close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Ведическа йога

код для вставкиСкачать
История
и култура
на Йога
Март 2011
Пътуване
в историята
на Йога
• Поглед отгоре, карта, схема за ориентиране в основните
феномени, концепции, фигури в историята на йога
• Гръбнакът са не династиите и владетелите, а основните духовни
извори – Веди, Упанишади, Бхагавадгита, епос, Йога сутри
• Основни фигури в историята – Шанкарачаря, Патанджали,
Рамакришна, Вивекананда, Шивананда
• Приложението на йога в 21 век
Пътуването Йога
повече от 5000 години
3000 год. п.н.е.
2008 год. с.н.е.
Йога, която практикуваме днес, е била практикувана още преди 5000 години –
по времето на древната цивилизация в долината на реките Инд и Сарасвати.
Йога
• Вечна, все-валидна световна култура
• Не е нито гимнастика, нито молитва,
нито ритуал, нито религия
• Не се ограничава до определена
култура, традиция или религия
• Процес за изживяване на висши нива
на съзнание, универсално желание за
духовност и извисеност
Произход на йога
• Произходът на йога е скрит в дълбините
на праисторическите времена.
• От незапомнени времена човекът е
чувствал, че има нещо отвъд света на 5
сетива.
• Човекът е осъзнавал в себе си една повисша Реалност.
• От праисторически времена човекът е
създавал системи и пътеки за
реализиране на тази по-висша реалност.
• Йога е била една от тези пътеки, за която
се вярва, че е съществувала в различни
части на света.
Произход на йога
• Мъдростта на йога съществувала облечена
в символите и идеите на местната
духовност и култура.
• Много подобни системи съществували в
Южна Америка, Месопотамия, Египет,
Индия и т.н.
• Всички цивилизации вярвали, че пътят на
йога е божествен дар, мъдрост разкрита за
развитието на човечеството.
• С течение на времето тази традиция била
прекъсвана и загубвана на повечето места.
Определение
Притчата за слона
Определение на йога
• Стотици определения
• Общ смисъл – общо понятие за много пътеки,
системи за развитие, методи, техники, средства за
себе-развитие, огромен океан от мъдрост и знание,
насочено към реализиране на по-висшата природа в
човека
• Специфичен смисъл – системата по класическа
йога, кодифицирана от мъдрецът Патанджали, една
от 6 класически философски системи на древна
Индия
Определение на йога
• Произлиза от санскритския корен “yuj” –
обединявам, едно съм със, сливам
Свами Сатянанда: ”Йога е сливането на ограниченото
“аз” с космическото “Аз”
• Йога е система за трансформация, която довежда
до възможност за реализиране на единство между
индивидуалната душа и универсалното съзнание
• Йога е път, наука, дисциплина, която развива
тялото, ума и духа, води до разгръщане на скрития
човешки потенциал и реализиране на висшата
природа в нас.
Йога в Индия
• Йога била съхранена в Индия в продължение на
хилядолетия
• Индийската духовна и културна традиция е
продължителна и непрекъсната вече повече от 5000
години
• Голям интерес и почитание към мъдростта отнасяща
се до еволюцията на човека и вселената
• Вечните духовни истини и ценности били ревностно
пазени и умело предавани по специален начин от
поколение на поколение.
Традицията Учител-ученик
• “Guru-shishya parampara”- свещенната традиция на
предаване на мъдростта от учител на ученик
• Знанието се приема и запечатва в ученика не чрез
думи, а чрез живия пример на учителя, не чрез
книги, а от човек на човек.
• Специален трансцедентен метод за кодиране на
ценностите, истините и знанието в друго човешко
същество –– по енергиен път – shakti path
• За да приеме знанието ученикът става едно с
Учителя, пречиства се, за да се превърне в
съвършения инструмент за мъдростта на Гуру.
Хронология на
историята на йога
•
•
•
•
•
•
•
•
Една от достъпните хронологии на йога е според
хронологията на индийската културна история и нейните
свещени текстове:
Пред-ведическа йога – цивилизацията от долината на Инд и
Сарасвати
Ведическа йога - Ведите
След-ведическа йога – Брахмани, Араняки, Упанишади
Пред-класическа йога– епос, Бхагавадгита
Класическа йога – 6-те даршани и Йога-сутрите на
Патанджали
След-класическа йога –йога в лоното на вишнуистката,
шиваистката и тантрическата традиции,средновековни Хатайога текстове
Йога в 19-ти и 20-ти век – просветлени йога учители и
традиции
Съвременната йога на 21 век – школи и сфери на
приложение
Definition of Yoga
Definition of Yoga
Пред-ведическа йога
Цивилизацията от долината
на реките Инд и Сарасвати
• Y
o
g
e
Пред-ведическа йога
“Йогийският” печат
• “Йогийският” печат или печатът на Пашупати –
свещена фигура в типична йога асана, заобиколена
от животни – прото-Шива – образ на архи-йогин и
защитник на животните и хармонията на света около
него
• Намерени са доста печати с подобни изображения –
показват, че асаните и медитацията са били познати и
разпространени
• Вероятно са съществували школи по прото-йога
Ведическа йога
Ведите – източник на
ценности и мъдрост
за йога
• Ведите са първите текстове, в които се говори за йога
• Ведите са най-старите свещени текстове на Индия
• Съдържат основните жизнени концепции, схващания,
ценности, валидни и в йога, счита се, че там е
кодирано висшето знание за абсолютната реалност и
нейната реализация в човека
• Най-важния източник на мъдрост за много
традиции – вкл. йога
• Уважават се от почти всички духовно-философски
традиции на Индия като главен духовен авторитет
Ведическа йога
Ведите
• Огромен сборник текстове, създадени от 4000 пр.н.е. to
1000 пр.н.е.
• Знанието във Ведите не е измислено, а разкрито на
зрящи мъдреци във висши състояния на съзнанието
• Ведите се считат за “shruti” – чуто знание
• От корена “vid” – зная, познавам – вечно знание,
божествена истина
• Помнени и предавани устно в продължение на векове
• Тесен смисъл - 4 самхити – Риг-веда, Сама-веда,
Яджур-веда, Атхарва-веда
• Широк смисъл – ведическата литература: Самхити,
Брахмани, Араняки, Упанишади
След-ведическа
йога
Упанишадите
• Обръщат голямо внимание на йога и на духовността
като цяло
• Upa-ni-shada – upa /близо/, ni /долу/, sad /седя/ - седя
долу около … някой, който преподава
• 108 Упанишади, създадени от 1000 п.н.е. to 200 п.н.е.
• 12 основни – Шанкара има коментари върху 12
След-ведическа
йога
Упанишадите
Brahman & Atman
•
Концепцията за Единния, Вечен, Непроменим принцип,
източник на всичко, този който е 3 пъти Ом- Omniscient,
Omnipresent, Omnipotent –все-съзнаващ, всеприсъстващ, вез-десъщ - Brahman.
“Този, от който са породени всички същества, там, където след
като се родят, те живеят и това, в което навлизат при
смъртта си, всичко това е Брахман” Taittiriya Upanishad
•
Природата на Брахман по съществото си е Sat
/Съществуване/, Cit/Съзнание/, Ananda /Блаженство/
•
Абсолютната реалност има свое идентично късче
във всяко същество.
Тази част от Вечността в нас се нарича Атман Atman
•
/индивидуалната душа/ and Brahman /космичната душа/
са едно и също
След-ведическа
йога
Упанишадите - Цитати
1. “Този, от който са породени всички същества, там,
където след като се родят, те живеят и това, в което
навлизат при смъртта си, всичко това е Брахман”
Taittiriya Upanishad
2. “Наистина целия свят е Брахман и тази душа вътре в
сърцето ми е Брахман също.” – Chandogya Upanishad
3. Tat tvam assi -That are thou. Ти си това.
4. Aham Brahasmi - I am Brahman. Аз съм Брахман.
5.“Neti, neti, neti – Брахман не е нито това, нито това, нито
това… възкликва Яджнавалкия; Атман, висшето Аз, не е
нито тялото, нито ума, нито емоциите, нито енергията, нито
дори висшите духовни преживявания…
Пред-класическа
йога
Епос - Рамаяна
• Рамаяна е един от 2-та основни епоса на Индия.
• Традицията приема, че е написана от мъдреца
Валмики
• 24 000 стиха красива поезия в 7 раздела
• Разкрива истории и характери, които носят
етическите, моралните и социални ценности на
йога, важни за духовното и личностно развитие на
всеки човек
Пред-класическа
йога
Епос -Махабхарата
• Традицията определя Вяса за автор, този, който е
събрал материала
• 100 000 стиха, 18 книги
• Разказва за голямата война между 2-те най-големи
индийски царства – Каурави и Пандави
• В 6-тата книга на Махабхарата като перла в короната
стои свещената философска поема Бхагавадгита
• Започва война между Кауравите и
Пандавите
• Редом до Арджуна като негов
колесничар се въплътява бог Кришна
Пред-класическа
йога
Бхагавад Гита
• Диалог между Кришна и Арджуна, който е в
състояние на отчаяние и Кришна го
направлява
• Битката и участниците – истински или
символични
• Бхагавад гита има висока философска,
духовна и практическа стойност
• Първият пълен текст посветен на йога
• Бхагавад гита нарича себе си yoga shastra –
учение по йога
Класическа
йога
6-те даршани
• Класически период – 200 пр.н.е. 500 c.н.e.
• 6 духовно-философски школи -darshana –
миманса, веданта, няя, вайшешика, самкхя,
йога
• Darshan – виждам, имам зрение/визия за
• Важност за йога – веданта и самкхя
Класическа йога
6-те даршани
Самкхя
• Създателят на самкхя – мъдрецът Капила
• Главен текст – Samkhya Karika от Ишвара Кришна
350 пр.н.е.
• Развита философия и метафизика – подобно на йога
• В “Samkhya Darshan” Св. Ниранджан казва:
“Самкхя и йога са 2-те части на 1 система – самкхя
на Капила е метафизиката, а йога на Патанжали е
метода -садханата.”
• Дуалистични системи по метафизика – двойнствен
модел на вселената и съществуването:
• Purusha /съзнанието/ and Prakriti /силата на
съзиданието, енергията/
Класическа йога
6-те даршани
Веданта
• Водеща философска школа – повлияла цялата
индийска средновековна и съвременна духовност и
философия
• Свещени текстове – Араняки, Упанишади, Гита,
Брахма сутри на Бадараяна /200 с.н.е./
• Най-популярната школа на Веданта - Адвайта
Веданта – не-двойнствена Веданта
• Монистична теория за съществуването
• Брахман – висшия Аз, върховното същество,
единствената истинска реалност
Шанкарачаря
• Изтъкнат учител по Веданта
• Философ, мислител
• Голям йога с практическа
опитност
• Голям реформатор –
организира в ордени саняската
традиция в Индия
• Написал е:
Viveka chudamani –
Съкровищница на мъдростта,
Aparoksh-anubhuti – Директно
преживяване на реалността,
Atmabodha – Познание за Аз-а,
Ananda/Saundarya Lahari – Поток
на блаженството и красотата
Класическа
йога на
Патанджали
• В класическия период съществували много йога школи
• Риши Патанджали събира, обединява най-важните йогийски
идеи и практики на епохата си,
• Систематизира ги в сбит трактат наречен “Йога сутри” – йога
афоризми – къси кодирани фрази
• Йога сутрите” на Патанджали са класическият и найавторитетен трактат по раджа йога
• Предлага разбираема, хармонизирана, последователна система
по йога – актуална и приложима до наши дни
Класическа
йога на
Патанджали
• Организира най- важните елементи в практиката на йога
– 8 кратния път – яма, нияма, асана, пранаяма,
пратяхара, дхарана, дхяна, самадхи
• Дава определение на йога като дисциплина, система от
правила /сутра 1/
• Йога е контрол/управление/спиране на кръговратите/
модификациите/ моделите на ума /сутра 2/
• След постигане майсторство над ума /способност за
трансендиране на ума, практикуващият/ наблюдателят
се установява в истинската си природа /сутра 3/
След-класическа
йога
Тантра
•
•
•
•
•
Една традиция посветена на женския психо-космичен
принцип Shakti,
Почитане на образа на Богинята съществува в Индия
от пред-ведически времена
Корените на Тантра са в самия живот – в обичаите,
в традициите, в земната духовност на обикновените
хора
Тантра има и висока философия, метафизика,
практики
Свещените текстове също се наричат Тантри – според
традицията 64 - диалози между Шива и Шакти
След-класическа
йога
Тантра
•
•
•
•
•
•
•
Езотеричната физиология и фина енергетика на тялото – карта
на финото, етерното, енергийното тяло на човека – енергийните
канали /нади/ и центрове /чакри/
3-те главни канала – ида, пингала, сушумна
7-те основни чакри – муладхара, свадистхана,манипура, анахата,
вишудхи, аджна, сахасрара
Събуждането в човека на спящата духовна сила –kundalini активирането на спящите мозъчни центрове
Свещен звук и геометрия - mantra, yantra, mandala
Свещени жестове – mudra and nyasa
Йога и Тантра вярват в силата на практическия опит, в садханата, в
упасаната, в личното преживяване - един тон теория не е равен на
един грам практика
Пътуване в йога
Откопчайте коланите!
Добре дошли в края на
История и култура на йога – част 1
История на Йога
Просветлени
йога учители на 20 век
Март 2011
Историята и учителите
• Историята се гради от живота на хората – историята
на йога се гради от реализациите на велики йога
учители
• Техния живот е вдъхновяващ пример
• Ако един човек може да постигне нещо, то това е
възможно и за други хора
• Целта на реализираните човешки същества е да
помогнат и на останалите да постигнат същото ниво
на еволюция.
• Будистка мъдрост – Не съм просветлен, докато
останалите хора също не се просветлят
Просветлени йога учители
на 20 век
Съвременна
йога
Традицията на
Рамакришна
Рамакришна
“Има само една
истина, наричана
от мъдреците с
различни имена"
Рамакришна
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Най-познатият светец и просветлен йога на Индия от 19 век
Реализиран учител, който казвал, че Бог може да бъде познат и във образ и
без форма, абстрактен принцип
Роден в бедно браминско семейство, много артистично и надарено дете,
преживява множество състояния на екстаз с Божественото, веднъж докато
играел Шива в училищна пиеса
Силни духовни преживявания от най-ранна възраст до края на живота си –
неговите ученици го виждат многократно в състояния на самадхи в
продължение на дни
Бил е свещеник в по-късно станалия известен храм на Кали в Калкута
Посветен е във Веданта и Тантра – почита Кали, казва, че я вижда
непрекъснато
Уважавал всички религии, експериментирал, за първи път посвещавал и
учел хора от различни касти и пол
Неговата харизма била толкова голяма че привлякъл много ученици от
Калкута и района
Той ги учел да приемат своите преживявания и че Бог може да има се яви в
много различни форми и всяко преживяване е валидно
Негов главен ученик е Вивекананда, който предал посланието на своя Гуру
на срещата на Парламента на световните религии в Чикаго 1893 г
Много биографии – Рамакришна и неговите ученици от Кристофър Ишъруд
Къщата на Рамакришна в Камарпукур
Храма на Кали в Калкута
Рамакришна и неговите ученици
Сарада деви
Съвременна
йога
Традицията на
Рамакришна
Вивекананда
“Ти, безкрайна, кристално
чиста и божествена
реалност, отвъд мисълта,
отвъд качествата,
покланям ти се.”
Свами Вивекананда
• Главния ученик на Рамакришна,
основател на Мисията Рамакришна –
една от най-големите духовни фондации
в Индия подпомагаща образованието,
здравеопазването и духовните ценности
• Ключова фигура за въвеждането на йога и веданта в
Америка и Европа
• Основен двигател за събуждането на ценностите на
съвременния индуизъм в Индия
• Известен с вдъхновяващата си реч пред Парламента
на световните религии в Чикаго 1983 год.
Свами Вивекананда
• Роден в аристократично семейство, бащата
рационалист, майката – дълбоко духовна –
той комбинира и двете, надарен певец и оратор,
красив, харизматичен, изключителен лоялен, отдаден
ученик
• Приема Рамакришна за свой Гуру, като никога не
престава да му задава провокативни и смели
въпроси – едновременно гяна,карма, раджа и бхакта
йогин, автор на 4-те известни едноименни книги
• Живее само 39 години, но извършва огромна работа
– основава и развива мисията, става един от
основоположниците на новата индийска нация,
неговите възгледи са повлияли на Махатма Ганди,
Шри Ауробиндо, Радхакришнан, Джавахарлал Неру,
Индира Ганди и т.н.
Вивекананда
“Въстанете, О Лъвове,
и се отърсете от заблудата,
че сте овце бездушни;
Вие сте души безсмъртни,
духове свободни,
благословени и вечни;
Вие не сте материя само,
вие не сте телата само,
материята е ваш слуга,
а не вие слуги на материята.”
Интегрална
йога
Шри Ауробиндо
Шри Ауробиндо
•
•
•
•
Шри Ауробиндо е основен борец за независимостта на
Индия, философ, съвършен поет на английски и
санскрит, йогин от голям калибър
Има своя визия, теория и практики за човешкия
прогрес и еволюция
Създава йога система, наречена “интегралната йога”
или “пурна йога” – основният фокус е голямата
трансформация на човека в супер-човек, от същество
на низшето аз към човек реализирал визшето Аз
В своята книга “Божествен живот” той говори за
еволюцията на човешкия род от живот към божествен
живот - към реализиране на божествения живот тук на
земята, в човешко тяло
Шри Ауробиндо
•
•
•
•
Високо образован в Великобритания
Философ, метафизик
Революционер и търсач на истината
Проумява, че живота може да бъде
дълбоко променен чрез духовността поскоро отколкото чрез политиката
• Основава ашрам в Пондишери и мисия,
изключително влиятелна и до днес
Еволюционната теория
• Шри Ауробиндо вярвал, че човечеството не е последната брънка
от еволюционната верига. Човечеството може да еволюира
духовно отвъд настоящите си ограничения до състояние на
духовно свръх-ментално състояние. Това еволюционно състояние
той наричал “божествен живот на земята”, характеризирано от
одухотворено, свръх съзнателно развито, ориентирано към
истинската си природа човечество
“Човекът е преходно същество. Не е крайният етап.
Стъпката от човек към свръх-човек е следващото постижение
в еволюцията на земята.”
“Тази стъпка е неизбежна, защото е едновременно
намерението на Духа и логиката на процесите в Природата”
• Той казва, че е възможно не само да се отиде отвъд ума и
човешката природа, но и тя да се трансформира и да може
човекът да живее на земята като свободно и еволюирало човешко
същество.
• Тогава той ще може да възприема спонтанно истината за нещата и
да се отнася към всичко на базата на вътрешно единство, любов
към всичко създадено и просветлено
• Главна ученичка – Мер – Майката - френска
художничка, дълбоко мистична и духовна
• Открива в Ауровил Селище на всички нации,
холистичен начин на живот, прилагащ практиките на
еволюционната теория
• Тя експериментира еволюционната теория в клетките
на своето тяло и предава на последователите си
методите за трансформация
Традицията на крия йога
Бабаджи
Лахири Махасая
Крия йога
Шри
Юктешвар
Крия йога
Парамахамса
Йогананда
Автобиография
на един йогин
Парамахамса Йогананда
• Индийски йогин и Гуру, който посвещава много
хора от запада в техниките на медитация и
крия йога
• Изпратен в Америка от своя Гуру, Шри Юктешвар, за да
помогне да се оздрави психологическото, умствено и
духовно страдание на съвременния свят
• През 1920 г. делегат на международния конгрес на
религиозните лидери в Бостън
• Остава в САЩ и през 1920 основава: Self-Realization
fellowship
• Изнася лекции и обикаля Америка повече от 10 години
• Преподава методи за постигане на директно преживяване
на Бог
• Въвежда крия йога практиките в западните страни
• През 1946, книгата Автобиография на на един йогин.
Ключова книга, публикувана на 25 езика. Обявена през
1999 за една от 100 най-важни духовни книги на 20-ти век.
Лекция по йога
във Вашингтон
Рамана
Махариши
Рамана Махариши
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Познат като “Светецът от Аруначала”, рооден в Южна Индия, в
браминско семейство говорещо тамили, постига самадхи на 16 години
Прекарва живота си в отшелничество в планината Аруначала, не напуска никога
Индия
Практикува непривързаност към всичко в живота, живее много семпло и скромно
дори когато има голям ашрам и има много западни последователи
Среща се с други мъдреци и гуру като Йогананда, писателят С. Моам, известни
интелектуалци на запада
Никога не е напускал Индия, но има силно духовно въздействие на запад с
доктрината си – себе-изследването, себе-познанието чрез постоянно задаване на
въпроси – най-бързия път към себе реализация
Неговата основна техника била да кара хората да си задават въпроса Кой съм аз?
“От всички мисли, които се появяват в ума на човека, Аз е първата мисъл
Съзнанието е нашата висша природа и е единствената реалност
Неговото учение е чиста адвайта веданта – Бог без качества и форма, абсолютен
принцип
Прекарва много време във висши състояния на съзнание – самадхи
В по-голяма част от живота си дава уроците си в мълчание
Много хора продължават да посещават неговия ашрам ш Тируванамалаи , заради
святата атмосфера там, в подножието на планината аруначала, най-свято –
Шиваратри
Северна йога традиция
• Свами Шивананда и многобройните му
ученици:
• Свами Чидананда и Свами Кришнананда
– продължават работата в Общество за божествен
живот в ашрама в Ришикеш
• Свами Вишнудевананда – Шивананда йога, САЩ
• Свами Сачидананда – интегрална йога, САЩ,
Европа
• Свами Ванкатешананда – Южна Америка,
Австралия
• Свами Сатянанда – Сатянанда йога, Бихарска
школа по йога, Индия, Европа, Австралия, Южна
америка
• Свами Шивананда Радха – Канада
Swami Shivananda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Получава образование на лекар, изключителен студент, издава медицинско
списание Амброзия
Иновативен, предприемчив, търси нови хоризонти – заминава за Малайзия,
където работи като лекар 10 години, служи на много хора – богати и бедни
Чувства, че хората имат нужда да лекуват, не само телата, но и умовете,
сърцата и душите си - всички аспекти на тяхната личност
Един ден оставя всичките си притевания на свой приятел в Куала Лумпур и се
връща в Индия да следва своята духовна цел
Пътува из цяла Индия, посещава святи мест, когато стига до Ришикеш
разбира,че там иска да се установи за своята духовна садхана
Започва да лекува болни садхута, махатми, бедни, нуждаещи се хора – служи
им безкористно – служи, обичай, давай
He received initiation and practiced vigorously
For 30 years had an active spiritual, educational, social life that inspired thousands
of disciples
Authored over 300 books
Gurued many eminent disciples – his disciples were instrumental to bringing yoga
from door to door and from shore to shore
Amazing energy, focus, optimism, passion for spiritual life, he was like dynamite to
anybody around
He found Divine Life Society, Yoga Vedanta forest Academy, Sivananda Aurveda
Pharmacy
His teachings continues to inspire many more followers of yoga
Shivananda ashram
on the Ganga, Rishikesh
Swami
Chidananda
Swami
Krishnananda
Свами Чидананда
1916-2008
• Президент на Обществото за
божествен живот
• Йогин, джнана йога, духовен водач
• Написва над 30 книги по йога и веданта
• Изнася лекции, пише статии, направлява
духовно много ученици
• Пътува в Индия, Малайзия, Южна Африка
• Продължава мисията на своя Гуру за
утвърждаване идеалите на садхана,
непривързаността, духовната реализация на
божественото в човека.
Свами Кришнананда
1922-2001
• Секретар на ОБЖ и редактор на
списанието Божествен живот и отдела за
публикации
• Автор на над 50 книги, над 150 статии за йога,
медитации, текстове по веданта и йога
• Просветлен гяна йогин, философ, поет,
мистик
• Харизматичен лектор
• Йога на синтеза – комбинира карма, бхакти,
раджа йога, йога на сърцето, главата и
ръцете
Свами
Венкатешананда
Свами Венкатешананда
1921-1982
• Личен секретар на Свами
Шивананда
• Всепризнат познавач на санскрит и
йогин, отличен учител по йога
• Преподава йога на много
ученици,обучава много учители
• Промотира редовната дневна практика
• Разпространява йога в Южна Африка,
Австралия, Нова Зенландия
Swami
Vishnudevananda
Свами Сатянанда
Свами Ниранджанананда
Swami Satyananda
• Ученик на Свами Шивананда, през 1943 е посветен
в саняса
• Служи в ашрама на Свами Шивананда 12 години в
различни отдели, изключителен карма йогин
• През1955 неговият гуру му възлага мисията да разпространи
йога от врата на врата и от бряг на бряг и той напуска Ришикеш
• През 1956 основава Международното Йога Движение
• През 1963 основава Бихарската школа по йога в Мунгир
• През 1968 провежда своето първо световно йога турне и успява
да разпространи йога в Австралия, Южна Америка, Европа,
Индия
• През 1984 основава Шивананда Мат и фондацията за йога
проучвания
• Автор на над 80 книги, най-познатата и бест селър – АПМБ
• През 1988 се оттегля от мисията си и до края на живота си
живее като пример за санясин, като изпълнява по висши
духовни мисии
• Навлиза в махасамадхи на 5-ти декември 2009
Свами Ниранджанананда
1960 •
•
•
•
•
•
•
•
•
Бал йогин /по рождение/
Живее при своя гуру от 4 години
През 1970 е посветен в саняса
От 1971 –1982 пътува по света и основава
ашрами и йога центрове
През 1983 е назначен за президент на Бихарската
школа по йога и приемник на Свами Сатянанда
През 1989 е посветен в парамахамса
През 2000 основава Бихар Йога Бхарати – Университет
за напреднали йога науки в Мунгир
До 2009 пътува в Индия и по света - разпространява
йога културата в съвременното общество
От 2010 продължава висшите йога садхани на своя гуру
Свами Сатянанада
Южна йога традиция
• Кришнамачаря и неговите ученици:
• Синът му Десикачар – вини-йога
• Мъжът на сестра му - Айенгар – Айенгар
хата йога
• Ученикът му Патабхи Джойс – ащтанга
виняса йога
• Внук Каустхуб
• Още много ученици
• Дава начало и вдъхновение на много
стилове по йога в нашето съвремие
Южна йога традиция
Кришнамачаря
Десикачар
Айенгар
Патабхи Джойс
Съвременни стилове по йога
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Art of Living – Shri shri Ravi Shankar
Agni yoga – Elena Ryorich
Anandamarga – Shri shri Ananda murti
Anusara yoga – John Friend
Ashtanga vinyasa yoga – Patabhi Jois
Bikram yoga – Bikram Choudhuri
Integral yoga – Shri Aurobindo
Integral Yoga – Swami Satchitananda, Yoga of Synthesis
Iyengar yoga – DSK Iyengar
Kripalu yoga – Amrit Desai
Sahaja yoga – Nirmala Shrivastava
Satyananda or Bihar school yoga – Sw Satyananda
Shivananda yoga – Sw Visnudevananda
Viniyoga – Krishnamacharya, Desikachar
Different styles of yoga
Different styles of yoga
Yoga of water and air
For all ages
And all stages…
and all species…
Йога в 21 век
• Нашият век има голяма нужда от йога – в
обществото и на вътрешен план:
• За да управляваме себе си с цел адаптация
в един свръх динамичен свят
• За да развиваме нашия заложен и скрит
потенциал
• За да открием истинската цел на живота
• За да постигнем баланс, добро здраве,
благосъстояние, спокоен ум и по-високо
качество на живот
Сфери на приложение
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Може да се прилага във живота на всеки човек
Може да се прилага в различни области като:
В болници, медицински центрове, домове за възрастни хора,
затвори - като терапия и реабилитация
В холистични центрове – здравословен метод за поддържане на
физическо, умствено, емоционално, енергийно здраве и в
хармония с други холистични системи
В спорта – за развиване на издръжливост, концентрация
В бизнеса, държавни институции, армията, университетите като анти стрес метод за успокояване на ума и намаляване на
напрежението и стреса
В организации при работа с човешки ресурси – за освобождаване
от стреса и подобряване на екипния дух
Като част от рехабилитационни програми - за справяне със
зависимости
В образованието – в училищата – подобрява способността за
запомняне и концентрация, намалява стреса, въвежда
дисциплината по естествен начин
Вдъхновяващи книги
• “Автобиографията на един йогин” –
Парамахамса Йогананда
• Автобиографията на Свами Шивананда
• “Рамакришна и неговите ученици” –
Кристофър Ишеруд
• “Карма йога”, “Джнана йога”, “Бхакти йога”,
“Раджа йога” на Свами Вивекананда
• “Авантюра на съзнанието”, “Мер божествения материализъм” от Сатпрем
• “Светлина върху йога” от Айенгар
Текстове по йога
• Йога сутрите на Патанджали – на
български език в превод на Пламен
Градинаров
• Бхагавад Гита – в превод на Й.
Пейчинова и Л. Левчев
• Упанишадите – Катха Упанишада,
Мандукя Упанишада, Иша Упанишада
История
и култура
на Йога
Март 2011
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
32
Размер файла
6 920 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа