close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

КАЙДА БАРЫП ОКУУ КЕРЕК?

код для вставкиСкачать
Кайда барып окуу керек, кайсыл профессия
тандасам, деген ойдо мектепти аяктап жаткан жаш
улан - кыздар ойлонушууда
экономика
Экономист
Менеджмент
Англис тили
Юриспруденция
Информациондук технология
Кызыктуу
профессиялар
бардык убакыта
болгон, бирок
к=пт=г=н
абитуриентер
он жылдан бери
т=м=нд=гъ
адисттиктерди
тандашат.
Медицина
Техникалык специалист
Педагогика
1. Жалал-Абад Мамлекеттик Университет
2. Экономика жана ишкердик университет
3. Кыргызстан Эл аралык университетинин Жалал-Абадтагы
филиалы
4. Кыргыз Мамлекеттик Дене Тарбия жана Спорт Академиясынын
Жалал-Абадтагы филиалы
1.
2.
3
4.
Жалал-Абад Маданият техникум
Жалал-Абад Медициналык колледж
СПТУ ?1
СПТУ?75
?ЖАМу-интеллектуалдык келечекке
дангыр жол!?
Жалал-Абад мамлекетти университети
(ЖАМУ) жогорку билимдуу кесипкойлорду
даярдоодо бай тажрыйбалуу, салтткк окуу
жайы катарында томонку багыттыр боюнча
адистерди чыгарат:
Жалал-Абад Мамлекеттик Университет
Математика
Колдонмо математика жана информатикаФилософия
Журналистика
Тарых
Социалдык иш
Психология
Аймактаануу(кытай, япон, араб, корей тилдери)
ЮриспруденцияМенеджмент(менеджмент мамлекеттик жана
муниципалдык башкаруу)
Экономика
Дене тарбия
Табигий-илимдерден билим беруу (биология, химия, география)
Физика-математикалык билим беруу
Филология билим беруу(англис, немец, кыргыз, орус, озбек тилдери)
Жалал-Абад Мамлекеттик Университет
Физика
Химия
Биология
География
Экология жана жара-тылышты колдонуу
Дарылоо иши
Фармация
Теология
Философия
Журналистика
Тарых
Социалдык иш
Психология
Аймактаануу(кытай, япон, араб, корей тилдери)
ЮриспруденцияМенеджмент(менеджмент мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу)
Экономика
Дене тарбия
Табигий-илимдерден билим беруу (биология, химия, география)
Физика-математикалык билим беруу
Филология билим беруу(англис, немец, кыргыз, орус, озбек тилдери)
Жалал-Абад Мамлекеттик Университет
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Социалдык-экономи калык билим беруу
Педагогика (ПМНО)
Курулуш
Инфоокоммуникациялык технологияр жана байланыш системасы
(Телекоммуник5ация)
Жер устундогу транспорттук-технологиялык машина жана
комплекстер
Тамакаш азыктарынын технологиясы
Информатика жана эсептоо техникалары
Нефйтигаз иши
Токой иши жана ландшафттык курулуш
Агрохимия жана агроуруктаануу
Техносфералык коопсуздук
Транспорттук технологиялык макшина жана комплекстерди
эксплуатациялоо
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Чет тили(англис тили)
Башталгыч класстардын мугалими
Экономика жана бухгалтердик эсеп
Финансы
Банк иши
Модельер-конструктор
Автомобиль траспорт торун техникалык тейлоо жана ондоо
Почта байланышы
Башкаруунун автоматташтырылган системасы
Электр менен камсыздоо
Дене тарбия жана спорт мугалими
Укук таануу
Корком искусство жана чийуу
Кондитер, нан жана макарон азыктарынын технологиясы
Мектепке чейинки жаштагы балдардын тарбиячысы
?
?
?
?
?
Дарылоо иши
Акушердик иш
Стоматология
Фармацевт
Сестралык иш
ЖАМУнун кечээкиси-тъптъъ,
Бъгънкъсъ ? реалдуу,
Эрте\киси-ишенимдъъ!
Урматтуу бутуруучулор келечегинер жаркын болуш учун Экономика
жана ишкердик университетинин тандагыла!
Биздин Экономика жана ишкердик университетинин экономист,
юрист, жетекчи, бажы кызматкери, математика, филолог болум,
компьютердик технологияларды, мамлекеттик, расмий,, чет
тилдерин мыкты оздоштуром дегендер учун.
?
?
?
?
?
?
- Социалдык маданият ишмердиги жана элдик к?рк?м чыгармачылыгы
Музыка сабагынын мугалими.
- Китепкана жана иш ж?рг?з??ч?, архив кызматкери.
?Социалдык маданий ишмердиги ? адистиги
Кыргыз эл аспаптар оркестринин жетекчиси, музыка сабагынын
мугалими.
Хор коллективинин жетекчиси, музыка сабагынын мугалими.
Эстрада ансамбль тобунун жетекчиси.
Презентацияны даярдогу сър=тт=р Интернеттин алынды.
Даярдаган:
Жалал-Абад областтык китепкана
?Интернет-китепкана?
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
888
Размер файла
976 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа