close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Осигуряване на съвременна социална среда за ДДЛРГ “Павел

код для вставкиСкачать
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ”
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за
регионално развитие и от държавния бюджет на Република
България
Осигуряване на съвременна социална среда за ДДЛРГ “Павел
Бобеков” и Дневен център за деца с увреждания “Дъга”
гр.Панагюрище”
Договор BG161PO001/1.1-01/2007/044
ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
1
ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА
СОЦИАЛНА СРЕДА ЗА
ДДЛРГ “ПАВЕЛ БОБЕКОВ” И ДЦДУ “ДЪГА”
ГР. ПАНАГЮРИЩЕ
BG161PO001/1.1-01/2007/044
Този проект се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативната програма
“Регионално развитие” 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие
2
Схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ: BG161PO001/1.1-01/2007
“Подкрепа за осигуряване на подходяща и
рентабилна образователна, социална и
културна инфраструктура, допринасяща за
развитието на устойчиви градски ареали”
• Приоритетна ос1: ”Устойчиво и интегрирано
градско развитие”;
• Операция 1.1: ”Социална инфраструктура”;
3
Финансовият принос на ЕФРР, предоставен
чрез ОП ”РР” е в размер на 1 387 620,41 лв,
съставляващи 100 % от общата стойност на
проекта
• Разходи за строителство;
• Придобиване на съоръжения, оборудване и
нематериални активи;
• Разходи за човешки ресурси;
• Разходи за външни услуги;
• Продължителност на проекта - 22 месеца;
4
Съответствие на проекта с нуждите и
проблемите на Община Панагюрище
Национална стратегия за регионално
развитие на България за периода
2005 – 2015 г.
• Национална Програма за Регионално Развитие;
• Регионален план за развитие на Южен централен
регион за планиране за периода 2007 – 2013 г.;
• Общински план за развитие на Община Панагюрище
2007 – 2013 г.;
5
ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА СОЦИАЛНА
СРЕДА ЗА
ДДЛРГ “ПАВЕЛ БОБЕКОВ” И ДЦДУ “ДЪГА”
ГР. ПАНАГЮРИЩЕ
BG161PO001/1.1-01/2007/044
Национална социална политика:
Концепция за деинституализация на
специализираните институции за деца и социалните
институции за възрастните хора с увреждания;
Национална стратегия за закрила на детето;
Наредба за критериите и стандартите за социални
услуги;
6
ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА СОЦИАЛНА
СРЕДА ЗА
ДДЛРГ “ПАВЕЛ БОБЕКОВ” И ДЦДУ “ДЪГА”
ГР. ПАНАГЮРИЩЕ
BG161PO001/1.1-01/2007/044
Цел на проекта
- Повишаване рентабилността и модернизиране на
социалната инфраструктура за деца в градските
ареали, чрез повишаване енергийната ефективност
на сградния фонд;
7
- Подобряване качеството на живот на децата в ДДЛРГ
“П. Бобеков”, чрез основен ремонт на сградата и
преоборудване;
- Разширяване, подобряване и модернизиране
качеството на живот за децата;
- Въвеждане в практика на критериите и стандартите
за социални услуги за деца и контрол по тяхното
спазване;
- Осигуряване на социално включване и равен достъп
на граждани в неравностойно положение;
- Осигуряване на потребностите на групите в
неравностойно положение;
- Повишаване привлекателността на региона;
8
ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА СОЦИАЛНА
СРЕДА ЗА
ДДЛРГ “ПАВЕЛ БОБЕКОВ” И ДЦДУ “ДЪГА”
ГР. ПАНАГЮРИЩЕ
BG161PO001/1.1-01/2007/044
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
1. Установяване на екип за управление на проекта;
2. Доставка на рекламни материали;
3. Организиране на конференция за запознаване с
проекта;
4. Избор на изпълнител по ЗОП за извършване на одит
за енергопотребление и сертифициране;
5. Извършване на одит за енергопотребление и
сертифициране;
6. Избор на изпълнител по ЗОП за изработване на
технически и работен проект;
9
7. Изработване на технически и работен проект;
8. Избор на изпълнител по ЗОП за осъществяване на
основния ремонт;
9. Осъществяване на основния ремонт;
10. Избор на изпълнител по ЗОП за изграждане на
отоплителна и слънчева инсталация;
11. Изграждане на отоплителна и слънчева инсталация;
12. Избор на изпълнител по ЗОП за строителен надзор;
13. Строителен надзор;
14. Избор на изпълнител по ЗОП за доставка на
оборудване;
15. Доставка на оборудване;
16. Издаване на сертификат за енергийна ефективност
в съответсвие с ЗЕЕ;
17. Конференция за представяне заключителните
резултати от проекта;
18. Извършване на одит по проекта;
10
Проектните предвиждания
са насочени към: реконструиране,
преустройство и модернизация
на ДДЛРГ “Павел Бобеков”
11
12
Всички дейности по проекта са съобразени
с Наредбата за критериите и стандартите за
социални услуги за деца.
1. Местоположението и материалната база на
институциите да съответства на целите и функциите на
услугата;
2. Да се осигури среда, благоприятна за развитието на
децата;
3. Помещенията, тяхното разпределение и
обзавеждане да се доближава до семейната среда;
4. Да има достатъчно на брой санитарни и други
помещения;
Дейностите по проекта са избрани в съответствие с
констатираните нужди на целевата група.
13
С въвеждането на критериите
и стандартите за социални
услуги за деца се цели:
• Реална защита на правата на децата;
• Осигуряване на безопасна и сигурна среда за
отглеждане и възпитаване на децата и защита на
техните интереси;
• Повишаване на общото им благосъстояние;
• Подобряване качеството на съществуващите
социални услуги и създаването на нови услуги;
14
Основни позиции за ремонт:
•
•
•
•
•
Фасадно саниране;
Подмяна на вътрешните мазилки по стени и тавани;
Подмяна на Ел. и В и К инсталациите;
Ремонт на покрив, хидро и топлоизолация;
Смяна на съществуващата външна и вътрешна
дограма – врати, прозорци;
• Нов цокъл от гнайс;
• Изграждане на тераси към стаите;
• Подмяна на отоплителната инсталация;
15
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Увеличаване броя на спалните помещения;
Обособяване на самостоятелни санитарни възли;
Оформяне на помещения за обслужващия персонал;
Ремонт и оборудване на кухнята;
Ремонт и оборудване на перално помещение;
Ремонт и оборудване на фитнес зала;
Ремонт и оборудване на компютърен кабинет;
Ремонт на конферентна зала;
Изграждане на асансьор мужду 1 и 2 етаж;
Оформяне на складови помещения;
16
По-висок стандарт на живота и развитие на
човешките ресурси
• Усъвършенстване на социалната
инфраструктура;
• Модернизация на действащата инфраструктура
и нейната материално-техническа база;
17
18
Индикатори за постигане на целите
• Реализирана икономия на енергия от
обновяване на сградата;
• По-голям брой деца, облагодетелствани от
подобрената инфраструктура;
• Доставено подходящо оборудване за фитнес
зала, компютърен кабинет, кухня и перално
помещение;
19
Методи за изпълнение на проекта:
•
•
•
•
•
•
•
Отчетност;
Прозрачност;
Равнопоставеност;
Законност;
Капацитет и компетентност;
Съответствие с нуждите на хората;
Про–активен подход за борба с корупцията;
20
Екип за организацията и управлението
на проекта
•
Контролен съвет:
-
Председател заместник кмет по стопанските дейности;
Главен архитект;
Директор на дирекция ”УОССД”;
Финансов контрольор;
•
Експертен съвет:
-
Председател – директор на Дирекция “ТСУ”;
Юрист;
Главен експерт “Инвестиционна дейност”;
Главен счетоводител;
21
Екип за организацията и управлението
на проекта
•
-
Екип на проекта:
Ръководител проект;
Счетоводител;
Технически строителен специалист;
Технически сътрудник;
Екипа на проекта изготвя всички необходими
документи и доклади за Експертния и Контролния
съвет, както и докладите за отчитане пред
Управляващия орган съгласно изискванията на
Договора.
22
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
• Сключени четири граждански договора;
• Поставен билборд на работната площадка;
• Изработени рекламни брошури за популяризиране
целите и дейностите по проекта;
• Организиране на конференция за запознаване с
проекта;
• Изготвени 7 тръжни документации, 7 проведени
тръжни процедури, 7 сключени договора с
изпълнители;
• Изработен технически и работен проект съгласно
ЗУТ;
• Основен ремонт, реконструкция, обновяване на
сградата и помещенията на ДДЛРГ “Павел Бобеков”;
23
• Доставка на подходящо оборудване за създаване на
комфортна среда за живот на деца;
• Извършване на одити за енергопотребление и
сертифициране на сградите, където се предоставят
социални услуги за деца;
• Мерки за енергийна ефективност – топлоизолация,
подмяна на дограма, локална отоплителна
инсталация;
• Внедряване на инсталации/съоръжения, основани на
използването на алтернативни възобновяеми
енергийни източници биомаса и слънчева енергия;
• Подобряване достъпа на хора с увреждания до
социалните институции;
• Извършен строителен надзор;
• Издаден сертификат за енергийна ефективност;
• Одитен доклад;
24
УСТОЙЧИВОСТ
• Възможности за мултиплициране на постигнатите
резултати от проекта:
- Прилагане на придобития опит в други населени
места;
- Инвестиране в нови социални услуги;
• Трайно въздействие на проектното предложение
върху целевите групи и региона:
- Подобряване качеството на живот на децата в
ДДЛРГ “Павел Бобеков”;
- Подобряване достъпа и качеството на социални
услуги за деца;
- Осигуряване на нова жизнена среда, отговаряща
на потребностите на децата;
• Устойчивост на очакваните резултати:
- Резултатите от проекта и придобитите активи след
приключването му ще се използват по
предназначение и ще се съхраняват съгласно
25
Договора с Управляващия орган.
Този документ е създаден в рамките на проект
„Осигуряване на съвременна социална среда за ДДЛРГ
“Павел Бобеков” и Дневен център за деца с увреждания
“Дъга” гр.Панагюрище” Договор BG161PO0001/1.101/2007/044, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативната програма “Регионално
развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейски
съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията
се носи от Община Панагюрище и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз
и Управляващия орган.
26
БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!
РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ
НОНКА ФИЛИНА
27
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
37
Размер файла
2 593 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа