close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

MARC-формати, дигитализация и мета

код для вставкиСкачать
Обмен на библиографска
информация.
Машинночетим формат
COMARC.
гл.ас.д-р Милена Миланова
Софийски университет “Св. Климент Охридски”
[email protected]
COBISS.Net – мрежа за обмен на записи на
Словения, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна
гора, Македония
1987 г. - Асоциацията на югославските национални
библиотеки приема концепция за Единна
библиотечно-информационна система
1991 г. системата свързва 55 библиотеки в бивша
Югославия
1991 г. системата получава името COBISS (Cooperative Online Bibliographic System and Services).
Разработва се и се поддържа в Словения от
института IZUM
(http://www.izum.si/en/izum_eng.htm)
3
4
5
6
COBISS е модел за организация на библиотеки,
свързани в единна информационна система,
наречена Виртуална библиотека
Споделена каталогизация
Споделена библиографска база от данни –
COBIB
Локални библиографски бази от данни на
участващите библиотеки – COLIB
База от данни с контролни функции CONOR
Библиотеки-участнички в системата
COBISS
В библиотечно-информационната система
COBISS, изградена на платформата COBISS,
библиотеките могат да имат статус на:
Библиотека с национална отговорност
Пълноправен участник
Асоцииран участник
Съвет на участниците в COBISS
COBISS 2/COBISS 3
Платформата COBISS предлага две
поколения софтуер за автоматизация на
библиотеките и достъп до уеб-базирани бази
от данни.
COBISS 2
COBISS 3 - 1997
Поддържа интерфейс на: словенски,
сръбски, босненски, македонски, английски,
български
Каталогизация в COBISS.Net
Споделена каталогизация
COMARC/B
– библиографски записи
COMARC/A – контролни данни
COMARC/H – служебни данни
Процес на извършване на споделена
каталогизация
Проверка, за съществуване на готов запис в
споделената база от данни COBIB.
При наличие на готов запис, той се изтегля в
местната база от данни COLIB.
При липса на готов запис се създава нов в
COLIB, който автоматично се прехвърля в
COBIB.
Проверка на качество на записа.
Присъединяване на България към мрежата
COBISS.Net
2006 г. националната библиотека се
присъединява към библиотечната мрежа
COBISS.Net с подписването на „Споразумение за
включване на библиотеките от България в
безплатна обмяна на библиографски записи в
мрежата COBISS.Net".
2007 г. е подготвен проект “Виртуална
библиотека – България” (Изграждане на Единна
национална библиотечно-информационна
система)
Участници в първия етап на проекта
Народна библиотека “Св.св. Кирил и Методий”
София
Народна библиотека "Иван Вазов" Пловдив
Регионална библиотека "Дора Габе" - гр. Добрич
Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев" - гр.
Разград
Регионална библиотека "П. Павлович" - гр.
Силистра
Регионална библиотека - Благоевград
Университет по библиотекознание и
информационни технологии (УНИБИТ).
Организационна структура на системата
COBISS.BG
Библиотечно-информационната система
COBISS.BG е интегрирана в Центъра на
Виртуална библиотека – България.
Център Виртуална библиотека – България
изпълнява ролята на Националнабиблиотечно информационна служба.
Присъединява библиотеките, подписали
споразумение за пълноправно членство в
системата COBISS.BG
Функции на центъра на Виртуална библиотека –
България
Планира
и координира дейността по свързване на
библиотеките в България в компютърна мрежа
Осигурява продукта COBISS и ръководствата за споделена
каталогизация за функционирането на локалните
библиотеки и други служби
Управлява споделените библиографски бази COBIB.BG и
системата COBISS.BG
Организира обучението и професионалното съдействие
на библиотеките и останалите потребители на софтуера
COBISS
Подпомага библиотеките при конвертиране и сваляне на
данни от други системи
Подпомага библиотеките при подготовката на
квалифициран персонал
Постигнатото:
Конверсия на базите от данни на
Националната библиография според вида на
документите в споделената библиографска
база от данни - COBIB.BG
Изготвен е основният пакет документи,
необходим за работата на системата –
COMARC/B, COMARC/H, COMARC/A,
интерфейсът на COBISS3, таблици на
съобщенията и др.
Обучение на персонала
Структура на формат COMARC/B за
библиографски записи
Формат COMARC/B се основава на формата за
библиографски данни UNIMARC
Към стандартните полета/подполета на формата
UNIMARC, във формата за библиографски данни
COMARC/B са включени редица допълнителни
специфични характеристики на структурата на
библиографските записи в системата COBISS.
Схема на формат COMARC/B
0ХХ Блок за идентификация
1ХХ Блок за кодирана информация
2ХХ Блок за описателна информация
3ХХ Блок за забележки
4ХХ Блок за връзка между записите
5ХХ Блок за свързани заглавия
6ХХ Блок за анализ на съдържанието
7ХХ Блок за отговорност
8ХХ Блок за международно ползване
9ХХ Блок за национално използване
Задължителните полета запис COMARC/B
000 Системно поле
001 Идентификатор на записа
a статус на записа
b вид на записа
c библиографско ниво
d йерархично ниво
011 ISSN
a ISSN за статия
c вътрешен номер на
продължаващ ресурс
e валиден ISSN
f непотвърден ISSN
100 Общи данни, свързани с
обработката
b година на публикуване
c година на публикуване 1
h език на каталогизиране
101 Език на документа
a език на текста
110 Продължаващи ресурси
a вид на продължаващия ресурс
b Периодичност
200 Заглавие и сведения за
отговорност
a основно заглавие
210 Издателски данни, сведения за
разпространение и др.
a място на издаване,
разпространение и др.
c наименование на издателя,
разпростарнителя и др.
464 Съставна част на монография
1 идентификационен номер
675 УДК
c класификационен индекс по
УДК
Област на заглавието и сведения за
авторската отговорност
поле 2ХХ Заглавие и сведения за
отговорност
aSvetovalno delo na
kng_ospodročju izobraževanja
>osn_zag
200 0# odraslih
fZoran Jelenc
avtokl>avtor
Svetovalno delo na
področju izobraževanja
odraslih
Zoran Jelenc
Област на характеристика на
изданието
Поле 205 Сведения за изданието
205
a95. bis 104. Tsd.
kng_os>izdanie
95. bis 104. Tsd.
Област на издателските данни,
данни за разпространение и др.
Поле 210 Издателски данни, сведения
за разпространение и др.
210
aLjubljana
cŠolski center za telesno
vzgojo
d1979
eLjubljana
gŠolski center za telesno
vzgojo
kng_os->grad_izd Ljubljana
kng_isbn->izdat
Šolski center za
telesno vzgojo
kng_os->g_izd
1979
Šolski center za
kng_os->pecatnica telesno vzgojo
Област на физическата
характеристика
Поле 215 Физическо описание
215
a221 str.
cilustr.
d21 cm
kng_os>pages
kng_os>razmer
221 str. : ilustr.
21 cm
Област на серията
Поле 225 Серия
a#Biblioteka kng_os- #Biblioteka
225 2#
#"Zlatna grana" >seria #"Zlatna grana"
Област на забележките
3ХХ Блок за забележки
aNa vzpor. nasl. str.: Općeslavenski
kng_os->zabel
lingvistički atlas. Fonetsko-gramatička serija
kng_os->zabel
aCir. in lat.
300
300
kng_os->zabel
327
01
Na vzpor. nasl. str.: Općeslavenski
lingvistički atlas. Fonetsko-gramatička serija
Cir. in lat.
Други издат. Sovet akademij nauk i iskusstv
SFRJU, Mežakademičeskij komitet po
dialektologičeskim atlasom SFRJU, Sovet
akademij nauk i iskusstv SFRJU,
Mežakademičeskij komitet po
dialektologičeskim atlasom SFRJU
0Dosedanja vsebina:
a#Vyp. #1: refleksy *ě. - 1988. - 63 str.
#Vyp. #1: refleksy *ě. - 1988. - 63 str.
a#Vyp. #2a: refleksy *ę. - Moskva : Nauka,
#Vyp. #2a: refleksy *ę. - Moskva : Nauka,
1990. - 174 str.
1990. - 174 str.
a#Vyp. #2b: refleksy *o[nosni]. - 1990. #Vyp. #2b: refleksy *o[nosni]. - 1990. - 123
123 str.
str.
kng_memo->anotacia
a#Vyp. #3: refleksy *[jer]r, *[jor]r, *[jer]l,
#Vyp. #3: refleksy *[jer]r, *[jor]r, *[jer]l,
*[jor]l. - Warszawa, 1994. - 164 str.
*[jor]l. - Warszawa, 1994. - 164 str.
a#Vyp. #4a: refleksy *[´´], *[´]. - Zagreb,
#Vyp. #4a: refleksy *[´´], *[´]. - Zagreb,
2006. - 160 str. + 1 CD ROM
2006. - 160 str. + 1 CD ROM
a#Vyp. #4b: refleksy *[jor], *[jer]. Vtoričnye
#Vyp. #4b: refleksy *[jor], *[jer]. Vtoričnye
glasnye. - Skopje, 2003. - 148 str.
glasnye. - Skopje, 2003. - 148 str.
Област на стандартен (или алтернативен)
номер и условия за набавяне
поле 010 Международен стандартен
номер на книгата (isbn)
010
a86-7558321-4
kng_isbn- 86-7558-321>isbn
4
Организиращи елементи – точки за
достъп
Полета за анализ на съдържанието. Блок
6ХХ
606
1#
606
1#
606
1#
606
1#
675
aizobraževanje odraslih
terukl->teru
2EET
asvetovanje
terukl->teru
2EET
aadult education
terukl->teru
2EET
aguidance
terukl->teru
2EET
a374.7.048
s374.7.02/.08
udkkl->udk.kod
b374.7.02/.08
vdo 4. izd
c374 - Education and training out
of school. Adult education. Further
udkkl->udk.text
education
izobraževanje odraslih
svetovanje
adult education
guidance
374.7.048
Education and training out
of school. Adult
education. Further
education
Полета за отговорност 7ХХ
Автори с първична и вторична авторска
отговорност
32746467
aJelenc
Zoran, Jelenc
bZoran
700 #1 707129
kng_os->r_p
4070 - author
84-002 - Andragoški center
Republike Slovenije
Примери:
Благодаря за вниманието!
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
13
Размер файла
1 642 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа