close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Slide 1

код для вставкиСкачать
Проект «Подобряване качеството на живот в транс
граничния регион чрез промоция на екологично чисто
земеделие» се съ-финансира от ЕС чрез Програмата за
транс гранично сътрудничество по ИПП България – Турция
CCI № 2007CB16IPO008
Въведение в биологичното земеделие основни принципи и методи, поддържане
на почвеното плодородие и кръговрат на
веществата, сеитбообращение и
растителна защита.
Поморие 14-16.10.2011
Николай Тихов, Петър Киров
ФБЗ “Биоселена
Биологично земеделие – Изисквания, поддържане на почвеното
плодородие, методи на производство и особености.
Минимална намеса на човека в агроекосистемата. Да се прилага принципа на
разумната минимална достатъчност.
Стабилизиране на агроекосистемите чрез: включване на повече култури, създаване на
смесени ферми, съчетаване на средствата и методите за борба с болестите и
неприятелите.
Адекватност на методите и средствата за контрол на вредителите.
Основни растително защитни мероприятия: устойчиви и адаптирани култури и
сортове, балансирано торене, подходящи сеитбообращения, отглеждане на смесени
култури и такива за зелено торене, ранна и навременна предсеитбена подготовка.
Контрол на плевелите – в биологичното земеделие стратегията по отношение на
плевелната растителност е, че не е наложително, нито е въжможно, постигането на
пълно освобождаване на полетата и културите. Те започват да конкурират културните
растения след определено равнище /ПИВ/.
- Алтернативни методи за борба – сеитбообращения, компостиран
об.тор, жизнени семена и оптимална сеитбена норма.
- Директни методи - /последна стъпка в контрола на плевелите/ почвообработки, метод на изтощаване и изсушаване, плевене, косене, мулчиране и
опламеняване
Поддържане и повишаване на почвеното плодородие
Методите на биологичното производство изискват:
дълготрайно поддържане на естественото
плодородие и избягване практики на екологично
увреждане на почвата, като резултат от прилагане
на земеделски методи на производство.
Важни точки при поддържане на почвеното
плодородие са:
- биологична активност - “жива почва”;
- следене нивото на органичната материя и
извличане на хранителни вещества с продукцията,
/баланс на хранителните вещества/;
- съобразяване обработките със структурата на
почвата и състоянието на хранителните за
растенията елементи
Почвено плодородие – природно съобразни методи за запазване и
повишаване
Създаване на условия за развитие на богата
почвена флора и фауна чрез внасяне на
органично вещество. Изключване от употреба
на агрохимикали, при което нараства
популацията на дъждовните червеи –
индикатори за чиста и здрава почва.
Развитие на смесени биологични ферми
Въвеждане на смесени сеитбообръщения с
участието на многогодишни житно-бобови
смески и едногодишни бобови култури
Сеитбообращение
Научнообосновано редуване на културите върху даден
брой полета (парцели) за определен срок от време.
Има положителен икономически ефект !
- не са необходими допълнителни средства
- успешно се води борба срещу плевели, болести и
неприятели.
- почвеното плодородие се запазва
Избор на култури за сетбооборот и правилно подбран
предшественик
Правила при обособяването на полетата
Основни групи растения в сеитбообращението:
житни, бобови, окопни, временни или изкуствени
ливади
Сеитбообращение /пример/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Люцерна /за 3-4 години/ - висококачествен фураж за
животните. Повишава почвеното плодородие и подобрява
здравното състояние на почвата.
Пшеница – зърно, стокова продукция, зърно и слама за
животните; втора култура – спанак – ст.продукция.
Картофи – стокова продукция.
Моркови и каба лук /в смесен посев през 1-2 лехи, взаимно
предпазване от лукова и моркова муха/ - ст.продукция.
Пипер – ст.продукция. /В смесен посев с босилек, чубрица и
тагетис за взаимно предпазване от вирусни болести и
Столбур.
Ръж – зърно за пазара или за фермата. /подтиска развитието
на коренищни плевели – нпр. балур/. Втора култура –
зимен грах за зелено торене през пролетта.
Домати и праз – ст.продукция.
Фасул и грах – ст.продукция
Почвено плодородие – природно съобразни методи за
запазване и повишаване
Използване на оборски тор, биотор от
калифорнийски червеи, прилагане на зелено торене,
компостиране на органичните отпадъци, за
увеличаване на хумуса в почвата.
Коригиране киселинността на почвата и недостига на
хранителни елементи с приородни материали.
- калциеви подобрители – водорасли /40-50% СаО/,
смлян варовик /40-55% СаО/, доломит /25-30% СаО/
- фосфорни торове – естествени фосфорити,
фосфатна креда /7-9% Р2О5/, костно брашно.
- калиеви торове – патенкалий /28% К2О/, дървесна
пепел /5-9% К2О/
- органични торове – оборски тор-угнил, компост,
биотор.
Почвено плодородие – природно съобразни методи за
запазване и повишаване
С правилното прилагането на всички тези
агротехнически практики в биологичното
производство се постига заместване на
синтетичните материали и химичните
препарати. Осигурява се необходимият
хранителен режим, води се борба с
плевелите,болестите и неприятелите,
почвеното плодородие се поддържа на
високо ниво и същевременно те са основата
на цялостната технология на отглеждане
Видове компости подходящи за прилагане в
биологичното производство
Компост от органичен тор – подходящ за всички видове
зеленчукови култури и при производство разсад в съотношение 1:1
с пресята почва
Компост от растителни остатъци /тревисти стъбла, листа,
развалени фуражи и плодове, добавят се почва или торф и се
намокрят с вода или торова течност/ - подобрява почвените
условия.
Компост от коприва /съотношение 3:1на надробена коприва,
събрана преди цъфтеж и почва. Навлажнява се добре, може да се
добави и скално брашно./ - подходящ за всички зеленчукови
култури.
Почвен компост /тревни чимове, блатна тиня, градинска почва,
може да се добави компост от коприва и варовик. Подходящ за
цветни култури.
Компост от торф – подобряване механичният състав на почвата
Компост от слама или дървесни отпадъци /трябва да се
добавят материали богати на азот; напр.за1 кг.суха слама са
необходими 0,25 кг сух птичи тор.
Биологична растителна защита
- Борба с болестите и неприятелите
I.
1.
2.
3.
Общи принципи
Принцип на диверсификацията – човешкото
въздействие върху агроекосистемите трябва да бъде
насочено към тяхното стабилизиране. По- малка
степен на концентрация и специализация на
производството. Създаване на смесени ферми.
Прилагането на растително защитни средства да става
на принципа на разумната минимална достатъчност
/само толкова, колкото е необходимо и само
тогава когато е неизбежно/
Адекватност в растително защитната система. Подходи
методи и средства които в най-голяма степен
отговарят на биологичните особености на вредителите
Методи на борба
Селекционно-генетичен метод - имунни
и устойчиви сортове.
Агротехнически метод
Физико-механичен метод
Биологичен метод - микро- и
макробиологичен
Продукти за растителна защита разрешени за
употреба в биологичното производство
Регламент на комисията (ЕО) № 889/2008.
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Торове и подобрители на почвата, посочени в член 3,
параграф 1
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Пестициди — продукти за растителна защита,
посочени в член 5, параграф 1
Примери: Азадирахтин, извлечен от Azadirachta indica (Neem tree);
Пиретрини, извлечени от Chrysanthemum cinerariaefolium – Инсектицид
Други вещества, традиционно използвани в биологичното
земеделие
Примери: Мед под формата на меден хидроксид, меден оксихлорид,
(триосновен) меден сулфат, меден оксид, меден октаноат –Фунгицид, до 6
kg мед/хектар/година.
- Сяра - Фунгицид, акарицид, репелент
Основни изисквания при биологично
отглеждане на определена група култури
Биологичното производство е и житейска философия като специфичен
начин за селскостопанско производство !
- Почвата се възприема
като жива система и
се определят
взаимовръзките:
почва, растение,
животно, човек
- Основна цел е
производство на
биологични продукти
в хармония с
природата като се
разчита на
биологичните цикли
на развитие
Използване на разнообразни култури в
сеитбообращението, в резултат на
което се ограничава нападението от
неприятели, плевели и болести.
Запазване и повишаване на почвеното
плодородие
Адекватна реакция при промяна в
пазарната конюнктура
Общи изисквания
Избор на култури
Подходящи за климата и почвите в района на фермата
Според наличните ресурси
С добра икономическа стойност
Да се осигури баланс между културите за пазара и за
фураж за животните във фермата
Избор на подходящи сортове, посевен и посадъчен
материал
Устойчиви на болести и неприятели
Невзискателни
Необеззаразени
Не са ГМО
Специфични изисквания
Правилен избор на място
Използване на устойчиви сортове
Сеитбообръщение /смесено отглеждане на
култури/
Пространствена изолация
Правилна обработка на почвата
Сеитба и засаждане на здрав и качествен
посевен и посадъчен материал
Спазване сроковете за сеитба /засаждане/
Дълбочина на засяване и засаждане
Начин на засяване и засаждане
Торене с естествени торове
Напояване
Унищожаване на плевелите, самосевите и
растителните остатъци
Унищожаване на междинните
гостоприемници
Навременно прибиране на реколтата
Съхранение при подходящи условия
БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО !
Проект «Подобряване качеството на живот в трансграничния регион чрез промоция
на екологично чисто земеделие» се съ-финансира от ЕС чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция CCI №
2007CB16IPO008
Документ
Категория
Презентации по биологии
Просмотров
28
Размер файла
3 628 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа