close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

4589 nurbekova j. k programmalau praktikumi. java programmalau tili

код для вставкиСкачать
004
Н86
**
ЕМ
ж.к. Нурбекова,
м.с. Сауханова
ПРОГРАММ АЛ АУ
ПРАКТИКУМЫ
МУА ПРОГРАММ АЛ АУ Т1Л1
О к ,у
к ,у р а л ы
с о 9
Н
Ж. К. Нурбекова, М.С. Сауханова
ПРОГРАММАЛАУ ПРАКТИКУМЫ
/ З Л У А ПРОГРАММАЛАУ Т1Л1/
Оку к^ралы
Э В Е Р О
А лм аты - 2015
Эверо
3
6
УДК 004 43(075.8;
ББК 32.973 26-018.2я7
Н86
П Ы р жазгандар:
Адамов Э.Э. -
техника гылымдарыныц докторы, Л.Н.Гумилев атындагы Еуразия улттык
университетшщ Акпараттык жуйелер кафедрасынын профессоры
Сагымбаева А.Е. - педагогика гылымдарынын докторы, Абай атындагы Казак ултгык
педагогикалык; университет!, Магистратура жэне РЬО докторантура
институты, Информатика жэне механика-математикалык мамандыктар
кафедрасынын профессоры
Андасова Б.З. педагогика гылымдарыныц кандидаты, Л.Н.Гумилев атындагы Еуразия
улттык университетшщ Теория лык информатика кафедрасынын доцент!
Н86 Нурбекова Ж .К., Саухаиова М.С.
Програи малау /Лага программалау Нга: Оку куралы / Алматы, «Эверо» баспасы: 2015. 172 бет.
18ВЫ 978-601-240-574-3
О ку куралы ЕсНрзе платформасынын кемепмен Лауа профаммалау т ш непздерш,
эртурл1 есептер шешу алгоритмш, программа курудьщ технологиясын мецгеруге, ЕсНрзе
платформасында 1ауа профаммалау тш! мумкшдоктерщ колдануга жэне программа курудын
практикалык дагдысын калыптастыруга кемектеседг
Оку куралынын мазмуны жогары оку орындарынын информатика, есептеу техникасы
жэне профаммалак камтама, акпараттык жуйелер жэне г.б. мамандыктарында окытылатын
«Профаммалау», «Профаммалау практикумы» пэндершщ мазмунымен сэйкес келедг
Оку кур алы жогаргы оку орындарынын студенттерше жэне окытушыларына арналган.
Л.Н.Гумилев атындагы Еуразия улттык университетшщ Гылыми Кенесшщ баспага
усынган. (№ 11 хаггама 2013 жылдын 27 маусымы)
УДК 004.43(075.8)
ББК 32.973.26-018.2я7
Торайгыров
а 1»г.дары ПМУ-дИ
13ВЫ 978-601-240-
а к а д е м и к С .Б е й с е м с "
аты н д агы гылык.и
К1ТАПХАН^Г!
) Нурбекова Ж.К., Сауханова М.С., 2015
) Эверо, 2015
Алгы сез
Авторлар усынып отырган оку куралы акпараттык технологиялар
саласыньщ мамандыктары бойынша бпйм алатын студенттерге,
окытушыларга, сондай-ак ез бетшше программалауды окыпуйренушшерге арналып жазылган.
Оку куралыньщ баска программалауга арналган оку куралдардаи
айырмашылыгы еркш таралатын, бастапкы ашык кодты (ореп зоигсе)
косымшалар куру ортасы болып табылатын ЕсНрзе платформасыньщ
кемепмен 1ауа жобасын баптау, код жазуда 1ауа-редакторын
колдану, программаны орындау жэне жондеу туралы толык маглумат
бершгендншде. Еркш таратылатын ЕсНрзе платформасын студент оз
компьютерные еш киындыксыз орната алады. Сонымен катар каз!рп
танда ^ у а программалау т ш «р» программалык жабдыктарды куру
барысында кеп колданыска ие екещцп де анык. Бул оку куралын
кыска мерзгм 11шнде 1ауа программалау тш н игеруге комек беретш
озд1к оку куралы ретшде пайдалануга болады.
Оку куралында бастапкыда эрб1р такырыпка сэйкес жеткшйсп
дэрежеде теориялык маглуматтар, такырып бойынша бш мд 1 тексеру
сурактары, такырыпка байланысты кептеген жаттыгулар, ез бетшше
орындауга арналган тапсырмалар,
такырыптарга арналган тест
улгшер1 бершген.
Оку куральшьщ мазмуны, жогары оку орындарынын
информатика, есептеу техникасы жэне программалак камтама,
акпаратгьщ жуйелер жэне т.б. мамандыктарында окытылатын
«Программалау»,
«Программалау
практикумы»
пэндершщ
мазмунымен сэйкес келед!.
з
I Б0Л1М
ЕСЫР8Е ПЛАТФОРМАСЫ
ЕсНрзе платформасында жобалар куру,
кластар, интерфейстер куру
Дауа тйпнщ пайда болу тарихына кыск,аша токталайык, ол
кызьщты окигадан басталган. 1990 жылы 8ип Мкгозуз^етз
компаниясыныц программальщ камтушысы Патрик Ноутон (Ра1пск
№и§К(оп) компанияда колданылатын программаньщ жуздеген
эртурл1 интерфестер1мен жумыс кггеу жалыктырганын тусшш, баска
№ ХТ компаниясына ауысуга ниеттенш жургенд1п туралы езшщ
досы, 8ип М1сго5уз1ет5-т1ц орындаушы директоры Скотт МакНилиге
(8кой МсЫса1у) хабарлайды. МакНили ез тарапынан Ноутоннан 8ип
М1сгозуз1:ет8-Т1ч кемшйпктерш катай сынга алып, ез талаптарын
мазмундан хат жазуын су рады. Ноутонныц хаты лезде 8ип
М 1сгозуз1е т з компаниясыньщ барлык басты инженерлерше ж1бершш,
олар да эрштесшщ 8ип Мкгозуз^етз-тщ жагдайы туралы кезкарасын
колдайтындыктарын жетвлздк Бул ундеу компанияньщ жогаргы
басшыларыныц б 1р 1 8ип М1сгозуз1етз-тщ непзш салушы Билл
Джоймен (В Ш 1оу) жэне Ноутонныц басшысы Джеймс Гослингтен
(7атез Ооз1т§) де колдау тапты.
Сол куш б^рден алты адамнан куралган Огееп командасы жана
объектш-багытталган программалау тш н ойлап табуга юрюш кетп.
Ол программа Оак (емен) деп аталды. 8ип М1Сгозуз1етз Огееп
командасын 1чгз1 Регзоп компаниясына айналдырды.
Кейб^р сэтс1зд 1ктерден кешн ойламаган жерден компания уппн
жагдай курт езгерд!, \УогИ У/1ёе 'Л'еЬ бастауы болатын Мозаю
броузер1 нарыкка шыгарылып, 1п*ете1-тщ каркынды дамуы басталды.
Оак-компилятор жзне Оак-браузер «У/еЬЯиппег» жазылып, Оак ез
алдына ешм болып калыптасты. 1995 жылы 8ип Мюгозуз&тз
компаннясы жана программалау тйпнщ пайда болганын жариялады.
Оньщ атын ^ у а деп атады. Программистердщ 1ауа кофесте
кумарлыгынан бул тщцщ аталу себеб! де осыдан. 1п1егпе! аркылы
жуктелетш ^уа-аплеттер курыла басталды. 'Л'еЬКиппсг атауы
НоШуа-га езгерш, ал №1зсаре компаниясы тарапынан ^уа-ешмдер1
улкен колдауга ие болды.
ЕсНрзе еркш таралатын, бастапкы ашык кодты (ореп зоигсе)
косымшалар куру ортасы болып табылады. ЕсНрзе кемепмен
кептеген жобалар курылган. ЕсНрзе сонымен катар 1ауа Беуе1ортеп1
Тоо1з (ЛУГ) куралы ретшде де танымал. Сонымен катар ЕсНрзе:
- юрйгпршген программалык камтамаларды (плагиндердО
орындауга, жинактауга, ашуга мумкщщк беретш архитектураны
колданатын куралдар жинагыньщ ашык платформасы болып
табылады;
- ушшгш жак,тьщ таратуына ыцгайлы е т т курылган
платформа;
- жвндеу процестер!, программаны орындау, ресурстарды
баскару сиякты езара байланыскан мумкшдпстерд! жалпылайтын
куралдар жиынтыгын курайтын ортаньщ платформасы болып
табылады;
- С/С++ Осуе1оршеп1 Тоо1кк (СОТ) жэне 'Л'еЬ Тоо1з Р1а11огт
(У/ТР) Ргсуес1 непздершде курылган, удайы кецейтшп отыратын
жобалар спектрш берсд1;
- дербес турде колданьша алатын 81апс1агс1 \^ 1(]§е1 Тоо1кк
(8\УТ) сиякты техникальщ куралдарды камтиды.
ЕсНрзе платформасымен танысу ушш темендеп мэселелер
карастырылады:
- 1ауа ЗЭК жэне ЕсНрзе ГОЕ-Д! орнату;
ЕсНрзе кемепмен 1ауа жобасын баптау;
- код жазуда 1ауа-редакторын колдану;
- ЕсНрзе-те программаны ж1беру жэне жендеу;
- куру процесшщ
тш м дш п ушш ЕсНрзе-тщ кейб1р
саймандарын колдану.
Алдымен темендеп пакеттерд! орнату кажет болады:
- 1ауа 2 $1апс1агс1 Е<Шюп 8ой\уаге Оеуе!орегз Кк (728Е 8БК)тщ 14.2 версиясы немесе кшп версиялары. Орнату багдарламасын
1ске косып, файлдарды с:\]2зс!к 1.4.2 бумасына орнатамыз;
ЕсНрзе 8[Ж -тщ 3.0.2 немесе киш версиялары. ЕсНр
платформасын инсталляциялау файлы 21Р-архив туршде таратылады.
Оныц курамындагыларды с:\Рго§гатз бумасында ашамыз.
ЕсНрзе платформасын 1ске косу ушш с:\Рго§гатз\есНрзе\
есНрзв.ехе файлын орындаймыз. ЕсНрзе терезеа пайда болганнан
кешн (\*/огкзрасе) жумыс аймагын тандау усынылады. Кел1С1м
бойынша жумыс аймагы ЕсНрзе бумасыньщ луогкзрасе ш ю
бумасында орналасады (с:\Рго§гатз\есНрзе\\уогкзрасе). Осы аймакты
тацдау ушш ОК батырмасын басамыз. ЕсНрзе платформасындагы
жумыс аймагын У 1зиа1 81и<По ортасындагы зо1иНоп концепциясымен
салыстыруга болады. Б1р мезетте ЕсНрзе платформасында б!р гана
жумыс аймагынын ашылуына рухсат етшедь Эр жумыс аймагы б!р
немесе б 1рнеше жобаны камти алады.
ЕсНрзе ортасында б 1ршнп рет жумыс 1стсу барысында кездесетш
басты мэселе баска ортада бурын курылган ,1ауа-жобасын осы ортада
орындау болып табылады. Бул жагдайда жумыстьщ дурыс журуш
камтамасыз ету ушш жобаны импорттау Шеберш колдану кажет
болады. Файлдарды ЕсНрзе платформасындагы жумыс аймагынын
директориясына жай гана копире салу кезшде импорттау мастер 1
оларды евдемейтшдйчне назар аудару кажет. Муньщ орнына Г Н е
менюшен 1трог( -> Ех 1зМп§ Рго/ес( жолын тавдап, импорттау
шеберш колданган дурыс. Сонан соц жобанын тупю бумасын корсету
кажет. Мундай эд1с файлдарды бастапкы орнында калдырып, ЕсНрзе
платформасында жумыс ютеуге мумкшдйс бередь
ЕсНрзе платформасын кке косканнан кешн торт батырмалы:
Шолу (О уете\у), Басшылык (Ти1опа1з), Мысалдар (8атр1ез) жэне
Кандай жацалык (\№Ъа1'з Ые\у) сэлемдесу терезес! пайда болады.
Бастапкыда \Уе1согпе жапсырмасындагы + тацбасын басып бул бегл
етк131п ж1берем13 (кешн осы терезеге кайтып келпм 1з келсе Не1р->
Н'екоте жолы тандалады).
1)
ЕсНрзе интерфейс! уш непзп элементтен турад
редакторлардан (ЕсШогз), турлерден (ЛЧеууз) жэне перспективалардан
(РегзресНуез). У1зиа1 ЗШсПо ортасындагы сиякты, редактор жоба
файлын ендейтш курал ретшде айкындалады.
Перспектива агымдагы есептерге катысты редакгорлер жэне
терезелер композициясынан турады. Бул терезенщ жогаргы он жак
бетбелпсшде керсетшген. Б1з Дага жэне 1)еЬи§ перспективаларын
карастырамыз (сурет 1).
Сурет 1. Кезоигсе перспективасы
Турлерге (У1еигз) редактор аймагы мацындагы эртурл! терезелер
жатады. Редактордан солга карай МаУ1§а1ог терезес1 орналаскан. Ол
жобаны жэне ресурсты баскару ушш колданылады. Редактор астында
кешнге калдырылган есептерд1 баскару ушш колданылатын Тазк
терезеа бар.
Мысал рет1нде 613 жай класты курайык. Мысал ЕсПрзе
платформасында пайдаланылатын кептеген кызметтерд! керсету ушш
кецейпледь Жана жоба курып, 1ауа перспективасын карастырамыз.
Жоба Шебер| кемепмен жана жобалар куруга болады. Стек
жобасын курайык:
2) РПе -> № \ у-> Ркуес1 жолын тандаймыз.
3) 1ауа Рго]ес1 жолын тандап, №х1 батырмасын басамыз.
Келес1 диалогты терезе пайда болады (сурет 2).
4) Жоба атын енпзем 1з: з1аск.
5) Рго|ес1 1ауои1 блогынан «Сгеа1е зерага*е зоигсе апс1 ои1ри(
ГоМегз» вариантын тавдаймыз (куру процесш жещлдетуге
комектесед!, себеб1 бул жагдайда бастапкы ]ауа файлдары
компиляцияланган файлдардан белек орналасатын болады).
7
*»«««*гуав*. [*л5Г
иж-эыж.
ОеяI*Иву?ч*г.дог1$0*е
Ог***|»»«(«*А'ЯЗ&тяМдеИ»
| ■'■$■<
*•}Г'■■
>;<4/*-тг''
Л‘Г ^.;-•-;■••; .| |
РЮ
>Ч5Йу01А
с V*»«*«*»*м#ег« »«С**»ШМ«***•!|1ж
**&«»с»го»<Же«клее
<8«» ! ни»> 1Г"Ё««*» Г с«н
Сурет 2. Жобаны куру шеберг
6) РЫзЬ батырмасын басамыз.
7) .1ауа Рег5рес11Уе перспективасын тавдайсыз ба деген суракка
«Иэ» деп жауап беру керек.
1ауа перспективасы Кезоигсе перспективасына уксас. Алайда
бул перспектива 1ауа кодын жазуга катысты терезелердщ жиынтыгы
ЮЕ бередк Экран ортасындагы редактордьщ бос аймагы бетбелгЫ
терезелермен коршалынган. Раскате У 1е\уег (пакетгерд1 караушы)
жоба ресурстарыныц иерархиялык агашы туршде корсетшген.
Жобанын бутактарын карау ушш + белпеш басамыз. Осыдан 1КЕ
8уз1ет ЫЬгагу кпапханасыньщ жазбаларын керем1з. Олар 1ауа
Кипите Епуноптеп1 (ШЕ) ортасыньщ бел1П ретшде колдануга
болатын ютапханалардьщ барлыгын камтиды. Мунда тагы да
жобанын барлык бастапкы кодтары орналасатын зге бос
директориясы болады. Сонымен катар:
—
Теменде орналаскан РгоЫетз терезеа бар болады. Мунда
1ауа компилядиясы туралы хабарламалар жэне эртурл1 кателер
бейнеленед!.
- Од жакта ОиШпе терезеа орналаскан. Мунда агымда
тандалынган кластьщ атрибуттары мен эдютер! бейнеленедь
- Раска§е Ехр1огег астында ШегагсЬу терезес1 орналаскан. Ол
класс иерархиясын керуге арналган (сурет 3).
Сурет 3. 1ауа перспектнвасы
Файлдар жэне бумалар сиякты стандартты ресурстарды куру
упнн Раска§е Ехр1огег куралдар усынылады. Мунда арнайы
ресурстарды куратын куралдар да бар. 3(аск класын 1ауа-кластарды
куру Шебер1 квмепмен куруга болады:
1) Раска§е Ехр1огег з г е бумасында он жак пернесш басамыз.
2) Ыеш -> С1ахз эрекетш тацдаймыз. ^аVа кластарды куру
Шебер! пайда болады (сурет 4).
.Л***?':.. |
!Г ‘
«М
ЙК
г ***:. ■Г*' 1М*4ч»
I«ря*:*мШ*'ъ,гттаг
V№&Щ
0Ы
-
Г Ян&гА&'ЬячлтМчи.
» .ИйяИв
ь#*»**»
Сурет 4. 1ауа-класын куру шебер!
9
3) № т е еркйне 81т р 1е81аск сезш енпзем 1з
4) Экранда кел1С1м бойынша алынган пакеттерд1 колдану
усынылмайтындыгы туралы ескерту шыгады. ^аVа пакеттер кодтьщ
туыстас топтарын б 1р 1кт1руге жэне еамдер кещстЁгш беруге арналган
механизм болып табылады. Эдетте пакет атьга мысалга,
сот.тусотрапу.з 1аскехатр 1е деп бередь
Барлык .Гауа кластары сиякты, 81тр1е81аск ]ауа.1ап§.ОЬ]ес1-тен
таралады. Шебер кез-келген 1ауа кластардан жана кластарды мурагер
е тт, кептеген интерфейс!! жузеге асыруга мумюндж бередь
Калауымызга карай Шебер суперкластар жэне интерфейстер эдгсшщ
оболочкаларын (тыгындарын) кура алады. 81т р 1е 81аск класы муны
кажет етпейд1, сондьщтан ЕшзЬ батырмасын тандау керек. Косылган
81тр1е81аск класы Раска§е Ехр1огег жэне редактор терезеанде
бейнеленедь
Дэл осылай Тез131аск класын курамыз:
1) зге бумасынан Ие\у > С1азз-ты тандаймыз.
2) Енд1 Тез181аск класыньщ непзп эдкш е оболочка (тыгын)
куру ушш риЫ»с з1а11с У01с1 т а т ( 81пп§[] аг§з) вариантын белплеймгз.
Ецщ айналаны баптап, класс курганнан кешн кодты жазуга
кешу1М13ге болады.
Кодты жазбас бурын редактормен терещрек танысайык. У1зиа1
81исИо-ны колданушылар кептеген уксастыкты байкаганмен, ЕсНрзетщ кейб1р ерекшелгктер1 бар. Редактормен б}рнеше терезелер
байланыскан. Мысалы, Раскате Ехр1огег-деп Тез181аск^ауа-га
тышканды апарып ею рет шертсек, бул класс редактор терезесшде
ашылады. Файлдагы езгертулер ОиШпе терезеанде бейнеленетш
класс эдкше жэне атрибутына б1рден эсер етедк Редактор терезесшщ
жогаргы бел 1Г1 файлдар арасында б1р-б1р!не ауысуга арналган
бетбелгш! интерфейс! ретшде усынылады. Редактор терезесшщ ЕсШог
бетбелпсше ек! рет шерткенде ЕсНрзе терезес1 толык экранда
ашылады. Кайталап е й рет шерту терезеш бастапкы елшемге
аударады. Осындай эдкпен ЕсНрзе платформасыныц баска
терезелерш де езгертуге болады. Тышканньщ он жагыньщ кемепмен
кол жетшзуге болатын контекст! меню ЕсНрзе платформасын
10
пайдаланушылык
интерфейстершщ
кепшш пн
колдануга
мумкшшшк бередь Мысалы, ЕсН1ог бетбелпсшде тышканныц оц жак,
батырмасын басканда эртурл! ашык турган редакторларды баскаруга
болатын меню пайда болады. 1ауа Е<Шог редакторы аймагында
контекстш менюд! шакырганда кодты генерациялау жэне
рефакторинг куралдары сиякты кодты жазу аймагына сэйкес келетш
меню бейнеленед! (сурет 5).
I
Г*,.,-г
""
■:".ч 5^'>в*
1ИМНММ
.Г/А
Г *■»'!и*$~Ъ.}.ч
в»ЗЕ, И
Сурет 5. Динамикальщ байланыскан редактор терезеа
Редактордьщ сол жак белнчнде тацбалау тактайшасы деп
аталатын Т1К жука такдайша орналасады. Онда компиляциялау
барысындагы кателерд1 керсететш жэне жедел комек белплерш,
узЫс нуктесш жэне алдын-ала аныкталган эдютерд1 керсететш
тацбалагыштардыц к!шкене иконкалары бейнеленедк Тацбалагыпща
курсорды апарганда осы белп туралы контекст! акпарат шыгады.
Редактор терезесшде ашылган Веиег8{аск.]ауа класыньщ кодында уш
маркер: С)шск 1чх тацбалы ]ауа компиляторыныц ескертпеа, <3шск
РIX тацбалы 1ауа компиляторыныц катеа жэне алдын-ала аныкталган
эд1с келтаршген. Тацбалау тактайшасыныц оц жагында кодты туюд!
баскару уинн сызгыш орналасады. Укчиа! 81ис)ю-да бул Соёе ОиШшп§
деп аталады. Vшбурышка курсорды апарганда кодты жинау аймагы
пайда болады. Тыищан батырмасын ушбурышка баскан кезде сэйкес
код аймагы оралады немесе жазылады. Кодты тую аймактары 1ауа
редакторы аркылы автоматты турде аныкталады, алайда оны в31М13
беруге де болады. Редактор терезесшде барльщ импорттар,
Вейег8*аск класы толыгымен жэне ризЬ эдю1 оралган бола
алатындыгын коруге болады.
11
Редактордщ он, жак белишде турл1-туст1 тацбалагыштарды
камтитын шолу сызгышы орналаскан, Олар файлда ескертулер,
кателер, есептер жэне 1здеу нэтижелер! орналаскан орынды керсетед1.
Шолу сызгышы редактор терезесше толыгымен сыймайтын
файлдарды ашкан кезде пайдалы болады. Танбалагышка курсорды
апарганда ескертпе керсетшед! (сурет 6).
|Я Ш
Г
*
*>!•«>»»»-*
з
'|»яЫ<п
1,, а
-«г./
ПгглссМмск 1П«11«кгШ*
!»■
•*»а»е
ни
рг1«»1.с
АсспуМос
{••«I.» *
с
V •• 1 и
Юр -
<
О;
Яосв
1-иг>Ь (С&Зссс
-
НИМ
А>'Г*у1.1!«П О ;
о)
(1аК а .« с1(!*С ор, о ) ;
П.©*»-*--*-;
Сурет 6. Тацбалагыштар орналаскан шолу сызгышы
Тацбалагышты басканда оз1 керсетш турган код больше оту
жузеге асады. Уш: сары (ескерту), кызыл (кате) жэне кок (есеп)
танбалагыштарды коруге болады. Кок тацбалагыш Ве«ег81аск
класыньщ экраннан тыс орналаскан бел1пнде аныкталып, есепке
байланысты екенше кецш аударыцыз. Танбалагышты баскан кезде
Вейег81аск класы файлыныц сэйкес жолына кешу орындалады.
ЕсНрзе платформасында жоба куру У1зиа1 ЗШсИо ортада жоба
курудан толыгымен ерекшеленедь Соцгысында С1еап, СотрПе, ВшЫ
8о1ийоп, ЯеЬиПс! жэне тагы да баска тургызуларыньщ барлык кажетп
командасын камтитын ВиМс! менкй бар болады. Осыдан с1з накты
турде файлды компиляциялайсыз немесе зо1иНоп тургызасыз. ЕсНрзе
платформасында ондай меню жок. ЕсНрзе .[ауа файлдарды, оны
сактау кезшде автоматты турде компиляциялайды. Жобанын
кацкасьша компиляциялау барысында кате тудыратын код енпзешк.
Редактордан 8т1р1е81аск.]ауа класын ашамыз.
12
1. Автоматты турде курылган комментарийларды ерекшелеп,
випрем13. Редактор бетбелпсшде, файл ес1м! алдында файлдьщ
езгертшгецщп туралы жулдызша шыгатындыгына кецш аудару
керек. Синтаксистж катеш генерациялау ушш 8ппр1е81аск класын
темендепдей етш езгертем1з:
р и Ь И с с 1 а з з 5 д .тр 1 е5 1 ;аск { е г г о г }
2. Сактау жэне тольщ компиляциялау алдында да ЕсНрзе
алдын-ала компиляцияны орындайды. Осыдан соц компиляция катеа
тацбалагыш жолында жэне шолу сызгышында белгшенш
ерекшеленед1.
3. Файлды сактау немесе компиляциялау ушш 8ауе жолын
тандаймыз (немесе РНе -> 8ауе). РгоЫетз терезесшде синтаксистк
кате туралы хабарлама шыгады (сурет 7).
Сурет 7. Синтаксистпс кате туралы хабарлама
4.
Редактор терезесшдеп кате мэтшш ею рет шерткенде,
сэйкес код жолы шыгады. Жолды епнрш, файлды кайтадан
сактаймыз.
Кателерд! тузету Ошск Пх функциясын демонстрациялау ушш
81тр1е8*аск класында бЁр код жазайьщ. 81тр1с81аск класы ек1
айнымалыны: стектщ агымдагы тебесш жэне объекпш сактауга
арналган деректердщ курылымын керсететш бутш санды колдануды
талап етед1. ,1ауа технологиясы осы максат ушш динамикальщ турде
езгеретш объекттер жиынын баскаратын АггауЫз! коллекциясын
усынады.
риЬИс
с1азз
51шр1е5<:аск
{
ргхуаЬе хпЬ Ьор = 0;
ргл^а^е АггауЬхзЬ
й а Ъ а = п е м АггауЪхз'Ь {) ;
}
13
8)тр1еЯ1аск класына айнымалы косайьщ. Теру кезтде редактор
катет тексеруд1 динамикалык турде орындап, катеш кврсетш
отырады. Екшпп айнымалыны косканнан кешн тацбалагыш
тактайшасында С)шск Их кате керсеткгпп пайда болады.
Тацбалагышка курсорды апарган кезде кате туралы косымша акпарат
шыгады. Катеш жою ушш ЕсНрзе усынатын шеппмд1 кору ушш шам
белпсш басамыз. Он жактагы панельде усынылатын шепнмдер ттз1М1
шыгады. Панельдеп шенпмге курсорды апарган кезде, сол жакта
усынылатын код нускасы шыгады (сурет 8).
• *1
о
Ж
чгчрог» 1к«л мЫ Дггпу!
■1**■]>•■ИЛ
«С;
« 4«М|>**«!-*»*> <
Ш Ю Ш Ш *»•«* Лхт«Р»*9Г.С
•
;>а»о «>)
л- «.-мпф» ю
.гечеог;
Смпр» (в « т у ‘(|м .М >
*>
«о »У« (»»*.«*».
•* смпде со ‘« ш я («гд щ>йхре.хгл.*ж)
«> КвЛМП» « Лв
& С-ФЯЧМ**’А/ГЩЛ.*'
'& С'<4Ы>»1**Ив«е *Л|*ауЛК
|
Сурет 8. Ошск Их функциясы
Б13Д1Н жагдайда кате Аггау1лз1 класын колдануга кажет болатьга
кпапхананы импорттаудьщ жоктыгыньщ эсершен пайда болган.
Катеш автоматты турде тузету ушш 1трой 'АггауЫз!' (|ауа.иН1)
эрекетш тандаймыз. Осыдан кешн кодта нмпортауга арналган орнек
пайда болады жэне Ошск Р1х иконкасы жогалады.
Б1з класс туралы косымша акпарат (мысалы АггауЫз! класы
туралы) алгымыз келд1 делж. ЕсНрзе косымша акпарат алу ушш
б|рнеше ьщгайлы эд 1СТ1 (сырткы к1тапханада орналасса да) усынады.
- 81тр1е81аск
кодындагы
АггауЫз(
хабарландыруына
курсорды апарган сэтге класс сипаттамасы туралы (1ауа<Зос) калкып
туратын терезе пайда болады. АггауЫз1-т1 тышканньщ оц жак
батырмасымен шерткенде мумюн болатын операциялар Т131М1
кершедь Олардьвд 1шшде редакторда АггауЫз{-тщ бастапкы кодын
ашуга мумкшднс беретш «Орел [)ес1агайоп» сиякты терезелер1 де бар.
- Тышканньщ он жак батырмасын шерту аркылы кол
жетюзуге болатын эрекеттердщ бтр!: «Ореп Туре ШегагсНу» (сурет 9).
14
Сурет 9. ШегагсЬу терезеа
ШегагсЬу терезесшен суперкластардьщ жэне АггауЫз(>тщ
мурагер кластардыц иерархиялык бейнеленуш жэне де кластардыц
белек мушелерш керуге болады. Осыдан соц 1ауас1ос терезесшде
тандалынган эдю немесе атрибут туралы кужаттама пайда болады.
ЕсНрзе платформасында
эд!с параметр! мэнш енпзуге
кемектесетш кажетп турд 1, айнымалы еамш , объект еркш немесе
эдюш табу ушш колданылатын Соп1еп1 Азз^з! технологиясы
усынылады. Соп1еп1 Азз181 мумкшдйстерш керсету ушш 81тр1е81аск
класына ризЬ эдкш косамыз. РизЬ эдюшщ денесше ертерек
аньщталган айнымалы даГа объектюш косамыз. Соп(еп( Азз1з1 пайда
болу унпн СЧг1+8расе батырмаларын басьщыз. Мундагы <1а1а АггауЫз!
типт1, сондыктан Соп1еп1 Азз1з1 АггауЫз1: класыныц барлык ерктер!
мен айнымалыларын керсетед1 (сурет 10).
увЬ1113 га!«1 |>ыдЬ {ОЬфе'съ о) К
Щ >
$
|
У
«
;-а
и}ытктфлШ
ЦСиЯр-Ш
»с) ЫяАгви-Ая<*укЫ
<6’14юйЬм1«*АгмчЛйй'
■Г
:# -сМмО
#
ОДеяД - А»га*4Ы
ФсоЫ«г|^®Ь;МЛе>кям)ЬтАм»#
е)
;•©«пвипЛврлйу^Н:«ЫпОфв&у) ччкI■
Сурет 10. Соп1еп( Азз1з1 кемепмен барлык мумюн болатын эдктердщ
Кер1Н1С1
1) Ескертпелерд! керу ушш «жогары» жэне «темен»
пернетакталар багдаршасын колданамыз.
2 ) Б 1зге ас1с! эд1сш косу кажет болгандыктан, 1здеу мацайын
тарылту ушш а орган енпзу колайлы болады. аёс! кызметшщ б1рйшп
эд 1С1н тавдау ушш тышканды немесе «жогары» жэне «темен»
пернетакталар багдаршасын колданып, содан кешн Еп1ег-Д1 басамыз.
3) СопСеп( Азз1з1 эд1ст1ц барлык параметрлершщ енпзшуш
сурайды. 1ор соз1н енпзш, упр коямыз. Енд1 Соп1еп1 Азз1з1 екшнп
параметрД1 сурайды (сурет 11 ).
М
ВНЙ Ио у о х <ЙпЬ Ы е х ОЬяА
1
Сурет 11. Соп1еп1 А$$1з1 мумкш болатын эд 1стерд1 корсету!
РизЬ ЭД1С1Н ары карай керсетшгендей жазамыз. Сэйкес келетш
мушеш тацдауды жещлдету ушш СопГепГ Азз1з1 (Ог1+8расе)
кемепмен рор жэне §е!812е од ю н косамыз.
р и Ь И с уо1с1 ризЬ (Ок^ес!: о)
й а Ь а .а й й (-Ь о р ,о );
1:ор++;
{
}
риЫ1с
Ок^ес*; р о р
ге1:игп й а Ь а . г е ш о у е
()
{
(— Ь о р ) ;
}
р и Ь И с 1 П1: д е С 3 1 г е ()
ге^ и гп ё а Ь а . з х г е ( ) ;
{
}
Ещц Тез18(аск класына 81тр1е81аск класын шакыру кодын
косамыз жэне Соп1еп1 А5Я13( куралын карастыруды жалгастырамыз.
Б13ДЩ мысалымызда 8 ппр1е 81аск класыньщ экземплярын курамыз,
16
оган уш 31пп1> объекпсш орналасгырамыз, стек влшемш тексерем1з,
стектен ек! объекта алып тастаймыз жэне кайтадан елшемш
тексерем1з. Сонан сон ргшйп стандарт™ эд!сш колдана отырьш,
к1с1ои( агымына нэтижелерд1 шыгарамыз. Код темендепдей турде
болады:
риЬИс
з*:а(::1с
у о д .с1
ш а г п (81:г1пд [] агдз)
{
51шр1е51:аск з1:аск = п е ы Зз.тр1е51:аск {) ;
з к а с к .р и з Ь (" Лгэ * : " ) ;
з Ь а с к .р и з Ь (" з е с о п й " );
з ^ а с к . р и з Ь (" 1:11л.гд" ) ;
З у з С е ш . о и Ъ . р г х п Ч п {"3<:аск зхге:
Зуз^ет.ои!: . р г х п Ы п ("Рор
"+з1:аск.де1;312е () ) ;
"+з1:аск.рор () ) ;
Зуз1:ет.ои1:.рг1п1:1п("Рор "+з1:аск. рор () ) ;
Зуз1:ет.ои!:.р г х п И п ("31:аск зхге:
"+з1;аск.де1:312е () ) ;
}
Жогарыда келлршген кодты енпзу ушш теменде керсетшген
ретпен жумыс жасаймыз:
1) Редактор бетбелпсшен Тез(8(аск-ты тандаймыз.
2) Бос т а т эдкш щ 1шше 81т р 1е 81аск класынын экземплярын
куру ушш 81т сезш ен п зт, Ог1+8расе кемепмен СоШеШ Азз1з1 -ты
ашамыз. Соп1сп1 Аз515{ класс конструкторын тацдауга мумкшднс
беретш 8ппр1е81аск туралы барлык акпаратты керсетедк
3) т а т эдюше калган деректерд1 енпзерде Соп1еп1 Аз81з1 класын
колданып керем1з.
4) Ек1 класты да РПе > 8ауе АН кемепмен сактап,
компиляциялаймыз.
5) ЕсНрзе-те 1ауа-программаларды кке косу уинн кажетп
акпаратгар аныкталатын юке косуды баптау концепциясы бар
(ЬаипсЬ СопП^игаНоп). Оган ,1ауа У1«иа1 МасЫпе (7УМ)-ге арналган
аргументтер, нрограмманьщ бастапкы параметрлер1, коршам
айнымалылары жэне с1аззра!Ь К1ред 1. 1ске косу конфигурациясын
куру ушш Кип -> Кип немесе Кип -> БеЬи§ командасын тавданыз.
'К1ТАПХАНАГ 17
1) есПрзе.ехе файлын 1ске косу
2) РПе->Ые\у-> ,1ауа ргчуес{ командаларын тандау
3) Сгеа1е а
рпуес1 терезес1 пайда болады
4) ркуес* п ате ергсше 1аЫ ес1мш енпзш, ЯшзЬ кнопкасын
басамыз
5) РНе->№лу->С1азз командаларьш тандау
6) Дауа С1азз терезеа пайда болады. Терезеде 8оигсе Ро1<1ег врклне
Вго\узе 1аЫ жобасын тандап, оньщ зге каталогын, Раскате ерюне
1аЫ пакетш корсетем13, № т е еркш е Не11о класс еам ш енпзем1з.
Ескерту: класс ездмтщ б1ршцп эрш 1 бас эрш болуы керек.
7) редактор терезесшде Не11о 1ауа файлы пайда болды:
раскаде
1аЫ;
риЬИс
с1азз
риЬИс
з*:а1;1с
Не11о
уо
{
1 с1 ш а х п
(31:г1пд а г д з [ ] ) {
5уз1;ет.ои1; .ргхп1:1п ("Не11о") ;
}
}
Бул программаны орындау ушш К.ип->К.ип Аз->1 1ауа АррПсаПоп
командаларын тацдау аркылы программаны журпзем1з. Раскате
курмай-ак программаны орьшдауга болады.
2. Тапсырмалар
1. ЕсНрзе платформасын орнату.
2. Жана жоба куру.
3. Жаца класс куру.
3. Бакылау сурактары
1. ЕсНрзе платформасында кел1С1м бойынша проектшер кандай
бумада сакгалады?
2. Класс ес1м1 кандай эр!птен басталуы керек?
3. Класты куру ушш хила менюден кандай жолды тавдау
керек?
4. Жобаны орындауга ж1беру упнн кандай шли менюд! тандау
керек?
18
5. Программаны орындау ушш
кандай команданы орындау
керек?
Есйрхе платформасында проекттер куру жэне оларды ецдеу,
баптау.
ЕсПрзе-те 1ауа-программаларды юке косу ушш кажетп
акпараттар аныкталган кке косуды баптау концепциясы бар (ЬаипсЬ
СопП^игаНоп).
Осындай эд1спен программаны эртурл1 режимде юке косуга
болады. Мысалга Тез(81аск-т1 эдеттеп режимде немесе жендеуш
режимшде 1ске косуга болады.
Те5(81аск-т1 кке косудьщ жай эдюш карастырамыз:
1) Тез*8(аск класын орындау ушш Раскате Ехр1огег-деп
Тез18(аск.)ауа файлын тацдаймыз.
2) Тышканньщ оц жак пернеамен Кип -> 1ауа АррНса1юп
эрекетш тандаймыз.
3) Сопзо1е терезеа пайда болады. Бул терезеде зкЗои! жэне
з1с1егг логтары бейнеленед1 (сурет 12).
<Ь»:
щШ>
рщ к
РЩ .ЫШ
Тщ вАЭДоС
А 2 1 Д р - Й, Ш? 1ЛВД1К*
»
Сурет 12. Тез181аск класына арналган Сопзо1е терезесшдеп логтар
8ппр1е8(аск класы ете карапайым. Стекке жазылган
элементтерге Караганда кеп элемент алмакшы болган жагдайда
мэселе туындайды. 81тр1е8(аск кемшйппн корсету ушш Тез181аск
класын озгертш, жендеу тэсщдерш карастырамыз.
Стектен ек! элемента шыгаруды орындау ушш Тез181аск класын
темендепдей озгертем!з:
риЪИс з и Н с
У01с1 шахп (51:г1пд [] агдз)
81шр1е51:аск з'Ьаск = п е м 51тр1е5'Ьаск () ;
19
{
зЪаск.ризЬС'Схгз!:") ;
зЬаск.ризЬ ( "зесопс!" ) ;
зЬ аск. ризЬ ("ЬЫгс!" ) ;
Зуз1:ет.ои1:. рг1п1:1п ("ЗЪаск з г г е : "+з1:аск.де1:312е () ) ;
Зуз(:ет.ои(: .рг1п<:1п ("Рор "+з1:аск.рор () ) ;
ЗузЪ ет.ои! . рг1п1;1п ("Рор "+зЬаск. рор () ) ;
Зуз1:еш. ои1;. ргхпЫп ("31:аск з1 ге: "+зЬаск. деСЗхге( ) ) ;
Зуз1:ет.ои1: .рггпЫ п ("Рор "+з1:аск.рор ( ) ) ;
ЗузЪет.ои!: .ргхпЫ п ("Рор "+з1:аск.рор () ) ;
}
Тез181аск к о д ы н сактап, оны кайтадан орындауга Ж1берем1з.
Консольда стектщ жумысы кадамдап бейнеленедь АггауЫзЬтщ
ерекше жагдайга сэйкес жумыс йггегенш керуге болады.
8уз1ет.ои1.рпп11п ЭД1С 1 кемепмен шыгарылган акпаратгьщ з(с!ои1
агымына Ж1бершетш себегсп кок туспен бейнеленш тур. Кателер 1ауа
тйпнщ 1ШК1 куралы - 8уз1ет.егг (зйегг) аркылы шыгарылгандыктан
Кызыл туспен бейнеленедь
Стект! кадамдап керсстудеп жолдар езш гиперсштемелер
туршде усынады (сурет 13).
ГШ пп;ДдудФс. Ивй
а г а Н
и
п
_____ : Ш :*и &
*" ' ' ' ^:.Р'
я*мг 1* 3
Гор 1ЫГС
Гор
я»*е и
рор 11Г81
„ч ж а *. 1»ао.
»
Ь Л в й т ^ й с а д г А в Г х с е ц м>а: -1
*»»:
$х. З
...
Ш
р
и
х
ь
л
ег Г<еу,5сой* д
(*хтлу1ивг. у т л ‘.39*,)
. 3*11
х
..диву*
1
Сурет 14. Тез181аск-тщ ерекше жагдайларды керсету1
Олардын б1реу1н шерткен сэтте редакторда соган сэйкес жол
ашылады. ЕсНрзе жондегшп У1зиа1 81исНо жендеппнне уксас.
81шр1е81аск класын жендейм1з:
1.
Тез(81аск.]ауа кодындагы сэйкес жолга вту ушш кансоль
терезесшдеп кате жолды шертем1з. Куткендей, ерекше жагдайды
стектен сонгы шыккан объект тудырады.
20
2. Осы жолда танбалагыш тактайшасына тышканньщ оц жак
батырмасын басып жэне Т1е ВгеакрошМы тацдау аркылы узш с
нуктесш косамыз. Танбалагыш такгайшасында узш с нуктесш
кврсететш кок туст1 донгелек пайда болады.
3. Раскате Ехр1огег-да Тез181аск.]ауа класына тышканньщ он
жак батырмасымен шертш, ОеЬи§ -> 1ауа АррИсаНоп-ды тандаймыз.
Саймандар катарында Ьи§ иконкасьга басуга да болады. Бул жендепш
режим шде программаны 1ске косудыц сонгы конфигурациясын 1ске
косуга мумкшдж бередь
4. ЕсНрзе БеЪи^ терезесше етущ растауды сурайды. «Иэ» деп
жауап берем 13.
5. Тез*81аск класындагы узЫс нуктеанде жендепш жумысты
токтатады, сосын ОеЬи§ перспективасы пайда болады (сурет 15).
Сурет 15. БеЬиё перспективасы
ОеЬи§ перспективасында Тауа перспективасьгада бейнеленетш
кептеген элементтер бар:
Редактор перспективаньщ ортасынан орын алады. Онда
Гез(81аск класы ашылган жэне токтау орындалган жол белгшенген
жагдайда тур. Тацбалагыш тактайшасында жабатын ек1 танбалагыш
бейнеленген: нускаудьщ агымдагы керсеткшш кврсететш кок
багдарша, орнатылган узш с нуктесш кврсететш кок дещелек.
21
Консоль терезеа теменде бейнеленед! жэне орнатылган
узш с нуктесше дейш Тез181аск класына арналган логтар
шыгарылады.
БеЬи§ терезес'1 жендепш перспективасыньщ он жак жогаргы
болнгшде бейнеленед1 (сурет 15). Мунда агымдагы фреймдк стек,
процесс туралы акпарат, программаны юке косу конфигурациясы
шыгарылады. Тез1§1аск класьга 1ске косу конфигурациясы 2319
идентификаторлы Тез(81аск жеке процесш камтиды. Тез1$1аск
процес1 17-нн жолда гоктатылган жеке непзп агынды камтиды. Бул
агын стектж фрейм туралы акпаратты беред1. (агымдагы узшс
нуктесшде стек бгр гана децгейд! камтиды).
ЭеЬи§ терезесшде ж ендегш т баскаратын саймандар катары
бар. Белсецщ емес саймандар сур туспен белгшенген. Сайманга
курсорды апарган кезде контексл ескертпе пайда болады. Белсен;ц
жэне кол жетюзуге болатын саймандар: Кезите, Тепшпа1е, 81ер 1п(о,
81ер Оуег и 11зе 81ер РШегз бейнеленген (сурет 16).
УапаЫез терезеа БеЬи§ перспективасыньщ оц жак жогаргы
белйшен орын алады. Мунда ОеЬи§ терезесшде белгшенген стектш
фреймге катысты акпарат бейнеленедг
■
.*
- 3 ’• • •р«,ч
в ш Тм*8йЛ*1асяЬ*гЗ»
~#
(5<ям«8м!!{ЫацшаМм 17Шт«Я5Ий®
„5 сдам
». гигеалию »
Сурет 16. ОеЬи§ терезес1
Курдел1 айнымалылар курамындагыларды + белпсш басу
аркылы керуге болады. Мэндерд1 тышканньщ оц жак батырмасымен
шерткенде программа жумысын жалгастырмастан бурын айнымалы
мэн1н езгерту муммндисп камтитын, кол жетюзуге болатын
операциялар Т131М1 шыгады. Стектйс фреймд! езгерткенде жондеу
22
процесшщ агымдагы кушн бейнелейтш УапаЫез жэне ЕсШог терезеа
сэйкес езгеред! (сурет 17).
«
*
и«=51|»ф»кйаск (№-13>
а с>аЬа-'Аггау!»» ( к Ы 5 )
я ЙКДИ
о
1:
Сурет 17. УапаЫез терезес!
Акырлы автоматтарды программалау упин колданылатын
11шМос1 р1и§-т саймандар куралын мецгеру ушш жогарыда
келтгркген ЕсНрзе жвншдеп акпарат ж еткш кп болады.
2. Тансырмалар
1. Жана жоба куру.
2. Жана класс куру жэне ондеу, баптау.
3. Проект куру кезшде ЕсНрзе платформасыньщ
мумкшшшжтерш колдану.
3. Бацылау сурактары
1. ЕсНрзе платформасында БеЬи§ терезесше не ушш кажет?
2. ЕсНрзе платформасында ОеЪи§ терезеа кай жерде
орналаскан?
3. ЕсНрзе платформасында Сопзо1е терезесше не ушш кажет?
4. Кателер кай кезде кызыл туспен бейнеленед!?
5. УапаЫез жэне Е<Н1ог терезеа кай кезде сэйкес езгеред!?
23
ЛАУА Т1Л1
.]а\а тип. Программа курылымы.
1ауа тш ндеп бастапкы файл бул - курамында б>р немесе
б!рнеше класс сипаттамасынан туратын мэтшдж файл. 1ауа
трансляторы программаныц бастапкы мэтЫ .1ауа кецеймеомен
бершген файлда сакталатынын туспалдайды. Трансляция кезшде
эрб1р кластыц коды жеке-жеке белек, класс атымен атгас жэне с1азз
кецеймеамен бершген шыгыс файлдарына жазылады.
Бул тарауда “Не11о 'УогкГ программасын жазып, журпзш,
трансляциялайык. Осы программадагы .Гауа-транслятор кабылдайтын
барлык лексикальщ элементтерд! карастырайык: бос орындар,
комментарийлер, кштпк сездер, идентификаторлар, литералдар,
операторлар жэне белпштер.
Бхршпп 1ауа-про грамма:
с 1 а з з Не11оИог1с1 {
р и Ь И с з ^ а Ы с уохс! ша1 П (51:г1пд а г д з [} )
З у з ^ е т . оиЬ . рг1п<:1п ("Н е11о И ог1сГ );
{
}
}
1ауа тш! программалык кодтыц бэрг ешмделген кластардыц
шннде болуын талап етедь
Жогарыдагы
мысал мэтш!
Не11о№ог1с1. ^аVа файлына жазылуы керек. УПндетп турде файл
жэне оньщ шпндеп класс атыныц бас эрштершщ сэйкес келуш
тексерщхз.
Келес1 программаныц нэтижесш аламыз:
Н е11о Иог1с1
Цадамдап тусшд!ру
Не11оМог1сЗ — бул танымал мысал. Сондыктан алгашкы 1ауапрограмманыц элементгерш талдап, эрб1р жолын карастырайьщ.
1 жол
с 1 а з з Не11оИог1с1 {
24
1 жолда с1аз8 кштпк соз1 колданылган. Бул трансляторга жаца
класты сипаттауды бастаганымыз женшде хабарлайды. Кластыц
тольщ сипаттамасы б1ршип жолдагы ашылган жэне 5 жолдагы
жабылган фигуралык жакшалар арасында орналасады. 1ауа-дагы
фигуралык жакшалар С жэне С++ тшдершдепдей магынада
колданылады.
2 жол
р и Ы х с з1:а1:а.с Vо^с^ шахп (51;гхпд а г д з [ ] ) {
1ауа тшшщ непзш салып, жеттд1рудеп манызды талаптардын
салдарынан 2 жол ете киындау кершедь Себеб!, ^уа-да кен аукымды
функциялар жок;. Ендеше, екшпп жолдыц эрб1р элементш
карастырайьщ.
риЬИ с
Жолды жеке лексемаларга болш, бгрпшп р и Ы х с кштпк сезш
карастырамыз. Бул — программисттщ кез келген ЭД1С пен кез келген
айнымалыны керуд| баскаруга мумквдж беретш алуга руксат беру
модификаторы. Бершген жагдайда риЬНс модификаторы т а т эд!сш
кез келген класс колдана алатындыгын бщщред!.
зЪ аЫ с
Келес! кштпк сез — з Ь а Ы с . Осы создщ кемепмен бупндей
класпен жумыс 1стеу ушш колданылатын эд!стер мен класс
айнымалылары сипатталады. з ^ а ^ г с юлтпк сез 1 колданылган
сипаттамасы бар эдютер тжелей тек кана локальды жэне статикалык
айнымалылармен жумыс ютейдг
лю хс!
Б13Д1Ц жагдайда экранга жолды шыгару керек, ал шахп эдйлнен
мэнд1 кайтару талап етшмейдь Сондыктан уохс! модификатор
колданылды.
Ш Э1П
1ауа-интерпретаторы класка тусншк беру командасын алысымен
ез жумысын шахп эдесш шакырудан бастайды. 1ауа-транслятор
шахп ЭД1С1 жок класты трансляциялай алады. Ал 1ауа-интерпретатор
шахп ЭД1С1НС13 класты орындауга Ж1бере алмайды.
25
Эд 1ске бершетш барлык параметрлер
(нуктел! ут1р)
символымен ажыратылып, элементгер -ты л турвде децгелек
жакщалардыц 1нннде керсетшедь Параметр Т131мдеп эрб 1р элемент
бос орынмен ажыратылган тип жэне идентификатордан турады.
0 Д1СТ1Ц параметрлер» болмаса да, оньщ атынан кейш бэр 1б 1р
ашылган жэне жабылган денгелек жакшаларды кою керек.
Карастырылып отырган мысалдагы т а т эдюнде курдел1 т ш т б1р
гана параметр бар.
З ^ гх п д а г д з [ ] элемент! е а м 1 а г д з болатын параметрд1
сипаттайды. Ол ЗЬгз-пд класыньщ ек ш - объекилер массив!, а г д з
идентификаторынан кешнп квадрат жакшалар массивтермен жумыс
1стейтшд1пн керсетедт З Ь г 1 пд тиш — класка жатады, ал
массивтерд! кешн окимыз.
3 жол
З у з С е т . ои*:. р г 1 п Ы п ("Н е11о № ог1с1!");
Бул жолда ои1: объегспсшщ рг1 п Ь 1 п эд1С1 орындалады. ои1:
объектий О и^ри1:3{:геат класында сипатгалады жэне ЗузЬегп
класында статикалык турде инициализацияланады.
4-жолдагы жабылган фнгуралык жакша шахп эдклнщ
сипаттамасынын аякталганын, ал 5-жолдагы жабылган фигуралык
жакша Не11оИог1с1 класыньщ сипаттамасынын аякталганын
корсетедк
Лексикалык непздер
1ауа Т1Л1 синтаксисшщ жалпы аспектшерш карастырайык.
программалары — бул бос орындар, комментарийлер, киггпк сездер,
идентификаторлар, литеральды константтар, операторлар жэне
белпштер жиынтыгы.
Бос орындар
.Гауа — программа мэтшш еркш форматтауга мумкшдж беретш
т т . Программа калыпты жумыс 1стеу ушш оньщ мэтшш арнайы
туралап курастырудьщ кажет! жок. Мысалы, Не11оИог1с1 класын
26
ек1 жолмен немесе баска тэсшмен де жазуга болар едь Орб1р
лексемалар арасында бхр бос орын, табуляция символы, жолды туару
символы болса да программа калы пт ы жумысын ютейдь
Комментарилер
Комментарилердщ 3 тур1 бар:
1) б!р жолдагы комментарилер, б1рнеше жолда орналаскан
комментарилер, кужаттандыру ушш кажет комментарилер. Б 1р
жолды алатын комментарилер // символымен басталады жэне осы
жолда аякталады. Мундай комментарилер стил1 белпл 1 бгр жол
кодына кыскаша тусш1ктеме орналастыру ушш колайлы:
а = 4 2 ; / / е г е р 42 - жауабы б о л с а , онда су р агы
к ан д а й ?
2) Бгрнеше жолда орналаскан комментарилер! /* символымен
басталып */ символымен аякталады. Бул символдар арасындагы
МЭТ1НД1 комментарий туршде багалап, транслятор оны кабылдамайды.
/*
* к о м ен тар и л ер ж азы латын жолдар
★
★
* /
3) Комментарилердщ ушппш тург кластар интерфейс! бойынша
Дауа-трансляторы компоненттерше колданатын цужаттаманы
автоматты турде генерациялайтын ]ауас1ос сервиспк программасы
ушш тагайындалган. Келклм бойынша бул тшгп комментарилер /**
симолдарымен басталып, эдеттепдей */ символдарымен аякталады.
]ауас!ос программасы кужаттама коментарилершде @ символымен
басталатын мэтшдердг ажырата алады. Осындай комментарилер
мысалы теменде келпршген.
^ •к-к
•к
* @зее
^аVа.
арр1е1.
Арр1е*:
27
* @уегзл.оп 1. 2
*/
с1азз Соо1Арр1е<: ехЪепйз Арр1е1: { /**
* Бул эд1стхн ек1 параметр! бар:
* 0рагат кеу - параметр аты .
* @рагаш уа1ие - кеу атты параметр мэнх.
*/
уо1с1 риЬ
(51:г1пд кеу, 0Ь]ес1: Уа1ие)
{ ..
}
Юл т п к сездер
Кштпк сездер — бул 1ауа тш нде 1ШК1 типтерд1
идентификациялау ушш, модификаторлар ушш колданылатын
арнайы вдентификаторлар. Каз^рде 1ауа тш нде 59 кштпк сез бар (1
кесте). Бул кштпк сездер оператор синтаксиамен, белпштермен
б1р1гш 1ауа тш нщ сипаттамасына К1ред 1. Оны тек тагайындалуына
карай колдану керек. Айнымалы, класс, эд1С ес1мдер1 ушш
идентификатор туршде колдануга болмайды.
Кесте 1. Лауа плш ш к ш тп к создер!
|
^
а Ь з ! : г а с < ;
Ь о о 1 е а п
с а з е
с а з ! ;
с о п з С
е
1 з б
с о
п Ы
п
Ъ
г е а к
Ъ
с а Ъ с Ъ
и
е
д е С а и И
:
Л
у у а 1 и е
Ь
а г
п
д
1
а
1 а з з
с
(З о
^ а 1 з е
е х Ь е п й з
у 1: е
с Ь
Л
о и
п
а
Ы
е
1 1 у
.
С 1 о а Ь
^ о г
1 т р
Е и Ь и г е
1 е т е п < : з
д
е
1 ш р о г ( :
п
е
п
с
х п п е г
д о Ъ о
х п з ^ а п с е о С
М
1 п 1: е г : Е а с е
п и 1 1
[ р г о * : е с 1: е с 1
о р е г а Ь
р
и
Ь
И
1 о п д
о г
с
з Ь а ( : 1 с
з и р е г
1; К г о м
1 Ь г о м з
у а г
У 0 1 < 1
п
а
е
р а с к а д е
г е з Ь
г е ^ и г п
с Ь
з у п с г о
* : г а п 5 1 е п 1:
о
у
о и ! : е г
з м х Ъ
у
Н
! а
1; л . 1 е
п
1 2 е с !
1: г и е
м
Ы
п е м
р
г 1 У а 1: е
з Ь о г ! :
( : Ы
з
( : г у
1 е
Ь уV а1и е, саз1 :, с о п з !:, ^ и ^ и г е , д е п е г х с , д ой о,
х п п е г, о р е г а й о г , о и Ь е г , г е з ! :, у а г сездер! .1ауа тшнде
28
эз1р колданылмайды. Сонымен катар Лауа тшнде эд1стердщ кштпк
сездер! бар (2 кесте).
Кесте 2. Лауа плшдеп эдктердщ кштпк сездер!
с1опе
еди а1з
Е хпаИ ге
| де1:с1аз5 1
поЫ Е у
поЫ Е уА И
1:о5Ъг1пд
маИ:
ЬазЬСойе
2. Тапсырмалар
№
1.
тапсырмалар
№, реор1е;
Соой т о ш 1П2 , Еаг1Ь;
Не11о, соип1гу;
сездерш экранга шыгару программасын жазьщыз.
2.
ТЬе сар11:а1 оГКа2акЬз1ап 15 Аз(апа;
У/е1соте 1о КагакЪзШп;
Ше1соте 1о Аз1апа;
сездерш экранга шыгару программасын жазьщыз.
3.
03Щ13 бтетш орысша елен атын, авторын, шумактарын
экранга шыгару программасын жазьщыз.
3. Бакылау сурактары
1. .Тауа программалау тшнде жазылган программа кандай
бел!мдерден турады?
2. 1ауа программалау тш нде кандай бел1мдер программада болуы
М1НДеТГ1?
3. 1ауа программалау тшнде комментарийлер калай жазылады?
4. Кйгпк сездердщ коланылу ерекшклкгерш атацыз.
5. Курылган прогамманьщ нэтижесш керу ушш кавдай класс, объект, эдос
болу керек?
29
Бутш, пакты, символдыц, логикалыц жэне жолдык литералдар.
Математикалык функциялар.
Идентификаторлар
Кластар,
эд1стер жэне
айнымалылар
атаулары уш1н
идентификатор колданылады. Идентификатор ре-пнде кез келген юпн
жэне улкен эрттер тобеп, цифрлар жэне символдар,
(подчеркивание) жэне $ (доллар) белгшерш колдануга болады.
Транслятор сандык литералдык турактылармен шатыстырмау ушш
идентификаторлар цифрдан басталмауы керек. 1ауа — эрш ретше
сез1мтал тш. Мысалы, Уа1ие и УАЫ)Е — эртурл! идентификаторлар.
Литералдар
Константгарды - бутш сандар, жылжымалы нуктел! сандар,
логикалык мэндер, символдар жэне жолдар - басташды кодтьщ кез
келген жер!нде орналастыруга болады.
Бутж литералдар
К,арапайым программаларда жш колданылатын тип бутхн
литералдар. Мысалы, 1, 2, 3, 42 — бутш литералдар. Бул сандар 10
непзд1. Сонымен катар 8 жэне 16 непзд 1 сандар да бутш литералдар
туршде колдануга болады.
Бутш литералдар 1ауа тш нде 32-битт1к сезде сакталатын т !
тишнщ мэидср! болып табылады. Егер шамамен модул! бойынша 2
миллиардтан артьщ мэн кажет болса, онда 64-битпк созде сакталатын
1оп§ типт1 турактыны колдану кажет. Жогарыда айтылган сандардыц
кез келген!н1н оц жагына Ь эрпш Т1ркеп жазсацыз, оныц 1оп§ типке
жататындыгы
белгш.
Мысалы,
0x7 ГШЖШТШТ
немесе
9223372036854775807Ь — 1оп§ типт! санныц улкен мэн 1.
Жылжымалы нуктел] литералдар
Жылжымалы нуктел1 литералдарга белшек бол1Г1 бар ондык
болшектер
жатады.
Оларды
карапайым
турде
немесе
экспоненциалды форматта жазуга болады. Мысалы, 2.0, 3.14159 и
зо
.6667 — стандарт формата жазылган жылжымалы нуктел1 сандар. Ал
6.022е23, 314159Е-05, 2е+100 сандар экспоненциалды форматта
жазылган. ,1ауа тш нде жьшжымалы нуктел1 сандар келюм бойынша
йоиЫе типт1 мэндерге жатады. Егер азге Яоа1 тшгп туракты кажет
болса, онда литералдьщ оц жагына Р немесе Г эрштерш т1ркеу керек.
Кел1с1м бойынша скшЫе типт! мэндер 64-бигпк сезде, Яоа1 типт1 дэл
мэндерден кем мэндер 32-битпк сезде сакталады.
Логикалык литералдар
Логикалык айнымалыда тек ек1 мэн бола алады — 1гие (акикат)
жэне ГаЬе (жалган). 1гие жэне &1зе логикальщ мэндерде еш кандай
сандык угымга айналмайды. 1ауа-дагы 1гие кштпк сез 1 сез1 1-ге тец
емес, ал 1а15е 0-ге тен емес. ,1ауа-да бул мэндер тек Ьоо1еап типп
айнымалыларына менппктелед1 немесе логикалык операторлы
орнектерде колданылады.
Символды литералдар
1ауа-дагы символдар — бул 1Ж1ССЮЕ символдар кестесшдеп
индекстер. Олар бутш сандарды кайта турлещйруге болатын жэне
бупн сандык арифметика операторларын колдануга болатын 16битгпс мэндерден турады. Символды литералдар кос апострофов (' ')
ншнде
орналасады.
АЗСН
кестесшдеп
барлык кершетш
символдарды кос апострофтардьщ 1шше пкелей орналастыруга
болады: - 'а', 'т!,
'Пкелей енпзуге болмайтын символдарга б1рнеше
баскарушы реттшк карастырылган.
Кесте 3. Баскарушы реттйпк символдар
Мазмуны
Баскарушы реттшк
\<3с1с1
сепзд 1к символ (<кШ)
\и х х х х
он алтылык
(хххх)
\'
апостроф
\"
тырнакша
31
символ
ЦМССЮЕ
Г " ................
кер! кисык сызык
\г
каретканы кер1 кайтару (сагпа§е
геШгп)
\П
бгр жол гуару (Нпе Геес1, пе\у Нпе)
\Г
б1р бет туору (Гогт Геес1)
\Ъ
горизонталь табуляция (1аЬ)
\Ь
б1р кадам кайтару (Ьаскзрасе)
Жолдык литералдар
Дауа-дагы жолдык литералдар баска да эр турл1 тщцегшерге
уксас — бул кос тырнакшага алынган ("") еркш текст.
Операторлар
Оператор — бул б‘ф немесе ею аргументпен кейб1р эрекет
орындаушы жэне нэтиже берупн. Операторлар жазылу синтаксис!
бойынша кебшесе идентификаторлар мен литералдар арасында
орналасады. Опраторлар тЫм! 4-шх кестеде бершген.
32
Белпштер
С интаксист дурыс Дауа-программасында пайда болатын, тек
бхрнеше символдар тобы, эл! ес!мс13 калды. Бул — сырткы керйнске
жэне программа кодыньщ функционлдыгына эсер ететш, жай
белпштер. Символдар Т131М1 5-кестеде бершген.
Кесте 5. Лауа тйпнщ символдар Т131М1
ЕС1М1
Не ушш колданылады
( )
донгелек жакшалар
хабарламада жэне эдкгп
шакыруда тЫмдеп
параметрлерд! ерекшелейдь
{ }
фигуральщ жакшалар
автоматты турде
инициализацияланган
массивтер мэнш турады.
[ ]
квадрат жакшалар
массив хабарламасында
колданылады.
/
нуктел! упр
операторларды болш
турады.
Г
УТ'Р
айнымалылар
хабарламасында
идентификаторларды болш
турады жэне Гог циклыньщ
такырыб ындагы
операторларды
байланыстыру ушш
колданылады.
нукте
пакетгер еамш 1шю
пакетгер еамшен жэне
кластарды ажырату упин
колданылады.
Символдар
33
Айнымалылар жэне оларды жариялау
Айнымалыны жариялаудын непзп формасы мынадай:
идентификатор тит [ = мэн] [, идентификатор [ = мэн 7...];
Тип — бул ягни, Ьу1е, зЬой, т1, 1оп§, сЬаг, 11оа1, йоиЫе, Ьоо1еап,
не класс немесе интерфейс атауы. Назар аударыныздар, кейбф
мысалдарда бастапкы мэн инициализацияланады. Кейб1реушде
бастапкы мэн керсетшмей айнымалылар автоматты турде нелмен
инициализацияланады.
а , Ь, с уш бупн айнымалысын
хабарлайды.
хпЪ а , Ь, с ;
хпС < 1 = 3 ,
е,
Е = 5;
ЪуЬе г = 2 2 ;
ё о и Ы е рх = 3 .
сЬ аг х = 1х ’ ;
тагы уш бупн айнымалыны хабарлайды, й
жэне 1 инициализациялайды.
2. инициализациялайды.
14159;
пи санын хабарлайды (дэл мэш емес).
х айнымалысы ' х ' мэтн кабылдайды.
Теменде келтаршген 1-мысалда уш айнымалы енпзшген, олар
тжбурышты ушбурыштыц кабыргаларына сэйкес келедх, Пифагор
теоремасы бойынша гипотенуза узындыгы есептелед1, ол 5 тец.
с1 а зз езер 1 {
р и Ы х с з Ь а Н с уохс! та х п (ЗЪ гхпд а г д з
<1оиЫе а = 3;
с!оиЫ е Ь = 4;
с1оиЫе с ;
с = МаЬЬ.здг*: (а* а + Ь* Ь) ;
З узй ет.ои 'Ь .р гхп 1:1п (" с = "+ с ) ;
[])
{
}
}
2-мысалда с=с12- | у-х*с11 формуласымен бершген с
айнымаласыныц мэнш 3 6 .0 тец.
с1 а зз езер 2{
р и Ы х с з1:а{;хс уохс! та х п
с1оиЫе с! = 5 . 0 ;
й ои Ы е у = 4 . 5 ;
й ои Ы е х = 3 .1 ;
(ЗЬ гхпд а г д з
34
[])
{
<ЗоиЫе с;
с = Ма1:Ь.рои (<3,2) + Ма1:11.аЬ5( у-х*с1) ;
Зуз1:еш .ои(;.рг1п<:1п ( с ) ;
}
}
2. Тапсырмалар
№ куска
1.
2.
Тапсырма
г- ^
2-
а= Р +У2
X
ь= 11—
л
а
а-
с- а
,
81П (2 + п)
с = ег' +^пг+6.
3.
П) ХН'
0-1Г2------6 ш+3
Ч-
<3—
Ь
а
Ь = | х 2+ у|
4.
а = 112 - ш|
а=с1-с
С = 5Ш2 (х + у)
5.
к = с+ < 1
,
п
(1=5111-------т+3
6.
'=
/2 /2
.
^
л
х~У
с = \ е 3'" +1пи>
X - 51П е2т
у -^ Ю п + т*
2 = 1п2 Р -
X
7.
х2 + у2
$=
д г = ^ +?4
У _ Ш2 Ч
1
4р
<2 + 6
( = --------
Алгаищы
бершгендер
х = 4,5
у = 8,5
1= 3
|= 6
11= 10,2
х = 4,3
1= 5
т =2
т = 8,1
\у = 4,2
х = 10
У= 4
х = 2,3
У = 7,5
1=1
т = 2
т= 2
\у=3
п=1
т= 4
т = 5,6
п = 9,4
1= 4
1= 9
4 = 1 ,7
Р = 2,3
1= 9
3= 4
У
35
8.
г
ха
,
----- + Н п т
У
х = Vе2" +4 т
у = 5И12( п + т )
а=
к +р 2
г
п = 2 ,6
т
= 3 ,7
р = 6
к = 2
3. Бакылау сурактары
1. 1ауа программалау т1лшде жазылган программа кандай
белхмдерден турады? Кандай бел^мдер программада болуы
М1НД еТТ 1?
2. Идентификатор деген не? Идентификаторга кандай шектеу
койылады?
3. Программада турактылар кандай кызмет аткарады жэне оныц
кандай турлер! бар?
4. Программада айнымалыларды калай сипаттайды?
5. Менпйктеу операторы калай орындалады?
6. Акпаратты енпзу процедурасын жэне оньщ турлерш
сипатгацыз.
Типтер. Типтердщ жазылуы. Типтерд! колдану. Менцпктеу
арифметикалык операторы. Инкремент, декремент.
Типтер
Бул тарауда 1ауа тш нщ непзп типтерхмен танысасыздар.
Айнымалыны калай хабарлау керек, мэндерд! менпйктеу жэне аралас
тиггп ернектерд1 колдануды уйренес1здер.
Карапайым типтер
1ауа тш нде 8 жэй тип бар:- Ъу1е, зЬой, т1,1оп§, сЬаг, Яоа1, (1оиЫе
и Ьоо1еап. Оларды торт топка белуге болады:
1. Бутш. Оларга Ьу1е, зЬоП, ш! жэне 1оп§ типтер1 жатады. Бул
типтер танбалы булн сандарга арналган.
2. Жылжымалы нуктел1 типтер- Яоа1 жэне (1оиЫе. Бул типтер
белшек бел 1Г1 бар сандарга арналган.
36
3. сЬаг символды тип). Бул тип кестедеп символды элементтерге
арналган, мысалы эрш, сан.
4. Ьоо1еап логикалык тиш. Логикальщ шамаларга арналган арнайы
тип.
1ауа тшнде типтер сэйкес келмесе кате хабарламасы бер!Л1ед1.
Эрб1р тип ушш мэндердщ бершу жиынтыгы жэне мумкш
операциялар катац аньщталган.
Бутш сандар
1ауа тшнде танбасыз сандар угымы жок. Барлык сандык типтер
бул тщце -танбалы. Мысалы, егер Ъу1е тинл айнымалыньщ мэш
оналтылык турде 0x80 болса, онда ол -1 саны.
1ауа тшнде жадыда 1,2,4, жэне 8 байтты алатын 4 бутш тип бар.
Ьу1е, зЬой, 1п1 жэне 1оп§ гиптер1 ушш оны колдану облыстары бар.
Ьу(е тиш
Ьу(:е тип! - 8 б игл тацбалы тип. Оньщ диапазоны — 128-ден
127-ге дешн. Ол желщен немесе файлдан жуктелетш еркш байттар
агынын сацтау ушш кажет.
Ьу*:е Ь;
ЪуЬе с = 0 x 5 5 ;
Арифметикалык орнектердеп бутш сандар ушш санауыш
ретшде 1п1 т ш т колданган ыцгайлы.
хНоП ТИП1
зЪог*: — бул тацбалы 16-битп тип. Оньщ диапазоны---- 32768ден 32767-ге дешн. 1ауа тш нде коп колданылмайды, улкен байт
б1ршин тишн аныктайды.
зЪог*: з ;
зЬ о гй Ь = О х 5 5 аа;
т1
тиш
37
хпЬ тиш 32-битпк тацбалы буин сандарга арналган. Диапазоны
---- 2147483648-ден 2147483647-ге дешн.
1;
тпЬ э = 0 х 5 5 а а 0 0 0 0 ;
1оП% ТИП1
1опд тиш 64-битпк тацбалы сандарга
диапазоны ете улкен.
1опд ш;
1опд п = 0 х 5 5 а а 0 0 0 0 5 5 а а 0 0 0 0 ;
арналган.
Оныц
6-шы кестеде бутш сандардыц эртурл! типтер1, диапазоны жэне
разрядтылыгы келпршген.
Кесте 6. Лауа тшшдеп бутш сандардыц типтерц диапазоны
жэне разрядтылыгы
Жылжымалы нуктел! сандар
Жылжымалы нуктел1 сандар, ягни есептеулерде санныц белшек
бол1Г1 колдану ушш керек, накты сандар. Тауа тш нде жылжымалы
нуктел! сандар ушш стандартты (1ЕЕЕ-754) типтер жиынтыгы- Поа1
жэне (1оиЫе колданылады.
38
Кесте 7. Лача тшшдеп жылжымалы нуктел1 сандардыц
типтер!, диапазоны жэне разрядтылыгы
аты
разряды
диапазоны
й ои Ы е
64
1. 7е-308.. 1. 7е+308
^1оа(:
32
3. 4е-038.. 3. 4е+ 038
/1оа( ТИШ
Г1оа1: кштпк сезшщ кемепмен хабарланган айнымалыларды
32 битп накты мэнд1 сактау ушш колданады.
Л о а ^ : Г;
Л о а Ь 12 = 3 . 14 Г;
йоиЫе тиш
«ЗоиЫе кштпк сезшщ кемепмен хабарланган айнымалыларды
64 битп накты мэнд1 сактау ушш колданады. Барлык
трансцендентть математикалык функцнялар з 1 п , с о з , здгЬ
й о и Ы е типп нэтиже бередь
с1оиЫе с1;
с!оиЫ е р1 = 3 . 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6 ;
Символдар
Лауа тЫнде жолда символдарды беру ушш 11шсос1е коды
колданылады. СЬаг тишнщ разрядтылыгы - 16 бит. сЬаг тишнщ
диапазоны — 0..65536. Цшсоск - ондаган символдар кодтарыньщ
б 1р 1гу[, оган латын, грек, араб алфавит), кириллица жэне баска да
символдар жиынтыгы.
сЬ аг с;
с Ь а г с2 = О хГ132;
с Ь а г сЗ = ’ а ' ;
с Ь а г с4 = ' \ п ' ;
Келес! код фрагментшде базальщ символды карастыра отырып,
кажетп цифрды символдык турде алу ушш оган бутш санды косамыз.
39
1 П1: 1: 11г е е = 3 ;
с Ь а г опе = ' 1 ' ;
с Ь а г Гоиг = (с Ь а г )
(Ы х ге е + о п е );
Нэтижесшде Гоиг айнымалысына '4' цифры символдык турде
енпзшедь Ал опе айнымалысыныц тагаш1 тишне деган кетершедь
Воо1еап тиш
Логикалык мэндерд1 сактау ушш 1ауа тЫнде карапайым Ьоо1еап
типщ колданады. Бул типтщ айнымалылары ею мэнд1 кабылдайды —
1гие (акикат) жэне Гаке (жалган).
Ь о о 1 еап скэпе = ^ а 1 з е ;
Келес1 карапайым мысалды карастырайьщ:
с 1 а з з 5хш р1еТ урез {
р и Ь И с з ^ а Ы с Vо^с^ т а х п (З Ь г х п д а г д з
Ъу1:е Ь = 0 x 5 5 ;
зЬ огй з = 0 х 5 5 Г ^ ;
д.пЪ
1
=
[])
{
1000000;
1опд 1 = О х Ш И Ш Ь ;
сЬ аг с = 1 а ' ;
Г1оа{; 1 = .251:;
с1оиЫе с! = .0 0 0 0 1 2 3 4 ;
Ь о о 1 еап Ьоо1 = Ь ги е ;
З у зЪ е т . ои1: .р г 1 п ^ 1 п ( "Ь у ^ е Ь = " + Ь) ;
З у зЪ е т.о и !: .р г 1 п ^ 1 п ("зЬог1; з = " + з) ;
Зузй еш . ои^: .рг1п1:1п ("1п1: 1 = " + 1 ) ;
З у з ^ е т . ои1: .р г х п Ы п ("1 о п д 1 = " + 1 ) ;
Зуз1:еш. ои1: .рг1п1:1п ("сЬ .аг с = " + с) ;
З у зй е ш .о и !: .р г1 п 1 :1 п ( " ? 1 о а й $. = " + I) ;
Зузй еш . оий .ргхп1:1п ("с!оиЫ е с! = " + с1) ;
З у з й е т . ои!; .рг1п1:1п (" Ь о о 1 е а п Ьоо1 = " + Ъ о о 1 );
40
Программа нэтижеск
Ъу1:е Ь = 85
зЬ огЬ з = 22015
хпЬ
1
=
1000000
1опд 1 = 4294967295
сЬ аг с = а
ШоаЪ Г = 0 .2 5
с1оиЫе с1 = 1 .2 3 4 е - 0 0 5
Ь о о 1 еап Ьоо1 = 1:гие
Операторлар
1ауа тшшщ операторлары - бул с1здщ кейб1р операндтармен
орындайтын операцияларды трансляторга хабарлайтын арнайы
символдар. Кейб1р операторлар б|р операнданы талап етед1, оларды
унарльщ деп атайды. Кейб1р операторлар операндалар алдына
койылады, оны префикса деп, ал соцынан колылса, оны постфиксп
деп аталады. Коп жагдайда операторлар операндалар арасында
койылады, мундай операторларды инфиксп бинарльщ операторлар
деп атайды. Уш операндамен жумыс ютейпн тернарлык оператор да
бар.
,1аVа тш нде 44 юргкпршген оператор бар. Оларды 4 класка
белуге болады: арифметикалык, битпк, салыстыру операторы жэне
логикальщ.
Арифметикалык операторлар
Арифметикалык операторлар есептеулер ушш колданылады
(кестеш карацыз). Операндалар сандьщ т ш т болуы керек. Бул
операторлар логикальщ типтермен жумыс ктеуге келмейд1, ал сЬаг
тишмен жумыс ктеуге болады. Себеб1, ,1ауа-да сЬаг тиш — т1 типшщ
1ШК1 ЖИЫНЫ.
41
Кесте 8. Ла\ а тШшц арифметикалык; онера горлары
Оператор
Нэтиже
Оператор
Нэтиже
+
+
=
косу
косумен мешшктелу
азайту
(унарльщ минус)
квбейту
•к
/
%
"
* —
белу
модуль бойынша
болу
инкремент
++
/=
%=
—
азайтумен
меныиктелу
кобейтумен
менпнктелу
белумен менхшктелу
модуль бойынша
белумен меншктелу
декремент
Терт арифметикалык амал
Мысал ретшде карастырылып отырган жэй программадагы
операторлар бутш литаралдар мен катар айнымалылармен де жумыс
1СТеЙД1.
с1азз ВазхсМа^Ь
{ риЫхс
з<:а1;хс
{
хп<: а =
хп{:
1 + 1;
Ь = а *
хпЬ с = Ь
3;
/ 4;
хп1; Й = Ъ - а;
хпЪ е = — с1;
Б у з у е т . о и Ь . р г х п Ы п ("а =
" +
а)
З у з С е т . ои Ь . р г х п - Ы п ("Ь =
" +
Ъ)
5уз1:ет. ои'Ь .р г х п Ы п ("с =
" +
с) ;
5уз1:ет.ои1:.ргхп*;1п ('М =
" +
с1) ;
ЗузЬе т . о и ! : .р г х п Ъ Х п ("е =
" +
е) ;
}
}
Нэтижеа:
а = 2
Ь = 6
с =
1
<1=4
е = -4
42
уохс!
тахп(51:гхпд агдз [] )
Модуль бойынша белу операторы
Модуль бойынша белу операторы, немесе тос1, % символымен
белгшенедь Бул оператор б!ршпп операнданы екшпн операндага
белгендеп калдыкты кайтарады. 1ауа-да т о й функциясы тек булн
емес, накты типтермен де жумыс 1стейд1.
с 1 а з з Мос!и1из
{
риЪИс
у о 1 с! тал-П
з и и с
(ЗЬгхпд а г д з
[])
{
хпЬ х = 42;
йоиЫе
у = 42.3;
ЗузЬет-ои!.ргхпЪ1п("х той
10 =
" + х % 10);
З у з Ъ е т . ои1;.р г х п Ы п ("у т о й
10 =
" + у % 10);
}
}
Программа нэтижеа:
х той
10 = 2
у той
10 = 2.3
Менпйктеу арифметикалык опера горлары
Эрб1р арифметикалык операторлар ушш бхр мезгщце бершген
операциямен катар менпнктелу орындалатын тур1 бар. Мысалы:
с1азз 0рЕдиа1з
риЬИс
хпЬ а =
{
з1:а(:1с уохс! т а 1 п (31:г1пд агдз[])
1;
Л-П*; Ъ = 2;
хп(; с = 3;
а += 5 ;
Ь
*= 4;
с += а * Ь;
с %=
6;
З у з ^ е т . о и Ь . р г л . п ' Ы п ("а =
" + а) ;
ЗузЬет.ои!: . р г х п - Ы п ("Ь =
" + Ь) ;
ЗузЬет.ои!: . р г х п Ы п ("с =
" + с);
}
}
43
{
Программа нэтижеск
а = 6
Ь = 8
с = 3
Инкремент жэне декремент
1ауа тш нде операндадан б|рд! косу немесе азайтудыц
кыскартылган жазу тур! болатын инкремент жэне декремент (++ жэне
—) операторлары бар. Бул б1регей операторларды префиксп турде де,
постфикст1 турде де колдануга болады. Келес1 мысал инкремент
операторына арналган.
с 1 а з з 1псО ес {
р и Ы х с зС а^ хс уохс! ш ахп(31:гхпд а г д з [ ] )
хп{: а = 1;
хпЪ Ь = 2;
хпЪ с = ++Ъ;
хп(: с! = а++;
с++;
З у зЬ е т .о и С .ргхп1:1п ( "а = " + а) ;
З у зЪ ет . ои*;. ргхп1;1п ( "Ь = " + Ь) ;
ЗузЬеш .ои1: .ргхп1;1п (" с = " + с ) ;
ЗузЬ ет .о и Ъ .р гх п -Ы п (М = " + <3) ;
{
}
}
Программа нэтижеа:
а = 2
Ь = 3
С =
4
с! =
1
Келеа мысал декремент операторына арналган.
с 1 а зз 0ес1пс{
р и Ы х с з!;а1;хс Vо^с^ ш ахп(31:гхпд а г д з [ ] ) {
хп*: а= 1 6 ;
хпЬ с!= а/8;
хпЬ е=сЗ- - ;
З у зС ет .о и Ь .р г х п Ы п (е) ;
5у з* :ет .о и 1 :. ргхп{:1п (<}) ;
}
}
44
Программа нэтижеа:
е=2
1=1
<
2. Тапсырмалар
тапсырмалар
№
1.
т1 а = 2;
Ь = 2; ш1 с = 3; а += 8; Ь *= 3; с += а/Ь;
а, Ь, с айнымалылары мэндерш табьщыз.
2.
1п1 а = 4; т1 Ь = 2; т1 с = 3; а += 3; Ь *= с/а; с += а/Ь;
с%=4; а, Ь, с айнымалылары мэндерш табьщыз.
3.
т1 а = 18; 1п1 Ь = 92;
с = ++Ъ; 1п1 с1 = а++; с++;
а, Ь, с айнымалылары мэндерш табьщыз.
4.
ш1 а = 8; 1п1 Ь = 9; 1П( с = —Ь; т1 с! = а—; с—; а, Ь, с айнымалылары
мэндерш табьщыз.
5.
т1 а = 8; 1п1 Ь = 9; ш1 с = а++; т1 с! =—Ь; с++; а, Ь, с айнымалылары
мэндерш табьщыз.
3. Бакылау сурактары
1. Тип дегежмп не?
2. Б1рнеше бупн жэне б 1рнеше накты типтердщ колдану
кажетгшпн тусшд1рщ13.
3. Тип диапазоны деген не?
4. Арифметикалык операциялар калай жазылады жэне калай
орындалады?
5. Матемаикальщ функциялар 1ауа тш нде калай жазылады?
Мысалдар келт1рщ13.
6. Менпнктеу арифметикалык операторларынын жазылуы
ТуС1НД1р1ЩЗ.
7. Инкремент, декремент д е г е г т т не? Мысалдар келт1р1ц1з.
45
Бутш санды битпк операторлар. Оцга жэне солга жылжыту.
Битпк менииктеу операторы. К^атынас оераторлары. Буль/пк
логнкалык операторлары.
Бутш санды битпк операторлар
1оп§, ю1, зЬой , сЬаг жэне Ьу1е - бутш санды тиггп бершгендер
ушш косымша операторлар аньщталган. Оньщ кемепмен сэйкес
мэндердщ белек битпк жагдайын модификациялауга жэне тексеруге
болады. Битпк арифметика операторы эрб!р битпен жумыс 1стейд1.
Кесте 9. Зя\а плшш бутш санды битпк операторлары
Оператор
Нэтиже
Оператор
Нэтиже
Битпк унарлык
терктеу (ЫОТ)
&
битпк ЖЭНЕ (АЖ>)
1
битпк НЕМЕСЕ
(ОК)
л
битпк болгызбайтын
НЕМЕСЕ (ХОК.)
& =
1=
А—
битпк ЖЭНЕ (АЫО)
менш1ктеумен
битпк НЕМЕСЕ (ОК)
меншштеумен
битпк болгызбайтын
НЕМЕСЕ (ХОК)
меннпктеумен
=
онга жылжыту
»
»>
нелдермен
толыктырылып оцга
жылжыту
»>=
нелдермен толыктырылып
оцга жылжыту
меннпктеумен
«
солга жылжыту
«=
солга жылжыту
менппктеумен
»
оцга жылжыту
менгшктеумен
1ауа тшшдеп программада битпк арифметика операторын колдану
кестес! бершген.
46
Кесте 10. Б и тп к арифметика операторларынын акикатты к
кестес!
А
В
ОК
АЖ)
ХОК
Ш ТА
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
Мысалдар карастырайык.
с1азз В Ш од1с {
р и Ь И с з Ь а И с уо 1 с1 гпахп (51:г1пд а г д з [ ] ) {
ЗСгхпд Ы п а г у П
= { " 0000" ,
" 0001" ,
" 0010" ,
"ООН",
"0100",
"1001",
"0101",
"0110",
"0111",
"1000",
"1010", "1011", "1100", "1101","1110", "1111" };
"а = 3;
//
0+2 + 1
н ем есе екхлз-к 0011
хпЬ Ь = 6;
//
4+2+0
н ем есе ек хл хк 0110
Л-пС с = а | Ь;
1 П<: с! = а & Ь;
1 П1; е = а л Ь;
1пЪ Е = (~а & Ь) | (а & ~Ь) ;
д = ~а
ЗузЬеш .ои!: .ргл.п1:1п (" а = " + Ы п а г у [ а ] ) ;
ЗузЬеш. ои1: .рг!п1:1п (" Ь = " + Ы п а г у [ Ь ] > ;
ЗузЪ ет.ои*: . р г х п Ып (" а | Ь = " + Ы п а г у ( с ] ) ;
ЗузЬеш.оиЬ , р г 1 п Ы п (" а&Ь = " + Ъл.пагу [с1] );
ЗузЬеш.ои!: .ргхп1;1п (" а лЬ = " + Ыпагу[ е ] ) ;
5уз1:ет.ои1;.ргл_п{:1п ("~а&Ъ|ал~Ь = " + Ыпаг у [ Е ] ) ;
З у з Ье т . о и С .рг1п(:1п (" ~а= " + Ы п а г у [ д ] ) ;
)
)
Программа нэтижес!:
а = 0011
Ь = 0110
а I Ь = 0111
а & Ъ = 0010
а л Ь = 0101
~а & Ь | а & ~Ь = 0101
~а
=
1100
47
Оцга жэне солга битпк жылжыту операторлары
« операторы езшщ сол жак операндасыньщ барлык биттерш
солга санды позицияга жылжьггуды орындайды. Сонда биттердщ б1р
| белншщ сол жакгагы разряды шекарадан шыгады жэне жойылады,
ал сэйкесшше он жакгагы позициялар нолмен толтырылады.
I1ауа тш нде » операторы оцга жылжытуды бщщредь Ол
бершген он операндасы езшщ сол жакгагы операндасыньщ барлык
биттерш санды позицияга оцга орналастырады. Сол жакгагы
операндасыньщ битгер! оц позиция сезше дешн жылжытылып,
жойылады. Оцга жылжытуда жылжыту саны бос жогаргы (сол)
разрядтары алдыцгы разряды толтырылады. Келеа программада
байттык мэн он алтылык турде оны жолга айналдырады.
Жылжытылган мэн ОхОГмэнше логикалык кебейтшедь
с1азз
НехВуЬе {
з Ъ а Ыс р и Ы х с VО^с^ т а 1 П( ЗЪгхпд а г д з [ ] ) {
сЬ аг Ьех [ ] = { ' 0 ' ,
' 1, ' 2 ' ,
'3',
’ 4 *, ’ 5 ' ,
’б’ , ' 7',
• 8 ' , ' 9 ' , ' а ' , ’ Ь ' , ’ с \ ' с !', ’ е \ ' I };
ЪуЪе Ь = (Ьу<:е) 0x1:1;
З у з Ь е ш . о и Ь . р г х п И п ("Ь = Ох" + 1гех[(Ь » 4) & ОхО:Е] +
Ье х[ Ь & ОхОС]);
}
}
Программа нэтижеск
Ь = 0x ^ 1
Тацбасыз оцга жылжыту
Оцга жылжытуда тацба разрядыныц кецейплуш болдырмай
босатылган сол разрядтар нолдермен толтырылу жи1 талап етшедь
с 1 а з з ВуЪеЦЗЫЛ: {
з и Ы с р и Ь И с уо 1(1 т а 1 п (3 1 :г1 п д а г д з [ ] ) {
сЬ аг Ь е х [] = { ' 0 ' , ’ 1 ' , ' 2 ' , ' 3' , ’ 4 ' ,
' 8 ' , ' 9 ’ , ’ а ' , ' Ь ' , ' с ' , ' с!' , ’ е ' , ' {• };
ЬуЬе Ь = (ЬуЬе) 0хЕ1;
ЬуЬе с = (ЬуЬе) (Ь >> 4 ) ;
ЬуЪе <3 = (Ъу^е) (Ь » 4 ) ;
ЪуЪе е = (ЬуЪе) ( (Ь & 0x1:1!) » 4 ) ;
48
'5',
'6',
'7',
З узС еш .ои !;. рг1п1:1п (" Ь = Ох" + Ьех( Ъ »
4) & 0x0:?] +
Ье х[ Ь & 0 x 0 ? ] ) ;
5 у з? е т .о и 1 : .рг:.п1:1п (" Ь » 4 =0х" + Ь е х [ ( с » 4) & 0x0?] +
Не х [ с & 0 x 0 ? ] ) ;
5уз(;еш .ои(: .р г1 п ? 1 п ("Ь » > 4 = Ох" + Ь е х [ ( й » 4) & 0x0?]
+ Ьех [й & 0 x 0 ? ] ) ;
ЗузЬеш .ои!: .р г1 п 1 1 п (" (Ь & Ох??) »
4 = Ох" + Ь е х [ ( е » 4)
& 0x0? ] + Не х[ е & 0 x 0 ? ] ) ;
}
}
Программа нэтижеск
Ь = 0х?1
Ь » 4 = Ох??
Ь » > 4 = Ох??
(Ь & Ох??) » 4 = 0x0?
Б игпк менпйктеу операторлары
Барлык бинарлык битпк операторлардьщ автоматты турде
операция нэтижесш сол операидага менипктейтш формалары бар.
с1азз 0рВИ;Едиа15
риЬИс
з1:а1:1с
1 ПС а =
{
уохс!
тахп(31;г1пд агдз [ ] )
1;
1П1: Ь = 2;
л.п<: с = 3;
а |=4;
Ь »=
1;
с «=
1;
а л= с;
ЗузЬет.ои*: . р г х п Ы п {"а =
" + а) ;
З у з Ь е ш . о и Ь .р г х п ? 1 п ("Ь =
" + Ь);
ЗузЪеш. о и Ь . рг1п1;1п ( "с = " + с ) ;
)
>
Программа нэтижеа:
а = 3
Ь = 1
с = 6
49
{
Ка Iынас операторлары
Темендеп кестеде катынас операторлары бершген.
Кесте 11. Лауа плшщ катынас операторлары
Оператор
Нэтиже
==
тен
;—
тен емес
>
улкен
<
кшп
>=
улкен не тен
<=
К1Ш1 не тец
^ у а тйпнде тснд 1кт1 тексеру ( = ) тобепмен белгшенед!, ал (=) белпа
- менппктеу операторы.
Бульд1к логикалык опреаторлар
Бульдж логикальщ операторлар Ьоо1еап тшгп операндалармен жумыс
1СТеЙД1.
Кесте 12. Лауа ткшпи катынас булыйк логикалык операторлары
Оператор
&
1
А
11
&&
•
Нэтиже
логикалык ЖЭНЕ (АЖ>)
логикалык НЕМЕСЕ
(ОК)
логикалык болгызбайтын
НЕМЕСЕ (ХОК)
Оператор
&=
А_
оператор ОК (зЬог1 с1гсш1 ~ =
ОК)
1—
оператор АЖ ) (зЬог!
С1ГСШ4 АЫВ)
логикалык унарлык
тергстеу (N 01)
9 :
50
Нэтиже
ЖЭНЕ (АМ>)
менцпктеумен
НЕМЕСЕ (ОК)
менцпктеумен
логикалык
болгызбайтын
НЕМЕСЕ (ХОК.)
менцпктеумен
тец
тец емес
тернарльщ оператор 1ГсЬеп-е1зе
Кесте 13. Логикалык операторлардьщ акикаттмк кестеа
N 01А
ХОК
АЖ>
В
ОК
А
Г а 1 зе
^а1зе
1Га1зе
Г а 1 зе
Г а 1 зе
1:гие
1:гие
Е а1 зе
Ь гие
Г а 1 зе
Ь гие
?а1зе
^а1зе
Т гие
Ы ие
1:а1зе
1 ги е
й ги е
1:гие
Т гие
1:гие
1;гие
^а1зе
^а1зе
Бул 6ульд1к логикалык мэндермен бершген программа.
с 1 а з з Воо1Ьодл.с {
р и Ь Н с з<:а1:1с уо Ы та 1 п (3 1 :г1 п д а г д з [ ] ) {
Ь оо1еап а = 1:гие;
Ь оо1еап Ъ = ^ а 1 зе ;
Ь оо1еап с = а | Ь;
Ь оо1еап сЗ = а & Ь;
Ь оо1еап е = а л Ь;
Ь оо1еап ( = ( ! а & Ь) | (а & !Ъ);
Ь оо1еап д = !а ;
ЗузЪ ет.оШ : . р г г п Ы п (" а = " + а) ;
З у з Ь е т . о и ^ . ргл.пЫп (" Ь = " * Ь) ;
З узЬ ет.ои *: .рг1п1:1п (" а |Ь = " + с) ;
З у з С е т . о и ! .рг1п ^ 1п (" а&Ь = " + с!) ;
З у з Ь е т . оиЪ . рг3.п1:1п ( " а лЬ = " + е ) ;
ЗузЬеш. оиЪ .рг1п (:1п (" ! а&Ы а& !Ь = " + ^ );
Зуз(;ет.ои 1: .рг1п1:1п (" ! а = " + д) ;
}
}
Программа нэтижео:
а = Ьгие
Ь = 1:а1зе
а |Ъ = Ьгие
а&Ь = ^ а 1 зе
а лЬ = <:гие
!а&Ъ|а&!Ъ = Сгие
!а = ^а1зе
51
Логикалык ернектерд! тез багалау операторы
(§Ьог1 а геи И 1 о<>1 са 1 орега(огз)
Логикалык ернектерд! тез багалау операторы ушш АЬГО жэне
ОК альтернативт1 версиялар операторлары колданылады. Егер ОК
операторыньщ бхршпп операндасыньщ мэш 4гие болса, онда екншп
операнданьщ мэш не тэуелаз операцияньщ нэтижеа 1гие болады.
Сэйкесшше, егер АКБ операторыньщ б1ршип операндасыньщ мэш
Шзе болса, онда екшпп операнданьщ мэш нэтижеге ьщпал етпейщ,
{а1зе болады. Егер & жэне | жэй операторларынын, орнына && жэне
I I операторларын колдансаныз, онда Лауа-да егер сол операнданьщ
мэншен жауап белгш болса, он операнданьщ логикалык мэнш
багаламайды. && жэне | | операторларын практикада логикальщ
ернектерд1 багалаудьщ барлык жагдайында колданылады. & жэне |
операторларын битпк арифметикада гана колданылады.
Тернарлык 1Г-(Ьеп-е18е оператор
1Г-1Ьеп-е1зе операторыньщ жалпы гур1 мынадай:
врнек1? ернек2: орнекЗ
Б1ршцп операнда рет1нде-«ернек1»-нэтижес1 Ь о о 1 еап т г а т
мэн болатын кез келген операнда болуы мумюн. Егер нэтиже 1гие
болса, онда «ернек2» екшпп операнда орындалады. Егер б1ршш1
оператор Шзе болса, онда «орнекЗ» ушшпп операнда орындалады.
Екшпп жэне ушшшх операндалар, ягни «ернек2» жэне «орнекЗ» б!р
тшги кайтару керек жэне уо 1 с1тюгп болмау керек.
Бершген программада оператор белуд1 орындаудан бурын
белпш п тексеру ушш колданылады. Болгхш нел болган жагдайда О
мэш кайтарылады.
с 1 а з з Т егпагу {
р и Ь И с з Ъ а Ч с уол. й тахп (51:гл.пд а г д з [ ] )
1П1: а = 42;
1П*: Ь = 2;
хпС с = 99;
1П(: Й = 0 ;
52
{
е = (Ь == 0)
? 0 : (а / Ь) ;
д.п1: { = (с1 == 0) ? 0 : (с / й ) ;
ЗузС ет.ои1:.ргхп 1;1п ("а
З у з(:е т .о и (: .рг1п(:1п ("Ь
З уз(;ет.ои 1: .рг1п1:1п (" с
5уз1:ет.ои1:.рг1п1:1п("с1
З у зЬ е т .о и 1 ;. рг1п1:1п ( "а
З у з Ь е т . о и 1: . р г 1 п 1: 1 п ( "с
=
=
=
=
/
"
"
"
"
Ь
+
+
+
+
=
а) ;
Ь );
с) ;
<3) ;
" + е) ;
/ 6. = " + {) ;
)
}
Бул программада нелге белу туындамайды жэне келес1 нэтиже шыгады:
а = 42
Ь = 2
с = 99
<3 = 0
а / Ь = 21
с / с!
= 0
Операторлар басымдылыктары
Темендеп кестеде 1ауа тшшдеп барлык операторлардын
басымдылыктары кему рет1мен бершген.
Кесте 14. Операторлар басымдылыктары
жогаргы
( )
*
+
»
>
Г 1
1
/
» >
>=
1=
%
«
<
&
А
_1_
&&
1 1
О;
=
оо=
Теменгт
53
<=
2. Тапсырмалар
№
1.'
тапсырмалар
Л-пЪ а = 3 ; хп*: Ь = 2; хпЬ с = 1; а |= 4;
Ь >>= 2 ; с « = 1; а Л= с ; экранга а , Ъ, с айнымалылары
мэндерш шыгаратын программа жазыцыз.
1п1: а = 1; хпЬ Ь = 2; 1 п 1: с =1; а » =
2.
2;
с « = 1; а Л= с ; а |= 1; эк р а н га а ,Ь ,с айнымалылары
мэндерш шыгаратын программа жазьщыз.
3.
л.пЪ а = 2 ; 1 п1; Ь = 2; л.п(: с = 3; а |= 2;
Ь >>=
1;
с
<<=
1;
а
Л= с ;
экранга
айнымалылары мэндерш шыгаратын программа жазьщыз.
4.
Ь оо1еап а =
Ь оо1еап с =
Ь оо1еап ± =
Ь оо1еап д =
экранга с, {, д
жазьщыз.
5.
Ь оо1еап а = <:гие; Ь оо1еап Ь = ^ а 1 зе ;
Ь оо1еап д = 1Ь; Ь оо1еап е = а Л Ь;
экранга е , д айнымалылары мэндерш шыгаратын программа
жазьщыз.
6.
Ь оо1еап а = ^ а 1 зе ; Ь оо1еап Ь = 1:гие;
Ь оо1еап с! = а & Ь;
Ь оо1еап е = а Л Ь; экранга а , Ь , е , с 1 айнымалылары
мэндер!н шыгаратын программа жазьщыз.
7.
Ь оо1еап а = 1:гие; Ь оо1еап Ь = 1 г и е ;
Ь оо1еап <3 = а Л Ь;
Ь оо1еап е = а & Ь; экранга а, Ь, с1, е айнымалылары
мэндерш шыгаратын программа жазьщыз.
8.
Ь оо1еап а = ^ а 1 зе ; Ь оо1еап Ь = ^ а 1 зе ;
Ь оо1еап с = а & Ь;
Ь оо1еап
1 = ( а & !Ь)
| (!а
& Ъ ); экранга с , ±
айнымалылары мэндерш шыгаратын программа жазьщыз.
а,Ь,с
Г а 1 зе ; Ь оо1еап Ь = С а1зе;
а & Ъ;
( ! а & Ь) | (а & !Ъ);
!а ;
айнымалылары мэндерш шыгаратын программа
54
3. Бакылау сурактары
1. Бутш санды битпк операторларын атацыз.
2. ]ауа тйнндеп программада битпк арифметика операторын
колдану кестесш тусшд1рщ1з.
3. Оцга жэне солга жылжыту калай жазылады жэне калай
орындалады?
4. К,атынас операторларын атаныз.
5. Бульдхк логикалык операторлары атацыз.
6. ,1ауа тйнндеп программада бульдж логикалык операторын
колдану кестесш тусшд1рщ13.
55
М УА Т1Л1НЩ НЕГ13Г1 ОПЕРАТОРЛАРЫ
Шартты оператор.
Шартты оператор
1Г-е1$е
Жалпы турде бул оператордыц жазылуы:
(логикалык орнек) оператор!; [ е1зе оператор2;]
е 1 з е бол гм1 мщдетп емес. Кез келген оператордьщ орнында
фигуралык жакшага алынган курама оператор болуы мумшн.
Ь о о 1 еап т т г п манд! кайтарушы орнек - логикальщ орнек.
Бул 1 Е -е 1 з е операторы колданылган толык прогамма.
с 1 а з з 1?Е 1эе {
р и Ы х с з^аЪ хс VО^<3 ш ахп(31:гхпд а г д з [ ] ) { х п 1 ; шоп^Ь = 4 ;
Зр гхп д з е а з о п ;
х? (шопЬЬ = = 1 2 | | шоп1;Ь == 1 | | гпоп1;К = = 2 ) {
з е а з о п = "ИхпЬег";
} е 1 з е х? (топЪЬ ==3 | | топ1:Ь = = 4 | | топЪЪ == 5) {
з е а з о п = " Зргхпд";
} е 1 з е х? (топ!:Ъ == б | | топ1;Ь == 7 | | гпопСЬ = = 8 ) {
з е а з о п = " З и ттег" ;
} е 1 з е х? (топЬЬ == 9 | | шоп^Ь = = 1 0 | | топ1:Ь == 11) {
з е а з о п = "Аи1:итп";
} е1зе {
з е а з о п = "Водиз Моп^Ь";
}
Зуз1:еш.ои<; .р гх п ^ 1 п ( "Аргх1 х з хп ?Ье " + зе а зо п + " . " ) ;
}
}
Программа нзтижес1:
Аргх1 хз хп ЬЬе Зрг х пд.
Вгеак
1ауа тш нде §о1о операторы колданылмайды. 1ауа тш нде §о1о
операторын алмастырушы Ь г е а к операторы карастырылган. Бул
оператор орындаушы ортага аталган блоктьщ орындалуын токтатып,
келес1 блокка операторды баскаруды бередь 1ауа тш нде блоктьщ
атауына белп колданылады. Ь г е а к операторы циклмен жумыс
56
кггегенде жэне з м К : с Ь
операторларына б е л п ш
колданбайды. Б ул
жагдайда агымдагы блоктан шыгу керекпгш тусшем^з.
Келесп мысалда эркайсысында б е л п бар уш б 1р 1кт1рш ген блок
бершген. 1шк1 блоктагы турган
кеш н п
операторга
етуге
Ь г еак операторы келес! Ь блогынан
шакырады
да,
2
рп тЫ п
операторын
ОТК13Ш Ж1беред1.
с1азз Вгеак
риЬИс
{
зЬа!;1с Vо^с^ ша1п(31;г1пд агдз [] ) {Воо1еап 1; = 1:гие;
а:
{ Ь:
{с:
{
5узЬет.ои1: .рг:ш1:1п ("Ве^оге *:Ье Ьгеак");
//
Ь г е а к алдында
ехеси!:е");
/ /орындалмайды
м о п 11; ехеси(:е");
/ /орындалмайды
(С)
Ь г еак Ь;
Бузует.оиЬ.рг:1п*;1п(’"ГЬ13
и о п'Ь
}
5узЬет.ои1:.ргхп1:1п ( " Т Ы з
}
ЗузЬеш.ои^.ргхпЫп ("ТЫз
15 а^Ьег Ъ");
//Ь-дан сон
}
}
}
Программа нэтижесл:
Ве^оге ЬЬе Ьгеак
ТЫз
13 а ^ е г
Е С К ЕРТУ.
Ь
Ь г еак
операторын
тек
агымдагы
б1ркт1ршген
блоктардьщ б^реушен вту ушш колданады.
2. Тапсырмалар
№ пуска
Алгашкы
Тапсырма
[ а +Ь х -с х 2
2 = \с1 + ех + / х 2
+ /х + сх2
бершгендер
* = 1,2,3
а=2
к = 4,5
к=8
Ь=1,5
с=1
1.
с1=3
е=0,5
57
№
пуска
А лгаш кы
Тапсы рм а
2 =
2.
берш гендер
1 + с > [с[
/т= 0
с=-2
х -а
л = 1,6
2/З.т2 -1/2 (1
а=1,5
п = 23,4
(1=2
х=3
3.
2 =
^2+0,За
1+ е '*
х=3
х = 5,2
/2 + у - 6
д: = 6,7,8
а=5
Ь=1,2
у = 0 ,6
Г1+ </5111(7/а
у=1
/ = | (/ -1 > + а 2
4.
у = 2,4,8
[/ + 2/3*
у = 5,6,7
(1=2
а=3,5
х=3
1=2,3
5.
®/3-К22Х
2 - й/-1п6
А2+ гиг
с=3
с = 8,9,10
г = 2,5,7
со=1
х=2,5
а=4
Ъ=0,4
аЬ + агс(%а~
п = 0,1,6
2 = аЛ/2
6.
л = 7
"Я2
я = 2,3,4
а=0,5
Ь=2
Ь=4
К=1,4
7.
р -С
к = 3,4,5
!7Й/2 + С05/>
к = 1,2,8,
2=1®М
к =9
р=0,6
1=2
Ь=5
К=4
8.
т .г + л /
6 = 1,2
/а + л/Ла2
6 = 3,4,5
+ </созх
6=8
х=0,63
с=1,5
(1=2
а=0,37
Г;- + (х -а )/ (х + а )
9.
2 = Ь '- х
с = 0,1,2
с = 4,5
с=3
[у 2+ е “
у=2,6
х=1,6
а=0,4
58
3. Б акы лау еурактары
1. Шартты оператор не упин кажет? Кандай формалары бар?
2. Шартты операторыны калай жазылады?
3. Шартты операторга баска шартты операторды б!р1кт1руге болады
ма?
4. Б1рнепршген шарт операторларыныц колдану ерекшел1ктер1
кандай?
5. Ь г еак операторы кай кезде колданылады?
Лауа тйннщ тавдау операторы.
з и Н с Ь операторы б 1р айнымалыныц немесе ернектщ мэнше
тэуелд 1 программа кодыньщ эртурлг б о л 1ктер! арасында ауысуды
камтамасыз етедь Бул оператордьщ жалпы жазылуы:
5иИ:сЬ ( ернек ) {
с а з е 1мэн:
Ь ге а к ;
са зе 2 мэн:
Ь геа к ;
с а з е п мэн:
Ь геа к ;
йе?аи11::
}
Орнекп есептеудщ нэтижеа кез келген жэй тшгп, сонымен
катар
сазе
операторындагы
корсетшген
эрб1р
зихЬсЬ
мэн
операторындагы ернек тишмен уй леа м д 1 болуы керек. Бул мэндер
б1регей литералдар болуы керек. Егер ек1 сазе операторында б!рдей
мэнд 1 керсетсещз, транслятор кате туралы хабарлама бередь
Егер сазе операторларындагы ернек мэш сэйкес келмесе, онда
с1е:Еаи11: ю лтпк сезшен кейш п баскару кодына бершед!. БеГаик
операторы
мшдетт!
емес.
сазе
операторларындагы
сэйкес келмеген жагдайда жэне зм11:сЬ-те сЗеЕаиИ:
болмаса,
онда программаныц орындалуы
кейш п оператордан басталады.
59
з м И :с Ь
ернек м э т
операторы
операторынан
з м И :с Ь операторынын; шпнцеп б е л п а жок Ь г е а к ,
зм хЬ сЬ
операторьгаан кеш нп турган кодк;а басцаруды беруге экеледь Егер
агымдагы
сазе
б е л 1мшен
кейш
Ьгеак
болмаса,
орындалады. Кейде з м 1 1:сЬ операторында Ь г е а к
келесю
операторымен
ажыратылмаган б1рнеше с а з е бвл1мшщ болган ьщгайлы.
с1азз
а г д з [])
5 м И : сЬЗ е а з о п
{ риЫхс
зЪаЪхс
VО^<^ тахп(51;гхпд
{
хпЪ шопЬЬ = 4;
ЗЬгхпд з е а з о п ;
зьгх^сЬ (топ1;Ь) {
с а з е 12:
с а з е 1:
с а з е 2:
зеа зоп = "Ихп1:ег";
Ь геа к ;
с а з е 3:
с а з е 4:
с а з е 5:
зеа зо п = "З р г х п д ";
Ь геа к ;
с а з е 6:
сазе 7
с а з е 8:
зеа зо п = "Зигшпег";
Ь геа к ;
с а з е 9:
сазе 1 0 :
сазе 1 1 :
зеа зоп = "Аи1;игпп";
Ь ге а к ;
сЗе^аиЦ;:
зеа зоп = "Водиз МопЬЬ";
}
З у з ^ е ш .ои<:.ргхп1;1п (" А р г И
" . ") ;
}
60
хз хп -Ыае " +
зеазоп+
К елес 1 программада мэтшд1к жолдагы жол, сез, символ санын
санайды.
с 1 а зз Иогс1Соип(: {
зЬа*;хс З^гхпд Ъех1: = "Ыои хз ЬЬе 1;х^пе\п" +
"^ о г а11 доосЗ теп \ п " +
"■Ьо со те 4:о 1;Ье ахс1\п" +
"оЕ 1;Ьехг соипСгу\п"+
"ап<1 рау ЬЬехг с1ие Ъ ах ез\ п ";
з^ а ^ х с хп<: 1еп = ЪехЪ. 1епд1:Ь () ;
р и Ы х с з!;а1:хс уохс ! тахп(81:гхпд а г д з [ ] )
Ьоо1еап хпИогй
хпЪ питСЬагз =
1 П(: питИог<1з =
хп1: питЬхпез =
^ог
(хпЬ х=0;
{
= ^а 1 зе;
0;
0;
0;
х < 1еп;
х++)
{
с Ь а г с = Ъ е х Ъ .с Ь а гА Ъ (л .) ;
п и т С Ь а гз+ + ;
змх-ЬсЬ
(с )
{
сазе
сазе
'\п': питЬхпез++;
'\ С ':
сазе
' 1 :х^ (хпИогс!) {
пит№ог<1з++;
хпИогсЗ = Са1зе;
}
Ь геа к ;
с1е;Еаи11:: хпйогс! = Ьгие,}
}
ЗузЬет.ои1: .ргхп^1п ( "\1:"+пишЫпез + "\Ъ"+пит№огс1з+"\1:" +
п и т С Ь а гз );
}
}
г е Ь и г п операторы
^уа
тш нде объект кластарында процедуралык интерфейс™ 1ске
асыру
ушш
эдкггер
деп
аталатын
шю
программалар
турлер!
колданылады. шахп 1ШК1 программасы — сэйкес кластьщ статикальщ
61
ЭД1С1 . Программалык код эдюшщ кез келген жерше дереу жумысты
аяктауга жэне кодты баскаруды беруге осы эд 1с п шакырушы геЬигп
операторын коюга болады. Темендеп мысалда 1ауа т Ы ортасында
дереу
баскаруды
кайтару
ушш
ге1.игп
операторын
колдану
кврсетшген.
ЕСКЕРТУ. И
трансляторы
(1;) операторы бул мысалда колданылмаса 1ауа
соцгы
рг1п 1:1 п
операторыньщ
ешуакытта
орындамайтылатын сезер едь Бул жагдайлар 1ауа тшщде кате болып
саналады, сондыктан 1 Г операторынсыз трансляциялау мумкш емес.
2. Тапсырмалар
№ пуска
/=
бершгендер
<»= 4Д6
ш = 2,3,7
о) = 8
а+2/Ь+4о
1.
Алгаш кы
Тапсырма
(а+Ь У
а -х а
а=1,5
Ь=2
х=0,5
2
!,5х+9г2 -1,25
« = 2,3,4
л = 5,6,8
а - х + у /с /
п=1
=
2.
х=0,5
а=4,3
у=2,6
с!=0,3
2=
3.
0,5а +со5у /а
т —0,1,2
/-<
лг+дг3/2-1/3
т —3,5,7
т =4
а=3
У=2,7
1=2
х=1
4.
2
(зтх+е'
= |(,Г+,)/(1-ху)
[х+/2
=5,9
=1,2,3
=0
х=0,73
У=0,4
1=2,6
^ а 31Пх
2=
5.
^х
а=2
^3,4,5
</=6,8
^\а + аХ\
Я#2
х=0,54
с=2,3
Ь=1,8
К=3
62
№
нуска
Алгашкы
Тапсырма
1 -зт *
6.
2=
бершгендер
(=8
1/2(1 + со$а)
( = 0,1,2,3
V* + с
1 = 4,6,7
х=0,4
а=0,88
с=3,6
{а •$»пйс)7
1 = 3,4,5,6
2 = VIя + И
7.
1 = 7,9
1=0
'а<лН
а= -1
Ь=0,8
х=1
с= -0,7
8.
Н
-ху
р - 3,4,5
аЫ ху
р =6
С а+ Ь )1а!
р = 8,!0
х=2
у=3,5
а=0,1
Ь=4
\агс1& х + у ) 1 ( - х у )
2 = \е ‘
к = 0,1,2
к =3
\а + Ь х+ !
9.
к = 5,5
х=0,8
У=0,2
а=4
Ь=5
1=1
3. Бакылау сурактары
1. Тандау операторыныц аткарагыи кызмет! мен орындалу рет 1
кандай?
2. Б1р м езплде тандау операторыныц б1рнеше тармагыныц
орындалуы мумюн бе?
3. Ш арт операторларында айнымалыныц мумкш мэнхнен кейш
канша оператор жазуга болады?
4. Тацдау операторында айнымалыныц мумкш мэш ретшде б1р
м езплде б1рнеше туракты бола алады ма?
5. з м И :с Ь операторыны жазылуын туащ цродз.
Ц и к л операторы *гЬл.1е,
с !о - и Ы 1 е .
Кез келген цикл 4 б е л 1ктен турады: инщиапизация, денесг,
тш н д е 3 циювдк конструкция
итерация ж эне аяцтау шарты.
63
бар: и Ы 1 е (апгы-шартпен), с 1 о -м Ы 1 е (соцгы-шартпен) жэне Е о г
(параметрмен).
мЫ 1е
Бул цикл логикалык ернектщ мэш 1;гие болганша б1рнеше рет
орындалады. и Ы 1 е операторыньщ жалпы тур к
( инициализация; ]
н>кИе ( аяцтау )
{
ден еа ;
[ит ера ц и я;] }
Инициализация жэне итерация блоктары мшдетп емес. Теменде
мЫ 1е
цикл
ушш
«1:1 с к »
он
жолын
басып
шыгару
мысалы
Карастырылады.
с 1 а з з И Ы 1 е 0 ешо
риЫ хс
зЬаН с
хпЪ п =
ы Ы 1е
{
уохс!
т ах п (5 1 :гх п д а г д з [
] )
{
10;
(п > 0 )
{
8уз1:ет.ои1: . р г х п Ы п ("Ьхск " + п) ;
п— ;
}
}
}
йо-пкИе
Кейде цикл денесшщ басында логикалык врнектщ мэш Г а 1 з е
болса да, б^р рет кана орындау кез 1 болуы мумкш. Бул жагдайга ^аVа
тш н д е
с1о-мЫ1е
циклд!к
конструкциясы
карастырылган.
Оньщ
жалпы жазылуы:
[ инициализация; ] <1о { д ен еа ; [ит ер а ц и я ;!} *>кИе ( аяцтау ) ;
Келес! мысалда цикл денес! аяктау шарты б1ршпп тексеруге
дейш
орьшдалады.
Бул
итерация
кодымен
аяктау
сэйкестенд 1ред 1 .
с 1а з з
йоИ ЬН е
{
р и Ы х с з1:а<;хс уо х ё тахп(51:гхпд агдз[])
хпЬ п = 10;
с!о (
64
{
шартын
З у з 1; е т . о и (:. р г 1 п 1: 1 п ( "С х с к
} мЫ 1е
"
+ п) ;
( — п > 0) ;
}
}
2. Тап сы рм алар
Тапсы рм а
№ нусца
( 3
1.
II
2.
У * Я
*
'
Х о + 5 ) + б гп о + ^ )
\ <-1
У-1
>
1
X (< + и )
П (/ ^ 1
/-1
3.
У *= ГН * ’ П (/+<<)+-!—5-----
I (* + 5 )
1-1
4.
У =а
---- ]— ----------- +
*-1
5.
Т
^
" 2П < / + 4)
,
У = ---- и -ТЪ------- + Ё (' + ° )
“
1-1
(
А
]Г
II
1= 1
$
6.
1
У
1- 1
=
( |+
4
) + ^
П
(/ + » )
/- 1
" '0
7.
(< + 4 )
(* + 2)
( ] * ь ) * л
а ’ X
<‘ + 4 >
1 =1
8.
9.
10.
У = а ]“[ (6 + /) + 2) (; + 6 • О
<-1
)Ш
\
У -
+ сП
,
(у
+
2)
Ё (' + *)
/-1
у = а2
1П о + ^ ) + ' , Х ( ,п + 2)
1 У-1
” -1
/
65
№ нуска
Тапсы рм а
?, (' +
+ ,
1
11.
У
-
,
*П
а )
+ 5>
( У
/-1
+
С
( ! + < / )
X
12.
'
п
Ч
-
.
Г
1
1
1 +
)
2
)
3. Б акы лау сурактары
1. .1ауа Т1Л1Н1Ц 3 циклдж конструкцияларын атацыз.
2. ^айталау (цикл) операгорлары кандай эрекеттерге арналган?
3. м Ы 1 е операторыныц жазылуын мысал аркылы тусщщрщ1з.
4. с1 о-и Ы .1е операторьшыц жазылуын мысал аркылы
ТуС1НД1р1Ц13.
5. н Ы 1 е ,
с !о - м Ы 1 е операторларыныц айырмашылыгы неде?
Ц и к л операторы € о г , у п р операторы.
Г о г операторында барлык циклдщ 4 б е л 1п де орын алган. Г о г
операторыныц жалпы жазылуы:
5 о г ( инициализация; ияцтиу; итерация ) денесц
Гог
нЫ 1е
операторыныц кемепмен жазылган кез келген цикдщ
цикл туршде де жэне керюшше де жазуга болады. Егер
алгашкы шартта циклге к!ру кезшде аяктау шарты орындалмаса, онда
дене операторлары жэне итерация б1рде б!р рет орындалмайды.
Гог
цикшнде
санауыштыц
бутш
мэш
ец
аныкталган мэнге дейш артады.
с 1азз
риЬИс
Г огО ето
{
з 1: а Ы с уол.с1 тал.п (ЗЪ гхпд а г д з [ ] )
Ног (хпЪ 1 = 1 ;
1 <= 10;
З у з ^ е ш .о и Ъ .р г х п Ы п ( " 1
=
1++)
"
}
}
66
+ з.) ;
{
кйхп
мэннен
К е леа мысал кер1 санау программасы:
с1азз РогТгск {
р и Ы х с з1:а1:хс у о х с ! тахп(51:гхпд агдз[])
Еог
(
1 П 1:
п
=
10;
п
>
0;
{
п— )
ЗузЪеш. оиЪ .ргхп(:1п ("Ьхск " + п) ;
}
}
Г о г операторы иницпализациясыныц 1ШК1 бел1п айнымалылары
хабарламасына
назар
аударыцыз.
Гог
операторыныц
ш ш де
хабарланган айнымалы осы оператордьщ шепнде эрекет етед 1 .
Гог
операторы
колданып
жыл
айларына
арналган
прогорамманыц жаца версиясын карастырайык:
с1азз МопЬЬз
{
з 1 а И с 51:гхпд т о п Ъ Ь з П =
'^апиагу",
"Е’еЬгиагу",
"аипе",
" .1и1у",
"ЫоуетЬег",
5<:аЫс
30,
31,
(
"МагсЬ",
"АидизЬ",
"ОесетЬег" };
топСКсЗаузП
1 ПС
31,
30,
31,
30,
"Аргх1",
"ЗерИетЬег",
=
31
{ 31,
28,
"Мау",
"Ос1:оЪег",
31,
30,
31,
};
з^а(:1с 31:г1пд зрг1пд = "зргхпд";
зСаЪхс 3<:г1пд зитшег = "зиттег'';
з С а 1:1 С ЗСгхпд аи^итп = "аиЬитп";
з*;а1:1с 5{:гл.пд мхп!;ег = "мхпЪег";
з Ь а Ы с ЗЬгхпд зеазопз[]
= { мхп!:ег,
зргхпд, зргхпд, зитшег, зиттег, зиттег,
мхпЪег,
аи^итп,
аи1:итп, мхпЬег };
р и Ы х с зЬаЬхс у о х с ! т а х п ( З Ь г х п д агдз[])
Еог
"
(хп1: топ(;Ь =
0;
топ!:Ь < 12 ;
зргхпд,
аиЪитп,
{
топЫ 1+ + )
+ "
з е а з о п з [т о п 1:Ь ]
+ т о п ^ М а у з [т о п Ь Ь ]
+
"
топЬЬ мИ:Ь
"
хз а
{
5 у з< :ет .о и (;.р гх п 1 ;1 п (т о п ^ Ь з [т о п С Ь ]
<3ауз. " ) ;
)
}
}
Программа нэтижеск
^пиагу
хз а мхп1;ег т о пЪЬ
31 с!ауз.
ГеЬгиагу хз а мл.п(:ег топ(;Ь мхЫл 28 с1ауз.
М агсЬ 13 а зргхпд топ1:11 мх1;Ъ 31 <3ауз.
67
"
+
+
А р г И 15 а зргхпд топЪЬ мхЪЬ 30 й а у з .
Мау 13 а зрг1пд топЬЬ мИ:Ь 31 й а у з.
Липе 13 а зиштег топ^Ъ м И Ь 30 й а у з.
Ли1у 13 а зитшег шоп^Ь иИ;Ъ 31 Й а у з .
АидизЬ 13 а зиттег топ<:11 м И Ь 31 Й а у з .
5ер1:етЬег 13 а аи1;итп шопЪЬ
30 й а у з.
Ос1:оЬег 13 а аи!:шпп топ^Ь ыИ:Ь 31 й а у з.
МоуешЬег 13 а аи'Сишп топЪЬ
30 й а у з.
ОесешЬег а мл.п1:ег топЬЬ
31 Й а у з .
У т 1р операторы
?ог
операторыньщ
децгелек
жакшасы
ш ш де
б1рнеше
операторды ажырату ушш (,) упрдо колданады. Б1рнеше оператордан
туратын инициализация жэне итерация
белчмдершде Г о г циклш
колдану мысалын карастырайьщ.
с1 а зз Согмпа {
р и Ь И с зЪ аЫ с уо х й шахп (Зргхпд а г д з [ ] )
1П1: а , Ь;
?ог
(а = 1,
Ъ = 4;
а < Ь;
а++,
Зуз1:еш.ои1:.рг1п<;1п (" а
Ь— )
{
{
= " + а );
ЗузЪет.ои*: .рг1п!;1п ( "Ь = " + Ь) ;
}
}
}
Ц иклдщ 2 рет орындалатынын программадан керуге болады.
а = 1
Ь = 4
а = 2
Ь = 3
сопЫ пие
операторы
Келес 1 итерацияны мезплден бурын орындау ушхн агымдагы
итерацияда эл 1 орындалмаган цикл денесшдеп операторлардыц б»р
белптн аттап оту жагдайлары кездесш калады. Осы максатта 1ауа
тшшде с о п ^ г п и е операторы карастырылган. Томенде эрб1р жолда
ею санды басып шагару ушш с о п ^ Л - п и е операторы колдану мысалы
корсетшген.
68
с1 а зз СопЪхпиеОето {
р и Ы х с з Ь а Н с у о х с З тахп(5(:гхпд агдз[])
Гог
{
(хп1: 1 = 0 ; х < 10; х++) {
ЗузГет.ои!: .рг1п1; (1 + " ");
л.1: (1 % 2 == 0) с о п П п и е ;
З у з Г е т . оиЪ . ргл.п1;1п ( " " ) ;
}
}
}
Егер индекс жуп болса, онда цикл жаца жолга символды
шыгармастан жалгастырылады. Программаныц орьшдалу нэтижес1
мы падай:
0
1
2 3
4 5
5 7
8 9
Б ел п а бар согШпие операторын колданып 0-ден 9-га дешнп
сандардыц ушбурышты
кебейту
кесгесш
шыгару программасын
карастырайык:
с 1 а з з Соп»;1пиеЬаЪе1 {
р и Ь Н с з1:а1:хс Vо^с^ тахп(51;гхпд агдз[])
ои1:ег:
Гог
(хп{; х=0;
Гог
1
< 10;
х++)
{
{
(хпЬ ] = 0; з < 10; ]++) {
хГ (] > х) {
ЗузГет.оиГ .р г х п П п ( ) ;
сопЬхпие оиСег;
}
З у з Ъ е ш .оиГ .ргхп1; (" " +
(х * ]));
}
}
}
}
Бул программада с о п П п и е операторы ] санауышы бар 1ШК1
циклд 1 аяктап
жэне
1
санауышы
бар
сырткы
циклдщ
кезект!
итерациясына кешед). Программаныц орындалу нэтижеа мынадай:
69
0
0 1
0 2 4
0 3 6 9
0 4 8 12 16
о- 5 10 15 20 25
0 б 12 18 24 30 36
0 7 14 21 28 35 42 49
0 8 16 24 32 40 48 56
0 9 18 27 36 45 54 63
2. Тапсырмалар
№
Тапсырма
н у с к а
П
1 .
у
(
'
3
I
>/ = а | Х
( *
)
<
+
з
О
^
+ 2 )|
М
а
X
1’
(
У
)
+
5
/
+
6
у )
13
У"
2П
*
>
1
+ <’ 2 ) + П
V*-»
3 .
3
“
+
с
/ -
2.
'
--------------> - Ц -----------------------------------------------
=
(
>
0
• - 1
4
;
|
( А:
X
/ - 1
(*•
+
)
т
+
4.
5.
+
5 )
а
2
у а|б:Х(* 4)+П(/2+1)
=
+
\
* =1
>- 1
^
з
'
П
6.
+
^
=
(
О
( к
7.
X
1- 1
8.
( / +
2)
./
" '~ ь ,
°
70
а]Г]
+
+
( У
- т О
■
*
+
У
*
’ >
/-1
*
о
у =
<
У - *
У=
)
шI
X
к
Ьк
+
+
+ 4>
• +
6 2
з
П
/-1
н
о + у)
У
Тапсырма
№ нуска
>
г
9.
10.
и2
у =
3
а
-------+ Х 0 + 3)
П ( у + 3)
< /«•
>
т Е
(к 1 + Ь 1 )
= — ^ --------------------П ( / + ( / ' 2)
1« 1
у
(
ь
11.
у
-
т
3
X (‘ + а )
1-1
П
(
ч У* 1
12.
У
13.
,
У
"1
+ 1/6 )
= —---- 1-------- + / Е
П
</ + 4>
У-1
V
(5
+ 0
а 2 + * X
( «' + 5 )
= ------------ ^ --------------4
+ П
( / + 2 ')
./* 1
3. Б ак ы лау сурактары
1. К,андай жагдайларда циклды уйымдастыру у пин Г о г кайталау
операторын колданган дурыс?
2. Г о г цикл операторында цикл параметр» калай сипатталады?
3. Г о г циклында баскарушы айнымалыга (цикл параметрше) кандай
шектеу койылады?
4. Операторларды жазуда тыныс белгшерш щ кандай ережелерш
сактау керек?
5. Утлр операторын кай кезде колданылады?
6. с о п П п и е операторьш кай кезде колданган ьщгайлы?
71
М АССИВТЕР
Бйр олшсмд! массивтерд1 евдеу
Массив тишн хабарлау ушш квадрат жакшалар колданылады.
хп*: шоп!:11_с1ау5
[] ;
шоп1:11_с1ау5 айнымалысы хабарланган жол бершген, тиш - “ т (
тиггп бутш санды массив” .
Массив ушш жады резервш алу ушш арнайы п ем операторы
колданылады.
Темендеп
мысалда
топ1;Ъ_с1ау5
массивше
пе\у
операторыньщ кемепмен 12 бутш санды сактау ушш жады белш едь
шоп1:Ь_<^ауз = п е й
д.п1:
[1 2 ];
Темендеп мысалда элементтер 1 жылдагы айлардьщ кун санынан
туратын массива курады (кэбиса жьш).
с1азз А г г а у
риЬИс
{
з^аЪхс у о х с 1 гпахп
(Зргхпд агдз
[])
{
1 П<: шоп*:Ь_с1ауз [];
топ1:Ь_с1ауз = п е м хпЬ [12 ] ;
топ1:Ь_йауз [0] = 31;
топ1;Ь_с1ауз [1] = 28;
топ1:Ь_с1ауз [2] = 31;
топ1:Ь_с1ауз [3] = 30;
шоп<;Ь_с1ауз [4 ] = 3 1 ;
шоп1:Ь_йауз [5] = 30;
топ^Ь_с1ауз [6] = 31;
тогИ;Ь_с1ауз [7] = 31;
шоп1:Ь_<1ауз [8 ] = 30;
топ*:Ь_с1ау5 [9] = 31;
топЪЬ_<1ауз [10]
= 30;
т о п Ъ Ь _ д а у з [11] = 31;
Зуз1:ет.ои1:.рг1п1:1п ( " А р г И
с1ауз .") ;
Ьаз
" + топ1:Ь_с1ауз [3]
+
"
)
}
Программаны ж1бергенде апрель айындагы кун санын басып
шыгарады.
1ауа
ттщ де
массив
элементшщ
нем1р!
басталатындыктан, апрелдеп кун саны-бул шопЬЬ сЛауз
72
нелден
[ 3] .
АргИ
Ьаз 30 <1ауз.
Сонымен катар массивке автоматты инициализациялау тэсшш
колдануга болады.
Массив
инициализаторы
фигуралык жакшага
алынган уп р аркылы ажыратылган Т131М туршде бередь У т 1р массив
элементтерш б!р б1ршен ажыратады.
с 1 а зз А и^оА ггау
риЬНс
зЬаЫ с
{
у о 1с1
1 П1; топ!:Ь_с1ауз [ ]
30,
31,
30,
31
=
таз.п(31:г1пд а г д з [ ] )
{
31,
28,
31,
30,
{
31,
30,
31,
31,
};
б у з у е т .о и (; .рг1п<:1п ("А ргз.1
Ьаз
"
+
топ1;Ь_с1ауз [3 ]
+
"
д а у з ." )
}
}
Программа нэтижес! алдынгы мысал нэтижеамен б 1рдей.
2. Тап сы рм алар
Тапсырма
№ щека
1.
2.
3.
В б!релшсмд| массив! бершген. Осы массивтщ элементтершщ
есу реп мен сурыпталгандыгын аныктау.
Б
10 артьщ б^ршии элементен В
массив!не жазу
0
б 1релшемд1 массив! бершген. Массивтеп сонгы ншш
5
санымен ауыстыру.
Б
4.
б 1релшемд1 массившщ
б 1релшемд!
массив!
максималь мэнш, терк
бершген.
Оц
мэндердщ
1шхндеп
мэндердщ минималь мэшн тауып,
олардыц орындарын алмастыру.
3. Б ак ы лау сурактары
1. Массив дегешм13 не?
2. Б1р елшемд! масив элементтершщ жазылуына мысал келп р щ з.
3. Массивтсрд! сурыптау жэне оньщ эрекеттер тобегш щ Лауа тш нде
1ске асуын сипаттацыз.
4. Массив упин жады резервш алу ушш арнайы кандай операторы
колданылады?
5. пе\\- операторы не ушш колданылады?
73
К еп елшемд! массивтерд! ондсу.
К еп 0 лш см д 1 массивтер
Непзгаде
.(а\'а тйннде
кеп
елшемд1
массивтер
жок,
б|рак
массивтщ массив! бар. О л кшжене езгеш елш болмаса, кеп олшемд!
массивтерге
уксас.
Теменде
инициализацияланатын
бершген
с !о и Ы е
тшгп
код
16
эр
б1реу!
элементтен
дэстурл 1 матрицаны курады. Матрицаныц ш ш
нелмен
гуратын
реализациясы —
массивтщ массив! й о и Ы е .
с1оиЫе т а Г г х х
[][]
= пей с!оиЫ е
[4 ][4 ];
Келес1 код фрагментшде жад саны инициализацияланады, б 1рак екшип
олшемге жад крлмен енпз 1лед1.
йоиЫ е таЬгхх
та1:г1х [ 0 ]
[] []
= пем с!оиЫ е
[4 ] [ ] ;
= пен д о и Ы е [ 4 ] ;
та*;г1х[1]
= пем Й о и Ы е [ 4 ] ;
та1:гхх[2]
= п ей д о и Ы е [ 4 ] ,ш а 1 ;г х х [3 ]
=
{ 0,
1, 2,
3 };
К е л е а мысалда элементтер тиш (1оиЫе болатын 4-те 4 елшемд!
матрица куры лады. Оныц диагональ элементтер1 (х= = у уш ш ) 1-мен
толтырылады, ал баска элементтер 1 нелге тец болып калады.
с1азз МаГ г х х
риЫ хс
зГаП с
{
у о 1<1 ш ахп(31;г1пд а г д з [ ] ) { (ЗоиЫ е т [ ] [ ] ;
ш = пеы сЗоиЫе [ 4 ] [ 4 ] ;
ш[0 ] [0 ]
т [1 ] [1 ]
т [2 ] [2 ]
= 1;
= 1;
= 1;
т [ 3 ] [3] = 1;
5уз1:еш,
.оиЬ .ргхп!:1п (т[0] [0]
+"
"+
гп [0] [1 ]
+"
"+
ш [ 0 ] [2] +"
"+ т [0] [3] ) ;
ЗузЪет..ой! .ргхп*;1п (т [1] [0]
+"
"+
ш [ 1 ] [1]
+"
"+
"+ ш [ 1 ] [3]);
Зуз*:ет..ои(: . р г х п П п (т [2] [0]
+"
"+
т[2][1]
+"
"+
т [ 2 ] [2] +" н+ т [ 2 ] [3]);
ЗузЬет..оиЪ . р г х п Ы п (т [3] [0]
+"
"+
т[3)[1]
+"
"+
т [ 1 ] [2] +"
т [ 3 ] [2] +" "+ т [3][3]);
}
74
Программа нэтижесп:
1 0
0 0
0 1 0
0
0 0 1 0
0 0 0 1
Бершген мысалда эрб1р элемент! жол нем1ршщ батан нем!рше
кебейтш дкш ен
туратын
матрицаны
куру
керек.
Массив
инициализаторыныц 1шшде тек литералдарды гана емес, ернектерд!
де колдануга болатынына назар аударьщыздар.
с1азз АиЪоМа'Ьггх {
р и Ь И с з Ь а И с у о х с ! тахп (51:г1пд агдз[]){
=
{{ 0*0,
1*2,
2*2,
1*0,
3*2
2*0,
3*0
},{ 0*3,
},
{ 0*1,
1*3.
2*3,
8 у з 1 :е т .о и Ъ .р г д .п 1 :1 п (т [0 ] [ 0 ]
1*1,
2*1,
3*3
} }:
+"
"+
(ЗоиЫе т[][]
3*1
},
т[0][1]
{ 0*2.
+"
"+
т С 0] [2] +" "+ т[0] [3]) ;
'5уз1:еш.ои1;.рг1п1:1п (т [1 ] [0] +" "+ш[1][1]
+" "+ т[1][2]
+" "+ т [ 1 ] [3]);
Зуз1;ет. оиЬ . р г х п Ы п (ш[2] [0] +" "+т[2][1]
+" "+ т[2][2]
+ " "+ ш [ 2 ] [ 3 ] ) ;
З узЬеш .ои Ь .рг1п1;1п (ш [3 ] [0 ]
+"
"+
т [3 ][3 ]);
}
>
Программа нэтижеа:
0 0 0 0
0 1 2 3
0 2 4 6
0 3 6 9
75
+"
" + т [3 ][1 ]
+"
"+ т [ 3 ] [ 2 ]
2. Т а п сы рм алар
№ щ сца
Тапсырма
Бершген
1.
А(5,5)
квадрат
матрицасыньщ
басты
диагоналга
Караганда симметриялыгын аныктау.
В(4,4) матрицасы бершген. Осы матрицаньщ б1ршш1 баганыньщ
2.
элементтер1 есу рет1мен сурыпталгандыгын аныктау.
0(4,4) матрицасы бершген. Он мэндердщ йшндеп максималь
3.
мэнш,
тер)с
мэндердщ
минималь
мэнш
тауып,
олардыц
орындарын алмастыру.
4.
5.
В(4,4) матрицасы бершген. Егер жолда ец болмаганда б|р нвл
болса, онда осы жолды нелдермен алмастыру.
0(3,3) матрицасы бершген. Егер басты диагоналында нел болса,
онда сэйкес жолды б 1рмен алмастыру.
А(4,4)
6.
матрицасы
бершген.
Егер
матрицаньщ
максималь
элемент оныц бхршип жолыньщ элементтер косындысына тец
болса, онда максималь элемент! бар жолды б 1ршгш жолмен
алмастыру.
3. Б ак ы ла у суракгары
1. Кепелшевд! массивтщ жазыльшсипапацьв.
2. Массив элементтершщ суфыпталуыньщ 1ске асуын сипаттацыз.
3. Кеп
елшсмд)
массивтщ
толтырылмаган
элементгер 1
жазылады?
4. Массивтердщ 1ауа тш нде к к е асуын сипаттаныз.
5. Кем елшемд! массивке мысаддар келпрщв.
76
калай
Ж ОЛДАР
Ж о л конструкторлары н куру турлер ь
Ж олдар
Жолддарды З р г х п д
Жолдарды
езгерту
ушш
класыньщ кемепмен жузеге асырамыз.
З ^ гхп д В и ГГег
класы
колданылады.
Жолдармен жумыс к теу ушш 3 а ч а . 1а п д пакетш колданамыз.
К онструкторлар
З р гхп д
типп
объект™ куру ушш пе\у операторы колданылады.
Бос жолды параметр! жок конструктордыц кемепмен курамыз.
5 1 гхп д з
= п ем З р г х п д ( ) :
Тем ендеп код 81пп§
типи
$ объекткш конструкторде бер1лген
символды массивпен инициализациялайды.
сЬаг с Ь а г з []
=
{
'а ',
' Ь ',
'с '
}:
51:г1пд з = пем З р г х п д ( с Ъ а г з ) ;
ЗузЬет.ои? . р г х п Ы п (з) :
Бул фрагмент « а Ъ с » жолын баспага бередь
Сонымен конструктордыц 3 параметр! бар:
31:г1пд ( с Ь а г
сЬ агз [ ] ,
хпЬ
бастащыИндекс,
хп*;
символ саны) ;
К е леа тэсшде осы 3 ггараметрд! колданайык:
сЬаг сЬагз[] = { 'а', 'Ь', 'с', 'с!',
Зргхпд з = пеы З'Ьгхпд (сЬагз, 2, 3) ;
'е',
'± ' }:
ЗузЬет.ои*: .рг1п1;1п (з) ;
Бул фрагмент « с с ! е » жолын баспага бередь
Ж олдарды куру
Тем ендеп фрагментте з жолы с Ь а г типт1 массивтщ кемепмен
инициализацияланып курылган.
3(:г1пд з = "аЬс";
Зуз1:еш.ои1:.рг1п1:1п (з) ;
З р г х п д класыньщ жш колданылатын эдил - 1епд1:Ь ЭД1С1. Ол
жолдьщ узындыгын бередь
77
З Г гхп д
з =
"а Ь с ";
З у з Г е т . о и Г . р г 1 п Г 1 п ( з . 1епд1:Ь) ;
Бул ЭД1СТ1 жолдык; литералдармен де колдануга болады.
З у з Г е ш .о и Г . р г х п П п ( " а Ь с " .Ъ е п д Г Ь ( ) ) ;
Жолдарды б!р 1 КТ1 ру
Жолдарды бIрIкт 1ру ушш косу символын колдануга болады.
З Ьгхп д з = «Н е
13 »
+ ад е +
"
уеагз
31:г1пд з = пей 31:г1пдВиГГег ( "Не 15
з .а р р е п с !{"
уеагз
о1<3.";
" ) . аррепс! (а д е ) ;
о1с1. " ) . *:о5*:г:шд ( ) ;
Аныктама бойынша
31:г1пд класыньщ объекпсш езгертуге
болмайды. Сондыктан жолды езгерту операциялары 3 1 ;г1 п д В и Г Е е г
класыньщ кемепмен журпзгаедь
Символды алу
Мысалы:
с 1азз
де^С И агвО ето
риЬИс
зЬаН с
31:г1пд з =
1 п<: зЬ аг*;
= 10;
1 П»: епс 1 =
14;
{
13 а Йето оИ ГЬе де1:СЬагз ш еГ Ь о с!.";
"Т Ь13
с Ь а г Ь и Г []
{
Vо^с^ та1 п (31:гз.пд а г д з [ ] )
= пем с Ь а г [е п с ! -
з .д е Г С Ь а г з (з С а г С ,
епё,
ЬиГ,
з Г а г !:] ;
0 );
5 у з ^ е т .о и Ь .р г 1 п 1 :1 п (Ь и Г ) ;
}
}
Нэтижеа:
йето
Жолдарды салыстыру
Мысалы:
с 1азз
риЬИс
еяиаЮ ето
{
з Г а (: 1 С Vо^с1 та1 п (3 <:г1 п д а г д з [ ] )
31;г1пд з1 =
"Н е 1 1 о ” ;
31:г1пд з2 =
"Н е 1 1 о ";
31:г1пд зЗ =
"С о о й -Ь у е ";
З ^ Г 1 пд з4
"Н Е Ь Ь О ";
=
78
{
З узЪ ет .о и *; . ргл.п 1: 1 п ( з 1
+
"
ед и а 1 з
"
+
з2
+
"
->
"
+
+
"
ед и а1 з
"
+
зЗ
+
"
->
"
+
+
"
ед и а1 з
"
+
з4
+
"
->
"
+
з 1 .е д и а 1 з ( з 2 ) ) ;
ЗузЪет.ои1:.ргл.п1:1п (з 1
з 1 .е д и а 1 з (з З )) ;
З у з ^ е т .о и Ъ .р г х п Ы п (з 1
з 1 . едиа1 з ( з 4 ) ) ;
Зуз1;еш.ои1;.ргхп1:1п (з 1
->
" +
+
"
е д и а 1 з 1 д п о ге С а зе
"
+ з4
+ "
з 1 .е д и а 1 з 1 д п о г е С а з е (з 4 ) ) ;
)
}
Нэтижеск
Не11о ед и а 1 з Не11о - >
1:гие
Не11о ед и а1 з Соос1-Ъуе - >
Не11о ед и а 1 з НЕЬЬО - >
Г а1 зе
Г а1 зе
Не11о е д и а 1 з 1 д п о г е С а з е НЕЬЬО - >
Ьгие
Жолдарды реттеу
Томендеп программа алф авит™ ретпен сурыпталган жолдар
м 11М1Н берсдь
с1азз
5ог1:5(:г1пд
з (а С 1с
"Г о г",
" а 1с Г ,
(
а г г []
" а 1 1 " , "д о о с !",
"о *",
риЬНс
Г ог
З Ь г 1 пд
’Ч Ь е х г " ,
зкаЫ с
Г ог
1
" (; Ь е " ,
" 13",
"с о ш е ",
та:1п (ЗСгл-пд а г д з [ ] )
1;
1
з++)
{
< а г г . ЛепдЬЪ;
( а г г [д.] . с о т р а г е Т о (а г г [ 3 ] )
агг[3]
= а г г [х];
аггЦ ]
= Ь;
)
5 у з*:е т . ои*: .р гз.п 1; 1 п (а г г [ 3 ] ) ;
}
}
}
ЛгкДехОГ жэне 1аз1:1пс1ехОГ эдкггермщ колданылу
{
79
1++)
< 0)
)
1 пс1ехОГОето
" Ъ Ь е ",
{
ЗЬгЛпд 1: = а г г [ з ] ;
с 1азз
"Ы г п е",
"С о ",
};
< а г г .1 е п д 1 ;Ь ;
( 1 пС 1 = 3 +
хГ
{"Ы ом ",
"с о и п ^ г у "
уохй
( 1 пЪ 3 = 0 ;
=
"ш е п ",
{
{
риЪИ с
зЪ аЫ с
51:г1пд
з
=
VО^с1 ш а !п (5 1 :г 1 п д
"Ыом 13
?Ье
?1 те
агдз[])
?ог
а1 1
{
доос! т е п
?Ье1 г
"1;о с о т е
1:о Ь Ь е
ал.с1 о ?
"ап с! р а у
1;Ье1г <3ие ? а х е з . " ;
"
+
сои п ? гу
"
+
5 у з? ет . ои ?. рггп Ы п (з ) ;
5 у з 1 :е т . ои ? . рг1п1:1п ( "1пс1ехО? (1;)
=
8 у з ? е т . о и ? . р г х п Ы п ( "1 азЬ 1 п с 1 ех О ?
+ з . 1азЪ1пс1ехО ?
"
з . л.пс1ехО:Е ( ' ? ' ) ) ;
+
"
(Ь) =
('{.'));
5 у з ? е т . о и ? .р г :т 1 :1 п ( 'Ч т З е х О ? ( ? Ъ е )
=
"
+
З у з 'Ь е т .о и Ь .р г х п Ъ Х п ( "1аз1:1пс1ехО ? ( Ь Ь е )
=
"
"
+
50)
=
"
"
+
50)
=
з . 1пс1ехО? { ’Ч Ь е " ) ) ;
+
з . 1 а зЪ 1 п с!ех О ? ( ' Ч Ь е " ) ) ;
5 у 8 1 :е т .о и 1 :.р г 1 п ? 1 п ('Ч п й е х О ? {1;,
з . хпйехО?( '
Ь'
10)
=
10));
,
З у з ? е т . ои ? . рга.п1;1п ( "1 а з1 :1 п с !е х 0 ? (*:,
з . 1 а з !:1 п с !е х 0 ? ( ' 1:'
,
З у з Ь е т . ои Ь .р г л .п 'Ы п ( "л-П дехО ? ( ЪЬ е ,
з . хпдехО?( " Ь Ь е " ,
+
50));
10)
=
10));
З у з Ъ е т . о й ! . р г1 п 1:1п { "1аз1 :1 гк 1ех0 ? (1:Ь е,
з.1 а з 1 ;1 п с 1 е х 0 ? ( " С Ь е " ,
"
+
50));
}
}
Программа нэтижесл
Мои
13
?Ьеа-Г
С Ье
И те
?ог
а11
доос!
с о и п 'Ь г у
ап<1 р а у
Ъ Ье1г
1пс1ехО?(1;)
=
с!ие
Ьахез.
7
1аз!;1 п с1 ех0 ? ( ? )
=
л.пс1ехО? ( ? Ь е )
7
=
87
1 а з{;1 п с1 ех 0 ? ( ? Ь е )
=
1пс1ехС>? ( ? ,
11
10)
1аз1;1пс1ех0? ( ? ,
1 пс!ехО?
(? Ъ е ,
=
50)
10)
1 а з ? 1 п й е х 0 ? (? Ь е ,
=
77
=
44
44
50)
=
44
80
теп
Ъо
соте
1;о
1:Ье
а1с!
о?
2. Тапсы рм алар
тапсырма
№ нуска
Бос орынмен белш ген сездерден туратын 2 жол бершген.
1.
2-нн жолмен 3-ил жолдыц орындарын алмастырып, ск 1
жолды б1р1кт1ру.
Бос орьшмен белш ген сездерден туратын 2 жол бершген.
2.
2-ип жолдыц 5 символын кеннру. Соцгы 2 соз болмайтын
езгертшген 1 жолдан жаца жол алу.
Бос орынмен белш ген сездерден туратын 2 жол бершген.
3.
2-1111 ЖОЛДЫЦ 1-Ш 1 С63 Ш 1-Ш 1 жолга Т 1р к е у . Б1рший жолда
I -ш! сез! жок жаца жол алу.
3. Б ак ы ла у сурактары
1. Ж ол деген не?
2. Жолдарды озгерту ушш кандай класы колданылады?
3. Ж олларды сактау ушш айнымалылар калай сипатталады?
4. Жолдыц максимальды узындыгы кандай?
5. 1 е п д Г Ь
эдгсше мысалдар келт1рщ13.
6. Жолдьщ агымдагы узындыгы деген не?
7. х п й е х О Г и 1аз1:1пс1ехОГ эддстершш кай кезде колдану
ьщгайлы.
Ж олдарды ецдеу ф ункциялары .
К енирм е а лу бары сы нда ж олдарды модификациялау
З Г г г п д класс объекнсш езгертуге болмайтындыктан, жолды
модификациялау ушш оны З Г г х п д В и Г Г е г типт1 объектпе кеийру
немесе езгерктер енпзшген жаца жол кеийрмесш беретш темендеп
З С г 1 пд класс эдютерш колдануга болады.
зи Ъ 8 Ъ г ± п д - пню жолды алу ЭДЮ1
"Не11о Йог1с1" . зиЬзГгл-пд (6)
"Н е 1 1 о
->
И о г Ы " . з и Ь з Г г г п д ( 3 , 8)
81
"Иог1с1"
->
"1о
Ио"
с о п с а Ь-жолдарды б 1р1кпру ЭД1С1
"Н е 1 1 о " . соп са!: ( " Ног1<Г')
->
"Н е11о Иог1с1"
герХасе-символдарды алмастыру эд1С1
"Н е 1 1 о ".ге р 1 а с е ( ' 1 '
,
'и ')
->
"Немыо"
Ь оЬоы егС азе жзне ^оЦ ррегСазе-кш п жэне улкен ор1птерге
алмастыру
ЭД1С1
"Н е 1 1 о " .Ъ о Ь с ж е г С а з е ( )
->
"Ь е 1 1 о "
" Н е 1 1 о " .С о Ц р р е г С а з е ( )
->
"НЕЬЬО"
Ъгйп-алдьщгы жэне сонгы бос орындарды алып тастау здю
" Не11о Иог1с1
" .1 :г х т ()
->
"Н е11о Иог1с1"
сЬагА Ъ жэне з е Ю Ь а г А Ъ - жолдан символдарды алу эдкй
Мысалы:
с 1а зз
зеЪ СЪ агАЬО ето
риЫ хс
зЬ аЫ с
уохс !
{
т а х п (5 С г х п д а г д з [ ] )
{
5 1 :г1 п д В и {^ег зЬ = пем З ^ г х п д В и ^ е г ( " Н е 1 1 о " ) ;
З у з Ь е т . оиЪ .р гх п {;1 п (" Ъ и ^ ^ е г Ь е ^ о г е =
"
+ зЪ ) ;
5уз1:еш. оиЬ .ргхп1:1п ( "сЪ агА*: (1 ) Ь е ^ о г е =
"
+зЬ .с Ь а г А 1 : (1 ) ) ;
зЬ . зеЬСЬагА*: (1 ,
' 1*) ;
з Ь . зеЬЬепд<;Ь ( 2 ) ;
Б у з у е т . ои1; .рг1п1;1п ( " Ь и ^ ^ е г а±Ъег = "
З у з Ъ е т .о и *:. р г х п Ы п ( "сЬагА ^; ( 1 )
+ зЬ ) ;
аС С ег =
"
+
з Ь .с Ь а г А Ь ( 1 ) ) ;
}
}
Программа нэтижесь
Ь и ^ ^ е г Ь е ^ о г е = Не11о
с Ь а г А Ь (1 )
Ье^оге
= е
Ь и ^ ^ е г а ^ С е г = Нх
с Ь а г А 1 :(1 )
а^ег
= х
арреп< 1- жолдьщ соцына жана жол т1ркест1ру ад]С1
Мысалы:
с 1азз
риЬН с
аррепсЮ ето
зЬ аЪ х с
{
уохс !
т а х п (З р г х п д а г д з [ ] )
82
{
51:г1пд з ;
хпС а = 42;
ЗЪ гхпдВиГГег зЬ = пем З Ъ гх п д В и Г Г ег(4 0 ) ;
з = з Ь .а р р е п с 1 ("а =
") .аррепс!(а) .аррепсК" !") .С о З С г х п д О ;
ЗузЪеш .оиГ . р г х п Ы п ( з ) ;
)
I
Нэтижеск
а = 42!
1 ПЗегЪ - 1ШК1 ЖОЛ Юр1СТ1ру ЭДЮ1
Мысалы:
с 1азз
хп зе г Ь О е т о
риЫ хс
зЬаН с
{
Vо^с^
т а х п (5 Г г х п д а г д з [ ] )
{
З ^гхп д В и Г Гег зЬ = пем З Ьгхп д В и ГГег ( "Ь е 1 1 о ьгог1с1 ! " ) ;
з Ь . х п з е г С ( б ," С Ь е г е
");
З у з Ь е т .о и ! .р г х п И п (з Ь ) ;
)
}
Нэтижеск
Н е 1 1 о С Ь еге м о г 1 с1!
2. Тапсырмалар
№ пуска
1.
2.
3.
4.
тапсырма
Бос орынмен белш ген сездерден туратын 2 жол
бершген. 2-ин жолмен 3-нн жолдын орындарын
алмастырып, ек 1 жолды б 1рнспру.
Бос орынмен белш ген сездерден туратын 2 жол
бершген. 2-ип жолдыц 5 символын кеннру. Соцгы 2 сез
болмайтын езгертшген 1 жолдан жаца жол алу.
Бос орынмен белш ген сездерден туратын 2 жол
бершген. 2-ип жолдыц 1-пп сезш 1-ин жолга т1ркеу.
Б1ршип жолда 1-ип сез 1 жок жаца жол алу.
Бос орынмен белш ген сездерден туратын 2 жол
бершген. 2-ин жолдыц 3 символын 1-пи жолга Т1ркеу.
езгертшген 1-нн жолдыц б1ршцн жэне соцгы сездершщ
орнын алмастыру.
83
5.
6.
Бос орынмен белш ген создерден туратын 2 жол
бершген. 2-ип жолдыц 2-нн сезш 1-нн жолга Т1ркеу.
Б^ршпп
жолдагы
символдар
ретш
кер)
ретпен
орналастыру.
Бос орынмен белш ген сездерден туратын 2 жол
бершген. Егер 1-пи жолдыц б1рш1ш сез 1 2-пп жолдыц
соцгы сезше тец болса, онда 1-пп жолга 2-нп жолдыц
б1ршпп сезш Т1ркеу, тец болмаса 2-ил жолдыц соцгы
сезш алып тастап баспага шыгару.
3. Бакылау сурактары
1. 1 шк1 жолды алу эдю 1 калай жазылады?
2. Жолдан символдарды алу ЭД1С1 атацыз.
3. Жолдыц соцына жаца жол Т1ркеспру эдкйне мысал келт 1рнцз.
4. Символдарды алмастыру эдклн атап, мысалдар келт1рщ1з.
5. с Ь а г А ±
жэне з е ^ С Ь а г А !; кандай эдю?
6. {ю Ь о и е г С а з е жэне Ь о Ц р р е г С а з е эдюше мысалдар
КеЛ'Г1р 1Ц 13.
7. Кандай жол эдктерш бшес13?
84
КЛАСТАР
Класс эдктерш куру. Класс конструкторы. М урагерлж
Кластар
1ауа тшшде объектшьбагытталган программалаудьщ базалык
элеменп класс. Лауа тшшде кластардьщ курамында гпахп эдга болуы
мш детп емес. Буи эд к тщ жалгыз мшдеп - .1ауа интерпретаторына
программаны орындауды кайдан бастауды корсету. Класс куру ушш
1шшде с 1 а з з кштпк сез! болатын бастапкы файлдьщ бар болуы
жеткшюч
жэне
идентификатор
мен
денес 1
ушш
фигуралык
жакшалары болуы керек.
с1азз
Ро1п1:
{
}
Е С К Е РТУ
.Гауа тш ш деп бастапкы файлдьщ ес 1М1 ондагы сакталынган класс
ес 1м 1мен сэйкес келу! керек. Эрш регистр! класс сс1м1нде де, файл
еам ш де де мацызды.
Объект ушш шаблон куру. Функционалдык интерфейс курушы
класс
объект
жэне оньщ
эд!стер
курылымын
аныктайды. 1ауа-
нрограммаларды орындау кезшде жуйе кластар екшдерш куру ушш
класты аныктауды колданады. Окшдер накты объектшер болып
табылады.
«екш дер», «экзем пляр» жэне «об ъ ек т» б1рмагыналы
терминдер. Томенде класс аныктамасыньщ жалпы тур! бершген:
с 1азз
к л а с с _ е с 1 м1 е х 1:епс 1з с у п е р к л а с с _ е с 1 м1
{
(:уре о б ъ е к т _
айнымалысы1 :
Ьуре о б ъ е к т _ айнымалысы2 :
Ьуре о б ъ е к т _ айнымалысыЫ:
*:уре
1 ЭД1С есхм х (п арам етрлер_т1з1м д .)
{
э д х с денесз.;
}
■Ьуре 2 ЭД1 С е с 1 М1 (п а р а м е т р л е р _ т 1 з 1 м1 )
{ э д х с денесд.;
}
Суре М э д х с е с х м х (п а р а м е т р л е р _ т х з х м х )
{ эдхс денесх;
}
}
с<класс_есхм 1 А> — бул « с у п е р к л а с с е с х м !» класыныц 1цш класы,
оны ехЪепсЗз кЬгтк сез1 керсетедь .Гауа-ньщ кластык
О Ь^ес!;. Класс Ро1п1: мысалын карастыруга болады.
85
иерархия басы -
Айнымалы ек 1 лдер 1 (шнапсе УапаЫез)
Бершгендер аныктамада класс денесш керсетунп ашылган жэне
жабылган жакшалар арасындагы айнымалыларды хабарлаушы класка
инкапсуляцияланады. Айнымалыларды эдктерден тыс, соньщ 1шшде
Эдкшен тыс хабарланады. Теменде ею 1 пЬ анымалы тшгп
тат
Р о 1 п 1: класы бершген код фрагмент! бершген.
с1азз
РохпЬ
{
л.п1; х ,
у;
>
п ек операторы
п е й операторы керсетшген оператордьщ экземплярын курады
жэне жацадан курылган объектке сштемеш кайтарады. Ро1п1: класс
экземплярыньщ
р
айнымалысын
менннктеу
жэне
куру
мысалы
теменде келпршген.
Р 0 1 П1; р = пей Р о х п М ) ;
Б1Р, тек сол б!р объекпге бгрнеше сштеме жасауга болады.
Келпрш ген мысалда ею эртурл! Р о г п !: класс объектил курылады
жэне олардьщ
эркайсысына
м етлит
мэндер!
ен пзтедь
Нукте
операторы айнымалыларга жэне объект эдюше колайлы болу уннн
колданылады.
с1азз
риЬИ с
ТмоРо1п4:з
зи У с
{
VО^с^ ш ахп (5 (:г1 п д а г д з [ ] )
{
Р 0 1 П1: р 1 = пем Р о л .п *:();
РохпС р2 = пем Р о х п С О ;
р 1 .х =
10;
р1 .у = 20;
р 2 . х = 42;
р 2 .у =
99;
5уз<:ет. ои*: .р г х п Ы п ( " х
=
"
+ р 1 .х
+ " у =
"
+ р1 .у );
ЗузЬеш . о й ! .р г х п Ы п ( " х
=
"
+ р 2 .х
+ " у =
"
+ р2 .у );
}
}
Бул мысалда РохпЬ класы колданылып, осы объектшщ ею объекпс1 курылды
жзне оньщ х , у
айнымалыларына
эртурл1 мэндер мешшктелдк Теменде
программа нэтижеа бершген:
х = 10 у = 2 0
х = 42 у =
99
86
ЕСКЕРТУ
Интерпретатор жуктелу кезшде командалык жолга
ТкоРохпЪз
Рол.п1:
класын емес,
класын керсетик. Енд! Ро1п1; класына т а х п
эдкш косып,
аякталган программаны аламыз.
с1азз
Рол.п1:
риЬИс
{
зЬаН с
хШ
х,
у о 1с1
у;
ша1п(31;г1пд а г д з [ ] )
{
Ро1п1: р = пей РохпЬ ( ) ;
р . х = 10;
р .У = 2 0 ;
З у з{:е ш .о и < :.р г1 п 1 :1 п ("х =
"
+ р .х
+ " у =
"
+ р .у );
}
}
Эд 1 стерд1 хабарлау
Э дктер темендеп форматта хабарланады:
тип йд1с _ес 'ш '1 ( формальды параметрлер тЫм1) {
зд'гстщ денесй
}
0д1с кез келген тшгп кайтара алады, егер нэтиже кайтармайтын болса
у о 1 с1
тиш керсетшедь Формальды параметрлер Т131М1 - бул уп р
аркылы
ажыратылган тип-идентификатор то б е п .
Егер
параметр
болмаса, бос денгелек жакшалар койылады.
с1азз
Р о 1 п 1;
{
1 п(;
Vо^с1 1 п И : ( 1 п(: а ,
х,
у;
хпЬ Ь )
{
х = а;
У = Ъ;
)
}
Айнымалы екьвдерш жасыру
^ у а тш нде б1р немесе б 1р 1кпршген облыстарда ек 1 локалды
аттас айнымалынын кершу! мумкш емес. Б1рак айнымалы екшдер1
аттас
эдктердщ
салынбайды.
формалд1
параметрлерш
Р о 1 п 1;
тиым
сш темеа колданылатын агымдагы объект ушш т к
ЭД1С1Н1Ц жаца турш карастырайык.
с1азз
хабарлауга
{
хпЪ х ,
у;
87
члоз-с! 1 п И : ( 1 п 1: х,
1 Ы з . х = х;
л.п'Ь у )
{
Ъ Ы з .у = у
)
}
с1 а з з Ти о Ро 1п 1;з 1п 1): {
р и Ь Н с зЬаСхс у о 1<Л ша1п (Зргхпд агдз [ ] )
{
РогтС р 1 = пем Р о л .п {;();
РохпС р2 = пей Р о 1 п 1 :();
р 1 . 1 пИ ; ( 1 0 , 2 0 ) ;
р 2 . 1 п И : (4 2 , 99) ;
ЗузЬеш . ои(: .рг1пЪ 1п ( " х
= " + р 1 . х + " у = * » +
З уз^еш . оиС . р г х п И п С ' х =
"
+ р2 .х + "
у =
••
р -1 .у );
+ р2 .у );
}
}
К онструкторлар
Конструктор дегеш ш з жана объеюпш инициализациялау ушш
колданылатын эд1с. Конструктордьщ еа м ! кластьщ е а м 1мен сэйкес
келедь
Конструктордьщ
кайтаратын
тиш
болмайды.
мысалды конструктордьщ кемепмен жазайьщ.
с1 а з з РсапС
{ 1П1: х,
Ро1п1:(1п1: х ,
Й18.Х
л.п 1:
у)
у;
{
= х;
Й 1 5 .У = у;
}
}
с 1 а зз РохпССгеаСе
риЬН с
{
з'ЬаСхс уо1с1 шал.п (51;гл.пд а г д з [ ] )
{
Ро1п1: р = пем Рол.п1: (10, 20) ;
З у з Ъ е т .о и С .р г х п Ы п ( " х
= "
+ р .х
+ " у =
"
+ р .у );
}
}
Ь Ы з —Т 1 конструкторларда к о лд а н ы луы
Мысалы:
с1 а зз Ро 1 пС { хпС х,
Ро1п1:(1п1: х,
Ш з . х = х;
Ш з.у
1 пЪ
у)
у;
{
= у;
88
Алдьщ гы
}
РохпЬО
{
1Ы з ( - 1, - 1 ) ;
}
}
Бул мысалда еюнпп конструктор объект инициализациясын
аяктау ушш б1ршнп конструкторга назар аударады.
К е л еа
мысалда
Рол_п1:
класына
2
сИ зЬап се
эдк1
косылган.
с И з Ь а п с е функциясы ек! нукте аракашьщтыгын кайтарады. Ж ол
колданылган
координатгары,
эдктердщ
ал
б1реуше
екшнпсше
х
Ро1 п (:
жэне
у
нуктелершщ
параметр-объект тур1нде
информация берщедь
с 1 а зз РохпЬ { 1 П1; х, у ;
РОЛ.П1: (1П1; х, 1П1; у ) {
1 ;Ы 5 .х = х ;
Ъ Ы з . у = у;
}
й ои Ы е сИз^апсе <1пЪ х,
1П1; с!х = Ъ Ы з .х - х;
1 п 1: с!у =
1Ы з .у
-
1 П1; у )
{
у;
геЬигп М аЬЬ. з ч г 1; (с1х *с 1х + <3у*с1у) ;
}
ЙоиЫ е сИзСапсе ( Рол.п1: р) {
ге1;игп сИз1:апсе ( р . х, р . у ) ;
)
}
с 1азз
Ро1п(;0151:
{
р и Ь И с з1а11с Vо^с1 т а 1 П (5*:гл.пд а г д з [ ] )
Р01п 1: р1 = пем Рол.п^(0, 0) ;
Ро1п1; р2 = пем Ро1п1:(30, 4 0 );
8у51;еш.ои1:.рг1п1:1п("р1 = " + рд..х + " ,
5уз1:ет.ои1;.рг1п1;1п ("р 2 = " + р 2 .х + " ,
Зув Ьет. ои1; .рг1п1;1п ( " р 1 . с!151:апсе (р 2 ) =
{
" + р 1 .у );
" + р 2 .у );
р 1 . сИ зЪ ап се (р 2 ) ) ;
З у з С е т .о и !:. рг1п1;1п ( " р 1 . сИзЬапсе ( 60, 80) = " +
р 1 . сИзЬапсе ( 60, 8 0 ) ) ;
)
)
89
"
+
Екшип
форманьщ
сИ зЪ ап се
эдкш де
б1рш1ш форма шакырылады. Теменде
нэтижеш
алу
ушш
бул программаныц нэтижесп
керсетшген.
р 1 = О,
О
р2 = 30,
40
р 1 . с И з Г а п с е (р 2 )
= 5 0 .0
р 1 .с И з (:а п с е (6 0 ,
80)
=
100.0
М у р а г е р л 1К
Объектш -багытталган программалаудьщ екшпн н еп зп касиеп мурагерл!к (б 1ршш 1 - инкапсуляция). Класстар-урпакдар тек кана ез
айнымалылары мен эд1стерш гана курып коймай, сондай-ак кластарбабалар эдютер! мен айнымалылардыц мурагер 1 болады. Класс-урпак
1ШК1 кластар деп аталады. А л
бершген кластыц бабасын оныц
суперкласы деп атайды. Кезекп мысалда класты калай кецейгу
керект1Г1 керсетшген. Р о 1 п Г класыньщ айнымалыларына уппшш г
айнымалысы косылады.
с1азз
Ро1п1:ЗВ е х Г е п д з
РохпГЗО ( 1 пЪ х ,
Ш з .х
= х;
С Ы з .у
= у;
Ш з .г
=
з.п<: у,
Р о 1 п 1:
{
хпЪ г )
1 п(:
г;
(
г;
}
Рол.п1:30 ( )
{
И Ы .з (- 1 , - 1 ,- 1 ) ;
)
}
Бул
мысалдагы
ехГепЗ з
кштпк
сез! трансляторга
Ро1п1:
класы ушш 1шк! класс курылатындыгын хабарлайды. Бул класта х
жэне у
айнымалыларын хабарлау кажет болмады. С ебеб 1, Р о гп Г З О
класы Р о х п Г суперкласыньщ мурагерь
зирег
Мысалда Р о х п Г З О класында суперкласс кездесетш код жш
кайталанды.
Екшнп
конструкторда
90
сол
кластыц
бйршпй
конструкторын
зи р ег
кштпк
шакыру ушш
сез1
ЬЫ з
Т1келей
колданганбыз.
суперкласс
С ол
сиякты,
конструкторына
назар
аударуга мумюнднс беред)
с 1а зз
РохпСЗЭ е х Ь е п д з
Ро1п1;30 ( 1 П*: х ,
з и р е г (х ,
1 П<: у ,
у );
//
зЬа1:1с
уохс !
РохпС
{
хп{; г )
1 пЬ
г;
{
1 Ы з . 2= г
суперкласс
конструкторы н
шакырамыз;
риЬН с
та1п (51:г1п д
РохпЬЗО р = пем Ро1п1:30(10,
20,
З у з Ъ е т .о и Ъ .р г х п Ы п ( "
+ р .х
х =
"
агд з [ ] )
{
3 0 );
+
"
у =
"
+ р .у
+
"
г =
" + р.г) ;
}
}
Бул программанын нэтижесг
х = 10 у = 20 г = 30
Б ак ы лау сурактары
1. Кластар дегеп1М13 не? Жалпы жазылуы кандай?
2. Кластарда бершгендердщ кандай кершу аймактарын бшес1з?
3. Кластарда эд 1стер калай курылады?
4. пеш операторыньщ максаты не?
5. Конструкторлар деген 1М13 не? Конструкторды курудьщ кандай
тэсшдерш б1лес13?
6. Мурагерлж дегеш м в не?
91
!
I
!
II
Б0Л1М
ВИЗУАЛЬДЫ П Р О Г Р А М М А Л А У
С У Р Ы П Т А У ЭД1СТЕР1. Д И Н А М И К А Л Ь Щ Ц У Р Ы Л Ы М Д Ы
БЕР1ЛГЕН Д ЕР
!
Лауа Т1 Л1 Н мецгеруд! жалгастыру ушш косымша тапсырмалар.
Массивте 1 здеспру есептер!
Визуалды программалауды жузеге асыру ушш мурагерл1ют колданып
алдын - ала аныкталган кластардыц сипаттамаларын енпзем!з. О л
упин х т р о г Ь конструкциясы колданылады. Текстж ершке енпзшген
санды алып, кездейсок сандармен толтырылган массивте сол санныц
кездесетшдиш аныкдау программасы.
76 28 1Э 3 2 15 7 15 25 18 43 66 18 85
12 48 71 96 21 1 4 5 * 63 53 78 50 14
90 2 10 95 26 36 69 64 53 8 2 90 3 35
7 4 6 7 22 1 4 1 8 75 20 30 88 98 79 22
85 9 3 23 91 28 9 73 33 5 0 3 91 22 19 8
96 36 С 91 5
Санды енгау:
[22 | Г
Табу.
Сурет 18. Массивте 1здест1ру есеб1
З-трог-Ь ^ а V а x . зм ч п д . Л Е г а т е ;
хтрог*: ^ а V а x . зид.пд . Л ,а Ъ е 1 ;
1 т р о г 1; } а у а х . зм х п д . ЛЭр1:л.опРапе;
л.трог 1: ^ а V а x . зм х п д . Л Т е х Ъ П е Х д ;
л.трог 1: ^ а V а x . 5 V/^пд.^Теx^;А^еа;
^ т р о ^ 1: з а и а х . змхпд . ЛЗиЪ'Ьоп;
хшрогЪ ^ а V а .и 1;^1 .Напдош;
хтрог1: ^аV а . а\/Ь . еVеп1:. А с1;хопЫ з1:епег ;
1 т р о г 1: ^аV а . ам 1: . еVеп^:. А с 1;^опЕVеп^:;
92
риЫхс
с1а53 1Гхпс1_пит ех1:епс1з ЛГгате хтр1етеп1:з
АсЫопЬхзЬепег {
ргл^аЬе Л,аЬе1 1аЬе1;
ргл^аЬе Л Т е х ^ Р х е ^ СехЪ;
ргх^аЪе Л'ехЪАгеа Ьа;
рг:^а1:е ЛВи1:1:оп ЬиЬЬоп;
ргл^а1:е хп'Ь [] пит;
ргл^а1:е Ьоо1 е а п 1Еоипс1 = ^а1зе;
ргл^аЬе хп{: питЬег,
риЫхс
х;
Ехпс1_пшп(){
зе(:ТИ:1е ("Массивтегх с а нды аныктау");
//Терезе такырыбы
1 Ы з .зеСЬауои!; (пи11) ;
1аЬе1 = пем Л , а Ъ е 1 ("Санды енгхзу:");
//Теракты текстж ер!с куру
1:ех1: = пем ЛТ е х Ь П е 1 с 1 () ;
//Текстж ор1с курУ
Ъа = пем ^ е х ^ А г е а () ;
//Текстж аймак куру
Ьи^Ьоп = пем аВи1:1:оп ("Табу") ;
//Батырма куру
1 а Ь е 1 .зе1:Воипс1з (20,
130,
110,
15);
//Туракты текстж ер1стщ параметрлерш беру
^Ьхз .ас!с1(1аЬе1) ;
/ЛГерезеге туракты текстж ор1с косу
Ъех*:.зеЬВоипйз (120,
130,
30,
20);
//Текстж орктщ параметрлерш беру
Ь Ы з .асМ (Ьех1:) ;
//Терезеге текс т!к ерю косу
Ь а . зе1;Воип<Зз (20, 20, 217,
100);
//Текстж аймактын параметрлерш беру
Ъ а .зе1:ЬхпеКгар (1:гие) ;
//Текстж аймакта жолды тасымалдауды аныктау
Ъа. з е Ъ Е с Л Ъ а Ы е (^а1зе) ;
//Текстж аймакта мэл1меттерд1 взгерту мумкшдтн алып тастау
Ьи1:1;оп.зеСВоипйз (160,
130,
//Батырманьщ параметрлерш беру
Капскяп гд = п е м К а п ё о т ();
//Кездейсок сандар объекпсш куру
93
80,
20);
пит = пеы л .п Г [7 0 ];
//Бутш типт 1 70 саннан туратын массив куру
Г о г ( 1= 0 ;
1 <7 0 ;
1 ++) {
//Массив элементтерш аныктау цикш
п и т [1 ]
= г д . п е х П п Г (1 0 0 ) ;
//Массив элементше (0..100) аралыгындагы кездейсок санды менннктеу
Г а . аррепс! (п и т [ 1 ]
+
"
" );
//Массив элеменп текспк аймакта бейнеленед1
}
Г Ы з . а<М (Ь и Г Г о п ) ;
//Терезеге кнопканы косу
ЬиГГоп . а с И А с П о п Ь х з Г е п е г ( Г Ы з ) ;
//Батырмага эрекегп косу
Г Ы з . ас!с1 (Г а ) ;
//Текстк аймакты терезеге косу
Г Ы з . з е Г 5 1 г е (2 7 0 ,
2 0 0 );
/ЛГерезенщ елшемдерш беру
Г Ы з . зеГ\/1з1Ы е (Г г и е ) ;
/ЛГерезенщ кершуш аныктау
Г Ы з . зеГ О е Г а и 1 Г С 1 о зе О р е га Г 1 о п ( Л Г гат е . ЕХ1Т_ОЫ_СШЗЕ
) ,
//Терезенщ жабылуы кезшдеп келюм бойынша аныкталган операцияны беру
)
риЬИс
У 01<3 а с Ы о п Р е г Г о г т е с ! (А с Ы о п Е у е п Г
е) {
//эрекетп аныктау
Л.Г (е . д е Г З о и г с е ( )
= = Ьи ГГоп) {
//егер эрекет кез1 Ьийоп батырмасы болса
1 Г ( ! Г е х Г . д е Г Т е х Г ( ) . е д и а 1 з ( " " ) & & 1 з1 п Г Ы и тЬ ег(Г ехГ . д е Г Т е х Г ( )
)) {
//текст1к еркте санньщ бейнес1 болса
п и т Ь ег =
1 п Г е д е г .р а г з е 1 п Г (Г е х Г . д е Г Т е х Г ( ) ) ;
//текст! санга турлещцрш питЬег айнымалысына менипктеу
Г о г (1= 0 ;
1 < 7 0 ;1 + + ){
//массивте енпзшген санньщ кездесепндтн аныктау цикш
1Г
(п и т Ь е г = = п и т [з _ ]) {
//егер сан агымдагы элементке тец болса
Гоипй = Г г и е ;
//Гоипё айнымалысына акикат мэшн менипктеу жэне
Ьгеак;
94
/ / ц и к лд! аякггау
}
}
з.Е (ИоипсО
//егер Гоипс! айнымалысынын мэш акикат болса
СГОрЫопРапе. 5Ьсж М е5заде01а1од (пи11, "С э й к е с элем ент
номерз." +
(1+1)
+ ".
1 з д е с т 1 р у с э т т 1 аяк;талды. " ) ;
//хабарламасы бар терезеш шыгару
е1зе
//егер ГоигкЗ айнымалысыц мэш жалган болса
«ГОрЫ опРапе . зЬ ом М еззад е01а1од (п и11,
"С эй к ест 1 к
табылмады. " ) ;
// хабарламасы бар терезеш шыгару
}
е1зе
//егер еркте бос жол немесе цифрдан взге символ болса
{
Т О р Ы о п Р а п е . зЬ ом М еззад е01а1од (п и 11,
"С ан е н г 1 з 1 н 1 з ! " ) ;
// хабарламамы терезеге шыгару
И ехЬ. зеЪ Т ех Ь ( " " ) ;
//ор!СТ1 тазарту
)
)
}
риЬИс
з4;а^1с уо1с1 т а : т (51;г1пд а г д з [ ] ) {
Г1пс1_пиш
= пек Гл.пс1_пит ( ) ;
}
риЬИс
Ь о о1 еап
1з1пЪЫитЬег ( 8 <;г1 пд пит) {
//самдык мэнд! аныктау функциясы
1: г у {
1п1;едег ,рагзе1п 1: (п и т ) ;
//текст! бутш санга турленд1ру
}
саЪ сЬ (МитЪег1Гогта1;Ехсер1:а.оп п ^ е ) {
//кате туындау барысында
ге^игп
^а1зе;
95
//жалган мэнш кайтару
}
г е 1:игп 1 г и е ;
//кер1 жагдайда акикат мэнш кайтару
}
■>
М ассивте би нарлы 1здеспру
Реггелген
массивте
бинарлы
1здеспру программасын
куру.
Бинарлы в д есп р у тэс ш бойынша реттелген массивте, мысалы есу
репмен,
алдымен
ортангы
номерл!
элемент
1зделшд 1 санмен
Егер 1зделш д 1 сан ортангы элементке тен болса,
салыстырьшады.
есептщ шеш 1М1 табылды. Кер1 жагдайда элемент бар болуы мумюн
массивтщ бел1п
аныкдалады да, жацадан сол
белйстщ ортацгы
элеменпмен салыстыру журпзгледь
г------------------------ -----'I Дъ Бинарлы <здеспру
67 43 98 32 23 77 54 79 36
С ан д ае н п зу:
154 | [
табу
Сурет 19. Массивте бинарлы 1здест 1ру есеб|
1 т р о г (; ^ аVа. а *Л . е V е п 1: . Ас^:^опЕVеп^; ;
1 шрог 1: ^ а V а . з д 1 .Т 1 т е ;
хт р ог!; ^ аV а . и !:х 1 . З Ъ г х п д Т о к е п х г е г ;
х т р о г 1: ^ а V а x . зм х п д . ^Ви 1:^;оп;
т р о г ! ; ^ а V а x . ам хп д . ^Р^аш е;
1трог1: ^ а V а x . 5 ^^^пд.Л .а Ъ е 1 ;
хш рог! ] а у а х . 8 М1 пд. .К)р1;л.опРапе;
х т р о г ! ^ а V а x . 5 М1 п д .^ З с ^ о 1 1 Р а п е ;
96
хтрог(: ^ а V а x .5V^пд . ЛТехЬАгеа;
хтрог<: ^аVаx. з м 1 пд. ЛТех1:Г1е1д;
хтрогЪ ^аVа.аV^: .еVеп^: .Ас<:хопЬхз<:епег;
риЫхс
с1азз В х п а г у _ р о х з к ех1:епс!з ЛГгате хтр1етегИ:5
Ас<:хопЬхз1:епег {
ргхуа*:е Л<аЪе1 1аЬе1;
ргхуа1:е 11Тех1:1Гхе1с1 Сех*:;
ргхуаСе <7Тех(:Агеа Ьа;
ргл^а^е ЛВиССоп ЬиЪЬоп;
ргхуаЪе х п Ъ П пит;
рго^аЪе хпЬ 1 , пишЬег,
Vе^11,
пхг,
згейпхх,
к,
ргх^аСе ЗСгхпд зСг,з;
р г ^ а С е Ь о о 1еа п Соипс! = Еа1зе;
р и Ы х с В х п а г у _ р о х з к (){
з е1ТИ:1е(" Б и н а р л ы х з д е с т х р у " ) ;
1 Ы з .зеЪЬауоиЪ (пи11) ;
1аЬе1 = пем Л , а Ъ е 1 ("Санды енгхзу:");
ЪехЕ = пем <1Тех1:Е’хе1с1 () ;
Са = пем Л Т е х С А г е а ();
ЬиСЬоп = пем Л В и С С о п (" Т а б у " );
1 а Ъ е 1 .з е Ь В о и п д з (20, 130, 110, 15);
СехС .зе1:Воипс1з (120,
С а . з е С В о и п й з (20,
130,
20,
217,
30,
20);
100);
С а .з е ^ Ь х п е М г а р (С г и е );
Ъ и С С о п .з е Ь В о и п й з (160, 130, 80, 20);
Ь и С Ъ о п .ас!с1Ас1:хопЬхз<:епег (1:11X3) ;
ЛЗсгоИРапе
з с г о И Р а п е = п е м Л З с г о И Р а п е (Ъа) ;
з с г о И Р а п е .з е Ь У е г Ы с а Х З с г о И В а г Р о И с у (Л З с г о И Р а п е .УЕК
Т1САЬ 5 С К О Ь Ь В А К _ А З _ Ы Е Е О Е О ) ;
з с г о И Р а п е .зеСВоипйз (20,
СЬхз .ас!с1 (1 а Ь е 1 ) ;
ЪЬхз .ас!с1 (ЪехЪ) ;
Ш з
.ас1с1 (ЪиССоп) ;
1:Ьхз.ас1с1(зсго11Рапе) ;
Ь Ъ х з .з е ^ З х г е (270,
200);
СЬхз .з е С У х з х Ы е (Ьгие) ;
пит = пем хпС[70];
97
20,
217,
100);
Ъ Ы з . 5 е 1; 0 еС аи 11:С 1 о 5 е 0 р е г а 1: 1 оп ( Л Г гат е . ЕХ1Т_0Ы_СЬ05Е
);
)
р и Ь И с Vо^с1 а с С х о п Р е г ^ о г т е й (Ас1:1опЕуеп(: е ) {
( е . д еС Зои гсе()
= = Ь и Ъ Ъ о п ){
х € ( ! ЬёхЪ . д е ^ Т е х ! ( ) . ед и а1 з ( " " ) &&1з1п1;ЫитЬег (^ е х 1 :. де^Тех'Ь ( )
)) {
п и т Ь ег =
1п1:едег .р а г з е 1 п {; (1:ехЪ . деСТехЪ ( ) ) ;
з (;г = Са .д еЬТ ехЪ ( ) ;
3 ^;г1 пдТ ок еп 1 2 е г
о
зЬ = пем З ^ г г п д Т о к е п х г е г ( з Ь г ,
—
"
М I* .
г
1=0 ;
м Ы 1 е ( з * ;. Ь а зМ о геТ о к еп з ( ) ) {
з = зЪ . пех1:Токеп ( ) ;
( 1 з 1 п 1:ЫитЬег ( з ) ) {
п и т [ 1 ] = 1 п 1; е д е г . р а г з е 1 п 1; ( з ) ;
1++;
}
е 1 зе
{
Л Э р Ы о п Р ап е . зЬом М ез 5 а д е 0 1 а 1 од (п и 11, " 1 "
+ з +
сан
ем ес. " ) ;
}
}
уегЬ = 1- 1 ;
П1 2 = 0 ;
1 П1;
п=0 ;
с!о{
згей п хх =
( ^ е г Ь - п х г ) /2 ) + п х г;
п++;
1 ^ (пит [з г е д п х х ] = = п и т Ь е г ) {
^оипс 1 = 1:г и е ;
Ьгеак;
}
е 1 зе
х:Е (п и т Ь е г < п и т [з г е д п х х ] )
у е г Ь = зг е с 1п 1 1 - 1 ;
е 1 зе
98
" );
П
12
=
}м Ь х 1 е ( ! (г е г Ь < п х г )
хС
з г е с !п х х + 1 ;
II
ЛЭ рЪ хоп Рап е. зЬ о м М еззад еР хаХ о д (п и 1 1 ,
н о м ер !
"
+
^оипс1) ;
(5оипс1)
(з г е с !п х х + 1 )
+ п +"
"С э й к е с
элем ент
кадамда х з д е с т х р у с э т т !
аякталды . " ) ;
е 1 зе
.ГОрСхопРапе . зЬомМеззадеОхаЗ-од (п и11,
"С э й к е с т х к
табылмады. " ) ;
}
е 1 ге
{
.ГОр{:хопРапе. зЬоиМ е 5 з а д е 0 х а 1 о д (п и 1 1 ,
"1 з д е л х н д х
санды
ен г1з х н х з ! " ) ;
Ь е х Ь . зе (:Т е х (: ( " " ) ;
}
}
}
риЬНс
зЬа^хс
уохс !
шахп (З р гхп д а г д з [ ] ) {
В 1 п а г у _ р о х з к Ь р = пем В х п а г у _ р о х з к ( ) ;
)
р и Ы х с Ь о о 1 еап
хз1п<:ЫитЬег (З р гх п д пит) {
С гу{
1 п Ъ е д е г .р а г з е 1 п Ь (п и т ) ;
)
са<;сЬ (ЫитЪегГогта1:Ехсер1:хоп п ^ е ) {
ге<;игп Г а 1 з е ;
}
геСигп Ь г и е ;
I
}
А лм а с ты р у ар к ы лы м асси ва суры птау
М ассив
бершген.
Алм асты ру
программасын куру.
99
аркылы
м ассива
сурыптау
Алмастыру аркылы массивт! сурыптау тэс ш бойынша б 1ршш 1
элементтен бастап эрб1р элемент келес1 элементпен салыстырылады
да,
егер
ол
улкен
Сонымен, мэндер!
болса,
олар
орындарымен
кшп элементтер
алмастырылады.
массивтщ басына карай, ал
мэндер 1 улкен элементтер массивтщ сонына карай жылжи бастайды.
хшрог!: ] а у а х . змхпд. ^ и Ъ Ь о п ;
хшрог-Ь ^аVа . ам<;. 0л.тепз1оп;
хшроП: ^ а V а x .зм хпд.аггаш е;
1 т р о г 1; ]а у а х .з м х п д . Л ,а Ь е 1 ;
1 гпрог{; ^аVаx. змхпд. ЛЭрМ опРапе;
1 т р о г 1; ^ а V а x .зы гпд.^5с^о11Рапе;
хтроП; ]а у а х .з м 1 п д .а Т е х Ъ А г е а ;
хшрогЪ ^ а V а x .зы ^ п д .ОГТех^Пе!^;
хтрог!: ]а V а . аю1:. еуеп1;. Ас1:1опЫз1:епег ;
хтрог!: ] аV а. амЪ. еуепС . Ас(:^опЕVеп^: ;
хтрог»; ] а у а . и ^ И . 5(:г1пдТокеп12ег;
р и Ы 1 С с1аз5 5ог1:1пд ехЪеп<Зз ЛГгате 1шр1етеп1:з
АсЫ опЫ з^епег {
ргл^аЪе ЭТехСАгеа Ьа;
рг^аЪ е
ЬиЪЬоп;
ргл^аЪ е хп*; [ ] пит;
ргхуа!:е 1пЬ х;
ргхуаЬ е 5*:г1пд з ! : г , з ;
ргл^а(:е Ьоо1еап сЬапдес! = Са1зе;
р и Ы х с 5ог1;л.пд(){
зеЪТ1Ъ1е( "Суры птау") ;
СЬхз . зе^ЬауоиЪ (пи11) ;
Ьа = пем 11Тех1;Агеа () ;
Ь а . зе^Ы п еИ гар (Сгие) ;
^сгоИ Рапе
з с г о И Р а п е = пем ^ с г о 1 1 Р а п е (Ъа) ;
//жылжу панелш куру
з с г о И Р а п е . зе<:\/ег<:1са15сго11ВагРо1хсу ( ^ с г о И Р а п е . УЕК
Т1САЬ_5СКОЬЬВАК_А5_ЫЕЕОЕО) ;
//кажет жагдайда вертикальды жылжу панелш шыгару
зс го 1 1 Р а п е . зеЬВоипйз(2 0, 20, 517,
3 0 0 );
ЪиЪЪоп = пем ^ и ^ Ь о п ( "Сурыптау" ) ;
Ьи^'Ьоп. зеЬВоипдз (20, 330, 517, 2 0 );
ЪиЪЬоп.асЬЗАсЬхопЬхзЪепег ( Ш з ) ;
100
Ь Ы з . ас!с1 ( з с г о И Р а п е ) ;
Ь Ы з . ас1с! (ЬиЪ Ьоп) ;
1 Ы з . з еЪ З х ге (5 7 0 ,
5 0 0 );
1 Ы з . з е Ъ У х з х Ы е (Ъ г и е ) ;
пиш = пем 1 П < ;[7 0 ];
Й 1 3 . зе1:0е:ЕаиИ:С1озе0рега1:1оп ( ^ г а т е . ЕХ1Т_0Ы_СЬ03Е
}
риЫ хс
уохй
ас1:1опРег:Еогте<3 (АсЪ хопЕуеп!: е ) {
(е .д е 1 :З о и г с е ( )
= = ЪиЪЪоп) {
И : ( ! Ьа . деЪТех!: ( ) . ед и а1 з ( " " ) ) {
зЪ г = ^ а .д е Ъ Т е х Ъ ( ) ;
З ^ г х п д Т о к е п г г е г зЬ = пей З Ъ гхп д Т о к еп хгег (з1:г,
"
" );
//енпз1лген жолдагы бос орын аралыгындагы сандарды алу
токенайзерш куру
с
о
—
и« .
г
1= 0 ;
м Ы 1 е ( з Ь . Ь азМ о геТ о к еп з ( ) ) {
// з1 жолында бос орын аркылы ажыратылган элемент бар болуын
аныктайт. эз1р цикл!
з = 31:. пехЪ Токеп ( ) ;
//элемента 5 жолына жазу
И : (1з1п1:ЫитЬег ( з ) ) {
//егер 5 сан болса
п и т [ 1 ] = 1 п*;едег , р а г з е 1 п 1: ( з ) ;
/ / 1 индекс1мен агымдагы санды массивке енпзу
1
++ г
}
е 1 зе
//егер 8 сан болмаса
{
Л Э р Ы оп Р ап е . зН ом М еззаде01а1од (пи11, " ' "
ем ес. " ) ;
//хабарламасы бар терезеш шыгару
}
}
1 ПС г = 1 ;
// массив елшемш аныктау
101
+ з + "'
сан
) ;
Ьа . з е ^ Т е х !; ( " " ) ;
//текстк аймакты тазарту
с!о {
//сурыптау цикл 1
Ъ а . а р р еп с! ( " \п " ) ;
//текстик аймакда жолдыц соцын аньщтайтын символды косу
сЬап д е д = ^а1зе;
^ о г (1 = 0 ; 1 < г ; 1 + + ) {
Щ (пиш[1]> п и т [ 1 + 1 ] ){
л.пЪ ^ = пит[л.] ;
пит[1]
= п и т [1 + 1 ];
п и т [1 + 1 ] = ] ;
сЬ а п д е й = Сгие;
}
■Ьа.а ррепд (пит [1 ]+"
");
}
•Ьа .а ррепй (пит [1 ]+" " ) ;
}мЫ1е
(сЬапдей) ;
}
}
}
риЬИс
з Ь а Ы с VО^(^ тал.п (Зргхпд [] агдз)
Зог-Ып д з = пем З о г Ы п д О ;
}
р и Ы х с Ьоо1еап 1з1п1:ЫитЬег (З С г 1 пд пит) {
1:гу{
1пСедег ,рагзе1п1: (пит) ;
}
саСсЬ (МитЪег1Гогта1;Ехсер1:1оп п^е) {
геСигп 1а1зе;
}
геСигп Сгие;
}
102
{
Ш Сурмщу
1з
13 45 3 67 84 9с 56 2 77 36
13 3 45 67 84 54 2 77 36 96
313 45 67 56 277 36 8496
313 4556 2 87 36 77 8496
*3 13452 56 3667 77 8496
В 13 2 45 36 56.67 77 84 96
3 213 3645 56 67 77 8496
*2 313 Ж 45 56 67 77 84 96
1231336 45 56 87 77 8406
Сурет 20. Алмастыру аркылы массива сурыптау есеб!
Тж е тавдау аркылы массивт1 сурыптау
Он элементтен туратын массив бершген. Сурыптау кнопкасын
басу аркылы т^ке тандау тэсЫ мен массива сурыптау программасын
жазу.
Л к е тандау аркылы массива сурыптау тэсш бойынша б^ршыи
элементтен бастап
ен кшп элемент аныкталады да, ол
б 1ршпи
элементпен орын алмастырады. Содан сон массив екшпп элементтен
бастап кайтадан карастырылады. 1\алган элементтердщ шйндеп ен
К1Ш) элемент аныкталып, ол екшнн элементпен орын алмастырады.
Осылай
сонгы
элементке
дешн
кайталанады.
сурыпталган массив аламыз.
хтрогЪ ^аVаx.5м^пд. ЛВиССоп;
хтрогЬ ^аVа .амЪ .Охтепзхоп;
хтрог1: ^а V а x . з м х п д .ЛЕгате;
хтрог1: зауах.змхпд.ЛЬаЬе1;
хтрог1: ^а V а x . з м х п д .ЛЭрЪхопРапе;
хтрог!: ^аVаx.зм^пд. Л З с г о И Р а п е ;
хтрог!; ] а у а х .з м х п д .ЛТехСАгеа;
хтрогЬ ]ауах. змхпд. ЛТех1:Р1е1с1;
хтрог!: ^аVа. амЬ .еVеп1;. А с Ы о п Ы з Ь е п е г ;
хтрог!; ] аVа. ам!:.еVеп1;. Ас!;^опЕVеп{:;
юз
Нэтижесшде
хтрог1; ^аVа .и Ъ И . ЗЬгхпдТокепхгег;
р и Ь И с с 1 а з з Рг_зог1: ехЬепйз ЛГгате хтр1етеп{:5
АсЫ опЫ зЬепег {
р гхуа^е Л ’ехЪАгеа Ъа;
ргхуа1;е ^ и Ы ;о п ЪиЪЬоп;
р г ^ а * :е хп{; [ ] пит;
ргхиаЬе х п ! л.;
рг1уа1:е 3*:гхпд з Ь г , в ;
р гхуа^е хп1: тхп;
р и Ь И с Р г _ з о г < ;(){
з е 1 ;Т Ш е ( "Суры птау") ;
1 Ы з . зе^ЬауоиЬ (пи11) ;
Ьа = пем .ЗТехЪАгеа () ;
Ъ а. зе^Ы п еИ гар (1:гие) ;
^сго11Рап е
зсго11Рапе = пем ^ с г о И Р а п е ( Ъ а ) ;
//жьшжу панелш куру
з с г о И Р а п е . з е -Ь У е г ^ х с а Х З с г о И В а г Р о И с у ( ^ с г о 1 1 Р а п е . УЕКТЮА
Ь_ЗСК01,ЬВАК_А5_ЫЕЕ0Е0);
//кажет жагдайда вертикальды жылжу панелш шыгару
з с г о И Р а п е . зеЪВоипсЗз (20, 20, 517,
3 0 0 );
ЬиЬСоп = пем ^ и Ь Ь о п ( "Сурыптау" ) ;
Ьи(:<;оп. зе1:Воипс1з (20,
330,
517,
2 0 );
ЬиЬЬоп . асМ АсЫ опЫ зЪ епег (1 Ы з ) ;
1 Ы з . асЗй (з с г о И Р а п е ) ;
1 Ы з . ас1с1 (Ьи'Ь^оп) ;
Ь Ы з . зе^З х ге (570,
500) ;
Ь Ы з . з е ^ У х з х Ы е (1 ги е) ;
(:Ы з . зе(;0е€аи11:С1озе0рега1:хоп ( ЭТгате . ЕХ1Т_0Ы_СЬ05Е ) ;
}
р и Ы хс уохс ! асЪхопРегГогтес! (Ас^хопЕуеШ; е ) {
х { (е . де1:Зоигсе ()
== ЬиЫ:оп) {
х « ( ! Ьа.деЬТ ех!: () . едиа1з ( " " ) ) {
зЬг = С а . де(:Тех1: () ;
ЗСгхпдТокепхгег з1: = пеы
ЗЬгхпдТокепхгег (з !:г , ” " ) ;
//енпзшген жолдагы бос орын аралыгындагы сандарды алу токенайзерш к^ру
104
1= 0 ;
и Ы 1 е ( з{; . Ь азМ о геТ ок еп з ( ) ) (
// 81 жолында бос орын аркылы ажыратылган элемент бар болуын аныктайт.
Э31р ЦИКЛ1
з =
зЬ . пех1:Токеп ( ) ;
//элементп 8 жолына жазу
х С (х з 1 п Ь Ы и ш Ь е г (з )) {
//егер 8 сан болса
пиш [ х ] = 1 п 1;е д е г . р а г з е 1 п 1: ( з ) ;
//1 индекамен агымдагы санды массивке енпзу
х++ ;
}
е 1 зе
//егер 8 сан болмаса
{
Т О р Ь хо п Р ап е. з1 ю м М е зз а д е 0 х а 1 о д (п и 1 1 ," ' "
+ з + "'
сан
е м е с ." ) ;
//хабарламасы бар терезеш шыгару
}
}
Ъа . зе1;Тех{: ( " " ) ;
//текста аймакты тазарту
}
хпЬ г=х;
^ог(х=0;х<г;х++){
Ъ а .а р р е п й ("\ п " );
гпхп— х ; хп1: ], Ьи^;
^ог
(□=!+!;□< г;з++)
(п и т [^]< п и т [ т х п ] )
тхп=з;
Ьи:Е=пит[1]
;
пит[х] = пит[тхп];
пит[тхп] = Ьи^;
:Еог(хп1: к=0;к<г;к++)
Ьа . аррепс! (пит [к] +"
}
105
");
}
риЬИс
з*:а1:±с у о х й т а х п (З р г х п д [ ]
Р г _ з о г *:
агдз)
{
з = пеы Р г _ з о г Ъ ( ) ;
}
р и Ь И с Ьоо1еап
1 з 1 п(;ЫитЬег (З р гх п д
пит) {
<:гу{
1 п *;ед ег . р а г з е 1 п 1; (п и т ) ;
}
с а Ь с Ь (Ы и т Ъ е гГ о гт а ^ Е х с е р Ы о п п ^ е ) {
г е 1:и гп
^а1 зе ;
}
г е Ь и г п 1:г и е ;
)
45 37 5 84 93 477 25 8 55
437 5 84 93 4577 2 5 8 55
» 5 37 84 93 4 5 7 7 2 5 8 5 5
45 8€4 93 *5 77 25 37 55
4 5 8 25' 93 45 77 84 37 55
4 5 8 25 37 45 77 84 93 55
4 5 8 25 37 45 77 84 93 55
4 5 8 25 37 45 55 8493 77
4 5 8 2 5 3 7 45 55 7793 84
4 5 8 25 37 45 55 77 84 93
Сурыптау
—у"
-------7-Г
Сурет 21. Тн<е тавдау аркылы массивт! сурыптау есеб!
106
д и н ам и к алы к куры лы м д ар
М8 008
операциялык жуйесшде жедел жадыньщ адрестелу
кещсгпп сегменттерге белш ш уйымдастырылады. Сегменттер 64
Кбайт келемд! жады б е л 1ктершен турады. Сонымен катар сегмент
жедел жадыньщ 16-га есел1 кез-келген физикалык адресшен басталуы
мумюн. Объектшщ жедел жадыда орналасу орны сегмент адреамен
жэне
сол
сегмент
Айнымалыларга
компиляциялау
программаньщ
байланысты
аталады.
ш ш деп
жадыны
кезещнде,
орындалу
айнымалылар
Статикалык
ыгысу
шамасымен
статикалык
жэне
турде,
динамикалык
кезещнде,
белуге
статикалык
немесе
айнымалыларга
аякталганга дешн сакталады. А л
ягни
белш ген
аныкталады.
программаны
турде,
болады.
ягни
Осыган
динамикалык
жады
деп
программа
динамикалык айнымалылардьщ
жадыда курылуын жэне жойылуын профаммист ез1 баскара алады.
Статикалык деректерд! сактау ушш 64 Кбайт орын белш едг Жедел
жадыда динамикалык деректерд 1 орналастыру аймагын Ьеар деп
атайды.
Программаны
айнымалылардьщ
компиляциялау
еамдер1
турлен;ир!лед 1. Осы
жады
адрестер
барысында
уяшыктарынын
барлык
адрестер1не
бойынша айнымалылардьщ сэйкес
мэндер! сакталады. Корсетк 1штердщ кемепмен программист тжелей
уяшьщ адресгер 1 мен жумыс 1стей алады. Керсетк 1ш деген 1М1з езш щ
мэш ретшде уяшык адресуй кабылдай алатын айнымалы. Керсетк 1ш
типтелген
немесе
типтелмеген
болуы
мумк1н.
Егер
керсеткш
бер 1лген типт 1 айнымалыга с1лтеме жасаса, онда оны типтелген
керсетк 1ш ден атайды.
0 р 1стер 1Н1ц
б 1р 1 керсетк 1ш
болып
келет1н
кластар
жадыда
сызьщты жэне сызыкты емес байланыскан курьшымдарды аныктауга
мумк1нд1к беред 1. Сызыкты байланыскан курылымдарга стектер,
кезектер,
Т131мдер
жатады.
'Пз^мдер
керсетк 1штер
санына
жэне
олардьщ озара байланысуына карай б!р багытталган, ею багытталган,
сакина тур!ндег 1 т1з1мдерге белш едг
Сызыкты емес курылымдарга агаштар, графтар жатады.
Т Ы м ге колданылатын нег 1зг 1 операциялар:
107
-
бос Т131МД1 куру;
-
Т131МНЩ элементтершщ бар болуы н аныктау;
-
алдыцгы, кешнп элементтершщ бар болуын аныктау;
-
агымдагы элемент репнде алгашкы, сонгы, алдыцгы, кешнп
элементтерд! алу;
'
-
агымдагы элементгщ мэнш алу;
-
агымдагы элем ен та н еп зп пп гп баска мэнге езгерту;
-
агымдагы элемнет ретшде алдыцгы немесе кешнп элемент
болатындай агымдагы элем ента Т131мнен шыгару;
-
агымдагы элементам алдына немесе кежн жаца н еп зп тшгп
элемент енпзу.
ТЫмдерге
колданылатын
операцияларды
шектеу
аркылы
бершгендерд! оцдеу барысында оте кеп колданылатьга кезек, стек
курылымдарын алуга болады.
Кезекке колданылатын непзп операциялар:
-
бос кезекп куру;
-
кезект^ц элементтер!н 1ц бар болуы н аныктау;
-
кезектщ алгашкы элементен оны кезекте жою аркылы алу;
- тиш
н еп зп
типке
сэйкес
элемента
кезектщ
соцына
орналастыру.
Стекке колданылатын непзп операциялар:
-
бое стек'п куру;
-
стект1ц элементтер 1н 1н бар болуы н аныктау;
-
стектщ соцгы элементш оны стектен жою аркылы алу;
-
тиш н еп зп типке сэйкес элемента стектщ соцына орналастыру.
Агашка колданылатын непзп операциялар:
-
тривиальд 1 агашты куру;
-
агаштыц туб1рш алу;
-
бер1лген туб!рд1Ц 1ШК1 агаштар Т131М1Н алу;
-
агаштыц т у б 1рш алмастыру;
-
бер|лген туб1рд1ц 1ШК1 агаштар т1з1м1н алмастыру;
Графтарга колданылатын н еп зп операциялар:
-
бос графты куру;
-
Т131мдерге арналган барлык нег1зг1 операциялар.
108
Келтфшген
операцияньщ
операциялар
кызметше
аргументтер!,
сэйкес
кайтарылатын
болатындай
эдютер
мэндер 1
ретшде
уйымдастырылуы керек.
Агаштарды
жиыны
б е л гш
аныктайды.
б1р н епзп
Эр
б1р
типтен
курылым
курылган
тебеден
агаштьщ туб^ршен жэне бершген агаштьщ ш ш
курылымдар
немесе
бершген
агаштары болып
саналатын элементтер Т131мшен турады. 1шю агаштары жок агаш
тривиальды агаш деп аталады. Тривиальды 1шю агаштьщ тубI р 1
жапырак деп аталады.
Багытталган
графтарды
тебелер
деп
аталатын
Т
титт
элементтерден туратын Т131М жэне догалар деп аталатын 0 типшен
туратын элементтер Т131М1 аньщтайды. Эр б 1р тебе уш ш осы тебеден
шыгатын догалар Т131М1 жэне осы тебеге юретш догалар Т131М1 бар
болады. Бос тебелер жэне бос догалар Т131мшен туратьш графты бос
граф деп атайды. А л тек догасыз бхр гана тебеден туратын графты
тривиальды граф деп атайды.
Графтарды тебелер деп аталатын Т т и г т элементтерден туратын
Т131М жэне кабыргалар деп аталатын 0 типшен туратын элементтер
Т131М1 аныктайды.
Эр
6\р
тебе
ушш
осы
тебеден
шыгатын
(и н ц и д е н т ) кабыргалар Т131М1, ал эрб 1р кыр ушш осы кыр косатын
ею элементтен туратын Т131М аньщталады.
Кезек жэне стек курылымдарыньщ н еп зп операцияларын келеа
функциялар туршде куруга болады.
//Кезекке жаца элемент енпзу функциясы
р У к 1 _ е 1 (р р*:г,
{
хпЪ х )
(р С г = = п и 1 1 )
{
р^г=п ем р ;
Р (:г . х = х ;
р Ь г ,пех<:=пи 1 1 ;
)
е 1 зе
р 1:г . п е х 1:= у к 1 _ е 1 (р (:г .п е х 1 , х ) ;
г е ^ и г п р (;г ;
}
109
//Кезектен элемента шыгару функциясы
р и й _ е 1 {р р ! г )
{
И
(р С г != п и 1 1 )
{
5 уз1 ;ет .о и (:.р г1 п 1 ;1 п (р 1 :г .1 ) ;
р Ь г = р 1: г . п е х Ь ;
}
ге<:игп р 1: г ;
}
Кезектщ схемасы келеа турде кескшделед!.
Ж Л -1.
Кезектен
Кезекке
элемент/т
жаца элемент енггзу
алу
//Стекке жаца элемент енпзу функциясы
р V к 1 _ е 1 (р р Ъ г,
1 пЬ
х)
{
р р1П ;
р Ъ г 1 =пеи р ;
р ! г 1 . 1=х;
р Ь г 1 . пехЪ =р^г;
р < ;г * р ^ г 1 ;
ге ^ и г п р Ь г ;
}
//Стектен элем ента шыгару функциясы
р ис1_е1 (р рЪ г)
{
1С
(р 1: г ! = п и 1 1 )
{
З у з Ъ е т . оиЬ .р г х п Ы п ( р-Ьг . 1 ) ;
р 1: г = р 1: г . п е х Ь ;
110
}
ге<:игп р Ь г ;
}
Кезектщ схемасы кслсс! турде кескшделедг
Стектен
элементт/
алу
Стекке
элементгт
енгиу
Бул
функцияларда
кезек
курылымында
бершгендерд 1
евдеу
барысында « б 1ршш 1 келш - б 1ршип ш ы гу» тэрт 1б 1 , стек курылымында
бер 1лгендерд 1 ендеу барысында «сонынан келш -
б1ршцп ш ыгу»
тэрт!б( жузеге асырылган.
Сакинаны схемалык турде темендег1дей бейнелеуге болады.
б/'ршиа элементке сытеме жасайды
элементтщ кврсетюш /
Агашты схемалык турде
темендепдей бейнелеуге
болады.
111
соцгы
С тек дин ам и к алы к к у р ы л ы м ы
Стек динамикалык курылымын курып, н еп зп операцияларды
жузеге асыратын программа кодын жазу.
х т р о г!; ^ а V а x . з и х п д . Л Г г а т е ;
х т р о г!: ^ а V а x . зм хпд. ЛХаЪе1 ;
АтрогЪ ^ а V а x .з м ^ п д .Л Э р ^хо п Р ап е;
х т р о г 1: ^ а V а x . з м х п д . 0Т е х * ; 1Гхе 1 с1;
хтрог1: ^ а V а x . зю хпд. СГТехЬАгеа;
х т р о г!; ^ а V а x . зм 1 п д . ^Ви 1:^;оп;
х т р о г 1; з а у а . и (:х 1 . Капйот;
х т р о г 1: ^ а V а . ам1:. еVеп'^:. А с Ы о п Ь х з ^ е п е г ;
хтрог*: ^ а V а . аы Ь. еVеп1:. Ас1:хопЕуеп(:;
риЫ хс
с1азз
ЗТЕК ех-Ьепйз
Л Г гат е
хтр1ешеп1;з
А с1:хопЫ з1:епег {
р гл ^ а 'Ь е
Л .а Ъ е 1
ргхуа1:е
11Т е х 1: 1Гхе 1 с1 Ь е х !:;
риЫ хс
1аЬе1;
.ТТехЬАгеа 1:а;
р г х ^ а !:е
^иЬЬоп
Ьи ЬЬоп ;
ргхуа^е
^иЬЬоп
Ъ и Ь Ь о п !;
ргз^аЬе
хп 1; [ ]
пит;
ргхуа1:е Ь о о 1 е а п
ргхуаЬе
Гоипй =
хп!: п и т Ь е г ,
^а1зе;
х=0;
риЫ хс
0г_з1: з = пем У 2 _ з ! : ( ) ;
риЫ хс
ЗТЕК ( ) {
з е Ъ Т х Ы е ( "Санды с т е к к е е н г х з у " ) ;
Й 1 3 . зе'ЬЬауоиЬ (п и 1 1 ) ;
1 аЬ е1 = пем Л ,а Ъ е 1 (" С т е к
элем ен тхн е н г х з у : " ) ;
Ьех'Ь = пем Л |ех'Ь Р хе 1 с1{ ) ;
Ьа = пем «ГТех^Агеа ( ) ;
ЪиЬЬоп = пем а В и Ы :о п ( "Э лем ен ттх
стекке е н г х з у " );
ЪиЫ:оп1 = пем ^ и Ъ Ь о п ( "Э лем енттх
с т ек т ен ш ы г а р у ");
1 а Ъ е 1 . зе1:Воипс1з (2 0 ,
130,
150,
1 5 );
Ь Ь х з . аск! ( 1 а Ь е 1 ) ;
1:ех(;. зеЬ В о и п й з (1 5 0 ,
112
130,
30,
2 0 );
Ь Ы з . асМ (Ь е х Ь ) ;
1: а . зеЬ В о и п ёз (2 0 ,
20,
317,
1 0 0 );
( : а . зеЪ Ы п еМ га р ( 1: г и е ) ;
■Ьа. зеЬ Е сП Ъ аЫ е ( :Еа1зе) ;
Ьи<;<:оп . зе1;Воипс1з (1 9 0 ,
130,
200,
2 0 );
1 Ы з . ас!<1 (ЬиЬ'Ьоп) ;
ЪиССоп. а с Ы А с Ы о п Ы з ^ е п е г ( Ш з ) ;
Ьи(:1;оп1. зеЪВоипйз (1 9 0 ,
160,
200,
2 0 );
Й 1 3 . ас1с! (ЬиЬЪ оп 1 ) ;
Ь и Ы ;о п 1 . ас!с1Ас1:1опЫз1;епег ( 1 Ы з ) ;
Ь М з . асИ (Ъ а) ;
Ш з . з е ^ З х х е (4 7 0 ,
3 0 0 );
Ь Ы з . з е ^ У г з х Ы е ( 1;г и е ) ;
Ш з . з е 1: 0 е ^ а и 1 (:с 1 о з е 0 р е г а 1; 1 оп ( .ЗТгате . ЕХ1Т_0Ы_СЬ05Е
)
риЬИс
уохс) асЫ оп Р егС огш ес} (А сЫ о п Е у еп !; е ) {
О. (е . д еЪ Зои гсе ( )
= = Ьи(: 1:о п ) {
п и т Ь ег = 1 п 1: е д е г . рагзе1п1: (1 е х {:. де'ЬТех'Ь ( ) ) ;
з = з ^ к 1_ е 1 ( з ,
Ь а . аррепс 1( з . 1 + "
пишЪег) ;
") ;
х=х+1 ;
}
1 { (е . д еЪ Зои гсе ( )
= = Ьи1;1;оп1) {
з = з ..ис1_ е 1 ( з ) ;
Ъ а . ар р еп с!( " \ п " ) ;
112_ з 1;
з 1 = з ; 1 п 1: г = 0 ; 1 = 1 - 1 ;
м Ы 1е
(г<1 ) {
Ь а . аррепс! ( з 1 . 1
з 1 = з 1 .п е х Ь ;
}
}
}
113
+ "
" );г + + ;
) ;
риЬНс
з Ь а Ы с Vо^с^ ша1п(31:г1пд агдз[]){
ЗТЕК зЪ = пем 5ТЕК ( ) ;
}
}
риЬНс
с1азз
рйЬИс
112_51:
{
хпС л.;
02 _ з Ь п ехЪ ;
р и Ь Н с 112_з<; У к 1 _е1 (Ч г_з<: р й г ,
риЬНс
1 П<: х )
{
112_ з 1; р (:г 1 =пеы 11г _ з 1: ( ) ;
р !;г 1 . 1 = х ;
р 1: г 1 .п е х *:= р 1; г ;
р Ъ г= р Ъ г 1 ;
г е ^ и г п р Ъ г;
}
риЬН с
Ц2_ з 1; ис1_е1 (Ц 2_ з (: р*:г)
{
1
(р Ь г ! = п и 1 1 )
{
5 уз1 ;ет .о и {:.р г1 п <;1 п ( р Ь г . 1 ) ;
р 1:г = р Ь г .п е х !:;
}
геС и гп р С г ;
}
}
Сацдыстеккеент!^
'
78 34 1232
123478
34 ТВ
78
Стекэлемента енпзу:!
] ;
[.
Элемент стекке енпзу
Элемент стектеншыгеру
|
.... "•
Сурет 22. Стек динамикалык курылымы
114
_}
Д инам икалы к курылымдарды колданып шыгаруга арналган
есептер
1. Стек динамикалык курылымын колданып жол туршде бершген
арифметикалык ернектщ мэнш есептеу.
2. Кезек динамикалык курылымын колданып графтагы бер1лген ек!
тебе арасындагы жолдарды аныктау.
3. Бершген графтагы ец узын жай жолды аныктау.
4. Графтагы ец узын циклдх аныктау.
115
с
ей
I1
*
3
с
л
*
2:
§
&
*
(Ч
сей
&
к
1
1
с
§
к
я
и
§
X
Ё
о
е2в
О,
'ОсО
2
2
«о
о
&
о
—
а
тз
*н
о
>
.—.
■—>
со
СП
м
аз
о
*н
р
СП
(0 с:
4-> *«Н
СО и
■Р
О со
-Н —*
•“Н с
X) -н
03
р
а
в
со
<>•
г
н
X
о
с
о
<и
X
X
сз •~
ь
X
в
Л
«4
§
ас X
2
3
я
&
о
а
СО о
3
1
1
сЗ §р;
В
х—1
„—. II
■—. -гЧ
•—*
со р
СП с
и
•н
о
<я
•«.
*н
р
Сп о
<0 С
II
•Н со
р
со Я
-и
о со а>
•Н •—• И
р
<—1 с XI
Ег
со О И
н
•Н Р
э
й л
•*о
>1 О. Й
(0 О
р
4-1 со С
Л а
тз
в
с:
•—'
с
Г-Н
4-»
с
•н
•ч. И
го
а
II
р
с
Р
4-> о
с
•Н в
а)
•*
о
Л
с
тз
-н
о
>
116
____
гН
II
Л
■г)
0)
1—1
•Н
л
5
-0
л
3
ю
со ей
•—' н
с
X
«-Н я
р
7х
с
1
•н
■и
•ч
м
из
1 а
I
1
2
•н р
р
Д
о
•н
5
+
в
2
ф
е
2
р
+
В
со со в
вз
>1
II
со со
Си
II
Т5
а
.,—. см
ТЗ .—. II
с
-Н •— ' •г"»
р
со
О
СП Р
с
>
м
С
О
пЗ ■г|
я
•ч
•И
а
•V
||
4-> СП 1—1
— Л
03 с
II
•г»
-Г-|
•н
Р
а
со м
о
р
о со <V
б
Н
•н
+ 0)
ф
1
—1 с XI *»■* о* «—I
СО
Р
хэ *н
ПЗ О
р
СО
5
а
е ТЗ т з
+ I
5. 1.
II -н
о а х:
4-5
>1
4-»
- 0)
+ -н
м С, +с: хх
о
С
-—' I—I
4-4
4-4
•V
4->
С
-н
—
со
II м
со о
•V
•V
0) --л >-Ч О
+ •Н »—1
+ XX А
с: 5 С
о
'О
4-)
С
—
•гН •«- о
^ -н
о
1и
О) —
гН о
•н л
с
5 —
3
о
в
■
•ч
._. ТГ
,—, II
-н •—• •Н
О со
> СР
м 4-»
О го С.
•г(
•г)
Ьз 3 4-> СП •%.
С- Ч
<0 С о
•в* § 4-1 •Н II
«1 03 СО и со
V
._
«—(
II •V
А --- ю
-Н СО сЗ
1
XX
2
н
т* <—> 1Л
я тэ
О СО
ф 4-> ■? ’Й
<—1 С
> СП 4->
1 с
-—1 1
—1
•Н *н
XX м
а
-р
•V о
•г|
4-»
сп а)
+ В
2Й В
О
>4 -•Н — «-Н
1Л ф
+ 4-1
с п
& & 1—1 •г)
СО СО
2
л
II >1
& 6 0 го О О С
О СО
а В V V
-1
г
а
о
м с:
го -н
■р
СП •*
VI
СО
М
(О С о
4-> Н II
>1
3 О сп
3
'
*н
С
« XI -н
" 3 (О
СЬ В ТЗ
•Н — II
о СО V
•г|
+
>. •
В
II й)
> Сп -н
о <0
•Н
4-» СП
<0 С -н
4-1
(О
О
4-1
& 3
>1
н л
В
о, 2
а
>1 СО
— СЛ
117
и
о
4-4
Б
См
+
X
II
•г|
С
■—1
Р
С
-н
я
а
-р
О
о
•
X
КЗ
ил
Ч
X
3
оо
Ь;
<и
2
и
л
Он
•©«
<а
5
В
ф — еЗ
4->
&
Со
О
>1 — О,
со -н с :
.ч
.—«
о.
ТЭ
3 •н
I О
о >
О
л •И
1 Р
03 <0
С 4-*
О) СО
X
са О
9 •н
X н
стЗ л
§"
Л а
*—•
Т—1
II
.—. л
•—■ •Н
со *■**
о>
я 0)
<0 «н
•Н
СП х:
с:
*н
я •*.
4-» тН
СО II
— •Н
*
С
1—1
р
с:
•Н
а
Р
Р
О
е
0)
Р
•г| Р СО
>.
(0 С
В •Н СО
с
СП
+
•ч
1
1
•Н
с^*
3
гг
аЗ тэ
•Н
О
X >
3 О
о.
о •н
н -р
с <с
о« р
<и со
э
<1) о
X •Н
(-. Г-Н
XI
X р
Г=Г а
СП
^,
■—,
>—»
СО
СЛ
м
г0 •V
01
сл II
с •Н
•н
м
Р о
со II
—' СП
с
*н
со
е
С
гН
Р
С
•сЧ
а
р
з
•к о
•Н
+ В
Ш о
+ р
р
СП со
с о II >1
•И ”0 СП со —
118
•V
.—.
гН
II
А
*н
+
+
'—
а>
*Н
■Н
Г)
3
X
2
Ю
та
н
X V
*х •г|
<С О
>
X о
-С •Н
X
3 Р
о (О
Р
в со
сз
2 о
3 •н
X гН
>Х XI
«а 2
а а
од
II
■| 1
+
г
II
а
од
,—1 II
<—• тз
со
сл р
я с:
со •гН
•ч.
с гН
II
и а
•н
р
со
■—
с:
•Н
(0
<и
|—1
я
з
о
В т*
с:
»—1
•V
.—.
•п
-К
тз
'—
+
а
н
о а
тз
•ч
-—.
г-Н
II
А
Г-1
1
1
---
р
с
•н
а
р
3
О
•
0) е
1
—1 «и
•н р
х: со
5 >1
со
—
—
—
а
о
X
м
О
X
со
«е
О.
о
X
о
о
о
а:
я
00
сч
о
1) X)
4>
-О
со со
ж
X
О
ф
л
о
та
а.
та
0
1
о
х
аз
я
ей
та
5
0
1
со
ей
та
та
си
а*
я
6 ча -н
-о I—. о
о
О От л
Ё §
и ко
Ь- «О
»
л
ООн Лл
>
СП
и
о та
•г“1 см а
-р
сп н
/
тат« г* с Рз
•©«
С Р
-Н
«3
2
<0 СО
я
Р
Р
Р
с
о
со
р.
■©•
С
Л
С
* н
С
8. л н
& а
2 в2 »и ш с
СМ
х о
.м
§ - я
р
р
рр
«ч
ф
ф
р
-) -н со со — со со
4
С 5 та >1 г
«§•? ■н со о м н
119
та >1 г
о сп см
и
а
а
з
з
Ф
р
ф
р
о
го о
II
II
6
ф
а)
*н
р
о
о
В
х:
•Н
р
а
з
а
~
2
*
5
с^« II —
1 « У т
&
. ___
с
с
а
р
а
р
р
р
с
•Н
И
С
X
2
.р
,1§
5
Н -Н
X
—
>1
в
с
со го
г-н
>1
г
Ф со о
С
Е?
сч
сч
О
К
с,
с
о
II
*
С —
О (М
СО II
I
я
X
'я
со —
—
ф
Р
2
и
л
Сч
-е5
пз II
Ф
со
сч
Ф
о
н
с
■н
я
р
р
р
— з
О- СМ
р
С
•Н
м
а
о
н В
I 3& х
<и
Е1
5
со от
© .3 -Р
> 1 Г-Н
& л С «И С
С н *н -н Л ф
а
о
е
ф
р
со
>1
СЛ
в
СП
«&
V
Р
О
С
II я ■Н ^
*н II ф я
я В р
а —
р —с
С
аз
л
со — -н
од &
ев
•<•. Н 5
2 с- V© II II
I § в в
(О
& 3
4-1 ф
-Н СО
и р
со а
>1
с
СО О
120
тз
СО ^
о
>
> СП 5
О
•Н
Р
я
(В
СЛ
II
25 ор
о со
с2о Д
из •Н
"—
& ? гXIН -нС
о
II
Ф
Р
О <тЗ С
а
в
-н
я
О 03
Н
СП
<13 С -н
■н
СО и
-
со
сп
■Н
р Сп -^г
03 С II
Р -н
•О"
еа
СО И
2 ср о
2 СП о со II
я з .
ф ф
с
г-Н
о
Л -Н Р -И
о. *§ а га с .с
с
“ а е -н э
СЧ
ГО
<4
* ^
•2 и
8
ьи
•4 <
с
•н
Я
а
р
СЗ
О-
р
о
В
о-) с
и
р
ф
со
2 <-•
2
22
л ^
&я
с Р
—
о
___
•—■
.—.
с
*—>
Г—
1
со •V
р
•к а
СП
И II
1 •Н
(V •п
1 И
к.
‘I 1 и
СП 1—( гН
С II II •V р
•н О А --. р
я «. •Г"» -Г-> о
р I-1 -- + •
п ь
о со II
-н —' 'О ф —' ф
<—1 с
1
—1 -К р
X» •н р -гЧ О СО
II >1
Р т с я
и Ь •гН 2 О со
ф
—
V г--,
•Н ‘—■
о СО
> СП
Я
о <Ъ
•V
•Н
Т5
•н
С)
>
о
•гЧ
р
т
р
V)
р
р
с
•г|
и
си
СП Т—)
(0 С II
р *н *н
ъ.
со я
о
р
о со II
•гН -- ф
г—) С
XI -Н р
р со с:
а В •г|
121
с
1
—1
р
II
А
р
•г) •%
о
—' *н
+
В
ф
ф ю
1
—1 +
со
■г| ф
х: II 1 >1
ф -н со
1
сл
О)
ТЗ
•Н
О
>
о
•гЧ
4-»
та
4.3
со
о
-н
Г-Н
—.
.— ,
■— '
СО
СП
н
с
9
«—1
4->
•Ч
1
-1
•ч
II
+
СП гН •I- »
—с
II
•Г-1 ТЗ +
ч.
4-»
и
со II
' —' - п
с
•н
4-з
О
В * н •о
СП
л Л
а
р
а
-о
*■—■
та 2 тз
и
2
с
СО ч
СП гН
•ч
•н .—м
а
н
II
4-»
-г->
р
о
3 о т
ма тз11
&
о *н
СП 4->
& та С С,
Он 4-»
0 СО и »ч
л
1
1
—
1
е
Ф
-и ■—<
со •Н
>1 х :
СО 3
ТЗ
— II
•—• э
ф
« Д -Н ^
о р та с
ш а е -н
X
е
2
к
Я
122
ю
38
н
.5
*-*
__
.—.
»—»
+
+
■Н
та с
со И
•<Н •ч
•ч г—1
тз
•И
—
2
►
о§
** О со
С ‘V я з > СП •ч •ч
го
« С
М
и гн
о та ■Н II
•Н
V
а н
4-> Сп 4-3 •Н
•л
4-3
•*Н -—~
4-»
р
о
е
4-3 •Н
С
4-* О
II
4->
2 8
о СО II *н
ОСО II
5 Ё -Н
'— со —'
-Н —' т-» 5 ф ф
4-» гН
§ э 1—1 С
*—
• С
СО -Н м .2: XI ■г| 4-3 и
XI -и 4-)
С о
Р та С о >1 х: ,о
м Ра теа •Н
4-1
а е -н ТЗ со э
я
В
5!
X
Р
С
я
а
•гН
р
+
IЯ
о
е
ф
р
со
>1
со
сг 3
'С
я
'2
<о
в:
* д
Я §
1-1
•-- • к
СО со
СП II
Я •н
(0
р
СП с:
С •Н
•н
и •*.
Р о
сп II
сг
с
•Н 4->
С
б •Н
СГ
С
Г-Н
р
с
■гН
р ___
I
а 1—
•4
й
•И
р л
+ з *н
СГ о I
I
II
сг б •—
ф ф
—I
р <
10 -Н
о >1 .с
Т5 СО 5
1
•н
0
>
О
в
4>
X
X
3
X
3
о
3
5
2
я
■л
Д
,—.
•—’
со
СП
м •V
(О гН
•Н
II
р СП 2
<0 с
0 •и «.
СО и г1
р II
О со Т"»
•гН —
Н с Р
Л •гН С
а (0 •н
а, б
V
X
С^X
г>
н
л
2
123
С
р
с
•н
р
а
г—
1
н
II •ч
л ,—.
-г-» и
-— +
-Г-»
О) '—
н +
•н 5
дп II
5
3
р
з
о
б
ф
р
•ч
со 1
>1
1
со •п
х
о
2
-Р
5
Ь* э
г
Н
си
С
о
од
+
+
с
И — II
О
>
О
X
3
X
3
из
х
>х
м
Я)
•Н
Р
4->
-
н
н-
II
—
II
^ л
—
и СО * п н
•*-> II
О И •п
^
-н —
Г')
ф
4-1
>—I
с: -и
С
•Н
м
а
4-*
Р
о
В ^
ф—
4-> • '
СО I
>1
о
5З к,
° ^ о
С
Е( > (О V
СП С
М
1
а
О, 'Н ЛЗ -V
го р
II
Й 4п-)з СП
с
с
Он (О -Н
и 4->
О
3 О 4-> С
СП т з Н
(О С
«
_
2
со 5
Сп
р
I
со -Г-
СО
-гЧ
с:
-н м
(С о
124
V
>1 С
О, -н
см
О И
о а
+
н
II
ф
я
о
о
% С
н -н
Ф
см —
\
4-»
>, с
Ои "Н
Я
О
О О
.
со О
II II
а а
о о
О
О
II
ф
о
о
л
ф
4->
(О §
О >1 X)
со СО
%
Н
СП
с
-Н
я
со л
ХЗ
гч
СЧ
II
II
и
■'З"
II
X
о
о
сч
гч
)1
о
ЙУ
3 и
0
.1
0
1
1
о
о
гч
II
04
II
2и .2
<
сл
о. о
6 °
II
X
сч
II
»-• о
о
II
1 -Я
1)
ГС
>
та
*""Э
5
II
О
о
,0
с
м и
о
О
л
с,
м
Н
-р
3
о
в
ф
и
со
>1
X
ф
оо л
1 ЕН
Ф 4->
гН Э
Л а с
3 С гН
о - И 4->
X
V
н
Р
« *о — с
я
и *н
О о
а
Н ач
ф
я
3 II
р
4-»
о
т
а
а
я
с
ф
а 4->
е —
ф
^
с
Щ -Н
о СО 4-» О
та
В
Я> +
+
4
4->
4-»
С
*Н
и
а
С
•Н
а
<
ЬО
Я см
V
•Н
О
з
о •*■
II В *
а> *н ф +
§
х
о
V
*
X
ё
я
>ч
>
а
■Н СО
4-1 СП
та я
та
СП
с
•г|
4-> 5
СО
II
- ё >1 X
ш
СП ?
125
-р
со
ш н а —
•о
О
В 1
1
40
II
О
X
•о *>
о
о
6 II
X
N0
IIО
•тЗ
ОО
° V
в 11
X
40
1Ь
у, *-*
1 11
II
О
*тэ
о
6
X
40
II
О-
<и
01
+
С
*«н
03
б
II
03
.4
—
1 с
1 I-1
01 4-*
—
с
«—1
р
с
”^Г •н
м
о «—• II
•И от *
а
Р
СП X)
03 м
р
р
03 •V р
от
1Л о
СП II
о
с
ё
-Н •н XI ф
1—< р
р
4-> от
р
л
р со С >1
*Н СО — '
а
ТЗ
-н
о
>
С
-н
и
II и
+
оз Р
•ч Р
гч С)
II
Ь
оз Ф
4->
р СО
с >.
•н СО
•ч
XI
+
Е
II
X)
Ш н
+
+
XI
д
2С
с
О
О
32
О
X
а
ч>
.5
О
*
—
а;
Я Сг
о
и
н
С
а»
1>
О !V
X
•Н
03
В
ТЭ
•Н
о
>
•ч
гЧ
II
л
1—<
о •—« II
•н от 03
Сп
р
ч.
03
03 «—1
р
со
Сп II
о
а
•Н *н о
Г—{ и
р
А р
со с
р
*н
а
126
_,_и
•ч о
-1- +
г
+
01 II
О
•ч г
X} — •
\
С
03 н
р
с
II
•н
+
о
я
а
•ч
1--1 и
р
II
+
о
XI
ё
•ч ф
■^г 4-)
ОТ
II
+
>1
03 СО
03
+
с
II
03
с
—'
с
гН
р
с
с
С
н
р
с
•н
>—I
•—■
р
от
а
р СП •ч
Ор
03 и О
р 03 Г - р
•н
р
а
•Н
р
р
о
от
о
СП
с
•Н *н
*■—
1 р
ё
ф
р
от
>.
со
ТЗ
о
е
X
с
н
03
е
ТЗ
•н
О
>
О
о X
+
II
ё
X (1) г
Р
II
р и ОТ
р со с >1
■Н СО
а
X)
Ш
•ч
о
гН
6Р
о
гН
о
о
IIя
<
о
В
о
о
"О
о
В
?
I
сч
IсIо
II
■*3II
V©
II
X)
о
о о
В 1
1
о
чс
1В -н
•8
II
-О
в
>»
ТЗ
О
О
•Н
03
“О
В
о
>1
=
с
<—1
ТЗ
6
>>
а>
•Н
0
>
р
с
,—, •ч •Н
со
•V
а ._.
о
03 II
р
р
О »—• VI) м
.5
о
4
у>
Л
1
О)
К
1)
н
С
1>
о
щ
В
•Н
Р
03
р
со
X
Ч>
н
1)
и
<и
я
СП Т
я ю
СП
>1 о
»—1
сАР
>1
+
О с Ф в
•г) •Н '—( а> Е
1
—1 я X р II
х р 3 СО
з со О >1 О
—1
тэ СО 1
а
—
р Ц]
03
Р со
СО СП
я
0 оз
•н СП •ч
-1 с см
х •н
а и лII
а р л
со 03
-—•
С •Ч
•гН
аз II
6
03
тз
-Н р
X
ч> о с
щ Н > *н
03
+
"и
03
-—
С
«—1
р1
с
■г|
я
а
р
а
о
X
X
‘ха>
•2Г
X
п
9
X
о
си
В
X
В
'О
Ф
Р
Р- оСО
>1
о X
си
СО —
Н
127
,—.
тз «—.
•Н *—■
0 (0 •ч
4
> СП г—
м II
а 03 V
•Н
V
р Сп X
<0 с:
р •Н •ч
СО я из
р II
о со
■н -—* X
1—1 с:
XI •Н Р
3 оз а
а В •И
X
+
’н
X
5
■
—"
С
1—
1
р
с
•Н
Я
а
р
р
о
е
Ф
р
СО
>1
со
а)
и
<и
о
+
X
X
+
+
СВ
%
X
"х
V
6
<и
X
О
>
О
*н
Р
03
р
о
в
а
X
>ч
-Н
СО
о
V
•г(
ч
Е
С- о- *~
1) X Xр
О
Ш Н а
II
о
О =
• —
X с
Н
со + р
II с
•Я
М
т о я
0,
СП р
с с р
*н •Н р
я •ч о
со
р
со II в
—' X ф
р
с
■гН Р
со
05 С >1
В •я со
.—~
ч
.— .
•— * +
-
-
г-II
7Э
оо
II
а>
ТСО
ГО
II
тз
гII
4>
1
«3
ю
II
ЧЭ
II
4>
40
II
Л
«л
II
тз
«Л
II
а>
гII
т|II
'О
■'ЗII
4>
1Л
II
03
*
о
(_
р
’я
<г
2
X
Я
*о
«и
Я
о
и
р
п.
К
>-*
Р
С
о
Ш
ч^.
Т5 ,—,
•И 1—»
0 0)
> сп
И
О та
-н
4-»
<ТЗ с
4-> •н
СО
4-1
О с/)
•г| •—>н С
о - Л •И
Н Р Т5
н а б
,к
Ф
й>
С
V
X
V
+
“
'я
II
а
73
25
•ч
+ '—
X
+ С
Я
та •—1
1>
к 4-1
О)
С
V •Н
3
я
Я
V
4-» а
с
•Н 4->
•Ч. р
С
•^г о
а
Я
II
В
та ф
р
4-»
бс
С•р СО
о X
с >1
•Н СП —' Ш н
СО
4->
С
•г|
—
—
тз —
•н —
со
О
> СП
М
о та
•Н
4-> СП
та с
4-> -Н
СО
-и
О со
-Н ^
1—< с
XI •И
та
р
а б
•V
+
+
та
II
Т5
р
с
-н
*ч
н
и
а)
я
ф
+
с
II
ф
~—1
с
гН
4->
с
*н
И
а
4->
р
о
•ч б
та + ф
+ 4-1
4-> тз СО
с
>1
*н н со
я
Л
2
я
кй
я
1
Л
а>
«=(
я
С
-н
та
б
тз
•Н
•ч
о
> .—- 1
1—1 1
о 1—1 та
о
•Н (0 • ч
и
Р СП +
V
ж
та и +
5
та та
р
В
•ч
со
а
я
СП ш
о
с
II
>-,
и
-н •Н та
н
Г-Н м
С с4- д 4-> 4-1
т'
О $ р со С
— Ш И а
' •г|
ГО
128
та
+
с
II
та
г
---'
С
г-Н
р
С
•Н
Я
а
•
р
р
о
•
б
ф
р
со
>1
со —
О
О
р р
р
ГЧ
о
р
о
р
■
’З- *-*
р
р
о
р
40 гп
гл —^
р
О
о
о
О
ГЧ
р р
р р
Г4!
О
О
+
+
о
о
•Ч.
.
\о
II
О
<>
о
о
‘—*
ХЭ
X
X
О
1-»
Р
Н
я
тз
с
с
2
й)
4-»
■р
о
с
с
II
- а
4
3-> Н -М гН
б
а,
II
II
о
Он <3 О
X тз
С
О
г-,
г - .. О
.
н хэ
II
б
а
•©<
< и(
^.хг>
с:
■ч м
о 1-Н б Ь—
— — О)В
, г-, .р +
О
—
б
гН
—
СО2
>1
б со *
О —
•н
§ б
■р +
со ?
>1
СО 5
О.
-©*
ез
й
сЗ
&
о
а
С
см о
+ *—•
см б
ч. с
СГк 1
—1
+ 4->
*—1 С
•н
—
О
1
—*
1
--1
гН
•—»
б
с
1
—,
а\ \
ч 4->
СЮ 5
н
4-)
с
•Н
•к
•V
а .— - а ■— ■
1— .
•— »
см 4-> н 4-» (—1 ■&
+ 3 •—’ Р *—*
-1 н о 1— . О >— > я)
Н I
о
1— 1
•---1
----,
•
V б •— *
1 о а> б
XI + 4-» +
( со
3 1—
>1
о
со 5
ТЗ
а>
*—
'О
■'О"
129
4-1
+
б •—*
а) б
4-> +
(0
>1
СО 5
I
е5
& "
° И
&
О)
С
х
узЪет.ои! .рпп'
о ~
о р
—^ о
ю со' —
^ г-' °
•Л
СП
о
II
о
*
—•
о
II
о
*
о
*Л
о
Л
*
—
о
Л
*
о
?
7
О
СП
{7 * 1 ,
2 * 4 }};
«
1 *1 ,
йоиЫ е
Ь [] [ ] = { {
ы
3 * 2 },
элементтен
I
1
<и
с;
Л
СП
-
см ю
+) ^
-н »
элементтен
ч
ос
о>
С
•—
9
К
51ПП8 ТИПТ1
'Г
-
-
-
-
ТИПТ1 3
<ЗоиЫе
-
-Р
СП
Р
С
■Н
&
•о
X
X
СЛ
СЧ
гг
-
>ч
Л
"О
с
X
Л
СЛ
оо
см
>З
%
С
•о
с
и-
о\
сч
& 5
С
*
II
Р «-* > Ш
С >1 ф •—*
•Н (0
4-*
и
с
м
-н
го
1
г> 2
1
оо <и
ф
с
н
•Н —
—
*Н
р
с
т
Р
с
’Н
4
9
±
О —
"
~
,
Л
-н
А 1
* #
О -н
массив неше
+
•г->
з
V
X
са
з
Л
2
|
49
х
б
5
X
й о и Ы е [3 ] [3] ;
доиЫ е
т а < ;г 1 х [ ] [] = п е «
О)
1
элементтен турады?
Бершген фрагментгеп
элементтен
йоиЫе
ТИПТ1 9
о» ■и
.с ”
7
О —'
?
оо
■&
X
1
> М
1—
2
Ё
Й
еЗ
й
■&
X
<и
и
.5
О,
®
из
1 1
'§
э
Р
§
I
н
3
*
О
>г,
1л
11
г-,
и
Р
С
-н
с|
2
Н
я
5
р
Е
*
^
0
к
^
3
с
11
1‘
"
^
*н
с
-Н
0
4)
1
н
Л
Е
X
X
^
^
~
см
•—'
Р
С
н
+
+
-Н
т :
+ +
*П -Г~1
—
«V с
см
см н
■р
V
V Р —
Ь
г-н
-Г"» С -V
х
Ф
—
-Н —5
с ............ И <—■
и
Н О -Н О 04 -гп
«
— 11 +11
• —
6
1
—• -Н -Н -г-1 Р > 1
>1
II
3 Го
СЗ
ИЗ Р .—■ Р О Н
2
я с -н с • и
2 X И -н «—• -н 6 го
Й Р го *— > 1 ■ <и
& ^
га
и +
о Р ± > и и и ( п ~
л с с о и о >1 н
С X -Н 4-1 Го ‘М И :
см
«о
«Л
130
’х
л
2
X
5
’х
^
го 3
•я
-о
н о
X
•х
ё
Л
'1x4
■а
1
" §
°
1
5 8
8)
ю
« <л
Ж
^ >*
сз
1 "г -з
| » Л.' •5
о <ь> (\) X
О
6
р
Ё
V
сп
V»
о>
н
и
В
*
‘ж
1
X
’5
X
ь-4
«
2
^
Й
г}V-,
о
II
о
го
«п Я
О
?§ §
04
о ® т Р
гл « л м оо
ГО Г- 0\ 40
(Ч Г '
го
04 тГ
« я
о 5
«а ^
04
О
«О Я
ЮЧ ^
2 « Й
® ? »
го
>л ^
го
а
0
04
4 О
т*-
ОО
с~гг
я
о .Я
4
0 к ч
го
со в
о оо о
. 00 Р
З 43- ^
о • ^ о
гг
гг
Г— иI
04
04
ОО
гг
40
го я
оо о
с:
л
«={
=:
§ н' »2
*^ *« 1С
СО О •
•
*
к
^ * ^ со
ю ^
см
в- *
§5 ю
2
ей
3
1=?
з
ю <>.
& а
Р
«3ч »л
Б я 4
ГО ^
я
<и ««и
с( е*
ОО
ОгГ
40 «Я
40
Г
О
го
О й>
ОО О
гг • г*
Г"гтГ
гг
04
04
>«в
я
д
2 <5ъ
ю
ей А
* 5
^
Л
В' *©
та /п
(=:
5 з
I
со
е
^
о
I §«
сз ^
«
04
^
а
о
го
я
<и о
«3
• ^ .5
Г"^
'О
ГО
оо
со« ‘г;
« я
С
Г4
~0
4Г
гГ
8 И
^ й
го
^
оо ^
>.
03
'о
сСI
4->
го Г ' а
* о
? 7 я
Я
а> 1>
*Г
<Т*
(М
II
о
«О я
ч_о ч ^ Я - 5
го
3 оо эт ? ; и
о\ о
^ ! О СП ^
ч
О
Г"
“> Й
«1
I)
. . « / ">Л
^
ОС
и
ГО
ОО
^
г*г- • гтг
т|-
.5
я
<и «о>
*=1 е*
оо р
04 V
" Й
?
О
оо
“
^
Я
ос
^
го
О
3
I- §
С
■
я
2
&
5
Л>• 3
5
131
2
5
2
3
х
«
«л>
II
ХЛ
II
О
о
с о
4) О сч
гч
^^ X
Х> 00
^
X
«л
II II
X
в с
оо
0°
II
и и 2
с о
О
о
^
Г |
^ л : гч
сл
X
ОО
II
•л
II
X Со
я> > 2сл ™
X
ОО
II
х
||
«*
С
О
°
53
^4> X0
0 <ч
X
со
X)
•м
о
б
*
—1
X
X
"X
V
*н
о
>
о
5
С
со
СР
и
о
00
0
КР
-И
я
О-,
Ю
4->
СО
-0«в
СX
О
сС
В •Н
& н н
с
и л
б. В
р
Е X а
1
г
•—'
С
•И
и
■р
со
с
•<
ъ
а)
4-»
>1
-О
4-»
М
О
X
(0
---С
«—1
4-»
«—
с
н
4->
С
ю •н
ю
ш X а,
X о
>4-1
II
.а
ф
4Л
4-»
II
со
4-1
и
р
о
б
ф
4-1
СО
+
с
о
л >1 X >1
б XI СО сл II
•н
о
>
4->
0
о
•V
б со
си +
4-1
СО г
>1
СО
V » >1 N
. аЗ
тз .—
•н •—< •ч
^4
а
•ч
•--л
—
.4
*—
С
•н
•ч
1Л
о
л
II
с
с с с
1—
1 •к •—1 «н гН
<0 ф
СТ>
м м
СО 4-1
о
•н
4-1
03
4-»
СО
СП п
Г.
•н 4->
О
Со 03
4-)
г.
-н
м
а
м
4-»
С
•н ’»-* ф
<“Н С >
—
1
Л •Н о
3 оз о
а I
132
л
Ф
м
а
д
б
б
4-1 9
'
4-» —
СО
> 4-1
СО -н
а
а
•
•
4-> 4-1 р
э 3 з
0 О о
4->
з
о
ф
о
Х2 4-1 4-» 4->
С С С
•Н •н •н
43 *-< м м
м
•
б
си
4-> 4-1
СО со
>1 >1
СО со
б
ф
4-1
СО
>1
СО
О
<4
IIО
л
с/э
р
II
&
о*
р
ГГ
&
о.
0
1
1)
<и г»
* о
^>
В <8
•к
с
о
01
<0
ф
СО -V
40
СП II
с
б
Он
*©<
л
2 с ..
2
X
со й
&
н -Н
О
V М
р
С
я СП -гЧ
р
Ф ф
со 1
ш н
2
II
ф —«■
II
С
ч
гЧ
в
•ч Р
— 5
С
■^т СП •н
р
II
с
II •Н а
б и
а , 1-1
— СО Р
(Л
О
II
н
с В
II
В о ф
СО 4-»
(ХЗ СО
4-1 Ф >1
•г4 СО СО
о*
•ч
.__
о
I
ф
в
СЗ тз
5 •Н
^3
о
>
я
2
о. о
о •Н
и. Р
Б (ХЗ
о. Р
ю со
Ч 3
Ф
Ц
Ф
±> о
я -Н
I— <
—1
& Хл
Я а
а
о ЕГ а
с
-— о С
._. • ч. — 3
1—, о
с: сО
>—■ л ■
—1
СЗ
со с р
н
*ч
СП
с
Я
•
«
.
•н
N
3
03 г - р
оII а
о
СП С
н
р
С
С
о.
*н р
3
М с о а>
Р •Н
3
—
СП
<и
в
•—ф Я
р
р
а
•Н о со
1X3 4-1 >*
В
со §
1
1
С
•—
С
^—. •ч **—•
с
V .—. о
•—•
г—
1
•Н
V
О СО С р
с
> СП
•ч •н
и
р
о
«3 г •Н
II
а
СП С
Р
(13 С
р
Р •н Р
з
СО я
с
о
■г|
•
р
о со •—• б
•г) —'
ф
'—1 с р р
X! •н о со
ст5 44 >1
3
со
а б
133
с—
0
о
С
-Н
<хз
б
•ч
,—.
л
*
л
+
03
*
03
тз
•ч
гг
я
-V ТЭ
н •Н
II
„—
.
0) о
и
.—■ л
>
и
1
—■
я
ч.
о
о
<и
•Н
а
со
Я
>-»
со г о
р Сп
«3 Р II
р ПЗ
о
г> • Н
ьи- н
4> л
С
-Н
р
•ч
о
—
с
1
—1
р
с
•н
р
а,
сг
со
р
х:
о
• р
со
Сп
р
•
03 б
ф
1—
1
2
л
р
3
3 со о
тз
Ш а
О
р
р
•V
н
с
я
С
1
1
а
—
*
5
Й
К
X
С
В,
с
о
ф
р
со
>.
со
о
р
V©
I
сг
с
*н
го
го
<>• В
X
Ч)
с- В
_
ь* -н
X
<ы ТЗ —
н тз
й> -Н
и
а:
о
о
О
*—■
<и -н
* 4-)
СП
к
го СС
Й рсо
СП
ж
о с
го' X
*)
го
* I
о хэ
а
х:
р
•н •Н
•—1
Ь
м
го
2
II
ии а
о 2
п
и р
р
О)
го
•
х:
4-»
го
^
н
<Р О
й > — о*
■ о “
X
ТЗ
и
а
.
О -Н
СО СМ
5
СП
о
р
р
2 ГО и и
а
го
р
тз о х :
о
й «
СП
X
р
б
>, О С Ф Ф го
О
-Н -и
2 •V ф
~ р
М XI X»
СГ со
&Л Р Р Р
_ _Р со о о
О
ш а ~ тз тз
.
« ТЗ
н -и
Р <и О —
С
•Н аЗ
СО
-К
>1
“
м со ш
134
о
•н
р
Го
Р
СО
О
—
- —
тз тз
О
О
г
р
с
+
-н
I
а
х и
со ю
СП
ф
<—I
Н II
XI
О >1
а
р
ГО
Р
О
тз
х : со
р хз
ТЗ
СП
СФ
•Н -Н
гН
с
см
го го
Р
О
В
ф
МX)
Р Р
со
со
а — тз
х
СО
XI
Р
СО О
р
II
>1
а
х
п
§
3=1'5
|
<и
(X о.
«о *с
9 Е
«=? •*
о о.
%ю
о
X 3
3 Е
3 «и
I в3 ю
* с
о
*/%
СП
с
•Н
ГО
в
тз
•Н
о
>
о
•Н
р
03
р
со
о
•н
«~ц
XI
р
а
1Л
■^г
II
•к
,—
О
— С4В
3?
+
с в
щ
. и
•—1 н
,—.
>
р 4
о
,
—,
ф тз
с и
1
— ■ СП н —' с •Н К
Ч) ХЗ р * Р
со н р р в а ОО)
СП
о о* 1
и II тз со в р
го
р
х: со о• а
V
В
СП
р X)
с: ф •V ГО ГО• В > »
•Н г—4 г—1 2
ф а>
X. р Ё
р XI
р Р 01 и р со <1)
со О II
го >. а
V С о 2 со щ
>*
с
1Л
«—•к
'З*
р
с:
и хз -—,
■г-4
сг -к о
ГО
II
со ГО —
е
1
Х2
х: хз с
тз
«.
•—1
•Н
р
го '— р
о ,—. о
—• •
2 со с
> I
•—‘
д -гН
1Л
р го р
о
р
*н со см
Си
сг х:
р СЛ
со р р
ГО и II
•>.
• го Р
р го
со
тз о х: 2: о
сп
р
о с 0) .. го + В х:
—1 2:
•Н •Н 1—1 Г
ф р
•
.—- р
1—1 р хз
СП
ХЭ р 3 СП п »—. со с
тз >1 ф
I
р со о I
со
' тз го о
а
135
СП
С
ф
н.
•- с
<--- I
V
>1 Р
а
-н
р
р
ф
р
г а
СГ •
СО
о-
•©«
сз
2 с..
5 Р
II
3
ТЗ О
е
*■ сп
С Ф
СЗ
I
я)
о
2
-Н Р
е х
К
С
Я
р
со
со
>ч
со
-
-
-
-
с
с
3 2
8 5 3
5 §
с4? л
2
0 ^ 5
•* с
*о
о
с
1
*
багандагы
символдар
дьщ санын
керсетед!
В
*
*
В Ц #
1 # X 3
X
а.
В
Ыб1р
1
жолдан
бершген
позициядаг
а.
О
Т
о
а
2 .* *
О —*
~сп —
«- I
С С X
ч
-Н г—
1 ‘5
5
Н -Р •Г
-М С С
—
со -н 5
5
11
—
гф ак. и
«
6
5
С
м0
11 -р
а
СЗ
(0
И О 2
» сV
§ хС1-о
№ е■ 2 x
Ни
-са ) Л и
Б* *“ ^ — -н *-> 0" Н
О Р Я ' МО) О р
о. «3 л Е и >. о- с
С И О ' <л ю П X
**
С
73
в
р
2
к
X
*м
•=
Ь
§
2
и
«
я
5
- с
**
•■—■н
5
СМ -Р
- - с
——
см -н
II 'Я
г-, ^ э от а
•—* ' а> м
«
с ПЗ 4->
и - н х: о
гс - х: о о
а
•
0 ' сп сп е
С С Ф
^ ^ -Н -Н 4->
Ю‘ м ^ от
^ е -м -р >,
О ' со со со
&•
&
3
3
I *
ю
I 5
а
символды
алу
жолдагы
бершген
позицияга
кажетп
символды
жазу
1
ч
1
•в;
^
X
и г 2
Ч 3 1 &■
& § Ч -5
жолдагы
символдар
дьщ санын
кврсетед!
«
§
х
§
ж
.— Я .
§.'5
{ 1 1
ю *
з ч я з
го
§
с;
§
&
с2о
3
2
б
1
3
Ж
03
е*
X
«в
Ы
’о
а
*2~С
м
*
х:
о
1
2
'о
ф
4-»
< с-*
т 3
о-
§л
о,
5
^
5
Я
О
^
«от
*/■>
г-
г136
э.
О
С
О
Р
5
V
О©
-
н
6
Е
о
с
с
о
*
о
Ь
3
М
5
С
и-.
с
р
>
н
нЛ
О
о
<
Р-н
00
СЛ
р
Х>
*
16
§
-а
э
с
н
С/Э
-о
3
ил >•
а
> Н
с
с
ш
со
та
ф
О
М
Ф
а
а
о
о
4->
ел
с:
я
-р
си со
Л
Е-*
II
|
с-
4-3 5
4->
пс
I 5 с
С Ф
Вт н •Н ТЗ
о
2
Л я
и
П
4-»
•Н
Он
•©<
л
^ с-
I
л
*и
<
М3
4-) 4-)
СО со
С
х
со
я
ф
>
ел
С С
■н О
и ?
чн
ф
СО
оз
о ■•и
я —■ X
ф с X
г >—1 'х
о 4-)
ьЛ с ъX
о • г | г>
4.3
м 2
а и
(Я
4-»
с
•Н
м
а
4-3
4->
р
о
В
ф
■р
со
>.
со
Ч-)
3
•ч
.__,
со
ф
о
03
<—1
а
ф
м
Си
5
н 3 «еЗ
О
нЛ О са
2
я
э
С4-СП
я
о е 2
к
сЗ
У
С •г|
< ф
Ь4 4-3 е- н •Н
и 5 СО о и я к
оСп
X
О
н •сН
и
<и
К
>1 о- а>
и II
СО Я СО
137
с
Я
4-3
II
СО я
4-3
03
4-3
о
с
о
о
с
•Н
И
а
4-3 й
СЛ
Р
О
«0
2
В IСЗ '*■
ф
с
*н
сл и
С
4-*
4-»
СО
& н •н со
и =
о
>1
Он
СО С
х
4->
со
II
со
са н ы н
—
И
а .
0)
>
&
«
у ш ш
к а й та р у
ев
С
€9
-
ын
ж о л д а гы
с и м в о л д а р д
-
_
3
5
6
^
о .
«
5
о
х
3
ж
л
о
о
1
X
*
5 § “
>
с
«
н
X
1
ч
1
й
§
*
=
3
.&
и
5
*
■§■
>■»
§
*
X
2
1
I
3
»
х
а
«
X
&
■&
.5
5
^
б
3
I
б
§
:§ •
*
с
ю
б е р ш ге н
СП
?■
<'ж
<и
ю
к а ж е т п
5
ж о л д а гы
у ш ш
Ю
а
5
о р ы н д а р д ы
&
к
5
®
п о зи ц и я га
3
«
•© •
б о с
•5
1
*
*
с о н гы
!
Е
Е
*
г)
ю
а л д ы ц гы
<
*
2
5
®
• а
ж эне
ей
С
2
сл
^
п о зи ц и я га
б е р ш ге н
ж о л д а гы
с
2
X
с и м в о л д ы
«© •
>>
Ю
’ч
ж азу
<
о ,
х
к а ж ет п
.5
«о
г-
з
сЗ
С
3
сл
X
I
X
X
а
-
3
*
§
0
«
а
>*
>.
1
о
|
^
О.
Б
л
&
“
«я
.X
х
=
3
«л
Я
§
С4-3
5
*
X
СО
С
г---(
Р
С
•Н
м
0 ,
4-»
а
о
В
Ф
Р
СО
>
СО
..
^
..
^
О
Й
*
X
"X
•±
с
л»
5
и
Я
6
•ы в
2
Й
0 о
о .
С
о3
4
се
5
3
X
«3
д
§
‘о
4>
Р
с
*н
ф
С
Р
>
-н
с
*Н
V-! *Н
гН
Р
Н
со
Си
Н
Л
•
=
3
4^
и ю
э
4-1 _ •
о
С
-н
х
4>
Н
у
о
к
с
-гЧ
м
4-1
и
сч
оо
Н
—
га
С
в
4-1
га
С
е
Я)
41
га
>,
и
а
X
<я
э
К
0
иг
X
р
0»
с
ш
н
<■>
а
Й
X
ф
—-
.5
•*
с
0
1
>«
<и
X
X
*
1
><
о>
X
’о
а
В
•н
и
р
с
-Н
II
«
‘ч
о
Ф
СО
&
4
&
-6 -
о
Р
М
а
1
СП
ОО
оо
138
®
*
о-
4-1
з
о
1
х
^
е
е -
Р
-н
2
2 .
п
ё
*
^
м
и
<л
оо
-
Ш
а,
0
1 **
.5
3!
н
СЛ
1
—4
О
л
5
«о,
6
з 5 6 з
в ~
н &
с
о
Ж
&
о.
&
ж а
I г й I
Ь 0 * &
Е.'0 а р
йо Ж
с
л
о
Ж2
н © 1О ’§
ДО- X « С
5 §
2
Й
Ж
&
Ж
<и
3
2
& '2 ° §
Н
« 5
«л аГ
.В*
ю
С
О
0
а
03
о.
9*
§
х
*
см
к
•V
.—
1—1
V.
«“ I
*.
X
Ч,
г-Н
-
•Ж
ь
X
у
2
и
•V
II
■—« ш
■
__ > *■
СО
та
См
*в<
и
та V.
СО
2 с** х .
X о
оа <и
&
О
Н
а)
С
Ж
о. 4>
г
СО
II
И
а,
л
та 4-3 о.
3 •©*
х
о О СО
0) Я
С
м
—
с
|~Н
4-3
С
•н
м
•—
СП Сп е
ф
С
•Н •Н 4-3
я
СО
и
сЦ
м
4-3
>
.
СП 4-3
X
СО СО СО
0
"
•*
а
1
о
а.
С
о с4-3 3
-гН в
г
«
со та
4>
§
_э §
Н X
X 3
■V о,
2
и5 о
та
—
а. &
5
4-3
■©• ж
II 3
с
о
О1 о
3
сп в та а.
о
5 С
н
0)
а
• Н 4->
& т
« и со ОС1. с*.
<и
й 4-> >1
с
ж СО со С О
а)
с
о
~_
С
гН
4-3
с:
•гЦ
я
а
._.
X
р
2
О
х: I—1 В •к в
ф
о
4-3 Ф 4-3
•Н СО СО
та
СО о со
139
0)
•Н
X»
о
э
н
—
с
н
4-3
с ••
«—1 •н со
я
ф а ф
0)
СО
та 4-3 та
о 3 о
о
л* ф
та -Р
ф со
я >1
хэ со
.V
та
ф
я
ха
тз —
■Н
о
>
о
•Н
1—1
СО 4-3
СП С
и -н Я
та и та
а ф
4-3 СП • а
ота с: 4-3 а
•е*
4-3 -н з т
а
л
СО
Я о
^ О- о ■М
со б р
& 5 •Н
' ф та
гН С 4-3 О
^
и д
-н (0 С
О
В
>1 4-* &• <и э та >. о
со о С ж а В СО О
с
2
со
5со .2
5 § к
&
О, X X
р
О х
со а
со
*
® о, с
< 0
N
аз
с.
о.
<
СО
I
2
& = э
я в
аз
О.
С
©
1I
а
си
со с
о
о
хС>
З
& С
в
с
о?
2! X
2
со
5
X X
X Он
ш СО Он с
<
'§
*
ф
х:
н
г
(X
в
X
в
в
4>
2
со
В)
■е*
со
тз
•н
о
>
о
.—.
■—■
со
СП
я
03
•н
Р
СП
ю
с.
-М • н
со и
4->
С4-*
о со
X
се
•н — ■
н гН
с
&
О V X ! *гЧ
&
03
3
5
С Я а в
и
—
С
н
4-)
С
•V
,__,
(0
*«н 1Л
см
с
03 ш
4-» «—1
СО ■— 1
СП
х:
03
N
И
а
03
р
р
ч-1
о
ф
X
Ф
со
с
*—• г—
|
СП Р
- с
о
-н
я
р
со
XI
3
со
1—I г
<0 а
р
с
•н «3
р
со а
р
>1 03
со о <
е
03
с
•Н
е и
II -
—ф
СО
я
С
- и
(п а
я •
03
4->
х: о
«и
с с
’■' к " •мН -иН
к да Й X! О 4—1 4—*
вз о -
О,
Ф
4-»
со
>ч
со со со
140
4->
со
со а
" С
НН <1
я
а
II II
•в*
«Н СМ О
-И
о о
с-, я тз
х о - сп сп в
03 -
„
&
о
(0 о.
СМ
Он
4->
(О (О О
псп е
I я
*»Я с
с: с: ф
Р
& “ -н Н
яя
О
V
о, & 4-) 4-> >1
со
С
х
СО СО
СЛ
(Л
'«З
§-сн
о
<ч
^> оо
СЧ
оо
г*го
гII
<о
ё
•ч
г
00
СМ
ОО
гс
•Ч
г
го
см
00
Г"
5
II
II
сч
гН
со
—'
с
Н
4-»
С
-Н
а
«ч
-—.— .
гН см
СО со
4-»
2
0
СП
с
•н
м
р
со
СО
6
Ф 1—1
4-» а
СО р
>1 сг
СО 0)
с
•и
м
Р
со
см
со
сX
н
К)
1
•“1
о
1
=
Й
X
X
’х
’С
Е
4>
X
м
4-»
с. с
•е* •Н
л;
ГО
ф
я
л
м
м
Щ
СС
пЗ
ф
Ф
ф
я
м
Я
XI
л
Х>
,ч
.4
•ч
•Ч
—
-Ч
._.
.—.
.—.
,_
__
л<
л;
—
~— ■
—1
■
>
— •*—
'
с
Р
р
р
р
р
р
•Н ,ч
С
а
а
с
с
с
*н
__
•гН •Н
•н
•Н
•н
э в _«—
я
•V и •ч м •ч м •ч
м
V а» '
а
гН а гН а, гН а го а •ч а
с р 4-*
II • \II • + р
I
II СО С
II
р
р +
+ р 1 р * р
о >1 м
з
з
э
Д! з м 3 м з
С
0 СО 4->
о
0
0
о
о
X —1 .. о
••
р
м м ф■
Н В •Ч
в 1Л в г3
0) ф с х: гН В см в го б
ф -V
ф
ф
ф
ф
ф
о
с а
З
3р П
р ф р ф р ф р ф р (1
с с о 4-) ф
О со «И СО Ф
С
Л со со со С
сО из со *н '0 со (Л со (О
>* (0 >1 «13 >1 Ф со и
о о II г яз >1 (0 >1
А
со О со о со о со о СО о СО ТЭ
со со
141
<0
ф
и
XI
,ч
,—.
4)
5
6
*=[
Ж
о>
2
•V
.—.
-—.
с
•н
см
ч.
•ч
—
5 е
•*. 0) О) —
'Г с р р
II II СО с
XI о >1 1-1
0)
«.
Э <3
&
«в
с
«—1
с
-—
1
с&
*
СО
II
я
0)
р *—.
'— X тз
И ф -СЛ
Ф
го с с
с с
го го
с о о
р
• г 1 СЛ
СЛ
с х:
го
—'
г
р
а
С
■г4
И
<м а
л
хз р
о
р
го
2
•>
р
2
о
а
о
__
_
,ч
см
* с
«н•
•ч
.—ч
ГО г
тз
1 -р
д р
с •• с
II -Н р *н
II я 1—1 я
тз а 3 а
—
го
«р
*н
X
р
а
о
ф
тз
<—1 11
см В •«*
б
-V
о
ф
II
ф
о р ф тз х: р ГО ф р го
со • г ) п ~— р
со Ф со со ф
II г го ш го >1 я а? >1 я
тз со о *н 2: СЛ Х5 О СЛ XI
142
с:
■гН
•ч
о
о
е
ф
р
со
>.
СЛ
ес
8 *
2 ё
ГО *-г< <ия.
ф
я К 3
•V
л
В
ф
р
4-3
го
1
XI
II
II
О
-—
со С
II
ч|
О
>1 ы
,~ч -н
СО СЛ Р
V
—
X о
' ••
со я
я
ф •*—
II
ф ф с х : I—1
го С с:
о
С
с о р Ф
р го го СО •«ч СО
с о о II г ГО
•н СЛ СЛ О
со о
II
хз
р
2
ф
с
,ч
—
*
оо
го
СО
сч
•V
ГО
с
II
<—1 II
г
О
•—■ •
р 44
С •н
•н
•ч
.—_
г
1—1
г
'—•
р
+
<0
II
II
о
—Ч1
•Н
с
•г|
и
и
а го а 1Л
4-» ф р
о СО р
о <0 о
а
в •V В
ф
Р
ф
03 Р
ф
•ц
._.
г
н
г
»—
Р
С
•Н
&
О
о.
с
<и
<=ч
‘о .
г>
э
<г
и
а
р
(О з
03 о
о
я
с
а;
М
X
га
X
X
сз
в
й
•V
СО
II
XI
ч.
Г' г
II ф
п
03 с
X
II
2 О- р
о
с: СО
о" а> •Н
р
•р &
•ч
.— .
с
•г)
• •ч
в ._.
ф —'
р р
со с:
>1 м
со р
—' X
р ф
Ф с
03
р
03
со ф СО ф СО ф
>1 р
>1 V)
>1 р
СО XI СО XI СО X)
Н
•ч
.—.
4-1
4—
С
г—
1
р
•ч
XI
+
03
II
44
о
в
•ч
•ч
._.
4-1
С
<—1
р
с
с:
•Н
•н
Р ГО р
а
а
Ф
сл р
р
з (0 з
•ч
44
'—
Р
•• С
р •н
Г-Н Р
о а
оз
4-» р
Ф р
тэ о
о
В •ч В •ч
м о Д!
ф
ф
о
ф
2
ф р п ф р <0 р 03 Р 03
с: с о р
со •И со со ф СП со ф ю Ф со ф
Я ’ д Р 03
а
03 >1 р <0 >1 р >1 Р >1 р
а
С о о II г
•©< 2 •н со со 4-1 со о со Л о со XI СО Л СО XI
•V ф
В •V X X
м а; л: я 1) Фс*> 4-1 с с:
•«
•ч
.—.
4-4
"—•
С
Г—1
р
с
•ч •н
<0 Р
1 а
(0
ХЭ
II р
II
._. 4-) з
4-1
44
о
—■
х: н ё • ч см
оо
о
143
О
*
2
Л
й
ч
.1
гяе
х 5
СЗ V5?
2 <
2 Л
ей X
& «<в
и
О Ы
С.
я X
а
<1> г
X
Ж
Я га
им
’0
&. и
а
г 1 со
3 Ж
О.
>
Жга О о
2
V О,
X к р
га V со
X 2 ф
X С
га я
н р. ’О
)
«А •©< 5
•«.
■^г
II
X*
ч
ю
II
03
•ч
.—
с
■Н
•ч
.—.
-—
р
с
м
4-» ._.
X Ч-»
Ф
г В
ф ф
с р
II со
о >1
4-> СО со
-—
С
-Н я м
•V ф ф С х :
Ч-^ с с:
о
с с о р
р 03 03 со •н
С о О II 2
-Н со СО Ч-» со
1Н
--С
|—1
Р
С
•ч •н
Л я
1 а
оЗ
II 4-»
•ч
XI
II
Ч-)
4-4 .4
■—■ хз
с -к
Г—
1 03
р II
с М-1
•н
И ••
4-1
'—
с
Г—
1
р
с
•Н
м
•ч
+
+
Ч-4
•ч
-—.
ш
—
р
•• с
р ■Н
<—1 я
см а СП Си 3
03
ф р ф р ч-ц
О со 3 СО 3 ф
о 03 о 03 о ТЗ
1—1
в
а
р
0
о
& >я
(и
сх «
с Я
>С га
Я
га—
ы
я
33 га
Б, с
сЗ
Ж
а Я
12
>8 о
га
§ 'н
о
о
о •
•ч е •ч б •V В •ч я
ф -У ф
ф -V га
р 03 р 03 р 03
со ф со ф со ф X
>1 р >1 р >1 я
со XI со ХЗ со х> ?
1м
ф
Ф р 03
С
0 «0 ф
03 >1 Р
О со XI
144
я
0)
га
си
•©«
•*•
.4
•^г
1
II
ТЗ
ч
1Л
II
О
р
*—'
с
н
р
•ч
___
с
*н
•ч
г В .—.
ф ф —
с р р
II СО с
о >1 ы
я
а> р со со р
— X
н с
<—< *н р р Ф
• •ч ф ф С
«и я с: с
Я
с с О
Я р 03 03 со
Й с о о II
Я •Н со со р
с
•ч -н
V
и
+ Си
О
II р
.. р а
р
о
—
-С ш В
о
ф
р
ф р
•Н со со
г 03 >1
СО о со
*
X
я
« ё
11
._•_к. •ч •ч.
и тз и •V
•ч — \ -— +
о с о с +
<1 1—1 II 1—1 V-)
м р И Р
С
с
•Н Р
*н
—1 и |—1
01 Я <
а
а 2
Ф • ЯЗ
Ф
СО р СО р 1Ы
яз з ЯЗ з Ф
о о о о ТЗ
.-•-Ч.
Я
р
с
•н
и
а
р
з
о
б - б - б -
0) -У О) .V ф м
-Р ЯЗ Р «3 Р (О
СО Ф (О Ф со ф
>1
М
>1
М
>1 Я
со X} СО ХЗ СО X)
•ч
|
о |8
сх, ^
•ч
го
II
тз
ч.
од 5
II ф
с*- О с
II
'п
ж Р о
<и С СО
*н
Он
н
ф
с:
с
р
яЗ
"я
л с о
О
5 •Н С
с
«
•ч
ф р
•V
,-С
•н
• •ч
б ^-ч
Ф
Р р
со с
>1 м
со р
— X
я ф
ф
с
с
ЯЗ
о
с
о
СО
II
со Р
145
,—.
р о
•ч
\
с: о с тз
•—1 II гН II
р р Р р
р
•ч
-—.
р
—
1
—1
--х:
о
и
•Н
г
«л б
а
ф
со р
яз з
а о
а
Ф
со р
яз з
о о
•ч б •ч
ф
ЯЗ р яз
03 со ф со ф
яЗ >ч я >1 м
со о СО Л со X}
ф
ф р
р
с
•г|
р
с:
с
С
•ч •н
•гН
■Н
V я го я т- ! и
+ а
О «
«-Г- II р
---- р з
Р
о
•V
.—.
р
с
б
ф
р
•ч и
1 а
1
р р
з
о
р
•ч Г-Н
р
б
ф
яз яз р
•ч
ЯЗ
со ф <н со ф
м
со X) тэ со ХЗ
>1 и ф >1
со
X
X
Л
X
ч
X
•
*
X
«з -~
е* *
II
•ч
<и 2
с
Iо*Iь.
5 5
5 '
25 3 о
1§
X
«3
и:
X 2 ф
’х 2
О- **
л
♦1 -е*
•ч
•ч
•ч
,
ч •V
р
р о р
>—■ •V -- \
с о с: тэ с
Г-Н II |
—I II 1—1
р р р р 4^
с:
с
С
•*н
*н
•гН
м со я см Я
а
а
а
•
ф
ф
со р со р
р
з яз з яз з
о о о о 0
•
б •V в •V В
,У ф д: ш
ф
р
яз р яз Р
со ф со ф со
,__
-гН
г
•V ф
ю С
II II
тз О
(0
•ч
Р
Р
С
•н
в
ф
р
со
>1
со
«.
—'
я
СО и
II Ф ф
О
с с:
с с
4-» яз яз
С о о
■н со СО
,ч
•ч
V
4О
II
■
—■
р
с
м
Р
X
Ф
с
•
о
со
II
р
Р
р
-—
х: ОО
о
-и ф
•Н
со
г яЗ
со
О
>1 И
СО л
>1
СО
н
х>
>1
СО
146
•V
Р
--'
Р
С
*«н
|—1 м
а
ЯЗ •
чн р
з
ф
ТЗ о
•к
в
д: ф д ;
яз Р ш
ф
СО Ф
и >1 и
X) со л
Р
о\
Г-*
СЧ
6С
о
'О
5
1
л а
6 о
Н
о <и •V
1ю
сч 1!
ТЗ
о
1> к.
00 2
— II Ф
гг о С
1!
X
2 X ■Р О
С (/)
ж X *н
Я
*Р
я1> •ч Ф
<
со с
с
та 4-> та
а С о
•в* •Н со
,ч
,к
___
.—
,
___
С
О тз со •ч С
-—1+ —' о О
•ч
.—С о с \ с
•—
1 II г-1 тз н
с:
•г|
4-> со 4-> II 4-»
•ч
С
С (0 С
•ч *н
■Н
-гЧ ••
в —■
а)
тз я СП
м
4-» и
1 а
см а н
а
• 3
со с
о • ф
>1 м
II 4-> со 4-» ф 4-* та
со •Р -—. С
О 3 та 3 СО Р 4-1
X со
О о 0 та О ф
и а)
о
ТЗ
ф с х: со В •ч В •ч В
о
ф л: Ф м ф
с
с о .и ф и та 4-> та 4-> та
03 со •Н <п со ф СО ф СО ф
О II
та >1 и >1 м >1 я
со
со
СО
о
со
л
СО
л
СО л
р
с
б
1X)
•ч
С
О
Ч—
4->
С
•Н
м
а
4->
3
Я с2
я С4*
X 2
X з
X Щ
<и СЗ
1) та
.ч
5
X а
X н
•ч
м
н
‘Б
.
*С
Ц
лг
т
а
а
а>
та
ф
Сг>Г 5
3
ф
и
X
X
._.
и
<г 9
а X «—.
л
о» •п
л
Ж § -Г">
2 V
1
—
О
V
у
х
3 •Н 1 -о
3 •Н
•п
та сц
•ч д о
■Г1 ||
II
д
б
о
фМ щ н ф
II
н
II
сЗ нф •ч -Н
4-3 та та л 1-4 •ч •Н *ч «а
СХ, -н чСО ф
•н + — 1 иб в
&
4
1
|
>1 м
с х: 4- *М
с х: •и+ ■И •(—»
СО
•Н *н
147
л
о
*
•—
о
*
з
-о -й
Х-«3
<и о и 4-Г
в
о
*
- 8
5
5
X
&
ф
и Л ®Л3
2 •' « •* «Я
5
'-^ 2Э ч• *о «*о
2 • 2
& =
| 2
ю
О) ДЙ
сз О)
СЛ СО
3
X
а
*
л '*
§ ч
Л1 Л
* а
о
2
рО
2
а
^
2
^
2 -о
Ч
О
^
С*
а>
со
**<и
-Я
и
'Я
Ч
ф
ю
»о>
Оц
*х
а
§
5
&
<и
я
о.
X
«в
*
^а
со
1)
2
«и
11
Л
О, Ю
х
**«
X
ез
Ч •;та
'%
г
О
<и
»-<
(О - о
5
.& 'Р
3
^
ф
X
*
3
~
сл
» ’э
*
<и
•о
>>
. .,
8 « 8
2
% ^ % О дэ
Л”
I ^^
о
8
X
о>
>® 3 *
х: « 2-
I ё в§
* X
3
^
5
4
о
*
а
&
О
«1
1_г
^
э
* «2
та $
о
О)
1>
«
0)
1С
ф
2
-о
<и
ч
О
ч
Ф
* «О
о. °
® 8
я
х
5 3
Я * ,м
з
>»
,— ,
+
+
д;
+
*н
•—*
•ч. •V 1—>
см см •гН
•—<
V
V
•н м
ь
■V • ч
•V II
,— ,
•Н о
о
2
ч
II
II
-Н -V *—‘
м
— —' 1—1
-г<
4-)
■—■
о
о
С
*Н 4-1 4-4 ь
3
§
ё
&
*
X
12
X
2
&
§ а
и ^ ^ °
Й
с
148
I
§
в
и
3
1
.5
с
3
>,
4
3
-
-
-
-
гН
-
7
ГЧ
ГЧ
СЧ
■'З;
гч
С
Л
<и
3
15
ГЧ
ГЧ
ГЧ
со
и.
С
о "
•“ 1
о
гч
•*Г
ГЧ
гч
о
„
о
го
гч
гч
ГЧ
СЧ
г")
В
В
51
3
со
сч
гч
о
гч
•— 1
3
&
«-
"Н
в
|
8
в
со
со
сч
<—
сч
тГ
ГЧ
П
со
<и
>_
В
ц
со
г*
"В
"3
_ ,
о
гч
о
в
е
3
VI
Э
СО
о
—
х
X
X
о
г>
о
г>
*
см
+
см
+
ч
X
X
'х
4-»
|—1
’Е
вв
О
<о
2
и
се
о ,
•в *
се
2
2
к,
&
о
&Н
С
со
ф
со
3
X
се
кц
со
Сп
с
-н
&
•—1 И
Л
ГС 4-»
се СО
о
г—
>ч
__ _
см
+
см
*
1
X
+
X
о
8
1
к
X
X
'ас
я
4->
’Е
X
'—(
3
СО
ф
м
о
2
и
се
&-
•&
се
3
2
се
го
3
г
ее
&
&
из
X
КЗ
О
си
С
г-н
"и
со
СП
с
•н
и
4->
со
.ч
’Е
X
<и
2
и
се
О,
•© «
ее
2
2
се
&
О
Си
С
гЧ
+
СМ
+
6
3
СО
ГО
3
X
В
&
•—•
кл
X
се
С1
II
СО
СП
с
*«ч
И
-р
со
о
0>
*
■^г
гЧ
+
см
1
ж
X
'X
+
г»
5
и
се
ё
3
со
&
-0 4
1|
со
ее
2
2
се
со
3
X
се
&
о
&
•г)
►Л
X
ее
м
4->
со
5 *
с
ГО
СП
с
.2
о
V
*
м
ее
о
4
о
ю
00
+
Г-
+
4-»
С
р
1
X
см
\
ш
<*>
о
о
X
"х
с^X
И
X
и
«
и
4>
Я
С
•Н
*С5
с,
о ,
2
щ
2
X
Н
...
о
н
II
4-»
ее
2
2
се
со
3
С
X
о
во
е
•'3-
се
X
се
с
-«ч
я
0,
о
+
ч4-»
с
4-»
а
4->
с:
•гЧ
м
•н
Оч
•н
м
а
4_)
э
о
.р
4_)
4_*
Р
О
Р
О
Р
0
е
ф
4-»
со
>1
со
е
ф
4->
СО
>1
СО
4->
СО
>.
СО
И
а
а ,
4-)
Р
О
•
а
о
4-»
с
•н
•Ч
—
г
г—
1
149
4->
С
Р
О
О
0
о
о
о
<-•
•—<
+
4^
С
+
4->
С
4-)
с
*«ч
4->
еX
о
2
и
се
&
»© <
и
+
4^
С
э
0
о
+
+
б
В
в
Ф
ф
4-1
(0
>1
со
ф
4-)
СО
>1
СО
•к
«V
—
г
-
-
-
1]
т
N
«л
1
I
«л
<=>
сч
г^ Г
,
N0
ГГ
«л
ь
к.
•л
т
X
т
>*
„
„
•л
«л
сч
Ра
ь
го
о "
?
•л
X
!к
о
к ;
N
N
V©
«л Г
СЧ
II
X
го
о
го
Л
5
с_>
л
X
Я 1
СЧ
II
сч"
*гГ
X
!к
X
■|
•ч
ю
11
4->
и
«я
о .
ев
5
2
(Я
оо
3
г
сз
е*
о
Сч
Б
—
>Д
X
<я
С
р
ч
-
•
+
4^
с
+
-р
с:
Р
р
о
о
о
X
Р
с:
*н
а
а
-и
о
о
е
0)
4-»
со
>1
со
с
4-»
р
О
•н
1
1
4->
с
•Н
С
р
4->
,
N
ч.
о
!к
N
-
X
о
м
—'
=
0
в
ф
и
•ч
со
>1
СО
+
4->
с
3
О
О
•V
___
и
а
р
о
о
1
1
4->
с
*н
я
а
4^
С
•н
м
а
4-*
С
-н
м
а,
р
Р
о
О
•
г
4-1
б
а>
4-*
СО
>1
СО
•ч
б
а>
4->
(О
>1
СО
X
о
•ч
_____
с
4-1
X
А
+
4->
С
Р
0
о
4.3
3
о
б
ф
4-1
СО
>.
СО
•г*
—-
•Ч
.— .
■Ч
.—»
•ч
.—.
X
+
г
N
+
г
>1
+
г
II
X
г
II
N
Г
4-»
4-3
С
-Н
я
а
С
X
•Н
и
р.
03
5
3
*■
г
3
х
«Я
со
3
X
га
Ё
1
еЯ
•ч
гН
II
X
•ч
гН
1
+
4“
X
II
N
4-»
С
•Н
4-*
С
*Н
Г"
чо
150
а
4-*
Р
О
4-)
3
о
в
ф
б
4-*
(0
>.
СО
4->
СО
>1
СО
ф
.2
"В
II
п
С
2
3?
4-»
С
ж
3
о.
га
ч
3
03
т
«в
•-9
X
м
03
СО
3
X
га
&
N
>>
•ч
«—1
II
>1
X
ев
4-)
С
•Н
•ч
сН
1
>,
+
+
II
N
4-»
П
-Н
ОО
•Н
я
а
•
4->
3
О
б
а)
4->
СО
>1
СО
*ч
—V
N
+
г
II
N
С
4-1
С
•Н
И
а
4->
р
о
б
а>
4-1
СО
>1
СО
■'З'
II
N
N
СЧ
я
1
ч
й
1
К.
II
х
5
.§
к
«
40
И,
со
о
к
INI
<4
к
II
X
'О
Е
II
X
•ч
х
"и "и
’в
<п
2ь
>1
а?
Р
С
х
3
о,
сЗ
Я
•V
•н
и
о,
1 4-»
>» 0
•ч
гН
•V
СЧ
и
II
>1
Р
с
•Н
1
о
II
N
й
Р
С
•Н
ф
р
СП
>1
ся
N
.5
а
2
X
с 3
х
-И
2
р,
а СЗ
5
4-» 3
Э 5
О та
?
е 2X
ф
«В
р
Л
со N
>1
со
х'
•ч ***
N
+
.4
II
N
+
+
X
+
II
X
>1 N
+
+
5
М
С
Р
•ч
гН
+
со
»Ч
3 Ш
Ж II
8
X
►
а Рс
X
Я •Н
1—■
1
1
Р
4->
з
о о
р
_ __
Ё
6
х:
X
II
N
р
Р
С
•н
Я
а
4-»
с с
•Н •н
м я
а а
Ф
р
СО
СО
о
—гН
ё
о
д?
•И
ф
гО >1 м
СО о со л
о
р
ф
Р
р
•ч
..
л:
1
1
-р
с
•Н
••
(N1 а
ф 4>
СО О
03 о
с >. >1
со СО
•Н
151
ф
0) р
со со
в
ф
р
со
>1
со
•ч
.—-
—
.X
,х
р
го
\
•ч
.—.
р
с:
с
*н
-н
И р
1Л а г—1 сь
ф р (0 р
со 3 4-4 3
ЯЗ о ф о
о
V
•ч е •
Ч е
ф .X ф
(0 р аЗ р
ф со ф со
м >1 и >1
л со Л со
* .*
§ а " -Ё, 1
1 *
а
5
§ О
г5с- ю
ф§
2 мсв
•С
х
С
2
§ 2
* э
ГО ГЧ
*—1 тГ
I 3
ф
ю
О
* А
X
й о
х о* ©
^
И
2. *
н 2 5
■§:
5
<- .5
р
5 «
Е. х
из
3
сх
ев
1
§
*
3
«
о
-С
Р
О «
*
§ я
в. Я
о я
11
.Й ^
О- о ,
^ н Э =
X
о я
3 *о Л
Я
* 2
2 ^
<и р
I
4>
X
.*
1 * 8 .1
В в >-
«о «=1
Р-
т
2 X
8
% *о. 83 1 Я
«г
г >И
I
X
<о
н
2
г»
X
X
О,
*=(
«=:
о
ш
152
2
X
V
'и тэ
Т!
О) о
§ I
«я
о,
*4»-• >
>
| 3
<«_, *2
о 2
сл
3 5
& лN
о
° ^
о
сч
_о
"аЗ
л
со N
<Г* «0
с
• 5 о^ 2
я 2 ^
I ■§■ §
5 2
О
О
=? *
% и и
н
С
О
Л
Р
О
X
ф
р
тз
с
<4-1
•Н
о г
Р
а
со
•
X
ф 01 •—
—
1С
о ■
X
—
1
(П ГО <
.5
м О Р
с
р со С
•н
си
ф а>
-С
гС и
и
.
л
н р
и,
р
■е*
Оа
1| С
СЯ
со •Н о •».
2
Рм б —
СЯ я Г
С) а)
С
со р *р& н •н
И с С
О
О
См Р си >. ■—
и я СО р СО 44
._
а-»
*
ф
4-»
х:
ж
со
со
+
+
___
СП
см
-—
СП
С
<ч
153
т
см
«■—о>
с
-Н
*н
р
СО
р
Л
X*
м
О'.
СГ\
<м
м
со
2
со
СО
3
(0
СО
р
<1
X
X
с
г-Н
,3
Р
С
Е
к
•н
1)
м
2
а
и
•о
»н
м
о
:*
о
гН
гН
ф
х:
га
«V р
___ з *©<
"и
«Я
40 0
р
2 с—
см
V. е 2 X Сп
га
О
ф
& С
— р
& н •н
СП со О <о Н
с >1
<и Р
•Н со и
X СО
См
5
ф
с
н
Ф
и
•V
(0
р
н
ф
ф
р
'
44 44
44 44
0
со
ф
х:
с
*.
-- ---------------
т
Р
п
с
со
р
•
со
а
сп СП ф
с
•н
и
а
со
•н с:
м •*н
со
к.
К
5
«3
с
®с
^
I
о
О
5 ^'С .Яй
«•» Ъ
Л*
с.
а. ..
. Г
^ 5
^
8
а
а
в
8
Б
5
«о
Л
I41? •
I
о
О
^ 1
5 в
5»«
-Э 53
-с>
■^
±
т
1-5
а 3
1Г
<5
^С.
* ^
5* ^3
3 3
ч»
>в
а
<<
а
! €
'31
й
< 2!
0 ^
°з ^ О 1 -2
н
а й.
-С)
Оч
а
Ъ
ч+ -
■ч>,
~ 8: а
5 <Ь
§ ^
ц - »
$ - 5
«•
•*
*
5? 5 ^
I
&
«о
Г
Ьс
а> *ч.
•2 •*»
# |
г®
ьз
$
а
5? <зи? -Оч
^С
!Г
а
з
II
2? ^ <В
•й
Г»
Ов
о
^ а
ч>
§
+'
*=
+
•-
й 5
2 *.
*> 1«гР
И
ь.
»3
^
*
йф ^
.5
С
к!
5>
% I
М
«•5
$
5>
.-
!
к
е
и
§ ^
■Й .5
5!?
*
^
*■
и,
о
ю
5 «
го
6 3 сго 1
-р ‘ 5
° 3 со
ф
а)
< ж
сс
д
ч
щ
Д
и
'н
н
н
II X
со га
X
1|
С
I
|1 го § X
Р
•*
X
СЛ
3 и-1
о
2
С
'Ч к
о- с
•н
о
■5 *
^1 ТО *
1_|
со
^ Я
в К
га
ей
1
/1 й и иа Й
а,
в о
5
2
«И о
О
щ
Ш
О ю
•*
-Р
С
а
о
о
ё
а>
4->
со
>1
сл
5
1
&1
га
&
& -А
X
2 с4п о А
* §
5 В
*се с;
§
г- 1^>
СЗ
О
С-
со
^ Ь
.2 г
3
ю
го о §
° 3 §
05 С И
<и ._
.§
» 8
10 ^х *га
-Н
га е*
5 *
р
о> <У
с
* X
о к *
со о
з:
5
4--> ^
СЛ ®
О. X
м
с
ф
4->
е
* -I
и II
ЩД
154
И
№
Щ—
II
X
5
^Го
>
с
С
-н
^
л
5
^
Н
°
Щ
Ж
Я
2
*л
о
о
«О
С
^*т}
Ь. Я
* «3
й
С
^
«и о
(Г) Ю
о
о
о
о
I?
I«с, ^с-
о
о
г
■И *
о
о
о
а
о
3 4
1
Г"
о
»
О 4
Iг л
Р
О
С)
С
о Ф
л:
р
р
«2
св
Н
«=:
§
<п
г?
XI
р о
„ зг X
м р
лн 2 X
о х
о
X*
•о 4-1 * 3 I
о
><|) о ю
с р
8
•V 02
«и
Р
«н о
5 Б я;
II
С
ш ■Н
р
с
1
I
«3 о
(1) о -гН
-Н •гЧ р
5
00
ш <0
I *& "
>1 •н ь
р м
со
О с С)
1 ш
г> а) 0
| 2 с
и
я 0 с
Щ р сг •г|
С х 'и
01
С
-н
X}
'—■
Я
г
ч
с
X
ч ~
1—1
X
- О
р
н
о о •ч с
33
о <—1 1-1 •н
<и
о о II я
о Г V и
и
<я 01) г
ч
о. с *-»-' г XV) р
и. II <
—1
«3 С/> .—■ гН •ч о
Ж О - •—> о
см
X >1 о II е
и г
Л а>
>5 е5 3
О
2 5 3
+
+
Ё§
М й
р
о
в
•ч ф
С) р
1 со
.и >1
н со
тэ
^
<я
в
X
~X
12
2
2
п
с
II
тз
'
с
»и 21
р
О
02
^
П
г—1
о
«
л
1
—'
>1
И
•ч
ч. Г
г <—1
I-1 О
О <—1
о о
о г
г
о
<и
*
V
н т
ч
р
N § К
о
с г р СО
и ■Н
о с >1
,°г
с
-гН
С
и С
К
ег
З
Ш Ыи
а
155
X
ЛЛ гН
•Н
СО
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о •К
=
ч г
«и
г г—
1
гН О
о 1—1
1
о о
ж
о г
ч
с
яг
«к. ш
'х
- о
о о
о «—1
о о •ч
о с со
со
с
ч II •V
о,
Е Х5 Хл
II тН
II
л
■—> I—
1 •» +
1—* О I—
1 ХЗ
1 ■
>1 О II •ч
г л н
03 V
II
о
я с: г р V
о,
р ■Н О с V
л 1—1 -н Л
С
V
и—
д
>1
03
с
*н
л
—■
с
1—1
р
с:
•Н
я
а
р
р
о
о
г
ч.
г
гН
О
о
о
С
ч
Г
о
о
О
О
о
(и
*
С
л
X
ж
Е
л
1>
2
Е
со
Си
<0
о
2
В
са
0)
Р
Ег
СО «V о
>1 — О,
СО г— С
~
С'X
н
а>
о
X
1!
.—.
•—•
СП >.
С Я
•<н 05
Н С
Р •Н
со Л
О
г
ч
г
гН
О
*—1
О
г
V.
~
•ч
”^Г
II
—
03
•ч
гН
II
V
V
О
•ч
см
II
о
ч
О
о
«—1
о •ч
г
V. с
г гН
I-1 г—
1
I—
1 т-•
О о со
о г II
“
ч. 01
ч г
с О -и
о I—1 С
т—1 т—
1 •гЧ
156
,—,
03
>1
и
03
с
-Н
Л
—Р
С
•Н
а
,—,
о
--->1
и
03
с
•н
Л
-—
р
с:
•Н
и
а
р
р
р
р
о
о
В
•ч ф
о р
II со
< >1
(Й СО
В
а>
со
>1
со
р
•V
©
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
О о
о г
;
о
_**
V
т
—1
*
гН о
о гЧ
о о
X
»—1
о г
г
ч,
X
II
ч г
Л
■"Г
3
-*
- о
л
о
о
в
л
X
о тН
о о •ч •Ч
5
о г - 00
и
га оо II
См с
5 «н
•ч
-О4 '5 II Г-Н н Х> XX
св СГ) ,—1 1—
ч
гН
1
1
-р о О ■^т пЗ
2
2
>1 о г II II
сС
«3 о
я г
н
& и (0 г V. г
О 4-> Р
С и. с
с. ■V •Н О Г—
1 С С
С X л (—1 тН •Н •Н
,—,
XX
>1
Я
03
с
•Н
хх
—'
-р
а
-Н
и
о,
р
р
г— 1
о
>1
и
пз
с
•Н
л
■*—
'
р
с:
•г|
и
а
р
о
0
В
О)
В
р
со
>.
со -
си
(0
>1
СО ‘ V
р
о
о
г
,**•
гН
О
о
о
г
«.
г
о
о
о
о
г
0
б
1
X
X
"ж
.X
§—
а)
2
и
сс
Сч
•©<
со
%
1
03
&
О
а.
С
с4X
Й
н
и
<и
X
С
*н
Я
р
со
о
с
___
•ч
см
II
»—1
Л
о
Л
«-4
ПЗ
О
•ч
г
«—1
с
II
О
V
О
V
I—1
XX
О •ч •ч
с *•*“« см
ч. с II
г н XX •ч
(О
II гН 1—1
ч <
1—• гН н
■—I О о ко XX
>. о г 1! II
ч ПЗ о
и ~
(0 ч г
с г о Р р
-н О н С С
XX гН гН •Н -Н
157
ч
1—1
(0
>1
и
аз
с:
-н
—
р
С
*Г“|
м
а
•
р
3
о
в
__
<—1
о
>1
я
<0
с
•Н
л
—'
р
с
•Н
я
а
р
р
0
В
ф
а>
р
со
со
>1
>1
СО •V со
р
-
1
1
1
.
О
О
о
•—«
о
о
о
©
о
*“*
о
о
о
о
о
о
о
о
о
г—
4
о
о
о
о
о
о
о
|
г—
Н
1—4
о
Г_|
о
о
о
о
о
©
о
о
о
о
о
о
*^-Г
,_,
•—1
о
о
»—
н
о
г—
<
1
о
I—<
•—<
г—
.
о
,
—4
о
о
о
X
'в
X
<и
5?
и
ез
П|
•хт1
СО
С4X
5?
н
& 4
О г,>
0)
&
и X
О о
О г
г
V
VГ ГН1
(—1 О
О 1—1
о О
о г
С -ч
к Г о
О о
о «—1
о о о с
с
«к с
Г *-*
II (—1 гН
.—. н г—
)
'—• о
О
СП >1 о Г
С и С •Н ГС
:
м с Г О
Р *н о гН
СО хз гН 1
-I
г-«
*"Ч
о
о
о
о
•—
о
о
5:
н
а
X
-
о
о
о
Г—
о
_
•V
+
+
ГС
•ч
сч
л
л
ГС
II
хз
*ч
хз
ч.
"«Г
II
ГС
4->
с
-Н
1
—»
ГС
*—*
>1
м
ГС
с
■н
хз
—
р
с
■И
И
а
Р
н
ГС
а
-Н
хз
-—
р
с
•н
р
о
р
о
в
в
ф
ф
г— 1
хз
'—1
а
•
Р
р
Р
со
С
0
>1
>1
со •V СО *Ч
о
8
н
л
X
X
"х
1
X
«и
и
СЗ
Си
-©*
СО
2
X с*X
сЗ р
н
<
с и
А в
с X
ч г
г о
о г—1
1-1 г-Н
о о
о г
2
ч.
г
г гН
гН о
о н
о о
о г
с
ч.
V. г
” о
•ч
о о
хз
о I—1
о о •Ч ч
V©
о г
Ч с II
СП г
г гН ГС
с
■н II н 1—1
м .—, I—1 I—4 р
р ‘—■ о о с
со со о - •н
V©
гг—4
158
•ч •ч
,—,
,—, 1
—1
ГС XI
со со
1
—• '—
р р
с с
•н •гН
•ч
л
ГС
II
хз
•ч а а
+
+ р р
ГС р р
о
•ч
см
1
ГС
II
л
о
в
в
ф ф
р
со
>1
со
р
со
>1
со
г о
—I
о X
Г-1 н
о о
о -
,ро
з*'
с
Й
X
X
•5
(X
2
и
сС
&4
•©
ез
5
2 с—
сп
сЗ X
г» с
-н
& н
а
>
о
я
<и р
с X со
оо
т-"
т—1
о
гН
о
■
Ч
о
о
г-4
о
Ч
г
II н
гН
--1 о
со о
г
гН
о
о
о
с
Ч.
•
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
•ч
*-*
о
о
О*
о
о
=
с
«н
р
с
•V
ГО
СЛ
о.
ХЗ •ч р •©*
XI
V — о со
V©
II
03
03
II
В
о си
II —'
о
о
о
о
2
2 < о> =
с —
-н II
1—1
р
е*
и ^
н р р 0) о
р “
о
с с >1 о,
Г
* н •Н СО с
со СО
(
н
I
и
а
г
о
о
О
О
«. оз о
о
О
о
Г
О
о
<-»
О -V
г —
хз л р
+
ч 0
3о
М
Э
СР = ч = II II в
) й)
С ^ г тН 03 т
ХЗ ХЗ
+ о
СО
Р
с
•н
я
а
о
о
о
I
03
а
II
•ч
л
о
о
о
•Н
Я
о
о
со
со
В
<1)
Р
со
>1
со
-Н
VI
I) н
159
н
г—* <—I гН
р ^ О
со со о
О
г
р
с
р
с
р
со
:>со
к
‘5
§
§
С4-
э &
и ю
св
со
5
&^
1 1
II
I я
й
з -г?е
я
к
я
§
я
5
ч
-~
31
I
^
=?
СО
Я
«
Я
о
и
я а 15
>» §
^
&
Я
У
* Э
X
я
у5
г.
•§
•"О
2
^ ,—
(П
• 9-, С
*я 5 « ^
5 Л
^ =
-5
я
я
я
я
I
X
5
•3
и
•• *
ч
§
«
«>
.5.
Я
х
а
я
я
я
я
я
я
Я в
я
"I
&
С
•гЧ
=*
я
а
со
<о
Я
Ч
х:
э
I
о
тз
я
е=:
СО
я
я
я
я
я
ев
^ ^
1)
я
О
ГЯ
^
я
к .• - —■
я о
>
Я <и
^
л я
р
си о
**
н 5
с
в
я ^
03
а)
и
Л
0)
3
с
я
я
я
я
5 Й*
Ч
1 §5■
1 1 а I Г
* я
я я I I I
'пг а
&1
§ ~
.и- §
§ ? о а 3.
к я
о я I ■
« *
Ч Н
Т7
«и яЛ ГЯ
_с
«ч
С
к
.и
г ЯX
у
§ §
Ё1
§ I
----ж
1—
1
?г
я К
о си
ес «>
1 Н
я
5
та
•5 §
<
иЯ
д л
я 5
я
8 •=
о.
ч н
^
Я
§
5
л
*
•гН
+->
с
о
о
А
и.
а
к
03
2
2
& &
я а
4 я
в
з
§
я
_ л
Я
§•
Ё
&
I
>.
ч
а
3
*
5
X
Я
X
СЗ
С
сЗ
2
Я
8
*
и
*Г ’Е*
3 л
3 §
& 3
^
Я
€
5
Я из
° &
Я 3
о а
4-1 *
160
Я
3
^
^
а
ю
40
00
»о
161
40
о пер а то р ы ?
СП
V©
о пер а то р ы ?
о пер а то р л а рд ы н
д е кре м ен т
Келес]
о пер а то р ы ?
белш
кай сы сы
кай сы сы
м енииктеу
кай сы сы
кайсы сы
белум ен
о пер а то р л а рд ы н
инкрем ент
Келеа
о пер а то р ы ?
бойы нш а
1о п е р а т о р л а р д ы н
м одуль
Келес
кай сы сы
о пер а то р ы ?
о пер а то р л а рд ы н
м енииктеу
Келеа
м енииктеу
кай сы сы
о пер а то р ы ?
1о п е р а т о р л а р д ы н
а за й ты п
Келес
в
о пер а то р л а рд ы н
л
С
гЧ
р
«
м
а
-Р
а
о
м енииктеу
-
л
л
*
СП
+
•
<
X
О
II
«
ТГ
—
СЧ
+
II
1
•
II
II
О4
-*!
+
+
+
1
1
—^
и
+
+1
2?
V
V
40
II
+
II1
4
II
0х
+
4•
-
164
т
*
<0
II
Д
■
р
с
.н
гн
+ \
.н X!
и и
т о
косы п
-
162
®
I
я -м -м т
■§ с с >
ж *н -н со
*»
*
в
Ь
3
О,
^
со
Келеа
3
д
5
0*
“
5
160
ем ес?
кай сы сы
кайсы сы
о пер а то р
1о п е р а т о р л а р д ы н
а ри ф м е тика л ы к
Келес
ем ес?
§
§
3
&
0
•с
Ё
5
с
«
6
■в*
га
2
1
Я
&
о
а.
С
!
ч ю
X
щ
X
X
еа
с
159
х
п
а> о
157
* Я
о *г
1> .=
о пер а то р л а рд ы н
^ ’§
6 ^Ф
С
о к
л
ь 6
р3
С(
о ператор
о* о-
Келеа
2
4
8*
5
битпк
X
-
%%
Оч
ю
-
1
+
+
V©
в4
II
II
1
N°
1
1
1
1
ГО ГЧ — тг
<*
■2
<а
ь
«
•гг го ГЧ —'
в е*
5
й
*I
_
з
§
§
Ю
ц,
В
§• р
••. 4->
•о С
о. 2
•в-
-—.
<0
С^3
+ Н
03 Я
на
«о
- р
« 5 л О
2 3 —»
II В
1 сз
“ Ю
га
0)
*ч
©
е- я 4-> С*О-> V
||
° «
С >1 \
с I Н СО (С
3
аи
4->
С
см
-н
я
II и
к
V
га
•V
4->
V
03
р
и
н
& II
Л
01
4->
С
*
XI
н
3
X
с
г.
а
Я
га
и.
1
1
5
ч <>•
- з
•н
ГО
В
Ф
СО
4-*
СО
+
II
ГО
>1
со
40
162
•Н
О
>
я
о (0
4^ сл II
а . «о го с С
•О и.
4-) •Н
ж
К
) я 4->
2
со 0
4-> с
О СП •гЧ
*
•н ■—- —'
& В Г-Н с
л •Н Я
О- * Р го о
с
и а в 4-1
3
3
•н
га I-
с:
.—. •*. с
•— < о 1
—1
СО Л 4-)
СП с: с
•н
я
а
§
2
си
о
с^3
С*
га
м
о
с
1—1
4->
С •Ч.
•
ч
Ф
с
ж 3 СО ф •х. г|
V 3 1—1
р л я
2 а»
и
а
X ГО и
га
44 4->
О- га II II
4-> "0“
03 XX
р
Е
га
о
га
2
с с
& 03 03
В 2 С
Ф га П ф ф
4-) В* .5 *—1 гН
СО о )5 о о
>1 Си > о о
СО С 1
X XX XX
03
II 4->
о р
о
с •
03
0)
е
ф
1
—1 4-»
о СО
о >1
XX СО
«
о
о
VI
—
<и
«я г
Гсо2 <о
&
1>
5
о
5
"О
со
ш
II
+
II
с
С
ГО
го
ф
гН
Э 3
Ф
Г—
I
о
о
л
О
о
X)
со
и гн
р
Л
о
о
Л
2 в)
э "
й
«_»
«в я* ц
го
II
2 II
X л
СЗ 5
2
9
О
Ф
4->
&
т 5
из
л
ф
II >1 3о- 5« °°
"О И Е * Л
ГО СО
с
го
ф
>—)
о
о
д
с
•н
и
о*
го
О, сЗ
•в* к. гIIо
о
•V с
Ф го
О Ф
го
с- ®
3 1
—
1
з 8
с:
С5
ф
3
м
с
го
Ф
о л
И О И
4-»
Л
лI 5
Ш
о
•н <
Л
1 «Н
«
>
§
2 л
ТЗ со
163
н
о
4->
•* с
Ф го о
<
3
о
ё
Ф
4->
ГО «0
II
ТЗ
>1
«л
X
Р
(С
II°
N
о4
2
*
'х
—
9
1 .&
а: Э
я ф
х К
з
3
= г
*О д
я. 2
Г
5 С-. сз
* § ^ V О
ю Р »
5 8. х \о
л
X
X
3
|
&
г
си
«
С
О
п
Ъ6
X
X
3
«3.
&
х
X
л
с
Ч
го
Ч
X
3
си
о
V
х
С
03
^
3
9
^
&
Ь
О)
<-Н
0
о
хз
«5 ф
со
% «Э Г-Н
X 03
ё.'й иГО
0 Й о,
К
& &
о •©«
н СО
с- О
л>- го
3
р
2о
о 1 | г
Ь о о
&
4) о
4 О) Я
« 2
о л и с
4-1
ГО II
ь.
^
(С
с
ф
—1
В <
«в оо
8 хз
.*
&
<* 03 (1)
3
м
р
II
хз
X
ГО
X
X
оЗ
и.
5
е з сX 3
3 д
о~ 03
о си
.„И и.
Ё
3
Да
в
4)
Л •и
и X
03
Си л
•в* и.
X
го го
2 &
х
1
03 о
•к
__ _
С
03
хз •«.
Ф
Г—
1
о
—"
03 ■
0
0
с
— 1—1
ХЗ
.—* р
•%
.
хз с
Ф
1-а •н
со
1—1
03
—. а
03
-—*м
II р
II
03
О а
о
с
а
03
03 в
ф
ф ф
'—1 р & X н
о со О ж о
О > 1 Си о О
ХЗ
хз СО С
164
и
О
II
сл
с —03 СП
Ф -гН
с:
О
0
хз
•ч
Д
03
II
о
н
р
с
-н
а
•
р
3
о
•ч.
с
ф 03 ё
о а; ф
и •—1 р
р
О со
н 0 >1
хз хз со
2
IЖ IА
ч си
3 о
8
ч ^
г=:
“ 3
о
*
я
я
и
«=:
>«
о-
>я
П
<и
&-
о
«
Ч
_
с*
я 3
§
Ч
с
О
ч; С**• <-1
* о
я « Я 4>
2 2 33 2
(Я
«
& *
ч
с^
О-
л
I
си
О)
8
Й й-
1-0
о С
_О
._
о
Я
°
*
Я
Оч^••_•
о
Я
§ г 8 3
*
^ 3 А Й
3 §
о. §
с
0 §■
■—I
М
3
и <и
С
•Н
м
а
& 3
а, й я 1 |
п &
Н
сч.
ё й
®ё
4-»
со
и
И
& <^Д Д
•В*
я
я
-
-М
э
в _
•*И 2
й
ё
о
2 О, гЧ
^
й
В
« г-Н ф
8*=: к
& 8- & * 2 + 4-*
я
« & & о. и с II >1
^ я я С и -н Л со
ЯЗ
165
СО
«•н х>
Зуз^ет. ои4: . ргл.п(;1 п (а) ;
2
IоI
IоI
<и
2
Г
.о
<*-•
II
II
,о
II
-о
Ж
«с
№
X
Л
Ь.
С
Ч
ПЗ
ф
Е( с^- гН
X 2
гт( О
с
о
Он О- о
о
л
.** л •V
В )
Ё 2 0
со
5 а) г-4
и 0
(0
«3 X 4-1
0—
-1
со II
1
1
.
Нгг
XО 03
СО С
5 & с
пЗ
сГ;о
Ф
Б" X |—)
О « О
о, и о
С
л
•к
•ч
ф
Р
М
4-)
II
Л
•ч
л
СЗ
оз
II
о
с
(15
0)
•■Н
О
о
хэ
о
+
г
II
О
с
—*
р
С
•Н
я
а
Р
р
о
В
ф
5
+
г
II
Л
Г
—
Р
С
*н
м
а
4-)
р
о
б
ф
Р р
СО со
>1 >1
СП сп
X со
со и
В
га
С
и.О &
л Г)
с* 2
X о
2 2
а. о
о <2
._4 га
ё
ВЦ X
4) 2
и 4
со сх
О- н
'0 ' с
со га
2 со
2
со
& X
О 5
ч*О. 15).
С Ж
X
X
с
ю
ф
•—1
о
о
с
03
ф
1—1
о
о
X)
Л
Л
В
)Х
ев
С
2
а
•Ч
ф
со
1—1
03
4-4
II
03
с:
03
ф
|—4
О
О
•ч
XX
•V
ф
р
я
4->
И
03
II
о
с
03
ф
Г-Н
о
о
XX XX XX
•Ч
о
<
03
II
тэ
._,
03
+
а
оз
>
—'
с
■
—1
-и
С
•Н
•ч и
л
а
II 4->
ф Р
О
с,
03 б
ф ф
1—1 4-»
о со
о >,
XI СП
166
XI
+
“н
Л
’—’
с
1—1
-Р
с
-Н
Я
а
р
р
о
в
ф
,—. _
._
о Т5 ф
+ + +
"м *11 "и
о "О ф
• - — — -—
с С с
4
1—1 «-ч г—
р р Р
с с: С
*н •Н •н
и м
а а а
р р р
з з р
о 0 о
е е В
ф
ф
ф
к со
га и*
X
X §
е
СО &
1 Л
2
В о
2
2 о
л
о жга
Ё
2
и
га
Яг.
сО
2
Г
>
га
и!
X
2
сх
га
н
□
га
га
4-> р р р & х
СО со со со О зЗ
>1 >1 >1 >.
СП СП СП СП а *
«V
Ф
01
|—1
05
4-4
II
03
V*а С
ас 03
СО ф
с *—
4
X О
2 о
а л
•ч
ф •ч •ч
р XI о
—
ч
■р 03 03
II II II
XI о тз
С с с
03 03 03
ф ф ф
<—1 <—1 г—
4
О о о
о о о
л л л
ф
ф
Р
р
Р
р
и
и
тз
ф
со
Г-Н
та
«4-»
II
т
а
<
та
ф
со
•—1
та
ч-1
<1
-О
а>
2
га
с С
—1
«-Н Г-Н 1
р р р р
с с с: с
С с
о
та В
ф
р
со
>1
сл
ф
'—1
о
о
хз
о
о
о
В 6 В
ф ф ф
р р р
со со со
ф
-1
1
О
0
XI
«з.
а
с: ’Е
им
•н •н •Н *н •*Н
■ч й м м и и
а а а и
га
й
II р р р р -р •©*
ф р р 3 р р
с
с
та
3
о
3
о а а
о
Р
и
р
С _
4-1
и
тз
о
о
& X
О
& «и
С
ф
со
ф
СО
та
со
ф
•—I
та
4-1
р
м
р
II
тз
1!
тз
<
о
С
н
та
а та СО
га ф Г-Н
с 1-1 та
О 4Н
2
о н
3 хз XI
II II II II II о
та XX о ТЗ Ф XI
С
та •V г с с = ш тз
г-Н 4 С С с С С Ф
1 Г*Н 1—
1 «”Н •—1 Р
О о •—
о
хз
•ч
XI
<
та
н
о
га га ►
•ч
0
в с: ф с
га
2
В га
ф
р
со
>1 >1 >1 >.
сл сл сл сл
Ф
X
3
Сч
си
Н
и
о
та
та XX о тз ф ф
+ + + + + гН
г г г г :
о
с си о
1
—1 о
р
р
р
н
ХЗ
та
-
3 Xи.
та XX о тз ф ж
+
+ + + +
с
З га
г
ц &
у 1| “и II
КЗ л
н
и
гН
та
4-1
II
тз
р
II
о Т5 ф и
с с г
X
ф
та
4-1
«—1
XI
«-а
та
та Д
ф
со
«—1
Ф
Р
м
Р
г
Р
н
о
ф
ж
СЗ га
ф
м
р
II
тз
<
ТЗ
н
т
а
р
V
ф
СО
г-Н
та
4-1
1
1
тз
<
тз
та
ф
•—)
о
о
хз
II Р
ф С
•н
с и
та а
ф
Г-Н
0
р
р
О о
XX
В
о ф
— р
та СО
и >1
тз сл
Р и
С р
& 3
-Н •Н •гН -Н и ю
5
та
*н М
а а а а
« “5
с, ё *
та о дг
р
р
р
р
р
р
а ф ю В
р
—1
о о о о ■
• о ф а
В В В В о СО СО
ф ф ф ф XI ^ Ё
р р р р
Он Ц
со со со со Си
Л»
^_1
>1 >1 >1 >1
к 8
сл сл сл сл Ш XX
^ щ тз
Р
С
167
р
а
5
'В,
а>
ю
р
с
X
X
о
ф
XX
Р
& V
щ тз
3
е*
а.
&
*
Ф
3.
н
II
л
р
ф
3
*н
р
<
(О
О)
со
I—I
ГС
4-1
II
ГС
л
ГС
ГС
ЧН
л
СЗ
—
•о
1/)
9
а-
с
г-Н
Р
С
-н
ОР
ГС
II
'О
сС
Iев
I
&
а
с
3
<и
Ж
ез
и.
&
л
Я
«
Р
С
а
р
гН
II
ГС
+
+
Т5
II
Ф
р Р
С С
•Н
•н
з
о
В
ф
§
Я
3
о
<и
и
СЗ
и,
•в*
СЗ
2
2
сЗ
о3
э
(/ )
и
ГС
а* тз
3
р
а
с
•Н
я
.ч
л
и.
•ч. 1
(О
1
сз
н
тэ
е-
л
& я
У) О «
>1 Л
р
,_
,ч
00
\
ГС
II
—'
с
1—1
р
с
•н
м
04
р
3
о
К
Ч
ее
я 3
3 §
§•!
Ё 3
|
и
«
ес Ж
Л
2
II II а л
ГС ф ф
р &
со
р р
с с
*«н
*н
о
>1
со &
•к
у-Ч
'—
со
X*
ГС
•V Р
ТЗ 3
ГС 1 О
2 1 •
II II й
1П
см
т
—
•
1
II
-V
х:
тз
Ф
р
с
р
Р
р
Ф
р
со
с С >1
-гН -Н т) со
о
о
<4
168
с
«-Н
р
с
■Н
04
Такы р ы п тар га арналган тест у л п л е р !
К о лд ан ы лган н е п з п эдебиеттер Т131М1
1. Кнут
Д.Э..
Искусство
программирования.
Том
1.
Основные
алгоритмы. Пер. с англ. - Изд. Вильямс, 2005
2. Ш илдт Г. .(а\’а: руководство для начинающих. М , СПб,.Киев, 2009.
3. Лафоре Р.
Объектно-ориентированное программирование в С++.
Классика Сотри1ег Заепсе. 4-е изд., СПб.: Питер, 2004.
4. Вирт Н. Алгоритмы+структуры данных = программы: Пер. с англ,М .Мир, 2003.
5. Нурбекова Ж.К. Практикум решения задач на Г)е1рЫ 6.0. Учебно­
методическое пособие.- Павлодар: Изд. П Г У им. С.Торайгырова,
2004.
6. Сауханова
Ж.С.
Динамикалык;
олардыц колданылуы. - Астана:
курылымды
бершгендер
жэне
Л.Н. Гумилев атындагы Е У У
баспасы, 2005.
К|олданылган косымш а эдебиеттер п т п
1. Эккель Б. Философия ^ у а . Пер. с англ. - Изд. Библ. программиста,
2011г.
2. Хорстманн К., Корнелл Г, 1ауа 2. Библиотека профессионала. Том
1. Основы. Пер. с англ. - Изд. Вильямс, 2010.
3. Ринехарт М. Программирование на 1ауа, Минск, 2004.
4. Ш илдт Г. 1ауа. Полное руководство. Пер. с англ. - Изд. Вильямс,
2005.
5. Льюис Д., М ю ллер П, Самоучитель ]ауа 7. - Изд. БХВ-Петербург,
2 01 2 .
6. Васильев А . Самоучитель 1ауа с примерами и программами. - Изд.
«Н аука и техника». 2013.
7. Касьянов В.Н., Сабельфельд В.К. Сборник заданий по практикуму
на ЭВМ ., М : «Н аука», 2003.
8. Анисимов А.В. Рекурсивные преобразователи информации. Киев:
«В ищ а ш кола», 2004.
9. Васильев А . 1ауа. Объектно-ориентированное программирование. Изд. Питер, 2013.
10. Хабибуллин И. Самоучитель ,1ауа. - Изд. БХВ-Петербург, 2008.
169
М АЗМ УН Ы
А лгы
.3
С
О
Т
I Б в Л Г М ................................................................................................................................................... 4
|ЕС1ЛР8Е П Л А Т Ф О Р М А С Ы ...............................................................................................................4
ЕсПрзе платформасы нда ж обалар к ур у,........................................................................................... 4
1кластар, ннтерфейстер к у р у _____________________________________________ _____________________________ 4
ЕсНрзе платформасы нда проекттер куру жэне оларды ввдеу, баптау..................................... 19
^АVА
Т 1 Л 1 ............................................................................................................................................. 24
.Iа\ и Т1Л 1. Програм м а к уры лы м ы _______________________ ___________________________ _________________ 24
Бутш , накгы , символдык, ло г и к а л ы к жэне ж олды к литералдар. М атем ати к алы к
ф ун к ц и ялар........................................................................................................................................... 30
Типтер. Типтердщ жазы луы . Типтерд! колдану. М енинктеу ариф м етикалы к
операторы. Инкремент, декремент.................................................................... - ............................36
Бутш санды биттйк операторлар. О ц га жэне солга жылжыту. Битт 1к менпйктеу
операторы. Каты нас осраторлары . Бульдйс ло ги к а лы к операторлары ................................. 46
а А У А Т 1 Л 1 Н Щ Н Е П З П О П Е Р А Т О Р Л А Р Ы ................................................................................ 56
Ш ар т т ы оператор.................................................................................................................................56
Дауа тглшщ тандау операторы ________________________________ ______________________________________ 59
Ц и к л операторы н Ы 1 е ,
с 1 о -н Ы 1 е ______________________________________________________________ 63
Ц и к л операторы 5 о г , ут ф операторы .............................................................................................66
М А С С И В Т Е Р ....................................................................................................................................72
Бйр елш емд! массивтерд! в н д е у.................................................................................................... 72
К вп влшемд! массивтерд! ен деу....................................................................................................74
Ж О Л Д А Р ...................................................................... ......................................................................... 77
Ж о л конструкторлары н куру турлер!............................................................................................. 77
Ж олдарды оцдеу ф ункциялары ........................................................................................................ 81
К Л А С Т А Р ........................................................................................................ .................................. ...85
Класс эдгстерш куру- К ласс конструкторы. М урагерлй с............................................................ 85
С У Р Ы П Т А У Э Д1СТЕР1. Д И Н А М И К А Л Ы К К У Р Ы Л Ы М Д Ы Б Е Р 1 Л Г Е Н Д Е Р ................... 92
Лауа г ш н менгеруд 1 ж алгасты ру уш ш косымша т апсы рм алар................................................92
М ассивте п д есп р у есептер!........................................................................................................... 92
М ассивте б инарлы п д е с п р у ......................................................................................................... 96
Алм асты ру а ркы лы масспв п сурьптгау.................................................................................... 99
Т ж е гацдау а ркы лы массивт 1 суры п тау.................................................................................. 103
Д И Н А М И К А Л Ы К К У Р Ы Л Ы М Д А Р ..... .................................................................................. 107
С тек динам икалы к к ур ы л ы м ы ................................................................................................. 112
Д и н ам и калы к курылымдарды колданы п ш ыгаруга арн алган есептер.......................... 115
Т акы ры п т ар га а рн алган тест улгш ер 1......................................................................................... 169
К олд ан ы лган неп н ч эдебиеттер т ш м !.............................................................................. ............169
К олдан ы лган косымша эдебиеттер т ш м !................................................. ...................................169
170
Ж. К. Ндобекова, М.С. Сауханова
ПРОГРАММАЛАУ ПРАКТИКУМЫ
Л1АУА ПРОГРАММАЛАУ Т1Л1/
Оку куралы
Пшнм 1 60x84 1/16
Тыгыздыгы 80 гр./м2. Кдгаздыц актыгы 95% .
К^агазы офсетпк. РИ ЗО басылымы.
Колем! 172 бет. Шартты баспа табагы 10,5
ЭВЕРО
«Э в е р о » баспада басылымга деген
баптаулы жэне басып шыгарылды
Тел.: 8 (727) 2 33 80 47, 2 33 80 42,
2 33 80 45 ,2 33 80 20,
2 33 83 89, тел./факс: 2 33 83 43,
е-таП : еуего[email protected]та11.ги
«Эверо» баспасында басылымга
дайындалды жэне басып шыгарылды
К|Р, Алматы, Байтурсынулы к., 22.
тел.: 8 (727) 233 83 89, 233 83 43,
233 80 45, 233 80 42
е-таП: еуего[email protected]таН.ги
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
44
Размер файла
3 489 Кб
Теги
nurbekova, 4589, tilia, java, praktiku, programmalau
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа