close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

164 oljabaev b.h. khabdullin b.t. khilmisnama zan mamandigi studentterine arnalgan

код для вставкиСкачать
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Б.Х.Олжабаев, Б.Т.Қабдуллин
ҚЫЛМЫСНАМА
Заң мамандықтарында оқитын студенттерге арналған
кестелер альбомы
(оқу-көрнекілік құралы)
Павлодар
1
УДК 343.9 (075.8)
ББК 67.51 я 73
О- 54
С.Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми Кеңесімен ұсынылған
Пікір хат жазушылар:
заң ғылымдарының кандидаты, доцент Г.Б.Ахмеджанова
заң ғылымдарының кандидаты А.Б.Жұмаділова
Олжабаев Б.Х., Қабдуллин Б.Т.
О- 54 Қылмыснама: Заң мамандығы студенттеріне арналған
кестелер альбомы (оқу-көрнекілік құралы). –
Павлодар, 2006. – 45 б.
Оқу
құрал
“Қылмыснама”
курсының
типтік
оқу
бағдарламасына, 050301 “Заңтану” мамандығының ҚР мемлекеттік
жалпыға міндетті білім стандартына (ҚР МЖМБС 3.08.029-2004)
сәйкес әзірленген және жалпы теориялық мәселелермен танысуда
бағдар-беруші рөлін атқаруға, оқушыларды қосымша материалды
меңгеру үшін ақпараттық-әдістемелік базаны қалыптастыратын негізгі
заңи ұғымдар мен санаттармен таныстыруға бағытталған.
Оқу құралы, ең алдымен, заң білімдерін беретін жоғары оқу
орындары мен факультеттердің сыртқы бөлімдерінің студенттеріне
арналған.
УДК 343.9 (075.8)
ББК 67.51 я 73
© Олжабаев Б.Х., Қабдуллин Б.Т., 2006
© С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, 2006
2
Алғы сөз
Әлеуметтік ағзаның қызмет етуіне кедергі жасайтын
қылмыстылық мемлекеттік билік және тұтастай алғанда қоғам үшін
күрделі және ауқымды проблема болып табылады. Қылмыстылық
адамзат тарихында болған, бар және болады, кез келген мемлекет
қылмыстылықпен күресуге мүдделі болады. Қазіргі кезде
қылмыстылық адам өмірінің және қызметінің әр саласында тұрақты
түрде көрінеді. Қылмыстылыққа деген қорқыныштың адам өмірінде
қатар жүруі - өмір шындығы.
Сондықтан да әр заңгер үшін қылмыстылықтың мәні, қайнар
көзі және заңдылығы, сондай-ақ оны алдын алу мен оған қарсы күрес
жүргізу шаралары туралы түсініктер болуы қажет. Дәл осы
сұрақтарды «қылмыснама» (латынның "crimen" – қылмыс және
гректің "logos" – ілім деген сөзінен шыққан, яғни, қылмыс туралы
ілімді білдіреді) ғылымы зерттейді.
Осы құрал студенттердің өздігінен дайындалуына арналған.
Ұсынылған кестеде қылмыснаманың теориялық сұрақтары және
қылмыстылық пен оның жекелеген түрлерін алдын алудың
ұйымдастырушылық-тактикалық негіздері баяндалған. Қылмыснама
ғылымының нақты тақырыптарына қатысты әр кестемен танысу,
ұсынылған оқу әдебиеттерін оқу пәннің негізгі теориялық ережелерін
терең меңгеруге көмектеседі, қандай да бір проблема бойынша өзіндік
көзқарасты қылыптастырады. Сондай-ақ оған арнайы және мерзімдік
басылымдарда басылатын қылмыстылықпен күресу мәселелері
бойынша заңнамаларды, қылмыснамалық статистикаға, қылмыстық
істер бойынша сот практикасына талдау жасауда көмектеседі.
3
1-кесте - Қылмыснама түсінігі және пәні, оның заңи ғылымдар және
басқа да заңи емес ғылымдар жүйесіндегі орны
Қылмыснама – бұл қылмыстылық, оның себептері мен жағдайлары,
қылмысты жасайтын тұлға, сондай-ақ қылмыстылықты қадағалау, оның
алдын алу және онымен күресу шаралары туралы жалпы теориялық
әлеуметтік құқықтық ғылым
Қылмыснама ғылым және оқу пәні ретінде мыналардан тұрады
Жалпы бөлім – қылмыснамалық
құбылыстарды қылмыстың нақты
түрлеріне қарамай, ерекшеліктерді
көрсетпей,толық қорытылған түрде
талқылайды
заңи
Ерекше бөлім – қылмыстық
қызметтің
нақты
түрлеріне
қатысты
қылмыснамалық
сипаттама береді
Қылмыснаманың бірқатар
және
басқа да заңи емес
ғылымдармен байланысы бар
Қылмыстық құқық
Қылмыстық іс жүргізу
Қылмыстық атқару құқығы
Криминалистика
Әкімшілік құқық
Азаматтық құқық
Отбасы құқығы
Еңбек құқығы
Сот статистикасы
Құқықтық психология
Сот психологиясы
Жедел іздестіру қызметі
және т.б.
Әлеуметтану
Әлеуметтік психология
Педагогика
Демография
Математика және кибернетика
Этика мен эстетика
Әлеуметтік
басқару
теориясы
Информатика
Жалпы психиатрия
Экономикалық
және
әлеуметтік статистика және
т.б.
4
2-кесте - Қылмыснамалық зерттеудің әдістері
Қылмыснамалық зерттеудің әдістері –бұл пәнді тиімдірек тану
тәсілдерінің (амалдар,құралдар) жүйесі және ол мыналардан тұрады:
Негізгі философиялық заңдар:
- қарама қайшылықтың
тұтастығы мен күресі;
- санның сапаға көшуі;
- жоққа шығару.
Негізгі философиялық
санаттар:
- себептер мен салдар;
- жалпы, ерекше және
дара;
- қажетті және кездейсоқ;
- мүмкіншілік пен ақиқат;
- мазмұны мен нысаны;
- мәні мен құбылыстар.
Жалпы ғылыми әдістер:
- формалды-логикалық;
- абстрактілеу;
- анализ және синтез;
- аналогия;
- моделдеу;
- қорытындылау;
- тарихи әдіс;
- жүйелік анализ.
Жеке ғылыми әдістер:
- сауалнамалық сұрау;
- сұхбат;
- тестілеу;
- бақылау;
- эксперимент;
- статистикалық әдіс;
- құқықтық әдіс;
- математикалық әдіс;
- қылмыснамалық сараптама.
5
3-кесте - Қылмыснаманың қалыптасуы және қазіргі жағдайы
Батыстық қылмыснамалық мектептер (В. Фокс бойынша)
Классикалық мектеп (Беккария,
Руссо, Монтескье және т.б.)
-
- (Ломброзо, Ферри, Гарофало)
Позитивтік мектеп
Қылмыстылықтың әлеуметтік себептерінің американдық мектебі
(Сатерленд, Тафт)
Әлеуметтік қорғау мектебі (грамматика)
- негізгі бағыттар:
Батыс қылмыснамасындағы
- қылмыстылық себептерінің
- тиімді рационалдық тұжырымдамасы;
- қылмыстылық себептерінің
- антропологиялық теориясы;
- қылмыстық мінез-құлықтың әлеуметтік детерминациялық
тұжырымдамасы;
- «аралас» теориялар. -
1917 жылдан кейінгі қылмыснаманың дамуы:
- көзқарастардың әлеуметтік бағыттағы
- қылмыстылыққа маркстік
бұрынғы қылмыснамалық- тұжырымдарды бірте-бірте ығыстыруы,
орын басуы (20 жылдар); - қылмыснамалық зерттеулердің жабылуы және қылмыснаманы
«жалған ғылым» деп жариялау
(20-жылдардың соңы мен 30жылдардың басы);
- 60-жылдары қылмыснаманы
қалпына келтіру, оның саясаттануы
және құлдырауы;
- қылмыснаманы модернизациялау,
біртіндеп маркстік көзқарастан
және қылмыстылық мәселесіне
көзқарастағы саяси бағыттан құтылу
(80-жылдардың екінші жартысы).
-
-
6
4-кесте - Қылмыстылықтың түсінігі мен белгілері
Қылмыстылық – бұл салыстырмалы-жаппай, тарихи өзгермелі,
белгілі бір уақыт аралығында, белгілі бір аумақтағы (мемлекетте,
аймақта, елді мекенде) қоғамға қауіпті, жазалау қатерімен тыйым
салынған
іс-әрекет және оларды жасаған тұлғалардың
жиынтығымен көрінетін, әлеуметтік негізделген, тарихи
өзгермелі, бұқаралық әлеуметтік және құқықтық құбылыс
Әлеуметтік
негізделуі
Жаппай
Тарихи өзгермелілігі
Қоғамға қауіптілігі
Нақты кезеңде белгілі бір аумақтағы
қылмыстардың және оны жасаған
тұлғалардың
статистикалық
көрсеткіші
7
5-кесте - Қылмыстылықтың негізгі статистикалық көрсеткіштері
Қылмыстылық
Жағдайы
Деңгейі
Құрылымы
Абсолюттік
көрсеткіштердегі
қылмыстар және
оларды жасаған
адамдардың саны
Қылмыстардың
және
оларды
жасаған
адамдардың саны,
бірлікпен
есептегенде
(100000,
10000,
1000 тұрғындарға)
Белгілі
бір
аумақта белгілі
бір
уақыт
аралығында
жасалған барлық
қылмыстардың
ішіндегі қылмыс
түрлерінің
арақатынасы мен
салмағы
Динамикасы
Қылмыстың белгілі бір кезеңдегі
деңгейі мен құрылысының өзгеруі
Қылмыстылықтың
көрсеткіштері
факторлардың әсерінен өзгеріп отырады:
- әлеуметтік -экономикалық;
- саяси;
- ұйымдастырушылық-басқару;
- құқықтық (заңнаманың өзгеруі).
8
мына
6-кесте - Латенттік қылмыстылық
Латенттік қылмыстылық –
қылмыстық
статистикадан
көрініс
таппаған фактілі қылмыс-тылықтың
бөлігі
Құқық қорғау органдарынан
белгісіз болған қылмыстар
(«табиғи латенттілік»)
Құқық қорғау органдарына
белгілі болған, бірақ есепке
алынбаған қылмыстар
(«жасанды латенттілік»)
Қылмыстың
дәлелденбеуі
салдарынан
статистикада көрініс таппаған қылмыстар
7-кесте - Қылмыстылықтың жағдайлары мен себептері
Қылмыстың себебі – өзінің салдары ретінде
қылмыстылықты
тудыратын
әлеуметтік
құбылыстардың жүйесі
Түрлері:
тұтастай
әлеуметтік
құбылыс
ретіндегі
қылмыстылықтың себептері;
- қылмыстың жекелеген түрлерінің себептері;
- нақты қылмыстың себептері.
-
Қылмыстың жасалуына түрткі болған жағдайлар өздігінен қылмысты тудырмайтын, бірақ оларсыз
қылмысты жасауға қиын болатын немесе мүлдем
жасауға болмайтын нақты шындық фактілері
9
8- кесте - Қылмыстылық себептерін топтастыру
Объективтік сипатта болатын, қоғамның қызмет етуінің
заңдылықтарына негізделген
әлеуметтік құбылыстар мен
үдерістер
Экономика
саласында:
- өндіріс пен
тұтынудың
сәйкес келмеуі.
- еңбектің түрі,
нысаны
және
жағдайындағы
айыр-машылық
пен
қарамақайшылық.
- еңбектің бөліну
қағидасына
негізделген
материалдық
қамтамасыз ету
деңгейіндегі
айыр-машылық
Саяси салада:
- билікті және
басқаруды
ұйымдастырудағы
қарамақайшылық.
демократия
деңгейі мен оны
жүзеге асырумен байланысты қарамақайшылық.
- заңдылық режимін
қамтамасыз
етудегі қарамақайшылық
Әлеуметтік қатынастар
саласында - отбасылық
тұрмыстық
проблемалар;
-жастар
жағдайындағы
қарама-қайшылықтар.
- ұлттық этникалық
қарамақайшылық-тар
- әр түрлі елді
мекендердегі
өмір жағдайы
мен салтындағы
қарамақайшылықтар
Идеологиялық салада:
- білім беру
және
тәрбиелеу
жағдайындағы қарама –
қайшылық;
қоғамдық
сана,
адамгершіліктік
және
өнегелілік
жағдайындағы қарамақайшылық;
- діни қарама қайшылықтар
Субъективтік сипаттағы құбылыстар мен үдерістер – объективтік
қиындықтарды және қарама қайшылықтарды тереңдететін, нығайтатын,
олардың адамдардың санасына жағымсыз әсер ететін, сондай-ақ олардың мінеқұлқына тікелей қылмыснамалық әсер ететін тәжірибелік қызметтегі
бұзушылықтар мен кемшіліктер
10
9-кесте - Қылмыстың себептері мен жағдайлары (деңгейлік бағыт)
Әлеуметтік маңызы
бойынша
Аумақтық таралуы
бойынша
Ерекше әлеуметтік
құбылыс
ретіндегі
барлық
қылмыстылықтың
себептері
мен
жағдайлары
Қылмыстылықтың
жалпы
әлеуметтік
себептері
мен
жағдайлары
Мемлекет
көлемінде
қылмыстылықтың
себептері
мен
жағдайы
Әртүрлі қылмыстар
топтарының
және
оның құрылымдық
бөліктерінің
себептері
мен
жағдайлары
Әр түрлі әлеуметтік
топтардағы
және
қоғамдық
өмір
саласындағы
қылмыстылықтың
себептері
мен
жағдайлары
Әр
түрлі
аймақтардағы,
облыс, қалалардағы
қылмыстылықтың
себептері
мен
жағдайлары
Нақты қылмыстың
себептері
мен
жағдайлары
Жеке
қылмыстық
мінез
құлықтың
себептері
мен
жағдайлары
Нақты елді мекенде (қала, аудан,
ауыл) және жекелеген
объектілердегі
қылмыстылықтың
себептері
мен
жағдайлары
Көлемі бойынша
11
10-кесте - Қылмысты жасаған тұлға және оның құрылымы
Қылмысты жасаған тұлға
(қылмыскердің тұлғасы)
- бұл өзіне тән қоғамға қарсы көзқарастар, позитивті қоғамдық
мүдделерге жағымсыз қатынасы, қоғамға қауіпті ойды немесе
жағымсыз салдарды жою үшін қажетті іс-әрекеттерді іске асыру
нәтижесінде қылмыс жасаған тұлға
Қылмыскердің тұлғасын құрайтын
құрылымдар
Қылмыстық
құқықтық
сипаттама
Әлеуметтік демографиялық
сипаттама
Өнегелілік- психологиялық сипаттама
I
II
III
12
11-кесте - Қылмыскердің қылмыстық құқықтық сипаттамасы (9кестеге қараңыз)
Қылмыстық құқықтық сипаттама
I
Жасалған қылмыстың
ауырлық деңгейі
Кінәнің нысаны
Бұрынғы соттылықтың
болуы
Қылмыстық қол
сұғушылықтың
бағыты
Қылмыстың
жасалған орны
мен рөлі
Арнайы
рецидивтің
жалпы жоспары
Қол
сұғушылықтың
дара және топтық
сипаттамасы
Бірнеше
біртекті
немесес әртекті
қылмыстарды
ж асау
13
Қылмыстық мінез-құлықтың мотивациясы
12-кесте - Қылмыскердің жеке басының әлеуметтік демографиялық
сипаттамасы (9-кестеге қараңыз)
Әлеуметтік демографиялық сипаттама
II
Кәсібінің тегі
Әлеуметтік рөлі
мен мәртебесі
Жасы
Отбасылық
жағдайы
Тұрақты тұрғылықты жерінің
бар болуы
немесес жоқ
болуы
Білімі
Әлеуметтік
жағдайы
Азаматтығы
Жынысы
Материалдық
жағдайы
Мамандығы
14
13-кесте - Қылмыскердің жеке басының өнегелілік психологиялық
сипаттамасы (9-кестеге қараңыз)
Өнегелілік психологиялық сипаттама
III
Интеллект
Қондырма
Қажеттіліктері
Қабілеті,
дағдысы,
әдеті
Мүдделері
Қажеттіліктерді
қанағаттандыру
ды таңдайтын
тәсілдері
Еріктік
қасиеттері
Эмоционалдық
қасиеттері
Бағалы ориентациясы,
көзқарастары
Құқық және
адамгершілік
нормаларына
қарым-қатынасы
15
Есірткі
қолдануы
14-кесте - Қоғамға қарсы бағытталғанның тереңдігі
тұрақтылығына байланысты қылмыскерлердің типтері
Қылмыскердің типтері
Кездейсоқ
Тұрақсыз
Жағдайлық
Жалпы
әлеуметтік
жағымды бағытқа
қайшы
келетін
қылмысты
бірінші
рет
жасаған
Қылмысты
бірінші
рет
жасаған,
бірақ
бұрын
әртүрлі
құқық
бұзушылық пен
қоғамға
жат
қылықтар
жасауға
жол
берген
Жеке және жеке
емес
қолайсыз
жағдайлардың
салдарынан
қылмыс жасаған
Өрескел
Аса қауіпті
Қылмысты бірінші рет
жасаған,
бірақ
қылмыстық
жауаптылыққа
тартылмаған
немесе
бас
бостандығынан
айыру
түріндегі
жауапкершілікке
тартылмаған
Бірнеше рет қылмыс
жасаған және бас
бостандығын шектеу
түріндегі
жауапкершілікке
16
мен
15-кесте - Қылмыстық мінез құлықтың мотивациясы
Қылмыстық мінез құлықтың ниеттері
Саяси
Пайдакүнемдік
Зорлық
Қасақана қылмыстар
Немқұрайлы
жауапкерліксіз іс-әрекет
Абайсыз қылмыстар
17
16-кесте - Жеке қылмыстық мінез- құлықтың динамикасы
Әлеуметтік ақиқаттық
Тұлғаның жағымсыз
өнегелілік
психологиялық
қасиеттері
Тұлғада қолайсыз
өнегеліліктің қалыптасу
жағдайлары
Нақты өмірлік жағдай
Қылмысты жасау
шешімі
Қылмыскер
18
17-кесте - Қылмыстық жағдайларды топтастыру (қайнар көздер
бойынша пайда болуы)
Қылмыстық жағдай – бұл қылмысты жасағанға дейін
адам болатын, оның санасына, сезіміне, еркіне әсер
ететін, оның өнегелілік бағыты тұрғысынан нақты
шешімді қабылдауға тікелей негізделген мәнжайлардың жиынтығы
Адамдар жасаған
Қылмыскерлер
жасаған
Аралас
Өзара біріккен ісәрекетпен
Құқыққа қарсы және моралға жат
іс-әрекеттермен
Құқыққа сәйкес іс-әрекеттермен
19
Табиғаттың өзіндік
күшімен, қолайсыз
жағдайдың
нәтижесінде пайда
болған
Өзге де адамдардың
жасағаны, оның ішінде
жәбірленуші
(виктимдік факторлар)
18-кесте - Қылмыстылықтың алдын-алудың әлеуметтік жүйесі
Қылмыстылықтың алдын-алу – қылмыстылықтың себептері мен
жағдайларын жоюға бағытталған (мемлекеттік, қоғамдық,
арнайы) шаралар
Алдын-алу қызметінің субъектілері
Парламент
Қоғамдық
ұйымдар мен
ұжымдар
Президент
Үкімет
Мекемелер мен
кәсіпорын
әкімшілігі
Басқа да
мемлекеттік
органдар
Құқық қорғау
органдары
Алдын-алу қызметінің объектілері
Қылмыстылыққа түрткі болған себептер мен жағдайлар (экономикалық,
идеологиялық, ұйымдық-басқару, құқықтық, техникалық)
Қылмыстылықтың алдын-алу шаралары
Төмендегілерге
қатысты
әлеуметтік қылмыстық:
- қылмыстардың түрі мен
қоғамға қарсы іс-әрекеттің
типіне;
- қоғамдық өмір саласына
(өңдіріс, мемлекеттік басқару
және т.б.);
- экономика мен шаруашылық
қызмет салалары;
- ерекше аумақтық аймақ және
объектілер;
- ерекше криминогенді топтар.
Тұлғаның қоғамға қарсы
бағытына
тікелей
әсер
ететін факторларға әсер ету
Жеке
алдын- алу
Өмір сүру саласына
қатысты:
- экономикалық және
шаруашылық қызмет;
- қоғамдық өмірді саяси
ұйымдастыруда;
- әлеуметтік қатынастарда;
идеология
мен
мәдениет;
- отбасы мен тұрмысы.
Жалпы
әлеуметтік
мәселелердің қылмыснамалық тіркелімі
Қылмыс
жасаумен Тұлғаның
өнегелілік
күдіктенетін
адам- қалыптасуына
тиісті
дарға тікелей әсер жағдайды қамтамасыз
19-кесте - Қылмыстылықтың
алдын -алу шараларын
топтастыру
ету
ету
19-кесте - Қылмыстылықтың алдын-алу жүйелерін топтастыру
Алдын-алу
бойынша:
деңгейі
- жалпы әлеуметтік;
-арнайықылмыснамалық.
Қолдану көлемі
бойынша:
Қолдану көлемі
бойынша:
- жалпы;
- жеке.
- жалпы
мемлекеттік;
- аймақтық;
- жергілікті.
Мазмұны бойынша:
Бағыты бойынша:
- әлеуметтік - саяси;
- экономикалық;
- идеологиялық;
- мәдени-тәрбиелік;
- ұйымдастырушылық басқарушылық;
- құқықтық;
- қылмыснамалық;
- техникалық.
- қылмыстың түрі және қылмыстық
мінез- құлықтың типі бойынша;
- қоғамдық өмір саласы бойынша;
- ерекше қылмыстық топ пен
субъектілер бойынша;
- материалдық техникалық қызмет
саласы бойынша;
- әртүрлі аумақтық аймақтар мен
объектілер бойынша.
Қолдану субъектілері бойынша:
- мемлекеттік;
- қоғамдық.
21
20-кесте - Қылмыстылықты жалпы алдын-алу
Қылмыстың жалпы алдын-алудың
шаралары
Қылмыстылықпен
күресу жағдайы
мен нәтижесіне
талдау жасау
Бұқаралық
ақпарат
құралдарындағы
материалдарды,
лауазымды
тұлғалардың
және
азаматтардың
өтініштерін зерттеу
Азаматтар жаппай
баратын объектілер
мен
жерлерді
жүйелі
түрде
зерттеу
Рейдтер
мен
арнайы
операцияларды
жүргізу
Тұрғындармен еңбек
және оқу
ұжымдарында
құқықтық тәрбиелеу
жұмыстарын жүргізу
Мемлекеттік
атқару органдарын,
лауазымды
тұлғаларды
қылмыстылықтың
жағдайы
және
онымен
күресу
шаралары туралы
хабарлау
22
21-кесте - Қылмыстылықты жеке алдын-алу
Қылмыстың жеке алдын-алудың әдістері
Сендіру
Мәжбүрлеу
Нысандары:
Тәсілдер:
- сақтандыру
әңгімелері;
- құқыққа қарсы іс-әрекетті
бұқаралық
талқылау;
- әлеуметтік
пайдалы қызметке тарту
- түсіндіру;
- жоққа шығару;
- сенім арттыру;
- сәйкестендіру
және қарсы қою;
- талдау;
- моралдық
қолдау;
- марапаттау.
Құралдар:
- ескерту;
- айыппұл;
заттарды
қайтарымсыз
алу;
- ресми сақтандыру;
заттарды
тәркілеу;
- арнайы құқықтардан
айыру;
- түзеу жұмыстары;
23
- әкімшілік
қамау;
- қоғамдық
сынау;
- әрекет қабілеттікті
шектеу;
- әкімшілік
қадағалау;
- қылмыстық
құқықтық
әсер ету.
22-кесте - Рецидивтің қылмыснамалық түсінігі
Рецидивтік қылмыстылық
– бұрын қылмыс жасаған адамдардың қылмыстарының жиынтығын,
қылмысты қайтадан жасаған адамдардың жиынтығын білдіретін барлық
қылмыстылықтың құрамдас бөлігі
Рецидивтік қылмыстылық
- құқық қорғау органдарына белгілі болған және олар тарапынан шара
қолданылған бұрын қылмыс жасаған адамдардың жасаған қылмысы
Қылмыстың рецидиві
- бұрын қасақана қылмыс жасағаны үшін соттылығы бар адамның қайтадан
қасақана қылмыс жасауы
24
23-кесте - Қылмыстық рецидив және оның түрлері
Әлеуметтік құқықтық мазмұны
бойынша
Фактілі (қылмыснамалық) – бірінші
қылмыс үшін қолданылған шаралардың сипатына
қарамай қайталанып
жасалған қылмыстар
Легалді (қылмыстыққұқықтық)
–
бұрын
жасаған
қасақана қылмысы
үшін
соттылығы
бар
адамның
қылмысты
қасақана қайтадан
жасауы
Пенитенциарлы
–
келесі
тұлғалардың
қылмысты
қайтадан
жасауы:
а) бас бостандығын
айыру түріндегі жазаны өтегеннен кейін;
б) бас бостандығын
айыру
түріндегі
жазаны өтеу кезінде
Жасалған қылмыстың сипаты
бойынша
Жалпы
Арнаулы
Кәсіпқой
қылмыстық
Қылмыстардың саны
бойынша
Қарапайым
Қайталанбалы
Қоғамға қауіптілік дәрежесі
бойынша
Қауіпті
Аса қауіпті
25
24-кесте - Кәсіпқой қылмыстылықтың түсінігі және қылмыстық
кәсіпқойлықтың белгілері
Кәсіпқой қылмыстылық – бұл қылмыстық
кәсіпқойлықтың
белгілерімен
сипатталатын
қылмыстардың (оларды жасаған адамдардың)
жиынтығы
Қылмыстық (қылмыснамалық) кәсіпқойлық –белгілі бір арнайы білім мен
дағдыны қажет ететін, субъект үшін өмір сүрудің қайнар көзі болатын,
оның әлеуметтікке қарсы ортамен байланысына негізделген қылмыстық
мінез-құлықтың бір түрі
Қылмыстық кәсіптің белгілері:
- созылмалы, тұрақты қылмыстық қызмет (қылмыстық кәсіп);
- қылмыстық қызметтің тұрақты түрі (мамандандырылуы);
- қажетті арнайы дағды, білім, біліктіліктің болуы;
- қылмыстық қызметтің әдет сипатына айналуы;
-- қылмыс – табыстың негізгі көзі;
- қылмыстық іс жүргізушілік қудалау үшін ұсталынбауы ;
- айрықша тіл мен дәстүрдің болуы;
- қылмыстық ортаға енуі.
Көп таралған қылмыстық кәсіптің түрлері:
- қалта,
пәтер ұрылары;
- дүкен және автокөлік ұрылары;
- қорқытып алушылық, алаяқтық;
- жалған ақша жасаушылар
- антиквариатты ұрлаушылар;
- «тапсырыс бойынша» кісі өлтірушілер(киллер)
26
25-кесте - Ұйымдасқан қылмыстылықтың түсінігі мен белгілері
Ұйымдасқан қылмыстылық – бұл кәсіп ретінде қылмыстық
қызметпен айналысатын және құқық қорғау органдары және
әлеуметтік бақылау тарапынан қол сұғудан қорғау үшін арнайы
жүйені құратын, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық көмегімен
қорғанатын салыстырмалы түрде жаппай болып қызмет ететін
тұрақты және басқарылатын қылмыстық бірлестік
Ұйымдасқан қылмыстылықтың белгілері:
- тұрақты сипатта, қылмыстық қызметтің ұзақ, тұрақты болуы;
- қылмыстық қызмет ұйымының күрделі иерархиялық жүйесі
(рөлдер мен функцияларды бөлу);
- қылмыстық қызметтің таралу көлемінің кең болуы (әсер ету
салаларының бөлінуі, халықаралық қылмыстық байланыстың болуы);
- қылмыстық қызметтің әралуандылығы, алдынғы қатарда
экономикалық, пайда күнемдік қылмыстардың болуы;
- қылмыстық қызметті кеңейту үшін материалдық қорды құру,
лауазымды тұлғаларды сатып алу, сотталған қылмыстық ұйым
мүшелері мен олардың отбасыларына көмек көрсету;
- жалпы қылмыстылықты дамыту, қылмыстық әлем нормалары мен
дәстүрін
тарату,
қылмыстық
кадрларды
дайындау
және
қалыптастыру;
- ресми құрылымдармен жемқорлық байланыстар (құқық қорғау
органдары, басқару және билік органдары);
- тиімді қарсылық беру мақсатында «барлау» және «қарсы барлау»
жүйесін құру;
- қатаң ішкі тәртіп, қылмыстық әлем нормаларын бұзғаны үшін
санкцияларды қолдану.
27
26-кесте - Ұйымдасқан қылмыстылықтың деңгейі
1-деңгейі
- бір-бірінен тәуелсіз, экономика саласында әртүрлі қылмыстар
жасайтын, сондай-ақ алаяқтықпен, тонаумен, қарақшылықпен,
қорқытып алушылықпен, ұрлықпен айналысатын тұрақты, біріккен
қылмыстық топтар
2-деңгейі
- иерархиялық құрлымы, серкелері (басшылары, идеологтары),
қылмыстың орындалуын қамтамасыз ететін адамдары бар қылмыстық
топтар
3-деңгей
- аймақ немесе экономика саласы көлемінде қылмыстық топтардың
бірігуі, қылмыстық ортаның ұйымы, бұл топтардың жалпы
қылмыстылықпен байланысы, құқық қорғау органдарымен,
мемлекеттік биліктің басқа да органдармен жемқорлық байланысы
болады
Ұйымдасқан қылмыстылық – қылмыстар мен қылмыскерлердің жай ғана
жиынтығы емес, ол қылмыстық әлем өкілдерінен (бизнес, мемлекеттік
аппарат өкілдері) тұратын күрделі-құрылымдық құрылым
28
27-кесте - Ұйымдасқан қауымдастықтың қылмыстық қызметі
Ұйымдасқан қауымдастықтың қылмыстық қызметінің негізгі
түрлері
Наркобизнес
Терроризм,
қарақшылық,
тонау
Жабайы жануарларды
заңсыз сату
Заңсыз автомобиль бизнесі
Рэкет (қорқытып
алу-шылық,
адамдарды заңсыз
ұрлау)
Стратегиялық шикі
затпен
заңсыз
экспорт
Банк және қаржылық
несиелік
жүйені
бақылау
Тасымалдау
кезінде
жүктерге ұйымдасқан
шабуыл
Ұйымдасқан жезөкшелік,
жеңгетайлық
29
Антикварлық
бизнес
Қаруларды талан –
таражға салу және
заңсыз сату
Заңды
(легалді)
экономикаға кіру
Адам мүшелерін
заңсыз сату және
трансплантациялау
28-кесте - Зорлық қылмыстылықтардың қылмыснамалық сипаттамсы
Зорлық қылмыстылық – бұл адамның еркіне қарсы дене және
моралдық құндылықтарына зиян келтіруді көздейтін күш қолдану не
оны қолдану қауіпімен, психикалық қауіппен, жасалатын
қылмыстардың жиынтығы
- тұрмыстық зорлық қылмыстылық – тұрмыста жеке тұлғалық шиеленіс
негізінде жасалған кісі өлтіру және денсаулыққа зиян келтіру;
- «көшелік» зорлық қылмыстылық – көшеде және басқа да қоғамдық
орындарда жасалынатын бұзақылық, пайдакүнемдік және өзге де ниетпен
адамның өмірі мен денсаулығына қолсұғу;
- нәпсіқұмарлық сипаттағы қылмыстар – зорлау, зорлаумен ұштасқан кісі
өлтіру;
- өзге де зорлық қылмыстылықтар.
30
29-кесте - Лауазымдық және «ақ жағалы» қылмыстылықтың
қылмыснамалық сипаттамасы
Лауазымдық және «ақ жағалы» қылмыстылықтың субъектілері
Әртүрлі мемлекеттік органдардың, мемлекеттік және
кәсіпорындардың бастықтары мен лауазымды тұлғалары
жергілікті
Мемлекеттік емес нысандағы кәсіпорындардың басқарушы және
әкімшілік персонал (коммерциялық банктер, акционерлік қоғам, ЖШС
және т.б.)
Қоғамдық ұйымдардың басқару аппаратының өкілдері (партия, одақтар,
қозғалыстар және т.б.)
Сыбайлас жемқорлық (негізгі нысандары)
- саяси сыбайлас жемқорлық – туысқандық байланыстар мен
қатынастарға негізделеді
- мемлекеттік органның лауазымды тұлғаларын сатып алуға
негізделген сыбайлас жемқорлық, материалдық сыйақы үшін
қылмыскерлерге белгілі бір қызмет көрсетеді
қылмыскерлерге қолайлы жағдай жасау үшін жемқорлық
байланыстарды қалыптастыру, олардың қызметіне «қажетті»
лауазымды тұлғаларды тарту
-
31
30-кесте - Әйел
сипаттамасы
адамдар
қылмыстылығының
қылмыснамалық
Әйел адамдардың қылмыстылығы – әлеуметтік және экономикалық
жағдайлардың өзгеруіне сәйкес өзгеретін, көбінесе әйел адамдар
жасайтын, жалпы қылмыстылықтың салыстырмалы түрдегі дербес
бөлігі
Әйел адамдар жасайтын көп таралған қылмыстар
келесідей
- жеке мүлікті
ұрлау;
- алаяқтық және лауазымдық жағдайын теріс пайдалану;
- жезөкшелік;
- женгетайлық;
- тұтынушыларды алдау.
32
31-кесте - Әскери қызметшілердің қылмыстылығына қылмыснамалық
сипаттама
Әскери қызметшілердің қылмыстылығы
Жалпы
қылмыстар
(бөтеннің
меншігіне,
тұлғаға,
қоғамдық
қауіпсіздік пен қоғамдық
тәртіпке және т.б. қарсы)
Субъектісі
бойынша
қылмыстылығының түрлері
Әскери (әскери қызметті өтеу
тәртібін, бұйрыққа бағынбау немесе
оны өзгедей орындамау, әскери
техниканы
жүргізу
немесе
пайдалану
ережелерін
бұзу,
жауынгерлік
кезекшілікті,
шекаралық қызметті, қарауыл, ішкі
қызметті
атқару
атқарудың
ережелерін бұзу)
әскери
қызметшілердің
- қатардағы сарбаздардың және сержант (старшина)
құрамының қылмыстылығы;
- прапорщиктердің қылмыстылығы;
- офицерлердің қылмыстылығы.
33
32-кесте - Кәмелетке толмағандар және жастар қылмыстылығының
қылмыснамалық сипаттамасы
Кәмелетке толмағандардың қылмыстылығы
жасөспірімдердің қылмысқа дейінгі әлеуметтік-ауытқитын
қылықтарынан бастау алады;
- жастар қылмыстылығының көрінісі болып табылады, ал ол арқылы
үлкен жастағы тұлғалардың қылмыстылығының көрінісі, өйткені
жасөспірімдер үлкен адамдардың іс-әрекеттерін қайталауға
тырысады;
- жастардың қылмыстылығы сияқты үлкен ұйымдасқан қылмыстық
топ тарапынан белгілі бір әсерге ұшырайды
-
Бұрынғы кәмелетке толмаған қылмыскерлердің жоғары жастық топқа өтуі
барысы есебінен кәмелетке толмағандардың қылмыстылығы жастардың
қылмыстылығын тұрақты түрде толықтырып отырады
34
33-кесте - Абайсыз қылмыстылықтың түрлері
Абайсыз .қылмыстылық
(қызмет ету саласына байланысты)
Техникалық (адамның
техникамен
арақатынасы саласында)
Тұрмыстық
(техникалық құралдарды
қолданусыз)
Кәсіпқой
(басқару функциясын және
көлік құралдарын
пайдаланумен байланысты
емес кәсіпқой қызмет
саласында)
Лауазымдық
(лауазымдық (басқару)
функцияларын жүзеге асыру
саласында)
35
34-кесте - Ішімдікке салынуды және алкоголизмды алдын алу
шаралары
Идеологиялық
Әлеуметтік
қауіп
ретінде
ішімдікке
салынуды, спирттерді
тұтынуды мемлекеттің
біріңғай бағалауы
Тиісті заңнама базасын
дамыту
Отбасында, мектепте,
еңбек ұжымында алкоголге қарсы тәрбие
беру
Кең
және
алкоголға
насихат
сапалы
қарсы
Спирттік ішімдіктер
жарнамасына
қатаң
тыйым салу
Медициналық
Тұрғындардың
жалпыға бірдей
диспансеризациясы
Ішімдіке
салыну
мен алкоголизмнің
бастапқы нысанын
анықтау
үшін
емханаларда
психотерапевтік
бөлмелерді
ұйымдастыру
Ішімдікке салынғандарды
және
алкогол-мен
ауыратындады
жұмысқа орналастыру,
әлеуметтік
қатынасты орнату
Ұйымдастырушылық
Денешынықтыру
және спорт, мәдени
демалу инфроқұрылымдарын дамыту
Оқу орындарының,
мәдени спорт мекемелерінің, тұрғындар
көп жүретін жерлердің
жанында
спирттік
ішімдіктерді сатуға шек қою
Сапасыз алкоголдык
өнімдерді
өндіруді
және
олардың
импортын қатаң алдын
алу
Адамдардың ішімдіке
салынуынан алдын алу
үшін
діннің
мүмкіншіліктерін
пайдалану, адамдарды
тәрбиелеу
Салауатты өмір салтын
насихаттау
Мысалы,
мемлекеттік
қызметшілердің
ішімдіктерден бастартуы
36
35-кесте - Ішімдіке салыну және алкоголизмнің қылмыстылықтың
жағдайына әсері
Әлеуметтік-психологиялық факторлар
Қылмыснамалық факторлар:
Адамның
еңбектік
және
шығармашылық
белсенділігінің,
жағымды
әлеуметтік
байланыстардың
жоғалуына, тұлғаның деградациялануына әкеледі
Ішімдікке салынғандар мен
алкоголиктер
жасайтын
ауыр қылмыстар санының
көбейуіне әкеледі
Рецедивтік қылмыстылықтың дең-гейінің
жоғарлауына атсалысады
Адамның виктимизациясына әсер етуі
Криминогенді негізде адамдардың
бірігуі
Ішімдікке салыну
– спирттік
ішімдіктерді
шексіз тұтыну
Алкоголизм –
жүйелі түрде
ішімдікке
салынудан
туындаған ауру
(дерт)
Спирттік ішімдікке қаражат
табу мақсатында қылмыс
жасауға адамды итермелейді
Адамдардың өзін-өзі
қадағалау
мүмкіншілігін
төмендетеді
және шиеленіс деңгейін көтереді
Қозуды
күшейтеді
және өз-өзін ұстау
мен өз-өзін шектеудің әлеуметтік қалыптасқан дағдысын
төмендетеді
Объективтік ақиқат пен нақты
өмірлік
жағдайды
дұрыс
қабылдауды бұзады
Адамда жағымсыз қасиеттердің
пайда болуына әкеледі
Адамның
мінез-құлқы
үшін
маңызды, оның санасы мен еркін
қоздыру
және
тежеу
орталықтарына шек қояды
Сыртқы қоздырушыларға жағымды реакцияны төмендетеді
Кәсібилікті
(қызметшілерде)
күрделі
жағдайларда
дұрыс
шешімді қабылдау қабылеттігін
төмендетеді
37
36- кесте - Қылмыстылық пен наркотизмның байланысы
Есірткі
заттарын
заңсыз
дайындау,
иемденіп алу, сақтау,
тасымалдау немесе
сату
Есірткі заттарын ұрлау
Есірткі заттарын
тұтынуға тарту
Есірткілік қозу
жағдайында
пайда күнемдік
қылмыстарды
жасау
Наркотизм
қоғамға
қарсы
ісәрекеттердің
жиынтығынан
тұратын,
адам
ағзасының
тұтақты
түрде есірткі заттарын
тұтыну тәуелділігіне
негізделген жағымсыз
әлеуметтік құбылыс
Есірткі заттарын
тұтыну
үшін
притондарды
ұйымдастыру
немесе ұстау
38
Есіркі заттарын
сатып алу үшін
заңсыз әдістер,
атап айтқанда
ұрлық, тонау,
алаяқтық
Наркобизнес
және онымен
байланысты
өзге де
қылмыстар
37- кесте - Халықаралық қылмыстылық және оның түрлері
Халықаралық қылмыстылық – бұл адамзат
қоғамының дамуына зиян әкелетін, жағымсыз
әлеуметтік құбылыс және онда жасалған
қылмыстарды жиынтығы
Халықаралық қылмыстар
Бейбітшілікке,
адамзатқа қарсы
қылмыстар, әскери
қылмыстар
Геноцид
Экоцид
Халықаралық қатынастарға,
мемлекеттің
экономикалық
және
әлеуметтік
мәдени
дамуына,
сондай-ақ
тұлғаға,
моралдық
құндылықтарға
зиян
келтіретін қылмыстар
Халықаралық
сипаттағы өзге де
қылмыстар
Терроризм
Су
асты
коммуникацияларын
зақымдау
және
бұзу
Ауа, теңіз кемесінде
жасалатын қылмыстар
Теңізде
көрсетпеу
Биоцид
Жалдамалылық
Контрабанда
Нәсілшілік
Азаптау
Апартеид
Адамдардың саудасы
Жалған ақша жасау
Адамдарды кепілге алу
Ұлттық мәдени
ескерткіштерге
қылмыстық қол
сұғушылық
39
көмек
Қоршаған ортаға
қылмыстық
қол
сұғушылық
Теңізде
аулау
бұзу
балық
ережесін
38-кесте
Қылмыстылықпен
ынтымақтастықтың нысандары
күресуде
халықаралық
Қылмыстылықты алдын алуда халықаралық ынтымақтастық – бұл
қылмыстылықты алдын алудың, онымен күрестің және құқық
бұзушыларды
түзетудің
тиімділігін
арттыру
мақсатында
мемлекеттердің және халықаралық қатынастың басқа да қатысушылары
күшін біріктіру болып табылады
Қылмыстылықты алдын
бағдарламаларын жасау
алу
саласында
ынтымақтастық
Алдын алу шараларын ұйымдастырған және өткізген кезде
тәжерибе алмасу
Өз мемлекетінде немесе тұрақты тұрғылықты жерінде жазаны
өтеу үшін бас бостандығын айыру түріндегі жазаға
сотталғандарды беру
Қылмыстық қудалау үшін басқа мемлекетке
халықаралық органдарға қылмыскерді беру
немесе
Кадрларды дайындау, сараптамалық қызмет көрсету, арнайы
ғылыми-техникалық құралдарды беру, басқа мемлекеттерге
материалдық техникалық көмек көрсету
40
Әдебиеттер
Нормативтік құқықтық актілер
1 Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жыл 30
тамыз, 1998 жылғы 7 қазандағы өзгертулер мен толықтырулырды
қоса.
2 «Қазақстан Республикасының егемендігі туралы» ҚР Декларация.// Ведомстволар, 1990. − № 44.
3 «Қазақстан Республикасы мемлекттік тәуелсіздігі туралары»
Қазақстан Республикасының конституциялық заңы.// Ведомстволар.
− 1991. − № 51.
4 Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі (1997 жыл
16 шілде). − Алматы: Жеті жарғы, 2005. − 130 б.
5 Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу Кодексі
(1997 жыл 13 желтоқсан). − Алматы: Жеті жарғы, 2005. − 120 б.
Негізгі әдебиетер
1 Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. − М. : Бек, 1998.
– 430 с.
2 Алауханов Е.О. Криминология: Оқулық. – Алматы: Жеті
жарғы, 2005. – 232 б.
3 Долгова А.И. и др. Понятия советской криминологии. Методическое пособие. - М. : Наука, 1985. – 450 с.
4 Каиржанов Е.И. Криминология. - Алматы: Жеті жарғы, 1997. 320 с.
5 Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. − М. :
Норма, 1992. - 120 с.
6 Курс советской криминологии. Предмет. Методология. Преступность и её причины. Преступник. - М. : Госюриз., 1985. 250 с.
7 Курс советской криминологии. Предупреждение преступности. - М. : Наука, 1986. - 150 с.
8 Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации.
- М. : Наука, 1984. - 130 с.
9 Криминология: учебник / под ред. И.О. Карпеца, В.Е. Эминова. - М. : Бек, 1992. - 290 с.
10 Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е.
Эминова. - М. : Проспект, 1997. - 450 с.
11 Криминология: учебник / под ред. А.И. Долговой. - М. : Бек,
1997. - 530 с.
41
12 Криминология и организация предупреждения преступлений:
учебное пособие /под ред. Э.И. Петрова. - М. : Норма, 1995. - 130 с.
13 Криминология и профилактика преступлений: учебник / под
ред. А.И. Алексеева. - М. : Наука, 1989. - 140 с.
14 Олжабаев Б.Х. Криминология. Общая и особенная части Альбом схем для студентов юридических факультетов и ВУЗов: учебно-наглядное пособие. - Алматы: Қазақ университеті, 2001.
- 40 с.
Қосымша әдебиеттер
1 Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Жалпы бөлім. – Алматы:
Жеті жарғы, 2001. − 350 б.
2 Антонян Ю.М. Причины преступного поведения. - М. : Норма,
1992. − 160 с.
3 Антонян Ю.М. Преступность среди женщин. - М. : Бек, 1992. 120 с.
4 Булгакова Д.А. Мемлекет және құқық теориясы. Оқу құралы.
− Алматы: Заң әдебиеті, 2004. − 106 б.
5 Боргашвили И. Ш., Рахимжанова Г. К. Уголовное право. −
Алматы: Дәнекер, 2000. − 820 с.
6 Баишев Ж. Конституционное право РК. − Алматы: Жеті
жарғы, 2001. − 370 с.
7 Бахрах Н. Административное право. − М. : Бек. 1996. − 390 с.
8 Джекебаев У.С., Рахимов Т.Г., Судакова Р.Н. Мотивация преступления и уголовная ответственность. - Алматы: Наука, 1987. − 204
с.
9 Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. - М. : Госюриз, 1989. - 130 с.
10
Насилие,
агрессия,
жестокость.
Криминальнопсихологическое исследование. Сб. научных трудов. Отв. ред. А.Р.
Ратинов. - М. : Мосгосунив, 1992. - 530 с.
11 Организованная преступность / Под ред. А.И. Долговой, С.В.
Дьякова. - М. : Наука, 1989. - 20 с.
12 Проблемы борьбы с организованной преступностью. Сб.
научных трудов. /Отв. Ред. В.Г. Гриб. - М. : Бек, 1990. - 430 с.
13 Чукмаитов Д.С. Применение уголовного наказания в целях
предупреждения рецидивной преступности. - Алматы: Жеті жарғы,
1997. - 130 с.
14
Сапарғалиев
Ғ.С.
Қазақстан
Республикасының
Конституциялық құқығы. − Алматы: Жеті жарғы, 1998 − 370 б.
15 Сағындыкова А.Н. Конституционное право Республики Казахстан. − Алматы: Білім, 1999. − 380 с.
42
16 Төлеубекова Б.Қ. Қазақстан Республикасының Қылмыстық
іс жүргізу құқығы. Жалпы бөлім. − Алматы: Жеті жарғы, 2000. −
416 б.
43
Мазмұны
Алғы сөз...............................................................................3
1-кесте Қылмыснаманың түсінігі және пәні, оның заңи
ғылымдары және басқа да заңи емес ғылымдар
жүйесіндегі орны.................................................................4
2-кесте Қылмыснаманың әдістері..................................................5
3-кесте Қылмыснаманың қалыптасуы және қазіргі кездегі
жағдайы................................................................................6
4-кесте Қылмыстылықтың түсінігі және белгілері.......................7
5-кесте Қылмыстылықтың негізгі статистикалық
көрсеткіштері .....................................................................8
6-кесте Латенттік қылмыстылық....................................................9
7-кесте Қылмыстылықтың жағдайлары мен себебі.....................9
8-кесте Қылмыстың себептерін топтастыру................................10
9-кесте Қылмыстылықтың себебі мен жағдайы (деңгейлік
бағыты)..............................................................................11
10-кесте Қылмысты жасаған тұлға (қылмыскердің тұлғасы)
және оның құрылымы.....................................................12
11-кесте Қылмыскердің жеке басының қылмыстық құқықтық
сипаттамасы.....................................................................13
12-кесте Қылмыскердің әлеуметтік-демографиялық
сипаттамасы......................................................................14
13-кесте Қылмыскердің жеке басының өнегелілікпсихологиялық сипаттамасы..........................................15
14-кесте Қоғамға қарсы бағыттың тереңділігі және
тұрақтылығы бойынша қылмыскердің типтері............16
15-кесте Қылмыстық мінез-құлықтың
мотивациясы....................................................................17
16-кесте Жеке қылмыстық мінез-құлықтың
динамикасы......................................................................18
17-кесте Қылмыснамалық жағдайларды топтастыру (пайда болу
қайнар көзі бойынша)......................................................19
18-кесте Қылмыстылықтың алдын-алудың әлеуметтік
жүйесі................................................................................20
19-кесте Қылмыстылықтың алдын-алу жүйелерін
топтастыру........................................................................21
20-кесте Қылмыстылықты жалпы алдын-алу..............................22
21-кесте Қылмыстылықты жеке алдын-алу.................................23
22-кесте Рецидивтің қылмыснамалық түсінігі............................24
23-кесте Қылмыстық рецидив және оның түрлері......................25
44
24-кесте Кәсіби қылмыстылықтың түсінігі және қылмыстық
кәсібиліліктің белгілері...................................................26
25-кесте Ұйымдасқан қылмыстылықтың түсінігі мен
белгілері............................................................................27
26-кесте Ұйымдасқан қылмыстылықтың
деңгейі...............................................................................28
27-кесте Ұйымдасқан қауымдастықтың қылмыстық
қызметі.............................................................................29
28-кесте Күштеу қылмыстарының қылмыснамалық
сипаттамасы......................................................................30
29-кесте Лауазымдық және «ақ жағалы» қылмыстылықтың
қылмыснамалық сипаттамасы........................................31
30-кесте Әйел қылмыстылығының қылмыснамалық
сипаттамасы......................................................................32
31-кесте Әскери қызметшілер қылмыстылығының
қылмыснамалық сипаттамасы........................................33
32-кесте Кәмелетке толмағандар мен жастар
қылмыстылығының қылмыснамалық сипаттамасы.....34
33-кесте Абайсыз қылмыстылықтың түрлері..............................35
34-кесте Ішімдікке салынуды және алкоголизмды алдын алу
шаралары.........................................................................36
35-кесте Ішімдіке салыну және алкоголизмнің
қылмыстылықтың жағдайына әсері...............................37
36-кесте Қылмыстылық пен наркотизмның байланысы.............38
37-кесте Халықаралық қылмыстылық және оның
түрлері...............................................................................39
38-кесте Қылмыстылықпен күресуде халықаралық
ынтымақтастықтың нысандары.....................................40
Әдебиеттер........................................................................41
45
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
16
Размер файла
458 Кб
Теги
mamandigi, zan, arnalgan, 164, studentterine, oljabaev, khabdullin, khilmisnama
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа