34
бөкен 1
Жөкен 1
Төкен 1
бүркен 2
сескен 4
неткен 3
өткен 29
кашкан-жіткен 1
дүкен 6
тікен 4
пәлен 2
еркелен 2
әурелен 2
түрлен 1
әңгілен 1
тілен 5
мен 404
мен 188
Әмен 1
емен 3
Өскемен 1
ертемен 1
имен 1
Сүлеймен 6
Ереймен 7
өйткенмен 2
өңмен 1
төмен 6
дәрмен 5
пәрмен 18
диірмен I
кәрдабымен I
алдымен 3
сонымен 4
орны-орнымен 1
орын-орынымен I
шынымен 2
онысыменI
тәржімен 1
бет-бетімен 4
Дәнен I
бенен 4
менен 49
һай-һойменен 1
соныменен I
сәхарменен I
пенен 26
дөнен I
шетінен 1
пен 97
шекпен 1
ерен 2
жирен 4
үйрен 9
дәурен 18
сүрен 1
сен 202
сен 15
Хасен 19
есен 1
аман-есен 4
дін-есен
сексен2
белсен2
әлектен 1
бөлектен 1
неліктен 2
шілтен 2
бөтен 4
өртен 10
түсінбестен 1
түстен 1
беттен 1
эдеттен 2
сәулеттен 1
үш-үштен 1
керуен 2
шен 3
шешен 10
бин 1
Қамаралдин 1
Бахауалдин 1
Баһауалдин 1
Қожа-баһауалдин 1
олкин 1
амин 1
ламин 2
мүмин 4
әл-мүмин 1
Иасин 2
батин 1
тағфин 1
алхин 1
он 153
жон 7
жон 1
латжон 1
зон 1
закон 1
кон 37
Жамон 1
нон 13
он-он 2
орон 1
тон 4
төрт-он 1
ат-тон 3
телефон 3
Ахон 1
өн 6
өн 4 ш
жөн 20 *
көн21
өсіп-өн 5
сөн 8
төн 2
күнфикун 1
үн 2
малғүн 1
күн 21
мазмүн 3
мойынсүн 3
түн 1
үн 8
жүн 9
күн 315
ай-күн 1
гамкүн 2
күннен-күн 1
күн-күн 2
түн 54
күндіз-түн 1
, і
сабын 1
табы н 2
шыбын 10
лағын 7
сағын 13
тағын 1
түйғын 2
балғын 1
шалғын І
•
■
Арғын 22
торғын 1
ұрғын 3
кырғын 3
жұғын 2
тығын 4
шығын 6
айдын 1
жын 10
коржын 2
үзын 15
ғайын 3
ағайын 28
халык-ағайын 1
дайын 8
кожайын 1
кайын 3
айналайын 11
хұмайын 2
нурайын I
сайын 5
каусайын 1
Хұсайын 40
жиын 8
киын 36
оңай-киын 1
ойын 12
койын 9
мойын 54
тиын 7
кұйын 1
каракұйын 1
сыйын 4
уккын 1
кын 5
акын 21
жакын 5
жакын 21
айкын 3
алкын 1
салқъш 2
жұлкын 1
жаркын I
кыз-кыркын 1
пыскын 1
жұткын 1
тұткын 2
кашкын 1
алын 3
жапын 2
жалын 13
от-жалын 1
салын I
жұлын 1
кұлын 5
жылынI
мын 1
момын 1
талпын 3
жапбарын 4
карын 19
шек-карын I
ішек-карын 1
сарын 1
орын 93
жаурын I
бұрын 70
мұрын 7
жексұрын 2
кырын 7
акырын 1
акырын-акырын 1
жасырын 2
жасырын 1
самауырын 1
шырын 9
сын 11
сын 6
молдасын I
жаназасын
азсын
кисын 1
арамсын 1
ұмсын 2
кымсын 1
ақынсын
кұрсын 2
батырсын 1
кымбатсын I
сусын 7
ұсын 2
тахсын 1
тын 14
батын
катын 105
алтын 79
отын 7
перғауын 1
жауын 3
кауын 2
сауын 2
буын 1
буын-буын 1
амыруын 1
сихын 1
тыһын 1
шын 83
ашын 1
лашын 2
ш ошын1
қыршын 2
ін 5
кебін 2
егін 3
тегін 7
тегін 1
шегін 1
шүйгін 2
бүгін 19
жүгін 3
дін 103
иадін 1
дейін 6
зейін 2
кейін 17
кейін 10
шеи н 8
әншей н 3
мүми н 1
Бәсенти н 1
Күшік-Бәсенти н 1
күй н 8
сүй н 3
түи н 3
рак н 1
бек н 1
сек н 1
мүмк н 1
өк н 3
ерк н 4
емін-ерк н 3
төрк н 2
шірк н 8
міск н 2
кел н 5
Аккел н 2
бөл н 5
ілін 11
білін 7
мін 18
мін41
ламін 1
акірамін 2
ғамкін 1
Жәмін 1
Ләмін 3
мүмін 1
желпін 2
маупін 1
көрін 57
тегеурін 1
сүрін 3
кайсыбірін 3
жер-жемесін 1
кедейсін 1
сүйсін 8
менсін 1
көпсін 1
карадүрсін 1
күрсін 1
түсін 2
ісін I
тін 2
мәтін I
метін 1
өтін 2
түртін 1
бүтін 10
күтін 1
түтін 10
шешін 1
көгершін 4
үшін 116
пішін 1
аян 2
аян 1
баян 14
Баян 2
таян 8
шаян 4
бака-шаян 1
зиян 8
оян 7
коян 7
ноян 1
аң 10
даң2
зан 1
алаң4
жын-есалаң 1
маң 4
маң-маң I
салпаң I
караң 1
сараң 13
жайсаң 6
сарсаң 2
әуре-сарсан 1
таң 32
тан 16
жалтаң 1
аң-таң 3
ау-аң 1
шан 6
ашаң I
алшаң I
шапшаң I
ең 16
жең 2
жең 5
жага-жең 1
кең 17
Хосекең 2
бүкең-бүкең I
елең-селең 1
өлең 59
көлденең 3
әреңЗ
терең 6
сеңЗ
тең 18
ертең 18
таңертең 2
әттең2
өңшең 10
оңб
оң5
коң 1
соң I
соң 270
тоң 2
тоң 2
Ш оңЗ
өң 10
дөң 1
көң 1
мұң 4
қайың 1
Сасыккайың 1
Боктыкайың 1
қапың 1
қалың 17
мың 74
мың-мың 2
ты ң2
шың 3
факің 1
мейлің 5
хазірің 1
сің 2
табоктің 1
аяң 1
о 26
жалко 1
губерно 1
со 1
открыто 1
ап 27
бап 8
Ышкышбап 3
ыргап-жырғап 2
садап 10
мыңдап 1
зардап 2
жап 9
ғажап 2
ғыхжап 1
азап 6
ғазап 4
кәззап 1
қап 1
Қап 2
кап 3
лакап 4
Айкап 3
шаңкап 1
аскап 1
жұмапап 1
талап 18
Мүталап 1
айлап 1
шанжағайлап 1
хилап 1
алдап-сулап 1
хылап 3
қынап 4
арап 14
гарап 1
тарап 8
шартарап 1
харап 4
шарап 3
сусын-шарап 1
қорап 1
орап-орап 1
бұрап-бұрап 1
ағырап 1
ысырап 1
атырап 6
сап 6
сап 3 I
касап 1
үтір-ғисап 1
хисап 7
мансап 1
ынсап 1
тап 49
тап 163
тап 9
гып 43
айып 10
гайып 18
гажайып 2
таңгажайып 2
зайып 1
хайып I
гырыйыпI
Жакып 4
галып 2
калып 4
оліп-талып I
күлып 2
барып-барып I
ашып-арып I
сарып I
такырып I
шактап 3
мыктап 2
кітап 33
жауап 27
сауап 24
тауап 9
асхап 29
шап I
шап 21
еп 7
себеп 31
әдеп 10
дәлдеп 1
кеп 10
кеп 19
леп 2
келеп 1
есеп 22
теп 1
мектеп 1
зағип 2
Шарип 1
Құдыс-Шәрип 1
айшип 1
калп 4
боп 190
махбоп 1
доп 3
топ 21
дөп 3
көп 292
шөп 15
сарп 2
тырп 4
эуп 2
мандұп 1
жұп 4
кұп 16
а сы п -с а с ы п 1
жосып-жосып 1
шып-шып I
жіп 8
уэжіп 1
кейіп 2
Әбутәліп 6
ғаріп 15
эріп 2
кэріп 13
шэріп 7
машкат-шәріп 1
кәсіп 5
нәсіп 15
несіп 12
Жүсіп 22
Иманжүсіп 3
Мэшһүр-Жүсіп 21
тэртіп 3
кауіп 6
ар 10
ар 5
бар 380
т
хұп 1
түп 32
269
бар 439
хабар 53
бихабар 1
хат-хабар 1
Жаббар 6
Алла-акбар 1
Ғамбар 1
пайғамбар 214
шұбар 1
шұбар 2
гинвар 1
ғар 2
ағар 1
бәтшағар 1
ызғар 1
аңғар 1
заңғар 2
оңғар 1
шығар 10
дар 8
пірадар 2
шабдар 7
деғдар 1
дағдар 3
Мәлікаждар 5
жабуздар 1
қайдар 2
Жанайдар 1
Жылкыайдар 3
дидар 3
харидар 2
мұндар2
Павлодар 1
хабардар 3
дар-дар 1
мәсдар 1
жар 37
жар 22
ажар 7
Қызылжар 2
канжар 7
зар 21
азар 3
базар 21
талазар 1
мазар 9
назар 12
Байназар 1
тазар 2 б
кайғы-зар '
кызар 2
ынтызар 1
Шаһариар 8
шариар 4
хысырыиар 4
Закар 2
күнэкар 2
қар 13
шалқар 4
сұңкар 6
аскар 6
құткар 4
каукар 1
шаукар 1
Бұкар 1
кошкар 7
Байқошкар 1
кой-қошкар 1
Аққошқар 2
уайлар 1
кандиллар 2
бәрәдарлар 1
Молда-Қамар 1
Омар 3
Ғұмар 76
ұмар-жұмар 1
құмар 24
тұмар 6
нар 3
анар 2
жанар 1
сонар 1
ұзын-сонар 1
фонар 1
шынар 1
пар 1
пар I
апар 13
Қамажапар 2
пара-пар 1
сапар 14
шокпар 1
тұлпар 4
Жаппар 1
такаппар 2
тәкаппар 2
жұпар 6
карар 3
бикарар I
харар 1
Абырар 1
такырар 1
Атбасар 1
жасар 2
жасар 1
ғаріп-касар 1
Мұктасар 2
кайсар 3
ансар 4
жапсар 4
кәусар 3
тар 23
катар 14
катар 7
катар-катар 2
біркатар 2
хатар 1
кайтар 4
актар 2
кемтар I
қаңтар 2
астар 5
жастар 7
ұят-ар 1
диуар 1
куар I
Ғ ануар 4
жануар 6
жан-жануар 1
саруар 8
сәруар 1
хар I
сахар 1
гаухар 1
Бұхар 13
баһар 1
айдаһар 3
заһар 12
каһар 14
шаһар 49
күнәһар 2
азһар 6
гауһар 9
сөз-гауһар I
жауһар 4
мұжауһар 1
шар 7
Башар 3
Әбілбашар I
нашар 6
макшар
хабар-ошар 1
дау-шар 2
душар 6
махшар 9
әр 174
іңкәр 4
мәр I
ділмәр I
мәрмәр 1
нэр2
һэр 1
Александр 1
ер 175
ер 49
бер 53
шебер 2
мінбер 2
жібер 30
саудагер 1
Құлагер 1
егер 14
балгер 2
хатымгер 1
меңгер 1
кемеңгер 3
теңгер 4
көгер 1
шөгер 1
даугер 2
намаздыгер 2
Жәдігер 2
паруардігер 1
жігер 1
дәрігер 5
бедер 1
Халилдер 1
күдер 11
жер 376
жер 6
көр-жер 2
зер 1
әзер 2
жанкүйер 1
кер 1
кер 3
бекер 15
кекер 1
шекер 5
бал-шекер 1
272
гамикер 1
нөкер3
талапкер 4
себепкер 1
Үркер 1
эскер 25
ескер 7
медеткер 1
кызметкер 2
үміткер 3
лашкер 2
елер 1
номер 2
өнер 51
әпер 3
бірер 2
сер 1
ғасер 1
кэріп-касер 1
касер 2
кәріп-касер 1
эсер 2
есер 2
тексер 2
семсер 1
тер4
тер 11
кауіп-катер 1
аллатер 1
бетер 1
келер-кетер
итер 1
көтер 33
кептер 2
шер 9
мөлшер 3
жатыпішер 1
мүғажир 1
Мүһажир 1
махир 1
тахир 1
ор 3'
ор 3
зор 21
кор 6
кор 16
дүниекор 2
мирасқор 3
борышкор 1
мрамор 1
мағрор 1
сор 13
сор 3
тор 5
губернатор 1
редактор 3
астор 1
Орынбор 1
фор 2
хор 5
шор 1
өр 7
өр2
өр4
гөр 18
көр 22
көр 2
көр 507
мөр 7
төр 8
Забур 2
Баһадур 1
тур 1
Мәшһур 1
¥Р 43
бұр 25
кұр 1
кұр 19
кұр 73
нұр 60
в
ш
Зейнұр 1
аласұр2
тұр 414
тұра-тұр 1
Бектұр 2
жатып-тұр 1
жүріп-тұр 1
ҮР7
дүр 33
дүр 13
дүр21
баһадүр 1
жүр 349
махкүр 1
ерүр 1
сур 10
рәсүр 1
түр 22
ТҮР 2
Мэшһүр 49
мэшһүр 3
Бабыр 3
сабыр 16
шылбыр 1
жаңбыр 8
шұбыр 2
жыбыр-жыбыр 1
сыбыр 2
шагыр 2
каигыр о
Торыайгыр 1
каңгыр 3
шыңгыр 1
кұргыр 1
тұгыр 5
ыгыр 1
сыгыр 2
Қоңырадыр 1
садыр 1
сыбдыр 1
щ
£■
§
т
тағдыр 12
аздыр 2
каздыр 2
тоздыр 1
кыздыр 1
жайдыр 1
тайдыр 4
койдыр 3
калдыр 27
шалдыр 6
болдыр 2
шомылдыр 1
сылдыр-сылдыр 1
жандыр 3
қандыр 7
буландыр 1
қуландьф 1
суландыр 1
нандыр 3
тандыр 1
қондыр 6
сындыр 2
кисындыр 1
оңдыр 3
тоңдыр 1
аудыр 1
жаудыр 1
жаудыр 1
саудыр 2
кудыр 1
тудыр 1
қыдыр6
қыдыр 6
сыдыр 1
жыр 4
Мұһажыр 1
шынжыр 3
өлең-жыр 2
Қарабұжыр 1
хұжыр 1
^
274
ғұзыр 21
құзыр4
қызыр 1
Хызыр 2
хызыр 1
айыр 46
ғайыр 1
зайыр 1
қайыр 26
кайыр 4
Жалайыр 2
майыр 1
шайыр 1
қиыр 6
сиыр 8
шиыр 3
бұйыр 22
кыр 17
кыр 15
акыр 7
акыр 21
акыр 1
бакыр
пақьф-кақыр 1
заманақыр 1
пақыр 5
сақьф 1
шақыр 33
шұнкыр 1
сокыр 12
көрсоқыр 2
каскыр 10
ұшкыр 1
тықыр 1
тамыр 1
ғұмыр 5
жұмыр 2
шымьф-шымыр 1
Қоңыр 1
қоңьф 4
„...
................................
Папыр 1
сапыр 1
тапыр 1
сыпыр 3
сыр 30
Сыр 1
асыр 1
жасыр 8
тақсыр 30
жапсыр 1
тапсыр 7
қусыр 8
кысыр 2
Мысыр 3
батыр 35
батыр 1
Жаңабатыр 1
катыр 1
шатыр 1
жактыр 3
кактыр 1
соктыр 1
ұктыр 1
бұктыр 1
ыктыр 1
ұйлыктыр 1
зорыктыр 1
толтыр 9
былтыр 1
отыр 102
қотыр 4
шаптыр 2
бастыр 3
адастыр 2
жарастыр 2
киыстыр 1
алыстыр 1
салыстыр 4
жарыстыр 1
айттыр 2
■'Иі
шокыттыр 1
ұмыттыр 1
құтыр 1
ауыр 15
ауыр 14
бауыр 13
жауыр 9
самауыр 1
сауыр 2
жуыр 1
суыр 15
суыр 5
кадалфуыр 1
ахыр 6
алхыр 1
заһыр 1
шыр 1
шыр 11
Башыр 4
кашыр 1
кашыр 2
жанашыр
мұнтшыр 1
ұшыр 3
гұшыр 1
бір 977
бір II
кабір 31
жәбір 3
бірде-бір 1
кейбір 6
әрбір 48
бір-бір 12
ешбір 28
бәрібір 1
Сібір 1
ділгір 2
жүпр 11
кадір 33
сездір 1
275
үйдір2
кенелдір 1
мөлдір 1
мөп-мөлдір 1
бүлдір 1
білдір 27
көмдір 1
кендір 1
Ескендір 2
сендір 1
өндір 1
сөндір 2
түсіндір 1
дір-дір 1
кідір 3
казір 7
хазір 1
әзір 1
нэзір 1
уәзір 24
хан-уәзір 1
иір 2
мейір 13
үйір 3
үйір 8
үйір 1
бүйір4
үйір-үйір 1
сүйір 1
үйір-пгүйір 1
кір 11
кір 100
жакір 1
бэкір 1
Әбубәкір 15
секір 2
Мәңкір-Нәңкір 1
Мүңкір-Нәңкір 2
І
ескір
3
өткір 4
й г і г
п
кемір 2
семір 3
темір 17
телмір 4
өмір 46
көмір 3
нөмір 2
тэңір 41
пір 27
кәпір 35
мүсәпір
кемпір
кыз-кемпір
көпір 13
көпір
көл-көпір
күпір
гаріп-касір
есір
жесір
кесір
өсір 2
тэпсір 9
түсір 16
пісір 2
кетір 3
желіктір 2
біріктір 2
кешіктір 3
келтір 32
Тайкелтір 7
өлтір 27
кептір 1
Көптір 1
естір 1
кестір 1
сөйлестір 1
үлестір 5
келістір 1
дәуір 2
кәуір 1
тәуір 9
әжептәуір 1
әйтеуір 8
лашір 1
кешір 9
ешір 1
көшір I
даяр 12
дап-даяр I
шадияр 1
алдияр 3
Алдияр 1
Құдияр 1
кияр 2
Сияр 2
ыктияр 7
ерік-ыктияр 1
ас 53
ас 6
бас 445
бас 95
арка-бас 2
баспа-бас 1
Ғаббас 8
мағбас 1
Ізбас 8
аяк-бас 1
жамбас 4
нанар-нанбас 1
Мыңбас 1
айырбас 1
кубас 2
277
Алтыбас I
тагас 1
жалгас I
адас 12
арыздас I
гарыздас 3
айдас I
халалдас I
жолдас 40
акылдас 7
шырылдас I
дуылдас 1
шуылдас I
былшылдас I
амандас 7
замандас 8
ұрандас I
Ондас I
жакындас 2
карындас 6
дін-карындас 1
мұңдас 2
кұрдас 5
кұрбы-кұрдас I
жас 103
ж ас108
көз-жас 1
жап-жас 1
Қаржас 9
кәрі-жас 7
Мырзас 4
кас 6
кас 21
бакас I
талас-бакас 1
Садуакас 27
Сәдуакас 1
айкас 1
байкас I
шайкас I
кабак-кас 1
тарқас 1
таңырқас 1
науқас 8
Садукас 3
алас 5
жағалас 2
олжалас 1
ризалас 1
калас 1
шамалас 1
аралас 3
аралас 7
тапас 11
талас 20
жанталас 1
хапас 3
байлас 1
ыңгайпас 1
ыклас 1
катарлас2
шарлас 1
душарлас 1
шыпырлас 1
сырлас 1
сырлас 1
даярлас 1
атлас 3
шулас 2
жылас 2
разылас 2
ыкылас 21
қарсылас 1
ұялас 1
мас 13
қамас 1
қимас 2
нас 1
Тоганас 1
жанас 1
жинас 1
ойнас 2
апнас 2
Зунас 2
сынас 2
капас 2
рас 18
жарас 15
карас 1
карас 3
мирас 2
ажырас 1
ұшырас 1
сас20
ұқсас 1
қысас 12
тас 93
ұйыктас 1
сыкылыктас 1
жауаптас 1
бастас 5
кастас 2
тастас3
достас 2
ұстас 6
тұстас 4
ұрттас 1
тау-тас 1
тұтас 1
тұтас 1
жуас 1
хас 2
бахас 1
ес79
ес 5
бес 68
төрт-бес 2
егес 2
ерегес4
мінгес 2
дес 49
кездес 2
әзілдес 1
тілдес 1
күндес 3
теңдес 1
кес 30
нәркес 1
төбелес 4
сөйлес 13
үйлес 3
жәбірлес 1
күбірлес 1
кадірлес 3
тілеулес 4
акыл-ес 5
ғакыл-ес 4
ілес 2
Актілес 1
мес 2
көмес 1
жарымес 1
кеңес 21
кеңес 5
лепес 1
жетпес 6
адрес 1
күрес 2
күрес 10
тес 7
ниеттес 1
әуес 4
хадис 8
лұбатис 1
магнит 1
бос 20
бостан-бос 4
дос 59
Айдос 1
дүниедос 1
дұшпан-дос 1
күлкі-дос 1
кос 10
кос 87
нос 1
тос 12
өс 30
төс 5
тарс 4
дүрс-дүрс 1
Пьердеколус 1
байғұс 6
байғұс 7
кұс 33
каракұс 2
бак-кұс 1
ит-кұс 2
сұс 1
тұс 7
түс 20
түс 180
ыс 1
жабыс 6
табыс 1
хабыс 7
шабыс 1
дыбыс 1
кағыс 1
алғыс 1
Шыңгыс 3
согыс 7
согыс 5
каргыс 2
асыгыс 7
күншыгыс 2
аңдыс 1
ыдыс 7
Қубайыс 1
кайыс 3
майыс 1
тайыс 1
Әбулһайыс 1
киыс 1
қыс 19
кыс 19
оқыс-окыс 1
жазды-кыс 1
жазы-қыс 2
алыс 24
алыс 12
қалыс 2
айналыс 1
салыс 1
шәлкем-шалыс 1
облыс 4
болыс 10
болыс 5
ұлыс 1
жұлыс 1
ж иылыс1
қылыс 1
жаңылыс 1
мыс 9
қамыс 4
намыс 2
ар-намыс 1
Токтамыс 1
қылмыс 3
тырмыс1
жұмыс 52
Махымыс 1
жаныс 1
таныс 6
таныс 2
аттаныс 1
шаттаныс 1
қоныс 9
жыныс 5
тыныс 3
пыс 1
запыс 1
аппыс 7
арыс 1
барыс 1
жолбарыс 3
аударыс 1
жарыс 2
жарыс 10
карыс 1 и
харыс 1 >
қалтарыс 1
орыс 13
казак-орыс 1
ұрыс 9
ұрыс 11
бұрыс 3
дұрыс 15
тұрыс 2
ырыс 3
Ыдырыс 3
кырыс2
тырыс 1
хырыс 3
тыс 9
күнбатыс 3
бат-батыс 1
катыс 1
айтыс 1
айтыс 2
қайтыс 1
тартыс 1
уыс 2
ауыс 3
дауыс 7
тауыс 7
куыс 2
іс 165
іс 2
біс 1
кебіс 1
тегіс 4
тегіс 19
теп-тегіс 4
төгіс 1
Хадіс 1
иіс 7
айткіс 1
келіс 1
келіс 4
күліс 1
біліс 1
ібіліс 1
мәжіліс 6
түңіліс 1
жеміс 6
неміс 1
Өтеміс 3
Өтекең 1
күміс 11
алтын-күміс 1
Жүніс 5
мініс 1
көрініс 1
піс 4
күйіп-піс 2
жетпіс 17
дәріс 3
кіреберіс 1
керіс 4
теріс 7
өріс 1
көріс 9
жүріс 3
жүріс 1
жүгіріс 1
кіріс 2
келтіріс 1
тіс 7
елтіс 1
Ертіс 2
281
Ілияс 1
ат 184
ат 35
бат 31
ижабат I
кабат 7
кабат 3
маркабат 2
набат 1
махаббат 6
гайбат 5
хайбат 1
һайбат 1
сымбат 2
сұкбат I
кымбат
сымбат 2
Арбат 9
шарбат 2
шәрбат 1
наубат 1
нәубат 3
кабагат 1
жамагат 21
канагат 5
шапагат 7
фарағат
жұрағат 3
сағат 5
тағат 10
табиғат 3
жамиғат 9
шариғат 20
ракым-шапғат 1
лұғат 1
дат4
гибадат 6
сағадат 2
Жамадат 1
шаһадат 2
аждат 1
айдат 1
Құдайдат 1
салпылдат 1
зырылдат 1
шырылдат 1
сартылдат 1
памдат 1
табандат 2
томпаңдат 1
шыдат 2
иуеат 1
жат 25
жат 223
Нажат 1
мінажат 6
Хажат 1
жекжат 1
жуык-жат 1
бөтен-жат 1
затЗ І
азат 6
хибазат 1
ләззат 5
ғиззат 3
перизат 1
шаһизат 2
бекзат 2
адамзат 18
ұзат 2
һайат 1
һалакат 1
баракат 1
харакат 2
әл-харакат 1
жикат 1
Мішкат 1
кат 1
кат 2
кат 20
ракат 8
хакикат 10
тарикат 3
насикат 1
ыктикат 1
нокат 4
шапкат 1
таңыркат
ауқат 4
маклұкат 1
мұкат 2
макұлыкат 4
жорғалат 1
ғадалат 1
домалат 2
дауапат 2
илат 1
байлат 1
ойбайлат 1
жаллат 1
миллат 1
болат 4
Темірболат 3
жолат 1
қолат 1
заплат 1
заһарлат 1
ұрлат2
тасырлат 3
шулат 1
жаяулат 1
кұлат 1
жылат 3
пазылат 1
фазылат 1
шапкылат 1
мат 1
азамат 8
ғаламат 2
саламат 2
сау-саламат 5
нығмат
ғанимат 1
хикмат 2
иммат 1
һүммат 1
рахмат 3
Абрахымат 1
хүкімат 1
қолғанат 1
ыстығанат 1
қанат 19
жарканат 1
манат 1
аманат 11
жаманат 1
салтанат 10
ойнат 2
жаннат 3
сүннат 4
орнат 5
ұнат 16
мехнат 10
михнат 1
минхнат 1
сынат 1
шытынат 1
киянат 1
апат 2
киапат 1
капат 1
алапат 3
шарапат 14
кесапат 1
мағрипат 3
сипат 9
ілтипат 1
опат 1
кияпат 3
сыяпат 1
в
жарат 58 1
зиарат 15
карат 4
ғимарат 1
капарат 3
кіпарат2
тарат 2
таһарат 6
башарат 1
ишарат 3
гибрат 10
жайрат 1
кайрат 12
қират 2
сират 1
шират 1
гаурат 1
Таурат 4
мүрат 2
ажырат 1
кырат 1
бұркырат 2
шыркырат 1
Қоңырат 2
жылтырат 1
үшырат 1
мірат 1
сат 38
нажасат 2
гарасат 2
парасат 2
акыл-парасат 1
дүрисат I
■
каксат 1
максат 7
рұқсат 12
босат2
тат 2
тат 29
я
жапактат I
салактат 2
сакгат 1
токтат 2
ұстат4
ұстат 1
тұтат 2
уат 2
сакауат 1
салауат 3
сауат 1
дағуат 6
куат 19
эл-куат 1
күш-куат 4
Асуат 1
Арафат 2
хат 70
рахат 1
мәслихат 1
тарихат 1
насихат 12
жаһат 1
шат 6
шат 8
сөйлеп-шат 1
шаршат 1
мүшат 1
мэт 1
шэжэрэт 1
сәт 1
ет 25
ет 208
бет 53
бетпе-бет 3
ғанибет 1
келбет 3
үмбет 32
Қазымбет 1
Оразымбет 1
Тәтгімбет 1
төбет2
тербет 3
нэубет 7
бөгет 2
ғадет 1
эдет 7
медет4
дүрсілдет 1
жүгендет 1
жендет 3
үлкендет 1
міндет 6
сүйреңдет 1
жет 185
кажет 11
газет 5
мезет 1
күзет 1
түзет 8
мысжызет 1
әдебиет 1
ниет 15
қасиет 6
өсиет 15
кет410
кел-кет 1
әкет 3
зекет 13
пэлекет 2
мемлекет 1
еркелет 2
кәмелет 1
өкпелет 1
билет 1
сөйлет 7
әулет 5
дәулет 29
қиамет 2
кошамет 2
дәмет 4
неғмет 1
нығмет 2
текемет 1
сау-сәлемет 3
керемет 16
кызмет 15
хикмет 5
ғылым-хикмет 2
ракмет 6
һүммет 1
кұрмет 20
әлеумет 2
Қожахмет 2
рахмет 1
рахымет 1
хүкімет 1
киямет 7
лағнет 1
бейнет 10
зейнет 3
сүннет 7
рет 3
дәрет 3
хазрет 2
үйрет 16
күйрет 1
сүйрет 3
декрет2
сурет9
акырет 28
кұдірет 57
Жаббар-кұдірет 1
хазірет 64
касірет 7
тентірет 2
дедектет 1
өрістет 1
почет 1
шет 7
ит 45
айтб
айт 665
байт 1
Лубайт 1
ұлғайт
жайт 1
кайт 33
кайт 1
кайт 71
молайт 1
мұңайт 1
шәйт 1
бит 1
көбейт 4
Иазит 5
Баязит 4
шоңкит 1
кажилит 1
камит 1
астакамит 1
Хамит 1
хамит 1
жөит 1
сөит 11
кібірит I
ш
үит I
бүйт 5
үйтіп-бүйт 2
сүйт 5
мұхит2
жаһит 1
шаһит 2
жөһит 5
жоғалт 2
кадалт 1
жалт 1
салт 4
салт 1
түгелт 1
сенделт 1
күйзелт 1
жөнелт 6
күнелт 1
үлт 1
бүлт 13
калт-күлт 1
күбылт 1
жылт 1
жойылт 2
койылт 1
тізілт 1
иілт 1
кілт 8
тірілт 3
ант 8
жүбант 1
бриллиант 1
кант4
талант 1
сант 1
куант 2
жент 3
перзент 20
кент2
Қожакент 3
Қазакент 1
Жанжалкент 1
Шымкент 3
Ташкент 16
жынт 1
от 49
закот
сот4
тот 4
шот 3
шапошот 1
өт233
көт4
улыкөт 1
арт 37
арт 11
агарт 1
дағдарт 1
тазарт 1
карт 3
Қарт 1
жүкарт 1
аларт 3
март 1
жомарт 28
жанарт 1
сарт 11
тарт 50
шарт 5
нәмәрт 1
ерт 11
өзгерт 1
дерт 12
есі-дерт 5
серт 4
көтерт 1
меруерт 1
жорт 4
өрт 3
төрт 86
үш-төрт 8
үртЗ
Қазығүрт 2
жұрт273
үй-жүрт 1
халык-жүрт 2
ел-жүрт 7
кұрт 3
кұрт 1
мүрт 1
сакал-мүрт 1
сүрт4
түрт 1
жаңгырт 1
кыдырт 2
^ Г"
баркыт 1
қоркыт 2
налыт 2
Қаркаралыт 1
жылыт 2
халыт 1
ұмыт 8
таныт 2
ғапыт 1
жарыт 1
алшаһарыт I
жорыт 1
қорыт 2
кұрыт 2
жасыт 2
сауыт 1
жуыт 1
суыт 1
суыт 1
шыт I
шошыт1
быт-шыт 4
біт 60
бейбіт 1
Ірбіт 1
мүлгіт I
ж ігіт 50
Байжігіт 1
ренжіт 1
бәйіт I
шейіт I
шакіт I
бекіт 7
үркіт I
бүркіт 5
іркіт 1
еліт 2
кеміт I
уапміт 1
үміт 28
жырт 3
бұйырт 2
акырт I
бакырт 1
шакырт 7
сырт 22
ауырт 1
жүгірт 3
білдірт 1
шәкірт 7
секірт 1
семірт 2
естірт 1
м инут1
жаһут 7
ұ г2
бұт4
жұтЗ
жұт 12
құт7
иакұт 1
Махмұт 18
пұт 5
тұт 32
күт 25
сүт 12
табыт 1
шабыт 1
шұлғыт 2
каңғыт 2
тоғыт 2
жыт 1
жылжыт 1
байыт I
бакыт 11
бал-бакыт 1
такыт 1
уақыт 41
балкыт 2
окыт 7
287
ғүміт 1
кеңіт 1
ш іріт 1
есіт 13
дэуіт 6
Күрлеуіт 1
мешіт 52
шүршіт 2
аят 18
хикаят 4
ғинаят 1
рауаят 4
хаят 1
хихаят 1
нақлият 1
нақылият 1
оят 2
үятЗ
ар-үят 1
уб
ау 2
ау 1
ау 11
бау 2
нанбау 1
шашбау 1
былғау 1
папғау 1
карғау 1
дау 12
бауыздау 3
айдау 2
алдау 1
солкылдау 1
кимылдау 1
байымдау 1
баяндау 1
таңдау 4
тыңдау 2
дау-дау 1
жау 2 "
жау 191
бүзау 3
кау 1
сакау 1
байкау 1
жалкау 1
мылкау 1
жарылкау 1
аңкау 1
сыркау 1
жалау 1
арқалау 1
бейшаралау 1
байлау3
жайлау 2
карайлау 1
сайлау2
ойлау 4
уаллау 1
саңлау 1
үрлау 1
аулау 1
жылау 3
қылмау 1
япырмау 1
япырм-ау 2
анау 7
танау 1
арнау 1
үнау 2
мынау 19
анау-мынау 2
сынау 2
шайпау 1
қарау 3
тарау 1
тарау-тарау 2
қылбұрау 2
сүрау 5
бұлдырау 1
айырау 1
қырау 2
саңырау 7
коңырау 1
япыр-ау 1
асырау 1
сау 10
сау 4
жасау 1
есен-сау 1
тау 62
тау 1
Алатау 8
Қаратау 2
Көкшетау 2
Актау 1
жактау 1
мактау 3
мактау 1
сактау 3
боктау 1
жоктау 1
токтау 3
алтау 5
бес-алтау 1
Қызылтау 3
сылтау 1
Ерейментау 1
Баянтау 11
Ортау 1
ұстау 2
кыстау 3
Акбеттау 1
шау 12
шау 1
окшау 1
шәу-шәу 1
буЗ
бу 2
щГ
жабу 2
жабу 1
табу 4
шабу I
унушаббу I
собу 1
ұшбу I
үшбу 29
жегу 1
желігу 1
агу 2
жағу I
лағу 1
тағу I
жүғу 1
жолығу I
шығу 5
түншығу 1
ду 3
белбеу 2
егеу I
деу 13
бедеу 1
іздеу I
шөлдеу 1
түгендеу 2
жеу 5
күйеу 14
екеу 57
бір-екеу 1
екеу-екеу 2
бүркеу 1
Мәскеу 1
иіскеу 1
Елеу I
акселеу 1
сөйлеу 9
төлеу 1
тілеу 8
келмеу 1
ш
өспеу 1
іреу 1
біреу 152
кейбіреу 12
әрбіреу 1
тіреу 4
бесеу 8
жетеу 1
өзектеу 1
өтеу 1
өртеу 1
төртеу 9
тістеу
кұрметтеу 1
бітеу 1
әлденешеу 1
өлшеу 1
үшеу 4
жу 11
ганжу 1
ренжу 1
інжу 5
азу 1
жазу 1
жазу 2
казу 1
езу 3
сезу 1
түзу 6
түп-түзу 1
қызу 3
жеткізу і
Кереку 3
сүку 1
ку 12
ку 8
ку 29
ақку 4
балқу 1
оку 12
оку 1
күп-ку 1
куып-ку 1
корқу 1
аннфуку 1
алу 15
калу 12
киналу 1
салу 1
шалу 1
елу 16
келу 7
кырык-елу 3
болу 24
толу 1
өлу 10
махаббатлу 1
хүрметлу 1
сүлу 18
күлу 3
жылу 1
қылу 9
косылу 2
жыртылу 1
қүтылу 2
білу 8
тірілу 2
шешілу 1
ну 1
қызғану 1
кану 1
илану 1
тану 2
мақтану 2
үйрену 3
өртену 1
айну 1
қону 1
өсіп-өну 1
міну 3
9
'
9Ғ
I
■
руб
бару 14
шығару 1
дағдару 1
жару 1
кару 8
қайтару 1
зэру 2
шеру 1
кору 1
көру 12
ауру 4
¥РУ 1
бұру 1
тұру 5
жүру 11
кыру 2
шакыру 1
ыскыру 1
отыру 2
таныстыру 1
сіңбіру 1
кіру 1
семіру 1
келтіру 1
су 106
асу 1
басу 1
жасу 1
Қарасу 1
есу 1
десу 1
кесу 1
сөйлесу2
күресу 5
Көксу 1
быксу 2
косу 2
өсу 1
жер-су 1
и* -
ас-су 1 1
от-су 1
хұсу 1
түсу 5
соғысу 1
Сарысу 1
ерегісу 1
ту 9
ту 1
ту 1
ту 81
ату 3
жату 1
кату 1
үнату 1
апату 1
сату 6
сауда-сату 1
тату 3
сактату 2
токтату 1
жету 2
кету 8
каиту 1
көбейту 1
өту 4
тарту 2
тарту 1
сүрту 1
есту 33
лауту 2
жүту 1
күту 1
коркыту 1
таныту 2
біту
щI
жуу 1
туу 1
ғафу 2
Наху 8
фаңху 1
иһу 1
шу 2
ашу 11
шашу 1
шашу 1
кешу 3
шешу 6
шешу 2
шаншу 2
аршу 1
ішу 1
аяу 1
жаяу 11
таяу 2
мяу 1
ояу 2
бояу 1
бұ 89
итағұ 1
саф 4
кәф 12
әлиф 3
шариф 5
шәриф 1
Шәриф 1
хасиф 1
Сарф 1
тысуф 1
иүзүгұф 1
хайыф 1
Сарыф 4
тыссуыф 1
шәріф 2
Бұхарай-шэріф
Калам-шэріф 1
Хадис-ІЛәріф 1
Наху-Шәріф 1
ах 3
тарих 1
ташрих 1*Н
тауфих І ^
тілох 1 •
шарх
лух
рух 9
тұзых
Шайых
шырых
ныфых
дэргаһ 5
аш 10
аш 83
агаш 34
Биғаш 4
кигаш 1
алғаш 1
Жауғаш 3
Көкалдаш 2
каш 50
алаш 15
кұлаш 2
Нажмаш 3
тілмаш 1
шанаш 1
жаланаш 16
паш 2
шаш 12
шаш 44
сақап-шаш 1
төгіп-шаш 1
еш 42
кеш 2
кеш 5
кеш 26
кірекеш 1
ерте-кеш 3
өркеш-еркеш 1
ертенді-кеш 1
Зейнеш 1
«г
Көтеш 2
шеш 8
былш 2
қош 9
қош 4
хош 4
хош 2
биһош 4
өш 3
өш 8
көш 4
көш 26
өліп-өш 1
ұш 7
ұш 36
қүш 6
үш 82
күш 45
қуат-күш 2
екі-үш 5
тұнғыш 3
қурайыш 5
Құрайыш 8
тыйыш 2
накыш 4
айқыш 1
алжапкыш 1
тапкыш 1
басқыш 1
жырткыш 1
кылыш 27
жазмыш 1
алданыш 2
қуаныш 3
коркыныш 3
тыныш 8
тып-тыныш 1
ғарыш 1
борыш 5
бұрыш 9
Бұрыш I
кұрыш 7
актыш 1
алдауыш 1
іш 114
іш 86
Кәбіш 1
білгіш 4
көнгіш I
бейіш 6
пейіш 3
кіш I
шөміш 1
сүйеніш 2
екініш 3
піш І
Кепіш 1
кірпіш 4
жабы 2
махрабы I
Раббы 1
дойбы 2
жамбы 2
Омбы 12
кобы 1
кұрбы 7
жабагы 1
жүн-жабагы 1
дагы 13
қайдагы 1
ойдагы 1
жолдагы 1
ондагы 1
жондагы 2
мұндағы 1
ойдагы-кырдагы 2
акырагы 1
сағы 1
тагы 36
жастыктагы I
зайғы 2
кайгы 35
уайым-кайғы 1
қалғы 1
щүпғы 2
жылгы 1
биылгы 5
кашангы 1
бүрынгы 26
каңғы 14
караңгы 15
соңғы 8
ілгері-соңгы 1
алдыңгы 1
арғы 5
жогаргы 3
жазгытүргы 1
ақыргы 4
сырғы2
былтырғы 1
мытгы 1
сүругы 1
атлыгы 1
баягы 9
бас-аяғы 3
лабүдды 1
әлмүфұзежды 1
алды 88
малды 2
бетапды 2
Қүлболды 4
болды-болды 1
акылды 11
сыкылды 31
үнамды 1
жагымды 1
сыйымды 1
гылымды 4
жанды 4
жакты-жанды 1
канды 6
Қыпшак-Қобыланды Р Р
иманды 2
үранды 1
санды 1
хайыр-ыксанды 1
Шортанды 1
Құнды 1
айдынды
жынды 3
орынды 3
бүрынды
сынды 2
жуынды 1
Қоянды 1
аңды 4
оңды 5
жал-коңды 1
кажы 55
қаЖы 5
кагыба-кажы 1
басшы-кажы 1
жылжы 3
уылжы 1
Ғазы 1
қазы 1
разы 4
таразы 5
тазы 4
көпті-азы 1
багзы 1
Жанғозы 1
козы 1
Қарақозы 1
Безкозы 1
Бесқозы 3
Жанкозы 1
ағузы 2
мұғызы 1
қызы 1
Байбейсенкызы 1
кырмызы 3
биязы 1
байы 3
Ағылайы 1
ұйы 5
фахиы 1
акы 3
дозакы 1
бұзакы 2
сақы 1
кайкы I
ұйкы 10
балкы 5
қалкы 3
бұралкы 1
талкы 1
шалкы 5
көшіп-шалкы 1
толкы 1
жылкы 26
манкы 1
кыршанкы 1
киянкы 1
окы 93
шокы 1
наркы 3
сарқы 1
кыркы 1
ұйткы 1
ұйткы 2
ұйыткы 1
мыткы 1
алғашқы 1
Бегалы 1
Ғалы 96
бағалы 1
Қанжығалы 5
Байдалы 3
пайдалы 3
Сайдалы 4
жазалы 3
Мырзалы 1
балалы 2
жалдамалы 1
бұрамалы I
ұстамалы 1
шалмалы 3
налы 8
ата-аналы I
саналы 1
капалы 2
ашпалы I
каралы 2
Қаркаралы 1
Ералы 2
турапы 8
Нұралы 2
боталы 3
миуалы 1
акшалы I
күнэлы 2
Арғынұглы I
ерлі-байлы 1
карағайлы I
ыңғайлы 2
жайлы 1
колайлы 2
майлы 2
шимайлы 1
шырайлы 1
тайлы 1
килы-килы 1
милы I
ойлы 1
бойлы I
лайыклы I
мұңлы 4
долы I
толы 1
шолы 1
жарлы 12
бай-жарлы 1
зарлы 1
зарарлы 2
заһарлы 1
шаһарлы 2
корлы 1
сорлы 17
торлы 1
құрлы 7
нұрлы 6
сабырлы 1
кайырлы 2
ойлы-кырлы 1
мархабатлы 1
махаббатлы 2
айбатлы
һайбатлы 1
азатлы 1
ғадалатлы 1
салтанатлы 2
шарапатлы 1
сипатлы 1
опатлы 1
кұтлы 1
улы 1
баулы 1
баулы 1
даулы 5
жаулы 1
каулы 1
байлаулы 3
санаулы I
кайраулы 1
сактаулы 1
аңдулы 1
казулы 1
толулы 1
рулы 3
кұрулы 2
асулы 1
орнатулы 1
айтулы 1
ашулы 4
аяулы 3
ұлы 5
Күзембайұлы 2
Мешімбайүлы 2 в
Алшынбайүлы 1 ‘
Ноғайүлы 1
Боштайүлы 2
Жайыкүлы 1
Қазанғапүлы 1
Аймауытүлы 2
тайбылы 1
Тағылы 1
кайғылы 2
Бүғылы 1
жылы 13
жып-жылы 1
Аюлы 3
жаюлы 2
формы 2
зынжыбаны 1
эданы 1
жаны 9
мағиманы 1
таны 42
кауағидны 1
мүрны 6
мағкүлатны 1
мүны 115
оны-мүны 1
шыны 1
соңы 23
капы 3
капы 6
тайпы 1
сопы 5
шарпы 1
ары 10
жоғары 7
дары 9
маседары 1
жары 3
иары 2
кары 1
ұшкары 1
Зүлфіқары 1
пазлары 1
сары 11
тары 1
коры 2
торы 2
ұры 15
құры 1
кұры 16
жазғұтұры 1
жазғытұры 3
Әбушайыры 1
маһыры 1
дуанбасы 1
бас-басы 3
аузы-басы 1
үсті-басы 2
ғасы 6
конағасы 3
отағасы 1
кадасы 1
бітидасы 1
саргардасы 1
саркардасы 1
жасы 7
касы 56
Қантбаласы 1
ханасы 1
уалнасы 1
сасы 1
тасы 21
катасы I
кайсы 18
әркайсы 5
ешкайсы 1
баксы 4
жаксы 149
жаман-жаксы I
быксы I
талыксы 1
толыксы 2
акынсы I
жалгансы 1
сыртгансы I
осы 74
жосы I
мосы I
карсы 24
парсы 3
шарфы-шарсы 1
махсұсы 1
дабысы 4
каралдысы 3
жармысы 1
анысы 1
ешкайсысы 2
милиаты 1
саты 3
тахиты 1
абакты 2
кұлакты 2
салмакты 1
тиянакты 2
атакты 5
шакты 1
шакты 1
токты 2
кызыкты 2
лайыкты 6
томырлыкты I
кұлыкты 1
кылыкты 1
мыкты 10
орныкты 1
тұмсыкты 1
сауыкты 1
аякты 5
сиякты 3
алты 19
бес-алты 4
тоты 2
талапты 1
айыпты 1
жарты 3
апды-арты 7
асты 30
албасты 2
басты-басты 1
өшті-касты 1
аякасты 1
ыкыласты 1
сұсты 1
дауысты 1
ішті-тысты 1
атгы 17
атты 1
атты 2
махаббатты 1
канагатты 3
ләззатты 2
катты 20
катты -катты 2
канатты 3
салтанатты 1
кайратты 1
салауатты 1
мұртты I
кұтты 2
бакытты 2
ұятгы 1
куанышты 1
хатыршауы 1
жуы 2
суы 3
шайхы 9
күнәһы 4
ашы 1
ұрғашы 12
Нажашы 10
жазашы 1 й
жалашы 1 »
бакташы 1
барымташы 1
почтабайшы 2
поштабайшы 1
койшы 1
каракшы 1
шыракшы 2
сакшы 4
жалшы 3
малшы 1
карауылшы 2
қамшы 28
тамшы 3
жалғаншы 2
жаншы 2
азаншы 1
каншы 1
шаншы 2
сыншы 1
алтыншы 2
шошы 4
тапшы 4
шапшы 1
аршы 2
шаршы 4
камкоршы 1
сикыршы 3
басшы 2 1
жолбасшы I
көшбасшы 1
Щ'
сәрсенбі 3
дүрбі 1
өрбі 2
жібі 1
кездегі 1
ертегі 1
іштегі 1
кешегі 11
ізгі 3
игі 1
бэйгі 1
элгі 1
белгі |
ителгі 2
әуелгі 5
үлгі 17
төменгі 1
күнгі 6
кейінгі 11
мэнгі 2
сеңгі 1
ертеңгі 2
сүңгі 4
үстіңгі 1
бергі 1
ілгергі 2
бөктергі I
ендігі 6
желігі 2
жүзді 3
Байгелді 1
Малгелді 2
Қожакелді I
бәрекелді 5
Ханкелді 3
шөлді 1
пейілді 1
косшы 1
шапағатшы 6
саятшы 2
сабаушы 1
даущы I
бұлдаушы I
жамандаушы 1
тыңдаушы 2
жаушы 1
балаушы 1
жолаушы 4
жылаушы 1
батпаушы 1
каксаушы 1
сактаушы 1
бастаушы 1
соғушы 1
жазушы 1
окушы 1
алушы 3
салушы 1
барушы 1
ұктырушы I
бұктырушы 2
жаратушы 1
айтущы 1
кайтушы 3
зышы I
кышы I
үйкышы 1
жылкышы 2
союшы I
Ащы 2
ащы 8
тұщы 1
Бибі 1
бейсенбі 1
сейсенбі 3
дүйсенбі 4
жексенбі 4
акпейілді I
секілді 10
тілді 3
299
микамді 1
дәмді 1
сүйкімді 2
сүп-сүйкімді 1
білімді 2
сенімді 3
кешірімді 1
кесімді 1
шешімді 1
мәнді 1
енді 1
енді 126
екінді 2
пішінді 1
өңді 1
ренжі 12
мүжі 2
өзіне-өзі 1
өз-өзі 4
өзін-өзі 2
өзді-өзі 3
өзіңді-өзі 1
күрзі 1
дүние-жүзі 1
иі 1
әдейі 4
кейі 2
бәкі 1
екі 189
бекі 1
ұрсып-зекі 1
бір-екі 15
кейкі 3
күйкі 1
шикі 2
күлкі 9
ойын-күлкі 1
үй-мүлкі 1
т ү л к і12
сілкі 2
редйі 1
үркі 2
ескі 7
үкі 1
мүкі 1
ешкі 8
ішкі 2
менікі 1
Ғалі 1 |
әлі21 \
әлі 1
пэлі 9
төбелі 1
бэйгелі 1
желі 4
берекелі 1
көлеңкелі 1
дэмелі 1
көшпелі 1
эуелі 22
көшелі 1
сөзлі 1
жузлі 1
мейлі 2
ептейлі 1
күллі 3
олі 19
эріплі 1
әрлі-берлі 1
әсерлі 1
көнтерлі2
шерлі I
мүнды-шерлі 1
түрлі 81
әртүрлі 2
түрлі-түрлі 1
үбірлі-шүбірлі 1
кадірлі 11
ләззәтлі 1
кереметлі 3
өлшеулі 2
белгілі 14
үлгілі 3
үкілі 1
кемі 1
әні 15
кәні 5
зедні 1
жаздыгүні 1
күздігүні 1
күндіз-түні 4
күні-түні 4
іні 12
кеңі 1
текпі 1
желпі 2
серпі 1
тәспі 3
әрі 5
бэрі 249
дэрі 4
кэрі 21
ері 1
бері 2
бері 5
ілгері 13
Күдері 1
жері 2
ішкері 1
пері 1
жын-пері 1
сері 2
тері 7
бөрі 2
гөрі 2
дүррі 1
ірі 2
бірінен-бірі 1
бірін-бірі 2
бір-бірі 29
тірі 55
өлі-тірі I
шірі 1
күрейсі 1
нэксі 1
өксі 1
менменсі 1
нэпсі 34
ерсі 2
мөлиерсі 1
өңі-түсі 1
есі-түсі 1
кісі 74
жеті 35
алты-жеті 1
Сілеті I
асейті I
білекті 1
өрнекті 2
көрнекті I
көкпекті 1
керекті I
жүректі 1
текті 1
түкті I
сүйікті 6
жергілікті 3
ерікті I
көрікті 1
елті 4
Тэнті 3
Өлеңті 4
басы-көті 1
епті 2
несіпті I
тіпті 28
есіл-дерті 1
Шідерті 6
демеуші 1
естуші 1
күтуші 1
үй-ійй 1
кіш і 8
князь 2
медаль 3
февраль 1
июнь 2
писарь 1
ноябрь 2
Сибирь 1
пособляйть 1
пособлять 1
память 1
аю 1
жаю 2
шаю 1
көбею 1
кию 2
қию 1
тию 1
кою 4
сою 5
тою 1
күю 1
ая 31
күдая 4
зая 1
өмірзая 1
хикая 5
черная 1
сая 2
тая 5
Айя 1
Мүхамадия 1
підия 1
жия-жия 1
зым-зия 1
білуші 1
беруші 3
Бакия 5
е с ті60
бесті 1
өсті 1
үсті 45
әдісті 1
келісті 1
сәтті 2
тэтті 12
міндетті 3
касиетті 1
сәулетті 1
әділетті 1
ретті 1
касіретті 1
күшті 16
күйініш ті 1
төреші 1
өсекші 1
есікші 1
елші 6
әнші 2
сүйінші 2
екінші 17
жеккөрінші 1
бірінші 2
жетінші 2
төртінші 7
үшінші 9
Өлеңші 2
өлеңші 2
себепші 1
көрші 1
эмірші 1
күзетші 4
кызметші 1
деуші 5
сөйлеуші 1
сұркия 1
ғаклия 1
біния 1
дария 30
Сырдария 2
жария 3
қария 2
Мүназаирия 1
Зікірия 1
сия 12
тотия 1
партия 2
Даштия 1
Қанафия 2
София 1
шия 1
хашия 1
қоя 5
соя 5
ұя 3
тыя-тыя 1
япырым-ау 1
сал (салба) 1
баһа(баға)1
миғраж (мағражға) 1
биналар (надандарға) 1
шар (шариарға) 1
ғаріп (ғарібларға) 1
біз (бізларға) 1
жаран (иранларға) 1
дада (зада) 1
Л үпайт (лұбайда) 1
пенде(панда) 1
әуелінде (аууалында) 1
егер (ауарда) 1
дәреже (даража) 2
руза (ораза) 1
ырза (риза) 1
бол (бокка) 1
жамбас (жанбаска) 1
Шв
Әшім (Әшімнен баска) 1
бәрекелді (бәрекалла) 1
аңда(аңпа) 1
тыңда(тыңла) 1
әсте (асла) 1
іс (асла) 1
жата (жатла) 1
карайла (макарайлама) 1
жұмга(жұма)!
Рабтыма (раббыма) 1
және (жана) 11
әмір (сирина) 1
әулет (ауладына) 1
ысқат (расходына) 3
ауыз (ағызына) 2
онда (аңа) 1
ол (аңа) 1
мен(маңа) 1
ташпа (тайпа) 1
мұназара (мұзазара) 1
баһра(паһра)1
тыңда (тыңпаса) 1
аш (айтса) 1
кұса (гұса) 1
кате (хата) 1
ал (сол уакытта) I
биопа(биуафа)1
күнә (кінә) 1
арап (гарао) 3
кэріп (гарыб) 2
Жакып (Иаков) 1
шат (шад) 1
қисык (һыменкыд) I
мәулет (мірлід) 1
дәуіт(дәуід) 1
уез (үйезге) I
^
түс (түсімізге) 1
нэуи (нәбиге) 1
сөз(тілге) 1
өзге (өңге) 1
/
/
^
«і
*
*
£
?
\
л
V
А
•
9
#
^
1
4
\
^эғ
мінбе (мінберге) 5
біз (бізлерге) 1
газет (газетлерге) 1
алды (акірінде) 1
молда (моллаке) 1
үкімет (хүкіметке) 1
үмбет (амитке) 2
жаһут (жөйтке) 1
жана (жэне) 1
ие (екісіне) 1
дес (тиіспе) 1
әзһара (әшкере) 1
қата (қате) 2
хата (қате) 1
агаз (уағаз) 1
ауаз (әуез) 1
риза (ырзамыз) 1
жет (житармыз) 1
істе (ислаңыз) 1
арыз (гарыз) 6
тақырыпла
(тагырыплайсыз) 1
мүмин (мүсмынсыз) 1
айнал (айланбай)1
Қүда(қүдай) 2
тэпсірле (тыгырлай) 1
пітір (піти) 1
тіле(к) 1
зерек (зирек) 1
білгүш (білгіш ірек) 1
үлек (л үк) 1
найарманлык (пэрмендік) 1
нәжік (нәзік) 2
жетімдік (жетімлік) 1
жик (ж ілік) 1
жүмақ (үжмақ) 2
парық(парак) 1
парык (парақ) 1
ырзық (ризық) 1
санак (санейык) 1
304
кэріплік (гариблық) 1*М
қорқактык (корқаклык) 1
дүшпандык (дүшпанлык) 2 (1
жастық (жаслық) 2
шаттык (шатлык) 1
қарық (гарык) 1
ашык (гашық) 2
абзал (афзал) 1
Микайл (Михаил) 1 «
Аһыл (күл) 1 '
Айысла (сыйлагыл) 1
Зейіл (зайыл) 1
Асыл (ақыл) 1
Ақыл (гақыл) 1
бәхил (быкыл) 1
сүмбіл (сүнбіл) 1
эділ (гаділ) 1
Фазыл (Бәзіл) 1
һәм (гам) 2
карга (қаргасилам) 1
гылым (каллам) 1
әлһам (елһам) 1
дем (дәм) 1
ата (атығым) 1
істе (асладым) 1
мейірбан (міһірбаным) 2
өмір (гүмырым) 1
е (едім) 1
үмбет (амидім) 1
ер (ерідім) 1
үзім (иүзім) 1
кежім (кемім) 1 1
күн (күнлерім) 1 *
маңа (маган) 8
сана (саган) 4
сен (саган) 1
жаз (иазган) 1
аңа (о ган )6
аузың (агызаңыздан) \В
залым (залымлардан) ІвП
Сияр (піснардан)
олимпиада (алапиядан)
кен (арқан)
даулас(низахаласкан)
айнал (айлан)
әдеп (әдеп бірлан)
шаттан (шатлан)
некелен (никахлан)
мен (ман)
маһырбан (мейірман)
илан (инан)
мұнан(онан)
іс (сыйынан)
іс (асларынан)
Ғұшман (Оспан)
хан (сан)
сен (сан)
ұзындык (ұзьгнлыктан)
зыбыржат (зұпаржаттан)
мен (мән)
кеңі (кеңелген)
ол (анден)
сол (анден)
мұнан (мұнден)
пәрман (пәрмен)
сәлде (салласымен)
кал (калмин)
кейін (киөн)
аттан (атыланбағын)
жөн (сепсе иір жыгын)
мумин (момын)
ат (атларын)
сый (сын)
жасыл (жасын)
формы (формасын)
расход (ыскатын)
Әптиек (һіфтиегін)
бер (берігін)
зиһын (зейін)
Иосифтай (жүсіптейін)
күн (кін) 1
көр (көргенлерін) 1
ат(әсерін) I
мөр (меһірін) I
тән (тін) 2
зейін (зеһін) I
аян (гаян) 5
шапшаң (шабыншаң) I
:
шапшак (шапшаң) I
мінбе (мінбардың) 1
дос (дослардың) 1
ол (аның) 5
гұпама (жамағаның) 1
мен (маның) I
дұшпан (дұшманың) 1
сен (саның) I
ұл (ұглұнның) I
аңа (оның) 2
ансар (атсарының)
иүз (жүзің) 1
Пішкэм (Біскемнің) 1
жөһит (жөйиттің) 1
жыла (иглап) 1
аһыла (иглап) 1
жалаңашта (жалаңашлап) I
хисап (есеп) 1
махбоп (мак боп) 1
тымшым (тамасын кор
гып) 1
кал (галып) I
кәріп (гарып) 3
жакындас (жакынласып) 1
ас (атып) I
кәріп (гаріп) 2
нәсіп (кәсіп) 1
нәсіп (несіп) I
уфіле (ептесіп) I
ту (түсіп) 1
жет (жетісіп) I
кет (жетіп) 1
305
ет (елтіп) 1
егер (агар) 1
азһар (ызгар) 1
жар (иар) 3
күнәкар (кінәһкар) 1
ызгар (аз кар) 1
кыл (кылманызлар) 1
едіплар (едилар)1
ғалым (ғалымлар) 1
жаран (жаранлар) 2
асхап (асхаплар) 1
тас (таслар) 1
жамағат (жамағаглар) 1
ағаш (ағашлар) 1
Ғүмар (Омар) 1
фонарь-(панар) 1
шар (шаһар) 1
ызғар (азһар)
әр (һэр) 2
лашкер (әскер) 2
әскер (лашкер) 2
біз (бізлер) 1
сіз (сізлер) 2
ит (итлер) 1
ж ігіт (жігітлер) 1
хадір (надор) 1
бар (барур) 1
сүр (сүр) 1
таксыр (такыр) 1
айран-асыр (хайран-асыр) 2
мытлы (мытыр) 1
әзір (хазір) 1
әтір (ғатір) 1
бастал (башланбас) 1
Айадахарыс
(Аббадахарис) 1
запас (запос) 1
биһош (байғүс) 1
Мінайыс (мен И іс) 1
махаббат (мүхаббат) 1
сход (ыскад) (сыбкат) 1
күлык (күлкат) 1
саламат (маламат) 1
үмбет (үммат) 1
сурет (шурат) 1
рұксат (үлыксат) 2
ит (ет) 1
әдет (ғадет) 2
майдан (медет) 1 й
жаһуд (жөйт) 1 '
жаһут (жөйіт) 1
жазу (иазу) 1
үшеу (у-ш у) 1
Ж үсіп (Иосиф) 1
тақырып (тығырыф) 1
неке (никах) 1
табиғы (таспих) 1
ұксас (үкшаш) 1
еш (һеш) 1
Ышқыш (Ш ыкыш) 1
бол (болмыш) 1
алпыс (алтмыш) 1
бағас (бахыш) 1
жастыктағы
(жаслыктағы) 1
залымдык (залымлығы) 1
афғи (асығы) 1
асла(айлады) 1
жыла (жығылады) 1
жыла (көп жылады) 1
сұр (сұрады) 1
сүрді (сұрады) 1 һ
уфіле (жылайды) 1
бас (баһынынды) 1
шар (пар-ды) 1
неке (никахды) 1
ұ л (ұғлы) 1
атты (атлы) 4
ол (аны) 1
перде(парданы) 1
арыстаны (арысланы) 2
аңа(оны)2
біз (бізларны) 1
мүрсал (мүрсаллары) 1
адам (адамлары) 1
шариар (шары) 1
мұхжанасы (мұғжизасы) 2
мәуе (миуасы) 2
дос (досы) 2
бакыт (бактысы) 1
ракмет (рахматы) 2
перевод (пирауаты)
ф[абр]ик (жапыракты)
ніжеллік (кабылдыкты)
дос (досты)
бикайратты (биғайратты)
шыркы (жырхы)
жаксы (иакшы)
аш (ащы) 2
рахфибі (рахсибі)
кұр (түрді)
хиі (үйі)
сөз (сөзлі)
жүзді (жүзлі) 3
біз (бізлі)
сүйікті (сүйіклі)
ол (эні) 3
мейірі (мүһірі)
екеу (екісі)
бөлек (бұл екісі)
әріп (харіпті)
ғадатлатлы (әділетті)
жету (жеткуші)
к...
жұма /жұмға/
ұса /ұкса/
кыса /кисса/
хұтыб /құтыб/
жана /жэне/
әлінше /хәлінше/
саптияк /саптыаяк/
жакұт /иакұттан/
акырын /ахырын/
кұрсын /кұрысын/
һайбат /айбатың/
эріп /харіп/
акыр/ахыр/
тепе-тегіс /теп-тегіс/
жұрт/жұайт/
медет /мэдит/
мінот /минут/
элиф/алиф/
ұғыл /ұлы/
кұтлы /кұтты/
пэле /бәлені/
сбадь* /светі/
кандей [кандай]
акым[ак]
аса таяқ [асатаяк]
түге[л]
бү[р]
балқы[т]
пакиз[ат]
Асан кайғы[Асанкайгы]
оң[ды]
баян [шаяны]
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
130
Размер файла
17 035 Кб
Теги
shigarmalarinin, kpeev, jusip, szdigi, mashup, jiilik, 2988
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа