close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Организация и технология на търговията на едро

код для вставкиСкачать
ОРГАНИЗАЦИЯ И
ТЕХНОЛОГИЯ
НА ТЪРГОВИЯТА НА ЕДРО
1.Същност, функции и задачи на търговията на едро
2.Роля и функции на търговските складове
3.Форми на организация на складовата мрежа
4.Устройство, оборудване и обзавеждане на търговските складове
5.Организация на търговския процес в складовете
Търговията на едро повишава ефективността на
търговския процес
Съкращава броя на връзките и от там на
сделките между производители и търговци на
дребно;
Намалява трансакционните разходи;
Поема риска за реализацията на стоките;
Позволява на производителите да ускорят
реализацията на продукцията ;
Функции на търговията на едро
Икономически:
Посредничество - установяване на стопански
взаимоотношения между производители, търговци на
едро, вносители, износители;
Специализацията на търговците на едро в посреднически
операции води до снижаване на разходите за
осъществяване на сделките;
Ролята на търговията на едро нараства в условия на
ниска концентрация на търговията на дребно и
производството;
Логистични:
Складиране;
Транспортиране;
Преобразуване на асортимента;
Управление на стоковите запаси;
Посредством логистичната функция търговците на едро
преодоляват несъответствието в асортимента, количеството,
територията и времето за производство и потребление.
Задача на търговската логистика е да минимизира разходите
по стокодвижението при определено равнище на обслужване.
Информационна функция
Участие в проучване на потребителското търсене;
Прогнозиране на необходимите количества;
Оформяне на поръчките;
Маркетингови комуникации - участие в промоцията
на продуктите
Разработване и реализиране на самостоятелни и
колективно програми за промоция;
Подпомагане позиционирането на продуктите на
пазара;
Канали за реализация на стоките
Като самостоятелна организационно-управленска
единица фирмата за ТЕ изгражда и поддържа
система от канали за реализация;
В края на миналия век се прогнозира от някои
специалисти отмиране на ТЕ;
Ръст на веригите за ТД със собствени
разпределителни складове;
Развитие на собствени дистрибуционни системи на
производителите;
Периодът обаче е наречен “стратегически
ренесанс” за ТЕ
Търсене на средства за по-добро обслужване
едновремено на:
Доставчиците (производителите);
Клиентите;
ТЕ се позиционира върху критичните точки във
веригата на стойността;
Ръст на ТЕ;
Концентрация на капитала в ТЕ
50-те тай големи ТЕ реализират през 1972г. – 9%
от продажбите;
50-те най-големи ТЕ в началото на 21 век
реализират повече от 30% от продажбите на
едро;
Сливания и изкупувания;
Инвестиции в информационни технологии
99% от поръчките в САЩ на основата на
електронен обмен на данни;
2. Роля и функции на търговските
складове
3. Форми на организация на
складовата мрежа
4. Устройство, оборудване и обзавеждане
на търговските складове
Дистрибуционните центрове функционират като центрове за
приемане и обработка на поръчките от клиентите (ТД);
Дистрибуционните центрове поддържат минимално равнище
на СЗ от най-търсените асортиментни позиции, които се
доставят с голяма честота от регионалните складове;
Регионалните складове съхраняват по –големи по-обем СЗ,
тъй като контролът и прехвърлянето между
дистрибуционните центрове е по-труден и свързан с повече
разходи;
Организация на търговския процес
в складовете
1. Принципи на организация на приемането, съхранението и
отпускането на стоките в складовете;
2. Групиране и избор на място за съхранение на стоките в
складовете, начин за подреждането им, режим за съхранение
и грижи за опазване;
3. Подготовка и ред за отпускане на стоките от склада.
Извозване на стоките от складовете со магазините.
Организация на превозите н астоки
4. състояние, проблеми и насоки за усъвършенстване на
складовите операции в търговията
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
17
Размер файла
202 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа