close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Agalar zhurgen zholmenen

код для вставкиСкачать
А?АЛАР Ж?РГЕН ЖОЛМЕНЕН - Ту?ан жылы?ыз... - Мен Жез ?аз?ан облысыны? А?то?ай ауданында 1942 жылды? наурыз айыны? 4 ж?лдызында д?ниеге кел?пп?н. - Ауылы?ыз, ту?ан мекен туралы тол?аса?ыз. - Б?зд? ? ауыл ?ызылсе?г? р тауыны? етег?ндег? То?ырауын ?зен?н? ? жа?асында ед?. Оны? суы м?лд?р, и?р?м? балы?ты болатын. Жазда на?ыз ?ызы? сонда ед?. ?зенн? ? жа?асы ?р?мтал, ешк?тал, ?ш?ат, долана, ?ара?ат, мойыл?а толы. Ал ?зен табаныны? жа?асында т?йетабан, биемшек, сол?ылда?тар мол шы?атын. Ал к?ктем? т?пт? тамаша. К?ктемг? су тас?ыны басыл?ан с?тте а??улар, сары ала ?аз, ?йрек, балы?шы, ша?алалар, ?зенн? ? бет?н жауып кетуш? ед?. М?ны? б?р? н ж?пке ?аш?ынов Же??с т?згендей ет?п айтып жат?аным: осы с?лу таби?ат, а? мен ??сты жастай к?р?п ?скенд?ктен бе, мен?? бойымда?ы осылар?а деген мей?р?м ерте оянды. К?нн?? ысты?ында, су?а шомылып, ?ызыл ??м?а кеуде?д? басып жатса? гой, ш?рк?н! Жанны? рахаты. И?, ол кезде ел жайлау?а шы?атын. Тау беткей?н-
дег? м?лд?р б?ла?тарды? басына ки?з ?йлер а??удай ?она?тайтын. Жел? байланып, биелер сауылатын. ?р ?йде сары ?ымыз сапырылатын. Ел ар?асы ке??генде жиын-тойларды? жи? болатыны белг?л?. Той бар жерде, ойын-сауы?, айтыс, б?йге палуан белдесулер? болып жатады. К?мб?рлеп к?й тартылып, ас?а?татып ?н шыр?а-
лады. Ма?ан сол кезде батырлар жырларын кел?ст?ре орындайтын Л?ли а?са?ал ?атты ?наушы ед?. Елу?нш? жылдарды? басы. Телевизор жо?. Радио?абылда?ыш-
ты? ?з? сирек кездесед?. Сонды?тан ба, жыр естуд? жан-
ым с?йет?н. ?кем Рахметолла ферма ме?геруш?с?, м??а-
л?м бол?ан адам. Ол к?с?н?? ??рдастары ?ызы?тап ма?ан та?па? айт?ызатын. Соны? ес?мде ?ал?аны мынау: Мен?? ?кем завферме, Сем?з ?ой?а тап берме. Колхозшы?а маза бер, ?айда барса? бара бер. - Бала а?ынны? ары ?арай?ы ж?рген жолы туралы айта кетсе??з. - Айтсам, мен т?рт?нш? сыныптан бастап Алматыда о?ып, филология ?ылымыны? докторы ?сет Бол?ан-
баевты? ?й?нде т?рдым. К?тапханасы бай ед?. К?тап м?хитына с??г?д?м де кетт?м. Жаз?ы демалыста ауыл?а оралып, М?хтар мен Орынбай а?аларымны? ?ойын ба?ысамын, ?олым босаса, тай?а м?нет?нм?н. Жал?ыз ж?р?п неб?р ?иял?а бер?лем?з. М?не, осы жайды? б?р? мен? а?ынды??а жетелеген сия?ты. - А?ынды?ты? ал?аш?ы ?адамы туралы ??г?ме-
лесе??з... - Алматыда?ы ?12 орта мектепте о?ып ж?ргенде, б?р к?тап д?кен?н? ? жанынан ?т?п бара жатып, г?р?лдеп ?ле? о?ып т?р?ан а?ынны? даусын ест?п ?алдым. ?ште халы? к?п екен. Сы?алап мен де к?рд?м. Ат жа?ты, ?ыр м?рынды, бидай ??д? а?ын ?олына к?табын алып ?ле? о?ып т?р екен. Б?л Тайыр Жароков ед?. Содан сол к?н? т?н ортасына дей?н ?йы?тамадым. "А?ын болсам-ау" деген арман мазалай берд?. Содан бастап тор к?з д?п-
терге, елден жасырып ?ле? жазатынды шы?ардым Тек оныншы сыныпта о?ып ж?рген?мде барып, "?аза?-
стан пионер?" мен "Пионер" басылымдарына ?ш-т?рт ?ле??м жары? к?рд?. Мен к?шея бастадым. ?стаздарым Г. Айбасова, ?. Д?йсеновалар ?йымдастыр?ан "?арма?" ?абыр?а газет?н? ? редакторы болдым. ?деби кештер жи? ?т?п т?ратын. Б?рде "Пионер" журналына шы??ан "?шт?к алды а?асы" деген ?ле??мд? Тайыр а?ын?а ел?ктеп б?р кеште о?ып берд?м. Тайыр Жароков: "Сен де а?ын боласы?", деп ?олымды алды. Жалпы е? ал?аш ма?ан сапар т?леп "?аза?стан пионер?" газет?не сурет?ммен ?лендер?мд? берг?зген - балалар а?ыны ?нуарбек Д?йсенбиев. Онда былай деп жазыл?ан ед?: "Ес?кт? б?реу ж?рекс?здене ?а?ты да, редакция?а б?р к?шкентай бала к?р?п келд?. - И?, т?рлет, мырза. Б?йымтайы?ызды айт, - дед? отыр?андарды? б?р?. - А?ай ?ле??м бар ед?. Б?з жа?а келген ?она?ты? ?12 мектепте о?иты-
нын ?дебиетт? жа?сы к?р?п ж?рген? н б?лд?к. Бал?ын ?олдан шы??ан ?ызылша?а балапан жырларыны? ?л? де ?анаты ?атпай жат?анын айтып, а?ыл-ке?ес берд?к. Ол ?ндемед?. Б?р?н ой елег?нен ?тк?з?п, сарап?а т?з?п отыр?ан?а ??сайды. Кей?н?рек б?з ?лг? бала о?итын мектеп о?ушыларыны? ша?ыруымен сол мектепке кездесуде болды?. Б?зден кей?н мектептег? талапкерлер ?атарына-
да ?лг? б?зге таныс "а?ын бала" ?з ?ле??н о?ыды. Редак-
ция?а кел?п-кету? н жи?летт?. Бала "шимайы" б?рте-б?рте ширай берд?, ширай берд?. Ол ?з?н?? к?п о?итынын, сергек ойлайтынын бай?атты. ?зденг?шт? к пен к?п ?зденуд?? ар?асында та?ы да б?р балалар?а жазатын а?ын ?атар?а кеп ?осылды. Ол - б?л к?ндер? газет-журнал бет?нен аты жи? кездест?р? п ж?рген Же?? с ?аш?ынов а?алары?..." - ??г?ме??зге рахмет! С?тт? сапар т?лейм?з. ?ыс?аша ?м?рбаяны: 1942 жылы ?ара?анды облысы-
ны?, А?то?ай ауданында?ы, "?уаныш" колхозында ту?ан. 1964 жылы ?азМУ-д?? филология факультет? н тамамда?ан. Республикалы? "Ленинш? л жас", ?аза? радиосында, ?аза? КСР Баспа, полиграфия ж?не к?тап саудасы ж?н?ндег? комитетте, "Мектеп" баспасында ?ызмет етт?. Шы?армалары: "Кешк? к?н" (1967), "Т?лпар" (1969), "Ленин ата" (1970), "Достар" (1971), "?азыбек Н?ржанов" (1972), "Со?па?тар" (1975), "Найзатас" (1977), "Дихан мерей?" (1988), "?ыраулы би?кт?к" (1989), "А?жолтай А?ыбай батыр" (1996), "Алыптар мен арыстар" (2001), "Аты?нан айналайын, атамекен" (2001). (м?т?н С. Бегалин атында?ы к?тапхана м?ражайынан алынды). 
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
450
Размер файла
127 Кб
Теги
agalar, zhurgen, zholmenen
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа