close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Shezhre bauyrymaldykka baulidy

код для вставкиСкачать
Ел?м?з егеменд?кке ?олы жеткеннен кей?н ?ткенге к?з тастап, жо?ымызды ?здей баста-
ды?. Кешег? Ке?естер Ода?ы т?ра берсе, со-
вет хал?ы болып, ?аза? деген елд?к атымыз-
дан айырылып ?алуымыз да м?мк? н ед?. ??дай?а ш?к?р, т?уелс?зд? к ал?анымыз?а ке-
лер жылы 10 жыл толады. Осы т?уелс?зд?г?м? з ?за?ынан болсын! Б?г?нде облыстар-
да?ы ?андастарымыз ет? атасын ?ана емес, т?пт? ар?ы бабаларынан бастап б?г?нг? ?рпа?ы-
на шей?н т?гендеп ше-
ж?ре жаза бастады. ?рине, шеж?ре ?й ?ш?-
нен ?й т?кпей, б?р ай-
ма?та, б?р ???рде ме-
кен еткен ?р руды б?реу?нен б?реу?н арты? к?рмей, тарихи дерек-
терге ж?г?н?п, к?нек?з ?арияларды? айт?ан-
дарына, жазып ал?ан-
дарына ар?а с?йеу? ке-
рек. Сонда ж?рт к???л?нен шы?ады. Осы орайда Т?р-
сынбек Жа?сыбай?лыны? шеж?рес?нде ?ара-
?анды облысы А?то?ай ???р?ндег? ?тем?с-То?-
сан ?рпа?тарынан тарайтын То?сары, ??лы?, ??лсары, ?ожа??л ?рпа?тарыны? шеж?рес? н жан-жа?ты талдап таратады. Сарым ел?нен кешег? жо??ар шап?ыншы-
лы?ында сайын даласын б?лект?? к?ш?, най-
заны? ?шымен ?ор?а?ан ба?ад?р Жала?т?с, Жидебай батырды?: ?Шаппай ж?йр?к, с?йле-
мей шешен бол?ан Шабаным? деп ерекше ба?ала?ан Шабанбай, Жан??тты билер тек б?р руды? арда?тылары емес, б?к?л ?аза?та ат-
тары таныл?ан, елден лайы?ты ба?аларын ал?ан данаг?йлер. ?йткен? Шабанбай Жан??тты?а бата бер-
се, Жан??тты Абай?а бата берген?н тарихтан жа?сы б?лем?з. Шабанбайды? батасы тиген Жан??тты ?д?л би, ора? ауызды шешен бол-
са, Жан??ттыдан бата ал?ан Абай ?аза?ты? ?лы данышпан а?ыны атанды. Т.Жа?сыбай?лыны? шеж?рес?н? ? ??нды-
лы?ы - ?р ?рпа? таралымын на?ты к?рсету-
мен б?рге, соларды? арасынан шы??ан иг? жа?сыларды, елге сыйлы адамдарды? ?о?ам, мемлекет алдында ат?ар?ан елеул? е?бектер? н айтып ?ана ?оймай, фото-
суреттер?н ?оса берген. Солар жайлы, солар-
ды? ?здер? айт?ан тап?ыр шешенд? к с?здер мен ??г?мелер? де ?з о?ырманын ?ызы?тырады. Сондай-а?, Сарым ел?нен б?те ?ай-
насып, талай жылдар арала-
сып кеткен ?ожа, Т?ре, Т?ле?г?т, Татар, Но?ай, То-
бы?ты, К?ш? Ж?з Рамадан, Табын ?рпа?тарыны? та-
ралымы соларды? ?т?н?штер? бойынша. осы шеж?реде кел-
т?р?лген. Т.Жа?сыбай?лыны? шеж?рес? ?рпа?ты б?р?кт?рет?н?н, б?р-б?р?не деген бауырмалды-
?ын к?шейтет?н?н, досты?-туыс?анды? ?асиеттер?н? ? б?дан былай да арта т?сет?н?н ыл?и ал?а тартып, ескерт?п отырады. Кейб?р шеж?реш?лер ?з руын ерекше ет?п к?рсету ?ш?н кешег? барымташыл, ?ры бол?-
ан адамдарды батыр ет?п к?рсетуге тыры-
сатыны, т?пт? б?рын б?р ?орымда жерленет?н ауылдастарыны? шей? т бол?андарын б?г?нде ол т?беге жерлетпей, ?з руын бас?-
алардан жо?ары ?ойып, орынсыз к?терет?нд?ктер? жайлы ест?ген?м?з бар. ?ри-
не, м?ндай кеудемсо?ты? ел арасын ашатын ??былыс. Ал мына шеж?ре елд? б?рл?кке, ынты-
ма??а, а?айынны? б?рын?ы бауырмалды?ы алда?ы уа?ытта да ?з жал?асын табатынына сенд?ред?. А?то?ай ???р?ндег? халы?ты? б?р? б?р отбасыны? аясында, б?р ?йде тату-т?тт? ?м?р с?р?п, е?бек ет?п жат?ан ?рпа?тардай бейнеленед?. ?з? де солай екен? шынды?. ?орыта келгенде, Т?рсынбек Жа?сыбай-
?лына ризашылы?ымды мынадай ?ле? жол-
дарв? ар?ылы б?лд?рг?м келед?. Хал?ын ойлап ж?рег? д?рс?лдед?, Тере? бойлап тарихты б?лс?н дед?. Жас ?ркенге мирас ?ып шеж?рен?, Сый?а тартты Жа?сыбай Т?рсынбег?. К?кейдег? шыра?ты жандырады, ?атала?ан ш?л??д? ?андырады. Бабаларды т?р?лткен азамат?а, Ал?ыстарын жа?бырдай жаудырады. ?ткен к?ннен белг? бар, жо??а т???л, Б?ла? к?з? - шеж?ре жо?тар ?лын. Текс?з еткен халы?ты ?айып болды, Коммунист? к д?мб?лез шо?пар ??ым. ?йыт?ысы болмады бекер ?ст??, Шеж?реден бал менен шекер ?шт?м. Т?рымтайдай т?с-т?с?а тарап кеткен, ?рпа?тары ?ауышты ?тем?ст??. ?м?р к?ш? жылжиды, ал?а асады, Уа?ыт та тапжылмай ?алмас ?р?. Егемен ел атанды? - бабаларды?, Бауырмалды? д?ст?р? жал?асады. Же??с ?АШ?ЫНОВ, а?ын, А?то?ай ауданыны? ??рметт? азаматы. Орталы? ?аза?стан. - 2000.- 2 тамыз (?109-110). - 9 б. 
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
129
Размер файла
138 Кб
Теги
shezhre, bauyrymaldykka, baulidy
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа