close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

код для вставкиСкачать
 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
З А П О В Е Д
№ РД - 439
София, 05.05.2010г.
На основание чл. 11, т. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 49, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, във връзка с чл. 36, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците ОПРЕДЕЛЯМ:
Членовете на следните организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки, изброени в посочените по-долу приложения, представляващи неделима част от настоящата заповед, които НЕ СЛЕДВА ДА ЗАПЛАЩАТ ПРОДУКТОВА ТАКСА ЗА ОПАКОВКИ, поради това, че е доказано изпълнението на задълженията им за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки и се отчита изпълнение на целите по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9, ал. 1, т. 4 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗУО, както следва:
1. "Екопак България" АД - адрес: гр. София 1784, бул."Цариградско шосе" № 60, сграда 2, БУЛСТАТ: 131210347, Данъчен номер: 1222137310.
Дружеството е внесло доклад с Вх. № 26-00-1165/31.03.2010 г., който е изготвен от "КМПГ БЪЛГАРИЯ" ООД. В доклада се декларират пуснати на пазара опаковки - 131 065 тона (пластмаса - 36 980 тона, хартия и картон - 37 831 тона, стъкло - 30 720 тона, метали - 5 793 тона, дърво - 14 268 тона, други (в т.ч. композитни) - 5 473 тона); рециклирани отпадъци от опаковки - 64 619 тона (пластмаса - 9 878 тона, хартия и картон - 28 763 тона, стъкло - 15 869 тона, метали - 6 336 тона, дърво - 3 773 тона); изпълнена цел по оползотворяване - 49.3 % (по чл. 11, ал. 2, съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква "а" от ПЗР на ЗУО, целта по оползотворяване е 46%, целта по рециклиране е 45%), рециклирани отпадъци от опаковки от пластмаса - 26.71% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква "в" - 17 %); рециклирани отпадъци от опаковки от хартия и картон - 76.03 % (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква "д" - 60%); рециклирани отпадъци от опаковки от стъкло - 51.66 % (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква "г" - 46 %), рециклирани отпадъци от опаковки от метали - 109.37 % (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква "е" - 50% ) и рециклирани отпадъци от опаковки от дървесина - 26.44 % (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква "ж" - 15% ).
Одиторът потвърждава, че количествата, доставени от фирмите събиращи отпадъци от опаковки, съответстват на количествата съгласно стоковите разписки и фактури, издадени от Дружеството на преработвателите.
Одиторът е констатирал изпълнението на целите на "Екопак България" АД като ги е съпоставил със изискванията на ЗУО и НООО. В одиторския доклад, одиторът е посочил, че е съпоставил на база извадка количеството пуснати опаковки на пазара от клиентите на организацията по оползотворяване, посочени в отчета за изпълнение на целите по чл. 11, ал. 2, с тези от годишните отчети на всеки клиент на организацията по оползотворяване, респ. е изпълнена разпоредбата на чл. 48, ал. 5, от НООО. Броят на клиентите на "Екопак България" АД, за които дружеството е изпълнило задълженията за рециклиране е 1311 и са представени в Приложение № 10. За 38 от членовете си "Екопак България" АД не е изпълнило задълженията през 2009г. Клиентите, за които са изпълнени задълженията за рециклиране, но са просрочили заплащанията на лицензионните вноски към организацията са 23 бр.
Въз основа на представената в одиторския доклад информация, може да се приеме, че членовете на организацията по оползотворяване "Екопак България" АД, изброени в Приложение № 1 към настоящата заповед, следва да бъдат освободени от заплащане на продуктова такса за опаковки, поради това, че е доказано изпълнението на задълженията им за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в съответствие с изискванията на нормативната уредба, а именно - чл. 11, ал. 2, съгласно сроковете по § 9, ал. 1, т. 6 от ПЗР на ЗУО.
2. "Екобулпак" АД - адрес: гр. София 1680, кв. Борово, ул. "Дечко Йорданов", №64, БУЛСТАТ: 131271470, Данъчен номер: 1220187531. Дружеството е внесло доклад за фактически констатации от Специализирано одиторско предприятие "Българска финансова одиторска компания" ООД с Вх. № 26-00-1182/31.03.2010г., изготвен от ДЕС, регистриран одитор Зоя Петрова. В доклада се декларират пуснати на пазара опаковки - 84 596.67 тона (композитни - 1 643.93 тона, пластмаси - 23 739.83 тона, хартия и картон - 27 497.5 тона, стъкло - 12 226.28 тона, метали - 4 252.61 тона, дърво - 15 211.03 тона, други - 25.49 тона); рециклирани отпадъци от опаковки - 41 800.95 тона (пластмаса - 5 467.71 тона, хартия и картон - 22 167.61 тона, стъкло - 5 730.57 тона, метали - 4 604.21 тона, дърво - 3 830.85 тона); изпълнена цел по оползотворяване - 50.59 % (по чл. 11, ал. 2, съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква "а" от ПЗР на ЗУО, целта по оползотворяване е 46 %, целта по рециклиране е 45 %), рециклирани отпадъци от опаковки от пластмаса - 23.03% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква "в" - 17%); рециклирани отпадъци от опаковки от хартия и картон - 82.62 % (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква "д" - 60 %); рециклирани отпадъци от опаковки от стъкло - 46.87% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква "г" - 46%), рециклирани отпадъци от опаковки от метали - 108.27% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква "е" - 50%); рециклирани отпадъци от опаковки от дърво - 25.18% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква "ж" - 15%).
Одиторът е извършил преглед на сключените договори с Общините за разполагане на контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Констатирано е, че през отчетната 2009 година организацията е спазила изискванията на т. 2.8 от приложението към Споразумението. Приложените тарифи за единица опаковки (кг.) отговарят на заложените в Споразумението параметри за разчетни разходи по събиране и оползотворяване за единица опаковки. Посоченият брой на членовете на "Екобулпак" АД е 3 317, съгласно Приложение № 7 към одиторския доклад, в това число са лица, които са подали отчети за внесените и/или пуснатите на пазара количества опаковки за целия период на договора - 2 859 бр. (Приложение № 7.1), прекратили договорните си отношения с организацията и са подали отчети за внесените и/или пуснатите на пазара опаковки за целия период на договора - 21 бр. (Приложение № 7.2), лица, които периодично не са подавали декларация за пуснатите на пазара количества опаковки - 279 бр. (Приложение № 7.3)., подали нулеви декларации за пуснатите на пазара количества опаковки - 101 бр. (Приложение № 7.4), неподали декларация за количествата пуснати на пазара опаковки - 57 бр. (Приложение № 7.5).
Одиторът е констатирал, че "Екобулпак" АД е изпълнило задълженията по чл. 11, ал.2 съгласно сроковете по § 9 от ПЗР от ЗУО.
Въз основа на представената в одиторския доклад информация, може да се приеме, че членовете на организацията по оползотворяване "Екобулпак" АД изброени в Приложение № 2 към настоящата заповед следва да бъдат освободени от заплащане на продуктова такса за опаковки, поради това, че е доказано изпълнението на задълженията за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в съответствие с изискванията на нормативната уредба, а именно - чл. 11, ал. 2, съгласно сроковете по § 9, ал. 1, т. 6 от ПЗР на ЗУО.
3. "Репак" АД - адрес: гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" № 77, БУЛСТАТ: BG 131257549.
Дружеството е внесло доклад с Вх.№ 26-00-1180/31.03.2010 г. Докладът е изготвен от регистриран одитор Виолета Михайлова рег. № 59, представляващ одиторско предприятие СОП "Силвикс" ООД рег. № 091.
В доклада се декларират пуснати на пазара опаковки - 19 948 тона (пластмаса - 3 004 тона, хартия и картон - 6 623 тона, стъкло - 5 990 тона, метали - 1 910 тона, дървесина - 1 965 тона, други ( в т.ч. композитни) - 456 тона; рециклирани отпадъци от опаковки - 9 853 тона (пластмаса - 887 тона, хартия и картон - 4 691 тона, стъкло - 2 756 тона, метали - 1 016 тона, дървесина - 503 тона); изпълнена цел по оползотворяване - 49.39 % (по чл. 11, ал. 2, съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква "а" от ПЗР на ЗУО, целта по оползотворяване е 46%, целта по рециклиране е 45%), рециклирани отпадъци от опаковки от пластмаса - 29.53 % (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква "в" - 17%); рециклирани отпадъци от опаковки от хартия и картон - 70.83% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква "д" - 60%); рециклирани отпадъци от опаковки от стъкло - 46.01 % (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква "г" - 46%), рециклирани отпадъци от опаковки от метали - 53.19% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква "е" - 50%) и рециклирани отпадъци от опаковки от дървесина - 25.60% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква "ж" - 15%).
Одиторът констатира, че "Репак" АД е изпълнило целите по чл.11, ал.2 от ЗУО за количествата опаковки, пуснати на пазара, декларирани от клиентите на дружеството през 2009г. Посоченият брой на членовете на "Репак" АД е 1 043 бр. В рамките на посочения брой фирми, 38 бр. фирми са прекратили договорите си с "Репак" АД през 2009г. Одиторът потвърждава че посочените количества в представените оригинали на образец по чл.34, т.1-4, попълнен от лицата по чл.23, ал.1 за извършване на дейности по рециклиране или оползотворяване на отпадъци от опаковки съответстват на данните в отчета на "Репак" АД, представен в МОСВ.
Въз основа на представената в одиторския доклад информация, може да се приеме, че членовете на организацията по оползотворяване "Репак" АД, изброени в Приложение № 3 към настоящата заповед, следва да бъдат освободени от заплащане на продуктова такса за опаковки, поради това, че съгласно заключенията в доклада на одитора, е доказано изпълнението на задълженията им за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в съответствие с изискванията на нормативната уредба, а именно - чл. 11, ал. 2, съгласно сроковете по § 9, ал. 1, т. 6 от ПЗР на ЗУО.
4. "Булекопак" АД - адрес: гр. София, ул. "Тракия" № 35, ет.2, БУЛСТАТ: 131283533, Данъчен номер: 1220188759.
Дружеството внася доклад с Вх. № 26-00-1183/31.03.2010 г. Докладът е изготвен от регистриран одитор Ваня Станева представляващ одиторско предприятие СОП "Иконом" ООД, диплом № 0171, гр. Казанлък. В доклада се декларират пуснати на пазара опаковки - 18 145.82 тона (пластмаса - 3 015.84 тона, хартия и картон - 5 860.12 тона, стъкло - 2 167.15 тона, метали -573.80 тона, дърво - 6 112.34 тона, други (в т.ч. композитни) - 416.57 тона; рециклирани отпадъци от опаковки - 8 613.153 тона (пластмаса - 724.003 тона, хартия и картон - 5 625.463 тона, стъкло - 1 026.497 тона, метали - 302.060 тона, дърво - 935.130 тона); изпълнена цел по оползотворяване - 47.47 % (по чл. 11, ал. 2, съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква "а" от ПЗР на ЗУО, целта по оползотворяване е 46%, целта по рециклиране е 45%), рециклирани отпадъци от опаковки от пластмаса - 24.01% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква "в" - 17%); рециклирани отпадъци от опаковки от хартия и картон - 96 % (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква "д" - 60%); рециклирани отпадъци от опаковки от стъкло - 47.37 % (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква "г" - 46 %), рециклирани отпадъци от опаковки от метали - 52.64% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква "е" - 50%), рециклирани отпадъци от опаковки от дърво - 15.30% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква "ж" - 15%, ).
Одиторът е потвърдил, че процентното съотношение на рециклираните опаковки към пуснатите на пазара опаковки надвишава целите, определени в §9 от ПЗР на ЗУО за 2009година, включително по видове материали. Броят на членове на "Булекопак" АД е 1 064. Одитора е констатирал, че посочените в Приложение № 4 лица - 884 бр., имат актуален, действащ през 2009г. договор за членство в организацията и са декларирали пуснати от тях на пазара видове и количества опаковки, които "Булекопак" АД правилно е отразило в софтуерната система, в счетоводните регистри и в годишния отчет по Приложение № 15 от НООО. Одитора потвърждава че посочените количества в представените оригинали на образец по чл.34, т.1-4, попълнен от лицата по чл.23, ал.1 за извършване на дейности по рециклиране или оползотворяване на отпадъци от опаковки съответстват на данните в отчета на "Булекопак" АД, представен в МОСВ.
Въз основа на представената в одиторския доклад информация, може да се приеме, че членовете на организацията по оползотворяване "Булекопак" АД, изброени в Приложение № 4 към настоящата заповед, следва да бъдат освободени от заплащане на продуктова такса, поради това, че е доказано изпълнение на задълженията за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в съответствие с изискванията на нормативната уредба, а именно - чл. 11, ал. 2, съгласно сроковете по § 9, ал. 1, т. 6 от ПЗР на ЗУО.
5. "Екоресурс България" АД - ЕИК № 200597782, адрес: гр. София, бул. "България" № 111, комплекс "Ембаси Суитс", сграда А, ет.2, офис 4, ЕИК № 200597782. Дружеството е внесло доклад с Вх. № 26-00-1160/31.03.2010г. изготвен от независим финансов одитор "Глобал Одит Сървисез" ООД.
В доклада се декларират пуснати на пазара опаковки - 309.905 тона (пластмаса - 61.552 тона, хартия и картон - 141.263 тона, стъкло - 1.384 тона, метали - 12.280 тона, дървесина - 92.394 тона); други (в т.ч. композитни) - 0.063 тона); рециклирани отпадъци от опаковки - 689.579 тона (пластмаса - 250.000 тона, хартия и картон - 250.031 тона, стъкло - 14.660 тона, метали - 14.688 тона, дървесина - 160.200 тона); изпълнена цел по оползотворяване - общо постигната цел по оползотворяване 222.51%, рециклирани отпадъци от опаковки от пластмаса - 406.16% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква "в" - 17%); рециклирани отпадъци от опаковки от хартия и картон - 176.99% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква "д" - 60%); рециклирани отпадъци от опаковки от стъкло - 1 059.24% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква "г" - 46%), рециклирани отпадъци от опаковки от метали - 119.60% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква "е" - 50%), рециклирани отпадъци от опаковки от дървесина - 173.38% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква "ж" - 15%).
Одиторът е констатирал, че броят на членовете на организацията е 33 бр., от тях на 1 бр. не е заплатил дължимото лицензионно възнаграждение за 2009г. Посочено е, че няма лица на които не са изпълнени задълженията по чл.11, ал.2, съгласно сроковете по §9 от ПЗР на ЗУО.
Въз основа на представената в одиторския доклад информация, може да се приеме, че членовете на организацията по оползотворяване "Екоресурс България" АД, изброени в Приложение № 7 към настоящата заповед, следва да бъдат освободени от заплащане на продуктова такса, поради това, че е доказано изпълнение на задълженията за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в съответствие с изискванията на нормативната уредба, а именно - чл. 11, ал. 2, съгласно сроковете по § 9, ал. 1, т. 6 от ПЗР на ЗУО.
6. "Екоколект" АД - ЕИК 200730421, със седалище и адрес на управление гр. София 1505, район Оборище, бул. Мадрид 38
Дружеството е внесло доклад с Вх. № 26-00-1172/31.03.2010г. изготвен от Специализирано одиторско предприятие "БФОК" ООД, дипломиран експерт-счетоводител Зоя Кънчева Петрова № 0194.
В доклада се декларират пуснати на пазара опаковки - 286.24 тона (пластмаса - 52.54 тона, хартия и картон - 63.41 тона, стъкло - 14.47 тона, метали - 16.11 тона, дървесина - 139.71 тона); други (в т.ч. композитни) - 0.63 тона); рециклирани отпадъци от опаковки - 612.06 тона (пластмаса - 59.07 тона, хартия и картон - 368.01 тона, стъкло - 99.18 тона, метали - 40.50 тона, дървесина - 45.30 тона); изпълнена цел по оползотворяване - общо постигната цел по оползотворяване 213.82%, рециклирани отпадъци от опаковки от пластмаса - 112% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква "в" - 17%); рециклирани отпадъци от опаковки от хартия и картон - 580% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква "д" - 60%); рециклирани отпадъци от опаковки от стъкло - 686% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква "г" - 46%), рециклирани отпадъци от опаковки от метали - 251% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква "е" - 50%), рециклирани отпадъци от опаковки от дървесина - 32% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 6, буква "ж" - 15%).
Одиторът е посочил, че констатациите в доклада са за периода 30.06.2009 г.- 31.12.2009 г. Одиторът е констатирал, че броят на членовете на организацията е 26 бр., от тях на 1 бр. не е заплатил дължимото лицензионно възнаграждение за 2009г. Посочено е, че няма лица на които не са изпълнени задълженията по чл.11, ал.2, съгласно сроковете по §9 от ПЗР на ЗУО.
Към доклада са приложени Приложение 15 към чл. 45 от НООО, за изпълнение на целите по чл.11, ал.2 от ЗУО, съгласно сроковете по §9 ПЗР на ЗУО и оригинали на декларациите по чл. 34 от НООО, с които крайните преработватели потвърждават приетите и рециклирани отпадъци от опаковки в рамките на календарната 2009 г. в изпълнение на §9 ПЗР на ЗУО.
Въз основа на представената в одиторския доклад информация, може да се приеме, че членовете на организацията по оползотворяване "Екоресурс България" АД, изброени в Приложение № 8 към настоящата заповед, следва да бъдат освободени от заплащане на продуктова такса, поради това, че е доказано изпълнение на задълженията за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в съответствие с изискванията на нормативната уредба, а именно - чл. 11, ал. 2, съгласно сроковете по § 9, ал. 1, т. 6 от ПЗР на ЗУО.
Настоящата заповед може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й на заинтересованите лица.
Приложения: 1. Приложение № 1 - Списък на членовете на "Екопак България" АД, гр. София, освободени от заплащане на продуктова такса за опаковки;
2. Приложение № 2 - Списък на членовете на "Екобулпак" АД, гр. София, освободени от заплащане на продуктова такса за опаковки;
3. Приложение № 3 - Списък на членовете на "Репак" АД, гр. София, освободени от заплащане на продуктова такса за опаковки;
4. Приложение № 4 - Списък на членовете на "Булекопак" гр. София, освободени от заплащане на продуктова такса за опаковки;
5. Приложение № 7 - Списък на членовете на "Екоресурс България" АД, гр. София, освободени от заплащане на продуктова такса за опаковки;
6. Приложение № 8 - Списък на членовете на "Екоколект" АД, гр. София, освободени от заплащане на продуктова такса за опаковки.
МИНИСТЪР:
НОНА КАРАДЖОВА
УТВЪРЖДАВАМ,
МИНИСТЪР:
/НОНА КАРАДЖОВА/
Приложение № 1 към Заповед № РД - 439/05.05.2010 г.
на министъра на околната среда и водите
СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕ НА "ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ" АД, ГР. СОФИЯ
№ по редИме на фирматаEИKГрадАдрес1ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД121796402СофияБизнес Парк София сгр.3 ет.12ПОБЕДА АД102047327Бургасул. Одрин № 153ДЕВИН EАД040428304Девинул.Васил Левски 64ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ EАД121516626Софияул. "Златен рог № 205ИТД ЕООД115032923Съединениеул.Христо Ботев 226ГОТМАР ЕООД115076001Съединениеул.Шипка 37ДАНОН СЕРДИКА АД831617210Софияул.Охридско езеро 38ГАНЧЕВ ЕООД115578046Софияул.Войводина могила 489ХЕРТИ АД127631592Шуменул.Антим І № 3810ФЛОРИНА БЪЛГАРИЯ АД831112560Софияул. Самоковско шосе 711КОКА КОЛА ХБК БЪЛГАРИЯ АД131032463Костинбродул.Охрид 1 ПК 212ФИКОСОТА СИНТЕЗ ООД837055835Шуменбул.Мадара 4813КАВЕН ОРБИКО ООД131012382Софиябул. Източна тангента № 16114НЕСТЛЕ АЙС КРИЙМ БЪЛГАРИЯ АД041069263Софияул.Ломско шосе 26115НОВА ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ ЕООД130411122Софияул.Иван Сусанин 7616ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД121884813Софиябул "Симеоновско шосе" 120, ет.3 17РОЯЛ ПАТЕЙТОС АД121032639Белчинобл.Софийска18ПЕТЪР КАРАМИНЧЕВ АД117000995Русеул. Тец - Изток № 7119БАЙЕРСДОРФ БЪЛГАРИЯ ЕООД130560358Софиябул.Ал.Стамболийски 10320ОРГАХИМ АД117001047Русебул.3-ти Март 2121БСК КАНОТРАНС ООД813193393Варнаул. Генерал Столетов № 82, ет. 222СИГМА БИО ООД831529187Софияжк.Надежда бл.440 вх.В23БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ ИЗВОР АД121773880Варнаул. Никола Вапцаров № 7 А24МЕРКУРИЙ-П И П АД107584523Габровоул.Орловска 6025ФУЛМАКС ООД112080368Калугеровос. Калугерово, община Лесичково, област Пазарджик26ДЕРОНИ ООД126086356Хасковоул.Добруджа 3627ДИОНИ ООД833178872Стара Загораместност Мечи кладенец консервна фабрика ДЕРОНИ28ЕС ЕНД БИ ИНДАСТРИЪЛ МИНЕРАЛС АД108010951Кърджалибул.Беломорски 9729ЕТРОПАЛ АД832082699Етрополебул.Руски 19130ПОЛИТРЕЙД ЕООД127077787Шуменул.Средна гора 9 бл.1 вх.331ФИЛИКОН 97 АД115202749Пловдивбул. Коматевско шосе 3532КАЛИАКРА АД124031877Добричбул. 25-ти Септември 6733НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ АД831650349Софиябул.Европа 12834МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД121644736Софиябул.Цариградско шосе 7-11 км35КРИСТАЛ ВОДА 1 ООД115631353Пловдивул.Отец Паисий 1136ВАЛБЕ С СТАМЕНОВ И С-ИЕ ООД122087254Ботевградул.Севаст Огнян 637ДИАВЕНА ООД127528254ШуменИндустриален квартал38ПРОМАР ООД030046231Бургасул.Княз Батенберг 539КЕНДИ ООД121068952Банкяул.София 10140КРАФТ ФУУДС БЪЛГАРИЯ АД832041778Софияжк.Младост 4 БП София сгр.3 ет.441ЧИПИТА БЪЛГАРИЯ АД831815352Казиченес.Казичене42БИБЕНДУМ ООД130277812Софияул.Филип Кутев 13743МЕДИКА АД000000993Софиябул.Княз Дондуков 8244САРС ГРУП ЕООД126154355Димитровградул.Буздлуджа 3345ИРИНА - ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ ЕТ814131793Горна Оряховицаул.Сидер войвода 4946КРЪСТЮ ИВАНОВ 92 ЕТ825006773Асеновградул. Свобода 1747МЕТАЛПЛАСТ ДЕВЕДЖИЕВ ООД115210450Пловдивул.Лазо войвода 748ХАГЛАЙТНЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД831031044Софиябул. Христо Смирненски 78 ет. 349КОДАП ООД130505643Софиябул.Илиянци 12-1450МЕКСОН ООД115168282Пловдивул.Васил Левски 26651ВИТАЛ ООД825355390Първомайул.Ал.Стамболийски 3052СТС ХОЛДИНГ ГРУП ООД107036434Габровоул.Станционна 1453НИЛАНА ООД831339798Софияул.Дедеагач 2154ЛАВЕНА АД837066835ШуменИндустриален квартал55ВОДИЦА БОТЪЛИНГ ООД117032402ВодицаВодица56СЛЪНЧО АД814244008Свищовул.Дунав 1657КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД127015636СофияБизнес парк София сгр.3 ет.358ОНТАЙМ ДИСТРИБЮШЪН ЕНД ЛОДЖИСТИК ЕООД121829585Софиябул.Дж.Баучер 33А59К ЕНД К ЕЛЕКТРОНИКС EАД200586330Софиябул.Цариградско шосе 36160СПАРКИ ЕЛТОС АД820147084Ловечул. Кубрат 961ИНТЕРФУДС БЪЛГАРИЯ АД175114245Софияул. Христофор Колумб 5762СТС ПАК ХОЛДИНГ ООД107552194Габровоул.Станционна 1463ФРЕШ АП КОЗМЕТИКС ООД104025774Варнабул.Република 164БИОСЕТ ООД825281164Пловдивул. КУКЛЕНСКО ШОСЕ № 28Г65БЕНА-СТОАТ НАНЧЕВ И С-ИЕ СД040129896Стамболийскиул.Тракия 14966АВЕНДИ ООД130591250Софиябул.Искърско шосе 767БЪЛГАРСКА ЗАХАР 2002 ЕАД200131642Долна Митрополияул. Заводска 168ТРАНСИМПОРТ ООД121797002Софияпл. Козяк 1569МУЛТИПАК ПЧПК ЕООД130854299Софияул. Неделчо Бончев № 10, офис 2270МИЛКИЕКС ООД107536391Севлиевож.к.Д-р Ат.Москов п.к.21471ЛИМЕКС ЕООД831579186Софияжк.Сердика бл.13 ап.2272ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ АД121673766Пловдивбул.Дунав 373ИНТЕРСНАК БЪЛГАРИЯ ЕООД130577464Софиябул. Цар Освободител 1074ПРЕСТИЖ 96 ООД104047258Велико Търновоул.Никола Габровски 9875ВАНЕЛА ООД115099719Пловдивбул. България 170 ет.1.ап.476КРИСТОФ - ХРИСТО ИВАНОВ ЕТ030023866БургасКомплекс Братя Миладинови бл.88 вх.1 ет.677БАЛКАНФАРМА РАЗГРАД АД826043828Разградбул.Априлско въстание 6878БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА АД819364374Дупницаул. Самоковско шосе 379ВЕКТОР ООД820115092Троянул. Любен Каравелов 3480МАЛАКОВИ ООД115096954Хисарул. Иванка Пашкулова 1081БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД130007884Софияул. Софийски герой 482БУЛПАПЕР ООД831564590Софияул.Солунска 3983ЕКОН 91 ООД117008223РусеЗападна промишлена зона, ул. Капитан Райчо Николов № 1184ЕКОФОЛ АД125042175ТърговищеПромишлена зона п.к. 14285ПЕН Д ОР АД121675386Софияул.Обелско шосе 1186БАЛКАНФАРМА ТРОЯН АД820174176Троянул. Крайречна 187ВК КОМЕРСИАЛ ООД831828232Софиябул.Самоковско шосе 1 ТЦ Бойла88САЛВИС ФАРМА ООД121548403Софияул. Димитър Пешев 589НАЦИОНАЛНИ ДИСТРИБУТОРИ ЕООД000646284Софиябул. Н.Мушанов 29-3190РИГЛИ БЪЛГАРИЯ ЕООД831836738Софияул. Латинка 791ЗАГОРКА АД123025273Стара Загораул.Хан Аспарух 41 92ОМИА БЪЛГАРИЯ ООД130359914Софияул.Раковски 8893ПЛАСТИМО АД122006890СамоковУл. Софийско шосе 1394ВЕЛОМАНИЯ ЕООД121798378Софияул. Димитър Несторов бл. 120 вх. В ет. 6 ап. 7495Р И М БЪЛГАРИЯ ЕООД121002817Софияж.к. Младост - 4, Бизнес парк София, сграда 7А, ПАРТЕР96АКТАВИС EАД831042432Софияул. "Атанас Дуков" № 2997ГРАФИК-ЕКСПРЕС ООД831046459Софиябул. Цариградско шосе 11798ЕЛИТ МЕС МИНЕВ - РОДОПА-В.Т. ООД814251127Велико Търновоул. Асен Разцветников 1099СТАНДАРТ-17А ООД130281629Софияул. Деян Белишки бл 40-42 вх. 1 ет. 4 ап. 28100ГРАММА НЕТ ИС ООД131542943Софиябул. Евлоги Георгиев № 71101АМПЕРЕЛ ООД831430207Софиябул. Цар Борис III 126 ет 6102ИНПАС-ИВАН ПАСКОВ ЕТ040134014Коларовоул. Раковски 17103ДЕВАЛ ООД831670437Софияул. Аксаков 9 ет. 4 ап. 8104РИКОШЕТ ЕООД110513415Луковитул. Възраждане 46 бл. Космос партер105АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД825025923Асеновградул. Клокотница 20106СУИДЪН КОМЕРС ЕООД121041923Софияул. Малашевска 16107КРАСНАЯ ЛИНИЯ ООД040451420Софияул. Райска градина 51108АЛПИНА ЕООД121035817Софиякв. Красно село ул. Лерин 46109СБМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД121105607Софияжк. Младост 4 Бизнес Парк 1 сграда 2 ет. 3 офис 301110УНИКОМ ЕООД825311110Пловдивул. Победа 51 ап. 53111МИГРА-СТОЯН ТОДОРОВ ЕТ115016004Пловдивул. Георги Кирков 42 ет. 7 ап. 19112ВИДЕОМАКС-АВС ООД040044467Софияжк. Люлин 10 бл. 134113ДЕЛИВАРИ ЕКСПРЕС ООД121518723Софиябул. Евлоги Георгиев 118114ДИ-ТРЕЙД - АНИ ЦОНЕВСКА ЕТ831137649Софияж.к. Дружба 1 бул. Цветан Лазаров 41115ЩАЙНБЕРГЕР ООД200675373Софияул. Хан Аспарух 1116ХИМТЕКС ООД836149057Димитровградул. Бузлуджа 33 п.к. 56117ЛА КУНЕЕЗЕ ООД115100947Пловдивул.Радецки 20118СЕВЪН ТОПС ООД040504887Пловдивж. к. Тракия бл. 177 вх. В ет. 8 ап. 23119ТРИ ООД102820432Бургасж.к. Славейков бл. 1 Б вх. 9 ет. 6120СОЛВЕКС-КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ООД825334916Пловдивул. Дарвин 2121БАРТ ООД115344104Пловдивбул. Шести септември 264122ТЕСИ ООД040029337Шуменбул. Мадара 48123ЛЕОПАРД ТРЕЙДИНГ ООД121833199Софиякв. Хаджи Димитър ул. Панайот Хитов бл. 118 вх. Д ет. 1 ап. 123124ВИТАНЕА ООД115796742Пловдивул. д-р Г. М. Димитров 20 ет. 1125КЕРАНОВ КОМЕРСИАЛ ООД825371682Пловдивул. Абоба 9 ап. 1126МЕДОВИНА EООД115128932Раковскиул. Елин Пелин № 10127ЛИЛИЯ ХИВ ООД831660343Софияж.к. Требич, ул. Павел Венков № 30128АМБИЕНТЕ ООД121779659Софияул. Плачковски манастир 21 А129БОРО-БОГОМИЛ ДАЧЕВ ЕТ030252092Софияул. Подграмада 45130РАМКОФАРМ ООД831134861Софияул. Плачковица 5 А131ЦСЦ ФАРМАСЮТИКЪЛ ЛТД- БЪЛГАРИЯ ЕООД831902889Софияж. к. Дружба 1 ул. Асен Йорданов 10132СУИСЛИОН БЪЛГАРИЯ ЕООД131268862Софияж. к. Борово бл. 230 ет. 13 ап. 65133МЕРКУРИЙ-2000 ЕООД104605631Велико Търновоул. Д. Благоев 9 В134МАРКЕТИНГ-В ЕООД040486706Софияж. к. Дружба 2 бл. 252 вх. А135БРУМО ЕООД114688629Плевенул. Бяло море № 21, вх. Б136МИРА-Н НАДКА ВАСИЛЕВА ЕТ817082369Севлиевож.к. Юг бл.1 бх.Б ет. 5 ап. 13137ЛАЛОВ И ВАЧЕВ ЕООД106512453Софиябул. Цветан Лазаров 13, офис 301, етаж 3138МУЛТИКО 92 ООД040606358Софияул. Шандор Петьофи 25139МЮРОЛ БЪЛГАРИЯ ООД831200708Софияул. Шандор Петьофи 25140КРИСТАЛ ООД126006844Хасковоул. Добруджа 37141ДАРКО АД040047610Софияж.к.Сердика, ул. Охридско езеро № 3142КАЛИН ФИЛИПОВ ЕООД121089003Софияж. к. Яворов бл. 68143ЕЛИА-2 ЕООД130906290Софияул. Искър 13144Р И Т - 2001 ЕООД115641931Пловдивул. Въча 10 , ет 1, офис 3145НИК-60-ГЛОБАЛ КОМЕРС ООД825379808Пловдивул. Иларион Макариополски 64146ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ ЕООД811047767Благоевградбул. Св. Димитър Солунски 3147ГЛОБАЛ ХЕМ КО ЕООД130695669Софияул. 11-ти Август 3 ет. 1 ап. 1148БУЛКАРТО ЕООД107523958Габровоул. Индустриална 18149ДЕЛТА ИНДЪСТРИ АД812100094Созополул. Капитан Петко Войвода 22150ПРОМОБИЛ АД131200936Софияул. Александър Жендов 6151ИНТЕРИОН АД130558019Костинбродул. Шести септември 9152БОР ЧВОР ЕООД115842311Пловдивул. Карловска 21153ДЖЕЙ ВИ ЕН ЕООД030201752Софияул. Райко Алексиев 26 бл. 3 вх. В154АРТХИМ-ПАСКОВ И ВЕЛИНОВ ООД130184532Софиябул. Самоков 24 бл. 40 вх. Б ет. 2 ап. 5155ГИП ЕООД117595379Русеул. Бистрица 4 вх. 2, ет 4, 156ФАМИЛИЯ НИКОЛА ЕООД121032059Софияж.к.Овча Купел 1, ул. Обиколна 41, ет.2157ГРОС-ГРОЗДАН ГРОЗДАНОВ ЕТ111008273Монтанаул. Баба Тонка 10158АЙВРИ СТОН ЕООД831918199Софияжк. Стрелбище ул. Енос 10 ап. 4159КОНВОЙ-УОРЛД АД115818577Софияул. Кътинско шосе - Завод Конвой160ЕЛТРЕЙД-93 ЕООД831030857Софиябул. Евлоги Георгиев 35161ДАЛ ООД831320294Софияул. Искърско шосе 14162БЕЙТ АД831286486Софиякв. Казичене Индустриална зона163ЕКОПЛОД-БГ ЕООД104109279Велико Търновоул. 36-та 20164ПАНАКОМ ЛИМИТИД ООД831757290Софияул. Райко Алексиев 26 бл. 3 вх. Б165ДЕНСИ-М ЕООД130444136Софияж.к. Стрелбище ул. Нишава 120 вх. Б ет. 4 ап. 36166МЕДИА ТРЕЙД ООД131003796Софияул. Московска 27 Б167ЮЕС-КОМЕРС ООД125502168Голямо градищеобласт Търговище община Опака с. Голямо градище ул. Радецки 3168РОЯЛ Т.М. ООД121802264Софияжк. Надежда 1 ул. Демир Капия 9169КАРИНА-4 ООД825061620Пловдивул. Дилянка 2 А170АРТЕКОЛОР ООД121499493Софияж.к. Лагера бл.1 вх. 4 ап. 3171БИЛЕК - ДИМИТЪР ПЕЙНЕКОВ ЕТ820191649Троянул. Георги Бенковски 1172ИТА БЪЛГАРИЯ ООД040450464Софияр-н Средец, Народно събрание, н-р 12, вх. 1, ет.4173ЕОС-ЛД ООД831142961Софияж.к. Толстой бл. 51 ет. 2 ап. 9174КОМСЕД АД121107412Софияул. Тодор Каблешков 76175ЩРАУС БЪЛГАРИЯ ЕООД121811612Софиябул. Симеоновско шосе 120176ГАРДИНИЯ ХОУМ ДЕКОР БЪЛГАРИЯ ЕООД130360101Софиякв.Илиенци, бул."Рожен"24А177ПРОТЕХ АД121137601Софиябул. Патриарх Евтимий 71178ДИЛОР ЕООД110041904Софияж.к. Света Троица бул. Сливница бл. 173 вх. Д ет. 2179КОБИ ООД122016905Костинбродул. Момчил войвода 47180ВИАН-ТВ ООД130947928Софияул. Майор Първан Тошев № 18-20, ет. 4, ап. 8181ИСТУЕСТ ООД030003854Софиябул. Витоша 92182БИ ЕЙЧ ЕЙЧ БЪЛГАРИЯ ЕООД130884246Софияул. Д-р Атанас Москов бл. 459 вх.1 ет. 1 183БУЛ КОЛ ЕООД124071261Варнаул. Ген. Столетов 92 ет. 2184ЕЛИС ООД836154093Димитровградул. "Бродско шосе"№3А185АГИ-1 ООД115838010Пловдивбул. Шести септември 220 ет. 7 ап. 21186ЮНАЙТИД ТРЕЙДЪРС ООД121408141Софияж.к. Надежда - 2 бл. 270 вх. Г ап. 84187ХИТИ ЕООД131090274Софияж.к. Дружба - 1 бл. 14 вх. Б ап. 35188МЕРКУРИУС - СОФИЯ АД130529487Софияул. Иван Сусанин 26189АРГУС КОМПЮТРИ ЕООД121202038Софияул. Ген. Суворов 28 А бл. 41 вх. А ет. 11 ап. 62190РОЯЛ-ЕЛЕКТРОНИКС ООД831099981Софияквартал Дървеница бул. Андрей Ляпчев 9191ДОСЕВ ИМПЕКС ЕООД103621878Варнаул. Кавала 7 ет. 5 ап. 10192ЕКОЛАБ ЕООД831235354Софияул. Горски пътник 56193МАКСИЪМ БЪЛГАРИЯ ЕООД130591713Софиябул. Братя Бъкстон 40 ет. 5 сградата на Интрансмаш194КАЛИНКА ВАСИЛЕВА-ЕКСПОРТ И ИМПОРТ ЕТ109056340Дупницаул. Хисар 11195ИДЕАЛ СТАНДАРТ - ВИДИМА АД107021444Севлиевоул. Марин Попов 53196ПЪТПРИБОР ООД831854370Софияул. Дойран 9 вх. А197КОМЕЛ СОФТ МУЛТИМЕДИЯ ЕООД121800313Софияул. Раковски 130198КОКОНА - ТАНЯ КАЛАКУНОВА ЕТ130012707Смолянул. Зорница 6 бл. 17 ет. 1 ап. 1199ТОПОЛОВО - АГРОКОМЕРС ООД130422001Тополовогр.София ул.Николай Коперник 44200ФЛОРАЛ ЕООД104588534Свищовул. Екзарх Антим Първи 3 ет. 1 ап. 1201ТРЕЙС-ИПОМА АД121016514Софияул. 5009 № 7202АДИ КОМЕРС ЕООД117098007Русеул. Олимпи Панов 19203ФОТ ООД131025586Софиябул Овча Купел 13204ВЕЛИКОВИ ООД117605909Две могилиул. Асен Златаров 3205АЛБИС ЕООД113552739Варнаул. Братя Миладинови № 20, ап. 1 206МД - 2 ЕООД130410255Софияул. Неделчо Бончев 6207РУСАЛ ООД131178571Софияж. к. Люлин бл. 709 вх. А ет. 8 ап. 71208ЕКСПО 2000 ООД831547712Софияул. Бай Михаил 16209ТИВИТИ КОМЕРС ЕООД116048407Разградул. Васил Левски 8 вх. А ап. 16210МАКРИН 2003 ООД131132798Софияул. Княз Александър Батенберг 1211МИС ДЖО ЕООД130547204Софияж.к. Банишора бл. 28 вх.Б ет. 12 ап. 104212ЛАТОЯ - ТЕКС ООД040421740Софияж.к. Младост 1 бл. 46 вх. 2 ет. 6 ап. 28213АТЕКС ООД825357007Пловдивул. Полк. Сава Муткуров 73214МАКСИМА БЪЛГАРИЯ ЕООД131324923Софияж.к. Връбница-2, ул. "Златен клас №4"215ФИЛИПОПОЛИС - РК ООД825196194Пловдивр-н Западен, Просвета н-р 2А216АПИТРЕЙД ЕООД040299368Пловдивул.Черешово топче 2217ЛЕРОЙ БГ ЕООД115758742Пловдивул.Данаил Николаев 80218ГРАНД ЛАЙН - БГ ЕООД115286398Пловдивул.Дондуков 1219МОРАМЕКС ГРУП ООД115560995Пловдивул.Люсиен ше Валас 28А ет.2220РОДИМЕКС ЕООД115748328Пловдивул. Света Петка № 24, ет. 2221ДАН - СУПЕР ЛУСТРО ООД115505228Пловдивбул.Освобождение 3222ЗАГРЕЙ АД115793939Първомайул.Иглика 30223БОВИС АД121196069Трудовецс.Трудовец224ИДЕАЛ СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ ЕАД107017737Севлиевоул.Бял Бряг 1225ДЕН БРАВЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД117100981Русебул. България 127226ЛАТЕВ И СО-ЗЛАТКО НЕДЯЛКОВ ЕТ115238414Пловдивул. Крушево 4227ОМЕГАКОМ ООД126612436Хасковобул.Съединение бл.14 ет 5 ап. 13228РЕЛИНА ЕООД130266431Сливницаул.Патриарх Евтимий 14229ВЛАДИ ООД115812357Пловдивул.Осми март 1 ет. 2230АКСОН БЪЛГАРИЯ ООД040117400Софияул.Кораб планина 13231МИДИСТ ООД121803957Софияж.к.Банишора 28 Б232ТИЕНЕКС ООД115634488АсеновградУЛ.КУНУШКА 15233БОБАЛ БОЯДЖИЕВ ЕООД130584537ЗлатицаУЛ.КАШАНА 13234ТМФ ЕООД115614973Пловдивул.Густав Вайганд №20 235ЕВРО ТРЕЙД ЕООД115768341ПловдивУЛ.6-ТИ СЕПТЕМВРИ 82236ТМФ 2004 ЕООД131211498СофияБУЛ.ЦАР БОРИС ІІІ 136В237ДИМИТЪР ДИМИТРОВ-МИДИМА-Д ЕТ819387608ДупницаУЛ.НИКОЛАЕВСКА 9238МАРИЯ МАГДАЛЕНА 1991 ЕООД131370778СофияУЛ.ЯНКО САКЪЗОВ 72 ЕТ.2239БИО БИЛДИНГ ЕООД121064620СофияУЛ.КАП.Д.СПИСАРЕВСКИ 40240МЕГГЛЕ БЪЛГАРИЯ EООД837055486Шумен ул. Тракийска номер 3241СОРТОВИ СЕМЕНА И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ЕООД831577890СофияЖК.НАДЕЖДА бл.441 вх.А242СТИНГ АД116584586РазградБУЛ.БЪЛГАРИЯ БЛ.ВИТОША 48243САЙПБУЛ ЕНТЕРПРАИСЕС ЕООД040290771Софиябул. Илиянци 12, район Сердика244ДОКТОРС ООД130564278СофияБУЛ.ЛОМСКО ШОСЕ 218245ИНТЕЛФАРМ ООД112534995ПазарджикУЛ.ЦАР ШИШМАН 30246ПЕРНО РИКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД130102019СофияЖ.К.МЛАДОСТ 4 БП СОФИЯ сгр.3247ОСРАМ ЕООД121806106СофияУЛ.НИКОЛА ОБРЕШКОВ 1248СОАН 94 ООД825270367ПловдивУЛ.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 7249КОМПАКТ ООД108009568КърджалиКВ.ВЪЗРОЖДЕНЦИ БЛ.2 ВХ.В АП.80250ИЗОПОР ООД834073205КаварнаУЛ.ДОБРОТИЦА 53251ГАЗТОП ООД131093822СофияЖ.К.ВРЪБНИЦА 2 БЛ. 604 ВХ. А ЕТ. 7 АП. 28252КРОКИ ООД115187012Пловдивул. Кукленско шосе 3253АРТЕКС - БЪЛГАРИЯ ЕООД108028586МомчилградУЛ.СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ 1254ХЛЕБОЗАВОД ТИМС ЕООД126117830ХасковоУЛ. ДУНАВ 1255АВТОКОМЕРС 93 ООД101662883БлагоевградУЛ. ЦАР ИВАН ШИШМАН 18256АЙНХЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД103566033Варнабул. Цар Освободител № 331257СУИТ СИЛВИЯ ЕООД040203663БлагоевградУЛ. ХАЙДУКОВИ 27258ЗИЕСТО АД103148400ВарнаБУЛ.ВЛ.ВАРНЕНЧИК 277259ХАДЖИЙСКИ И ФАМИЛИЯ ЕООД106521452ГрадешницаУЛ.МИЛИН КАМЪК 4260ДЖЕЙ ТИ ТРЕЙДИНГ ЕООД131449600СофияУЛ. ХАН КРУМ 4 А261ВИП ТРЕЙДИНГ ООД040403144СофияУЛ. ГЕН. ПАРЕНСОВ 6262ТРАКИЯ ЕКСПОРТ ООД040420994СофияБУЛ.СКОБЕЛЕВ 19263ЕНБРА БЪЛГАРИЯ ЕООД831732604Софияж.к. Люлин 4 Бл. 419 вх. Б ет. 8 ап. 47264ЕЛКАБЕЛ АД102008573Бургасул. Одрин 15265САМОЛА ООД040887859Пловдивж.к. Тракия Бл.174 вх. Б ап. 21266ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ ЕТ823067329Перникул. Благой Гебрев бл. 36 вх. Г ет. 2 ап. 5267ЕПИК ЕЛЕКТРОНИК АСЕМБЛИ ЕООД122055826БотевградИндустриална Зона Микроелектроника268СТЕФАНИ - ЙОРДАН ИВАНОВ ЕТ115024905Асеновградул. Речна 34269АРТ ПАРК ЕООД130872183Софияул. Княз Борис Първи 104270КОЕЛНЕР-БЪЛГАРИЯ ЕООД130530386Софияж.к. Банишора ул. Шумен 13271НАТУРПРОДУКТ ООД831391117Софиябул. Искърско Шосе 12272АДСИС ЕООД121379647Софияж.к. Стрелбище Бл. 27А вх. В ап. 61273КОНИКА МИНОЛТА ХЪРВАТСКА - БИЗНЕС СОЛЮШЪНС ЛТД - КЛОН ООД131346396Софияул. Акад. Иван Гешов бл. 104 ет. 1274КЕРАМИК СИТИ ООД102853507Бургасул. Царица Йоана 11 - 13 Ет. 1 Офис 3275ПАВЛЕКС ООД121423039Софиябул. Сливница 281 ет. 1276ВИТАЛ ЕООД109063501Кюстендилул. Лила 12277СОНО ЕООД115866533Пловдивбул. Стефан Стамболов 73 ет. 3 ап. 41278ЗИМ ЕООД115240237Пловдивул. Арх. Камен Петков 12279МСФАРМА АД130861077Софияж.к. Младост 4 бл. 469 вх. В ап. 67280РОТО ЕООД115628115Пловдивул. Цар Борис III Обединител 37 МПП палата 3 офис 204281МЕТАЛХЕМ ООД825310883Пловдивул. Антон Лапазов 32282ХЕРМЕС ДМП ООД130352923Софияул. Крум Попов 30 вх. 4 ап. 11283ПРОДЖЕКТ СТУДИО ЕООД130112807Варнаж.к. Студентска бл. 4 вх. Г ет. 4 ап. 8284АДАКТАИНЖЕНЕРИНГ ООД831569484Софияул. Илия Бешков 4285БАЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД121258695Софияул. Резбарска 5286ХИЛ АД130163381Берковицаул. Николаевска 91287ПОЛИМАКС 55 ООД835028348Софиябул. Евлоги Георгиев 70288РАМ КОМЕРС ООД831239999Софияж.к. Дървеница бл. 19 вх. Б ет. 10 ап. 66289МАЙОР И КО ООД831904705Софияул. Атанас Далчев 4 ет. 2290СТУДИО МОДЕРНА БЪЛГАРИЯ ЕООД121009078Софияул."Луи Айер"№2291ВИНОКАП ООД831107296Софияул. Лавеле 19 ет. 5292СТАР ЕКИП ХОТЕЛ ООД831343880Самоковул. Димчо Дебелянов 19293ДЕНИКОМ ЕООД130857740Етрополеул. Марийка Гаврилова 70294В И Д АВТО ООД831569096Софияул. Криволак 16295ПАНЧЕВ ЕООД115530801Пловдивул. Кичево 12296ЛАКТЕНА ООД120503914Смолянбул. България 18 ет. 4 ап. 401297ИТАЛ ФУУД ИНДЪСТРИ АД127590277Шуменул. Генерал Драгомиров 26 А298МЛИН 97 АД116021463Разградул. Тутракан 1299ГИВИС ООД131081859Софияул. Васил Петлешков 4300КАРИБИ ЕООД131188685Софияул. Брезов рид 11 А301СИМАТ АД107006430Габровоул. Индустриална 65302ВЕЛЕС - КОСТАДИН ВЕЛЕВ ЕТ811081278Разлогул. Голаг 33303ОЛИМ ООД825331934Пловдивул. Димитър Талев 63 ет. 9 ап. 41304ПОПИН 68 ЕООД822030609Мало Конареул. Георги Пенев 26305ЛИЛИЯ ХИВ - ПРОТРЕЙД ЕООД131436541Софияж.к. Требич, ул. Павел Венков № 30306ИНТЕЗА ООД040348242Софияул. Кукуш 1 307БОЛИДА ЕООД831541563Софияул. Цар Симеон бл. 322 ет. 5 ап. 24308ЗГУРА - ХРИСТО АТАНАСОВ ЕТ825084640Пловдивбул. Стефан Стамболов 59 ет. 2 ап. 4309ЕС БИ ЕЛ ООД121098244Софиябул. Патриарх Евтимий 66 ет. 1 ап. А310ПИОНЕР СЕМЕНА БЪЛГАРИЯ ЕООД121732428СофияБизнес парк София, сграда 1 А, ет. 1311ДОБРУДЖА ООД108021104Момчилградул. Маказа 2312АХАТ Д ЕООД107554601Севлиевоул. Христо Спиридонов 22313ВЕ ПЕ ПИ - ВЕСКО ПИПЕВ ЕТ112046768Беловоул. Ангел Чопев 26314АУГУСТА 91 АД825302377Хисарябул. Ген. Гурко 3315АТА НИ - АТАНАС НИКОЛОВ ЕТ121404303Софияж.к. Света Троица Бл. 315 вх. Б ет. 8 ап. 6316ДЖИ ЕМ ФАРМА ЕООД130412014Софияж.к. Младост 1 бл. 55 вх. 1 ет. 11 ап. 55317МАРИАНА 2003 ЕООД107556513Габровопл. Белорусия 2 вх. А ет. 6 ап. 12318ПРАКТИКА БГ ООД130420648Софияж.к. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ бл. 28Б вх.А ет.6 ап.10319КОНТРАКС ЕАД175415627Софияул. Тинтява 13320СЕВЕР ЕКСПОРТ ООД813197388Варнаж.к. Чайка бл. 183 вх. 7 ап. 26321ФАРМАВИТ ООД114565092Плевенж.к. Сторгозия бл. 44 вх. А ап. 18322БУЛМЕС - ТРЕЙДИНГ ЕООД130852818Софияул. 659-та 3 ателие 3323ДИМАР ДЗЗД121635370Софияул. Неофит Рилски 55 ет. 3 ап. 19324СТАНЧО ХАДЖИДИМИТРОВ АД122011274Софияул. Богатица бл. АБВ вх. А ап. 16325ЛИНА - ИВАН МИТОВ ЕТ101120142Благоевградул. Георги Григоров 1326ОТО ТОП ООД121163927Софияж.к. Изток бл. 46 вх. В327ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД812114069БургасЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД328ДУНАПАК - РОДИНА АД115010325Пловдивбул. Марица 97329БИ ЕЙЧ АГРО ООД121456314Софияул. Неофит Рилски 47 ет. 3 ап. 13330ГЕДИТЕКС ООД831922393Софияул. Герлово 15331БУЛПРО 2004 ООД131194744Софияул. Оборище 82-84332ТЕРМОКС ЕООД131065214Софиябул. Княз Борис Първи 156 ет. 4333СТЕПЕР ЕООД130258349Софияж.к. Стрелбище бл. 19 ет. 3 ап. 7334КРАСОТА И СИЛА ООД131046580Софияж.к. Младост 1 бл. 89 вх. 13 ет. 5 ап. 226335ВОЙНОВ И СИЕ СД030095221МонтанаУл. Никола Вапцаров 8336ПЛАСТХИМ - Т АД124000839Тервелул. Хан Аспарух 97337ЛОРЕЛАЙ ООД111503573Монтанаул. Бенковски 7 А338БУЛТЕКС ЕООД830192525Златоградул. Христо Ботев 6339ПЕТ ЕООД112094357Велинградул. Княз Борис Първи 2340ЕЛТОН КОРПОРЕЙШЪН ЕООД130287500Софиябул. Ситняково 39 А ет. 4 ап. 12341ТИЛИЯ ООД115633468Пловдивул. Княз Александър Първи 2342ШМИДТ ООД831357684Софияул. Сердика 38343ШМИДТ - Н ООД131163740Софияул. Христо Ковачев 4344ЕР ЕС ТЕ EООД121723144Софияул. Кукуш 1345ФОБОС ЕООД111545622Монтанаул. Средна гора 2346ВЕСТНИКАРСКА ГРУПА БЪЛГАРИЯ ООД121314329Софиябул. Цариградско Шосе 47347МАВ ЕООД119601311Сливенкв. Кольо Фичето бл. 4 вх. Б ет. 2 ап. 6348ТОНИ С ТЕКСТИЛ ООД127509414Шуменул.Цветан Зангов 3349КАТРА ТРЕЙД ЕООД115673626Пловдивул. Трайко Китанчев 3 ет 3 ап 4350ВИТАВЕЛ АД820174450Луковитул.Христо Ботев 57351СТИП Р ЕООД128039533Ямболж.к. Възраждане бл.24 вх Д352ЕС И КЕЙ ООД831664480Софияж.к. Изгрев бл. 45-46 вх. 10 ет. 7 ап. 166353ТЕХНОРАМА ООД131495828Софиярайон Триадица ул. Скобелев 2 ап. 6354ЕТЕРИКА ЕООД115763942Пловдивул.Славянска 89 ет.3 ап.5355МИЛКИ ЛУКС ЕООД115040023Бяла черкваул.Бачо Киро 108356СТИЛОС ООД109023752Дупницаул.Княз Ал.Батенберг 64357ДЪЛГАЧЕВ-МИХАЛКОВО ООД120537585Михалковос.Михалково358МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ РОДОПА - МИЛК000618541Смолянул. Хан Аспарух 9 бл. 43 вх. Б ап. 14359ВЕСТОЛ ЕООД130516486Софияул. Цар Симеон 72 ет.3360ПАРАЛЕЛ ЕООД107523997Севлиевоул. Бор 15361ТОП АГРО ООД103580036Варнаж.к. Владислав Варненчик бл.303 вх.7 ап.88362БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД130428132Софиябул. Янко Сакъзов 26363МИТИ ООД111536922Ломул.Драгоман 22364НОВОМЕТ КГ ООД121273672Софияул.Любен Каравелов 27365ЕВЕРЕТ СОФИЯ ЕООД121872387Софияул. Софийски герой 3, вх.3, ап.44366ЕВРОКОМЕРСИАЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ООД831364878Софияул.Самуил 79367ПИКАДОР ТРЕЙД ООД131367586Софияул.Фредерик Жолио Кюри 69 бл.312 ет.1 ап.5368ВИГА ООД115282713Пловдивул.Георги Бенев 9369ДИТЕК ЕООД121147455Софиябул.Възкресение бл.9 ап.84370ФАДО МТД ЕООД825305576Пловдивул.Кукленско шосе 12371ЛУБРИКА ООД117015709Русеул.Янтра 1 бл.Бисер вх.Б ет.7 ап.20372КАМЕНИЦА АД825347340Пловдивул. Капитан Райчо 95373ЕС ВИ ЕС КО ООД130508977Софияж.к. Стрелбище бл.98 вх.Б374ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД114141414Червен брягКопмплекс Бета375ОРКИКЕМ ООД831540632Софияул. Липа 15376ЕЙВЪН КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД121902485Софиябул.България 118377ЧЕНЪЛ МАРКЕТИНГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД831745288Софияул.Орел 2-4 ет.3 ап.14378ХЕБРОС ВИНПРОМ АД112112563Септемвриул. Иван Главчев 46379ВИНИВЕЛ ЕООД115118436Пловдивул. Райко Даскалов 72380ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД030276307Софиябул. Г. М. ДИМИТРОВ 1381ЧАЙКА ФАРМА АД103524525Варнабул. Г.М. Димитров № 1382Й. В. ОСТЕНДОРФ БЪЛГАРИЯ ЕООД131355242Софияул. Съборна 2 А ет.4383КАТЕРИАЛ-КОМПАКТ - 7 ЕООД115867617Пловдивул. СРЕДЕЦ 57 ет. 3 ап. 5384БИЗНЕС КЪЩА ООД130965958Софияж.к. НАДЕЖДА 1 бл. 109 вх.А ет.8 ап.19385ВИТАЛИТИ КЛУБ ЕООД130894856Софияул. ВЕЛИКО ТЪРНОВО № 17 ет.1 ап.1386АЙ БИ ЕМ БЪЛГАРИЯ ЕООД040698335Софиябул. ДРАГАН ЦАНКОВ 36387АТЕ ПЛАСТ ООД833105098Стара Загоракв. ИНДУСТРИАЛЕН 14-Б388КОРЕКТ СТАР ЕООД813153897Варнаул. Уста Кольо Фичето № 17389БУЛТЕКС - 1 ООД117534216Русеул. БИСТРИЦА 2 вх.1 ет.1 ап.3390КАППА ЕООД831129442Софияж.к. ЛЮЛИН бл. 982 вх.А ап.10391ТРАС - ЦВЕТАНКА ТАНЧЕВА ЕТ831544794Софияул. СЛАВЯНСКА 18392ЮЗГЮН ООД119089102Мостс. Мост393БУЛТРЕЙД -ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА ЕООД103603086Варнаж.к. ВЛ. ВАРНЕНЧИК бл. 402 вх.6 ет.6 ап.123394СВЕ - ФЛЕКС БЪЛГАРИЯ ЕООД833160422Стара Загорабул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ № 155 вх.А ет.8 ап.71395АДИ - ПЕНКА ЧУКОВА ЕТ040973532Пещераул. ЦАР СИМЕОН № 1 ет.3 ап.6396ХОУП - МИХАИЛ ХРИСТОВ ЕТ825125603Пловдивул. ФИЛИПОВО № 18 ет.3 ап.6397ВИП ТЕРМ ООД130930925СофияУЛ.СИМЕОНОВ ВЕК 7 ВХ.А ЕТ.4 АП.8 398СТРОНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД115892315Пловдивул. Правда номер 2399ФЕНИКС 22 АД131144786Софияж.к. ОВЧА КУПЕЛ 2 бл. 39 вх.Б ет.11 ап.40400БИСАЙД ООД131186372Софияул. ОБОРИЩЕ №102 ет.2 офис 5401СИБЕЛ ООД831593026СофияЖК МЛАДОСТ БЛ 98 Б ет.5 ап.43402САНТЕЛ ЕООД121442193Софияул. Акация 12403ЕКОМЕРС-ЕМИЛ ЦАНКОВ ЕТ832060950БотевградУЛ 6-ТИ СЕПТЕМВРИ 15404ФРЕШ АП ЛЕЙБЪЛ ООД103953987Варнабул. РЕПУБЛИКА 1405КЪНЧО ПЕЧОВСКИ ЕТ816066515ВрацаУЛ ПОЛКОВНИК КЕТХУДОВ 32406ПРИЗМА 50 ООД825367599Пловдивул. РУСКИ № 80 Б ап.12407РУБИКОН ШИПИНГ ООД117019426Русебул. Тутракан пристанище Изток ет.3408ПОПИМОНИ ЕООД115886158ПловдивУЛ КОМАТЕВСКО ШОСЕ 160409МИЛКИ ГРУП ООД131241025Софияул. АКАД. МЕТОДИ ПОПОВ 22А ап.12410ЖОРОНИК КЕМИКЪЛ ЕООД121433194Софиякв. ИВАН ВАЗОВ ул. ДИМИТЪР МАНОВ № 64 бл. 17А вх.Б ап.17411ГЛОБАЛ ЕЛЕКТРОНИКС ДИСТРИБЮШЪН ООД825205953ПловдивУЛ КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ПЪРВИ БАТЕНБЕРГ 47412ДЖЕЛА - Н.Д. ЕООД123596464Стара Загоракв. ЖЕЛЕЗНИК ул. ВЕНЕРА № 1413СТРАТОС ООД109559465Кюстендилул. Константин Николов № 4414ЕВРИКОМ ЕООД833051309Стара Загораул. ИВАН ВАЗОВ № 17 вх.Б ет.1 ап.39415МАРИСАН И КОЛЕВ ООД117529781РусеУЛ КАЛНЪ ДЕРЕ 15416МЕДИ - ВЕТ ЕООД115591282ПловдивБУЛ ИЗТОЧЕН 4417МЕТМА ООД112624460ОгняновоУЛ ВАСИЛ ЛЕВСКИ 101418САМБЕРГ ЕООД130266068Софияул. Княз Борис 1 , номер 100, ет 2, ап. 5419ФАРМАЦЕВТИЧНИ ЗАВОДИ МИЛВЕ АД831526337Бяла СлатинаПромишлена зона420НЕОФАРМ КОЗМЕТИКС ООД121547251Софияул. ТРЕПЕТЛИКА № 31 вх.В ет.1 ап.30421АП-ПИТОН ЕООД131321806Софияул. Велбъжд 12А422ДИАНА -ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЕТ040244838Пловдивкв. Коматево ул.Драговец №28А423ТРЕМОЛ ООД104593442Велико Търновоул. Асти №10424ХЕМИНОВА БЪЛГАРИЯ ЕООД131462461Софиябул. Македония 7 ет.1 ап.3425КИМ 2003 ООД115806322Пловдивж.к. Тракия бл.208 вх.Б ет.2426СПЕКТЪР НОВА ЕООД114614582Плевенул. Раковски 57 вх.А427ПЕНТАИМПЕКС /БГ/ ООД121912547Софияж.к. Дружба 2 бл. 302428ФИНКО ЕООД831655969Софияул. ИВАН СУСАНИН № 7429АТРОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД101109427Софияул. БИТОЛЯ бл. 32430КСЕРОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД040852826Софияж.к. Хладилника, ул. Ататас Дуков № 29, ет. 3431ВЕРИЛА ИНВЕСТ ЕАД131449802Софияул. МАЛУША № 5432ВАНКО 97 ЕООД121439090Софиябул. ЕКЗАРХ ЙОСИФ № 83-А433АЛКАЛОИД ЕООД040893358Софияул. Рикардо Вакарини 2, ет 3, ап. 10434КАЛИОП АГРО-БЪЛГАРИЯ ООД131045375Софиябул. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД № 79435ВАЛТИКА-ТЕРА ООД107568063Севлиевоул. ВТОРИ ЮЛИ № 19 ет.1436ПОРО АДИТИВ ЕООД175012131Софиябул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ № 53 бл. 2 ап.4437АГРОТЕКСИМ ЕООД121569109Софияул. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД № 79438МАРИМПЕКС ООД825286607Пловдивбул. БЪЛГАРИЯ № 97439МАНТИ КО ООД121100389Софиякв. ИЛИНДЕН бл. 18 вх.5 ап.2440ЛАУДИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ООД831046530Софиякв. Лозенец, ул. Цветна градина 1, вх.Б, ет.3, ап.26441КОВЕКС ЕООД041008506Софияж.к. ПАВЛОВО ул. ДЕСПОТ СЛАВ № 22 ап.6442ФЛУИДА ООД813140241Варнабул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 246443БАКХУС - 4 ООД112046526Софияул. ОКОЛЧИЦА бл. 3 вх.Б ап.28444ВИДЕОЛУКС ЕООД831311758Софияж.к. МЛАДОСТ Околовръстен път хипермаркет ТЕХНОПОЛИС445ЕВЪР ГРУП ООД107559947Габровоул. ЙОСИФ СОКОЛСКИ № 34 вх.Б ет.2 ап.3446ЛОМАН ЕООД107563963Габровоул. ХРИСТО БОТЕВ № 14 ет.11 ап.43447ЕКСПРЕС ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД131406904Софияул. Гюешево 83 Бизнес Център Сердика сграда 2 офис 201 448ХОВЕ ООД824032968Муселиевос. Муселиево ул. Люлин 20449ХИМАТЕХ АД831641624Софияул. АСЕН ЙОРДАНОВ № 14450В И В-ИЗОМАТИК ООД831512024Софиябул. ЯНКО САКЪЗОВ № 128451ВАКОМ МП ООД831043744Софияул. СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ № 18452БЕЛОТЕКС-95 АД120008105Златоградул. ПРОГРЕС № 1453ОПТИМО ООД130437900Софияул. Стар Лозенски път 3454РОМИ - ТЕХ ООД130234063Софияул. АСЕН ХАЛАЧЕВ № 8455РОМИ - ДЕНТ ООД130234113Софияул. АСЕН ХАЛАЧЕВ № 8456ПАРТНЪРС ООД115627522Пловдивул. Орловец № 7 А457ИНТЕРВОГ EООД121088008Софияул. ОБОРИЩЕ № 82-84 вх.В ет.1 ап.3458КООПЕРАЦИЯ МАКЕДОНИЯ000003402Симитлиул. ХРИСТО БОТЕВ № 25459АНДРЕА ООД825288116Пловдивул. КУКЛЕНСКО ШОСЕ № 28460МАЙНИНГ ООД130671084Софияж.к. МЛАДОСТ 4 бл. 472 вх.1 ет.9 ап.47461ВИП СИМЕРС ГРУП ООД126534329Пловдивул. Иван Рилски № 17462ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД121759222Софияул. СОФИЙСКИ ГЕРОЙ №1 ПРИМА БИЗНЕС ЦЕНТЪР ет. 8 офис 7463МОНИТА ООД126181637Димитровградул. ЯНЕ САНДАНСКИ № 22464МАРИЛЕН ООД115651053Пловдивбул. 6-ти Септември 254465ТРЕЙДИМЕКС ЕООД126013340Хасковоул. КНЯЗ БОРИС 1 № 8-12 вх. Б ет. 5 ап. 23466МАРО - МАРИН АНАСТАСОВ ЕТ830140069Смолянул. БЯЛО МОРЕ № 4 бл. 7 вх.Б ап.25467ЕВРОВИСТА ООД131006924Софиякв. ОРЛАНДОВЦИ ул. 202 № 1468ТОТАЛ-5-ДИМИТЪР КАДЪНОВ ЕТ126051533Хасковокв. ОРФЕЙ бл. 20 вх.А ет.5 ап.30469ДЖОРДАН-2000 ООД101525500Благоевградул. ХАЙДУКОВИ № 70470АИДА - 2 ООД126536910Хасковоул. Страшимир 5-9, вх. Д, ап. 116471ДЖИ-АЙ - ЖЕЛЬО ИВАНОВ ЕТ124073207Добричбул. З-ТИ МАРТ № 41 вх.В ет.4 ап.12472Л' ОРЕАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД175041752Софиябул. Н. ВАПЦАРОВ №55 К-с ЕКСПО 2000473ЕЛИМПЕКС ООД831251624Софияул. ГРАФ ИГНАТИЕВ № 36 ет.3474ЕМАЙЛХИМ - ИТ ООД040392349Петърчс. Петърч475ИНТРА ООД104014831Велико Търновоул. ЕСПЕРАНТО № 2476ПРОФЕСИОНАЛНИ И ИНДУСТРИАЛНИ КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ-ПИКС ООД175015184Софиябул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ № 105477ВЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД130485237Софияул. ГАЛИЧИЦА № 54 вх.Б ет.6 ап.29478АГРОФИНА ООД030414936Софияул. ВАСИЛ ДРУМЕВ № 15479ТЕМПЕКС ЕООД115628318Пловдивул. КРАКРА № 6480ЦЕНТРОМЕС ООД814255218Велико Търновоул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 9481ГЛОБАЛ БРЕНДС EООД131486544Софияул. КНЯЗ БОРИС I-ви № 210 ет.6 ап.21482КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД130460283Софияж.к. МЛАДОСТ 4, Бизнес Парк София, сграда 6483БАГРА - 98 ООД131451792Софияул. ГЕРЛОВО № 2484ДРЕНСКИ ЕООД110549105Троянул. 34-ТИ ТРОЯНСКИ ПОЛК № 15А485КАРАТ ЕЛЕКТРОНИКС АД104011529Велико Търновоул. САН СТЕФАНО № 32486ПОЛИХЕМ БГ ООД131556163Софияул. ПЪРВА БЪЛГАРСКА АРМИЯ № 18487ФУРАЖИ - ПРАВЕЦ ЕАД832075504ПравецФУРАЖИ - ПРАВЕЦ ЕАД488МОНИ МСД ТРЕЙД ООД110014476Плевенул. ГРИВИШКО ШОСЕ № 6489ПЕТРОМЕЛ 1 ООД111540397Монтанаул. ИНДУСТРИАЛНА № 20490МЕБЕЛИ ДИМОВ ООД118546552Силистраул. ТУТРАКАНСКА № 4491БУЛЕКСИМ ЕООД107555258Габровобул. АПРИЛОВ № 62 вх.Б ет.1 ап.1492УНИТРАФАД ООД104039642Велико Търновоул. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ № 7493ТОМИ ШОУ КОЗМЕТИКС ЕООД123103932Казанлъкул. П.ЧЕРНЕОЛУ № 3494КАЛЕ ЕООД119020039Сливенул. БАНСКО ШОСЕ № 13-А495ЕЛДОМ-МИКС АД103114501ПровадияПРОМИШЛЕНА ЗОНА496МИНА-ЕЛИТ ООД107546818Габровобул. МОГИЛЬОВ № 75 ет.2 ап.5497МАСТЪР ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД115763312Пловдивул. ДРАВА № 1А498ТОПФА ЕООД831753057Софияул. БИГЛА № 19499ДЕСТ - СТАНИСЛАВ ДЕСПОТОВ ЕТ831142144Софияул. ГОРСКИ ПЪТНИК № 7 ет.6 ап.23500МЕХМЕД ТАХИРОВ ЕТ830185210Маданул. ТРУД № 26501АРСИ КОЗМЕТИКС ЕООД040195939Рудоземул. ХАН КРУМ № 19502ВАЛЕРИЙ С И М ГРУП АД175074414Софияж.к. Хаджи Димитър бл. 112 вх. Г ет. 3 ап. 76503ЦВЕТАН НИКОЛОВ - ГРАНД ЕТ826041478Разградул. КОСТУР № 19 А504ИМПУЛС АД129007677Габровоул. ОРЛОВСКА № 162505К. И Н. ЕФТИМИАДИС - БЪЛГАРИЯ ЕООД831763037Софияул. ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ №102- вътрешна къща506КОМФОРТ ТРЕНД ООД175021852Софияул. ПРОФ.Д-Р ИВАН СТРАНСКИ № 7 вх.А ет.14507АМЕРС ЕООД103617506Варнабул. Владислав Варненчик № 260508АРЕОН ЕООД103760269Варнар-н Младост бул. Владислав Варненчик 260509КИПС ЕООД108015329КърджалиПромишлена зона район ж.п. гара510ПЛАСТФОРМ - 2004 ООД119621029Мечкаревоп.код 8868511ДЕЙЗИ-13 - ООД117620925Русекв.ВЪЗРАЖДАНЕ-ЮГ ул.ВОДЕН № 11 вх.1 ет.2512НИКОЛ 05 ООД123684708Казанлъкул. ВОЙНИШКА № 59 вх.В ет.1 ап.22513ЕР ЛИКИД БЪЛГАРИЯ ЕООД130059799ПирдопИндустриална зона514МИО ООД112044824Пазарджикул. ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ № 11515АУСТРОТЕРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД131229158Софиякв. КАЗИЧЕНЕ ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА516КАТЯ ТОДОРОВА - ДАНИ ЕТ123086671Казанлъкж.к. ВАСИЛ ЛЕВСКИ бл. 47 вх.А ет.2 ап.6517БСМ ООД121121216Софияул. ЦВЕТНА ГРАДИНА № 25 ет.6518Е-ЕЛИТ-БЪЛГАРИЯ ООД130942863Софияул. ПЕТЪР ПАНАЙОТОВ № 26519Г. Г. С. ООД115894354Пловдивул. БАРИКАДИТЕ № 22А520ВЕКТОР-ПРИМ ООД103107478Варнаул. ПЕТЪР РАЙЧЕВ № 35 ап.208521РЕКОРД - 90 ЕООД123684284Стара Загораул. ЗЛАТАН СТАНЧЕВ № 7 ап.6522ТОТАЛ - М ООД020199809Шуменул. ИНДУСТРИАЛНА № 32523АЕРОФЛЕКС - ЕВГЕНИЙ ЙОРДАНОВ ЕТ020485511Пловдивкв. ТРАКИЯ бл. 209А вх.А ет.2 ап.6524ГРАЙ - ГЕОРГИ АНДОНОВ ЕТ836002541Хасковоул.ИЗВОР № 15525ИНСТИТУТ ПО ХЛАДИЛНА И КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА АД000662922Софияул. КАМЕНОДЕЛСКА № 5526ПИНГВИН Ю.Н. ООД121136403Софияул. ЯНКО СОФИЙСКИ ВОЙВОДА № 14527СЕВЪН ТОПС КО. ООД115763077Пловдивбул. ВАСИЛ АПРИЛОВ № 20528АВТО-ХИТ ЕООД126501399Димитровградул. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ бл. 23 вх.А ап.3529КРОНОС ДИСТРИБЮШЪН ООД130186412Софияул. 721-ва № 8530ФИЛИП МОРИС БЪЛГАРИЯ ЕООД831152996Софиябул. Никола Вапцаров 53 А Ийст парк трейд център531ЗАГАТО ООД121102130Софияул. ЖИВКО НИКОЛОВ № 14532ВЕГА СТАР ЕООД831587151Бяла СлатинаПромишлена зона533СИТАЛК ООД108009059Кърджалиул. ОПЪЛЧЕНСКА № 37534ЕС КА ВЕ ТРЕЙД ООД130011968Софияж.к. ДРУЖБА 1 бл. 124 вх.А ет.1 ап.4535СТАР АЛИАНС ЕООД131256988Софияул. ЕКЗАРХ ЙОСИФ № 9 А536ИМПИРИЪЛ ТАБАКО БЪЛГАРИЯ ЕООД175071279Софияул. Хенрих Ибсен № 15, ет. 3, офис 2537ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД115573932Пловдивул. ЙОРДАН ЙОВКОВ № 9538ИНТЕРПРОЕКТ ООД114500917Сомовитул.ИВАН ВАЗОВ № 10539АРГОС ПРИМА ЕООД831736606Софияул. СЛАВЯНСКА № 29540МИКРОАРТ 7 - БОНОВ ХАРАЛАНОВА ПЕТКОВ И С-ИЕ СД114044381Беленеул. ЛЮЛИН № 4541КИБЕЛА БГ ЕООД115895043Пловдивбул. ИЗТОЧЕН № 15 ет.3 ап.9542ТОДИС Д ООД131070446Софияул. СУЛТАН ТЕПЕ № 3543СОВЕРНОН ООД131515800Софияул. ЛЮБЛЯНА № 6 ет.4 ап.14544МЕЛНИЦА НИКОЛА ПАНАЙОТОВ ООД825380155Асеновградул. БАЧКОВСКО ШОСЕ 1-ВИ КМ545КОРЕКОМ ПРИНЦЕС АД831650534Софияр-н Средец, ул. Цар Калоян № 8546ХЕЛАС-ХЕМ ЗЕЕЛАНДИЯ АД130888426Софияул. ФИЛИП КУТЕВ № 15547РЕЗИНЕКС БЪЛГАРИЯ ООД130040749Софиябул. БРАТЯ БЪКСТОН № 85548БОЯНОВ ТРЕЙДИНГ ЕООД104626134Павликенипл. СВОБОДА № 24549ДЖОРДИМЕКС ИМПОРТ - ЕКСПОРТ И ПРОИЗВОДСТВО ЕООД160046793Пловдивул. БИТОЛЯ № 22550РЕКОМПЛАСТ ООД131395817Софиякв. КРЕМИКОВЦИ ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА551САЕМ-БОРИСОВ ООД121371967Софияул. КОЛЬО ФИЧЕТО № 47552АНИ ООД832091610Ботевградбул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ бл. 16 вх.Д ет.4 ап.44553ПОЛИНЕЗА ЕООД106611444Врацаж.к.ДЪБНИКА бл. 7 вх.А ет.4 ап.10554ФИНЕС МОБИЛ ЕООД103288014Варнаул. Генерал Колев 104, ап.32, ет. 5555МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД000708921Софияул. ЦАР СИМЕОН № 243 вх.Б ап.21556ОСЕНИ ООД131034119Софияж.к. ДИАНАБАД ул. КРУМ КЮЛЯВКОВ бл. 64 вх.Б ап.22557ВАРОША ЕООД820177440Софияул. Цар Симеон 243558ТЕХ МАШ-ВАРНА ООД103818523ВарнаЗАП.ПРОМ ЗОНА ул. ПЕРЛА АДМ.СГР. НА ВАРНА КОНСЕРВ АД559ПОЛИХИМ ООД126515567Димитровградул.ПЕТЪР БЕРОН ПРИМА ЦЕНТЪР № 1560БАКЕ ДИ РЕАЛ ООД123673882Стара Загораул. ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ № 44 ет.6 ап.12561СИМЕОН ГЕОРГИЕВИ ООД124002181Генерал Тошевоул. СТАРА ПЛАНИНА № 2562БАКЕ ДИ КАРАДИА ООД108570028Кърджалиул. ПЪРВИ МАЙ № 28 ет.4563ЗАРА - ХИМ ООД123081279Стара Загораж.к. ИНДУСТРИАЛЕН ул. ПРОМИШЛЕНА564ЕВРО ДОМ - ЕООД117051534Русебул. ХРИСТО БОТЕВ № 5565ЛАЗУР - СТАНИМИР ИВАНОВ ЕТ812189029Бургаскв. БР. МИЛАДИНОВИ бл. 117 вх.9 ет.4 ап. 10566РАДИКС ЕООД101679142Благоевградул. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ № 1 ет.3567ЕЛБИ ЛАЙТ ЕООД175085503Софиякв. ВИТОША, ул. ГЕОРГИ РАЙЧЕВ № 7568РОСИ ЕООД123556288Гълъбовоул. Д-Р ЖЕКОВ № 20А569ЛОМА-ЛИНДА ООД121715254Софиябул. МАДРИД № 9570АЛТРОНИКС МИКРОСИСТЕМИ - АЛЕКСАНДЪР ТОНКОВ ЕТ040512485Софияул. Г.СОФИЙСКИ № 74 вх.Б ет.14 ап.42571ТЕПЕДЕ-БЪЛГАРИЯ ЕООД041012561Софияул. 20 - април 11, ет. 4, ап. 13572ТИКА ЕООД825351399Пловдивул. ВАСИЛ СОКОЛОВ № 19573ЕМ ВИ ЕМ-3 ООД121422970Софияж.к. Бенковски ул. ВЕЛЕ МИТРЕВ № 17574МАР-МАКС-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД121541743Софияул. Хризантема 2575ЕТЕРНА 2006 ООД175081654Софияул. ГОГОЛ № 23 ет.1576ПЕРФЕКТ 69 ЕООД121556994Софияул. Одеса № 1 А577ЕЛГЕКА ФЕРФЕЛИС БЪЛГАРИЯ ООД175082507Софиякв. Казичене, ул. В. Левски 14578ЛЮБЕН ПАШОВ ЕТ830138029Маданул. РЕПУБЛИКА бл. 14 ап.20579МЕДИНА ООД112521243Пазарджикул. ЕКЗАРХ ЙОСИФ № 47580ДИЛБЕР ЕООД108562420Кърджалиул. ОМУРТАГ-3 бл. 1 вх.А ет.2 ап.5581СТАР МОТОРС ЕООД130571835Софиябул. СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ № 56582МЕХМЕД УШЕВ ЕТ120001580Маданул. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ № 47583КАМКО ЕООД825276249Пловдивул. Ген. Радко Димитриев 1584ПРАКТИКЕР ЕООД131151745Софияул. Обиколна №21, ж.к. Дружба - 2585МЕЛЕКСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД130368945Софияж.к. Горубляне, ул. Самоковско шосе № 2 586Д-Р ЙОТКЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД831755204СофияУЛ. ДРАГАН ЦАНКОВ 59 - 63587РЕЛАКС ООД124041519КаварнаУл. Стефан Караджа № 31 А588ДЖИ И ФАРМАСЮТИКЪЛС ООД131449290БотевградПромишлена зона, местност Чеканица Юг589МЕТЕКНО БЪЛГАРИЯ АД114641298Плевенул. Гривишко шосе № 1590ФАКЕЛМАН БЪЛГАРИЯ ЕООД175118202Софиябул. Ботевградско шосе, офис сграда Рали № 13591АВИС ЕООД833030592БузовградБригадирски лагер 1592КОНДОР 99 - СВЕТЛА ДРАГНЕВА ЕТ814166068Велико Търновоул. Ниш № 6, вх. Г593АРСЕТИ ЕООД130531278Софияул. Миле Попйорданов № 20, вх. В, ет. 5, ап. 14594БОТЛИНГ КОМПАНИ КЛИСУРА ООД160045823Клисураул. Елена и Андон Станеви № 2595ЕВРОДИЗАЙН ПЛОВДИВ ЕООД115804225Пловдивобщина Марица, населено място - с. Войводиново, стопански двор 1596СПРИНК ЕООД104054295Велико Търновокв. Промишлена зона "Дълга Лъка" - мелница Търново597СТИЛ 96 ООД108009269Кърджалиул. Първи май № 92 А598БАРИБУРГ БЪЛГАРИЯ АД102144527Бургаспл. Свобода 2, ет. 4599ПРОДЕНТАЛ ООД131235428Софияул. "Фр. Жолио Кюри № 16" , бл. 155600ТУЛС ООД825398096Пловдивул. "Братя Бъкстон № 122" , район Южен601ТРИМОНА АД821165229Монтанаул. Александър Батенберг № 26602МЕРКЕЗ ООД101136463Брезницас. Брезница, община Гоце Делчев603СТРОЙКЕРАМИКА АД816089631Мездраул. "Любен Каравелов № 38"604ДЪГА 93 ООД825031755Пловдивул. Пере Тошев № 121 , вх. Ж, ет. 1,ап. 15 605ХРИНАД ООД107516272СевлиевоРАЙОН ПЖК - ЧАКАЛА - 5606БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД831642181Софиябул. Тотлебен № 8607ПЕТСТАРС ООД831538085Софияул. Христо Благоев, бл. 14 А, вх. А, ет. 5 , ап. 27608ИВАН КОНДЕВ ЕТ101100684Разлогул. Цар Иван Асен II № 16609ДАБЪЛ ДЖУС ООД123720385Казанлъкж.к. Изток, бл. 36, вх. Б, ет. 3, ап. 20610СКАНДАЛО ООД130163470Софияул. Братя Миладинови № 34611САНДЕР - 2000 ООД130436549Софияул. Рачо Димчев № 10, ет. 1612БАГРА ЕООД813109769Варнаул. Народни будители № 10613КАС ОЙЛ ООД121269371Софияж.к. Бъкстон, ул. Генерал Суворов № 28 А614ФОТО СИНТЕЗИС ЕООД175131566Софиябул. Цар Борис III № 126, ет. 6 615ПРАГМА БГ ООД175085599Софияж.к. Дианабад, бл. 47-48, вх. И, ет. 3, ап. 150616КУМИР - СИ ЕООД833050513Стара Загораул. Христо Ботев № 62, вх. А, ет. 6, ап. 38617ТОНИ ТРЕЙДИНГ ООД107566952Севлиевоул. Втори юли №46, ет. 1618СУДАЛ ЕООД175112224Софиябул. Илиянци № 15619ДУРОПАК - ТРАКИЯ ПАПИР АД822150829Пазарджиккв. Главиница620МЕСОКОМБИНАТ ЛЕТНИЦА ООД114672660Левскиул. Елин Пелин № 18621ХЛЕБОЗАВОД СТРАЖИЦА ЕООД104614477Стражицаул. Белянка № 31622АНДРЕАС ШТИЛ ЕООД131400506Софиябул. Ботевградско шосе № 431623АЛАН ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ ООД121166001Софияж.к. Надежда - 4, бл. 431, вх. А, ет. 3, ап. 7624СВЕТЛИНИ - ЕРГУН БАХРИ ЕТ108057342Момчилградул. Орфей № 8625ИДЕАЛ - КОМЕРС - АДНАН МОХСЕН ЕТ119086861Сливенпл. Цар Освободител, бл. 41, вх. А, ап. 4626ПОЛИ ТЕК ООД130953094Софиябул. Македония № 44, ап. 3627ВАМИ-ЕЛЕКТРИК ЕООД103646365Варнаул. Александър Дякович № 21, ет. 2, ап. 3628ЕВРО ОЙЛ КОМЕРС ООД175161011Софияул. Сан Стефано № 4, вх. А, ет. 4629УОЛТОПИЯ ООД121622469Крушунаул. Цветан Петров № 16630ПЕРСИ ООД030413948Софиябул. Цар Барис III № 136 Б631ПАНХИМ ООД130163545Стара Загораплощадката на "АГРОБИОХИМ" АД632ТЕАТЪР ПАН ЕООД130482094Софияж. к. Хаджи Димитър, бл. 83, бх. Б, ет. 4, ап. 20633СТРУМАТЕКС АД101002222Благоевградул. Васил Левски № 60634АКВАМАТ 2000 ООД130947465Софияж.к. Яворов, ул. Хан Омуртаг № 48635НЕВИ - НЕЛИ МАНОЛОВА ЕТ104066543Павликениул. П. К. Яворов № 16, ет. 6, ап. 18636СЕРВИЗМЕД ЕООД831546368Софиябул. Цар Борис III № 124 В637БУЛМЕД 2000 ЕООД121268853Софиябул. Цар Борис III № 124 B638САРАЙ - 73 ЕТ101063524Разлогул. Изворите № 73639ЕКОФРУТ ООД116545697Цар Калоянул. София № 38640ТЕХНОКОМ ТРЕЙД ООД130375886Софияж.к. Борово, бл. 229, вх. 1, ет. 14, ап. 66641ФИЛАС ООД119506468Сливенж.к. "Дружба" , бл. 2, вх. Ж, ет. 3, ап. 6642ТАНЯ МИНЧЕВА ЕТ115162849Пловдивул. Капитан Райчо № 68, ет. 11, ап. 63643МИП - ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЕТ106056099Врацакв. Дъбника, бл. 7, вх. Е, ап 123644ИРЕМ ООД112584724Пазарджикул. Мильо Войвода № 12645БУЛГАР ЛУК ООД115562359Катуницаул. Тракия № 2646МАП ГРУП ООД148030246Варнаул. Патриарх Евтимий № 68, ет. 2, ап. 3647ОЛИМП - 97 ООД123075372Софияул. Черковна № 84648ГАМА КОМЕРС ЕООД811200024Гоце Делчевул. Даме Груев № 81649МОНБАТ АД111028849Софияул. Лайош Кошут № 9650ХЛЕБНА ПРОМИШЛЕНОСТ АД836143549Харманлиобласт Хасково, Индустриална зона651ТАФПРИНТ ООД160022753Пловдивж.к. Тракия, ул. Н. Шилева № 16652КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ АД130917582Софияул. Искър 14653ВКФ РЕНЦЕЛ БЪЛГАРИЯ ПРОДАКШЪН ЕООД175019706Софияж.к. Белите Брези, ул. проф. Д. Атанасов № 8 А654СТИЛМЕТ АД115252741Софиябул. Илиенци № 119 А655РОСИМА ЧАРКОЛ ООД101663394Благоевградул. Коста Босилков 3, вх. А, ет. 1656ДИТЕКС-СМ ООД121430547Софиякв. Студентски град, бл. 59, вх. А, ап. 515657ГРАНД ООД120004995Рудоземул. Беломорска № 2658ВАЛЕРИ М ГРУП АД175181715Софияж.к. Хаджи Димитър, бл. 112, вх. Г, ет. 3659БУЛФУДС АД103796144Варнарайон Приморски, м. ЕВКСИНОГРАД, УЛ. 16-та № 13660АКВАСОРС ЕООД130500368Софияул. Костенски водопад № 47, ет. 1661СИРИУС ЛАЙТС ЕООД130635444Софияж.к. Студентски град, бл. 53, вх. Б, ет. 7, ап. 703662ВЕНИКС - БГ ООД130495095Софияул. Румев Войвода № 28663Б. БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД175016820Софиябул. Андрей Ляпчев №66 664КЕРАМИК ГРУП КОМЕРСИАЛ ООД102853514Бургасж.к. Братя Миладинови, ул. Струма № 42, ет. 1665ПРОФТРЕЙД ООД130782782Софияул. Силиврия № 44-46666БРИТИШ АМЕРИКАН ТАБАКО БЪЛГАРИЯ ЕООД040855419Софияжк.Младост 4, Бизнес парк София, сграда 8А, ет.5 667АНГЕЛ САРАНДИЕВ ЕТ126150195Свиленградул. Граничар № 49668ЕВРОПЛАСТ ООД115825536Войводиновосело Войводиново, област Пловдив , община Марица669КИНТРЕЙД ООД115139448Пловдивул. Георги Кондолов № 6670НИПЕКС-Н ЕООД120600459Смолянул. Деспот Слав 1671ИСХАКОЛ ЕООД130845186Софияр-н Оборище, ул. Стара планина № 21,партер672ТАЧЕВИ 92 ООД101724477Благоевградул.Генерал Тодоров 7673ГАМА ЕЛИТ ЕООД115569762Пловдивул. Братя Миладинови № 49, ет. 3674МЕДИНА ООД120063169Маданул. Обединение № 16675МЛЕЧЕН СВЯТ 2003 ООД123647439Стара Загораул. Родопи № 40676СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО АД117035708Николовос. Николово, община Русе, област Русе677АР-СИ ЛИМИТИД АД030086051Софияул. Васил Априлов № 11, ет. 2, ап. 13678ВЕГА ТУЛС ООД131369053Софиябул. Сливница № 138679ЛОНДЕСА - КОНТЕСА - КОЛОРЛАЙН ООД831171201Софияр-н Връбница,ул. Адам Мицкевич № 2 680БЕБОЛИНО ООД175014036Софияж.к. Борово, ул. Дечко Йорданов № 36681ЕКС - ЛИДИЯ КОСТАДИНОВА ЕТ114062632Плевенул. "Княз Борис I" 95, бл. Луна, вх. А, ап. 9682КАЗАНЛЪК АД833066439Казанлъкбул. Ал. Батенберг № 1683БОРЕК - ФИНЦИ ООД831921633Софияул. Ярослав Хашек № 36684МАРК - 91 ООД127581984Шуменул. Искър № 1, вх. 2, ет. 8, ап. 41685ТОП БИСКИТ ООД113551143Перникул. Стара планина № 91686АРТЕКСПРЕС 2004 ЕООД131331017Софияр-н Овча Купел, ул. Букет № 80, бл. 4А, ап. 44687АЛМА ЛИБРЕ ЕООД130951442Софияквартал Волуяк, ул. Зорница № 99688ДЕЧЕВИ ЕООД119598406Сливенквартал Дебела Кория689СИГНАЛ ЕООД107565380Габровоул. Младост № 5 В690РД - ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ ЕООД115945005Пловдивул. Славееви гори 11 А691БЪЛГАРСКА ЗАХАР - ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ЕООД130280655Долна Митрополияул. Заводска № 1692НЕЛАС АВТОЧАСТИ ООД831251706Софияж.к. Младост, бл. 308,вх. В, ап. 68693ДЕСТ ГРУП ЕООД131441143Софиярайон Лозенец, ул. Горски пътник № 7, ет.6, ап. 23694БРАВО ООД121352543СофияКв. Кремиковци, Индустриална зона ЗСК Кремиковци695ДРАГ ЕООД175131192Софияж.к. Хиподрума, бл. 120, вх. В, ет. 6, ап. 74696ИМПАС-56 ЕООД121139463Софияул. Черни връх № 67697К ЕНД К СЕРВИЗ ООД130661001Софиябул. Искърско шосе № 7698АРИСТА - 2 ЕООД040337623Софияобщина Столична, район Младост, кв.Горубляне, Самоковско шосе, ТЦ Боила, No1699ШЕФЛЕР БЪЛГАРИЯ ООД040016119Софиябул. Княз Ал. Дондуков № 62, вх. А, ет. 6, ап. 10700ПРОНТОМОДА ООД131013484Софияж.к. Овча Купел, ул. 681- ва, № 14701ХИЛТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД030219320Софияж.к. Младост - 4, Бизнес парк София, сграда 3702ФИНКОМ ЕООД813000360ВарнаЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, АГРОМАШИНАИМПЕКС703НАСА - Д ООД103113844Варнаж. к. Аспарухово, ул. Мара Гидик № 41 704К И Б КЛИМА ООД131150351Софияж.к. Дървеница, бл. 50705МАВРО ВОЙВОДА ЕООД121066620Софиярайон Лозенец, ул. Милин камък № 24706БЕН-ИНВЕСТ ООД107028590Костенковцис. Костенковци, община Габрово707ВАВИН БЪЛГАРИЯ ЕООД131210347Софияс. Казичене, ул. 3-ти март 22708АЛУ КЬОНИГ ЩАЛ ЕООД831281126Софиябул. Цариградско шосе 7 км., сградата на ИПАКТ, ет. 7709ГРАФИДО СПОРТ ООД130722205Софиябул. Евлоги Георгиев № 161710ПОЛИН ООД119611558Сливенул. Пейо Яворов № 22711МЕБОС - МЕРИ БОСЕВА ЕТ030213552Софияр-н Красно село, ж.к.Борово, ул. Подуево № 11 Б712П.М. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ - БЪЛГАРИЯ ООД121545097Софияж.к. Банишора, бул. Генерал Столетов № 17, вх. А, ет. 4, ап. 18713ДИНАМИК - 2000 ЕООД103553572Варнаул. Йосиф Стоянов № 13714СОРТОВИ СЕМЕНА АД814218579Велико Търновоул. Христо Ботев № 82715ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС ЕАД131262158Софияул. Ангел Кънчев № 5716АСВО СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД131139305Софияул. Йоан Екзарх № 20 717ХУАУЕЙ ТЕХНОЛОДЖИС БЪЛГАРИЯ ЕООД131430481Софияж.к. Младост, ж.к. Бизнес парк София, бл. 10, ет. 3718ТИКЕ - ММ ЕООД115299431Пловдивбул. Никола Вапцаров № 91 А719ОНДУЛИН-СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ООД825089872Пловдивул. Антим I-ви 45720ХЕРЛИТЦ БЪЛГАРИЯ ЕООД121862521Софиязона Гара Искър, ул. Поручик Н. Бончев № 10, скл.25-26721ГЛОРИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛИМИТИД ЕООД030454197Софияул. Московска № 23722МЕСОЦЕНТРАЛА МОНТАНА ООД821151814Монтанабул. Трети март № 216723БИС - ТРЕЙД ООД131383722Софияж.к. Бели Брези, бл. 13, ет. 10, ап. 47724ВИ ДЖИ ЕФ ООД131004777Софияул. Никола Козлев № 6725КРОС-М ООД121152375Софияобщина Столична, бул. Сливница № 152 Б 726РИВА 21 АД101160400Петричул. Кочо Мавродиев № 15727ВИЕМ МАРКЕТ ЕООД175186511Софияж.к. Люлин, бл. 119, вх. А, ет. 5, ап. 5728МИРКАТ ООД831354916Софияул. Петрохан № 22729ДЖИ БИ ЕМ КОМЕРС ЕООД030225540Софияул. Г.С. Раковски № 122 А730С&Т БЪЛГАРИЯ ЕООД831131023Софияр-н Оборище, бул. Васил Левски № 114731РБС ИМПЕКС ООД131328658Софияж.к. Борово, бл. 214 А, ет. 8, ап. 19732АЛМАБАР ООД131374748Софияж.к. Сухата река, бл. 221, вх. А, ет. 7, ап. 20733ЛАСКА - ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ЕООД103982483Варнаул. Доктор Басанович № 11, ет. 13, ап. 72734ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ ЕООД110558022Казачевос. Казачево, област Ловешка735МИЛЕ ЦЕНТЪР МОСКОВ ЕООД130544090Софияр-н Лозенец, ул. Кораб планина № 36, ет. 7736МИМО - К ЕООД121489983Софиякв. Толстой, бл. 15, вх. Б, ап. 12737ЕЛЕНА ХРИСТОВА - БЕЛАНИЦА ЕТ101022981Благоевградул. Славянска № 61738АКВИС - 2002 ООД115799269Пловдивул. Стоян Заимов № 22 А739ВЪРДЖИН ОЙЛ ЕООД130606161Софияул. Генерал Гурко № 76, вх. Б740ПАМЕЛА ООД119055773Сливенкв. Българка 34 Б - 10741СТЕФАНИКА ООД101650190Благоевградул. Братя Миладинови № 14, вх. А742ИНДУСТРИАЛЕН ЦЕНТЪР ТРАКИЯ АД115309637Пловдивбул. Цариградско шосе № 53743РЕГИНА - БУЛ ООД126657723Хасковоул. Тракия № 23744АЛФА ЛИНК БЪЛГАРИЯ АД130730287Софияул.Кукуш №2, Бизнес парк АНТИМ ТАУЪР,ет.5745ИМПЕКС БЪЛГАРИЯ АД130730230Софияул.Кукуш №2, Бизнес парк АНТИМ ТАУЪР,ет.5746БАЛКАНБИТ ООД121302476Софиябул. Г.М. Димитров № 54747ЗП ЕООД121349967Софияул. Дунав № 75, ет. 1, ап. 1748СОФИЯ АУТО АД130435226Софиябул. Ботевградско шосе № 239749ТРИУМФ ИНТЕРНАЦИОНАЛ (СОФИЯ) ЕООД130303456Софияж.к. Младост - 4, Бизнес парк Младост, сграда 9, партер750РОБЕРТ БОШ ЕООД831626017Софиябул. Арсеналски № 115751ПЛАНТА ООД131447388Софияр-н Сердика, ул. Рила № 3752БУЛОПТИКА ООД121108329Софияул. Искър № 29753М И Д АВТО ЕООД103140975Варнаул. Александър Дякович № 2754КРЕЗ МАР СИЙФУДС ЕООД102632398Ветренул. Александър Стамболийски № 34755БИМА ООД123669617Змейовоул. Девета № 3756НОНИУС ООД812130753Бургасул. Трайко Китанчев № 2757ЕВРОМИЛК 07 ЕООД175229195Софияж.к. Люлин,бл.901,вх.В,ет.2,ап.15758ПРИМАВОКС ЕООД831425831Софиябул. Черни връх № 67759ФРУКТОДЖУС ЕООД110558595Ловечул. Търговска № 12760ЮНИЖЕЛ ООД040319244Софиякв. Дървеница, ул. Андрей Ляпчев № 9761ДЕНТОН ООД112070648Софиякв. Лозенец, бул. Черни връх № 46, ет. 1762СЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ ЕООД175184597Софияул. Луй Айер № 59763АХГ ЕООД115747475Пловдивул. Варна № 35764ВИНПРОМ БЯЛА 2002 ЕООД117595863Бялаул. Любен Каравелов № 1765ЕВРАЗИЯН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД121851514Софияул. Цар Самуил 119766САВУЛЕН СОКС ЕООД829115268Сливенул. Желю Войвода № 1 Б767ЕКОМЕБЕЛ ООД824106621Плевенул. Българска авиация, Западна индустриална зона768САРАНДА ДИСТРИБЮШЪН ООД130571454СофияУЛ. Голо Бърдо № 17769ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД831593916Софияул. Лидице № 16, бл. 261, вх. Б770НЕНТА АГРО ЕООД030439099Софиябул. Възкресение, бл. 9, ап. 84771ГУЛМАН ООД115191046Пловдивбул. Стефан Стамболов № 56, ет. 4, ап. 16772ВЕСТМАН ООД115500254Пловдивбул. Стефан СТАМБОЛОВ № 56, ет. 4, ап. 16773АДС ООД104106806Велико Търновоул. Хан Аспарух № 17774ИНТЕРПЛАСТ - 2007 ЕООД119112968Яблановоул. Ягода № 6775ДИКО - ИВАН ДИКОЛАКОВ ЕТ030122572Пловдивул. Училищна № 32776СПА ДИЗАЙН ООД147070266Бургасул. Гурко № 7 А, ет. 2777ВАСИМИРА КОМЕРС ЕООД115688913Пловдивул.Г.Измирлиев 55,ет.2778АББ БЪЛГАРИЯ ЕООД831133152Софиябул. Христофор Колумб №9,ет.3779БУЛХУСК - КАСЪРОВ И СИЕ СД030201692Софияул. 6- ти септември № 28780ЛАУДИС ДИСТРИБУТОРС ООД130331313Софиябул. Джеймз Баучер № 51781ПРО АУТО АД175024094Софиябул. Цариградско шосе № 101782М И С СИСТЕМИ ООД103963604Варнаул. Морска сирена № 20, ет. 15, ап. 99783ВИДАХИМ АД815123066ВидинЮжна промишлена зона784БОЙЛЕРИ МАТЕВ ООД115867859Пловдивбул. Христо Ботев № 92, вх. В, ет. 7785РУ-БИ-БАЛИНОВИ - ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЕТ119011200Сливенж.к. Сини камъни, бл. 29, вх. В, ап. 6786АУРА ЛАЙТИНГ ЕООД160057626Пловдивул. Атанас Каменаров № 9, ап. 8787ЕЛ - КОМЕРС ЕООД115887242Пловдивбул. Атанас Каменаров № 9, ап. 8788ВАЙК УАЙНС АД175086039Софияул.Искърско шосе 7789В И В КОНСАЛТИНГ ООД831671820Софиябул. Искърско шосе № 7790РЕНО БЪЛГАРИЯ ЕООД175134740Софияж.к. Дружба - 1, бул. Искърско шосе № 7791РЕЛАКСА ООД813090112Варнаул. Марко Балабанов № 23792ШАКЛИЯН EOOД119663099Сливенул. Георги Сава Раковски № 40793ЕВРОКАМИОН ЕООД130573715Софиябул. Шипченски проход № 21, вх. В, ет. 1794ВЕКИР - РАДКА БЕЛЕЖКОВА ЕТ101050391Годлевос. Годлево, община Разлог, област Благоевград795ХЛЕБОЗАВОД ПЛЕВЕН ЕООД114668288Плевенул. Хемус № 8,ап. 2796ВИНПРОМ ГОРНА ДЖУМАЯ - БЛАГОЕВГРАД ООД101008264Благоевградбул. Димитър Солунски № 81797МАДМАР ЕООД131120543Софияж.к. Младост - 1, бл. 30 А, вх. Б, ап. 84798ШОКОЛАДОВА КЪЩА ООД109579457Кюстендилул. Демокрация № 30, вх. Б, ет. 2, ап. 4799КРЪСТЕВИ-Н ЕООД814225876Горна Оряховицаул.Стоян михайловски 3800ПОПП ЕООД130281579КостинбродКостинброд, кв.Шияковци, ул.Обединена801ИНВЕСТ ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД115762705ПловдивБул.Брезовско шосе 145802ТАТ ПРО СЕЛЕКШЪН ООД101068286Благоевградул. Никола Вапцаров № 13803ЦЕНИ КАР-ГРУП ООД131096658Байловос.Байлово N 36804БЕЛАСИЦА АД811160416ПетричУл.Места 22805САЛВАМЕД АД101109943СанданскиПромишлена зона "Соколовец"806БУЛФЕРТ ООД175110091СофияУл. Оборище № 82-84, вх.Б, ет.1 ап.3807ФОРТУНА-КОМ ООД131538998Софиярайон Лозенец, ул.Кораб планина 14808ФАРМА УНИВЕРСАЛ - ИВАН ИВАНОВ ЕТ128015913Ямболул. Димитър Благоев № 11 А -8809Ю ЕС ПАРТНЪРС ООД104685086Велико ТърновоУл.Симеон велики № 6 В ет.2 ап.7810АРТ-93 ООД131469299Бистрицаул.Стара река 18811ДАЙРА БИЖУТЕРИЯ И СТИЛ ООД131156742Софияж.к.Младост 1, бл.16, вх.1, ет.6 ап.11812КОРАЛ КЛУБ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД131403502Софиярайон Оборище, ул.Попова шапка 2, бл.10, вх.А, ет.2, ап.4813ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ ТОДОРКА ПАУНОВА126046422Хасковоул. Пловдивска № 41814ИЗОЛАТ ООД117098060Ряховос. Ряхово, общ. Сливо поле, област Русе815ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ ЕООД131210407Софиярайон Връбница, НПЗ ОРИОН, ул. 3020 - та № 4 816ИНТЕРНЕШЪНАЛ ПЛАСТИК ООД130950664Софияул. Илия Бежков № 8817ВИНАРСКА ИЗБА МАЛКАТА ЗВЕЗДА ООД126639084Харманлиул. Неофит Рилски № 62818АРНИ 41 - АРГИР КОВАТЛИЕВ ЕТ040096784Асеновградул. Патриарх Евтимий № 47819ПЕШОНИ ЕООД148055370Варнаул. Найден Геров, бл. 74, вх. А, ет. 1, ап. 2820ФОНТРОН ООД130001187СофияИЛИЯНЦИ, павилион 15 - C821О-ФЕШЪН ООД175233667Софиябул. Искърско шосе № 7822ЕУРАТЕК ООД040341244Софияул.Хан Кубрат № 27823РАДДОКС СПОРТ - НАИЛ РУСТЕМ ЕТ115604146Кукленул. Йордан Йовков № 2824МЮ - НАД МЮМЮН АЛИ ЕТ115165496Кукленул. Дружба № 12825СЕДИМЕНТ ПРИВАТ АД121792432Софияж.к. Надежда - 2, бл. 236, вх. А, ет. 6, ап. 16826АЙ ТИ БИ КОМПАНИ ООД040357857Маринкаул.Тодор Икономов 19827ЛИБХЕР - ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА ЕООД115278227Радиновос. Радиново, област Пловдив, община Марица828ЛАФ - ВЕЛИЗАРОВ И СИЕ СД105032070Белоградчикул. Трети март № 26829К ЕНД М ФРУКТ ЕООД175182735СофияМладост 4, бл.407,вх. 6, ет.8 830ЕЛМАЗ ООД820145242Баховицас. Баховица, област Ловеч, община Ловеч831ЕМОНИЯ БИОТЕХ ООД175079767Челопечул. Искър № 20832КОНДОВ ЕКОПРОДУКЦИЯ ЕООД110003234Софияул. ген. Паренсов № 45833ТРИЕРА ООД115053497Пловдивул. Парчевич № 25834ГЛОБЪЛ БЕЪРИНГ СЪПЛАЙЪРС ООД115621619Пловдивул. Парчевич 25835АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД160094197Пловдивбул. Марица, паркинг Съединение836ЧЕСТ 2007 ЕООД160067556Пловдивул. Кичево № 12837СЪНИ ФЪРНИЧЪР ООД105583771Видинул. Градинска № 11838ЕН ДЖЕЙ ПАРТНЪРС ООД175085040Софияул. Панайот Волов № 4 Б, ет. 5, ап. 18839УНИТЕРМ ООД123553630Стара Загораул. Майор Кавалджиев 79840ЛИМАГРЕЙН ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА С.E.-КЛОН БЪЛГАРИЯ175220036Софияул.Люботрън, № 5-7, ет.5, ап.20841РАДА БГ ЕАД175199720Софияул.Лайош Кошут № 8842ЖАР-ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ЕТ101058044Петричул.Осогово 6843ЗЪРНЕНИ ХРАНИ ВИДИН 99 АД105048306ВидинЗападна складова зона844АДКОМ-ПЕЧАТНИ РЕШЕНИЯ ООД131240254Банкяул.Восток № 13845АДКОМ-ВАСИЛЕВ И С-ИЕ СД040199841Банкяул. Восток № 13846МЕТИКС ООД101041079Петричул.България No40,бл.2, вх.Б, ет.1, ап.1847РАДА ЕФ ЕН БИ ЕООД130661268София ж.к Борово. бл.220,вх.В, ет.3, ап.44848СИМОНА -ЛАЛКА ИЛИЕВА ЕТ115165845Пловдивул. Енисей №15, ет.6, ап.19849КОСТОВИ С-ИЕ - ЕМК СД115067657Съединениеул. Любен Каравелов №5850САРАНДА ТРЕЙД ООД175303336Софияквартал "Военна рампа", ул. Пробуда 16851ИНТЕРКОРН ООД175155866Софиярайон Лозенец, бул. Черни връх №73852ДЕВОРЕКС ООД115821705Пловдивул.Кукленско шосе №17853КОКЕТ ООД115008790Пловдиврайон Източен, ул.Ландос №4854АРЕКСИМ ГАРДЕН ЕООД160094172Пловдивбул."Марица" Паркинг Съединение855ЕМАС ООД104029139Велико Търновоул. "Черни връх" № 70856ГЛОБУС КОМЕРС ООД040775689Софияж.к.Хаджи Димитър, ул.Ангел Войвода 47857ВИТА ПРИМ ООД131110816Софияул. Пенчо Славейков 5, вх.А, ет.5, ап.20858СТОКСИ ООД123057367Стара Загораул.Райна Княгиня №1859МАКС МАРК ООД104678049Горна Оряховицаул.Вичо Грънчаров № 10860ЮЛИЯН ПЕТРОВ-ЮПИ-М ЕТ104507895Горна Оряховицаул.Дружба № 10,вх.Б,ет.2,ап.4861ЮППИ ООД104602731Горна Оряховицаул.Панайот Цвикев №42862ЛОТОС-М-ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ ЕТ104026958Горна Оряховицаул.Раховец №55863ПОДЕМ ЕООД000110952Полски Тръмбешул. Търговска №4864ВЛАДИ ВЕС EOOД101764077Благоевградул.Тодор Александров №74,ет.3,ап.8865РАУХ БЪЛГАРИЯ ЕООД175099588Софияул.Слатинска №1, Бизнес Център Слатина866НАВОНА-МД ЕООД130114174Варнаул. Железни Врата №33,вх.Г,ап.12867АРТЕК 92 ООД130748285Софияж.к.Света Строица, ул.370, вх. В, ет.1868ГЕОРГТЕКС ЕООД130748328Софияж.к. Люлин, бл.17, вх. Д, ет.6,ап.85869УМБОПО ООД175020434Софияул.Лайош Кошут №23, ап.8, ет.4870ГЕБР. ХАЙНЕМАН БЪЛГАРИЯ ООД131022298Софияул. Шипка № 36, ет. 3871ЕЛИТ 06 ЕООД111579496Замфировоул. Н.Й.Вапцаров №41872ЕЛИТ -ТОДОР ТУВАНОВ ЕТ821153815Замфировоул.Н.Й.Вапцаров № 41873ТЕДЕК ЕООД131006874СофияЛозенец, ул. Крум Попов №69874КИНТИ-ЦЕНОВ И ПЕТРОВ СД111032139Монтанаул. Вапцаров №16 А875АМЕРЕКС БЪЛГАРИЯ ООД131572438Софияул.Персеник, бл.34,ет.2, ап.24876МИРА ЕООД109026150Кюстендилул. Й. Митрев №2877СЪРБИЯНКА ЕООД131032285Сливницабул. Паисий Хилендарски № 55878ТЕРА ТУРС 92 ЕООД121373060Софиябул.Александър Стамболийски № 127,вх.2,ап.1879АГРАНЕКС 63 ЕООД121527804Софиякв. Гео Милев, ул. Христо Максимов №45880МОБИЛАКС ООД131137877Софиябул.Витоша № 120881ОЛГА КРЪНЧЕВА ЕТ040575197Разлогул.Александър Стамболийски № 48882АЛЕКСАНДЪР ЕООД109032250Кюстендилул.Тинтява № 17883СТЕФАНОВ-ИВАН СТЕФАНОВ-04 ЕООД104625840Горна Оряховицаул.Борима № 14884НЕЛАС-МОТОР СЕРВИЗ ООД121720244Софиябул.Братя Бъкстон №61885ЦБА ТЪРГОВИЯ ЕООД104607753Велико Търновоул.Магистрална № 17886МЕДИТРЕЙД ЕООД103765736Варнагр. Варна, ж.к. Младост бл. 150, вх.1, ап. 7887БАБОР БЪЛГАРИЯ ЕООД175058680Софиякв.Илиянци, бул.Рожен №80888БГ СИТИ ФЕШЪН ЕООД131379987Софияж.к.Хаджи Димитър, Сточна гара, ул.Владайска река №8889ДИКСИ-ДР ООД123746704Стара Загораул. Братя Жекови №26890АННА МАРИЯ -ВАНЯ ХЪНТОВА ЕТ123108089Овощникул.Пролет №9891КВАРЦОВИ ПЯСЪЦИ СОФИЯ ООД130472680Софияж.к. Дървеница, бл.45,вх.1А,ап.5892БЕБЕЛАН ООД130343155Софияул.Елисавета Багряна №4893ЛЕКТА -Г ЕООД131184193Софияул.Персенк,бл.19,бх. Б, ап.14894СТЕФАН ИВАНОВ- ТЕКО ET123044658Казанлъкул.Ст.Стамболов №40895НИВЕГО ООД106578407Чиренул. Георги Димитров № 15896НОВОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД131428103Софияж.к.Бъкстон, бл.16, вх.Д, ет.3, ап.78897ГЛОПАКС ЕООД125509999Пловдивул. Брезовска 65, Пловдив898БРАНДЕКС БЪЛГАРИЯ ЕООД130371959Софияул.Будапеща №29899МАРНИ ООД121077474Софиябул.Цариградско шосе №131, 7-ми километър,ет.6, ап.608900ЕРА ЕООД108686285Момчилградул.Георги Бенковски №13901БУЛЛОГ ЕООД831208904Софияж.к.Дружба 2, бул.Цветан Лазаров №48902ШПИРИГ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ООД175199026Софияул.Златовръх 51, вх. 2, ет.2, ап.20903АЙСИС ООД103285462Варнаул.Македония №149904ВСК КЕНТАВЪР ЕООД831628048Софияул.Огоста №1905ЕВРОПРИНТ СЕРВИЗ ЕООД131414356Софиябул."Цариградско шосе" 7-ми км., АМ център, офис 710906ШИВАШКА КЪЩА МАРИНА ООД831599125Софияж.к.Люлин, бл.401, вх.Г,ап.76,ет.5907БАЛКАНТЕКС АД831259158СофияРайон Триадица, жк. "Манастирски ливади" Ул. " Шарл Шампо" бл. 112 908АПРОНЕКС ООД817085220Габровобул. Трети март № 87909МИСТО КЕМИКЪЛС ООД175294296Софияул.Иван Йончев №8, ет.7,ап.34910АКВА-КЮ ООД120564098Ореховос.Орехово, Аква-Кю ООД911Г.М.С.-ТОШЕВА И С-ИЕ СД121325813Нови Искърул.Тракторист №6912АТЛАС КОПКО БЪЛГАРИЯ ЕООД175293073Софияул.Околовръстен път №414913А И З ЕООД831648985Софияул.Белмекен 27914МОНИ КОМЕРС ООД101644579Санданскиул. "Чудомир Кантарджиев" №18915МАГИМЕКС -ДИМИТЪР МАГАРАНОВ ЕТ121184088Софияж.к. Младост, бл.417, ап.2916МЕРКУРИЙ - ПАШАНОВ ООД103659932Варнаул. Чипровци № 7, ет. 2, ап. 3 917БИЛД ТРЕЙДИНГ ООД148081956Варнаул.Чипровци 7, ет.2,ап.3918КАСИОПЕЯ -17 ООД115634381Пловдивбул.''Цариградско шосе'' 18919МОБЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД131330118СофияСофия, бул. Цариградско шосе 101920НОВА ТРЕЙД ЕООД130411058Софияж.к. Разсадника бл. 1 вх. А ап. 16921АНКЪЛ СТАТИС ЕООД115792100ЧирпанИзточна Индустриална зона922АРТ ХОУМ БЪЛГАРИЯ ЕООД148051961Варнагр. Варна, ул. Ф. Успенски 18923ИВО СТЕФАНОВ ЕООД115746245Пловдивбул.България №2924ТОДОР СТЕФАНОВ ЕТ829021349Сливенул.''17-ти януари'' 53925АБЕТ-ХРИСТО ХЪТОВ ЕТ829054502Сливенж.к.Сини Камъни ,бл.3, вх.А,ет.1, ап.1926ПЛЕВЕН 1999 ООД114503233Плевенгр. Плевен, ул. Сан Стефано 47927ДАЙВТЕК ЕООД131398101Софияж.к. Сухата река, бл.96, вх.Д, ет.7,ап.21928ТЕДИ 05 ЕООД131577054Банкяул.Христо Смирненски, бл.47929СЕКТРОН ООД831144177Софиябул. Джеймс Баучер, бл.122, ет.15,ап.59930ВЛАДИМИР КАРАМИТЕВ ЕТ120526432Маданс. Върбина, ул. Здравец 7931МАГДАЛЕНА ЕООД175050484Софияж.к.Свобода, бл.41, вх. Б, ап.56932МИГ - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ET812159192БургасБургас, кв. Меден Рудник, бл. 409 вх. 5, ет 6, ап. 16933МАГУРА АД815157442Софияул. Васил Чекеларов № 35934САНА-С ЕООД130272644Софияж.к.Разсадника, бл.30, вх.А, ап.12935МИНЧЕВИ ЕООД119545396АйтосУл.Н.Прокопиев 8936НЮ ЮРЪП ДАЙРЕКТЪРИС БЪЛГАРИЯ ЕООД175069470Софиягр. София, район Лозенец , ул. "Златен Рог" номер 20937ТЕРРАДРИЛ ФЛУИДС ООД818036481Кърджалигр. Кърджали, ул. Брацигово 26938МОБИЛ СВЯТ ЕООД121497542Софияж.к.Люлин 9, ул.Иван Ботев, бл.917, вх.В, ет.6, ап.63939ДОЕВ ЕООД160050254Съединениегр. Съединение,ул. Чардафон Велики 51, инд. зона940ДЖАМБО ЕС.Б ЕООД131476411Софиябул. българия 51941АЙГРУП ЕООД119624961Сливенс. Новачево, Стопански Двор942ЕВРО СЪРВИС БЪЛГАРИЯ ЕООД175293148Софияул.Цветна Градина 1, вх А ет.2 ап. 5943НОВА ДЕКОР ЕООД175224052СофияМладост 1 , бл 34а, ет. 2 ап. 17944ТРЕЙД ГРУП 2000 EООД131189703Софиябул.Рожен №9945АСМ ООД121038496Софияж.к.Овча Купел 1, бл.517, вх.Ж, ап.62946АГРИПЛАНЕТ ООД115890295Раковскиул.Шейново №6947ЮНИЛИВЪР СЪПЛАЙ ЧЕЙН КЪМПАНИ АГ175270391Софияж.к.Младост 4, Бизнес парк София, сграда 3, ет.1948СИРИУС-57-ТИХОМИР ДИМИТРОВ ЕТ040070490Варнагр. Варна, ул. Жеравна 7949ИМИД ООД130474603Твърдицаул."Хан Аспарух"№28950ЕНДОР ТРЕЙДИНГ ЕООД175298191Софияул. Искърско шосе 7 951РАДЕС ЕООД105564041Видинж.к.Гео Милев, бл. 7, вх.Б, ап.5952ШАТО ДЕ ВАЛ ЕООД815104411Видинс.Градец953СТЕФАНОВ МОТЪРС ЕООД115653613Пловдивул.''Презвитер Козма'' №26954СУН БЪЛГАРИЯ ЕООД126110750Хасковоул.Отец Паисий № 25-27955КОРЕКТ АУТО ООД130869963Софияул.Раковска №13-17956ФУГО ООД128619027Ямболул."Михаил Лъкатник" №2957ТЕХНОГРУП-БГ ООД114682264Плевенул. Гренадерска №4, ет.1958БИ ПИ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД175323837Софияр-н Триадица, жк Стрелбище бл. 100, вх А, ет.2 ап.8959ТРИБАЛИ-ПЛАМЕН ПЕТКОВ ЕТ106016400Врацаул.Огоста №7960УАН ДИСТРИБЮШЪН ЕООД131324396Софияж.к.Младост -1А, бл.510,вх.2,ап.25961АБГ-ТОНУС ЕООД175028790Софияул. Незабравка 25 парк-хотел Москва ет 2 962ЕУРОКЛИЙН ООД103986389Варнаул.Драгоман №22963ДАСКАЛОВ КАР КЪМПАНИ ЕООД117568670Софияул. Манастирска 1, вх. Б , ет, 2, ап.14964СПИДИ АД131371780Софияул.Самоковско шосе №1, Търговски център Боила965С ПЛЮС С - С. ТИМЕВА ЕООД131076762Софияквартал Редута, ул. "Мара Гидик № 34"966МАРИЯ-ММ АД825338487Пловдивул.Георги Бенев №5967ЕКО ЕКСПРЕС ООД148043083Варнаул. Драгоман 22968БУТЕР ЕООД108518184Кърджалиул. Трапезица 20, бл. 15, ап.14969ХРИЗАНТЕМА ЕООД160123542Пловдивул. Архитект Камен Петков 10 ап. 1 ет. 1970ГАЛАХЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД131459294Софиярайон Изгрев, ул."Чарлз Дарвин"№8971ИНСАС ООД040529075Софияр-н Илинден , ул. Кирил Пчелински 1972ВЕЛИНДА ТРЕЙДИНГ ООД103860376Варнаул."Места" №21 973АВИ ДЖЕЙ ЕООД831386248Софиябул.''Янко Сакъзов'' № 82974ХЕРМАН МАЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД175375677Софиякв. "Малинова долина", ул.182, №46975РИЛМАН ЕООД130477137Софияул. Врабча 13, ет.1976АЙ БИ СИ ЕООД831317280Софияж.к. "Белите Брези" , бл. 20, ет. 1977СМАРТ БИЗНЕС СОЛУШЪНС ЕООД130855718Софияж.к. Борово, ул."Топли дол" бл. 2А, вх.А,ап.4978ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД131071587Софияул.Петра №6-8979ЕВРОМЕС-РОСЕН МАРИНОВ ЕТ114548901Плевенул. ''Плевенска епопея'' №22980ЕЛДОМИНВЕСТ ООД103004396Варнабул. Вл. Варненчик 275А981РЕКИТ БЕНКИЗЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД175324540Софияул. Флора Кънева 67982ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО000114203Велико Търновоул. Никола Габровски 24983ПОЗВЪНЕТЕ АД103952390Варнабул. Сливница, 70,ет. 3, ап.8 984СЕЛЕКТА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ООД121518680Софияул. Деян Белишки №32Б985АТЛАС-Р ЕООД121462623Софияр-н Триадица, ЖК Емил Марков, бл.246,вх Б, ет 1 ап. 15986ИКОР БЪЛГАРИЯ ООД121253004Софияул. Кораб Планина 69987БЕНЕЛИ ООД112128980Пазарджикул. Иван Вазов 5988ВОФИ АД175390412СофияР-н Сердика , ул. Съзнание 1, ап. 8989АЛЕТИ ЕООД175326630СофияСтудентски Град , бл. 6А, вх. Б, ап. 7990БЕСА ВАЛЕЙ УАЙНЪРИ ООД130972486ПазарджикПазарджик, с. Огняново, местност Зад баира991МЛЕЧЕН РАЙ - 2 ООД175244208Софияжк.Гео Милев, ул.Проф.Павлов 30, партер992МЕГИ ЕООД120550440Маданул. Младост 7 993ТИМЕКС ООД833158688Стара Загорабул Цар Симеон Велики 96994ХИДАК ЕООД121450578Софияж.к. Овча Купел -2, бл. 7, вх. В995ЙОРДАН МИШЕВ АД838168597Ямболгр. Ямбол , ул "Индже Войвода" номер 37996ГАЛЕН ЛАБОРАТОАР КОЗМЕТИКС ЕООД115526690ПлевенУл. Самоул 111997ПРИМИЪМ БРАНДС ООД175328492Софиякв. Горна Баня, ул. Равнище 29998НИК 96-НИКОЛАЙ РОБОВ ЕТ104020987Велико ТърновоУл. Мир 13999ИОНХ-БАН-НАУЧНА БЮДЖЕТНА ОРГАНИЗАЦИЯ000663725Софияул. Акад. Г. Бончев бл. 111000ОЛИВА ИНВЕСТ ЕООД106523631Мездраул. Иван Вазов 21001ХИГИЯ ЕАД824133892Софияж.к. Лозенец, ул. "Атанас Дуков № 29"1002МЕЖДУНАРОДЕН КОМПОЗИТ БГ АД109081428Кюстендилул. Овощарска № 11003АКУМПЛАСТ АД124031674Добричул."Свещеник Павел Атанасов"№201004ПАРСЕК ЕООД121335394Софияул.Кокиче № 4-61005СОФИЯ ЕКСПОРТ ЕООД831746415Софиябул. Черни Връх 57 А1006ОНДА КОФИ БРЕЙК АД131464028Софияул."6-ти септември"4, ет.41007КАРЕЛИЯ /БЪЛГAРИЯ/ ЕООД831578405Софиябул."България" № 102, Бизнес център Белисимо, ет.4, офис 441008АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ ЕООД175132390Софиябул.Сливница 4411009МАРИЯ НАЛБАНТОВА-ВАЛЕНТИН НАЛБАНТОВ ЕТ119024831Сливенул.Веслец № 351010АУТО ЕКИП АД175031217Софияул.Охрид №731011ЛЕГИО ЕООД175376252Софиякв.Надежда, ул.Жорж Дантон №49, ет.6, ап.281012СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД831507493Софиябул.Проф. Цвeтан Лазаров 481013МОНТЮПЕ-ЕООД131429080РусеИзточна промишлена зона, Индустриален парк, п.кутия 791014СВЕЖЕСТ-2000 ЕООД103560795Варнаул."Парижка комуна" №35, ап.181015БОНД БГ ООД112667465Пазарджикул.Гурко №6, ет.41016ЕФИР КОМЕРС -ПЕТЪР РАДЕВ ЕТ119085581Сливенул."Цанко Церковски" 51017КОКА-КОЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД040301431Софияж.к.Лозенец, бул.Никола Вапцаров №351018РАДКА ГЕОРГИЕВА-РЕНИ 93 ЕТ833097655Казанлъкул."Братя Жекови"111019ЗДРАВКОМЕРС-04 ООД114626168Плевенул."Ангел Кънчев" №23, ет.2, ап.31020КЕРАМИК Г Т АД124008768Генерал Тошевоул. Опълченска 371021ФУТУРОАОРА ООД175137761Софияул."Майор Томпсън"№1-71022НИНА-94-НИНА ДИМИТРОВА114594795Плевенул. Стефан Караджа 39, ет. 3 ап. 31023САРС ЕООД831585905Софияж.к.Княжево, ул.Огнеборец 31024АНА-МАРИЯ КМБ ЕООД131356928Софияул. Даскал Манол, 1, вх. 61025ИМС-НАПРЕДЪК АД115010713Пловдивул."Рогошко шосе"61026СТАРТ АД124712007Софияул.Голо Бърдо № 41027АГРОЕКИП ООД123749935Стара Загоракв.Индустриален1028БАРБАРОС-МЮМЮН АХМЕД ЕТ040238810Асеновградул."Сини връх" №401029МИПЕКС 97 ЕООД121318822Софиябул."Бели Дунав"41030ФАБИАНО ООД115653296Пловдивбул."Стефан Стамболов"561031АБОТИС ООД101048223Разлогул."Христо Ботев"№561032ДАНИПЛАСТ - ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ЕООД200212005Велико Търновокв. Чолаковци, ул."Дълга лъка"№ 121033ИМС ФОРИНВЕСТ ООД112588548ОгняновоЗавод за панели1034АГРОТЕЛ-2000 ООД119518704Априлциобл.Ловешка, кв.Острец1035АНЕТ ДЗЗД103801997Варнакв."Михаил Иванов", бл.25, вх.Б, ет.3, ап.331036АНЕТ 1 ООД148069295Варнакв.Михаил Иванов, бл.25, ет.4, ап.331037ДИЛО-2000 ЕООД175183132СофияУл."Асен Златаров"№22,ап.51038ЛИБРА EАД102153152Софияул."Акад.Стефан Маринов"№31039ЮНАЙТЕД БРАНДС БЪЛГАРИЯ ООД200006126Софияж.к.Зона Б 18, ул."Царибродска"70, ет.4, ап.81040РУСИЛ-БОРИСОВА И БОРИСОВ СД816072137Козлодуйобл.Враца1041БАУМАКС БЪЛГАРИЯ ЕООД131313550Софияр-н Слатина, ул."Александър Жендов №6,ет.10-111042ДЕВИ ЕООД121543801Софияул."21 ВЕК "541043ВЕРИЛА ЛУБРИКАНТС АД175442802Софиякв.Лозенец ул.Малуша №51044ТИ ВИ ТИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД116552567Разградж.к.Орел,бл.8,вх.Б,ап.171045ИНКОФУДС ООД130337526Казичене с.Казичене, ул.Серафим Стоев 281046ТЕРМО ПРО ООД175358705СофияУЛ.''Александър Жендов"6,ет.81047ПРО ОЙЛ ООД175358763Софияул.''Александър Жендов''6,ет.81048ТЕРА АД114640196Червен брягИндустриален квартал1049ЕКО-Ф АД121175491Софияул.Стара Планина №341050ЙОНИ-93 ЕООД200799129Пловдивул."Коматевско шосе"162 А1051АЛАДИН -ТЕХНОКЛИМА ООД115271421Пловдивул."Брезовско шосе"180, Склад 4221052РАДОСТ-ГОЧЕВИ ООД124705614Добричул."Кубадин"191053ЕГИС БЪЛГАРИЯ ЕООД175190269Софияул."Алабин" 56,ет.61054ЕЛИДИС ООД122029144Костенецул."Янтра"241055ЗММ-ИНСТРУМЕНТ ООД120068967СмолянУЛ.ХАН АСПАРУХ №41056ИНТЕРМЕРС ЕООД115168706Пловдивул."Димо Хаджидимов"191057ЕЛПРОМ ХАРМАНЛИ АД126130564Харманлибул.България 991058ДОМИНО ЕООД833105041Стара Загораул."Мусала", пл."Берое",ап.291059АТЛАНТИК ДИВАЙН ЕАД120020901Девинул."Васил Левски"№61060МАРГЕЛ ООД831931489Софияр-н Кремиковци,кв.Челопечене, ул."Старо селище" 141061ИНТЕР СПРИНТ ЕООД131351639Софияр-н Кремиковци, кв.Челопечене, ул.Старо селище №141062КАТЕРИНА КРЪНЧЕВА ЕООД101756628Разлогул."Александър Стамболийски"№481063Н.К.В.Д.ЮНИОН ГРУП ООД131197319Софияж.к.Дружба 2, РУМ ИСКЪР, ет.21064РАБАЛУКС ЕООД175096962СофияБУЛ.РОЖЕН 1031065БК МИНЕРАЛНИ ВОДИ-БАНКЯ ЕООД010267927СофияУЛ."СРЕБЪРНА"№211066ЗОНА ДОМ ООД175375036Софияул."Симеон Радев"№531067НИКИ-90-НИКОЛАЙ НЕНОВ ЕТ104002156Стражицаул."М.Друмев"№18,вх.Б1068БУЛ-ГЕР ООД131118282Софияул."Деспот Слав"№14, партер1069БАГРА 2003 ДЗЗД103833754Варнаул.Парашкева Николау 4, ет.3, ап.11070В.Б.И. ООД148117174Варнаул.Парашкева Николау 4, ет.3, ап.11071СТАР ФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД175374454Софиябул."Цар Освободител"10,ет.31072БОРИСЛАВ ИВАНОВ ЕТ820173971Ловечж.к."Здравец", бл.213, ет.4, ап.141073БГ АГРО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ООД103615252Варнаул."Генерал Колев"121074УИШ БЮТИ ООД175455511Софияж.к.Люлин, бл.435, вх.В, ап.691075СЛАВИ ЕООД101683735Благоевградул. Христо Смирненски 111076МОНИ МГ ООД115780125Пловдивгр. Пловдив, ул. Шумен 21077ВИЛТРЕЙД ООД175067074Софияул."Яна Язова"12А1078КРЕЗ ЕООД112562788Пазарджикул."Стоян Ангелов-Строймаркет КРЕЗ"1079АРАМЕТ ООД175451254Софиякв.Дружба 1, бл.192, бх.Б, ет.7, ап.461080ЕВЕКС-ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА ЕТ816114198Врацаул."Калоян"6, вх.А, ап.141081БЕТА ЛОГИСТИК ООД107584263Севлиевоул."Христо Ботев"№21082СЕЛЕНА ТД ООД103964649Варнаул."Иван Аксаков"42, ап.61083ОЛИМПОС-99 ООД101506911Благоевградул."Николай Петринин"№81084ВЕЛВАС ООД126668794Хасковоул."Граф Игнатиев" бл.15, ет.2, ап.41085ЖАКЕН ООД102004913Свободас. Свобода,общ. Камено, обл. Бургас1086РОСТА ЕООД107561097Севлиевоул."Мара Гидик"№401087М + С ХИДРАВЛИК АД123028180Казанлъкул. Козлодуй 68, 1088ПОЛИПЕЙПЪР ЕООД127603290Шуменул."Средна Гора"№9, вх.3, ет.7, ап.681089КАТИНА - СВГ ЕООД148080313Варнаул. Драгаш 25, ет 6, ап. 201090ЕЛИА МИЛК ООД114687744Драгаш войводаул. Петър Велчев 161091ГРУНДФОС БЪЛГАРИЯ ЕООД175385536Софияул. Източна Тангента 1001092БУНЕКС ЕООД123627778Казанлъкж.к. Изток, бл.41, вх.Б, ап.241093А.Л.ФИЛТЪР ООД117590873Русеул.Плиска 831094ВАРИАНТИ ООД123681950Стара Загоракв. Индустриален, П.К. 511095ВАЛМАРК БЪЛГАРИЯ ЕООД175060158Софияул."Царибродска"70, ет.4, офис 71096НОВОСЕРВИЗ ЕООД175311386Софиябул."Патриарх Евтимий"№481097КОМТЕКСТ ООД817047980Габровоул. Капитан Дядо Никола 311098ТЕРРА-КЕРАМИК ТРОЯН ЕООД110518330Боримаобл.Ловешка1099БОЛГАР КЕРАМИК ООД110521903Боримаобл.Ловешка1100ХЕРМЕС БИЛДИНГ ООД115072798Пловдивбул."Христо Ботев"№ 27 А1101БЪЛГАРСКА МЕБЕЛНА ГРУПА ООД131085455Софияул. Данаил Дечев 71102ЙОТКА ГАНОВА-МАДИ-91 ЕТ824053396Червен брягул."Априлов"№361103ДАНАИЛ КУНИНСКИ-ДИК ЕТ824116932Койнареул. С. Врачански 141104СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ АД123666763Стара Загораул."Никола Петков"№121105АДИНГ-БЪЛГАРИЯ ЕООД175074193Софиябул"Тотлебен"№ 89А, ет.2,ап.41106ШПИЦ ЕООД107037358Габровобул."Трети март"№21, ет.10, ап.551107ХАКАН БЪЛГАРИЯ ООД103595846Варнаул."Кръстю Мирски"№7, ет.4, офис 131108СОФ ДЕКОР ООД131499488Софиябул."Симеоновско шосе"№61109БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ ЕООД175163651Софияул.Резбарска 51110ГОВАЛ-МС ЕООД117030351Пловдивул.Прохлада 11111БАЛКАН СТАР МОТОРС ЕООД175189014Софияул.Резбарска 51112ТЕХНОТРЕЙД - КО ЕООД115050661Пловдивул. Любен Каравелов 271113ВИ ЕМ ИНВЕСТ ООД148102238ВарнаЖК Бриз - юг, ул Сирма Войвода 6 1114МАКПОРТ - ЕКСПОРТ - ИМПОРТ ООД123543958Стара Загораул."Св. Княз Борис"№63, ет.21115СТРОЙМИКС ООД831261084СофияУл. Горски пътник 45 1116БРАТЯ ПАШЕВ ООД115596518ПловдивГеорги Бенев 31117МЕТАЛ-КИМС ООД811197756СанданскиГлавен Път Е 79, номер 11118РЕКСИМ ЕООД131430677Софияр-н Витоша , ул Ралевска 941119МЕБЕЛЕН ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ ООД175177478Софияр-н Изгрев, ул. Академик Методи Попов 11, вх. Б, ап. 20 1120АГРОТЕХ КОНСУЛТ ЕООД123714329Стара Загораул. Петър Алабин 6 ет. 2, ап. 21121РОСЕН ДИМИТРОВ 2006 ЕООД160060871Пловдивр-н Източен , ул. Богомил 87, ет 6, ап. 181122АУТО ИТАЛИЯ ЕАД130029037Софияул.Хан Аспарух №81123БУРГАС КОМЕРС АД102134440Бургаскв. Победа п.к. 2141124КОМТЕК 2006 ООД131118186Софияр-н Студенстки, бул Андрей Ляпчев1125ТЕХНОСТАР ЕООД115855127Пловдивул. Драва 1А1126ТРАКИЯ -ИВАН ВЕЛЕВ ЕТ833009826Стара Загораул. Петко Славйков 53, вх. юг, ет.3, ап.51127КАМ ЕНД ГЕТ ИТ ЕООД131326792Софияул. Алабин 361128ЕЛМА ООД812074692БургасБУРГАС, ЖК.СЛАВЕЙКОВ, СПЗ БУЛ.ЯКИМ ЯКИМОВ1129РУСЕ ФРУКТ ООД117694879Русеул. Рупел -2 , вх Г, ет 31130ЕЛ ДЖИ ПИ ЕООД160089378Раковскиул.Ягода №281131ИНТЕРНЕШЪНЪЛ МЕДИКЪЛ ОПТИКС ЕООД131131034СофияУл.Чарлз Дарвин 8, ет.2, ап.101132ТРАНС ОЙЛ - 2008 ЕООД200212140Пловдивул.Брегалница №2 ет.11133ОРИФЛЕЙМ БЪЛГАРИЯ ЕООД831497138Софияул.Коста Лулчев №131134ШЕРИ 61 ЕООД200019433Раковскиул. Родопи 131135ЛАБКОНСУЛТ ЕООД131086888Софиябул. Андрей Ляпчев 661136МИГ МАРКЕТ ООД813208824Варнаул. Ген Киселов 27 ет. 1 офис 21137ТОДОР ПЕТКОВ - ТИП - 24 ЕТ114012138Червен брягул. Панайот Волов 70 А1138САМАРДЖИЕВИ ООД148033527ВарнаУл. Кирил и Методий 311139СИЕНСИС АД121708078Софияж.к. Бели Брези , ул. "Лерин № 44-46"1140НИКСИ ФОКС - НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ЕТ103023400Варнаул. Велико Христов 161141ГОЛДИ 1 ООД130856332Софияул. Планинарска песен 131142ЛАГУНА ЛУКС ЕООД812165003Бургасул. Фердинандова 301143ГЛАСПРОФИЛ ЕООД124711898Варнаул. Любен Каравелов 69, ет. 2, ап. 51144Б И Т ООД115635017Пловдивул. П.Д. Петков 42 Г, ет. 3, ап. 101145ОПТИМИСТ 1 ЕООД131291505Софияул. Живко Николов 25 - 27, офис 41146ЮБЕКС - БЪЛГАРИЯ ЕООД104635578Велико Търновоул. Д. Полянов, 16 А1147СФК АГРО ООД104629422Свищовул. Янтра 41148БОРИСЛАВ ГОГОВ - БАС - СНЕЖАНКА ГОГОВА ЕТ109572822Дупницаул. Кирил и Методий 321149БИОХЕЛТ ООД200281567СофияМладост 1 , бл. 74 А, вх. 4 , ап. 71150БУЛАКЕ ТРЕЙДИНГ ООД131275700Софияул. Сърнела 441151ИНЖЕНЕРИНГ ЗА МЕХАНИЗАЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО-2000 ООД130460393Софиягр.СОФИЯ, ул.Владайска река 2201152ПЕТРОБУЛ БГ ЕООД200229780СофияСтолична община, р-н Студентски , ЖК Дървеница, бл. 19, вх. В, ет 5, ап.981153АНДО ЕООД160068042Първомайул. Пирин 61154ХАРМОНИЯ-ТМ АД820191135Тетевенул. Вършец 301155ЛЮЛИН ООД819361652КюстендилОбщ. КЮСТЕНДИЛ, с.ШИШКОВЦИ, П.КОД 25531156ВИСТА АВТ АД200129028Софиябул. Цар Освободител 10,ет 31157БАЛЕВ ЕООД103642630Варнар-н Младост , бул Владислав Варненчек 2561158ТЕЛБИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД812100127Бургасул.Христо Ботев 36, сграда ДНА, офис 21-221159ФЛЕКСИКОН БГ ЕООД108512911Кърджалипромишлена зона юг1160ЮНИВИСТА ООД131259468Софиякв. Орландовци, ул. 202-ра 11161ЧУКУРОВИ И СИЕ СД833050278Стара Загораул. Цар Иван Асен Втори 177, ет. 2, ап. 51162ПРИМА - МВ ООД123664096Стара ЗагораМайор Кавалджиев 81, ет. 5, ап. 141163ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД831915840Софиярайон Подуяне, кв. Хаджи Димитър, ул. "Резбарска № 5"1164ГАЛУС КЪМПАНИ ООД131325338Костинбродул. Детелина 9, вх. А , ет. 3, ап. 91165СОФИЯ МЕД АД130144438СофияГАРА ИСКЪР, УЛ. ДИМИТЪР ПЕШЕВ 41166ЗАГОРА ЧОРАП АД123676362Стара Загораул Войвода Стойно Черногорски 581167БАГРА ФАРМ ООД200431935СофияУЛ.ДИМИТЪР МАНОВ, БЛ.25А, ВХ.А, ЕТ.4, АП.131168СИС ТРЕЙД ЕООД131250145Софиябул Скобелев, бл. 62, вх. Б, ет. 8, ап. 401169ДЖУЛИАНОС ЕООД200389137Софияр-н Витоша, бул Цар Освободител 267,ап. 541170ПЕТЪР КРАЛЕВ - 13 ЕТ115847387Асеновградул. Изгрев 51171ЕКО КАЛОР ЕООД131302617Велинградкв.Индустриален1172ФИНЕС-ТАНЮ ТАНЕВ ЕТ126725252ИвайловградУЛ.РАКОВСКА 181173САНИ 2002 ЕООД115746947Пловдивул. Богомил 58, ап. 41174ЛЕКСИ ЕООД160052305Пловдивул. Поп Богомил 58, ап. 4 1175ЛЮМИЕР-К ЕООД160124548Пловдивгр.Пловдив, район Източен, бул.Източен 44, ет.1, ап.11176АУТО ДС ГРУП ООД102907944Бургасул. Г С Раковски 301177СТАРС 94 ООД812152590БургасИван Вазов 671178НЮСАИД-СЛАВЧО СТОИЛОВ ЕТ040543032Пловдивс.Долна Махала, община Калояново,Стопански двор-дървопреработвателен цех1179ШАНС-08 ЕООД200097670Радювенегр.ЛОВЕЧ, с.Радювене, ул.Марин Колев 51180ДМ БЪЛГАРИЯ ЕООД200150888СофияБул.Околовръстен път №260, бл.А, ет.1, офис 102 1181ЯНА - I - ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЕТ104107748Ресенул. Сан Стефано 71182МЕДИКАЛ ДЕПО Р И К ООД831237044СофияУЛ.ОТЕЦ ПАЙСИЙ 291183МАКЕТ ООД127074912Шуменул. Цветан Зангов 111184ЛАЦОВ ООД115509698Пловдивул. Хан Тервел 131185МАРИНОПУЛОС КОФИ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ ЕООД175395555Софияул. Панайот Волов 291186ВАЛЕНСИЯ 96 ООД103027039Варнаул. Братя Миладинови, бл. 103, ет. 2. ап. 1101187КРОС ООД821168557Монтанаул. Хаджи Димитър 1, ап. 81188СПРИНТЕР ООД111510016Монтанаул. Хаджи Димитър 1, ап. 81189ТОТАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД200292535СофияУЛ. ШИПКА 36, ЕТ. 31190БЕЛОПЕЙПЪР ЕООД122029087Костенецул. Стадионна 251191АНИ КОМЕРСИАЛ БИЗНЕС ЕООД200285891Варнар-н Младост, ул. Гео Милев 7, ет. 4, ап.891192ДЖЕЙ ЕСТ ЕООД148151059СофияБул. Цар Борис Трети 267, ап. 541193АРМОРМАТ ООД101082325Благоевградул. Петко Д. Петков 13, ет. 3, ап. А1194ДАНФОС ЕООД121461763Софияул. Резбарска 5 1195КРОНОС ДИСТРИБЮШЪН БЪЛГАРИЯ АД200123688Софиякв.Княжево, ул.721 No81196БУЛВАЛ ОЙЛ ООД130556722СофияЖК Хаджи Димитър, бл. 1371197БРАТЯ ГЬОКОВИ ООД126132800Димитровградобл.ХАСКОВО, ОБЩ.ДИМИТРОВГРАД 6427,с.Радиево, ул.Комсомолскa No21198МОББО ЕООД200197304Софиябул. Сливница 4411199ВИП МОБАЙЛ ООД200290089Софияул. Стара Планина номер 15, ет. 1 , ап. 11200ВИНАРСКА ИЗБА БРЕЗОВО - БЪЛГАРИЯ АД160138359ПловдивРайон Северен, ул. Поп Тачо 2 1201ЕКИП АУТО ООД114624530Плевенбул. Христо Ботев 160 А 51202КМ И Д ЕООД103279022Варнаул. Цар Асен 33 А1203СПОРТРАКС ООД200386867СофияМладост 1, бул. Андрей Сахаров 20 А1204БАСВУЛК ООД200165438Кюстендилул. Цар Освободител 861205АЛЕКСАНДРОС ООД101614123Разлогул. Илинден 291206АНЕК ЕООД175396194СофияЖК Люлин бл. 238 вх. А, ет 7, ап 13 1207АМК ЗАДВИЖВАЩА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА ЕООД107051831Габровоул. генерал Николов 1 , ПК 1631208МУЛТИМЕДИА 2000 ЕООД130308026Софияул. Константин Щъркелов 81209АМБИЛУКС БЪЛГАРИЯ ЕООД200516969Софияул. Плачковски Манастир 21А1210КАРИО ООД200507646Сливенул. Банско Шосе 13А1211АВИ - 007 ЕООД200479595Варнар-н Одесос, ул. Параскева Николау 4, ет 3 ап. 11212КАРФУР БЪЛГАРИЯ АД175085243СофияБул. Цариградско шосе 601213БОМАР БЪЛГАРИЯ ЕООД200279541Софияул. Купените 10, вх. А, ет 5, ап. 7Б1214ДАЙХМАН ТЪРГОВИЯ С ОБУВКИ ЕООД200012200Софияоколовръстен път 260, София Бизнес Център, секция С , ет 1, офис 1091215МИРА-МН ЕООД104611584Горна Оряховицаул. Г. Измирлиев 171216АДИ ООД112656928Пещераул. Васил Левски 11217МАЛИНА КС ЕООД131269804Софияул. Ф. Ж. Кюри 20, офис 5141218РАМБЛА БГ ООД200368424БургасЖК Славейков , бл. 26, вх В, ет 71219БАЛКАНПРОДЖЕКТ ООД040438914Софияр-н Изгрев , ул. Апостол Карамитев бл. 11, вх Г, ап. 701220КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД&КО.КД131129282Софияул. Кукуш 11221МЕГАЛОДОН ООД104108017КилифаревоМЕСТНОСТ ДОЛНИ ХАРМАНИ 1222ФУУДС ТРЕЙД ООД200448429ВарнаВъзраждане, бл.16, вх. 4, ет. 8, ап. 921223ЕГЛО БЪЛГАРИЯ ЕООД200244266Бургасул. Оборище 771224ТЕХ-КО ООД831532169Софияр-н Оборище, ул. Оборище 79, ет 41225ТЕХНОПАРТ ООД040823842Софияр-н Средец, ул. Ал. Батенберг, 16А, ет. 21226КИС - 97 ЕООД123134276Казанлъкбул. Александър Батенберг 5, вх. А ет. 5, ап. 231227МУРАТЕВ ООД160009528Пловдивул. Иван Рилски 54, ет. 3, ап. 61228ГАЛИКС ЕООД123008384Стара ЗагораСВ. Княз Борис 168 вх. А, ап. 301229ДЖЕНЕВРА ЕООД831682514СофияБул. Петко Каравелов 22, бл. 62 А, ап. 201230РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ АД175115373Софияул. Позитано 9, вх. Б, ет 31231ПРОФИТ СОЛЮШЪНС ЕООД200139443Софияул.Костенски водопад 591232КАРСИСТЕМ ПРОФЕШЪНЪЛ ООД200314775Софияул.Костенски водопад 591233ТЕРМОСИСТ ЕООД115014455Пловдивул. Копривщица 551234МОНА ТЕКС ООД115027673ПловдивУЛ ПЕЩЕРСКО ШОСЕ 171235МАНИЙШ ТЕКСТАЙЛС ООД115008609Пловдивбул. Пещерско шосе 171236ОПТИЛОГ ЕООД200523209СофияЖК Младост 3, бл. 375, вх 1, ап. 23, ет 41237БИГЛОГ ООД200607625СофияМладост 3, бл. 375, вх.1 ап.23, ет. 41238СУВЕНИРИ ДАР ООД148092543Варнаул. Найден Геров бл.74, вх. А, ет. 11239НЕДКОВ И ДУШЕВ ДЗЗД175469183Варнаул. Евлоги Георгиев, бл. 3, ет 4, ап.131240ДОРИС ТРЕЙДИНГ ЕООД200603648Софиякв.Военна рампа, ул.Пробуда 161241АДИ ЛАЙТ ООД131249771СофияИскърско шосе сграда А- 31242НОВА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ 2004121741797Софияр-н Лозенец, ул. Неразделни 11, ет.4, ап. 41243НИКОЛАЙ МИЛЧЕВ ЕООД131016893Самоковкв. Самоково бл.151244ПИРИН МЕС ООД175204629Софияр-н Надежда, ЖК Триъгълника Никола Петков, 181245БОБИ РАЧ ООД115839009АсеновградУл. Костур 191246МАРТИНЕС ЕООД131519268Софиябул. Петко Тодоров 1, вх. Б, ет.13, ап 371247МУЛТИПРОЦЕСОРНИ СИСТЕМИ ООД010700360Софиябул. Шипченски Проход 631248ДЕКО ПРОФЕШЪНЪЛ СЪРВИСИС ЕООД117677666Русеул. Трети Март 211249ХИК - 91 - ПАЦЕВ С-ИЕ СД825010394СадовоСтопански Двор1250ВЕРСОФ ООД200619143Софияул. Любляна 6, ет 4, ап. 141251ФОБОС - ЕР ООД111582478Монтанаул. Средна Гора 21252МАНДРА СТОЙЧЕВЦИ ЕООД107577287Габровообщ. Дряново, с. Керека1253ЕЛИДИ 2000 ЕООД130177071Софияул. ген. Никола Жеков 10 1254ЕЛПАК ЕООД103165517Варнаул. Иван Богоров №121255ЮНАЙТЕД ДИСТРИБЮШЪН ГРУП ООД175413494СофияКрасна Поляна, кв. Суходол, ул. Среброструй 81256БУЛ-АРТ ЕООД107500450Габровоул. Никола Войновски 1011257ВИТАЛИТИ ФУУДС ЕООД200356094Варнаул. Плиска 7, ап. 41258АКВА ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ООД200684397СофияЖК Дружба, бл. 410, вх. Б, ет. 2, ап.371259СТАР НЕЙЛЗ - БЪЛГАРИЯ ООД825197093Пловдивр-н Централен, ул. Тодор Влайков 15, ет 2, ет.51260МЕБЕЛИ ООД131065901Софияул. Лайош Кошут 81261АРГО ООД831441926Софиябул. Мария Луиза 751262МЕДИКА ЗДРАВЕ ЕООД130572271Софияр-н Подуене, кв. Хаджи Димитър, ул Бдин, бл 1041263ИНОВЕС ООД200671567Софияр-н Овча Купел, ул. Любляна 46, ст. 7191264МБМ -ТЕРМЕКС ЕООД200615593Софияр-н Витоша, кв. Симеоново, ул. 54 н-р 21265ГЕРМАНОС ТЕЛЕКОМ - БЪЛГАРИЯ ЕАД130276112Софияж.к. Младост 4, Бизнес Парк София 1, сграда 8, ет. 41266БИОСЕТ - 59 ЕООД121349020Софияр-н младост, ЖК Полигона, бл. 11267РАДОМИРА -2006 ЕООД104663104Велико Търновоул. Христо Ботев 141268ЛИТОБ - Т - ЛИДА ТОШКОВА ЕТ122075113СвогеЖК Дренов, ул. Средна Гора 481269ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД103506445Варнаул. Иван Богоров 121270ХЕЛИОС БЪЛГАРИЯ ООД115612958Пловдивул. Иван Рилски 50 1271РАДИ-ХМЛ - ЛЮБОМИР ЯНКОВ ЕТ825026231Асеновградул. Струма 91272БЛУ СКАЙ КОМЕРС ЕООД200640486Софияул. Едисон 11, партер1273ТРЕНД БЪЛГАРИЯ АД115830106ПловдивБул. Руски 77, вх. В, ет. 1, ап. 11274ЕВРО ИНЖЕНЕРИНГ - ХРИСТОМИР НИКОЛАЕВ ЕТ131359867Ботевградул. Витоша 4, вх. Б, ет. 2, ап. 101275АДИМЕКС И КОНДЕВ ООД831170649Софияр-н Сердика, к-л Орландовци, ул. Каменоделска 41276НОУТИКА ЕООД200683224Софияр-н Средец, ул. Кузман Шапкарев 4, ет. 21277ИНТЕРМЕС ООД114598690Софиягр.София бул.Черни връх бл.31-А-2-5 1278ОФИС ТРЕЙД ООД831241886Софияул. Лозенец, бл. 24-23, вх. Б, ап. 211279ИРБИС ООД040957827СофияЛОзенец, бл. 2434, вх. Б, ет 1, ап. 211280ВЪЖАРОВ ЕООД831674859Софияул. Казбек 12, вх. Б, ап. 161281АРТ ТРАНС МЕДИКА ООД121864013Софияул. Шандор Петьофи 47, ет. 1, ап. 11282КАРО - 2 ИВЕЛИН КАРАПАНЧЕВ ЕТ814192554Велико Търновоул. Мармалийска 20 1283БУНГЕ ЗРТ.175699451Добричул. "25-ти септември № 67"1284ВИТУМБИЛД ЕООД175384911Софиябул. Симеоновско шосе 1, офис 131285РEМИ ЕООД825373965Пловдивбул. Санкт Петербург 591286М И С СИСТЕМИ 70 ЕООД200051462Варнаул. Морска Сирена 20, ет.15, ап.991287Д.Д - 65 ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЕТ103128376Варнакв. Младост бл. 138, вх. 7, ап. 1561288ЖАР -09 - ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ЕООД200800955Петричул. Осогово 61289ГРАН КАФЕ РОМА ООД200802155Пловдивр-н Северен , ул. Оборище 451290ЕМБОС ООД020956803Габровоул. Венера 161291ПЕНИ МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕООД131348301Столникс.Столник, Логистичен Център Пени Маркет България, Област София, Община Елин Пелин 1292МЕРКАТОР-Б ЕООД200029388Софиябул. Черни Връх , бл. 51 Б1293АНАРА БИО ООД200509798Ямболул. Николай Петрини 37 Б - 91294ИВА КОМЕРС ЕООД101617557Благоевградул. Иван Гарванов 11295ДОН ДОН БЪЛГАРИЯ ЕООД200838386ГабровоИндустриална 181296СОНИ СЕНТРАЛ ЕНД САУТИЙСТ ЮРЪП КФТ КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ200799613Софияр-н Младост, жк Младост4, Бизнес парк София, сграда 3, офис 202, ет 21297ЕЛМЕК СПОРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД121567115Софияул. Златен Рог 221298ФРЕШ ДИРЕКТ ООД200814218Софиябул. Ал. Малинов 851299САЛЕКС БУЛ ООД200435403Варнар-н Приморски, ул. Царевец, бл. 2, номер 55, вх. Е, ап. 1271300АЛТИМИР- БC ЕООД115833981КарловоГенерал Карцов 56А1301ПРОКТЪР И ГЕМБЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД831514349СофияБул. Източна Тангента 1611302БГ - АГРО ШУМЕН ЕООД103327727Варнар-н Одесос , ул. Генерал Колев 121303ФОРЕВЪР ЛИВИНГ ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ ЕООД130556751СофияБул. Цар Освободител 10, ет. 31304МОВАР ЕООД200770095Стара Загорабул. Цар Симеон Велики 60, ет 5, ап. 201305НИПИ-М АД123088619Стара Загоракв. Лозенец, административна сграда НИПИ1306ПРИНЦ ООД107564645Габровоул. Орловска 1541307ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД160107545СтрямаИндустриална зона, склад 21308МАРИЕТА ЕМ ХИКС ООД200028731Айтособщина Бургас, ул. Димитър Благоев 21309ЕВРОМАРКЕТИНГ ЕНД ШИПМЪНТ ЕООД200906727Пловдивр-н Централен, Хан Тервел 131310УАН ЕАД200871991СофияМладост 1 А, бл.510, вх. А, ап. 251311БОБОВА МОГИЛА - 2000 ООД104528476Горско ново селоГорско Ново село УТВЪРЖДАВАМ,
МИНИСТЪР:
/НОНА КАРАДЖОВА/
УТВЪРЖДАВАМ,
МИНИСТЪР:
/НОНА КАРАДЖОВА/
Приложение № 2 към Заповед № РД - 439/05.05.2010 г.
на министъра на околната среда и водите
СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕ НА "ЕКОБУЛПАК" АД, ГР. СОФИЯ
Пореден №НаименованиеЕИКСедалище1Звезда АД114073995Долна Митриполия, Индустриална зона2Хлебмаш Комерс-95 АД112042990Пазарджик, ул. "Странджата" 213Хлебни изделия-Лозенец ЕАД121420492София, ул. "Сребърна", № 214Хлебни изделия-Ботунец АД121385881София, община Кремиковци, жк" Ботунец"5Хлебопроизводство и сладкарство-Велинград ЕООД112009524Велинград, кв. Индустриален6Хлебозавод АД126005322Хасково, ул. Правда, № 17Жак-03-Жулев с-ие СД030120411Пловдив, ул. Месембрия, № 7, ет. 1, ап. 38Кооперация Симид 1000 825365255Пловдив, ул. "Кукленско шосе", № 19Симид Агро ЕООД115108940Пловдив, ул. "Кукленско шосе", № 110Зърнени храни-Хасково АД126087771Хасково, бул. Съединение, № 5411Ломско пиво АД111008825Лом, ул. "Александър Стамболийски" 4312Добруджански хляб АД124121775Добрич, ул. "23 септември" 413ТРЕЙД ЕКСИМ ООД131043940София, ул. "Златен рог" 20 14Карил и Таня ООД128020650Ямбол, ул."Игнатиев" 18915ШОКОЛИНА ООД825359200Хисар, ул. "Гео Милев" 616МЕГАПОРТ ООД104030376Велико Търново, ул. "Никола Габровски"8117АГРОПОЛИХИМ АД813095287Девня, Промишлена зона18ЛАКПРОМ АД831900750с. Световрачене, Нови Искър, ул. "Синчец" 1619Бонидекс ООД825009335Област Пловдив, с. Рогош, Промишлена зона, обект 18,20Кармела 2000 ООД104527360Велико Търново, ул. "Опълченска" 6221Олинеза ООД831545241София, ж.к. "Надежда" 1, бл. 143, вх. В, ап.5822Партньори АД121739209София, ж.к. "Надежда" 1, бл. 143, вх. В, ап.5823КВС Агро България ООД130405272София, ж.к. "Дианабад", бл. 2, ап. 8524Арома АД831643066София, ул. "Кирил Благоев" 1225Младост 2-Янко Янев ЕТ838166048с. Голям Манастир, обл. Ямболска, ул. "Илинден" 426Захарни заводи АД104051737Горна Оряховица, ул. "Свети княз Борис I" 2927Биомеда 2000 ЕООД115580147Пловдив, ул. "Недялка Шилева" 3128Алта България ЕООД040296468София, ул. "Кестенова гора", бл. 28, вх. Б29Плиска ООД837066707Шумен, бул. "Симеон Велики" 230МКМ-БГ Груп ООД102682757 Бургас, ж.к. "Изгрев", бл. 3 А31ВАМ ТРОН ООД822146745 Пазарджик, бул " Гурко ", № 632Анимекс 98 ЕООД121695665 София, ул. Петър Делян, № 22-24, ет. 3, ап. 6 А33Савимекс ЕООД124034688 Добрич, ул. "Гоце Делчев" 1934Болярка ВТ АД119064594 Велико Търново, ул. "Христо Ботев" 9035Български йогурт ООД812124202 с. Веселиново, к-с "Екатерина"36Бисер Олива АД123036597 Ст.Загора, кв. Индустриален37ГЕА Интернейшънъл ООД837062598 Шумен, ул. Цветан Зангов 538Ямбол хляб ООД128025583 Ямбол, бул. Европа, № 2439Роса АД125022219 Попово, ул. "Алеко Константинов" 440ТОПАЗ МЕЛ ООД121772636 София, кв. "Борово", бл. 541Вионас ЕООД112571140 с. Виноградец42Авто-Ойл АД121834408 София, Красно село, бул.Цар Борис III №12643Мелница Сливен-2003 ООД119609781 Сливен, кв. "Индустриален"44Слънчо 99 ЕООД128051101 Ямбол, ул. Граф Игнатиев, 8745Гривас ООД829119163 Сливен, ул. "Сливница" 7Б46Джем и Джем ООД825357975 Пловдив, ул. "Димитър Толев" 16447Санекс ООД030001738 София, ул. "Цар Асен" 7948НИКО-86-Лъчезар Цветанов ЕТ030219270 София, ж.к. "Борово", бл. 8, вх. А,49ТНТ-21-Тодор Тодинов ЕТ030222900 София, ул. "Деян Белишки", бл. 30, вх. А50Сакарела ООД128542659 Ямбол, ул. "Христо Ботев" 24Б51Алианс Агрикол-Алаг ООД838166596 Ямбол, ул."Константин Иречек" 1152П.А.Л.-БГ ЕООД831645291 София, ул. "Бадемова гора" 1353ЕРА-ЕЛИТ 3 ЕООД107549273 Севлиево, ул. Стоян Бъчваров" 854НУТРИМ ООД825212905 Пловдив, ул. "Гладстон" 9055Йотови ООД119017883 Сливен, кв. Речица, ул. Кошарите 1256Калцит АД115005545 Асеновград, Промишлена зона Север57Винекс Преслав АД127016097 Велики Преслав, кв. Промишлена зона58Астра и Ко ООД121370915 София, ул.Обелско шосе 18 п.к 136059Неохим АД 836144932 Димитровград, Източна индустриална зона, ул. "Химкомбинатска" 360Екофарм ЕООД130390055 София, район Лозенец, бул. Черни връх 14, бл.3, партер61Роза Импекс ООД115073717 Пловдив, ул. "Цар Калоян" 862Суперфиниш 2000 ООД115108463 Пловдив, "Леди Странгфорд" 1063СОФИЯ ФРАНС АУТО АД040823148 София, ул. "Гео Милев" 2864Унипек ООД130452603 София, ул. "Виктор Юго" 265Братя Зафирови ООД119014611 Сливен, кв. "Речица", ул. "Трети март" 766Консул ООД115031369 София, бул. "Черни връх" 4667Бутилираща компания Хисар 000431770 София, бул. "Черни връх" 4668Ден и нощ ООД104101971 Горна Оряховица, ул. Люляк 769Крис Ойл-97 ЕООД127041556 Каспичан, ул. "Никола Вапцаров" 2770Градус-1 ООД822132592 Панагюрище, ул."П. Мачев" 2571Хляб и хлебни изделия - Елхово ЕООД128567573 Елхово, ул. "Търговска" 11072АТГ АД АД175004818 София, ул. "Елин връх" 2а73ИНКОМ ЕООД103032004 Варна, район Владислав Варнененчик, Западна промишлена зона ( Градска служебна поща)74Ема ООД030113826 Плевен, ул. "Дойран" 16075Тема ООД114076023 Плевен, ул. "Дойран" 16076Стоян Георгиев-база Разград ООД116511360 Разград, Гарова промишлена зона77СОФАРМА АД831902088 София, ул. "Илиенско шосе" 1678Асбис България ЕООД121655056 София, Лозенец, ул. Симеоновско шосе 12079Хранително-вкусов комбинат АД128560917 Ямбол, ул. "Д.Благоев" 580Бързаков- Олива ООД123658033 Стара Загора, ул. "Св. Княз Борис" 63, ап. 281Агрикола България АД114627722 Плевен, ул. "Сан Стефано" 4382ТЕРАХИМ 97 АД107596408 Габрово, ул. "Бодра смяна" 2183ЖОСИ ООД831271363 София, ж.к. "Хаджи Димитър", бл.131, вх.Б84БУЛКОСТ ООД122023668 Костенец, ул. "Панайот Волов" 185Ален мак АД115008979 Пловдив, ул."В. Левски" 14886Мавър 2000 ЕООД115542221 Хисар, ул. "Пловдивски път" 287Ксела България ЕООД831561338 София, кв. "Кремиковци"88Винарска изба Пълдин АД115035200 Перущица 89Олимпия Чалъмова ЕТ115105015 Пловдив, ул."Варшава" 3190ТПК Бриз 000071054 Варна, Западна промишлена зона91ХМ ООД114031010 Плевен, ул. "Гоце Делчев" 1992Вианд АД831742865 София, ул. "Клокотница" 24-32, бл. 70, вх.В, ет.193Провими Несебър АД102054617 Несебър, ул. "Еделвайс" 8, ет.294 Зара Фуражи АД123028159 Стара Загора, кв. "Кольо Ганчев", Околовръстен път, Фуражен завод95Владини Трейдинг-клон ЕООД8316817360016 Чирпан, Околовръстен път, Фуражен завод96Провими Севлиево АД107052673 Севлиево, ул. Софийско шосе 197Провими Ситово ЕАД118507688 с. Ситово, община Ситово98Провими-Вианд АД112104342 с. Алеко Константиново99Солвей Соди АД813109388 Девня, Индустриална зона100ВИ Странджа-Шато Росеново АД102200787 с. Росеново101Сартен България ООД115345067 Плевен, ул. "Георги Кочев" 91102Максим Сръндев-МАК ЕТ109018965 Кюстендил, ул. "Столетов" 5А, 103Винарска изба Хан Крум АД127560469 с. Хан Крум, община Велики Преслав104Хляб и хлебни изделия ЕООД827182955 Русе, ул. "Потсдам" 1105ТПК Михалково 000600649 с. Михалково, община Девин106Полидей-2 ООД115199114 Карлово, ул. "Китка" 8,107Българска роза АД115009344 Карлово, Индустриална зона108Сладка къща Ася ООД101161687 Благоевград, ул. "Крушево" 17109Еврос К и П ЕООД102733988 Бургас, ж.к. Лазур, бл. 18, вх.4110Джейелпи ЕООД102051172 Бургас, ул. "Тодор Каблешков" 12/В111София Мел АД121086014 София, ул. "Павлина Унуфриева" 4112Славянка ЕАД814190076 Горна Оряховица, ул."Родопи" 1113Румяна Богданова ЕООД837086268 Шумен, ул. Изворна 29114М-Черноморски солници АД102004607 Пловдив, ул. "Брезовско шосе", № 145 А115Синхрон Инвест ООД030268004 София, ул. "Н.Хайтов" 2, вх.Г, ап.7116Захарни изделия-Варна ООД103245283 Варна, р-н Владислав Варненчик, Западна промишлена зона117Винпром АД104055430 Велико Търново118Сладкар 2000 ЕООД102662982 Бургас, ул. "Одрин" 9119Изомат Интернешънъл ЕООД131179470 с. Доброславци, р-н Нови Искър120Пфанер България ООД112500391 Белово, ул. Освобождение 83121Коутс България ЕООД130886261 София, ул. "Никола Мирчев" 33122Августа Мебел АД837066486 Шумен, бул. "Мадара" 21123Соф Као ЕООД121077983 София, бул. Мария Луиза 129, ет.1, ап.3124Консервинвест ООД115238834 с. Православен, общ. Първомай, обл. Пловдив125Данев Адвапак ООД040321918 Бургас, ул. "Александър Велики" 13А126Биопрограма ЕАД175690872 с. Доброславци 1247, общ. Нови Искър127Станчо Колев ООД107003224 Габрово, ул. "Христо Смирненски" 33128Д-р Кескин Лимитид Къмпани ЕООД040831789с.Бенковски, община Марица, област Пловдив, ул.5-та №8129Метални изделия АД812116465 Бургас, ул. Индустриална 21130ДЕРЕК ООД101034451 Благоевград, ул. Спартак 4131НОВИЗ АД825305398 Пловдив, бул. Руски 55132ДЕКАФОС ЕАД103746636 Девня, Административна сграда на "Агрополихим" АД - ет. 9133Полимери АД813143369 Девня, Промишлена зона134Фесто-България ЕООД831630396 София, ул. "Тинтява" 15-17135ТАЛОДЕРМА ООД103148681 Варна, ж.к. Чайка, бл. 64, ет. 15,136ДОМЕЙН БОЙАР АД122078052 София, ул. "Златен рог" 20-22137АЛЕМИТ ООД040504129 Русе, бул. "Цар Освободител" 127138Хермес Комерс Р ООД010999230 София, ул. "Хубавка" 8139Джонсън контролс ЕООД- в ликвидация040335106 София, ул. "Марко Балабанов" 10140КОКО-Димитър Пачеджиев ЕТ121242933 София, бул. "Ал. Стамболийски" 24141Метал АД813095401 Варна, Западна индустриална зона142Денито ООД812015320 Бургас, ул. "Странджа" 1, вх.В143Георги Атанасов-96 ЕТ115012760 Пловдив, бул. "Дунав" 8, ет.6144Ванина Експорт АД128009586 Ямбол, ул. "Шипка" 23145Кен АД123112333 Стара Загора, кв.Индустриален146ОСМАР ООД127018778 Шумен, ул. "Цар Освободител" 97147Тандем-В ООД831456696 София, ж.к. "Хаджи Димитър", бл. 173, вх. Б, ап. 8148Дима Д.С. ООД102844134 Бургас, жк. Зорница, бл. 47, вх. Е149Колор Пласт ООД833033058 Стара Загора, ул."Ген. Столетов" 82А150Фуражен завод Дражево ООД119624687 Сливен, ул. "Цар Симеон" 49151Фуражен завод Елхово ООД119623902 Сливен, ул. "Цар Симеон" 49152Нанков ООД107555969 Севлиево, ж.к. "Митко Палаузов" бл. 7, вх. А153Це Фау Ве-Мод ООД125042862 Търговище, ул. "Епископ Софроний" 7154Живков-Лилов-Нешев и сие СД815135182 Белоградчик, ул. "Петко Казанджи" 37155СОМЕТ-ЛЛ ООД121395847 София, ж.к. "Бъкстон", бл. 10156Винарска къща Виноградец АД112537678 с. Виноградец, обл. Пазарджик157Льо Сафр България ЕООД121793712 София, ул. "Фредерик Жолио Кюри" 4158Булборг АД115226675 Пловдив, ул. "Хан Пресиян"15159ЕЛИЦА-3 ЕООД114621986Плевен, ул. Бунтовник 3, ет. 3, ап. 6160Карол Фернандес Миит ООД811141387 Благоевград, ул. "Димитър Солунски" 1161Винекс Славянци АД102073336 с. Славянци, общ. Сунгурларе162Неохим Инженеринг ЕООД126535993 Димитровград, ул. Химкомбинатска 3163Химснаб-7004 АД827183982 Русе, ул. "Акад. Михаил Арнаудов" 3164БЕНКОМЕРС ООД040486236 София, ул. "Средна гора" 127, ет.1165МОТОБУЛ ЕООД121424680 София, район Подуяне, бул. Ботевградско шосе 247166Яйца и птици-Зора АД124031444 с. Дончево, обл. Добрич167ДИСИ ООД040222813 Шумен, ул. "Цар Освободител" 97168Мелоплам ООД116514342 Кубрат, ул. "Осми март" 1а169ГАНА-Гана Нонева ЕТ040754780 с. Маджерито170Импорт Полимерс ООД121163126 София, ж.к. "Младост 2", бл. 219, вх. В171Ембул Инвестмънт АД123542630 Стара Загора, бул. "Патриарх Евтимий" 50172Евроинкс ООД131133665 София, ул. "Минзухар" 4173Нова индустриална компания АД130564805 София, ул. "Княз Ал. Батемберг" 1174Евромар Ком ООД131179303 София, ул. "Капитан Андреев" 2175Стил С ООД126043643 Харманли, ул. "Алеко Константинов" 144176Контилинкс ЕООД030202634 София, ул. "Позитано" 5177Екопласт-99 ООД130015653 София, ж.к. Люлин 3, бл. 348, вх. 1178Момина крепост АД104055543 Велико Търново179Милица Лазарова-90 ЕТ020985819 Славяново, ул. "Асен Златарев" 2180ДУРАНЛИ ЕООД115575463 Пловдив, бул. "Никола Вапцаров" 91А181Берг Монтана Фитинги АД821159088 Монтана, ул. Индустриална182Тирбул ЕАД119597076 Сливен, ул. "Керамика" 10183Вовас ЕООД105565969 Видин , ж.к. Плиска, бл. 2, вх. Б184ШОКО ТИМ ООД123060979 Стара Загора, ул. "Свети Княз Борис" 116, ет.7185Брамак покривни системи ЕООД828050287 Силистра, Индустриална зона,186Зита-33-Здравко Менчев ЕТ030159827 Ст. Загора, ул. "Св. Княз Борис" 175, вх. А187Сий Фууд ООД102816455 Бургас, ул. "Патриарх Евтимий" 51188Деметра-С ООД119504232 Сливен, ул. "Цар Симеон" 49189Складова техника АД814191858 Горна Оряховица, ул. "Св. Княз Борис І" 25190Хлебозавод Кюстендил ООД119602491 Кюстендил, ул. "Индустриална" 1191ФЦ Бельо Господинов ООД119520514 с. Млекарово, фуражен цех192МКБ ООД115094211 Пловдив, бул. "Източен" 14193Агрия АД115006106 Пловдив, ул. "Асеновградско шосе"194Агротрейд ООД030233551 София, ж.к."Червена звезда", бл. 14195Мелница Карнобат-2006 АД200726921 Бургас ул. Индустриална зона 1 196ФЕДОН ООД112059139 Пазарджик, ул. "Царица Йоанна" 6197ТЕКА ООД831358811 София, Индустриалза зона "Гара Искър 2", ул.5010 №1198Бул-грийс ЕООД040305699 Сандански, ул. "Юри Гагарин" 2199Джи Би Си Индъстри АД102225512 Бургас, ул. "Одрин" 3200Лолибон България ЕАД131010196 София, ул. "Цар Освободител" 10201РЕЯ СТИЛ ЕООД125542065 Омуртаг, ул. "Родопи" 38202МАК- Милчо и Анета Каленови ООД121399023 София, ж.к. "Зона Б5", бл. 7, вх.Б203ИЗИДА ООД834009551 Добрич, ул. "Антон Стоянов" 2204АГИС ООД104049218 Стражица, ул. "Средна гора" 13205БИС-98 ООД122062525 Пловдив, ул. "Тодор Икономов" 6206АГРОПАЛ ООД121736501 София, бул. "Янко Сакъзов" 32207Томил Херб Продукт ООД112551934 Септември, ул. Дунав 6208ВАРХИМ ЕООД816089649 Мездра, ул. "Христо Ботев" 56209Голяма мелница-Червен бряг ООД114614504 Червен бряг, ул. Славейков 2210Антоний ЕООД119545275 Сливен, кв. "Дружба" до бл.20 ТЦ "Мерканто"211Доверие-Брико АД130006992 София, пл. Папа Йоан Павел II 1212Кингс Табако ЕАД825212392 Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" 23213Атлантик АД030187260 Бургас, ул. "Индустриална" 3214Булджак АД812097399 Бургас, ул. "Индустриална"215Каприкорн Кемикълс груп ООД121421516 София, район Красна поляна, ул. Никола Мушанов 114, ет. 1216Хисар Милениум ООД115566813с. Старо Железаре, ул. 21-ва 2Б217Метал Къмпани ООД106034505 Враца, ул. "Подбалканска" 128218Джорджес АБ-Георги Битев ЕТ829032064 общ. Сливен, с. Самуилово, ул. "Стара планина" 8219Интерсервиз Узунови АД130278451 София, ул. "20-ти април" 6220Детелина Винчева-Надежда Винчева ЕТ107011491 Севлиево, ж.к. "Фридрих Енгелс", бл. 2, вх. Б221Радулов ЕООД ЕООД123666869 Ст. Загора, кв. Индустриален222Хранителна Търговия ООД833104719 Ст. Загора, ул. "Васил Левски" 4223България-К АД833067562 Казанлък, ул.Цар Освободител 46224Цима-99 ООД115307344 Раковски, ул. "Михаил Добромиров" 110225Димитър Маджаров-2 ЕООД115033847 Пловдив, ул. "Илю Войвода" 3226СЕВА ООД120013401 Рудозем, кв. "Възраждане" 7227ИРЕЛИ ООД822111687 Пазарджик, ул. Димчо Дебелянов 50228ПИМК ООД115536179 Пловдив, ул. "Днепър" 18229ЗАР. ИМ. ЕКС ООД123027840 Стара Загора, ул. "В.Левски" 4, ап. 22230Хляб и хлебни изделия ООД833067288 Казанлък, ул. "Козлодуй" 84231ПИЛКО ЕООД125041015 Разград, Индустриална зона, гара Разград, Птицекланица232Славянка АД102046570 Бургас, ул. "Индустриална" 3233Златен лъч ООД829091511 с. Блатец234Слънце-Стара Загора-Табак АД833045174 Стара Загора, ул. "Стамо Пулев" 1235БФК НИКСИ ЕАД121083790 София, ул. "Васил Петлешков" 82, бл. 192, вх. Б236ОЛИМЕКС ООД815145899 Видин, ул. "Преспа" 11237Балкан специал ООД121467798 София, кв. Левски, ул. Ярослав Хашек 36238Папас Мел ЕАД128572677 Ямбол, Индустриална зона239Дуракол България ЕООД121893545 София, ул. "Нешо Бончев" 26240Багра ЕООД115283053 Пловдив, ул. "Рогошко шосе", № 1, запад 241Спектър Комс ООД109015983 Кюстендил, ул. "Иван Вазов" 8242Белведере Дистрибуция ЕООД130978731 София, район Триадица, ул. Лавале, № 19243Универсалстрой ООД110503314 Троян, ул. "Димитър Икономов" 32244Ритон П АД822106398 Панагюрище, ул. "Кръстьо Гешанов" 30245Хелиос Милк ЕООД102895374 Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", бл. 117, вх. 3246Фурнит ООД131283921 София, район Красно село, ул. Борово 52, вх. Г, ет.4, офис 6247РЕКОРДИ ООД121835677 София, ул. "Ильо Войвода" 13248Оберон-Х ООД832040572 с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. Софийска249ВИКИ-Б.В. ЕООД131246378 София, Българска морава" 56250ФУРАЖ РОСИЦА АД104095041 Разград, Индустриална зона, гара Разград251Родина Холдинг АД125015463 Попово, ул. "Панайот Хитов" 20252Лейди София АД121013335 Враца, ул. Иванка Ботева 22, ет.3, офис 1253ТОНИ БАД ООД130460653 София, ул. "Венелин" 40, ет. 1254Керамична къща Стралджа ЕООД838189431 Стралджа255Мелница Гулянци ООД114607666 Левски, ул. Ал. Стамболийски 1256Солвей Фарма ЕООД130461755 София,бул.Ал.Стамболийски 103 ет.5 офис 52257ТЕХРА ЕООД831909855 София, ул. "Бъкстон", бл. 207а, вх. Г, ет. 6258БОНМИКС ЕООД820174429 Ловеч, Северна индустриална зона259Божур-2000 АД130335831 Търговище, ул. "Епископ Софроний" 6260КОМИТЕКС ООД831801192 София, ул. "Постоянство" 16, бл. 253, вх. Г261Еко зеленчуци ООД130831172 София, ул. "Солунска" 29262ЕЛВИ ООД107520702 с. Велковци, общ. Габрово263КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА" 000885099 София, район Искър, ж.к.Дружба 1, ул.Илия Бешков 12264Макс Електроникс ООД103111423 Нови Пазар, ул. "Цар Освободител" 44265Макс Матириалс ООД103112048 Варна, ул. "Оборище" 34, ет. 1266БГ ТЕРМ ООД832091025 Костинброд, ул. "Пресветая" 2267ЗАИ АД111004969 Берковица, ул. Николаевска 100268Б и П Трейд ООД122030723 Костенец, ул. Еледжик 35269Топ Груп ООД831473596 София ,ул. Бистришко шосе" №17270РИГАНА ЕООД831081467 София, жк Хладилника, ул. Филип Кутев 1271Млечни продукти ООД115143941 Пловдив, ул."Мостова" 3272ПОЛИКОМП ЕООД107052730 Габрово, ул. "Брянска" 30273АЛДИ ООД121220285 София, ж.к. "Триъгълника", ул. "Иван Мърквичка" 14274ТЕРСНАБ-Търговище ООД835015183 Търговище, ул. "Цар Симеон" 50275Домейн Менада ЕООД040488269 Стара Загора, ул. "Хаджи Димитър Асенов" 1276Плаван ООД104536155 Павликени, ул. "Отец Паисий" 34277Чех-Йосиф Новосад ООД104616827 Велико Търново, ул. "Никола Габровски" 43278ЧЕХ-99 ООД104105918 Велико Търново, ул. Никола Габровски 43279Соф Дринкс ООД121597642 София, ж.к. Люлин, бл. 802, вх. В280Паломита ЕАД831300128 София, кв. Младост 1А, ул. Анна Ахматова 1281АСИ София ЕАД130046517 София, ул. "Милин Камък" 15282АЛКА-България ЕООД175108343 София, р-н Триадица, ЖК Гоце Делчев, бл.254А, вх. Б,ет.2, ап.4283СПОРТ АД125004737 Попово, ул. "Фотинова" 60284Захар Био АД117075873 Русе, бул. "Тутракан" 26285Алдекор ЕООД130971797 София, ул. "Д-р Алберт Лонг" 11/Д286ФМА АД104053670 Търговище, ул. "Трети март", № 40287Актиния-3 ООД117032797 Русе, ул. Потсдам №1288Северна Звезда ООД110000697 Ловеч, ул. "Хаджи Ненчев" 4289Булеко-2000 ООД130174132 София, ж.к. Люлин, бл. 151, ет. 12290Ден-2000 ООД110507921 Ловеч, ж.к. Здравец, бл. 208, вх. Б291РИМА- Румен Борисов-Станимир Борисов ЕТ110012347 с. Врабево, община Троян, обл. Ловешка292Ретроуют- Аксага ЕООД128557320 Ямбол, ул. Цар Симеон 13293Веди Комерс ООД130560760 София, ул. "Лайош Кошут" 8294Сембодиа България ЕООД130100251 София, ул. "Лайош Кошут" 8295Полимет 99 ООД130002150 София, бул. "България" 60, вх. В296Полиметимпортекспорт ООД000644550 София, бул. "България" 60, вх. В297Диана хляб ООД128583741 Ямбол, ул. "Димитър Благоев" 3А298ПОПА ЕООД125048370 Търговище, Индустриална зона299Индустриал Комерс ЕООД030208861 София, Околовръстно шосе 260300Юнайтед Стейшънъри Груп АД175398601 София, район Искър, ж.к.Дружба 1, ул.Илия Бешков 12301Наталия АД833067231 Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" 167302Новико-Норд ЕООД115782490 Чирпан, ул. "Лозарска" 4303Автотехника-ПМ ЕООД114530465 Плевен, ул. Сторгозия, № 193304Бургаски захарен завод ЕАД130966800гр. Камено, обл. Бургас305Арго-Контар-Милко Драганов ЕТ040731511 София, ул. "Слатинска", бл. 28Б, вх. Д306ЛАКРИМА АД112030582 Пазарджик, ул. "Царица Йоанна" 29307Амакс газ ООД130118710 Костинброд, ул. Славянска 43308Продиз ООД831502699 София,район Триадица,бул.Черни връх 148309Пектра БГ ЕООД131333655 София, ул. "Каменоделска" 5310СБС-Специализирани бизнес системи ООД831165627 София, ул. Бесарабия 24311МАГРЕ-Замразени храни ЕООД131059389 София, ул. "Христо Белчев" 18312Севина ЛТД ЕООД831609320 София, ул. "Бели мел" 6А313ПАН Химия ООД831559846 София, бул. "Климент Охридски" 122314ПАН Фарма ООД831170916 София, бул. "Климент Охридски" 122315СЕВА EX ЕООД131319659 София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" 13316Капитан дядо Никола АД817058133 Габрово, бул. "Столетов" 10317А 3 ООД832078310 Костинброд, ул. "Пресветая" 2318Антарес България ООД130589420 София, ул. Хайдушка поляна 55, вх.Б, ет. 5, ап. 20319Интериор Глас ООД103597893 Елена, ул. "3-ти март" 24320Видона-Р АД128032115 Ямбол, ул. "Хан Кубрат" 14321ЛМ-Сервиз ООД121030859 София, ул. "Бисер" 7322Солитрон-СД-Петър Иванов и Георги Наков СД010307695 София, ул. "Андрей Николов", бл. 254, вх. А323Иркон ООД121093642 София, бул. "Васил Левски" 13324Винарска къща Сакар АД126048619 Любимец, ул. "Шарена планина" 2325Електронкомерс ЕООД831635532 София, ул. "Самоковско шосе" 1326Калиман Карибе ООД831707273 София, район Триадица, ж.к. Стрелбище, ул. Енос 7, ет.3, ап.5-6327Три сигми ООД831275098 София, ул. "Деян Белешки" 32А, вх. Б, ет.3328Гален-Фарма ООД112005999 с. Калугерово, общ. Лесичево329Клас Олио ООД124538713 с. Карапелит, общ. Добрич330Мирослав Николов ЕТ121370662 София, ул. "Хемус", бл. 45-51, вх. Г331ВЕДА ООД824129456 Плевен, ул. "Христо Ясенов" 6332Диверсистем ЕООД123028839 Стара Загора, ул. "Братя Жекови" 91333АВКО АД117001136 Русе, ул. "Иван Ведър" 1334Георги Златков ЕТ115516664 Пловдив, ул. "Богомил" 106335Деко Трейдинг ЕООД121257853 София, бул. Витоша 115-117, ап.3336Интерметал ООД121034786 София, ул. "Нешо Бончев" 26337Ванет-Вал ООД030213381 София, ж.к. Младост 1, бл. 35, ап. 34338Профайлд ООД121759973 София, бул. "Цар Борис ІІІ" 126339Верипласт Балкан АД831638197 София, район Сердика, бул. "Илиянци" 33340Мелница Варна 2006 ООД119596444 Варна, ул. Академик Курчатов" 1341Амилум България ЕАД826034900 Разград, Северна индустриална зона342Бутилираща компания - Горна Баня ООД831544709 София, ж.к. "Овча купел" 1, ул. "Месечинка" 8343Комет Електроникс-Димитров, Алипиев СД 040015412 София, бул. "Скобелев" 54, ет. 5344ВЕЕДИК ООД831671642 София 1309, ж.к. Иленден, бл.299 ап.64 ет.18 345К.А.С.И. ЕООД814159344 София, ж.к. Дружба, бл. 161, вх. В346АМЗ ООД831020756 София, ул. "Ф.Ж. Кюри" 16, бл. 155347Поултрипродъктс ЕАД131172141 София, Индустриална зона Орион, ул. 3020 № 34, ет.6348Славей 91 ООД030083347 София, ул. "Чепинско шосе" 15349Картел-Валентин Янев ЕТ103113673 Варна, ж.к. Възраждане, бл. 156, вх. 1350Полимеркомерс ЕООД130381348 София, ул. "Коста Лулчев" 60, вх. А351Вали Компютърс ООД104518906 Велико Търново, ул. "Самуил" 6352Рубелла Бюти АД120541377 Рудозем, ул. "Освобождение" 3 353Пи Ай Пи ООД030227598 София, ж.к. Люлин, бл. 33354Лактони ЕООД130543526 с. Равно поле, ул. Равнополска пролет" 32355Селт ООД825327640 Пловдив, пл. Шахбазян 3356МАРАН 2000 ООД130482754 София, ул. "Д-р Алберт Лонг" 11, ет. 5, ап. 25357Зьоке България ООД121777733 София, ул. "Д-р Алберт Лонг" 11358Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД131077558 София, ул. "Цар Иван Асен" 17б359Лукатекс ЕООД121884368 София, бул. "Драган Цанков" 23360Доминант М ООД1070271680016 Варна, кв. "Чайка", бл. 181361Призма МТА ООД128042255 Ямбол, ул. Ямболен 8362Ротопрес АД131564092 София, кв. Горубляне, Промишлена зона363Демакс АД831453003 София, кв. Горубляне, Промишлена зона364Булпап АД130131427 София, кв. Горубляне, Промишлена зона365ЕУРОТЕРМ ООД130499624 София, бул. "Витоша" 150, вх. Д, ет. 6, ап. 89366Десислава ЕООД125547206 Попово, ул. "Дряновска" 45А367Лидер-96 ООД115018980 Пловдив, ул. "Седянка" 19, ет. 3368Сим Импекс Къмпани АД115575933 Пловдив, бул. "Христо Ботев" 126369Техникон груп АД131477698 София, бул. "Прага" 22370Арсис ЕООД114596127 Плевен, Западна индустриална зона371ПЕПА - Пенка Попова ЕТ836150320 Хасково, ул. "Мургаш" 7372Сортови семена-София АД121718268 София, бул. "Генерал Данаил Николаев" 1373Булмек ООД030411947 София, бул. "Генерал Данаил Николаев" 1374КА-Маркет ЕООД114509033 Плевен, ул. "Цар Крум" 17375ЕСИ ООД119597343 Сливен, бул. "Стефан Караджа" 6376Христо Варушев ЕТ030460983 Пловдив, ул. "Д-р Георги Вълкович" 16377Сипер-България ООД831553875 София, ж.к. "Хаджи Димитър", бл. 53А, вх. Б, ап. 41378Растма май АД111011846 Козлодуй, ул.Кирил и Методий, 1, ет.2379Марвена ООД121677845 София, ул. "Асен Златаров" 10380Крострейд Балкан ООД831466484 София, ул. "Бачо Киро" 5А381Инател ЕООД115633315 Пловдив, ул. "Панталей Генов" 3382Нактис - Галия ООД123585806 Стара Загора, ул. Граф Игнатиев 41383Торнадо системс ЕООД130017088 София, ул. "Индустриална" 11384Зоров-91-Димитър Зоров ЕТ020955320 Враца, ул. "Пълковица" 7385Деница КТ 000443309 Пловдив, ул. "Делянка" 2А386Софтрейд ООД030233658 София, ул. "Голо Бърдо" 17387Интерхим ООД123013221 Стара Загора, ул. "Хаджи Д. Асенов" 94388Тех Вижън ЕООД130691941 София, ул. "Васил Левски" 11389Ариес - Екатерина Недева ЕТ813001310 Варна, бул. Република, № 24390Герасимов-Ж-65-Живка Герасимова ЕТ813073159 Варна, ж.к. Възраждане, бл. 75, вх. А391Синтор ООД831167400 София, ж.к. Младост 1А, бл. 512, вх. 2392Булграфика ЕООД831048645 София, бул. "Цариградско шосе" 113А393Бора 1001-Румен Джамбазов ЕТ030201087 София, Мизия" 19394ЕКОМААТ ООД130561969 с. Мирково, ул. Васил Левски 21395Панда ІІІ ООД102080932 Бургас, ул. "Цар Симеон І" 131396Петрузалек ЕООД130333798 София, ул. "Кръстьо Сарафов" 36, ет.2397Пласи ООД131023507 София, ул. "Враня" 83398Декар-М ООД121047196 София, ж.к. "Хиподрума", бл. 41, вх. Б399Цветан Цветков-Цветив ЕТ813020007 Варна, ул. Климент 19, ет. 2400Джени ООД103506776 Варна, ул.Франга дере 26401Анед - Антон Христов ЕТ103088857 Варна, ул. "Генерал Колев" 75А402ВКР 2000 ЕООД121016966 София, ж.к. "Христо Смирненски", бл. 31А403Еспейс ООД040585841 София, бул. "Стамболийски" 22404Амек Тойс ООД120544100с. Труд, общ. Марица, обл. Пловдив, ул. Карловско шосе 41405Макском ЕООД115047786 Пловдив, ул. "Пещерско шосе" 13406Стилстрой-Трейдинг ЕООД121044467 София, ул. "Милин камък" 57407Никас България ЕАД831265054 Ботевград, ул. Цар Иван Шишман 39408Дженерал Овърсийс Лимитед ЕООД121877683 София, ж.к. Младост 2, бл. 241, вх. 4409ЛИД Комерс ООД121780056 София, ж.к. Лагера, ул. "Мокренски проход" 15, вх. 1410Прима 92 ООД040564076 София, р-н Оборище, ул.Цар Симеон 82А, ет. 2, ап. 3411Торин Къмпани ООД831452399 София, ул. "Свиленица" 3, вх. А412Пентакор ООД130093374 София, ж.к. Стрелбище, бл. 98, вх. А413Мекс ООД040090240 София, ул. "Драговица"414Георги Триов ЕТ121151832 София, бул. "Дондуков" 95А415Йоватекс АД128527931 Ямбол, ул. "Граф Игнатиев" 68, вх.Б416Икаров ЕООД115223939 Пловдив, ул. "Братя Търневи" 29417Стърлинг Индъстриз ЕООД130486203 София, ул. "Княз Борис І" 96418Язон ООД103216374 Варна, ул.Котел 2419Калитео ООД131075126 София, ж.к. Дружба, бл. 11, вх.Б420Булфлекс ЕООД040169182 София, ж.к. Люлин, бл. 535, вх. Б421Булфлекс и ко ООД831722581 София, ж.к. Люлин, бл. 535, вх. Б422Омникар-БГ ЕООД115816882 Пловдив, ул. Васил Левски" 151423Парт ООД102696803 Бургас, ул. "Самуил" 30424Делена ДД ЕООД126057408 Хасково, бул. Васил Левски, № 2425Новипак 2002 ООД115762931 Пловдив, бул. "Васил Априлов" 4426Канди ООД115637107 Пловдив, бул. "Васил Априлов" 4427Геру Индъстриз ООД121349077 София, ул. Николай Коперник 17428Технолинк ЕООД831214273 София, бул. "Христо Ботев" 13429СТТ Инжинеринг-Стефан Тончев ЕТ130403894 София, ж.к. Дружба, бл. 412, вх. А430Мултифорс ООД831733769 София, ж.к. Младост 1А, бл. 509, вх. В431Техноланд ЕООД121804404 София, район Слатина, ул.Калиманци 49, офис4432Лесопласт АД820194517 Троян, кв. Велчевски433Сияна- Асен Гагов ЕТ130591994 София, бул. "Петко Каравелов" 5434Евро фрут 2000 ООД130432814 София, ул. "489" 11435АДИДАС България ЕАД130926909 София, Зона Б 5, ул. Партений Нишавски, № 4, Бизнес Център БлуПалас, ет. 2436Мивекс 99 ООД121836398 София, ж.к. Младост 3, бл. 314437Юнайтед Ойлс ЕООД130381679 София, ул. "кораб планина" 54, вх. А438КЕНАР ЕООД130146503 София, бул. "Димитър Петков" 13439Финиш ЕООД103764666 Варна, ул. "Сава Радулов" 12440Булел Трейдинд ЕООД030220212 София, ул. "Джеймс Баучър" 114441Ипка ЕООД131224307 София, ул. "Сан Стефано" 17442Даним-96 ЕООД131039792 Елин Пелин, ул. Витоша" 14443Камчия АД127047235 Шумен, адм. сграда444Боскън ЕООД115798578 Пловдив, ул. "Васил Петлешков" 17445Лийф Група ЕООД121827221 София, ул. "Бадемова гора", бл. 69446Емил Василев ЕТ831344669 София, ж.к. Хиподрума, бул. "Димитър Несторов" 120447Ара-РМ ООД117586421 Русе, ул. "Борисова' 16А448Аркомерс ЕООД115054581 Пловдив, бул. "Васил Априлов" 20449Яйца и птици АД106016418 Мизия, Промишлена зона450Блест ООД831680399 София, ж.к. Младост, бл. 94, вх. 7451БУНАЙ АД112638015 Панагюрище, ул. " Бозаджиев" 1452Радиком ЕООД115828272 Пловдив, ул. "Кемера" 11, ет. 3453ДЕККО ЕООД831804466 София, ул. "Боянско езеро" 12454Химически продукти ООД128029247 Ямбол, ул. "Жорж Папазов" 20455Горене България ЕООД040837288 София, ул. Бел камък, № 6456РЕС ООД107517761 Севлиево, ул. "Марин Попов" 17457ПНТ и КО ООД030109774 Перник, ул. Вардар, бл. 15, ап. 7458Темко ЕООД122046097 с. Мусачево, общ. Елин Пелин459Иван Вълканов Трейд Къмпани ЕТ 040131609 София, ж.к. Надежда, бл. 410, вх. Г460ФОРМА-Д ООД121139239 София, ж.к. Хиподрума, бл. 120, вх. А461Маринер ООД 020445825 Бургас, бул. "Булаир" 9462Екатерина Димитрова ЕТ101537890 Петрич, ул. Одрин 55А463ЗОО Груп-БГ ООД131172839 София, ж.к. "Връбница" 1, бл. 505, вх. Г464ФЗ Тополи-2004 ООД103877062обл. Варна, с. Тополи, Фуражен завод465Примотрейд ЕООД101109893 Сандански, Главен път Е79, Търговски център, м. "Друма"466Лини Старт ООД121123473 София, ул. "Горски пътник" 52467Роловаимекс - Лазар Василев ЕТ020848126 София, ул. "Горски пътник" 52468Кардинал- Марин Айрянов ЕТ838144518 Ямбол, ул. "Ангел Кънчев" 4469В и Д ООД112567995 Пазарджик, ул. "Завоя на Черна" 11, ет. 4470АХАТ- Димитър Стоянов ЕТ020358211 Пазарджик, ул. "Завоя на Черна" 18471Беана-Враца ООД106576884 Враца, ул. "Илинден" 4472Интекс Р ЕООД121092095 София, ул. "Боряна" 24473Зорница-Илия Радев ЕТ020983095 Пазарджик, ул. "Райко Алексиев" 8474Принт Комерс ООД103893465 Варна, кв. Михаил Иванов, бл. 56, вх. Е475Синапсис ЕООД115850048 Пловдив, ул. "Дякон Иларион" 14476Газкомфорт ЕАД131396356 София, бул. "Цар Борис ІІІ" 251477Клевър ООД831536349 София, ул. "фритьоф Нансен" 5478Дейзи Технолоджис ООД121081166 София, ж.к. "Толстой", бл. 38, вх. А479НИКО-Йорданка Тодорова ЕТ130883201 София, бул. "Петко Каравелов" 5480Либор Комерс ООД831677182 София, район Искър, ул. Обиколна 82481Джанкар ЕООД130953339 София, ул. "Цар Симеон" 176482Дик ЕООД121080221 София, район Искър, ж.к. Дружба 2, бул. Проф. Христофор Колумб, логистична сграда 2 64483Трейдконсулт ЕООД831195570 София, бул. "Тодор Каблешков" 16484Мегатрейд експрес ООД130451794 София, ул. "Шипка" 19485МДТ-03 ЕООД131204991 София, ул. Ворино" 50486МДТ-Николай Николов ЕТ 040181312 София, ж.к. "Красно село" бл. 15А487Сокола АД822106327 Пещера, ул. "Хан Пресиян" 1488Винтехпром АД112033856 Пазарджик, ул. "Мильо Войвода" 6489Вижън Балкан ЕООД130168089 София, ул. "Сан Стефано" 17490Октопод Инвест Холдинг ЕАД148113279 Варна, бул. "Мария Луиза", № 9491Випера химикал ЕООД836155697 Димитровград, ул. "Химик", бл. 2, вх. А492Бебе Вики ООД831275148 София, ул. "Петър Щърбанов" 18493Млек-Маг ЕООД103206177 Варна, ул. Атанас Бешков, бл. 33, вх. А, ет. 2, ап. 7494Ел Би Булгарикум ЕАД831622969 София, ул. "Съборна" 9495Ай Си Ен ЕООД121500458 София, жк. Вълчо Иванов, бл. 319, вх. Б496Мултиарт ЕООД831339768 София, р-н Изгрев, ул.Елемаг, бл.309, ет.15, ап.59497Профекс хляб ООД130587184 Самоков, ул. "Македония" 82498Балджиеви-91 ООД107059276 Севлиево, ул. "Гочо Москов" 2, вх. А499Синтезия ООД121306542 София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София 1, сграда 13, вх. Б, ет. 3, офис 202 Д500Винпром Троян АД110030644 Троян, кв. "Индустриален"501КлиВенТо-ЛК ЕООД131116598 София, бул. "Джеймс Баучер" 33Б502Стимекс ЕООД831824643 София, ж.к. Стрелбище, ул. Нишава 163503Лескомплекс ООД121431542 София, ул. "Самуил" 32504МАГИ ЕООД119615282 Сливен, ул. "Стефан Караджа" 11505Линкс-2 ООД831763788 София, ул. "Цар Самуил" 83506Топ Експрес 2000 ООД040311144 София, ж.к. Бели брези, ул. "Звъника" 1 Б507Агротехимпекс ЕООД112008034 Пазарджик, ул. Ивайло 8508З.А. Мерджанов-Здравко Мерджанов ЕТ112065398 Пазарджик, ул. "Рила" 50509Велона ООД117598457 Русе, ул. "Киев" 3, вх. А510Ем Си Ай ООД131105139 София, ул. "Шипченски проход", бл. 240, вх. Г511Мост Компютърс ООД831210862 София, ул. "Шипченски проход", бл. 240, вх. Г512СММ 97 ЕООД121488372 София, ж.к. Младост 1, бл. 16, вх. Б513Керамикс АД131509808 София, ул. "Доспат" 6А514Директа ЕООД131177108 София, ул. "Димитър Хаджикоцев" 102, вх. Б515Тан Дем ООД102605789 Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", бл. 40516Три Ко ООД040987998 Русе, ул. "Чавдар войвода" 32517Хеликс СМ ООД121623457 София, ул. "Парчевич" 34518Агро Експорт - Импорт ООД103164689 Варна, ул. "Иван Аксаков" 26519Адифарм ЕАД831539780 София 1700, бул."Симеоновско шосе"130520Зида-92-Запро Динев ЕТ040365195 Петрич, ул. Мануш Георгиев 5521СО-ТО Хрома ООД834075640 Добрич, ул. "Екзарх Йосиф" 2522Сева Анимал Хелт България ЕООД831689590 София, Изгрев, ул.Елемаг, № 26, вх. Б, ет. 1, ап. 1523Марти ООД831811603 София, бул. Братя Бъкстон 70, бл. 30, ап. 4524Еридан ООД030438047 София, ул. Раковски 88525Миланов-Попов ООД128050266 с. Калчево, общ. Тунджа526Е.МИРОЛИО ЕАД119603547 Сливен, кв. Индустриален527НАСБО ООД131512067 София, ул. "Кирил и Методий" 125528СВС-98 ЕООД121684780 София, ул. "Чепинско шосе" 15529ДД-М ЕООД121010785 София, ул. "Петко Каравелов" 18А, вх. В, ет. 2530МАЕТ ООД831278977 София, кв. "Кръстова вода", ул. 487531Маета ООД121399176 София, район Възраждане, ул. Гюешево, № 83532Йотун Паудер Коутингс България ЕООД831597156 София, ул. Гюешево" 83533Живкови ООД130217402 с.Куртово Кунаре, общ.Стамболийски, обл.Пловдив, ул.50, Производствена база534Финтех ООД010163608 София, ул. "Сребърна" 3-9535АДИНА ООД831595422 София, ул. Солунска 36536Индустриалкомплект АД825284484 Пловдив, пл. "Шахбазян" 3537Италтекауто - ИТА ЕООД114507840 Плевен, ул. "Русе' 120538Италбулком ООД040160125 Плевен, ул. "Русе' 120539Инекспрес ООД103258311 Варна, ул. Александър Дякович, № 6540Автолинк ООД130446326 София, бул. Хр. Смирненски, 50541Биомагия ООД115090271 Пловдив, ул. "Драгота" 2542Николай Статев-Стейтком 13 ЕТ103064913 Варна, ул. Страхил 10, ет. 7543Светослав Иванов - Си Плюс ЕТ030250846 София, ж.к. "Белите брези", бл. 14544Кенар-Кулинар ЕООД131165677 София, бул. "Димитър Петков" 13545Джи енд Би Комерс ЕООД121696170 София, Младост 3, бл. 316, вх. А546Миролио Нова Загора ЕООД119628778 Нова Загора, кв. Индустриален547Конелиано -МВ ЕООД175206595 София, район Витоша, ул.Любляна 56А548Фиоре Трейдинг ЕООД130878930 София, ул. "Дойран", бл. 223А, вх. Д549Минера Ко ЕООД130051820 София, бул. Овча купел 81550Фуражен завод Костинброд ООД130184386 Костинброд551Болид ООД123021969 бул. "Патриарх Евтимий" 138, Търговски център Болид552Бордмаш Инс ЕООД122075775 София, ул. Чавдар Мутафов 10553Сулис-България ООД831689894 София, бул. "Витоша" 115-117554Би Джи Ар Груп ООД831844806 София, бул. "Витоша" 115-117555Лумекс Лайтинг ООД831713640 София, ул. "Джеймс Баучер" 51556Фуудс Консултинг ООД115584074 Пловдив, ул. "11 август" 5, офис 301557Нива АД122039195 Костинброд, ул. "Славянска" 2558Старата изба-Първенец ЕООД115806123 Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 239, вх. В, ет.5, ап.15559Хромаком Р. С. Т. ООД130924662 София, ул. "Христо Белчев" 11А560Техноколор ООД130593529 София, ул. "Христо Белчев" 11А561Доби Билд 2000 ЕООД130476910 София, ул. "Люботрън", бл. 7, вх. Б, ет. 3562АТС-България ООД130332479 София, ж.к. "Младост", бл. 28, вх. Б563НИНА-88-1 ЕООД115811045 Пловдив, ул. Любен Каравелов 9, вх. Б564ДЕА ООД814186430Велико Търново, ул. Седми юли 23, вх. В, ет. 5, ап. 6565Ритърн ЕООД115301416 Пловдив, бул. "6-ти септември" 84566Тоди ООД120016625 Смолян, ул. Кокиче 1567Мебелформ ЕООД121013233 София, р-н Лозенец, бул. "Черни връх" 66, ет. 4, ап. 10568Лачита ЕООД104658712 Велико Търново, ул. "Възрожденска" 12569Тиримпорт ООД812238437 Бургас, ж.к. "Славейков", бл. 3570Транс ООД114615218 Плевен, ул. Гривишко шосе 26571Грестокомерс ООД104586266 Лясковец, ул. Максим Райкович, № 29572Руве Комерс ЕООД130563660 София, р-н Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 130, вх. Б573Елинел ЕООД121392979 София, ул. "Хубавка" 8574Гари Комерс-Васил Гугов ЕТ121178726 София, ж.к. "Овча купел 2", бл. 26, вх.Б575Саханд ООД115639154 Асеновград, ул. "Клокотница" 50576Бисс Адвъртайзинг ЕООД121890606 София, бул. "джеймс Баучер" 51577Есха България ООД130543939 София, ул. "Самоковско шосе" 2А578Брелко ООД121109413 София, ул. "Цар Шишман" 51579Фарам АС ЕООД831454418 София, ул. "С. Раковски" 205580САМИР ООД115507640 Карлово, ул. "Парчевич" 35, вх. Б581Евгени Цилков ЕТ115257585 Карлово, ул. "Парчевич" 35, вх. Б582Патриция ООД121230532 София, ж.к. Света Троица, бл. 303Б, вх. Г583Интериор-46 ООД117115713 Русе, бул. Тутракан, № 100584Евтерпа козметик и сие ООД123136829 Чирпан, ул. Яворов 15585Агрофарм ООД822112102 Пазарджик, ул. "Царица Йоана" 6Е586Био фреш ООД115587387 Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 153, вх. А587Скития 1 ГТ ЕООД124537141 Генерал Тошево, ул. "Христо Минчев" 19588Камарко импорт ЕООД130566514 София, ул. "Манастирска" 2А 589Мисто-90 ООД831734726 София, кв. "Д. Миленков" 240590Булгаройл ООД131094205 София, ж.к. Надежда 2, бл. 247, вх. Е, ап. 130591Марвин ООД126536305 Димитровград, ул. "Неофит Бозвели" 2, вх. В592Иконика ООД121041080 София, ул. "Ботьо Петков" 85593Термобул ООД130332657 София, Кремиковци, ж.к. Връждебна, ул. 68 №13594Алма 5 ООД130008573 София, ул. Звездица 8595Писофт ЕООД112039720 Стрелча, ул. "Никола вапцаров" 1596Пулсатор Електроникс България ЕАД831137211 София, ул. "Бряст" 4597Строй-Консулт ЕООД829098559 Сливен, ул. Драгоман 16598Карло Даниели-България ЕООД131047209 София, ж.к. Младост, бл. 448, вх. В599Тектос Стил ЕООД115769226 с. Крумово, ул. "Възраждане" 5А600Тимекс-Джендов и с-ие СД020540281 София, ж.к. Люлин, бл. 812, вх. А601Глобол-България ООД103144672 Дубровник, бл. 34, вх. В602Астра Компас ООД831446250 София, бул. "Ген. Скобелев" 27603Итали Експорт ООД130096445 София, ул. "6-ти септември" 36604Лесоцентър ООД130390287 София, ж.к. Люлин, бл. 981, вх. 3605Валтекс 03 ЕООД131168965 София, бул. Шипченски проход 65606Грибаш ООД112074171 Пещера, ул. "Симон Налбант" 56607Живко Бозов Сажи ЕТ040918767 Гоце Делчев, ул. "Даскал Господинов" 10608М и П Интернационал България ООД130084966 Варна, ул. "Дубровник", бл. 34, вх. В, ет. 1609Глория Трейдинг 3 ООД121340904 София, бул."М. Димитров" 54610Римпекс Трейд ООД131155149София, Младост 3, бл. 323А, вх.5, ап.2611Данимпекс ЕООД103166455 Варна, бул. "Цар Осводобител" 72, ет. 4612Миазоо ООД103190144 Варна, ул. "Гео Милев", бл. 83613Линдън ЕООД121690406 Петрич, ул. "Георги Бенковски" 7614Габер-1 ЕООД112605848 Септември, Стопански двор615Айсберг-2000 ЕООД119110732 Сливен, ул. "Иван Вазов", бл. 13, вх. Б616Евита-В ЕООД130317228 София, ул. Тинтява 15-17617Триада Маркет енд Дистрибюшън АД130530678 София, ул. "Кумата" 77618Мипапласт ООД101020761 Благоевград, ул. Аргир Манасиев 1, вх. Б, ап. 1619Есе-Ремзи Дервиш ЕТ825145883 Асеновград, кв. Долни Воден, ул. Крайречна 36620Петтас България АД130466485 София, Индустриална зона, с. Казичене, общ. Панчарево621Пълдин Транс Сервиз ООД115568401 Пловдив, бул. "България" 125622Зеленда ЕООД131306149 София, ж.к. Бели брези, ул. "Лерин" 14А623Булгарекоплод ЕООД122039156 с. Вакарел, община Ихтиман, ул. Чешма Ангелина, № 12624Трансимпекс АД831650089 София, бул. "Скобелев" 65625Ефеб ООД128031999 Ямбол, ул. Обходен път Запад 11626Парагон трейдинг ООД123603909 Стара Загора, ул. Хр. Ботев 119, вх. 1, ет. 1627АЛДА БГ ЕООД131098096 София, ул. "Минджур" 11628Евро-Азия ООД831045909 София, ул. "Самоков" 11А629Симба тойс България ЕООД121337018 София, ул. "Антон Найденов" 16630Тека Екс ООД130164907 София, Индустриалза зона "Гара Искър 2", ул. 5010 №1631Братя Ангелови ООД112107687 Пещера, ул. "М. Такев" 39632Ангелов-Иван Ангелов ЕТ822089116 Пещера, ул. "М. Такев" 39633Вълчев ООД825096498 Асеновград, ул. "Раковска" 2634Бъртек ЕООД130921883 София, бул. Македония 22635Ико-С ООД040551883 с. Равно поле, община Елин Пелин, ул. Киро Стоянов, № 36636Ал-Макс ООД101503286 Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 1, ет. 6637В и В партньори ЕООД107528275 Дряново, ул. Шипка, № 75638Светлина 92 ЕООД103661431 Варна, ул. Селиолу 17639Стон Импорт Експорт Консулт ООД121033894 София, ул. "Първа Българска армия" 22640Ивенти ООД115276913 Пловдив, ул. "Борба" 17641Ланимекс-Людмила Георгиева ЕТ040842497 Пловдив, ул. "Иван Вазов" 57, вх. Б642Птицекланица АД124059588 Добрич, ул. "Антон Стоянов" 2643Росела АД101003655 Симитли, ул. "Оранжериите" 1644Солис ЕООД825395545 Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" 38645Кам-04 ООД115830330 Пловдив, ул. "Белица" 29, ет. 3646Селлекс ООД831184289 София, ж.к. Изток, ул. Чарлз Дарвин 16А647Никимол ООД 020461738 Асеновград, ул. "Речна" 14648Спектар ЕООД102634787 Бургас, ул. "Съединение" 8,649Вектор ЕООД102147473 Бургас, ул. "Съединение" 8650Балканкар-Г. Михайлов АД106015483 Кнежа, ул. " Димитров" 185651Ташев-Галвинг ООД130358417 София, бул. Климент Охридски 68652Метрон АД831581732 Полеша, общ. Божурище, Селсктопански двор653Булестер ООД832015858 Елин Пелин, ул. "Новоселци" 4654Арго ООД831441926 София, бул. "Мария Луиза" 75655Евро ферт АД126180065 Димитровград, Източна индустриална зона 6403, ул. Химкомбинатска" 3656Сигнал-2 ООД115034714 Пловдив, ул. "Брезовско шосе" 180657Стъклен свят ЕООД131274324 София, ж.к. Дружба, бл. 23, вх. В, ет. 5658Мартекс ООД104574513 Свищов, ул. "Вежен" 3659Лайтинг системс България ООД131286216 София, ул. "Хризантема" 19-21660Брънчев-91-Стефан Брънчев ЕТ106011175 Бяла Слатина, ул. Васил Коларов 49661Европапир България ЕООД130913253 София, бул. "Климент Охридски" 148662Тодоров АД130078447 София, ул. "Бурел" 9, ет. 4663Примекс СП ЕООД 131316741 София, ул. "Бисер" 2664МС-България ЕООД 130918563 София, ж.к. Младост 4, бл. 480, вх. 1, ет. 8665Ковас-Васил Йотов ЕТ121395199 София, бул. "9 септември" 124В, вх. А, ет. 4666Уест фудс ЕООД130995061 София, ж.к. Младост 4, бл. 458, вх. В, ет. 3667Алимко ЕООД121430401 София, ул. Буная 18-22, вх. В668Ревес ООД102890605 Пловдив, ул. Райко Даскалов 21669Изотопна техника АД121386823 София, район Младост, ул. Самоковско шосе, № 1670Хлебозавод Варна 1 ООД103915666 Варна, бул. "Акад. Курчатов" 1 671Папас Олио АД838175022 Ямбол, Обходен път Запад 61672Мултимпекс ЕООД110019950 Троян, ул. "Христо Ботев" 66673Ривал инвест ЕООД115298062 Пловдив, ул. "Поручик Величков" 37674Кроун ЕООД105553785 Видин, ж.к. Георги Бенковски, бл. 5, вх. Б675Роко-Росен Узунов ЕТ121204968 Благоевград, ул. Трети март 50676Еурохит 07 ЕООД819408867 Кюстендил, ул. "Емил Марков" 5677Хранко Инвест ООД126157586 Свиленград, ул. Д-р Страшимир Дочков 20А678Фотев-Красимир Фотев ЕТ020909746 Хасково, ул. "Раковски" 13, вх. Б, ап. 37679Крум Геров ТМ ЕООД101657783 Гоце Делчев, ул. Райко Джинзифов, № 7680Профит Консулт ООД121378513 София, ж.к. Разсадника, бл. 65, вх. Г681Хет Трик Ентърпрайз ООД115176642 Пловдив, ул. Любен Каравелов 9, вх. Б, ет. 2, ап. 4682Саси фешън ООД130445701 София, ул. "Гоце Делчев", бл. 1Б, вх. Б, ап. 30683Ер и Ел EООД131001521 София, ул. Цар Шишман 38684Брилум.БГ ООД103921676 Варна, ул. Соколска 8685Електрокомплекс ООД813086854 Варна, ж.к. Възраждане, бл. 59, вх. А686Хемофарма България ЕООД131109707 София, район Красно село, ул. Хайдушко изворче, № 18, бл. 41, вх. Б, ап. 21687Врачанска теменуга-Веселин Гергов ЕТ106522159 Враца, ул. "Страцин" 34,688РОССИН-90 ООД831013854 София, ул. "Симеонов век" 7, бл. 228, вх. Г, ет. 2689Аксиома М ООД121624251 София, ул. "Арх. Милко Бичев" 1690Спарки АД117010838 Русе, ул. "Розова долина" 1691Бюргер Експорт-Импорт ЕООД836002057 Хасково, ул. "Сан Стефано" 10692Корект М ООД040125570 София, ж.к. Младост 3, бл. 364, вх. 3, ап. 38693Викторио-ММ-Мирчо Димитров ЕТ040291624 Благоевград, ул. Стамен Велинов 8694Алпина ООД104099194 Велико Търново, ул. "Климент Охридски" 46695Мирослав Илиев-Миро ЕТ106058399 Роман, ул. Димитров 124696Евро Мийт енд Милк ЕООД101658372 Благоевград, ул. "3 март" 28697Рила Стил ЕООД831632917 София, ул. "Цар Самуил" 119698Унипейпър ООД103815460 Варна, ул. "Марин Дринов" 3699Пълдин Къмпани ЕООД115549372 Пловдив, ул. "Д. Талев" 61700Мисота ООД825310064 Пловдив, ул. Пантелей Генов 3701Унимедиа ЕООД117556052 Русе, ул. "Тича" 15702Здравец-Билка-Илия Димитров ЕТ103234568 Варна, ул. "Страхил войвода" 7, ет. 1703Рьофикс ЕООД112599046 Септември, ул. Спартак, № 10704ММ Политрейд ЕООД131371713 София, бул. "Ботевградско шосе" 247, Адм. Сграда, ет. 3, офис 302705Аугуста Спорт ЕООД130986500 Хисар, бул. "Генерал Гурко" 43706Акварор-Бояджиев и синове ООД040616014 София, ул. К. Русинов, бл. 22, вх. А, ет. 8707Радикс ЕООД831590667 София, ул. Люботрън, бл. 6, вх. В708България-Куверт ООД117518984 Русе, ул. "Тича" 15709Лана Мел ООД106023996 Враца, бул. "Демокрация" 17710Деликатес-2 ООД115088441 Житница, ул. "29-та", 13711Карина АД102013870 Карнобат, ул. "Москва" 12712ЗАХАРО ООД200623960 Поморие, ул. Места, 6713Детелина ЕООД126614711 Хасково, ул. Цар Самуил 20714Ексалко-България АД130646729 София, ул. "Амстердам" 4715СИКА България ЕООД130844180 София, бул. "Цар Освободител" 17А716Кръстилов ООД101162732 Гоце Делчев, ул. Илия Дуков" 5, вх. Б717Ейсис ЕООД121475898 София, ж.к. Дружба 2, сграда Симона до бл. 255718Капаска ООД131173019 София, бул. "Христо Смирненски" 9, ет. 5719Ай Пи Ел България ООД131232880 София, ул. Пирин 30720Глобал Химик ООД123131967 с. Шейново, Промишлена зона721Свежест ТПК000830590 Добрич, ул. "Поп Богомил" 8А722Джей Ви Ти ООД115843922 Пловдив, ул. Драва 1А723Софкъмпани ООД121158200 София, ул. "Архитект Миланов" 26, вх. Б724Тензор-ВСР ЕООД121689659 София, Студентска, ул. "Симеоновско шосе" 79725Чичо Чарли ЕООД115757996 Пловдив, ул. "Ильо Войвода" 9726Чичо Чарли ЕТ020467617 Пловдив, ул. "Ильо Войвода" 9727Евротех ООД131112710 София, район Слатина ул. "Манастирска" 54-А, ап.2728Скай-Р Груп ООД121291880 София, ул. "Дъбова гора" 12729Диор Варна ЕООД103310304 Варна, ул. "Патриарх Евтимий" 42, вх. Д730Стар-Текс ООД126609447 Хасково, бул. Съединение 62731Ултраполимерс Груп България ЕООД131215308 София, район Младост, ж.к. Младост 1А, ул. Д-р София Аврамова 3, ет.2, ап. 3732Ева-Янка Иванова ЕТ103097151 Варна, ул. "Ангел Георгиев" 27733Иванов ЕООД833156662 Ст. Загора, ул. Цар Симеон Велики 142, вх. А ет. 1734Аспи Ел ООД115168720 Хасково, ул. Беласица 33735ЕГК ЕООД103527603 Варна, ул. Бенковска 23736Реголит ООД834057304 Добрич, ж.к. Добротица, бл. 21, вх. А, ет. 1737Борола ЕООД121121771 София, ул. "Цар Симеон", № 52738ЖАР ООД103826071 Варна, ул. "Цар Симеон" 27739Милктрейд БГ ООД121413149 София, бл. 58, вх. А740Аякс АП-Рангелов-Джабарски 832037299 Сливница, ул. "Парижка комуна" 4741Димитър Христов-Нети ЕТ101036801 Гоце Делчев, ул. "Илинден", бл. 8, вх. Д742Нидекс ООД101152752 Гоце Делчев, ул. "Васил Левски" 2743Златен Меркурий ЕООД130358310 София, ж.к. Борово, бл. 221, вх. Д, ет. 4744Каприкорн Трейд ЕООД121768470 София, София, район Витоша, кв. Драголевци, ул. 6-та, № 1745Рея-фиш ООД831590126 София, ж.к. Младост 1А, бл. 514, ап. 103746Шведски кибрит Плам-България АД832047877 Костенец747Деница Ера ЕООД200774955обл. Пазарджик, с. Динката, ул Четвърта 29748Кооперативен съюз Варна 000093734 Варна, ул. Софроний Врачански 18749Ротола София ЕООД130952195 София, бул. "Мария Луиза" 16750Ауто Арт ЕООД130925853 София, бул. "Патриарх Евтимий" 2А751СПР ЕООД130419457 София, ул. Кричим 65752Л.Б. Химикали ООД126048882 София, район Панчарево, с. Казичане, Индустриална зона Север753Елхим-Искра АД112013939 Пазарджик, ул. "Искра" 9754Бултерм ООД правопрлиемник на Бултерм-Богданов, Посталов СД040037394 София, ул. "Прфесор Кирил Попов" 51755Еко Клима 11 ЕООД102205791 Бургас, ул.Константин Величков 29, вх.Д, ет.3756ТПК "Димитър Благоев" 000621498 София, ул. "Княз Борис І" 85, ет. 1757Еколукс Лайт ООД123649536 Стара Загора, ул. "Цар Калоян" 36, вх. А, ет. 5758Елтрейдком ЕООД123662601 Стара Загора, ул. "Три чучура", бл. 27, вх. В, ет. 6759Гломън ООД102727750 Бургас, ул. "Мария Луиза" 5760Биоплод ЕООД107525005 Севлиево, ул. "Стоян Бъчваров" 8761Карина-Русе ООД117601871 Русе, ул. Студен кладенец, № 4762Котра Линк ООД831818708 София, ул. "Алабин" 50А763Лилия-С АД122002389 София, ул. Цар Самуил, 119764Класико ЕООД113041585 Перник, ул. Найчо Цанов, 21, 12765Карина-5 ООД117603484 Русе, ул. "Студен кладенец" 4766Карина-3 ООД117603064 Русе, ул. "Студен кладенец" 4767Куин Дис ЕООД030184912 Бургас, к-с "Лазур", бл. 7, вх. 4768ААА Пластик ЕООД102862285 Бургас, к-с "Славейков", бл. 22, вх. Е, ет.6769Наркооп РПК000435935 Садово770Интериор ЕООД126093379 Димитровград, ул. "Ал. Стамболийски" 10771Екоботълс ЕООД811149754 Благоевград, ж.к. Еленово772Кричимфрукт ООД115563436 Кричим, Промишлена зона, офис в адм. сграда на фабрика за плодови концентрати773Цветелина ООД105022902 Белоградчик, ул. "П.Р. Славейков" 1774Лили Трейд Къмпани ЕООД131155487 Сливен, ул. "Илинденско въстание" 5775Филпласт ООД825262655 Пловдив, ул. "Дякон Иларион" 9776Торнадо Трип ООД115112650 Пловдив, ул. Даме Груев 36777Черком-ММ ЕООД102873812 Бургас, ул. "Цар Самуил" 111778Винарска изба - Логодаж ООД811191276 Благоевград, ул. Хайдукови 45, вх. А779Пайп Груп ООД131165136 София, район Овча Купел, ул. Загребска 30780ГПВ България ЕООД130558624 София, ул. Пробуда 12А781Витопласт ООД131298962 София, р-н Триадица, ул. Хан Аспарух 29, ет. 2, ап. 7782Агромаркет Интернешънъл ООД103504775 Варна, район Аспарухово, ул. Св. Св. Кирил и Методий 73А783Мелничен комплекс-Дупница ООД124547146 Дупница, ул. "Аракчийски мост" 3784Ада Колор ЕООД115549582 Пловдив, ул. "Карловска" 2785Феникс-94 ООД117018349 Русе, ул. Розова долина 1786Веселин Николаев-2001 ЕТ106527462 Враца, ул. "Кръстьо Бързаков" 16, вх. А787Девненски захарен завод ЕАД175461329 Девня, кв. Промишлена зона, Юг788Фестстрой ООД831043694 София, ул. "Средна гора" 82789Шидеров ЕООД123667121 Стара Загора, кв. Индустриален, бл. 15790Евро Инвестмънт АД123670231гр. Стара Загора; Квартал Индустриален; база Загария791Такрида ЕООД040451096 София, ул. Раковски 151, вх. Б792Акватек ЕООД813141980 Варна, ул. Атанас Москов, № 3, Аквацентър793Тонзос 95 АД128003843 Ямбол, ул. "Търговска" 16794Специализирани храни ООД123618035 Ст. Загора, ул. Ген. Гурко 67, вх. А795ММС Инк ЕООД030028945 Варна, бул. Княз Борис І 121796Логос Трейд ЕООД131173978 Ботевград, бул. "България" 8, ет. 5797СТЕМО ООД817080126 Габрово, ул. Брянска 30798Комфорт-04 ЕООД102891358 Бургас, ж.к. Славейков, бл. 33, вх. 5, ет. 3799Тошко Тодоров ЕТ816034268 Враца, ж.к. Дъбника, бл. 36, вх. В, ап. 61800Брентаг България ЕООД130948282 София, район Искър, ж.к. Дружба 2, ул. Обиколна 21801Ява Инжинеринг ООД131339099 София, "Околовръстно шосе" 255802Слони ЕООД101006676 Разлог, кв. Изток, бл. 1, вх. А803Енигма ЕООД126545336 Хасково, бул. Съединение 23804Естрея-2003 ООД103115261 Варна, кв. Чайка, бл. 21, вх. А, ет. 11, ап. 60805Панбекс България ЕООД131331070 София, ул. "Позитано" 165, ет. 5806Илтекс ЕООД103790433 Варна, ул. "Петко Стайнов", склад 11 на терит. на Явор АД807Агрокорн ООД812241629 Бургас, ул. "Фердинандова" 43, ет. 4808Фуражи ООД102129525 Крумово Градище, община Карнобат809Гардениа Орхидеа ЕООД130294402 София, р-н Средец, ул. Раковска 154, партер810Бял Скорпион-13-Георги Георгиев ЕТ020848642 София, ул. "Свилен Русев" 24811Пантелей Тошев ЕООД121813346 София, кв. Горубляне, ул. "Обреща" 4812Евромастер Импорт-Експорт ООД121833797 София, ул. " Бенковски" 34813Зообел ООД114544746 Плевен, ул. "Русе" 43814ДДТ-Ойл ООД115264583 Пловдив, ул. "Братя Миладинови" 2815Сис 45 ЕООД103097490 Варна, ул. "Ген. Колев" 38, вх. Г816СИС 45-Стоян Стоянов ЕТ813005959 Варна, ул. "Ген. Столетов" 5817Декотекс АД829053852 Сливен, бул. Хаджи Димитър 42818Агро гранд-БГ ООД131122423 София, ул. "Крум Попов" 11А819Ковелс ООД121097473 София, ж.к. Люлин 6, бул. Петър Дертлиев, № 90, ТЦ "Всичко за дома" до бл. 625820Мевис Инжинеринг ООД831566958 София, ул. "Княз Борис І" 170, ет. 18213Т Съплайс ООД131292639 София, бул. "Данаил Николаев" 20822Инексет ООД103522702 Варна, ул. Пенчо Славейков, № 3, ап. 10823Естери ООД825042292 Пловдив, ул. "Яне Сандански" 19824Ерлан ООД825309507 Пловдив, ул. "Яне Сандански" 19825Артглас ЕООД115824270 Пловдив, бул. "Христо Ботев" 92 Б, ет. 5826Солинген- Цветко Георгиев и син ЕООД121745518 София, ж.к. Лагера, бл. 26, вх. Б, ет. 2, ап. 25827Органика България ЕООД117612907 Батишница, ул. Дунав 2А, обл. Русе828О Скари ООД114598204 Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 40, вх. Б, ап. 8829АРТПЛАСТ ЕООД128051254 Ямбол, ж.к. Възраждане 24-Б-5830Профилайт ООД115838341 Пловдив, бул. Стефан Стамболов 58831Бонеро ЕООД040128794 София, ж.к. Младост 1, бл. 24, вх. 2, ап. 5832БУРЯ АД817050407 Габрово, бул. "Трети март" 7833К + М ООД109012745 Кюстендил, ул. Петър Берон 26834Булбарн ООД124632493 Тервел, ул. "Ген. Столетов" 48353 Мед ЕООД121726311 София, ул. "Балчик", бл. 8, вх. А, ет. 3836Циркон ЕООД829095157 Сливен, ж.к. Дружба, бл. 14, вх. Б837Виком ЕООД126532520 Хасково, бул. Раковски 21, ет. 5838Финтекс ООД836156525 Хасково, ул. Дунав 55-56, вх. А, ап. 3839АТА-Сервиз ООД831214565 София, ул. "Васил Воденичарски" 26840Никеа-Митко Митев ЕТ040094687 Ст. Загора, кв. Самара 1, ул. "3-ти март" 12841Югоплод АД126653123 Хасково, Източна индустриална зона842Мах-2003 ЕООД131030163 София, община Връбница, Индустриална зона Орион, ул.3020, №34, ет.6 843Д-систем ООД128548879 Ямбол, ул. "Граф Игнатиев" 56-А-11844Елмаз-Текс ПК836151040 Хасково, ул. Славянска 2845МПИ-93 ЕООД121249618 Нови Искър, с. Войняговци846Ауто груп-5 ООД831458733 София, бул. "Ботевградско шосе" 139847Интрама инвест ООД124517174 Добрич, ул. Сан Стефано 2,848Дафи Индустриал ЕООД131117216 Ботевград, ул. Сан Стефано 12849Мауер Локинг Системс ООД103050098 Варна, ул. П. Стайнов" 10850Мария Инвест ЕООД126143405 Харманли, бул. България 17-21851Лъчони ООД130984467 София, бул. Ал. Малинов, пицария бистро до бл. 202852Слънчева Тракия ООД126644793 Харманли, ж.к. Тракия 14, вх. А, ет. 8 853Николина Алендарова ЕТ833031395 Стара загора, кв. Индустриален, фабрика "Дибси"854МЕГА ЕООД126139830 Хасково, ул. Захари Стоянов 77855М-Инженеринг -Емилия Иванова-Калин Марков ЕТ106584367 Враца, ул. "Братя Миладинови" 8, вх. А, ап. 7856Оризарна Пазарджик ООД130751609 Пазарджик, ул. Мильо Войвода 3 /Оризана/857Еко Мед и ко ООД115828984 Пловдив, ул. Весела 8858Екарисаж-Загоре АД123117608 Стара Загора, кв. Индустриален859Биоком Трендафилов ЕООД119523058 ул. Карандила 35860Гама-Техникс ЕООД126647832 Хасково, ул. Стара Планина, № 16, ет. 2, ап 11861Прити 95 ООД814222467 Лясковец, ул. "3-ти март" 12862Велекс инк ООД040366742 София, р-н Искър, ул. Искърско шосе 15863Михаил Христов ЕТ820151149 Варна, м-ст Св. Никола, ж.к. Бриз 98, вх. Г-Д, ап. 12864Вивекта БГ ЕООД131404878 София, ул. "Каменоделска" 5865Рега България ООД115840933 Пловдив,ул.Дрогата 13866Рожен-Милк ООД120548254 с. Гълабово, обл. Смолян867Галус Трейд ООД130365949 Костинброд, ул. Детелина, бл. 1-2, вх. А868Джили-Сой-Джихангир Ибрям ЕТ118039182 Дулово, ул. "Васил Левски" 2, ет. 4869С.В. Трейдинг ООД102877440 Бургас, к-с "Славейков", бл. 35, вх. 7870Билд-Ивелина Христова ЕТ117549944 Русе, ул. Ст. Стамболов 56А871Даримекс Трейдинг ООД103281315 Варна, ул. "Марин Дринов" 3872Стром 21 ООД121858957 София, бул. "Черни връх" 31873Агива ООД103638799 Варна, ул. Черноризец Храбър 5874БИЛИ ООД126627623 с. Козлец, Хасковска обл.875Химета ПК000300656 Берковица, Промишлена зона 876Кралево- Делчо Петров ЕТ126085083 Хасково, ул. Цар Самуил, № 9, ап 2877А Е А ООД121823237 София, ул. Боянски възход 58878Ивесто Къмпани ООД112131250 София, ул. "Симеоновско шосе" 110, бл. 4, ет. 4, 879Веница ООД831423230 София, ж.к. Люлин, бл. 983, вх. Д, ет. 7880Море-Аман Саркисян ЕТ103176798 Варна, кв. Чайка, бл. 21, вх. А881Кони-Констанца Кодова ЕТ831141010 София, район Средец, ул. Кракра, № 27882Никола 91 ЕООД200902821гр. Стара Загора, ул. Клокотница 13, ет. 1, ап. 1883Щром ЕООД825373709 Пловдив, бул. "6-ти септември", № 258884Ротенбергер България ООД831376115 София, бул. Ситняково 79885Сер-Ма България ООД114540954 Плевен, ул. Антим Първи 17886Сенса Козметик ООД114632253 Плевен, ул. Антим Първи 17887Еврокозметика ООД131377616 София, кв. Илиянци, бул. Рожен 43888Комерс Явор Мирчев ЕТ121435633София, кв.Овча Купел, ул.680 №5889Валелектрик ООД130063858 Варна, ул. Братя Миладинови 120, ет. 5890Линекс ЕООД104599826 Свищов, ул. "Трети март" 103891Кантара-Бедрие Кюлдзю ЕТ115768697 с. Тополово, ул. Петко Д. Петков 7, общ. Асеновград892БАРАК ЕООД120559471 Смолян, бул. България №2, ет.3, оф. 4 893Мар 2000 ООД130179161 София, бул. Рожен 31, СБ Илиянци, склад 3270894Голдън нутс ООД106620952Враца, ул. Стоян Заимов 1, вх. А, ет. 3895Томеко ООД130108196 София, ул. Хайдушка гора 28-32896Химтрейд-комет ООД121193646 София, район Изгрев, жк. Изток, ул. Тодор Стоянов, № 4, ет. 1, ап. 2897Топекс ООД020168226 София, ул. Добрич" 2898Натурал биотех ООД115815816 Пловдив, ул. Люсиен Шевалас 35А899Дит - Комерс ООД115181931 Карлово, ул. Ген. Кацаров 50900Меик - 98 ЕООД121593957 София, ж.к. Бъкстон, ул. Казбек 12901Велукс България ЕООД121745393 София, ж.к. Павлово, ул. Пелистер 6902Сидекс ООД126522017 Хасково, ул. Подем 2903Българско сирене ООД836229208 Харманли, ул. Гоце Делчев 1904Изипак Индъстри АД832064296 София, бул. "Фритьоф Нансен" 9905Диматекс ООД130569243 София, ул. "Шаварски път" 3906Темпус-2000 ООД130065898 Варна, бул. Чаталджа 87, ет. 1907Юта АД827238425 Русе, бул. "Трети март" 40908Паралакс 999 ЕООД115871319 Пловдив, ул. Дрян 1, ет.2, ап. 12909Таурус Интернешинъл Трейдинг-Импорт-Експорт ЕООД831611887 София, ул. "Княз Борис І" 148910Ерго Офис ЕООД121247325 София, р-н Лозенец, ул. Цветна градина 72911Термо Макс-България ООД121887026 София, ж.к. Люлин, бл. 509, вх. Д, ап. 79912Белпред АД106009014 Бяла Слатина, ул. "Индустриална" 2913ТК Текс АД106579808 Бяла Слатина, ул. "Индустриална" 2914Ири Трейд АД131153438 София, ул. "Андрей Ляпчев" 1, ет. 5915Анжела Лазова-Висота ЕТ020008912 Благоевград, ул. Тодор Александров 28916Новара-Плус България ЕАД131094397 София, бул. Обелско шосе 11917НИКСЕН ООД107545591 Габрово, ул. Антим Първи 3, ап. 21918Хидромакс - Теохари Генов ЕТ103009436 Варна, ул. Васил Коларов, № 33919Ламо България ООД130603126 София, ж.к. Младост 1, бл. 52, вх. Б920Бултрейд - ЛТД ООД010149124 София, ул. Стара планина 5921Недиком ЕООД115847760 Пловдив, ул. "Ст. Стамболов" 73, ет. 7922Недком-Мирпа ООД115876395 Пловдив, район Южен, ул. Стефан Стамболов 73, ет. 7, ап. 112923Краси-2000 ООД126532359 Хасково, ул. "Братя Миладинови" 22924Любекс ЕООД115737358 Асеновград, ул. Иван Вазов 10925И.П.К.А. 2000 ООД130229874 София, ул. Ломско шосе 167926Тексико ЕООД115800110 Карлово, ул. Юмрук Чал 18, вх. Б, ет. 5927ВИТ-94 ООД831660610 София, бул. "Дондуков" 84928Аурека ООД131181852 София, ж.к. Дианабад, ул. "Св. Пимен Зографски", бл. 42А, вх. Б929Балкан консулт комерс ЕООД121145377 София, ул. Могилата 10930Сименс ЕООД121746004 София, ул. Кукуш 2931ДИМС-92 ЕООД131301789 София, ж.к. Младост 1, бл. 127, вх. 1932Топлик ООД130358132 Ботевград, ул. Букорска 32933Джоан Б ООД831475729 София, бул. Дондуков 84934Дориана ООД128557497 Ямбол, ул. "С. Раковски", бл. 34, вх. Б, ап. 35935ПИК-2000 ООД102631620 Бургас, ж.к. Лазур, бл. 4, вх. 3936БИ ТУ БИ ЕООД130943075 София, район Оборище, бул. Янко Сакъзов, № 60, ет. 1, ап. 7937Бялтекс-Груп ООД126634308 с. Бял Кладенец, Хасковска обл.938Пластик София ООД130349076 София, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 72, вх. Б, ап. 48939Селибиум-Мария Лефтерова ЕТ813075320 Варна, ж.к. Владиславово, бл. 402, вх. 18, ап. 342940Граммер АД122004792 с. Трудовец, ул. Цар Освободител 2, общ. Ботевград941Гала ООД119546968 Сливен, ул. Ген. Скобелев, № 1942Селектид Интертрейд 93 ООД813098187 Варна, ул. Парижка комуна 35, ет. 10943Ведомствена книжарница ЕООД102007158 Бургас, ул. "Янко Комитов" 5944ПРОТО ЕООД126634984 Хасково, ул. Гюмюрджина 3, вх. А, ет. 3945Камаджиев-Милк ЕООД127580824 Нови пазар, ул. Марица 51, ап. 2946Кантек-Боров и сие СД020774462 София, ул. Велико Търново 20947Кантек-Милчо Боров ЕТ030222875 София, ул. Велико Търново 20948Айсберг 1992 ООД131404981 София, бул. Тотлебен 34949САДЕКО ЕООД131367337 София, бул. Христо Ботев 56950Костова и Стойчев ООД131078507 София, ул. Констатин Иречек 14, ет. 4951Теда - ММ ООД131041117 Ботевград, ул. "Патриарх Евтимий" 28952Росица Илиева-Екобебе ЕТ121056398 София, ул. Козлодуй 20, бл. 5, ет. 3953РВС-Пан-Рафаил Пантилеев ЕТ833100667 Ст. Загора, ул. Св. Богородица 98954Биомел - Фуражен завод ООД827238610 Русе, ул. Панайот Хитов 10955Костадин Гебрелиев-Геби ЕТ101519892 Гоце Делчев, ул. Пирот 12956Милккомм ЕООД111544260 Лом, ул. Аспарух 3957Нюойл АД131108313 София, ул. Елов дол 33958МТМ ООД117041974 Русе, ул. Св. Димитър Бесарбовски 12959Адис-Елит ООД103808618 с. Близнаци, Варненска обл.960Автокомплект ООД119032155 Сливен кв.Република, бл.38,вх.А,ап.8961ВАС ООД107023045 Габрово, кв. Етър, бул. Ген. Дерожински 92а962САМ БС ЕООД130778126 София, ул. Свети Крал 13В,963Адванс Фарма ООД121897956 София, бул. "Черни връх" 47, ет. 4964Скът-Мизия АД000175708 Мизия, ул. "Дафинка Чергарска" 1965ХИДРА ООД825280895 с. Тополово, ул. Цар Калоян 6966ЕЛА ТПК817087067 Севлиево, ул. Ловнидолско шосе, к-с Цачевско967Геоком ЕООД103824871 Варна, ж.к. Възраждане, бл. 10, вх. 3, ап. 67968Феникс Груп ООД106574622 Враца, ул. Илинден 5969Сен Гобер Констракшън Продъктс България ЕООД131234803Костинброд, Полето 6970Румпи ЕООД121154675 София, ул. Дунав 58, вх. А971Мини-Макс-Димитър Хекимов ЕТ121247478Е Банкя, кв. Банкя, ул. Поморие 4972Нивел ООД112540838 Пазарджик, ул. Хан Аспарух 3973Компютър 2000-България ЕООД831816173 София, бул. Шипченски проход 63, Производствена база Електроника, ет.4974Земеделски институт-Стара Загора 123650307 Стара Загора975Трудово ЕООД814204800 Дебелец 5030, п.к. 15976Георги Костуров- Тошак ЕТ827144310 с. Пиргово, общ. Иваново977Атанас Балтов ЕТ825255326 Пловдив, ул. Оборище 2А978Алди БМ ООД131348575 София, ул. Обелско шосе 9979Денекс ООД102859816 Хасково, ул. Цар Самуил, № 9, ап 2980Джи-Суит ЕООД101658707 с. Сатовча,981Волтурно-Тотка Каравелова ЕТ030002847 София, ул. В.Воденичарски 5982Алекс-Александър Христов Спасов ЕТ831314284 София, кв. Левски, ул. Григорий Цамблак 20Б983Амрита ООД121317396 София, ж.к. Дружба, бл. 54, вх. А, ап. 2984ЕЛВА-ВАСИЛ АТАНАСОВ ЕТ119023793 Сливен, ул. Жельо Войвода 63985СТС Принт АД107536293 Габрово, ул. Станционна 14986Интек-България ЕООД040271543 София, бул. "Драган Цанков" 36, офис 211987Солимекс-Тодор Йорданов ЕТ102063139 Бургас, ул. Хан Крум 42988Бонев ООД119592702 Сливен, ул. Кап. Мамарчев 9989Енергон АД Клон 130480660 София, ул. С. Раковски 100, ет. 3990Текон-Инвест АД104023951 Велико Търново, Велики Преслав 4991Хаберкорн Улмер ЕООД831914496 София, район Връбница, ул. Адам Мицкевич, № 4А992Юнит Тотал Реал ЕООД825388419 Пловдив, ул. Санкт Петербург 75993Подправки Ком ЕООД817081445 Габрово, пл. Белорусия 2994Евротекс 21 ООД814103210Лясковец, ул. Оборище 5995Любен Велков - Вася ЕТ823080967 Перник, кв. Тева, бл. 22, вх. А, ет. 5996Кемака ЕООД104587674 В. Търново, ул. Н. Габровски 74997Имесса ЕООД121786792 София, район Красно село, ул. Ами Буе, 68-72, ет. 4, офис 18998Керпи ЕООД104632863 Павликени, ул. "19-ти февруари" 53999Стео-2 ООД812179421 Бургас, ж.к. Славейков, бл. 56, вх. 4, ет. 61000Галант ООД103152822 Варна, ул. Траката № 6, бл. 16, вх А1001Корект-2000 ЕООД115546586 Пловдив, ул. Трудовак 61002Верка Атанасова-Ивел ЕТ811159990 Благоевград, ул. Раковски 91003Ремис-Румен Райнов ЕТ128053821 Ямбол, к-с Зорница, бл. 2, вх. Д, ап. 321004Унипак АД104051139 Павликени 5200, ул. Тошо Кътев 131005Суми Агро България ЕООД130109978 София, район Лозенец, ул.Златен Рог,20-22,ет.3, офис21006Найден Киров АД117001454 Русе, бул. Липник 381007Келто ЕООД124591025 Добрич, ул. "Калиакра" 771008Лензас ООД119631443 Сливен, кв. Речица, ул. Драва 19А1009Логос-Ботевград ЕООД131173955 Ботевград, бул. България 10, вх. Б, ет. 21010Хилман ЕООД102927391София, район Възраждане, ул. Цар Самуил 621011Иглика-Тихомир Ангелов ЕТ828066732 Силистра, ул. Бойка Войвода 18, ет. 31012Турист Инвестмънт ЕООД103814076 Варна, ул. Генуа 31013Амико ООД831750851 София, ул. Бигла 41-45, вх. А, ет. 4, ап.121014Рената България ЕООД131378508 София, ж.к. Младост 1, бл. 73, вх. 7, ет. 21015Бул Вита ЕООД103821149 Варна, ул. Оборище 38, ет. 5, ап. 921016Сагунто ООД131410571 София, ж.к. Лагера, бл. 38, вх. Б1017Мангуста ЕООД103096448 Варна,ул.Братя Георгиевич 15, вх.Ж, ет.3, ап.681018Ръст ООД130261644 София, ж.к. Банишора, бл. 23, вх. А, ет. 2, ап. 31019Неси-5 ООД825119372 Пловдив, ул. Яне Сандански 61020Даниели ЕТ102078415 Бургас, к-с Славейков, бл. 23, вх. 7, ет. 61021Титан тоолс ЕООД103868444 Несебър, ул. Струма 231022Земя на рози ООД103598970 Варна, ул. Козлодуй 71023Акванова ЕООД131409081 София, р-н Красно село, ул. Пирински проход 47, вх.Г, ет.1, ап.3 1024Доруел ООД115848990 Пловдив, ул. Вишнева 41025Теком АД831924533 София, ул. Владимир Вазов 4021026Принт Медиа ООД130790380 София, бул. Ал. Стамболийски, бл. 15, вх. 2, ет. 1, ап. 21027Апе 2001 ООД106525212 с. Галиче, общ. Бяла Слатина1028Ричи-Румяна Атанасова ЕТ102073731 Бургас, жк Братя Миладинови, ул. Шар Планина 231029Астра-Финанс ЕООД117531113 Русе, бул. Тутракан 1001030Йод АД103270500 Варна, ул. Парижка комуна 61031Рабор-Борис Илиев ЕТ813097879 Варна, к.к. Св. Константин - дом на геолога, вила 71032Анжел 2003-Ангел Лазаров ЕООД131130740 София, ж.к. Сухата река 681033Торнадо Комерс ООД102739514 Бургас,ж.к.Славейков,бл.1Б, вх.10,ет.41034Мат - Стар ООД130436951 София, кв. Павлово, ул. Голям Братан 191035Ланком България ООД131332180 София, жк Бизнес Център Сердика, Гюешево 83, бл. 2, ет. 1, ап. 1081036Евтерпа-Таня Куюмджиева ЕТ833104085 Чирпан, ул. Яворов 151037Пип трейд ООД131233797 София, ул. Златовръх 21, ап. 21038Екос 96 ООД121126213 София, кв. Симеоново, ул. 50-та, 191039Ар - Текс ООД126611996 Хасково, ул. Враца, 11040Птицеком ЕООД103188665 Варна, м. Манастирски рид, 29 /Ботаническа градина/1041Нейчо Гръчки ЕТ101126241 Благоевград, ул. Попов 201042Растителни масла-Костуров и ко ООД102819362 Бургас, ж.к. Лазур, бл. 77, вх. 4, ет. 41043Кастел Експорт ООД825362890 Карлово, ул. Ген. Скобелев, 4А1044Мара Димитрова-Пластик ЕТ128021193 Ямбол, ж.к. Златен рог, бл. 41, вх. В, ап. 461045Актив Сървиз ЕООД115749896 Пловдив, ул. Леонардо да Винчи 47, вх. А, ет. 21046Баущоф и Метал Марсил ООД130324055 София, р-н Сердика, бул. Илиянци 1191047Кабелсат ГБ ЕООД131296317 София, р-н Триадица, ул. Димитър Манов 231048ОРБИТА ООД106578040 Враца, ул. Иваница Данчов 71049Булмаш-Инжинеринг ООД126055357 Хасково, ул. Родопи 241050Аутопарс 2000 ООД115545121 Асеновград, ул. Козановско шосе 11051Гамакабел АД830198492 Смолян, ул. Хан Аспарух 11052Винтайм ООД107053234 Трявна, ул. Светушка 101053Мероне-Н ЕООД118558316 Силистра, ул.Опълченска 21А1054ЗЕТ 1 ООД125009435 Варна, ж.к. Изгрев, парцел 29641055Топ Груп Плюс ООД131457852 София, ул. Бистришко шосе 171056МАО-Младен Орцев ЕТ811007541 с. Краище, обл. Благоевградска1057Асти Козметикс ООД131376457 София, ж.к. Зона Б 5, бл. 11, вх. Б, ет.8, ап. 1201058ГИПС АД815121745 с. Кошава, обл. Видин1059Файбъртекс 2001 ООД121757189 София, ул. Княз Борис I, 711060Ес Ем Си Индастриал Аутомейшън България ЕООД131176677 София, ул. "Леринска чука" 41061ВС Телешоп Интернационал ООД831656590 София 1113, ул. "Тинтява" 91062Алфа & Зет ООД126078092 Хасково, ул. Арда, № 141063Нектар АД107567367 Севлиево, ул. Никола Петков 651064Имидж Плюс ЕООД131372035 София, бул. "Княгиня Мария Луиза" 35, вх. А ет. 31065Специализирани бизнес системи АД121814067 София, ул. Бесарабия 241066Върхът ООД833163774 ул. Д-р Тодор Стоянович, 2, вх.Б, ап.411067Семо ООД121837062 София, бул. Ботевградско шосе, 247, ет. 5, офис 25061068Кодак График Комюникейшънс АД831218923 София, бул. Цариградско шосе, № 117 А1069ИВК-Продакшън ЕООД121836665 с. Мусачево, общ. Елин Пелин1070Инфлама ООД117620213 Варна ,ул.Селиолу, № 13, ет 5, ап 131071Дани-2001 ООД115135574 Пловдив, ул. "Порутчик Вельо Стефанов", бл. 5, бл. 1122, вх. А, ет 2, ап 41072Алмер ООД131142597 София, ж.к. Младост 3, бл. 332, вх. 4, ет. 81073Пана Груп ЕООД115673167 с. Брестник, ул. Петър Берон 201074Консуматив ЕООД102810025 Несебър, ул. Любен Каравелов 561075Стоджа-МС-Стоян Джаджев ЕТ040463757 Гоце Делчев, ж.к.Дунав, бл.3, ап.61076Некрато ЕООД131065723 София ж.к.Дианабад 20А,вх.В,ет.8, ап.551077Байт-1 ЕООД126658273 Хасково, ул. Сан Стефано 26, вх. А, ет. 11078Цитрон ООД127506820 Шумен, ул. Н. Попович 171079Евро Лидер-2005 ЕООД131408199 Ихтиман, ул. Св. Княз Борис 1, 5, вх.В, ап.321080Георги Кръстев ЕТ102128099 Поморие, ул. Македония 111081Мария Гаврилова ЕТ 825092473 Пловдив, ул. "Ген. Данаил Николаев" 113, ет. 61082РААЯ ООД131000953 София, р-н Изгев, ул. Антон П. Чехов 29, ет. 5, ап. 41083Тайм Трейд ЕООД831747702 София, бул.Христо Ботев 771084Април И.А. ЕООД131003539 София, бул.Христо Ботев 771085Афродита-Тянка Кръстева ЕТ040233507 Харманли, ул. Димитър Благоев 50, ап 51086Йордан Величков-Влади ЕТ831683534 София, ж.к.Младост 1А, бл.503, вх.2, ет.6, ап.431087Ванеса ООД126663516 Свиленград, ул. Стефан Караджа 11088ННН-Пеней-Нейчеви СД030157146 Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики, бл. 168, вх. А, ет. 5, ап. 791089Дани И К. ООД121258318 София, район Слатина, ул Алфред Нобел 5, бл.125, вх.А, ет.1, ап.21090Прайм ойл 2000 ЕООД130495106София, район Кремиковци, Ботевградско шосе 4591091Миг - 91 - Ивайло Гърбов ЕТ130961408 с. Горно Камарци, общ. Горна Малина1092Коста Атанасов - ЛМТ ЕТ103034400 с. Игнатово, ул. Мир, № 111093Ново Нордиск Фарма ЕАД131408271 София, район Лозенец, ул.Златен рог 20-221094Айлис ЕООД103765953 Провадия, ул. Георги Димитров, № 69, вх А, ап. 61095Кокоимпекс ООД120045502 Смолян, ж.к.Табаково1096Мото Ойл ЕООД130566158 София, район Слатина, кв. Редута, ул. Георги Пеячевич 65, ет. 31097Дансис - Силвия Гетова ЕТ811166020 Сандански ул. Осми март 101098ВДГ АД831608179 София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., Институт по микроелектроника1099Танушев ООД131165830 София, ул. Константин Иречек 221100Девина ЕООД103003497 Девня,1101Дени - Левент Каров ЕТ115115244 Асеновград, ул. Дружба 551102Стени - Олива ЕООД040163076 с. Болярино, Пловдивска област1103Поларис Продукт ООД103113050 Варна, бул. Сливница" 571104Нанюк Интернешънъл ООД123112753 Ст. Загора, ул. Княз Ал. Батенберг 32, ет. 21105Поларис Лайтинг ООД103618622 Варна, ул. Битоля 361106Капри сервиз ЕООД115755340 Пловдив, бул. "6-ти септември" 1261107Тангра-АВ ООД121114339 София, Зона Б 5, бл. 7, вх. В, ет 111108Авиатранс ООД121735470 София, Овча купел. Бл. 33, вх. Г, ет. 71109Алаеддин-Инвестмент ЕООД123105837 Ст. Загора, ул. Ген. Гурко 72, ет. 31110Дюлгеринг ООД123674482 Казанлък, ул. Хан Аспарух 22 1111Купро-94 ООД814211862 Оряховица, ул. Мано Тодоров 281112Великов и ко ООД117612743 Сливо поле, ул. Хан Крум 71113Еф Ми Су ООД130855611 София, ул. "Св. Теодосий Търновски", бл. 14, вх. А, ет. 11114Рио ООД119043909 Сливен, кв. Българка, бл. 431115Алимет ООД117615344 Бяла, ул. Ст. Стамболов" 861116Мако ООД813152368 Варна, бул. Владислав, бл. 16, ет. 3, ап.121117Бендида 99 ООД121865250 София, ВЗ Симеоново Драгалевци III, ул. 13-та, 71118Селект ООД831666353 София, ул. Васил Воденичарски 121119Авис-дизайн ООД112057889 Пазарджик, ул. Райко Даскалов 411120Стайк-И-Иван Иванов ЕТ030145546 Сливен кв. Българка 19, вх. А1121Промнат-6-Наташа Христова ЕТ030185722 Русе, кв. Здравец, бл. Олимп, ет. 11122Мелком ООД101540395Благоевград, ул. Иларион Макариополски 1, ет.11123Първан Каменов ЕТ821166339 Монатана, ул. 22-ри септември 29, ап. 101124Дени Файер ООД115868377 Пловдив, ул. Велбъжд 611125Геясем ЕООД104682211 Лясковец, ул. Калина, № 81126Топкер ООД103909688 Варна, р-н Младост, ЗПЗ База, ул. Перла 77, База нова, склад 5 и 111127КНК Автопазар ООД128002645 Ямбол, ул. Радетски 201128Камея ООД128593689 Ямбол, к-с Бенковски, бл.10, вх. А, ап. 791129Орион-Матеев ЕООД115624846 Карлово, ул. Крайречна 41130Европейскиориентирано транспортно консултиране ЕООД130917205 София, ж.к. Христо Смирненски 27А, вх. Б1131Белс ЕООД123586121 Ст. Загора, ул. Армейска 16, ет. 21132Крейзи кис- Пенка Стоева ЕТ838181452 Ямбол, к-с Диана, бл. 12, вх. Г, 711133Крайбург България ЕООД130627159 София, кв. Илиянци, ул. Четвърта 11А1134КЕМЕС ООД040844701 София, ул. Денкоглу 24, ет. 41135БМС 2005 ООД131470860 София, кв. Лозенец, ул. Арх. Йордан Миланов 461136Ново стъкло ЕАД127585320 Нови Пазар, ул. Цар Освободител 361137Бетюл ООД825002604 Асеновград, ул. Димоглу 41138Чо Сон-Вадим Раков ЕТ102217797 Бургас, ж.к. Славейков, бл. 66, ет. 41139Исодекор ООД131527877 София, ул. С. Раковски 1001140Шнайдер Електрик България ЕООД121587769 София, Бизнес парк София, ж.к. Младост 4, сграда 101141Диги 84 ООД115881104 Пловдив, ул. Янко Сакъзов 32, ет. 11142МИГ-2 ООД115568198 Раковски, ул. Родопи 131143Биотоника ЕООД130971263 София, ж.к. Разсадника Коньовица, бл. 29, вх. В, ет. 21144Бонго и Лонго ООД103878666 Варна, ул. Антон Неделчев 261145Ири Мар- Йордан Василев ЕТ838134353 Ямбол, ул. Алеко Константинов 1А1146Еко Продукт ЕООД114606023 Плевен, ул. Радетски 35, ет. 21147Фантастико-Мебел ООД117079252 Русе, ул.Тракция 61148Магнум Д ЕООД831674421 София, ул. Суходолска" 541149Виктория Нутс ЕООД130473800 София, ж.к. Дружба, бл. 59, вх. 71150Рутин ЕООД835040336 Търговище, Индустриална зона, сграда на Алгара ЕООД, ет. 6, п.к. 201151Агрот-Кръстю Тошкин ЕТ112071942 Пазарджик, ул. "Цар Освободител" 21152Еврокомерс М.М ЕООД121805723 София, ул. Суходолска 541153Сияние 96 ООД117036112 Русе, ул. Николаевска 381154Ирида-Величко Тодоров ЕТ115132653 Пловдив, ул. Неофит Рилски 171155Телетек Електроникс АД130529900 София, ж.к. Слатина, бл. 33, ет. 191156Булагротрейд частна компания ООД827116791 Русе, ул. Елин Пелин 15 А1157Триумф Трейдинг ООД115534477 Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 110, вх. Е 1158Квалитерм ООД831928453 София, ул. Горица 101159Венера -Стил ООД126151277 Хасково, ул. Липа 321160Скалар ЕООД115661859 Пловдив, бул. Цариградско шосе 44, ет. 21161РЕМКО БГ ООД121188298 София, бул. Цар Борис III 2901162СВ-Феникс ЕООД106617123 Криводол, ул. Цанко Церковски 41163Цитрус Груп ЕООД102851050 Несебър, ул. С. Раковски 291164Промишлено и хибридно животновъдство Брадърс Комерс АД127015718 Шумен, кв. Индустриален1165Тошитомо ООД121063154 София, бул. Христо Ботев 671166К.С.К. ЕООД126501343 Хасково, бул. Освобождение 21167Зена-Перфект ООД813146550 Варна, ул. Битоля 1, ет. 11168Термотекстил ООД101146112 Петрич, ул. Свобода 31169ЖАР ООД119576089 Нова Загора, ул. Ангел Кънчев 1А1170Агро Био Семена ООД131080173 София, бул. Тодор Каблешков 24, ет. 51171Палома-Иван Чуркин ЕТ821132194 Лом, ул. Георги Димитров 631172Романтик Гифтс ЕООД131377121 София, ул. Илия Бешков 121173Харри Катикас АД-Клон АД130403848 София, ул. Момина чешма 181174ФЗ Славяново-2005 ООД114635078 Славяново, Промишлена зона, Фуражен завод1175Интернешънъл Транс Ко ООД131438364 София, бул. Янко Сакъзов 20, вх. Б, ет. 51176Форма Вита България АД115870481 Пловдив, бул. 6-ти септември, 222А1177Зорница Комерс ООД104618785 с. Кесарево, общ. Стражица1178Пламен Иринков - Мангуста Флейм ЕТ103030722 Варна,ул. "Братя Георгиевич" 15, вх.Ж, ет.3, ап.681179Роял Фрут-СХ ЕООД101681150 Благоевград, ж.к. Ален мак, бл. 12Б, ет. 61180МСПОРТ ООД101667485 Благоевград, ул. Скаптопара 61181ВЕВА ГРУП ЕООД120548133 Доспат, ул. Тракия 101182Анмар ООД108573686 с. Падина, общ. Ардино1183Аморим Корк България ЕООД121629225 Пловдив, бул. Брезовско шосе 1421184Еванс ЕООД101691130 Петрич, ул. Одрин, № 55, вх А1185Агрокем Инвестмънт ООД106015519 Враца, ул. Демокрация, № 30, вх Б, ап. 141186Жити АД827183411 Русе, бул. Трети март, № 301187Ерол Реджеб ЕТ126134452 Хасково, ул. Враца 11188Корона М ЕООД123564250 Стара Загора, ул.Марио Жеков, №19, вх А1189Калин Младенов-Орел ЕТ114099278 Плевен, ул. Екзарх Йосиф 1, вх. А, ап. 61190Фрештекс Текстил Финишинг България ЕООД130328032 Попово, Южна индустриална зона1191Самс 97 ООД115181721 Пловдив, бул. Дунав 79, ет. 51192АРА СБХ Художник ООД821152193 с. Спанчевци1193Стефани Стил ЕООД117623519 Русе, бул. Тутракан 51194Екотермал ООД102154044 Бургас, община Бургас, "Сливница" №471195Полина Фурна ООД121417628 София, кв. Хладилника, Черни връх 47, ет. 51196Рихтер Фарма ЕООД121414710 София, ул. Адам Мицкевич 11197Памко - П.А. ЕООД175135326 София, район Сердика, ул. Нешо Борчев, № 26, ет. 21198Делтаком Електроник ООД121537047 София, бул. Драган Цанков 231199Джон-Георги Секалов ЕТ112080158 Белово, ул. Раковица 261200Севи Кънчев и с-ие СД826005699 Разград, ул. Грънчарска, № 5, вх. Б, ап. 511201Хегра Д ООД128500464 Ямбол, Индустриална зона, ул. Ямболен 121202Салекс ООД812073277 Бургас, Южна промишлена зона1203АЛПО ООД119539607 Сливен, ул. Св. Иван Рилски 181204Сарантис България ЕООД831542220 София, р-н Подуене, бул. Ботевградско шосе 2471205Вероника-Кинче Пранарова ЕТ811202993 Сандански, ул. Свобода 341206Алфа Фарм ЕООД119505315 Сливен, ул. Милин Камък 181207Алфа меат груп ООД119617867 Сливен, ул. Милин Камък 181208Алада-Мохамед Банашък ЕТ108037343 с. Бял Извор1209СВИК ООД112538029 Пещера, ул. Михаил Такев, № 351210Викрис-Нуран Карагьозян ЕТ825338327 Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 411211Алиана-Васил Захариев ЕТ126087248 Хасково, жк. Орфей, бл. 10, ет 2, ап 161212Фармадент-Био ООД130854744 София, ж.к. Слатина, бл. 33,1213Силвестър МС 97 ООД117064670 Русе, ул. Цар Фердинанд" 6-81214Дружба Стъкларски заводи АД825269233 София, ул. Проф. Иван Георгов 11215Офис Лайн България ЕООД131202556 София, ул. Чаталджа 211216Урлу Синджо ЕТ827136840 Русе, бул. Скобелев 46, вх. 11217СИБИ ООД107002108 Севлиево, ул. Великотърновско шосе 11218Българска Лозарска Компания ЕООД105558736 Видин, ул. Хаджи Димитър 23, вх. В, ет. 31219Колбасо ООД113050805 Батановци, ул. Братя Миладинови 121220СИС-Индустрийс ООД040275584 София, бул. "Джеймс Баучър" 77, ет. 21221Ари Ком ООД130962168 София, ул. Съединение 14, ет. 21222БЕКО 3 ООД115603382 Пловдив, ул. Ген. Тотлебен, 38, ет. 4, ап 121223АРЕАЛ ООД115557077 Асеновград, ул. Мир 31224Данели-2000 ООД115580332 Пловдив, ул. В. Левски 1011225Дикра- Димо Грудев ЕТ103225918 Варна, ул. Добровник, бл. 8, вх. Б1226Еко стандарт ООД127581328 Шумен, кв. Индустриална зона, КК Тропик1227Тиера-М ООД825254078 Карлово, ул. Водопад 171228Динамо АД - клон Сливен1236520300015 Сливен, ул. Софийско шосе 11229Аманн България ЕООД130833579 София, ул. Васил Кирков 191230Лудогорие-91 АД116001005 Кубрат, ул. Цар Освободител 681231ЕВРОСЕТ ООД040988064 София, ул. Гогол 221232ДИГ-2005 ЕООД131493135 София, ж.к. Христо Смирненски, ул. Слатинска, бл. 37, вх. Б, ет. 61233Доч и Ко ООД121130681 София, кв. Симеоново, ул. 13-та, 71234ДИВАЙС ООД831124356 София, ж.к. Красно село, бл. 189, вх. Е, ет. 111235ЛМ Комерс ООД115626630 Варна, ул. Прага 151236О и А - Кемикъл Трейдинг Холандия ООД040958039 София, бул. Фритьоф Нансен 43, ет. 41237СМЦ ООД119602858 с. Асеновец1238Галия ООД833123025Стара Загора, ул. Граф Игнатиев 411239Димитър Ангелов-Касима Д ЕТ831134628София, бул. Витоша 93А1240ТЕРА ООД104666869 В. Търново, ул. Магистрална 31А 1241Астера козметикс АД175005293 София, ул. "Шумака", № 161242Стоян Кънчев - Морски ЕТ126050748 Хасково, жк Орфей, бл. 31, вх. Г, ап. 721243Едит- Димчо Георгиев- Илка Георгиева ЕТ126636775 Хасково, ул. Мургаш 11-13, вх. Б, ап. 81244Балкан Стийл Инженеринг ООД130923304 с. Казичене, ул. Циклама 51245Томе ЕООД107529256 Габрово, ул. Хр. Смирненски 171246Петъо Радев ЕТ833059619 Ст. Загора, ул. Отец Паисий 611247Касима ДЛ ООД121177407 София, бул. Витоша 93А, ет. 71248Яйца и Птици - Ломци ООД125550978 с. Ломци,обл. Тълговище1249Филипов-Свилен Филипов ЕТ104659426 Свищов, ул. Григор Стоянов 61250Комерс ММ ЕООД121547148 София 1415, ул.Околовръсте път 76 1251Булмекс - Атанас Атанасов ЕТ040802451 Асеновград, ул. Цар Освободител 14, ет. 21252Ивегел ЕООД130864496 Костенец, ул. Марица 191253Квирест ООД813193532 Варна1254Хрансервизинженеринг АД121650746 Стара Загора, ул. Райна Кандева 651255Ранина ООД121338166 София, ж.к. Овча купел, ул.Иван Радоев 26, офис 11256Атаро Клима ЕООД825305050 Пловдив, бул.Васил Левски, № 2721257Грозденка Найденова ЕТ111549019 Монтана, ул. Лъката 131258Ауто Трейд Кемикълс ООД115861072 Пловдив, ул Леонардо да Винчи 47А1259Шикле ЕООД130902872 София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Проф. Иван Шишманов 91260Миг-Атас-Интернешънъл ООД111014696 Чипровци, ул. Парчевич 121261Херсей ЕООД130373967 София, район Лозенец, ул. Елин Пелин, № 221262Мистър Суит ООД115852412 Пловдив, бул. Кн. Мария Луиза 31263Еър Системс ЕООД130934980 София, район Оборище, ул. Проф. Джовани Горини, № 2, ет 4, ап 161264Славянка ЕООД114627124 Плевен, ул. Девети декември 371265ЦУГ ЕООД121678877 София, ул."Персенк", 57, бл.24А, ет.3, ап.101266Топ Спорт ЕООД102835360 Бургас, ул. Екзарх Йосиф 301267Тейка ЕООД117006101 Бяла, ул. Васил Левски 61268Стела 97 ЕООД130852049 София, ж.к. Младост 1, бл. 85, вх. Б, ап. 261269Топ - Диагностика ООД130284625 София, район Лозенец, ул. Любата 4-61270Ди енд Ви Протекс ООД030002418 София, ул. Бигла 321271Медекс ООД131268894 София, район Младост, кв. Горубляне, бул. Самоковско шосе, № 1, Търговски център "Боила", ет. 41272Каскада ООД115813726 с. Царацово, 4204, общ.Марица, обл. Пловдив, ул. Извън регулация 71273Лактоком ЕООД118022158 София, район Средец, бул. Евлоги Георгиев, № 171274Пикант ООД103257385 Варна, ул. Граф Игнатиев 341275Фокс България ООД131475626 София, район Лозенец, Банат 51276Лактос - България ООД812129815 Бургас, ул. Пробуда 6, вх. А1277Инкозметикс АД131263858 София, район Надежда, ул.Кирил Благоев 121278Райвъл Стар ЕООД130476180 София, район Триадица, бул. България, ул. 41, бл. 31279Роведи Агро ООД103582838 Варна, Местност Мишелика, Парцел 3561280Ратола Инженеринг ООД831517320 София, ул. Топли дол 3, ет. 11281Хебър ЕАД825344718 Пловдив, ул. Кукленско шосе, № 11282Фитофарм-Димо Въжаров ЕТ030122630 Пловдив, ж.к. Тракия,бл.23, вх.Г, ет.8, ап.231283Васил Ставракев и син- Георги Ставракев ЕТ112659116 Пещера, ул.Симон Налбант, № 52, вх. А, ет. 6, ап. 171284Елмарк Индустриес АД124634156 Добрич, ул. Добруджа 21285ОМРА-Орлин Михайлов ЕТ103101219 Варна, ул. Д-р Пискюлиев, 50, ет 4, ап 91286Баренц-България ЕООД131561908 София, бул. Ботевградско шосе 2471287Венис 21 ООД130846605София, ж.к. Младост 1, бл.46, вх.6, ет.61288Герасимов ООД103138687 Варна, ул. Георги Мамарчев 10А1289Габрово Милк ООД107574148 Габрово, ул. Васил Левски, № 2(Административна сграда, ет. 2)1290АНСИ и ВАЛЕ ООД115249040 Пловдив, ул. Пенчо Славейков 141291Шаркови и сие СД121348203 София,район Красно село, ул. Доспат 141292Полифрукт ЕООД130858671 Костенец, ул. Заря 101293Галея ООД103858165 с. Тополи, ул. Овчага, № 481294Пещеростроене и изолации ООД102049506 Бургас, жк. Лазур, бл. 18, вх В, ет 6, ап.десен1295Бразил-Л-Васил Крумов ООД130848257 София1296999-Ив. Асенов ЕООД115810534 Пловдив1297Божана ЕООД107574436 Севлиево, ул. Никола Генев, № 131298Версус ООД126033340 Димитровград, ул. Ивайло, № 2, вх Е, ет 7, ап 131299Боряна 22 ЕООД130560625 София, ул. Михаил Еминеску 51300ДИТ- Донка Калтъкчиева ЕТ102124962 Бургас, пл. Тройка, бистро Олимп1301АНДРЕА ООД104613496 Оряховица, ул. Сидер войвода 131302Стар Фреш ООД102829260 Бургас, ул. Индустриална 31303Геомакс ООД040087707 София, район Овча Купел, ул. Ангелов връх, № 231304Интервен ЕООД121257433 София, ул. Черковна 211305Маверик Комерс ЕООД130248390 София, ул. Мадрид 391306Ауто 2000 ООД115840359 Асеновград, обл. Пловдив, кв. "Долни Воден", ул. "Еделвайс", № 21307Елпласт ЕООД115863526 Асеновград, ул. Цар Симеон 101308Аудио-видео консулт ООД121854492 София, жк. Бели Брези, ул. Смърч, № 2, ет. 7, ап . 281309Булфастен Инжинеринг ООД148000826 Варна, ул. Антим I, №51310Джаров-Яков Джаров ЕТ822126575 Пещера, ул. Нестор Личев 91311Гидо ООД112133251 Пещера, ул. Нестор Личев 101312Радомекс ЕООД104623907 с. Калайджии, ул. Втора, № 111313Грид ЕООД104614783 Горна Оряховица, ул. Ниш, № 91314Диана - 2000 ООД103271901 Варна, ул. Бяла Мура, № 7А1315Марбелтрейд-Аракел Пехливанян ЕТ102897336 Бургас, ул. Александровска 123, вх. Б, ет.31316Канас ЕООД102163584 Бургас, ул. Александровска 123, вх. Б, ет.31317Фаворит-Димитър Томов ЕТ831193295 София, район Младост, ж.к. Младост 1, бл.74, вх.Б, ет.10, ап.1281318Евро-Лидер ГХ ЕООД131422075 София, район Подуяне, ж.к. Суха река, бул.Ботевградско шосе 52,до бл.1121319Братя Милчеви 2003 ООД105549954 Видин, ул. Връшка чука 41320Валком Хидротехнологии ЕООД115688500 Пловдив, бул. Марица, № 931321Поли Прим-П ООД107016435с. Скакалско, обл. Габрово, общ. Дряново1322Авто Лидер ООД130995410 София, ж.к. Младост, бл. 413, вх. А, ет. 51323Мюмюнали Брадърс Къмпани ООД115568489 Асеновград, кв. Долни Воден, ул. Чинара 11324Валеса БГ ООД121799472 София, район Връбница, жк Обеля 2, бл 241, ап 521325Джорджо Акс ООД121157664 София, ул. Хан Аспарух 41326Птицеком Агро ЕООД103776832 Варна, м-ст Манастирски рид 29 /Ботаническа градина/1327Еко Пиле ЕООД103910904 Варна, ул. Александър Дякович 311328Георги Пламенов Стилянов 8209110968 Вълчи дол, обл. Варна, ул. Пирин 21329Космос Корпорейшън ЕООД831362005 София, кв. Военна рампа, бул. Пробуда 12, ДК 11330Мастерпласт България ЕООД131349809 София, район Панчарево, с. Казичане, складова база МСК Казичане1331Нов Дом - Симеонов ЕООД131053913 София, ж.к. Младост 3, магазин "Нова Деница", ет. 21332Рехау ЕООД130269235 София, район Стедентска, бул. Симеоновско шосе, № 751333Цвети ЕООД121106584 София, район Средец, ул. Шипка, № 461334Вейкс Фарма-България ЕООД175015864 София, ул. Солун 47, вх. Б, ет. 21335Руел-2000 ООД121211838 София, район Младост, бл. 238, вх 4, ап. 671336Томи-2П 2005 ООД117634215 Русе, ул. Потсдам, № 11337Стимекс ООД831245742 София, ул. Узунджовска 11338Алексман ЕООД115853867 Пловдив, ул. Полк. Сава Муткуров 161339Рено Нисан България ЕАД131481045 София, бул. Никола Вапцаров 471340Ленера ЕООД126655665 Хасково, ул. Пещера, бл. 5, вх. А1341КВС Семена България ЕООД131321051 София, ж.к. Гео Милев, ул. Николай Коперник 171342МИМ - България АД831816461 с.Петково,общ.Ел.Пелин1343Никром-мебел АД121310359 София, ул. Коста Лулчев 25, бл. 2631344Аполон-95 ЕООД104022931 Горна Оряховица, ул. "Ив. Момчилов", № 51345Оливия ООД040422714 Силистра, ул. 7-ми септември, 61346Елана-Георги Консулов ЕТ827155762 Русе, ул. Света гора 3А1347Марка 2000 ЕООД130147676 София, ул. Средна гора 821348Ика ЕООД101710997 Благоевград, ул. Братя Миладинови 101349Нолев ЕООД836005338 Хасково, кв. Болярово, ул. Шипка 21350Томис ЕООД115555539 Пловдив, ул. Ив. Стефанов Гешев 111351Дуло - Алфа ООД040593583 Дулово, ул. Добруджа, № 481352Деньо Калчев-53 ЕТ829053592 Сливен, Д-р Иван Жеков 4 1353Пасат Електроникс ООД104016960 Горна Оряховица, ул. Иларион Макариополски 34, бл. 39, вх. А, ап. 91354Ойлпром ЕООД124048129обл. Варна, с. Игнатиево, ул. Илия Димитров 6-XII-3331355Предела-Кооп ЕООД101645567 Разлог, ул. Илинден 251356Юнипри ЕООД131399518 София, кв. Орион, ул. 738 № 111357Актуал ООД118014695 Силистра, ул. Срес, бл. 11, ет. 51358Интерарома ООД106596266 Враца, ул. Проф. Димитър Йоцов 91359Търговище фураж ООД125550992 Търговище, кв. Индустриален, п.к. 2061360Дама Пика и Браун ЕООД128603037 Ямбол, ул. Охрид 261361Вербена-Юлия Калоянова ЕТ121812073 София, район Триадица, бул. Петко Каравелов, бл. 62, вх Б, ет. 3, ап 261362Сивко-Сивко Илиев ЕТ126130532 Харманли, ж.к. Дружба, бл. 100-1, вх. В, ет. 11363Бари КБК Груп ООД112525117 Пещера, ул. М. Такев 148А1364Транс Омерс 95 ЕООД112076665 Пещера, ул. М. Такев 148А1365Дикос-90-Димитър Костов ЕТ112102971 Пещера, ул. Христо Ботев, № 431366Интелсофт ЕООД103168617 Варна, бул. Сливница 131, ет.21367Тека Мат АД175028331 София, Индустриалза зона "Гара Искър 2", ул. 5010 №11368Консорциум БДС ООД115766109 Асеновград, ул. Цар Освободител 16В1369Пластформ ООД107010172 Габрово, ул. Бодра смяна 211370Ърбански ООД102859702 Бургас, ул. Македония 91А, ет. 11371ВЕНЮ ООД130520292 София, ж.к. Лагера, бл. 62, вх. Б1372Церера 98 ООД123126482 Стара Загора, кв. Железник, ул. Младост 19, вх. Б, ет. 31373Елит Трейд Инженеринг ООД121480621 София, район Студентски град, бл. 61, ст. 3171374ЕКВАТОР ЕООД102650542 Бургас, жк. Меден рудник, бл. 421, вх Л, ет 31375П.Б.-Опои ООД101722736 Петрич, ул. Братя Миладинови 71376Аквавит-Д И Д ООД110533033 с. Шипково, ул. Димитров 1541377Континвест ЕООД040967273 София, ул. Христо Белчев, 28, партер, ап. 11378Петър Денев ЕТ817002586 Трявна, ул. Украйна 221379Жим-Галя-Димо Кангалов ЕТ020899829 Симеоновград, ул. Кръстевич 6А1380Кварта-Танева, Димитрова и сие СД126004010 Димитровград, бул. Каменец, бл. 3, вх Б, ап 131381Неси-Тодорка Динева ЕТ119616943 с. Гавраилово, Ул. Неофит Рилски 211382Абламилк ЕООД110513080 Луковит, ул. Будевец 21383Яна АД102004258 Бургас, кв. Победа, ул. Индустриална, № 901384Мут и Ко ООД831830265 София, ул. Богатица 23, бл. АБВ, вх. А1385Милен Ефендулов ЕТ103053226 Варна, ул. Славянска 111386Тагара ЕООД128608237 Ямбол, ул. Атанас Кратунов, № 811387Начеви-90 сие СД119035258 Сливен, ул. Добри Чинтолов, № 171388Марк-БГ-Иван Боримечков ЕТ121503027 София, район Изгрев, ул. Самоков 10, вх.А, ет. 2, ап.71389Фуражен завод Сливен ООД119623101 Сливен, ул. Стефан Караджа 51390Детски свят ООД126651135 Димитровград, ул. Бузлуджа 441391Икай ООД115525552 с. Житница, Пловдивска област1392Булит импекс ООД110053098 Ловеч, ул. Раковски, № 231393Пресо ООД123598771 Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий, №10, вх А1394ЗММ ООД120071162 Смолян,ул.Хан Аспарух 41395Офис 1 ООД131283241 София, район Лозенец, ул. Джеймс Баучер 51А1396Нидас Трейдинг ЕООД115873189 Пловдив, ул. Никола Караджов 1, ет. 5, ап. 161397Декада ЕООД103983610 с.Тополи, ул. Добри Иванов 141398Скарпи-Гюрсел Ремзиев ЕООД112601248 Пещера, ул. Хан Присиян, № 8А1399Гари-Гюлер Тукова ЕТ112536423 Пещера, ул. Пещево, № 21400Ингилиз-2009 ЕООД200907398 Пещера, ул. Христо Цикалов, № 11401Саян-Гюрсел Ингилизов ЕООД112601255 Пещера, ул. Хан Присиян, № 8А1402Карло Даниели АД175026526 Ботевград, кв. Индустриална зона, завод Теком-31403Месокомбинат Бай Течо ООД128503930 Ямбол, Хале 12А, 401404Темпо М ООД128521017 Ямбол, ул. Цар Освободител 11405Месалина ООД117076992 Русе, ул. Козлодуй, № 31406Агропродукт ООД119041389 Сливен, ул. Орешак, № 241407АСО ЕООД822105442 Пещера, ул. "Георги Кьосеиванов", № 211408Булгарфригоплод ЕООД131073855 с. Вакарел, общ. Ихтиман, Софийски област, ул. Чешма Ангелина, № 51409Оптикомеханичен завод ООД112119561 Стрелча1410Томикс-Томислав Томов Томов ЕТ040070088 София, ул. Цар Борис 1831411Техномат-Меркурий ЕООД817061738 Габрово, кв. Бойката1412ГАЛАКС ЕООД101718243 Благоевград, ул. Климент Охридски, № 401413Куриер сервиз ЕООД128561047 Ямбол, ул. Граф Игнатиев, № 211414Промстрой - Белев ЕООД108569410 Момчилград, обл. Кърджали1415Вивена ЕООД160024583 обл. Пловдив, с. Строево, ул. Славянка, № 181416Сортови семена-Вардим ЕАД104095064 с. Вардим, област Ловешка1417Приказен свят ООД131543187 София, район Младост, кв. Младост 3, бл. 325Б, вх 4, ет 2, ап 181418При Ваня-Иванка Георгиева ЕТ838117764 Ямбол, ул. Атанас Кратунов, № 911419Светлен 98 ЕООД117074325 Русе, ул. Давид, № 16, бл. Голиат, вх А, ет 11420Балканфон ЕООД121209627 София, жк Яворов, р-н Слатина, бл. 73, ет. 4, ап. 71421Алдекс Инк ЕООД175032080 София, район Красно село, ул. "Ами буе", № 34, ет 5, ап. 81422Бурлекс 104 ЕАД103092976 Варна,ж.к. Чайка, бл.27, офис Бурлекс1423EКЗОТИК 2000 ООД123527977 Стара Загора, ул. Васил Левски, № 27, ет. 1, ап 21424Регал ООД112500982 Пазарджик, ул.Връх Братия 251425Транс Уърлд Европа ООД131199462 София, район Слатина, ул. Георги Минчев, № 121426Караколеви-Георги Петров ЕТ126063603 Хасково, ул. Елбрус, № 41427РИА 1 - Румен Ванков ЕТ126035924 Димитровград, ул. Сливница, № 12, вх А, ап 61428Бурлекс ООД813146671 Варна, ул. 27-ми юли, 141429Хлебопроизвоство ООД833067690 Стара Загора, кв. Индустриален1430ХЕС-3 ЕООД112592542София, район Възраждане, ул.Пиротска 841431Тека Стил ООД121765588 София, Индустриалза зона "Гара Искър 2", ул. 5010 №11432Джули-Недка Арнаудова ЕТ112513314 Пещера, ул. "Отец Паисий", № 131433ЕКО-АСОРТИ-БАЙЧЕВ и С-ИЕ СД119024436 с. Мечкаево, общ. Сливен1434Еко-Асорти-05 ЕООД119635438 с. Мечкаево, общ. Сливен1435Баеро ООД101683888 Благоевград, ул. Радетски, № 41436Рафтис АД829091319 Сливен, бул. Панайот Хитов, № 21437Русегаз ЕАД200614897 Русе, община Русе, ул. Васил Априлов, ет. 11438Рино България ООД123565967 Стара Загора, бул. Руски, № 561439Булконс Първомай АД115914052 София, р-н Триадица, ул.Позитано 7, офис 5-61440АРХ Инвест ООД103868704 Варна, ул. Димитър Димов, № 14А1441БУРОВ ЕООД831448187 София, район Красно село, ул. Добруджански край, № 1, вх Г, ет. 1, ап. 631442Ивеко ООД123013417 Стара Загора, ул. Господин Михайловски, № 47А, ап. 321443Орион-Делта - Валери Петров ЕТ030058714 с. Хърлец, ул. Любен Каравелов, № 41444Балканкерамик АД АД831466580 Нови Искър, район Нови Искър, ул. Заводско шосе, № 521445Адриа 13 ЕООД131084990 София, бул.Фритьоф Нансен 25 , вх.Б,ап.111446Елин ООД832101684 Костенец , ул.Еледжик 351447Фригошоош ООД131425559 София, р-н Витоша, кв.Драгалевци , ул.6, 71448Тео Макс ЕООД831705774 София, р-н Витоша, кв.Драгалевци , ул.6, 71449Скорпио Къстъмс Сторидж ЕООД831180903 София, р-н Надежда , ж.к. Надежда , бл.209, вх.В, ап.201450Кобра Кемикълс ООД131496339 София, бул.Христо Ботев 38 А,ет.3,ап.151451Чайка АД813204078 Варна, Западна промишлена зона1452Тедива ООД124044255 Добрич, ул. Калиакра 681453Милейди ЕТ822144887 Пещера, ул.Б.Миндизов 181454Бустрен ООД020361218 Пловдив, ул.Михаил Такев 37, ап.41455МАГИ-М ЕООД123634160 Стара Загора, ул.Ген.Столетов 28,ет.4,ап.161456Марица Екофроуз АД130512121 София, р.н Слатина ул.Постоянство 67А1457Стайл ООД112636968 Пазарджик, ул.Цар Освободител 671458Супрапор ООД131325929 София, ул.Цар Самуил 50, р-н Възраждане1459Балкан Фууд ЕООД131306601 София, р-н Възраждане, ул.Опълченска 38 ,вх.Г, ет.2,ап.51460Изогоматерм ЕООД838111137 Ямбол, ул. Сокол 131461Емил Рангелов ЕТ106008211 Враца, ул.Васил Кънчов 2, вх.Б,ап.51462Лион ЕООД831658029 София, р-н Изгрев , бул.Драган Цанков 361463Танита Т ООД121432085 София, р-н Красно село, бул.Македония 17, ап 51464Жорети ЕООД123006209 Стара Загора, кв.Зора, ул.Хрисчан войвода 11465Зоник-Д ООД131346695 София, ж.к. Надежда 4, бл.451, вх.А,ап.81466Н В ЕООД103830778 Варна, ул.Добротица 16, ет.1, ап.41467Сатимекс ООД121409040 София, р-н Средец, ул.Неофит Рилски 581468Дайски-Константин Дайски ЕТ121182379 София, р-н Красна поляна, ул.Уста Генчо, бл.37А, вх.В, ет.71469Арачиеви ООД128532476 Елхово, ул.Янчо Бакалов 191470Диамант - 93 ЕООД126635171 с.Раднево, обл.Хасково1471Ига Комерс - Ирина Георгиева Аврамова ЕТ812217731 Бургас, ж.к. Възраждане, бл.3, вх.Б, ет.71472Антисел Братя Селидис България ООД121152973 София, ул. Индустриална 11, ет. 8, Бизнес сити "Василев плаза"1473Ню Констракшън Груп ООД130993209 София, ул.Позитано 165, ет.5, ап.241474Тоби Ликър Кинг ООД175099531 София, район Средец, ул. Евлоги Георгиев, № 11, ет. 41475Чжоу ООД103912079 Варна, ул.В.Друмев 3, ет.1, ап.11476Калацерка-Захариев и сие СД020849178 Каварна1477Макроком ООД119034640 Сливен, ул.Георги Икономов 601478Рашко Радоев ЕТ828021054 Силистра, ул.Богдан войвода, 6, вх.А, ап.61479Мелор 2005 ООД119630918 Сливен, ул. Стефан Караджа, № 51480СК АД175029853 София, р-н Връбница, с.Мрамор, Промишлена зона1481ХЕС АД838168266 Ямбол, ул.Пирин 11482Гравелита ООД121784371 София, р-н Слатина, ул.Филип Станиславов 11-131483Митикон ЕООД103930052 Провадия, ул.Желез Йорданов 2А1484Владис-Владислав Лалов ЕТ131178443 София, община Надежда, ж.к. Толстой, бл.50, вх.Б, ап.271485Пролет 06 ООД147024023 Бургас, ж.к. Славейков, бл.59, вх.1, ет.11, ап.311486Хриси-99 ЕАД131059528 Костинброд, ул. София 91487ДС-Комерс ЕООД119612020 Сливен ,ж.к. Даме Груев ,бл.11, ап.321488ЕТА СИС ООД103901378 Варна, ул.Вяра 2, вх.Г, ет.3, ап.71489Хоук МП ООД121199407 София, ул.Милин камък 24, ет.41490Вермони ООД ООД131267461 Елин Пелин, ул.Кирил и Методи 811491Линия ООД124004307 Добрич, ул.Любен Каравелов 8А1492Б.В.Линк ЕООД175095328 София, р-н Люлин, ул.Орион 841493Метика-2000 ООД117605318 Русе, ул.Балкан 211494АИГ-Георги Чешмеджиев ЕТ108039312 Кърджали, бул.Беломорски 311495Сатко ООД128562665 Ямбол, ж.к. Златен рог 801496Люмана и Ко ООД101619017 Гоце Делчев, ж.к. Дунав, бл.25, вх.Б, ет.6, ап.71497Мебели Иввекс ООД123068171 Стара Загора, бул.Митрополит Методи Кусев 9, ап.151498Хеттрик ООД128501872 Ямбол, ул.Битоля 321499Саба ООД120019755 с.Касъка, общ. Доспат1500Крис ООД123663906 Чирпан, ул.Пирин 31501Декада ООД020998453 Стара Загора, ул.Господин Михайловски 751502Мария Магдалена-1 ЕООД112607354 Пещера, ул.Пещево 121503ЕМ-Комплект-33 ООД121158061 София, р-н Красно село, ул.Цар Борис 3, 128, бл.20, вх.Б, ап.11504Харлекс ООД831834363 Карлово, ул.Кирил и Методий 221505Рокар-1 ООД123645573 Стара Загора, бул.Никола Петков 611506Реймонд ЕООД126663320 Хасково, бул.България 281507Комфорт СЛ ЕООД121561500 София, р-н Искър, ул.5010, А1508Велвет ООД103794467 Варна, ул.Радост, бл.3, вх.А, ет.9, ап.491509БК-БГ ЕООД131003547 София, бул.Мария Луиза 11, Търговски дом, ет.2, №51510Родопчанка ООД108560952 с.Бял извор1511Рока България АД837066162 Каспичан, ул.Мадарски конник 481512Натурални храни ООД104509793 Варна, Интерсервиз Узунови1513Пеещи скали-Дончо Дочев ЕТ123025622 с.Асен1514Ширан ЕООД121349472 София, ж.к. Връбница, бл.637, вх.А, ап.471515Колорадо ЕООД112610553 Пазарджик, ул.Заводска 11516Ева Рост ООД115744899 с.Стряма, ул.Хризантема 131517Драганов-2001-Стоян Стоянов ЕТ125512899 Търговище, ул. Паисий, № 4, вх. А, ет. 4, ап. 131518Екохим ЕООД148036624 Варна, ул.Хаджи Димитър 5, ет.4, ап.111519Ванита ЕООД123162375 Стара Загора, кв. Кольо Ганчев, ул. Патриарх Евтимий, № 10, вх А1520Тимекс БГ ООД130570683 София, бул.Прага 5, ет.5, ап.101521Би Ен Груп БГ ООД175060941 София, район Триадица, ул. Димитър Манов, № 19А1522Азор ЕООД115812987 Асеновград, ул.Първенец 241523ВБВ Комерс-Владимир Вълканов ЕТ121470118 София, ж.к.Красна поляна, ул.Илинден, бл.265, вх.В, ет.61524Кристера АД103273795 Попово, Промишлена зона1525Ауриметрия-Пенка Костуркова EТ131195695 София, Черни връх, №38, вх 1, ет. 7, ап. 511526ЕР-2 ООД175073999 София, ул.Лайош Кошут 11, ет.2, ап.41527Ведиком ЕООД114547404 Плевен, ул.Сан Стефано 21, ап.51528Родопа Ком ООД119054963 Сливен, ул.Самуиловско шосе 171529Глобъл Транс Лоджистикс ООД175109484 София, бул.Дондуков 84, ет.1, ап.11530Транс Континентал ООД175109662 София, бул.Дондуков 84, ет.1, ап.11531Ира-2000 ЕООД115577749 Пловдив, ул.Седянка 191532Спийд-96 ООД115937663 Пловдив, ул.Поп Манол 121533Несебър Фиш ЕООД102864628 Несебър, ул.Бриз 51534Меркурий-2005 ЕТ128595245 Тополовдрад, к-с Сакар, бл.3, вх.Г, ап.431535Аркадия Херба ЕООД122035720 с. Нови Хан, ул. Бреза, № 41536Иморент България ЕООД131184880 София, р-н Средец, ул. Парчевич 421537Уни Експорт-Импорт ЕООД040323972 София, район Триадица, бул. Ген. Скобелев, № 181538Захар ЕАД123724063 Стара Загора, ул.Св.Княз Борис 93, ет.91539Янис-29-Янулов и Сие СД103107834 Варна, кв.Виница,ул.Лозарска 121540Т.Каладжи ЕООД175108980 София, пазар Илиенци, ул.Петър Панайотов 121541Си Ми Ли ООД101536639 Гоце Делчув, ул.Драма 41542Тара ЕООД112635550 Пещера, ул.Изгрев 131543Си Ди Ем ЕООД123729943 Гурково,ул. "Отец Паисий", № 631544Пармаш АД040060959 Сливен, кв. Дебела Кория, Стопански Двор1545Булвария-Автомобилни продукти ЕООД131018442 София, район Люлин, ул. Орион, № 841546Деметра ООД118022973 с. Окорш, ощина Дулово1547Ароматик ООД833159249 Казанлък, ул. Незабравка, № 31548Маклер-Комерс ЕООД125547473 Търговище, ул. Преслав, № 261549Кармес - Нешко Рядков ЕТ112070801 Пещера, ул. Шипак, № 151550Садида-Стефка Михайлова ЕТ107515872 Дряново, ул. Бачо Киро, № 581551РКС-Танко Ранделов ЕТ831484532 София, район Изгрев, жк. Дружба, бл. 302, ет. 5, ап. 201552Булметал ООД833151220 Гурково, ул. Прохода 371553Слави Данев ЕТ829103344 Нова Загора, ул.Райна Княгиня 81554Узо ООД119607232 Сливен, ул.Асен Златаров 591555Имекс ООД112067470 Пазарджик, ул.Васил Левски 191556МС и Компания-Валентин Колчев ЕТ030055127 София, бул.Патриарх Евтимий 251557Хас Индустрис ООД130012155 София, ул.Йордан Стубел 13, ап.121558Хит Енерджи ООД131442003 София, бул.Витоша 115-1171559Сара-Атанасови Сие СД020409321 Бургас, ж.к. Славейков, ул.Янко Комитов 22, сградата на бивш КЕЧ, ет.21560Сара-БП ДЗЗД102748189 Бургас, ул. Янко Комитов 221561Боно-Мариана Иванова ЕТ126528803 Хасково, ул.Светлина 101562Томикомерс-Тошко Милчев ЕТ121333468 София, ул.Анри Барбюс 361563Соларис-999 ЕООД115748417 Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 2А1564Виолета Манолова ЕТ828025847 Силистра, ул.Васил Левски 631565Камел-2003 ЕООД103827480Бургас, Индустриална зона Запад1566Вантоматикс ООД130471966 София, р-н Лозенец, ул.Вежен 22, партер1567Неди Стил ООД125540375 Търговище, ул.Епископ Софроний 461568Колор Системс ЕООД131042621 София, бул.Дондуков 371569Корект-34 ЕООД103916914 Суворово, ул.Острата чешма 351570Фермер-21 ООД115512018 Пловдив, ул.Братя Търневи 111571Риск-Електроник ООД030270934 София, бул.Цариградско шосе 125, бл.21572Флорет ЕООД131028080 София, бул.Васил Левски 521573Перла ПК102001511 Царево, ул.Хан Аспарух 211574Булдекс ООД118015202 Силистра, ул.Добрич 66,п.к.3201575Тами-Ангел Гайдажиев ЕТ101029372 с.Ново Лески1576Химимпорт Фарма АД131181471 София, ул.Джеймс Баучер 511577Хороз ЕООД128582187 Ямбол, ул.Граф Игнатиев,бл.72,вх.Г,ет.7,ап.881578Спийдтранс ООД130434516 София, ул.Солун 49, ет.5, ап.321579Етап-Адресс АД831590329 София, бул.Евлоги Георгиев 1611580Евро Трейд България ЕООД175107387 София, ж.к. Младост 1, бл.73, вх.7, ет.2, ап.41581Церера ЕООД113000663 Перник, ул.Луда Яна 41582Гаврил Генов ООД117603235 Русе, ул.Борисова 16А, ет.41583Топлофикация-Плевен ЕАД114005624 Плевен, Източна индустриална зона, № 1281584Мебел-стил ООД123137272 Казанлък, бул. 23 пехотен Шипченски полк, 1141585Мел-Корект ЕООД112587631 с.Синитово, ул."49"№8, общ.Пазарджик1586Пиримпекс АД130558300 София, кв.Кремиковци1587Салик-В.А-Персенски,Персенски и Сие СД108512345 с.Жълтуша, общ.Ардино1588Евро 02 ООД103778623 Аксаково, ж.к.Надежда 2, вх.1, ет.1, ап.11589Оптимус 21 ЕООД131267810 София, ул. Маестро Михаил Милков, 41590Кооперация за трудоустроени-Черноморка 102003334 Бургас, ул.Одрин 21591Мартекс-2002 ЕООД123588663 Стара Загора, кв.Три чучура, бл.26, вх.Б, ап.451592Хермес-М ООД123595106 Стара Загора, кв.Три чучура, бл.67, вх.Б, ет.2,ап.601593Соренто ЕООД124024167 Добрич, бул. Трети март 20, вх.Б, ет.6, ап.181594Коме ООД030466961 София, ул.Цар Самуил 124, вх.Б, ет.4, ап.261595Буллекс ООД126524947 Хасково, кв.Орфей,бл.16,вх.В,ап.101596Теови-2002 ООД102787683 Бургас, ул.Хаджи Димитър 31597М-Младен Неделчев ЕТ831225437 София, ж.к.Красна поляна, бул.Горнобански, бл.40, вх.Д, ап.1091598Ранделов ЕООД130683371 София, район Искър, жк Дружба, № 2, бл. 302, вх. А, ет. 5, ап. 201599Бежаву ООД130602483 София, район Люлин, жк. Люлин, ул. 722, 21600Евротрейд ООД126647348 Хасково, ул. Атанас Узунов, № 91601Магдалена Василева-Маги ЕТ128008840 Ямбол, ул. Преслав, № 2101602Тека България ЕООД131356440 София, бул.Драган Цанков, бл.59-63, вх.Г1603Билли ООД126655188 Хасково, бул.Илинден 22 А1604СЕ-ТАШ ООД126645347 Хасково, ул.Михаил Герджиков 281605Китен ТМ ЕООД160059043 Пловдив, ул. Коматевско шосе, 196 Г1606НАТ ЕООД130310810 София, ж.к.Дружба, бл.9, вх.Д, ап.841607Скалмекс ООД115827786 Пловдив, ул.Лясковец 3, вх.Б, ет.2, ап.121608Лекс Груп АД175119959 Ботевград, бул.Цар Освободител 28,Промишлена зона1609Драголови ООД119598185 Сливен, кв.Речица, ул.Перуника 12А1610Димона-Димитрийка Спасова ЕТ112591416 Пещера, ул.Хаджи Димитър 61611Ови и Сари ООД115675086 Пловдив, бул.Източен 46, ет.4, ап.61612Фуражи-Джордан АД822111783 Пазарджик, ул.Синитевско шосе 141613Едоардо Миролио ЕООД130111513 с.Еленово1614Ди Ес Ди Корпорейшън ЕООД130931952 София, район Триадица, ул. Нишава, № 123, ет. 6, ап. 2416152К ООД101561425 Благоевград, ул.Свобода 331616Наркооп-Стара Загора ПК000794201 Стара Загора, бул.Патриарх Евтимий 821617Чубра Янкова-Дар 95 ЕТ837089780 Шумен, ул.Христо Смирненски 17, ап.41618Минтех Ко ЕООД130467046 София, кв.Симеоново, ул."80" №121619Емил Каркадаков ЕТ126558999 Хасково, ул.Съединение 14, ет.6, ап.171620Серена ЕООД109582606 Кюстендил, ж.к.Запад, бл.62, вх.А, ет.3, ап.61621Амар-95-Аптула Шевки ЕТ818040429 Кърджали, ул.Язовирска 51622Тандем-Попово ООД125515525 Попово, ж.к.Младост, бл.110, вх.В, ет.2, ап.21623Стоян Моллов ЕТ112033870 с.Сините, общ.Пазарджик1624Ей Джи-Трейдинг ООД121006045 София, бул.Княгиня Мария Луиза 118, бл.118, вх.Б, ет.1, ап.71625Людмил Драганов-Здравка Дянкова ЕТ121325083 София, ж.к.Красна поляна, ул.Стоян Лепоев 1101626Транс Ойл Корпорейшън ЕООД130160944 София, бул.Витоша 241627Краси и Сие ЕООД112630680 Пазарджик, ул.Георги Бенковски 54, ап.4, ет.31628Джерамис ООД101722914 Благоевград, ул. Скаптопара 61629Топломакс ООД131460813 София, ж.к.Люлин, бул.Добринова скала, бл.133, партер1630Вега-Валентин Жоров ЕТ817005376 Дряново, ул. Камен Калчев 15, ет.31631Нова Композит АД121559321 София, кв.Редута, ул.Кадемлия 81632Алфа Мед ООД121181747 София, ж.к.Красно село, кв.Лагера, ул.Мъглен 26, вх.А, ет.7, ап.161633Стандарт Паркет-97 ЕООД119063663 Шивачево, ул.Ленин 11634Фолк-3-Стоян Шопов ЕТ838101118 София, кв.Красна поляна, бл.207, вх.А, ап.3, ет.21635Карнавал ЕООД107040137 Габрово, кв.Славовци 31636Ния Стил ЕООД128027812 Ямбол, ул. Христо Смирненски, № 9А1637Дели-99 ЕООД128057517 Елхово, ул.Победа 101638Крастка ДЗЗД103663806 Варна, ул.Младежка 31639България Трейдинг Груп ЕООД148019239 Варна, ул. Дамян Груев, 16-18, офис 91640Айдиес България ООД175119083 София, ж.к.Дианабад, бл.15, ап.111641Би Би-Сикс Мебели АД107030680 Плачковци, ул.Стара планина 931642Топлоснабдителна Агенция-Енергиен сервиз-Нелбо Инженеринг ООД104100223 Велико Търново, ул.Васил Левски 27А1643Дикс-94 ЕООД102830469 Бургас, Северна Промишлена зона,ул.Янко Комитов 171644Овърсийз Вентидж ЕООД831387396 София, ул.Средна гора 1011645Контрол-ДВТ-Васил Тандов ЕТ040580760 с.Габровица, общ.Белово1646Лидера Трейдинг ЛТД ООД130276774 София, р-н Красно село, бул. Македония 44, ет. 2, ап. 31647Нед-Мария Недялкова ЕТ126085650 Хасково, ж.к. Бадема, бл.19, вх.Б, ап.241648НТВ Медикал ЕООД825278143 Пловдив, ул. Белград 81649Хемус Милк-Комерс ООД119032010 Сливен, ул. Неофит Рилски 3А1650Йорданов-66 ЕООД102877159 Бургас, ж.к. Изгрев, бл.35, вх.2, ет.71651Елукс ООД831617317 София, ул. Майор Томпсън, бл.1-7, вх. В1652Магда Панайотова ЕТ126510399 Харманли, ул. Бенковска 9, ет.2, ап.41653Б И Д ЕООД126662058 Димитровград, бул.Христо Ботев 42, вх.В, ап.211654Пимел ЕООД836030156 Димитровград, ул.Емилиян Станев 14, вх.Б,ет.4,ап.101655Атес ЕООД123552044 Казанлък, ул. 23 Пехотен Шипченски полк, 1141656Оливеланд ЕООД175146041 София, ж.к.Банишора, ул.Враня 61657Одисей-71 ООД103889584 Варна, ул.Акад.Атанас Бешков 33, вх.А, ет.2, ап.71658Медичи-Тодорови и Сие СД040194723 Ямбол, ул.Янко Сакъзов 231659Герада-ГМ АД121136951 София, ж.к.Младост, бл.100, вх.Ж, ап.1151660Нокия Сименс Нетуъркс ЕООД175157244 София, район Илинден ул.Кукуш 21661Сименс Ентърпрайз Комюникейшънс ЕООД175157251 София, район Илинден ул.Кукуш 21662Тера Тангра ООД126641587 Харманли, ул.Никола Петков 351663Дипи ЕООД126649744 Хасково, ж.к.Орфей, бл.17, вх.Б, ет.6, ап.241664Пиги-2001 ООД119594016 Сливен, бул.Хаджи Димитър 41, ап.211665Натстим ЕООД131082822 София, бул.Черни връх 47,ет.41666Фернет ООД126542742 София, бул.Цар Борис 3, 19, магазин 28, ъгълът на ул. Ами Буе и ул. Сотир Андонов1667Пасати ЕООД110548626 Ловеч, ул.Дикисанска 15, ет.4, ап.141668Пасати-Мото ЕООД110557900 Ловеч, ул.Дикисанска 15, ет.4, ап.141669Плодове и Зеленчуци ЕООД103857437 Варна, ул.Академик Курчатов 1, склад 51670Ников-Иван Костадинов ЕТ119022773 Сливен, кв.Кольо Фичето 6, 141671Джърман Бългериън Бизнес Груп ООД131271303 София 1415, ул.Околовръстен път 76 1672Камакс ООД110032086 Тетевен, ул.Симеон Куманов 91673Поли-Дряново-Христов,Райкова и Сие СД107011395 Дряново, ул.Рачо Стоянов 41674Графус ООД127564670 Шумен, ул.Пловдив 351675Протект ООД103821003 Варна, ул.Цариброд 481676Иван Петров ЕТ127072555 с.Никола Козлево, ул.Дочо Михайлов 61677Оазис ООД118557196 Силистра, ул.Добрич 491678Америкън Попкорн Къмпани ЕООД131221446 София, ж.к.Надежда 1, бл.132, вх.Б, ет.6, ап.401679Микро-67 АД116002783 Разград, Индустриален квартал1680В-Мобил ЕООД131234550 София, бул.Дондуков 111681Ес Джи Ко ООД131203900 София, р-н Искър, ул. Асен Йорданов 91682Ингредиа ООД130996470 София, ул.Латинка 6, вх.Б, ет.3, ап.111683Алиана ООД126723632 Хасково, бул.Освобождение,ДАП1684Иннова ООД040355297 Пловдив, ул.Братя Миладинови 101685Диана ЕООД126581656 Димитровград, ул.Втори септември 36А1686Еурус Груп ООД175043902 София, ж.к.Младост 4, бл.426, вх.2, ет.1, ап.231687Полигруп ЕООД103826915 Варна, ул.Драгаш 25,ет.5,ап.161688Деан Денчев-Лео-92 ЕТ813204886 Варна, кв.Виница, ул.Овеч 151689Тошо-Тани-Тодор Тодоров ЕТ040386314 Ямбол, ул.Радетски 581690Биостар ЕООД160061254 Асеновград, ул.Атанас Мишев 111691Топ Микс ООД119520585 Сливен, ул.Братя Миладинови,бл.4,вх.А,ап.531692Полиртехник ЕООД107552753 Севлиево, ж.к.Димитър Благоев,бл.5,ап.301693Пешеви-Мария Пешева ЕТ119519309 Сливен, кв.Комулка, ул.Река Колишница 11694Еко Мес ЕООД112114123 с.Величково, Местност Манастира, ул.Памидовско шосе,Месопреработвателно предприятие1695Билдинг-Зах ЕООД812200881 Айтос, ул.Стоян Деведжиев 451696Булмилк-Николай Николов ЕТ128500022 с.Генерал Инзово, обл.Ямболска1697Хелън Трейдинг 2002 ЕООД130870450 София, ул.Цар Симеон, бл.20, ет.1, ап.11698Пи Си Джи ООД121913204 София, ж.к.Люлин, бл.230, вх.А, ет.3, ап.101699Молар Молин АД124658118 с.Победа, ул.Първа, №481700Христо Иванов-Синхрон ЕТ112117208 с.Капитан Димитриево, ул.Бенковски 61701Самара-98 АД123129457 Стара Загора, ул.Кольо Ганчев 621702Нова Комерс ЕООД131225081 София, бул.Цар Борис 3, 136Б1703Ковекс-2 ЕООД112616662 Панагюрище, ул.Братя Дейкови 41704Лукойл България ЕООД121699202 София, бул.Тодор Александров 421705Ивко-77-Иво Мирчев ЕТ115516319 Пловдив, ул.Кукуш 25, ет.4, ап.151706Костадин Хаджимаргаритов-Комх-Антоний Хаджимаргаритов ЕТ101657950с. Ръждак, община Петрич, месност Бялата чешма 201707Велотек ООД115793191 Пловдив, ул.Пещерско шосе 13, ет.21708Опал ЗИ ООД115580663 Пловдив, ул.Чернишевски 25, ет.5, ап.141709Климамаркет-Ефендулов ЕООД103922568 Варна, ул.Славянска 111710Свобода ПК102002951 с.Руен, обл.Бургас1711Соник-2 ООД814220644 Велико Търново, ул.България 33,вх.В1712Българска Хранителна Група ЕООД175160379 София, обл. София, община Средец, ул. Иван Асен ІІ, № 581713Начало ПК000034344 с.Люляково, обл.Бургас1714Родемар 13-Радостин Михайлов ЕТ838111984 Ямбол, ул.Преслав 551715Сибел-98 ЕООД128044313 Ямбол, ж.к. Диана 12, вх.Г, ап.901716Тих Труд ЕООД833067498 Стара Загора, ул. Байданов, № 21717Ядки Детелина ЕООД107543170 Севлиево, ул. Кирил и Методий, № 211718Телекон-Ко-Аладжемов и С-ие СД121731155 София, ул.Плачковски манастир 18, бл.2, ет.31719Елмарк Холдинг АД148070671 Варна, Западна промишлена зона, ул.перла 101720Либерто ООД040567503 София, район. Красна поляна, бл. 40, вх. Б, ет. 7, ап. 431721Дасти ЕООД123127342 Стара Загора, ул.Парчевич 44, вх.А, ет.1, офис 11722Изгрев ПК000794297 Гълъбово, обл.Стара Загора1723Кент Пластик България ЕООД115791920 Пловдив, ул.Братя Пулиеви 4-61724Агровет-Тодор Узунов ЕТ836037108 Тополовград, ул.Христо Ботев 11725Юпитер-Х ЕООД130962976 гара Елин Пелин, ул.Кирил и Митодий 811726Радимекс ЕООД117593257 Русе, ул.Юндола 8, бл.15, вх.2, ет.21727Форимекс-БД ООД040336343 София, ж.к.Младост, бл.364, вх.3, ап.381728Б.Р.А.Й.О ЕООД131374545 София, Христо Белчев 18,ет.41729Софинформпродукт-Грозданов ЕООД121146714 София, бул.Черни връх 38, бл.451730Вангард ООД829055376Сливен, пл.Александър Стамболийски 1, ап.1151731Екип-77 ООД131507134 София, бул.Климент Охридски 1071732Томес ЕООД130324308 София, ж.к.Надежда 1, бл.132, вх.Б, ет.6, ап.401733Еникос ООД105582281 Видин, ул.Бдин 24, вх.А, ет.1, ап.11734Новакем ООД104677933 Велико Търново, Промишлена зона Дъга лъка1735Клечо-Валентин Димитров ЕТ829076801 Сливен, кв. Клуцофор, бл. 13, вх. А, ап. 101736Трансимпекс-България ООД116544951 с.Синя вода, ул.Шейново 71737Интеко Индустриал ООД116581177 Разград, бул.Априлско въстание 2Б1738Валтроник ООД175104359 София, ул.Братя Миладинови 161739Деса-Петров Сие СД020483542 Пловдив, ул.Лев Толстой 11740Беа-Дружество за производство и търговия с месни продукти и колбаси-България Импорт-Експорт ЕООД831232442 София, бул.Асен Йорданов 91741Електро Стил ООД130554063 София, ул.Острец 331742Еделвайс-К-М-90 ЕТ825083549 с. Дълго поле, обл. Пловдивска, общ. Калояново1743Еврос ЕООД126128271 Хасково, Четвърти Стопански двор,Сладкарски цех1744Ники-Николета Гайтанджиева ЕТ112036539 Пазарджик, бул.Цар Освободител 441745ГИОМБАЛК НЮТРИСОИН АНИМАЛ ЕООД131554931 София, ул.Ами Буе 27, вх.1, ет.4, ап.131746Север ООД815138449 София, ул.Любен Каравелов 12, партер, ап.11747Випак ООД110519051 Априлци, кв. Острец, ул. Ц.Дюстабанов 1501748Голяма Добруджанска Мелница ЕООД124645238 Добрич, Индустриален квартал, ул.Антон Стоянов 11749Сантов-Ангел Сантов ЕТ836044316 Хасково, ул.Шипка 24, ет.3, ап.51750Люто - Георгиев и Сие СД030434974 София, ул.Д.Коцев 65, вх.А1751Енерго-Тел ООД121286082 София, бул.Черни връх 431752Ингредия ООД175140825 София, ул.Латинка 6, вх.Б, ет.3, ап.111753Евромаркет Аутомотив АД131124118 София, кв.Младост 1, бул.Андрей Ляпчев 511754Евромаркет Кари АД131111964 София, кв.Младост 1, бул.Андрей Ляпчев 511755Евромаркет Компресорс АД130185141 София, ж.к.Младост 4, бл.426, вх.2, ет.1, ап.231756Евромаркет Кънстракшън АД131433890 София, кв.Младост 1, бул.Андрей Ляпчев 511757Евромаркет-БДР ООД040186203 София,район Младост, бул.Андрей Ляпчев 511758Стротек АД131437903 София, кв.Младост 1, бул.Андрей Ляпчев 511759Интеринструменти ООД121005553 София, кв.Слатина, ул.Гео Милев 451760Тримо България ООД175154320 София, ул.Хан Аспарух 71761Теохарови ООД101505729 Петрич, ул.Кочо Мавродиев 20 А1762Олимпиа Ауто АД119622608 Сливен, ул.Банско шосе 101763Жани-Божана Добрева ЕТ119008492 Сливен, ул.Албаново 191764Ловешки Мелници-2005 ЕООД130186558 София, ул.Стефан Караджа 21765Демарк ЕООД126654015 Харманли, ул.Преслав 441766ВИП АУТО 1 ООД123729046 Казанлък, бул.23-ти ПШП, №7, вх.А, ет.2, ап.41767Геосинмат-ВБ ООД121684079 София, бул.Н.Й.Вапцаров 25, офис 81768Есаб Електроди АД832047653 Ихтиман, обл.Софийска1769Вита Херб Инт ЕООД175150004 София, район Слатина, жк. Гео Милев, бл. 107, вх. А, ет. 1, ап.11770Трейдмакс ЕООД110524283 Тетевен, ул.Симеон Куманов 91771Хелфи пластик ООД130537249 София, ул.Козлодуй 1191772Сандра ООД126032487 Димитровград, бул.Раковски 1071773Джи и Ей ООД121481374 София, ж.к.Стрелбище, бл.2Б,вх.А1774Лидия Глебова ЕООД160004285 Пловдив, ул.Христо Ботев 138 А1775Бонжур БГ ЕООД838187366 Ямбол, ул.Жорж Папазов 20-51776Авто-Ресурс ЕООД101013628 Сандански, ул.Роженски манастир 41777Ланимекс ООД825190686 Пловдив, ул.Георги Измирлиев 65, ет.7, ап.261778Фамилия Драгиев ООД104617046 Сухиндол, ул.Христо Ботев 21779Нико-66-Николай Колев ЕТ121210218 София, ж.к.Дружба 1, бл.14, вх.Б, ет.4, ап.361780Христо Колев-Ауто ООД123644966 Стара Загора, ул.Добруджа 171781Христо Колев ЕТ040732385 Стара Загора, ул.Добруджа 171782Заира-Захари Захариев ЕТ838103877 Ямбол, ул. Енос, № 81783Килера 2003 ООД126636063 Хасково, бул.България 168 А1784Американо-Български предприятия ООД101741131 Петрич, ул.Гладстон 61785Нанов ЕООД117624237 Русе, ул.Тулча 4, бл.Дочо Михаилов,вх.В, ет.71786Протех Индустриал ЕООД115927110 Пловдив, ул.Иван Гешев 30, ет.6, ап.291787Мегакол ПК119033457 Нова Загора, кв.Индустриален, п.к. 201788Господинов и Синове ООД124024154 Добрич, ул.Ангел Стоянов 2, п.к.6551789Хартман-Сън Кемикал ЕООД831515807 София, бул.Цариградско шосе 117А1790Биогардън ЕООД112608118 Пазарджик, ул.Иван Соколов 25, вх.Г, ет.21791Мелком ООД119627683 Сливен, бул.Хаджи Димитър 161792Спайсес Трейдинг ООД126644003 Хасково, ул.Георги Кирков 16, ет.6, ап.281793Аксо Мания ЕООД115947732 Асеновград, ул.Драва 161794Профилко-България ООД831043541 София, Околовръстен път, в.з. Драгалевци, м-ст Леската, Ботаническа градина1795Екомел ООД117630620 Русе, ул.Околчица 5, вх.Д, ет.21796МГ.Аноди Интернешънъл АД107571337 Севлиево, ул.Великотърновско шосе 11797Чиполино ЕООД160073267 Пловдив, бул.Пещерско шосе 13, ет.11798Ден-Вес-Ремзие Кърджалиева ЕТ112109371 Пещера, ул. Михаил Такев, № 181799Аглая-03 ЕООД103833646 Вална, ул.Ружа 43, вх.А, ет.51800345 ООД130837588 София, ул.Бисер 21801Вива-Б ЕООД130487668 София, ул.Русалка 41802Ботек ЕООД115847671 Пловдив, ул.Райко Даскалов 341803Либратех ЕООД121086369 София, ж.к.Люлин, бл.984, вх.Ж, ап.1881804Елефенте-Савко Савов ЕТ119014157 Сливен, ул. Гео Милев 10, вх. В, ап. 41805Дрегер Медикал България ЕООД040463419 София, бул. Джеймс Баучер 21806Дрегер Сейфти България ЕООД131351653 София, бул. Джеймс Баучер 21807Европа ООД126080086 Хасково, кв. Младежки хълм, ул.Заря 1, бивш Пионерски дом1808ДКГ-Димитров Живкова и С-ие СД040531514 Плевен, ул. Дойран 32, ап.21809Аграна Трейдинг ЕООД175161673 София, бул. Андрей Германов 111810Мултимедиа Систем ООД121020612 София, ул. Найчо Цанов 451811Генекс България ООД131572541 София, ж.к. Дружба 2,бл.262, вх.Б, ап.401812Дизаин Трейд ЕООД121776385 София, ж.к.Слатина, бл.69А, вх.А, ет.3, ап.81813Евродизайн БГ ЕООД175151387 София, ж.к.Толстой, бл.38, вх.А, ап.181814Микро Климат ООД130531043 София, кв.Обеля, ул. 22-ра, №131815Голд Микс ООД115859264 Пловдив, ул.Герлово 22, вх.В, ет.5, ап.151816Булпен ЕООД115787943 Пловдив, ул.Герлово 22, вх.В, ет.5, ап.151817Балкан МД ООД112552192 с.Звъничево, обл.Пазарджик1818Евгени Йорданов ЕТ121173818 София, кв.Обеля, ул. 22-ра, №131819Елан ЕООД103918064 Варна, кв.Виница, ул.Света Екатерина 161820Ветстар ООД831557560 София, ж.к.Хиподрума, бл.23А, ап.31821Търговия на едро ООД834025840 Добрич, ул.Ангел Стоянов 21822ЮТС-Юнайтед Транспорт Сървис ООД121111528 София, ж.к.Дружба 2, ул.Проф.Цветан Лазаров 121823Юнитрейд Колор ЕООД131479247 София, ж.к.Овча купел 2, ул.Бойчо Бойчев 161824Юнитрейд-Х ЕООД030228942 София, ж.к.Овча купел 2, ул.Бойчо Бойчев 161825Тексан Медикал ЕООД101723674 Сандански, Индустриална зона, Боруна1826Бета Комерс ООД121454377 София, ж.к.Света Тройца, бл.372, ап.251827Бул Нупи ООД121504232 София, ж.к.Младост 1, бл.3, вх.7, ап.1101828Овека-Комерс ЕООД831686060 София, ул.Раковски 142, ет.31829Еко Фарм-2005 ЕООД119634934 Сливен, ул.Братя Миладинови 1, вх.А, ап.31830Напред ПК102002684 Бургас, ул.Христо Ботев 171831Винита ЕООД131303740 София, ул.Враня 30, ет.2, ап.41832Пенсил ООД121405348 София, ж.к.Бъкстон, бл.3, вх.В, ап.491833Шуър Шейп Интернешънъл АД175209068 София, бул.Черни връх 431834Ким Статик ООД131533517 София, ж.к.Дървеница, бл.38, вх.Б, ет.1, ап.341835Бояджиеви-Брадърс ООД128600500 Ямбол, ул.Ямболска комуна 421836Стрикта-ТП-Вяра Пейчева ЕТ040484737 София, ж.к.Надежда 1, бл.132, вх.Б, ет.6, ап.401837Мобилтел ЕАД131468980 София, ул.Кукуш 1, М31838Ценкор-Ценко Ценков ЕТ831066312 София, ж.к.Дружба 1, бл.86, вх.А, ет.5, ап.141839Марина ООД817073690 Габрово, ул.Опълченска, № 40 А1840Ниш ЕООД107585970 Габрово, ул.Найден Геров 52, ет.3, ап.61841Елис-Ге ЕООД103060110 Варна, бул.Владислав Варненчик 279В1842Стеди Груп ООД130927078 София, район Овча Купел, кв. Горна Баня, ул. Роза, № 71843Мавиш ООД160075599 Кричим, ул.Оборище 61844Вентоплам-2000 ЕООД130418412 София, ж.к.Студентски град, ул.Проф.Кирил Попов 511845Текстил-Трейд ООД130830871 София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км, ЗИТ 2, ет.41846Геник ЕООД130852348 София, ул.Княжевска 47, вх.Б, ет.4, ап.141847Куадрант Бевариджис АД831607255 София, ул. Постоянство, № 67А1848Лъв-Илиев ЕООД160051541 Асеновград, бул.България 1181849Вимпел-Найденова и С-ие СД030216160 София, ж.к.Младост 1, бл.3, вх.7, ап.1101850Про Трейд ЕООД160026730 Пловдив, ул.Ген.Данаил Николаев 115, ет.2, ап.61851Лилия-98-Корифей ООД115219570 Пловдив, ж.к.Тракия, бл.277, вх.Б, ет.1, ап.31852Фаустина Груп ООД106622177 Враца, бул.Демокрация 15, вх.А, ап.31853Мебел-Стил ООД125021188 Търговище, п.к. 2111854Полимедикс ООД131088533 София, район. Витоша, бул. Александър Пушкин, № 7, бл. 68, вх. Б, ет. 1, ап. 261855Дракон ЕООД148054902 Варна, ул.Баба Тонка 14, вх.Б, ет.5, ап.641856Агарта-ЦМ ЕООД121096923 с.Долни Богров, ул."40", №11857СМС-България ЕООД126729119 Хасково, ул.Дунав 6, вх.Д, ет.2, ап.261858Би Ен Груп ЕООД175177290 София, кв.Левски, ул.Дунавски лебед 321859Тодорови-93 ООД123674144 Стара Загора, ул.Ген.Столетов 1531860Виртуална зона ООД130278818 София, ж.к.Света Троица, ул.Цар Симеон, бл.329А, вх.1, ет.71861Веридия 21 ООД131109358 София, ул.Андрей Николов 251862Николов и Сие ООД121113486 София, ул.Черноризец храбър 21863Глобъл Систем Сълюшън ООД121762040 София, ж.к.Дружба 2, бл.504, вх.А, ет.2, ап.61864Хаджикостови ООД106578762 Мездра, ул.Св.Св.Кирил и Методий 431865Клас Веге-Киров С-ие СД020595160 Пловдив, ул.Иван Гешев 531866Лабекс Инженеринг ООД175152005 София, ул.Любляна 46, офис 2061867Елка Ко ООД102827786 Бургас, ж.к.Зорница, бл.11, вх.1, ет.3, ап.71868Делби ЕООД115025416 Първомай, ул.Ивайло 241869Калиман ООД117670942 Русе, ул.Н.Й.Вапцаров,бл.20,вх.2,ап.81870БИТ ООД831184691 София, ж.к.Дружба, бл.106, вх.Г, ап.601871Аглая и Бан ООД130132973 Видин, жк Васил Левски 11872Аруана-Димитринка Ляева ЕТ119631169 с.Гавраилово, ул.Владимир Заимов 21873Уникарт ЕООД175216625 София, ул.Антон Чехов 58А, ет.14, ап.731874Евромес - М ЕООД200096262 Джебел, ул.Кирил и Методий 71875Фригокар ООД175234452 София, район Оборище, ул. Драговица, № 111876Недев Стил ЕООД124640223 Добрич, ж.к.Дружба, бл.29, вх.Ж, ет.7, ап.191877Нитро ЕООД175197071 София, район Възраждане, жк. Сердика, бл. 22, вх. А, ет. 2, ап. 41878Атарина ЕООД101754449 Благоевград, обл. Благоевград, ул. Тодор Александров, № 74, ет. 2, ап. 61879Вела Харт ООД119110497 Сливен, ул. Предел, № 2-71880Б 4 Медия ЕООД102914892 Бургас, ул. Одрин, № 151881Тони С.в. ЕООД200721013 София, район Люлин, бл. 520, вх. Е, ап. 1431882Доктор Натура ЕООД131102513 София, район Люлин, бл. 246, ет. 10, ап. 431883Хелмед България ЕООД130477290 София, район Овча Купел, ул. Любляна, № 121884Криал груп ЕООД103911059 Суворово, ул. Шипка, № 61885Кохинор България ООД131186170 Бургас, кв. Братя Миладинови, бл. 39, партер1886Нова медика ЕООД115878973 Пловдив, ул. Белград, № 81887Р.Б.О. ООД106585686 Враца, бул.Мито Орозов 791888Геосемселект ООД121157931 София, ж.к.Младост 3, бл.314, вх.4, партер1889Каробета ЕООД831183422 София, ж.к.Младост 3, бл.314, вх.4, ет.2, ап.11890Дениз ЕООД126132405 Хасково, ул.Пещера 14, за Аксин Кушев1891Кайрякови ООД123734698 Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики 40, вх.Б, ет.21892Уърлпул България ЕООД121014335 София, ул.Люлин планина 241893Тодор Опрев ЕТ828063150 Силистра, ул.Плевен 241894ФЗ Поморие ЕООД102843662 с.Медово, общ.Поморие1895Василиас Интернешънъл ЕООД814171161 София, ж.к.Бели брези, ул.Лерин, бл.46, вх.А, ет.31896Илиада ЕООД121205963 София, ж.к.Бели брези, бл.32, ет.8, ап.331897Алфрида Пеев ЕООД107585995 Габрово, ул.Стефан Караджа 351898Дан-Стел ООД106597642 с.Зверино, ул.Никола Войновски 11899Вромос.Ком ООД147056524 Бургас, ул.Одрин 15, ет.10, офис 10051900Мултипринт ООД122013040 Костинброд, ул.Иван Вазов 21901Маринели ООД112605499 Велинград, ул. Латинка 31902Стойчо Пеев-Пеев-ДМ ЕТ103099387 Варна, ул.Христо Попович 151903Мебелни къщи Ралица АД175244069 София, ж.к. Красно село, ул. 20-ти април, №61904Веге Комерс ООД836018428 с.Момково, общ.Свиленград, обл.Хасковска1905Рио Гранде-Горан Тасич ЕТ104098427 Павликени, ул.Мусала 10 А1906София Аудио Център ЕООД121726912 София, р-н Средец, ул. Ангел Кънчев 81907Мастер Соп ЕООД115917746 Пловдив, ул.Удроу Уилсън 121908Алеко Банчев ЕТ126103019 Хасково, ул.Веслец 48, ет.2, ап.31909Боби-Кар ООД123677507 Стара Загора, кв.Железник, ул.Иван Киров Вазов 3, вх.А, ет.8, ап.391910Багира ООД123622012 Стара Загора, ул.Стръмна 131911Карабулев ООД824136015 Плевен, бул.Русе 6, вх.Б, ап.19, п.к.11061912Аля-Алевтина Лалова ЕТ112591601 Пещера, ул.Петър Раков 5, вх.А, ап.61913Пестицид ООД837082832 с.Врачеш, общ.Ботевград, ул.Христо Ботев 111914Каменски и Синове ООД127025559 Шумен, ул.Кирил и Методий 67А1915Ларго Груп ООД111545298 Монтана, ул.Антим 1, №11916Термоикономик ЕООД147073052 Бургас, ж.к. Изгрев, бл.49, вх.7, ет.3, ап.61917Стил Лайн ЕООД131381550 София, ж.к.Красна поляна, бл.15Б, вх.Б, ет.1, ап.221918Промет-България ЕООД131064824 София, кв.Връбница 2, бл.632, вх.Б, ет.1, ап.41919Иак-Лабо ЕООД130374108 София, ул.Йоан Екзарх 47, вх.А, ет.1, ап.21920Мадара 5 ООД125548856 Търговище, ул.Бенковски 91921Мадара 1999 ООД103585058 Варна, р-н Владислав Варненчик, ул. Коево 11922Янев-Яневи-С-ие СД040053879 Пловдив, ул.Михалаки Георгиев 38Б, ет.2, ап.41923Генара ООД175151558 София, кв. Княжево, ул. Ива 121924Борекс ООД822112668 Пазарджик, ул.Неофит Бозвели 131925Магги-Харт ЕООД112660517 Белово, ул.Дъбравско шосе 141926Зита ООД114106121 Плевен, бул.Русе 1181927Каолин АД827182866 Сеново, ул.Дъбрава 81928Блясък-ВГ ООД115138175 Пловдив, ул.Н.Палаузов 61929Еуротулс ЕООД121752085 София, ж.к.Младост 1, бл.4, до вх.11930Екопласт-2002 АД130988526 Ямбол, Индустриална зона, ул.Ямболен 131931Блумен 97 ООД121513516 София, ж.к.Надежда 1, бл.132, вх.Б, ет.6, ап.401932Термотех 94 ООД831510333 София, ул.Черковна 641933Гериатрика-Гинка Монева ЕТ828013883 Силистра, ж.к.Триъгълника, ул.Младежка 2, бл.7, вх.Б, ет.41934Кампино ООД106592937 Враца, ул.Подбалканска 671935Цифрова Кабелна Компания ООД115137511 Пловдив, бул.Княгиня Мария Луиза 25А1936Новотехпром ООД123665800 Стара Загора, кв.Индустриален, ул.Калояновско шосе 161937Севт АД123020059 Казанлък, кв.Индустриален1938Галди ООД812238017 Созопол, ул.Морски скали 51939Ахматово ООД160049169 Пловдив, ул.Райко Даскалов 44, ет.21940Мебели Амато ООД128608301 Ямбол, ул.Ямболен 851941Електрокомерс ООД102684683 Бургас, ул.Ивайло 90, ет.41942Макрис-ГПХ ООД113030261 София, ул.Буземска 15, бл.1, вх.В, ап.661943Бестимекс ООД010279598 София, ул.Незабравка 1, вх.А, ап.51944СТТ Инженеринг ЕООД175217242 София, ж.к.Дружба, бл.412, вх.А, ет.8, ап.211945Ифо Дизайн ООД831515141 София, кв.Горна баня, бул.Николай Хрелков 2А1946Аутодинамик ООД121572856 София, ул.С.Раковски 121947Лактико ООД115574219 Асеновград, кв. Горни Воден, ул. Мусала 21948Мичик ООД103621230 Варна, ул.Силистра 1, ет.15, ап.741949ЕСД-България ЕООД831694267 София, ул.Криволак 401950Индустриалпласт ЕООД123638034 Казанлък, ул.Добри Кехайов 18, вх.а, ет.1, ап.11951Вариант БМ-Николай Колев ЕТ128009611 с.Бояджик, обл.Ямбол, ул.Независима България 181952Енте 2000 ЕООД115607466 Куклен, ул.Велико Търново 141953Алба-94-Иван Андреев ЕТ825080396 Пловдив, ул.Изток 671954Автокомерс ЕООД040660879 Благоевград, ул.Цар Иван Шишман 18, ет.2, ап.81955Евродом ООД103038815 Варна, ул.Петко Каравелов 6, ап.21956Монатекс ООД111527460 Монтана, бул.Трети март 100, вх.В, ап. 231957Орион Кетъринг ЕООД131225680 София, бул.Ситняково 5, вх.А, ет.3, ап.91958Политрон-България ЕООД175143821 София, ул.Гео Милев 1, ет.8, ап.301959Амураа-Консерв-68 ООД813069812 Варна, ж.к.Възраждане, бл.69, вх.2, ет.5, ап.391960Пивоварна Плевен и Ко ООД114613167 Плевен, ул. Коста Хаджипакев 41961Дар 01 ООД128525994 Ямбол, ул. "В.Левски", бл. 8, вх. Б, ет. 1, ап. 181962Мираж Груп ООД117668254 Русе, ул.Видин 51А1963Булдекор ООД831516154 София, ж.к.Младост, бл.66А, вх.В1964Виктория 2004 ЕООД126727837 Хасково, ул.Единство 13, ет.3, ап.91965Енти ООД131411310 София, жк Люлин 8, бл.813, вх.Д, ет.9, ап.1231966Нустер ЕООД103773779 Варна, ул.Дрин 381967Бобчев ЕООД825198836 Пловдив, ул.Перущица 251968Анис-93-Ангел Ванев ЕТ126032814 Хасково, кв.Болярово, ул.Свети Харалампий 14А1969Био България ООД131093046 София, бул.Княз Дондуков Корсаков 34, вх.А, ет.3, ап.161970Никон-НК ЕООД121127450 София, ул.Луи Айер 361971Станислава Атанасова-ЛТМ ЕТ103547972 Варна, ул.Кокиче 151972Вия-Снежанка ЕООД040898001 Казанлък, бул.Ал.Батенберг 2201973Меди-Емил Димитров ЕТ112106592 с.Главиница, обл.Пазарджик1974Евротекстил ЕООД119670624 Сливен, ж.к. Младост, бл.6, вх.Б, ет.5, ап.91975Престиж 2007 ЕООД160063112 Пловдив, ул.Иван Вазов 48, ет.21976Мелница Левски-2004 ООД119623891 Левски, ул.Ал.Стамболийски 11977Танева ЕООД123506602 Казанлък, ул.Стефан Караджа 341978Монтана Фешън ООД111551956 Монтана, ул.Иван Александър 481979Рефракем ЕООД130322862 София, бул.Цар Борис 3, №2151980Микросис Ко ООД131180113 София, ул.Професор Христо Вакарелски 13, ап.241981Пласто ЕООД831240460 София, ул.Йоан Екзарх 14А1982Кетен ООД123670208 Стара Загора, ул.Парчевич 44, вх.А, ет.1, офис 11983Томел Ко ООД020858790 София, кв. Захарна фабрика, ул. 753 №11А1984Море-Петър Димитров ЕТ102850596 Созопол, ул.Вихрен 481985Енигма Фойерверк ЕООД131271965 София, ж.к.Дружба 1, бл.117, вх.Б, ет.6, ап.321986Месокомбинат-Асеновград ООД115007293 Пловдив, ул.Васил Левски 2441987Имола ЕООД148081098 Варна, ул.Георги Бенковски 26, ап.261988Експириан ЕООД103776330 Варна, р-н Одесос, Цар Иван Страцимир 2, ет. 41989Парапина-Тодор Вълков ЕТ836033437 Свиленград, ул.Христо Ботев 241990Геотон Бетонови Изделия ООД102893989 Бургас, ул.Ал.Велики 14, вх.Б, ет.11991Изкуство-Д.В. ЕООД827183103 Русе, ул.Адмирал Рождественски 21992Будмакс ЕООД175152788 София, бул.Патриарх Евтимий 361993Декобет ООД160051146 Пловдив, ул.Капитан Бураго 51994Михайлов Комерс ЕООД115744657 Пловдив, ул.Околчица 21, ет.4, ап.71995М Стайл ООД148098350 Варна, ул.Хан Маламир 30, ет.3, ап.31996Пласт-60 ЕООД160060184 Асеновград, ул.Караджа войвода 11А1997Анко Петров-Анда ЕТ114038364 с.Комарево, ул.Сливница 41998Трудово-Производителна Кооперация на инвалиди "Здравоход" ТПК000203890 Габрово, ул.Янтра 51999Графлин Комерс ЕООД131305244 София, бул.Андрей Ляпчев 62000Глабал Трейд Груп ЕООД131177804 София, ул.6-ти септември, №36, партер2001Никан-БГ ЕООД131265784 София, ж.к.Илиенци, ул.Грозден 312002Викард ЕООД131288822 София, ул.Панайот Волов 112003Строймат Инженеринг ООД121129693 София, ул.Чаталджа 4-6, ап.52004Тангра-Асен Спиров ЕТ030105555 Пазарджик, ул.Ген.Скобелев 19, ап.9, ет.52005Хлебозавод Левски ООД114632445 Левски, ул.Александър Стамболийски 12006Сулис АД121247688 София, бул.Витоша 115-1172007Ви Енд Би Трейдинг ЕООД131276688 София, ул.Христо Ценов 92008Феротех ООД175252767 София, бул.Цар Борис 3, 128, п.к. 132009Ай Си ООД115873328 Пловдив, ж.к.Тракия, бл.47, вх.Б, ет.3, ап.122010Интерспайс ЕООД117682389 Русе, бул.Родина 802011Зида-92 ЕООД101741836 Петрич, ул.Мануш Георгиев 52012Атанас Ташков ЕООД160048246 Пловдив, ул.Райко Даскалов 44, ет.22013Политрейд ГмбХ175275506София, ул.Бачо Киро 5А, ет.42014Любомир Гичев и Син ЕТ040697030 Пловдив, ул.Бадемите 72015Делта Сервиз-Душко Любомиров ЕТ115509239 Пловдив, ул.Бадемите 72016Сити Строй ООД126690463 Хасково, бул.Освобождение, бивш ДАП2017Аркетипо България ООД175053587 София, район Възраждане, ул.Брегалница 59, офис 22018Мерк-Косю Димитров ЕТ813054835 Варна, ул.Цар Асен 27, ап.42019Видона АД128028241 Ямбол, ул.Хан Кубрат 142020Надин-2007 ЕООД160098575 Пловдив, бул.Найчо Цанов 52021Изолайн ООД175254394 София, ул.Сан Стефано 172022Кан-Учтехспорт-България ООД128049011 Ямбол, ул.С.Раковски 320231001 Торти-Нели ООД101753112 Сандански, ул.Гео Милев 52024Марта-Атанас Димов ЕООД112639099 Пещера, ул.Търново 32025Еледжик РПК000333542 с.Лесичово, ул.Димитър Нонкев 102026Дино Нитромед АД112006298 Панагюрище, ул.Георги Бенковски 202027Ейч Ес Ел ООД117590154 Русе, ул.Баба Тонка 212028Флорасем ООД104681746 Лясковец, ул.Цани Гинчев 142029К и К ООД825000254 Асеновград, бул.България 52030Силена-Рашид Чаушев ЕТ120013554 с.Грамаде, обл.Смолян, общ.Рудозем2031Росал ЕООД126724428 Хасково, ул.Зайчар 252032Кафта ООД112653743 Пазарджик, ул.Преспа 172033Дар ООД101638067 Кресна, ул.Мир 22034Нико ООД121024906 с.Равно поле, ул.Изгрев 72035Аутостар ООД130342480 София, ж.к.Надежда, бл.248, вх.Г, ет.1, ап.712036Георги Великов-Георги Великов Георгиев ЕТ128038612 Ямбол, кв.Индустриален2037Заря 2000 АД112517483 Септември, бул. България 2022038Цитро ООД115616586 с.Царацово, обл.Пловдивска, Стопански двор2039Аква Системс ЕООД115779487 Пловдив, ул.Борислав 202040Елен-Самвел Хакобян ЕТ 115866248Пловдив, пл. Хан Аспарух № 125, ет.1, ап.12041Джеронимо ООД102827697 Бургас, ул.Самуил 442042Евелин ЕООД107578157 Габрово, ул.Добри Чинтулов 62043Български Бизнес Системи ООД040289534 София, бул.Драган Цанков 362044Компютърнет.БГ ЕООД130356779 София, ж.к.Христо Смирненски 71, вх.В, ет.9, ап.312045Си Сървисес ООД131578475 София, ж.к.Люлин 10, бл.159, вх.А2046Дием ООД121005425 София, ж.к.Изток, бл.22, вх.Б, ет.4, ап.212047Елсист К ЕООД131348746 София, ул.Коста Лулчев 10Б, ет.4, ап.122048Хрома ЕООД114602249 Плевен, ул.Кара Кольо 12049Аймек Инженеринг ЕООД104681725 Велико Търново, ул.Вела Благоева 15, ап. 72050Джули Експрес ЕООД113517130 Перник, ул.Отец Паисий, бл.10, вх.В, ет.5, ап.712051Свилоза Ярн ЕООД119598566 Сливен, кв.Индустриален, п.к.3602052Господинови Строймаркет ООД124708749 Добрич, ул.Ангел Стоянов 22053ФИБ Трейд ООД175263906 София, ж.к.Дианабад, бл.4, вх.11, ап.742054Рони 2007 ЕООД126729496 Хасково, ж.к.Орфей, бл.27Б, вх.А, ет.2, ап.102055К-Консулт ЕООД103265211 Варна, кв.Чайка, бл.11, вх.Б, ет.4, ап.252056Пожарна Техника ООД131543760 София, ж.к.Света Троица, бл.145Б2057Вива-Фуудс ЕООД118559806 Дулово, ул.Лудогорец 82058Тера Ин ООД831288081 София, р-н Лозенец, ж.к. Витоша, бул. Симеоновско шосе 110 (к-с Макси), бл.4, ап.72059Ситс Мебел ООД116587041 Разград, ул.Иван Вазов 7, ет.2, офис 72060Дикмонт ЕООД111046498 Монтана, ул.Мария Димова 162061Джи Ойл Експерт ЕООД175050331 Нови Искър, ул.Теменуга 312062Аграна България АД175265849 София, р-н Люлин, бул.Андрей Германов 11 2063Комакс-3 ООД115007521 Пловдив, бул.Източен 322064Абверт ООД131407995 София, ж.к.Младост 1, бл.4, до вх.12065Кристекс Консулт ООД117680210 Русе, ул.Плиска, бл.Домостроител, вх.Б, ет.52066Билдком ЕООД121492584 София, ул.Стефан Караджа 7, вх.Б, ап.182067Реджи - Г Г ООД112580772 Белово, ул. Петровия път 52068Фери-Експорт-Мехмед Ферев ЕТ020519084 Доспат, ул.Дъбраш 62069Астрея-91 ООД104668860 Горна Оряховица, ул.Козлодуй 332070Алма-България ООД131562045 София, бул.Витоша 115-1172071Глобал Консултинг ЕООД831753228 София, ул.Парчевич 32, ап.82072Гепард-БГ ООД104678259 Свищов, ул.Двадесет и седми юни 1, вх.А2073Балканфрукт-05 ООД175296151 София, кв.Симеоново, ул.Здравец 7А2074Уником Компютърни Системи ООД128589922 Ямбол, ул.Александър Стамболийски 27А2075Дани-Димитър Петков ЕТ115636375 Пловдив, ж.к.Тракия, бл.189, вх.Г, ет.1, ап.32076Делта текстил-България ЕООД117589846 Русе, ул.Църковна независимост 16, ет.132077Харпел ООД112561533 Пазарджик, ул.Найчо Цанов 2Б, ет.12078Диджиталнет ООД148119983 Варна, ул.Кюстенджа 162079Еднократна употреба ООД104539957 Велико Търново, ул.Магистрална 8, ет.7, ап.252080Хранинвест ООД103582464 Варна, р-н Одесос, ул. Петко Каравелов 38, ет. 52081Евгени Радев ЕТ114073632 Плевен, кв.Мара Денчева, бл.7, ет.7, ап.262082Кейт-Христо Чочев ЕТ112038757 Панагюрище, ул.Кирил и Методий 32083Хералд ЕООД107549885 Габрово, ул.Индустриална 67В2084Винтекс ООД103799560 Варна, ж.к.Свобода, бл.35, ет.3, ап.62085Лавина ЕООД126725626 Хасково, ул.Битоля 72086Джордан ЕООД1052125185 Видин, ул.Ц.С.Велики 69, вх.А, ет.3, ап.72087Сатнет ООД115787627 Карлово, ул.Юмрукчал 20, вх.Б, ет.2, ап.32088Иватерм ЕООД102935018 Бургас, ж.к.Братя Миладинови, бл.71, вх.1, ет.7, ап.312089Неврокоп Комерс-3 ООД101646092 Гоце Делчев, ул.Драгоман 262090Сортови Семена АД835027770 Търговище, ул.Цар Симеон 4 2091Експрес-2Д ЕООД119628739Сливен ул. Генерал Драгомиров бл.9 вх.Б ап.42092Любомир Миролесков - ЛМ Трейд ЕТ040519800 Ямбол, жк Хале, бл. 7, вх. А, ап. 12093Ив-Дей-Ивонтекс ЕООД126546395 Хасково, ул.Зайчар 182094Лион-Трейдинг ООД825247646 Пловдив, ул.Виктор Юго 202095Арониада-Агро ЕООД117022340 с.Иваново, обл.Русенска, ул.Дунав 42096Вавилон Трейдинг ООД827234989 Русе, ул. Никюп № 2, бл. Никюп, вх. 3, ет. 42097Бижуланд ЕООД160008725 Пловдив, ул.Фр.Жолио Кюри 12098Лотос ООД126547967 Димитровград, ул. Сава Доброплодни, № 32099Ар Би Ел България ООД160097001Варна, ул. Петко Каравелов 262100Дамяница АД101053576с.Дамяница, община Сандански2101Кис-Събев,Денчев и Сие СД817079049 Трявна, ул.Петко Рачев Славейков 1162102Юнона-Катя Генева ЕООД126580846 Димитровград, ул. Простор № 13, вх. Б, ап. 192103Арайс ООД115636813 Пловдив, ул. Цветарска, № 2, ет. 12104Йока ЕООД825359517 с. Куртово Конаре, Пловдивска област2105Струмешница ПК000004283 Петрич, ул.Никола Парапанов 22106Братя Чолакови ООД101678909 Гоце Делчев, ул.Гоце Делчев 192107Иван Димитров-Селект ЕТ101687993 Гоце Делчев, ул.Дунав 1 А2108Алмекс 07 ЕООД112662607 с. Мирянци, ул."24-та", №72109Агротрон-М-Мелиха Исмаил ЕТ125535855 Търговище, ул.Братя Миладинови 23, ет.1, ап.12110Стожер-Стоян Стоянов ЕТ 838187633 с. Симеоново, обл. Ямбол, ул. Освобождение 112111Плам инженеринг ООД103972069 Варна, бул. Трети март 30Б2112Ивелле Джи ООД160082451 Пловдив, ул. Месемврия 28, ет. 3, ап. 72113Търговско дружество Момчеви и сие ООД119080659 Сливен, ул. Родопа 1А2114Елка Цекова-Сияна ЕТ040316593 Бургас, ул. Одрин 22115Фаворит-Н ЕООД124667786 Добрич ул.Георги Кирков 15 вх.А ап.42116Капитоне ООД126740820 Хасково, бул.Съединение 622117Аква-Бойко Стойчев ЕТ 101020010 Сандански, ул. Свобода 352118Екотерра ООД112538506 Пазарджик, ул. Синитевска 3 2119Биофрута ЕООД112586440с. Карабунар, ул. Първа 322120Ековита ООД112537984 Пазарджик ул.Синитевска 32121Джиев - К ЕООД131261483 Костинброд, Птицекомбинат2122Фуражно предприятие Самуилова ЕООД119672881Сливен, ул.Генерал Столетов 572123Пи Ер Си България ООД175282326 София, ул. Българска морава 56, ет. 5, ап. 112124Пирин-Текс ЕООД811131069Гоце Делчев, ул.Драма 502125Шайков текстил ЕООД128566756 Ямбол, ул. Ямболен 102126Пако ООД126669526 Харманли, ул. Д-р Асен Златаров 112127Дипол ЕООД119612090 Нова Загора, ж.к. Загоре, бл.7, ет.5, ап.192128Родна индустрия 91 ЕООД835015265 Попово, бул.България 1082129Ферти транс ООД148133431 Варна, ул. Гоце Делчев 16, вх.2, ет.2, ап.72130Гатко ООД116588143 Разград, ул.Опълченска 1 2131Едимекс-Евгени Димитров ЕТ 104032078 Павликени, ул.Христо Ботев 30, ет.12132Хим-Систем ЕООД131419606 с. Боерица, общ. Ихтиман2133Фуражен цех Ковачите ООД119623304 Сливен, бул. Цар Симеон 492134ЦБА-България ООД175146988 София, ул. Атанас Далчев бл. 93-962135Евромебел ООД119095846 Сливен, ул.Желю войвода 53А2136Кенвело България ЕООД131347046София, бул.Ботевградско шосе 46, ет22137Веселин Христов ЕТ040169296Враца, бул.Демокрация 26, бл.3, вх.А, ап.192138Изгрев- ГИ-Иванови и сие СД838100564Ямбол, ул.Перелик 92139Дикра фуудс ООД124688684 Варна, ул. Дубровник, бл.6, вх. А, ап. 282140Геотрейд - Иванов ООД175197484 София, р-н Студентски, бул.Климент Охридски, 146 2141Профипет ЕООД117682147 Велико Търново, ул.Димитър Буйнозов 4, ет.7, ап.252142Зоомания ЕООД117682154 Велико Търново, ул. Димитър Буйнозов 4, ап.252143Иванов и синове ООД112047441 Пазарджик, ул.Гурко 22144Буртекс ООД126742329 Хасково, ул.Отец Паисий, 25-272145Керам Комерс ООД101032393 с. Бело Поле2146Наш дом АД831922240 София, р-н Средец, бул. Патриарх Евтимий, 342147Каза Диференте ЕТ175277891София, ул.Цар Калоян 8, ет.32148Пласметалексим 7 ООД104695002Свищов, ул.Цар Освободител 116, вх.А, ап.72149Евро-2002 ООД126608548 Харманли, ж.к Тракия 5А, ет.2, ап.72150Динис- 91- Стефан Динев ЕТ 040264584 Бургас, жк. Изгрев, бл.35, вх.В, ап.232151Потребителна коперация Славянка101031697 Банско, пл.Никола Вапцаров 22152Капш ЕООД131576970 София, ул.Кукуш 2, Бизнес парк Антим Тауър, ет.32153Бред-Кооп Павликени ЕАД104688050 Павликени, бул. Руски 212154Рим Импорт ООД124651547 Добрич, ул. Кирил и Методий 55, вх.В, ет.4, ап.72155Фармацевтични химикали АД812117282 Бургас, кв.Лозово, район Топлофикация ЕАД, п.к.6462156Нека ООД126734600 Хасково, кв.Младежки хълм, ул.Заря 1 2157Антесто ООД175231584 София, ж.к. Гео Милев, ул.Манастирска 8, ет.22158Бултес ООД113401149Септември, ул. 20-ти април, №22159Миг ЕООД112076829Септември, ул. 20-ти април, №12160Божидар Христов- Дарис ЕТ819388101 Кюстендил, ул.Цар Освободител 1112161Машстрой АД820165519 Троян, ул.Академик Ангел Балевски 5 2162Фуражен завод ООД125543389 Търговище, ул. Цар Освободител 7, вх.Д, ап.612163Контраст-94 ЕООД128545324гр.Ямбол, ул.Емине 42164Венис 22 ООД175238319София, ж.к.Младост 1, бул.Ал.Малинов 162165Слънчеви лъчи Провадия ЕАД175291407 София, р-н Изгрев, ул. Фредерик Жулио Кюри 20, ет.102166Кацарски 99 ООД130049659 София, р-н Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, бл.178, вх.1, ет.5, ап.132167Ники-2001 ЕООД116518038 с. Гецово, ул. Иван Вазов 222168Пико ООД107519842 Габрово, ул. Доспат 12169Матиос АД131287108 Русе, ул. Дондуков Корсаков, бл.Вулкан, ет.2, ап.13 2170Ветекс ООД108050700 Кърджали, кв.Възрожденци, бл.22171Веслам шипинг България ЕООД103963675 Варна, ул.Цар Симеон Първи 36, вх.В, ап.62172Протекс ЕООД126675671 Хасково, ул. Каменна 322173Каме ООД831319228 София, ул. Вечерна прохлада 2А2174Мултиплекс ЕООД831275988София, кв.Овча купел, ул.Крушовски връх 12175Пами-2006 ООД104667845 Велико Търново, ул. Васил Левски 152176Морад България ООД175273957 София, бул.Столетов 38, вх.Б, ет.12177Ирина Комерс-Ирина Димитрова ЕТ121455187Гоце Делчев, бул.Гоце Делчев 572178Васкони ЕООД831535884 София, район Слатина, бул. Шипченски проход 61, бл.26Б, вх.В, ет.12179Унифарм АД831537465 София, кв. Дървеница, ул. Трайко Станоев 3 2180Епо-Нова България ЕООД117628950 Русе, ул. Тулча 152181Елмат ООД131362240 София, жк Младост 1, вх.А, ет.2, ап.52182Полмат АД175367591 София, кв.Военна рампа, ул.Проф. Иван Георгов 1А2183Универсал К ООД115042180 Пловдив, ул. Радетски 41 2184Галина Боги ЕООД115146026 Пловдив, ж.к. Тракия, бл.35, вх.А, ет.4, ап.102185Квантек ООД40806483 София, ул. Добри Христов, бл.332186ББР ООД121022691 София, жк Младост 3, бл. 342, вх. 1, ап. 242187Светлина-Иван Стоилов ЕТ825317443 Пловдив, ул.Пере Тошев 121, ет.12188Це-Ге-Цанка Георгиева ЕТ817013273Габрово, ул.Орловска 882189Лагбаг ЕООД175373231 София, ж.к. Младост 4 Бизнес парк София, сграда 13Б2190Италагри ООД121722477 с. Равно Поле, Индустриална зона, ул. Верила2191Орешков ЕООД833163808Стара Загора, ул.Проф.Никола Кожухаров 17,вх.В, ет.22192Балкан Супер Стар ЕООД131187150 София, ж.к. Свобода, ул. Петър Панайотов 12, СБ Илиянци, магазин 8, 1 хале2193Барич и сие ООД112117496Пазарджик, ул.Кочо Честименски 542194Октопод С ООД103595401Варна, бул.Мария Луиза 92195Голд-Аполо ООД117038608 Русе, ул. Тулча 7, ет.12196Емюфе ООД101739326с.Лютово, обл.Благоевград, общ.Белица2197Ситал България ЕООД131218222 София, Промишлена зона, Гара Искър Север, ул. Поручик Неделчо Бончев 102198Голиат-Атанас Христов ЕТ 825304353 Карлово, ул. Златна ливада 5А 2199Бест Стайл ЕООД131155900 София, жк Толстой, бл. 54, вх. Г, ет. 6, ап. 872200Кедър-1994-Р ООД115140144гПловдив, ул.Йордан Йовков 192201Юрогат ООД175231965 София 1138, р-н Младост, бул.Самоковско шосе 1, ТЦ Боила, офис 72202Пабо папир ООД175392705София,район Изгрев ул.Тинтява 15-172203Мусан ООД108551056 Джебел, община Джебел, Индустриална зона 32204Джордиан ООД101551438 Благоевград, ул.Спартак 32205Иван Куманов ЕТ123076022Стара Загора, ур.Августа Траяна 15, вх.А, ап.152206Кодикс ЕООД175208621 София, район Триадица, ул. Луи Айер 172207Агроелит-1 ООД835007788 Търговище, ул. Цар Симеон 4 2208Феникс 6 ООД148114819 Варна, ж.к. Младост, бл.147, вх. 12, ет.3, ап.52209Химснаб Трейд ООД131388356 София, р-н Надежда, кв. Илиенци, ул.Складова база 1 2210Фулда България трейдинг ООД126737429Хасково, бул.Освобождение 1122211Кьосев и ко ООД101657060с.Илинденци, община Струмяни, обл.Благоевград, ул.28, №32212Евромес ООД112668567Пазарджик, ул.Батак 20, ет.3, ап.102213ДНВ- Проспийт ЕООД130183124София, ж.к.Студентски, ул.Стоян Едрев 12214Вагма - 4 - Асен Милчев ЕТ108024260 Крумовград, ул.Родопи 42215Юнион Инвест 2006 ООД107583880 Габрово, ул. Спортна 1 2216Виал ЕООД101147239 Петрич,ул.България 222217Телестар България ЕООД131030448София, район Красно село, бул.Скобелев 492218Санофи-Авентис България ЕООД831251108София, бул.Александър Стамболийски 103, офис-сграда София Тауър, ет.82219Софт Комюникейшънс ЕООД130011092 София, ж.к. Младост 3, бл.375, ап.292220Планета + ООД101665071Благоевград, ул.Ванюша Валчук 1, вх.Б, ап.22221Георги Петров-Камен ЕТ823027726Перник, ул.Иван Вазов, бл.3, ап.52222С К Фешън ООД123651900Стара Загора, бул.Славянски 572223Венера- Мария Кифева ЕТ123041847Стара Загора, ул.Кольо Ганчев 51, бл.51, ет.2, ап.62224Медикард ООД030215702София, район Витоша, ул. Иван Сусанин 442225Дилекс ООД105583209обл. Видин, общ. Белоградчик, с. Боровица, ул. Четвърта 15 2226Бета Пос ООД131185629София, ж.к.Дружба-1, бл.158, вх.Д, ет.1, ап.932227Ергодизайн ООД117672701Русе, бул.Трети март 742228Хлебни и сладкарски изделия ЕООД103165531Варна, ул.Тролейна 62229Вега-04 ЕООД131452455София, ж.к.Люлин, бл.230, вх.А, ет.3, ап.102230Алба Плюс ЕООД831540593 София, ул.Веслец 312231Термострен АД103985440 Вълчи Дол, област Варна, Промишлена зона2232Прайм Инженеринг ООД130960060 София, ж.к. Младост, бул.Цариградско шосе, 7ми километър, ет.42233Техно Акташ АД160051737обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен, Индустриална зона, местност Капсида 12234Олимас ЕООД126744306Хасково, ул.Крали Марко 22, ет32235Топло Техника ЕООД101553136Благоевград, ул.Асен Христов 282236Йовис ЕООД117686715Русе, ул.Михаил Арнаудов 22237Нътшел инг - България130911323София, район Триадица, ул.Костенски водопад 10А, ап.282238ЮБН Ауто ООД831660763София, бул.Илиянци 162239Наутилус 5 ЕООД103937260Варна, ул.Сан Стефано 232240Ти-Ви-67 ООД122026408Ботевград, бул.Цар Освободител 142241Мактим ЕООД831626405София, ул.Милин камък 5А, ет.22242Натурфарма България ЕООД175345506София, Люлин, ул.Янко софийски войвода 21 А2243Архидея ООД831214960София, район Красноа поляна, кв. Разсадника, бл.25, вх.Г, ет.52244Емайлхим АД832084361с.Петърч, община Костинброд2245Витта Фуудс ООД126729069Свиленград, ул.Д-р Страшимир Дочков 20А2246Авалон Изомат ООД117594875Русе, ул.Згориград 182247Артистика ООД117613254Русе, ул.Иван Вазов 242248Реа Студио ООД131448732София, ул.Краище 3, ет.1, ап.12249Флориян ООД117556593Русе, кв.Родина, ул.Чипровци 21, вх.1, ет.32250Консорциум национална база за инструменти ООД107526979Габрово, ул.Батак 312251Пик Тулс ЕООД147232437Бургас, к/с Лазур, бл.39, вх.1, ет.1, ап.12252Промет сейф ЕООД175361072София, ул.Неофит Рилски 552253Билд ЕООД117633610Русе, ул.Стефат Стамболов 56 А2254ИТ Груп ООД126745689Хасково, ж.к. Орфей, бл.40, вх.Б, ет.6, ап.402255Ахат- Бизнес Универсал ЕООД831717698София, ул.Баткун 202256Интерни Италиани БГ ЕООД175383510София, район, Лозенец, ул.Боготица 36, 2257Анаис ЕООД104050667Велико Търново, ул.Христо Ботев 62, вх.А2258Проект-Комерс Инженеринг ООД121163044София, бул.Цар Борис III 136Б, 2259Четпром ЕООД030086667Тетевен, ул.Вършец 792260Титан 71 ЕООД130091455Варна, ж.к.Възраждане 76, вх.Е, ет.3, ап.1122261Буров-капс ООД175405736София, р-н Красно село, ул.Дамян Груев 132262Ди.Ем.Ен ЕООД148042729Варна, ж.к.Младост, бл.111, вх.4, ет.9, ап.242263Лакал ЕООД115155281Пловдив, бул.Никола Вапцаров 1362264Мегакомерс 2000 ООД124117365Добрич, кв.Добротница, бл.44, вх.А,ет.3, ап.62265Захарно петле- Койчев ЕООД124710369с.Бранище, община Добрич, ул.4 №52266Яким Христов ЕООД101784928Благоевград, ул.Марица 29, вх.А, ет.1, ап.12267Марицатекс АД 115025302Пловдив, ул.Васил Левски 1442268Арматекс ООД126744612Хасково, ж.к.Орфий, бл.16, вх.В, ап.102269Хеди компютърс ООД126689895Хасково, ул. Съединение 14, ет. 6, ап. 172270Месокомбинат Нова Загора-Енчеви и К.О. ООД119052777Нова Загора, ул.Преславска 482271Флуидекс АД175401517София, район Младост, бул.Андрей Ляпчев 512272Хели България АД175300308София, район Младост, ул.Димитър Моллов 24, ет.32273СД Колос-НДДХ-Иванов и сие838130340Ямбол, ул.Крали Марко, бл.27, вх.Б, ап.292274Софи-В-Васил Вачков-Мария Вачкова ЕТ040228660Пещера, ул.Елена и Тодор Кънчеви 6А2275Росен Деянски - Дея ЕТ040884959София, ж.к. Хаджи Димитър, бл.57, вх.Б, ет.5, ап.382276Анастас Анчев ЕООД120612002Смолян, ул.Боровец 202277Автокомфорт ООД117100554Русе, ул.Константин Иречек 122278Глоуб Индъстрис ЕООД160059125Пловдив, ул. Мара Гидик, № 1, ет. 5, ап. 132279Ремикс ЕООД102900992Бургас, ж.к.Лазур, бл.89, вх.Б, ет.6, ап.522280Кондор-ГР ООД120020292Смолян, ул.Родопи 572281Леда нова ООД131039550Костинброд, ул.Трети март 2А2282Климаекспо ЕООД104694352Свищов, ул.Двадесет и седми юни 1, вх.А, ап.62283Перм ЕООД117694085Русе, ул.Сяр 42284Тайфун-БГ ООД125538933Търговище, ул.Сива-Бензиностанция "Тайфун" 2285Бонд 2005 ЕООД131458833София, ул.Прибойница 25, ет.12286Иван Гърдев-52 ЕТ119046030Кермен, ул. Атанас Гиндев 32287Ериксон Телекъмюникейшънс България ЕООД831246043София, р-н Лозенец, Експо 2000, бул.Никола Вапцаров 552288Диес ООД811182900Петрич, ул.Свобода 32289Линдарев ЕООД101766661Гоце Делчев, ул.Стара Планина 902290Вуелта Италия ООД117688538Русе, Източна промишлена зона2291Интер Дата Системи ООД831306572София, ул.Ангелов връх 82292Евро стандарт 96 ООД131098805София, ж.к.Бъкстон, ул.Вихрен, бл.39А, вх.А, ет.6, ап.152293Йордан Йорданов-Земеделски производител117617345Русе, ул.Сент Уан 1, вх.1, ет.1, ап.12294Геномакс ООД131342095с.Замфирово, област Монтана, ул.Васил Левски 122295Уайнбокс ЕООД175378641София, ж.к. Света Троица, ул.Цар Симеон, бл.331, ет.1, ап.252296Евротайп ООД020538953София, ул.Христо Максимов 49Б2297Екзотика ЕООД104638987Павликени, ул.Ивайло 282298Топ мен ЕООД117525612Русе, ул.Аксаков 3, бл.Аксаков, вх.Б, ет2, ап.62299Кали-98 ЕООД115277591Пловдив, ул.Царевец 1, 2300Керамат АД127023234Каспичан, ул.Александър Стамболийски 772301Фармхим ООД827106936Русе, ул.Войводова 34, ет.42302Стенли-Станислав Сарафов ЕТ831826879София, ж.к.Люлин, бл.817, вх.А, ет.4, ап.122303Станев консерв ЕООД838185899Ямбол, кв.Индустриален2304Стил Макс ЕООД820139190Тетевен, ул.Симеон Куманов 92305Галина 2001 ЕООД128526587Ямбол, к-кс Възраждане, бл.41, вх.А, ап.22306Стол България ЕООД831500140София, бул.Витоша 272307Възход ЕООД101684449с.Мусомища, общ.Гоце Делчев, ул.Хаджи Димитър 92308Братя Къртеви ООД115178636с.Радиново, общ. Марица, обл.Пловдив2309Лавина ЕООД128578630Ямбол, ул.Д.Благоев 17, вх.А, ап.82310Йорданка Петрова-Мира 97 ЕТ 040446163Ямбол, ул.Преслав 64, ап.72311Миракъл-Краси-Мейкър-Красимир Георгиев ЕТ112055774Пазарджик2312АМД-Текстил ЕООД126743713Хасково, ул.Янко Сакъзов 172313Стилисимо ДЗЗД103200594Варна, ул.П.Райчев, бл.4, ет.52314Елисе ООД126550858Хасково, кв.Бадема, бл.23, вх.Б, ап.42315Киров Компресори ООД131050707София, ж.к. Люлин 7, бул.Царица Йоана 492316Киров АД831057181София, ж.к. Люлин 7, бул.Царица Йоана 492317Изотех груп ЕАД175002571София, ж.к.Младост, БП-София, сграда-11, вх.А, ет.3, офис-304Д2318Дейзи Трейдинг ЕООД128628649Ямбол, ул.Орман 1202319Васир ООД131302154София, бул.Цар Борис III-ти 197, ет.3 2320Плама супер звезда ООД831726521София, район Връбница, ул.Маслиново клонче 22321Хеликом ООД119527672Сливен, ул.Щросмайер, бл.4, вх.Б, ап.22322Панацея ООД107018752Севлиево, ул.Гочо Москов 2, вх.А, ет.12323Лео Експрес ЕООД126633551Димитровград, ул.Владимир Поптомов 42324Джордани Продакшън ЕООД117684568Русе, Източна промишлена зона2325НВВ ЕООД104697544Велико Търново, ул.Никола Габровски 42, вх.Г, ет.1, ап.22326Нове-Петков ЕООД104511395Свищов, ул.Цар Освободител 722327Камдизайн ЕООД110546664Ловеч, ул.Христо Ботев 46, вх.А, ап.42328Европа-електроникс ЕООД114628137Плевен, ул.Ген.Владимир Вазов 43, ет.2, ап.52329Билборд АД130472125София, пл. България, НДК АИ42330Дедракс ООД121202650София, район Триадица, пл.България 1, НДК, вход АИ42331ПИК БГ ООД131390713с.Лесново, общ.Елин Пелин2332Сико-С ООД131141624София, ул.Неофит Бозвели 142333Еконт Експрес ООД117047646Русе, бул.Тутракан 112334Алфа-Алекси Божков ЕТ128021485Ямбол, ул.Граф Игнатиев, бл.2, вх.Б,ап.122335СД Стилико-Василеви и съдружие838127351Ямбол, к.кс Възраждане, бл.53, вх.Д, ап.32336Кеш-Илиян Узунов ЕТ120069407Смолян, ул.Димитър Благоев 482337Мери-Гюлфие Джебир ЕТ120599423Смолян, ул.Грудьо Войвода 442338Би Еф Ти Трейдинг ЕООД121451559София, район Лозенец, ул.Ведрина 102339Дезмомоторс ООД175457010Самоков, ул.Крали Марко 102340Maвро-Христо Маврудиев ЕТ838185479Пловдив, ул.Порто Лагос 16,ет.3, ап.72341Младенова изба ЕООД175064199Тутракан, ул.Осогово 12342Карим ООД123140507Стара Загора, ул.Христо Ботев 124, вх.Д, ап.138234326-ти май-Райна Табакова ЕТ825008767Асеновград, ул.Гео Милев 62344Дамянов-Такси-Иван Дамянов ЕТ020947035карнобат, ул.Сергей Киров 17А2345Емка АД107001173Севлиево, ул.Никола Д.Петков 302346Агрофрут-Трейд ООД115332657Пловдив, ул.Свети Климент 122347Тервел хляб ЕООД128605020с.Тенево, община Тунджа, обл.Ямбол, ул.Кольо Тенев 202348Паладиум ЕООД831615024София, кв.Казичане, ул.Васил Левски 1А2349ХАКАЙО ЕООД175383268София, район Триадица, д-р Христо Стамболски 3, ет.32350Филтекс АД123020041Казанлък, ул.Освобождение 372351Христо Деянов ЕТ120070207Смолян, ул.Заводска 9А2352Таня Касабова ЕТ120547939Смолян, ул.Миньорска 192353Тик Так-Атанасов ЕООД102926478Свиленград, бул.България 61, вх.А, ет.1, ап.22354Лабиотекс-Николай Владов ЕТ820175043Троян, кв.Лъгът, бл.217, вх.Г, ап.32355Торина-Атанас Димитров ЕТ124532500Добрич, бул.25-ти септември 35, вх.Б, ет.1, ап.22356Рейлс БГ ООД147045672Бургас, ул.Индустриална 472357Юлиян Маджаров ЕТ120023363с.Мугла, обл.Смолян2358Вида-Васил Апостолов ЕТ120563733Смолян, ул. Георги С. Раковски 42359Фероком АД115877287Пловдив, ул.Рогошко шосе 52360РУТ-Никоалай Антонов ЕТ817081203Севлиево, ул.Александър Стамболийски 20, вх.А, ет.4, ап.82361Михаел Хубер България ЕООД121440274София, район Младост, бул.Цариградско шосе 1132362Ей Джи Ел груп ООД175366219София, ж.к. Редута, ул.Стоил Войвода, бл.2, вх.А, ап.132363ТИ-Джей ООД114634364Плевен, ул.Горталов 202364Силвър Лайн ЕООД148045013Варна, ул.Константин Доганов 482365Море Селекшън ЕООД175404352София, ул.Тинтява 92366Донидо машин индъстри АД836164433Хасково, Южна индустриална зона, производствена база Донидо2367Данубия 97 ООД121263094София, район Лозенец, ул.Криволак 48, вх.Б, ап.142368Тръбна мебел ООД124708756Добрич, ул.Ангел Стоянов 22369Индекс ЕООД103137927София,ж.к. Красна поляна, ул.Криворечка паланка 34, вх.В, ет.8, ап.602370Дими 2001 ЕООД148120875Варна, ул.Полковник Калитин 59А, ет.2, ап.12371НВН- Билки за красота и здраве ООД131196772община Самоков, с.Алино2372АЙ-ЖИ-Антон Георгиев ЕТ 119036926Сливен, ул. Феликс Каниц 52373Сторгозияпласт ЕООД114595872Плевен, ул.Шипка 5, ет.2, ап.42374Ретал Балкан ЕООД175182817Сливен, ул. Керамика 132375ДТЛ ТРЕЙДИНГ ЕООД103937577Варна, ул.Хаджи Димитър 41, ет.4, ап.82376СТАРХО СО ЕООД825362431с. Брестовица, ул.Момчил Войвода 9, община Родопи2377Леинад-Иванка Аспрева ЕТ 119606970Нова Загора, ул.Патриарх Евтимий 512378Перфект принт ООД115762274Пловдив, ул.Скопие 17, ет.3, ап.72379Електра Христов - Красимир Христов ЕТ126078733Хасково, ж.к.Тримата ремсисти, бл.20, вх.Д, ап.602380СД Хляб-ДМ и съдружие102017693Карнобат, ул.Хаджи Димитър102381Хенди-тел ЕООД130547955София, район Слатина, ж.к. Христо Смирненски, бл.48, вх.В, ет.3, ап.452382Мавипак ООД175432683София, ж.к.Младост-1, бл.34, вх.1, ет.2, ап.82383Тръндеви ЕООД126726977Харманли, ул.Александър Стамболийски 272384Абразивни Инструменти СН ООД101799070Сандански, ул.Асен Хадживасилев 42385Мохамед Мучхан ЕТ040283410Русе, ул.Силистра 18, бл.6, стая 2172386Саймекс 97 ООД112611908Пазарджик, ул.Киселец 11, ет. 1, ап. 202387Вал-Бег ООД107592790Габрово, ул.Смърч 272388Ташев-Транс ЕООД106521623Враца, ул.Скобелев 4, ап.82389Ками 97 ЕООД130977832София, район Надежда 2, бл.231, вх.А, ет.3, ап.72390Велорабър ООД160124523Пловдив, район Централен, бул.Пещерско шосе 132391Скиптер ООД131283309с.Голяновци, общ.Костинброд2392ХСИ Инвест АД103245397Варна, ул.Осми септември 62393Дарнитрон ЕООД831719254София, кв.Слатина, бл.71, вх.А, ап.132394Химик 59 ЕООД148118739Провадия, ул.Сливница 62395Сладка Фиеста ООД200019248Пловдив, район Тракия, бл.100, вх.Д, ет.22396Ейч Ел Дисплей България ЕООД200041077София, ул.Тодор Каблешков 1, оф.18-192397ГЕС ЕООД120542340Смолян, ул.Соколица 442398Милпак ООД200032765Дряново, ул.Стефан Стамболов 262399Римекс България ЕООД175296219софия, ул.Лисец 6, ет.52400Фрателли ЕООД200006674Пещера, ул.Шипка 152401Прима трейд 2000 ООД175036965София, ул.Марин Дринов 20, ет.1, ап.1А2402Златна белка- Иванов и сие ООД119021739Сливен, ул.22 септември №22403АТАРК ООД831912723София, ул.Борис Христов 82404Стеса ООД117652129Русе, ул Цветница 62405Теотекс-72 ЕООД114691174Плевен, жк.Сторгозия, бл.15, ет.9, ап.472406Влад-кит ЕООД101616633Благоевград, ул. Менча Кърничева 25, ет.4, ап.82407Туна ООД825111280Пловдив, ул.Хан Пресиан 112408Максам България АД817040085Габрово, кв.Чарково, пк. 472409РУМ-66-Румен Радев ЕТ118036211Дулово, ул.Ропотамо 102410МДМЛ АД175425607Софея, жк.Младост 4, бл.106, вх.2, ап.102411Майк-Иван Белчев ЕТ101007276с. Копривлен, общ.Хаджифимово, област Благоевград2412Юнит Интериор ООД103913284Варна, бул.Мария Луиза 24, вх.А, ет.1, ап.22413Супер Нубук Интернешънъл ООД112527562Пещера, ул.Васил Левски 12414Сън енд сноу ЕООД175049795София, ул.Козлодуй 84, ет.12415В.С.В.-69 ООД128545370Ямбол, ул.Бобов дол 1024164 Бейз ООД175173864София, ул.Голо Бърдо 17, ет.2, ап.52417Катаржина Естейт ЕООД131142148Свиленград, ул.23 Септември,п.к.582418Вакпак ООД124137745Добрич, бул.Трети март 45, вх.В, ет.2, ап.42419Ово-Бул ООД114653044Плевен, ул.Кирил и Методий 9, ет.12420Астела ЕООД131318308София, ул.Бигла 37, ет.6, ап.122421Несмашинженеринг ЕООД831501743София, ул.Гюешево 83А2422Валекс ЕООД831586108София, бул.Константин Величков 85, ап.42423Валекс-Захари Милушев ЕТ040357273София, ж.к.Дружба, бл.94, ап.252424Сидоренко Фудтех ЕООД102823268Бургас, ул.Транспортна, административна сграда Сидоренко2425Сидоренко Ингридиентс ЕООД102823250Бургас, ул.Транспортна, административна сграда Сидоренко2426Макс груп ООД110526665Тетевен, ул.Симеон Манов 92427Караджа - Ерджан Ахмет ЕТ125573610Омуртаг, ул.Оборище 22428Биокарпет България ЕООД131246951София, бул.Алесандър Стамболийски 49, партер2429Софклима ООД175305440София, кв.Лозенец, ул.Крум Попов 37, партер, ап.12430ЗСК-Девня АД103148230Девня, Промишлена зона2431Домейн Бойар Интернешънъл АД175404883София, ул.Златен рог 20-22, ет.72432РАН- 2007 ЕООД175282486с.Мрамаор, ул.Св.Св.Кирил и Методий 252433Интер керамик Трейдинг ООД175363340София, ул.Голо Бърдо 42434Династи ЕООД147014506Бургас, ул.Александровска 16, ет.12435Соларшоп ЕООД112649111Пазарджик, ул.Софроний Врачански 92436Спектър Керамик ООД112031179Брацигово, ул.Крум Партъчев 22437Виталис ЕООД105584898Видин, ул.Преславска 112438Вели Електроник ЕООД123748801Стара Загора, ул.Цар Иван Асен 129, ет.5, ап.142439Любо-76-Любомир Любомиров ЕТ105521727Белоградчик, жк.Здравец, бл.6, ет.12440Панония Инвест ООД829087307Сливен, ул.Родопа 1Б2441Дебитекс ООД128511037Ямбол, ул.Ямболен 202442Габриело ЕООД112671054Пещера, ул.Цар Симеон 12443Йонексим-Иван Йонков ЕТ030266722Казанлък, ул.Гладстон 57, вх.Г, ет.2, ап.762444Бовал-сервиз ЕООД130589064София, бул.Мадрид 47, магазин Техно-микс2445Брайкови ООД128595327Ямбол, ул.Ал.Стамболийски 65, ет.2, ап.52446Агроинтеграл ООД115594405Пловдив, ул.Братя Бъкстон 1342447Рони ЕООД126636845Харманли, ул.Христо Смирненски 1022448Слай Комерс ООД114527006Плевен, ул.Чаталджа 37, ап.32449Лев Мигдал Индустрис ЕООД160103080Пловдив, ул.Белград 82450Илиян Игнатов-Ирмо ЕТ114543249с.Къшин, община Плевен, ул.Кирил и Методий 62451Хари Велев-90 ЕТ030068726Троян, ул.Преспа 552452АБО-Компания ЕООД130084820с.Ивайло, обл.Пазарджик2453ГК Имопорт- Експорт ЕООД200057042София, бул.Черни връх 472454Винора ООД160124936Раковски, ул.Михаил Добромиров 972455Класик ООД119004533Сливен, ул.Панайот Хитов 452456Рондо Груп ООД131242262София, ул. Костенски водопад 10, ет.6, ап.172457Нюанс Груп /България/ АД175465263София, ул.Славянска 35, ет.2, ап.32458Джамбо ООД121228894София, район Младост, пк.1712, ул.Филип Аврамов 7, бл.301, вх.Б, ет.4, ап.262459Крис-Мари-Дач ООД160080137с.Устина, обл.Пловдив, общ.Родопи, ул.Антон Иванов 192460Ростар БГ ЕООД175170462София, ул.Каменоделска 52461Медина-КК ООД103910338Варна, ул.Гладстон 6, вх.Б, ет.7, ап.442462Фобос 99 EООД112124010с.Синитово, обл.Пазарджик2463Дани и Никол ЕООД160033625Пловдив, ул.Волга 512464Атилиана ЕООД114625956Плевен, ул.Васил Левски 482465Веко ЕООД110506520Троян, ул.Преспа 552466Криейтив Козметикс ООД160086485Пловдив, ул.Кирил и Методий 152467АДФ България ЕООД130487038Първомай, ул.Княз Борис I-ви 802468А. ДЕВАВРИН ФИС С.А.С.-Франция131389950Първомай, ул.Княз Борис I-ви 802469Мултиклимат Инженеринг ООД131416909София, бул.Ботевградско шосе 2472470Евромаркет ООД109594007Кюстендил, ул.Колуша 78А2471Бялата вода- Метко Хаджиев ЕТ822024727с.Драгиново, обл.Пазарджик, общ.Велинград2472Олово ООД131015193София, ул. Климанци 77, ет 1, ап. 12473Люси-Петко Тарлев ЕТ123044697Казанлък, кв.Васил Левски, бл.40, вх.Г, ап.492474Орел джи ЕООД200042713Плевен, ул.Екзарх Йосив 1, вх.А, ап.52475Елдер България ЕООД000443113Пловдив, ж.к.Тракия, ул.Недялка Шилева 312476Саутриб ООД825259577Пловдив, ул.Дунав 180, ет.7, ап.192477Лонгмарч Боулинг България ЕООД160095541Пловдив, ул.Царева ливада 172478Екоконс ЕООД115791906Пловдив, ул.Гонда вода 24, ет.1, ап.82479Контекс Дружба ООД121094420София, ул.Позитано 8, ет.42480Дружба Стил АД813109324Варна, бул.Осми приморски полк 1192481Хиперион метал ЕООД160047379Пловдив, ул.Пазарджишко шосе, 4-ти километър2482Сдружение Бизнес център - Елхово128518156Елхово, ул.Търговска 2, ет.32483Ем и Еф ЕООД175330632София, ж.к.Лагера, бл.39, ет.3, ап.222484Витоша Трейдинг къмпани ООД121133439София, ул.Атанас Кирчев, бл.46, вх.Г, ап.922485ЦАПК-Прогрес ООД000638693София 1574, бул.Шипченски проход 69А, п.к.142486ОДЕТ- ИТ- ИВАН ТОДОРОВ ЕТ040421167Пазарджик, ул.Освобождение 132487Хелън, синове и ко ООД128614934Ямбол, ул.Граф Игнатиев 56, вх.А, ап.22488Суити- 2001- Цветана Тилева ЕТ101555956Гоце Делчев, ул.Иларион Макариополски 572489Айс Гълъб- Мария Алексова ЕТ020008905Благоевград, ул. Софрони Мазнев 52490Севанап-Димитър Кънев ЕТ112037694с.Звъничево, община Пазарджик2491Корал ЕООД831813458София, кв.Свобода, бл.7, ет.3, ап.252492Парис ЕООД160054879Пловдив, ж.к. Тракия, бл.95А, вх.Б, ет.62493Лазар Караджов Елазар ЕТ040048615Никопол, ул.Раковски 8, бл.Елия, ап.182494Сил- Ни Ко ООД102818495Бургас, ж.к.Славейков, бл.36, вх.6, ет.52495МЕГА СТЕЛА ООД115843580Пловдив, бул.Христо Ботев 138Б, ет.2, ап.22496ТАЙГЪРМАРК ЕООД200025265Русе, ул.Измаил 9, бл.Иглика, вх.А, ет.5, ап.102497Амигос-2002-2 ЕООД130963537София, ж.к.Младост-2, бл.203, вх.1, ет.7, ап.192498Ники-9 ЕООД128567751Ямбол, ул.Струга 102499Гарван ЕООД148128523Варна, ул.Дубровник 6, вх.Б, ет.5, ап.402500Скутер ООД175119395София, ул.Проф.Христо Вакарелски2501Кейсинг България ЕООД127590850Варна, ул.Цар Симеон І №102502КАРА-Георги Георгиев ЕТ838171725Ямбол, ул.Малко Търново, бл.7, вх.Б, ап.112503МТД БЪЛГАРИЯ ЕООД200108960София, ул.Луи Айер 22504БГ Дринкс ЕООД103780738Варна, ул. Владислав Варненчик 281, ет.22505Ицо-ню ЕООД200137450с.Равда, ул.П.К.Яворов 122506Роял-Хасково ЕООД200117945Хасково, ул.Граничар 212507Белтарт ЕООД117623469с. Голямо Варново, община Сливо поле2508Каса енд Стил ООД175210704Банкя, ул.Цар Освободител 122509Пиринпласт АД811158034Гоце Делчев, промишлена зона2510РВС-ПАН ЕООД123665978Стара Загора, ул.Света Богородица 982511Бутилираща компарния Ракитово ООД112666840София, ж.к. Младост 4, бл.480, ап.322512Униор България ООД114615182София, ж.к.Овча купел, бул.Цар Борис III 136Б, ап.12513Скамо ЕООД110035310Троян, кв.Лъгът, бл.8, вх.Б, ап.92514Елиаз ООД175111752София, ул.Поп Грую 58А2515Хергелджи-Мария Димитрова ЕТ838145246Ямбол, ж.к. Бенковски, бл.22, вх.Д, бл.212516Кент-Импекс ООД127566753гр. София, бул. Черни връх 472517Ив-2000-Иванчо Христов ЕТ106027311Мездра, ул.Хаджи Димитър 12518Ив-2005 ЕООД106604970Мездра, ул.Св.Св.Кирил и Методий 12519Гюс ООД010277348София, жк. Красно село, бл.12, вх.А, ап.32520Изида-Комерс-Зоя Николова ЕТ119532566Сливен, ул.Дружба, бл.39, вх.Б, ап.182521Рав Миладинови ООД131449250София, район Слатина, жк.Христо Смирненски, бл.48, вх.Г, ап.732522Мини Макс Груп ООД175244037София, ул.Луи Пастьор 302523Лимекс Тойс ЕООД130999031София, ж.к. Гео Милев, бл.244, вх.А, ет.5, ап.162524Гера ООД117621354Русе, кв.Дружба 3, ул.Александър Хаджирусет 2, бл.22, вх.4, ет.22525България Клима ООД123155555Стара Загора, ул.Методи Кусев 34,вх. А, ет.2, ап.32526Дора-глас ЕООД831277722София, район Триадица, кв.Иван Вазов, ул.Димитър Манов, бл.41, вх.Б, ап.192527Универсал Кемикал ООД130109273София, бул. Константин Величков 32528Ками Ойл Трейдинг ООД813003118Варна, бул.Съборни 21, ет.1, ап.82529Тера инвест ООД119523186Сливен, кв.Индустриален 22530Евро Мекс ООД128597577Ямбол, ул.Милин камък, бл.7, вх.А, ет.2, ап.52531Ауто Плюс България АД175015889с. Лозен, Столична община, ул. Околовръстен път 3702532Ауто 1 ЕООД131048300София, район Лозенец, бул.Черни връх 1582533Шато Данубия АД117629550Две Могили, бул.България 1242534Мидима ЕООД103041626Варна, ул.Райко Жензифов 222535Комтек България ООД175443780Варна, ул. Атанас Москов 202536Биг Изи ООД175415367София, бул.Стефан Стамболов 19, ет.2, ап.52537Авъланш Груп ООД148140493Варна, ж.к. Младост 1, бул.Сливница, МК Лазур, ет.2, офис 72538Доби Билд БГ ЕООД130449817София, район Лозенец, кв.Хладилника, ул.Шаварски път 32539РУСЕ ПЛАСТ ООД117659337Русе, ул.Христо Ясенов 1, вх.3, ет.2, ап.42540Топливо АД831924394София, ул.Солунска 22541Балис ООД115905648Пловдив, ул.Водолей 14А, ет.22542НЕС- Нови енергийни системи ООД 127556951Шумен, бул.Мадара 122543Адвенчър тойс ЕООД200100718София, ж.к. Люлин, бл.263, ет.7, ап.292544Франстил АД131200797София, район Възраждане, бул.Александър Стамболийски 96, ет.1, ап.22545Хлебопроизводство и сладкарство ЕООД820163315Троян, ж.к. Кнежки лъг, ул.Генерал Кацаров 3872546Же и Же ООД130974731София, район Слатина, ул.Гео Милев 1602547Ломец-67-Ахмед Мехмедов ЕТ125007936с.Ломци, община Попово, ул.Цар Асен 22548Ганка Данаилова ЕТ833103414Стара Загора, ж.к. железник, ул.Младост 12, вх.В, ап.432549Дочка Данаилова - Оберон ЕТ120538865Смолян, кв.Райково, ул.Родопи 552550НАР ООД126634404Хасково, ул.Таню Войвода 11, ет.32551АР КОЗМЕТИК БЪЛГАРИЯ ЕООД131286953София, кв.Витоша, ВЕЦ Симеоново, ул.Проф.Хр.Вакарелски 11А2552Унивег България ЕООД175081145София, жк. Хиподрума, бл.142А, ет.10, ап.442553Гранитекс-ИВ" ЕООД131224257София, район Надежда, ж.к. Надежда 4, бл.452, вх.В, ап.362554РАЯЛЕНД ООД175247923Варна, бул.Цар Освободител 392555Нобел Фарма ООД131017408София, бул. Симеоновско шосе 24, вх. А, ет. 2, ап. 92556Мото Топ ЕООД104637006Велико Търново, ул.Възрожденска 2А, ет.42557Траяна- 91 АД030157598Стара Загора, ул.Пенчо Минев 162558Екском ЕООД115875496Пловдив, ж.к. Тракия, бл.93, ет.13, ап.462559Асима ООД115524611Пловдив, ул.Пере Тошев 85, бл.1594, ап.132560Америкън Рестърантс ЕООД175297584София, бул. Патриарх Евтимий 822561Виста- 02 Е ЕООД101747433Благоевград, ул. Крушево 12562Метаком Ко ООД130334312София, ул.Любляна 462563Метаком КБД ООД121128075София, ул.Любляна 462564Стил-04 ЕООД104627229Велико Търново, ул.Кольо Гайтанджията2565Мебекс ЕООД102061501Пловдив, ул.Опълченска 42566Амбра козметик ЕООД102931525Бургас, ул.СТефан Караджа 14, ап.92567Ромстал България ЕООД175373345София, бул.Ботевградско шосе 2762568Сла ООД160100369Пловдив, ул.Полк. Сава Муткуров 372569Имахижу ООД103110136София, ж.к. Манастирски ливади, бл.28, ет.1, ап.12570Бургас Папир ООД147240327Бургас, ул.Цар Самуил 82, ет.5, ап.десен2571Агат - 56 ЕООД147151686Айтос, област Бургас, ул. Тодор Каблешиов 82572Булбрю БГ ЕООД103653331Варна, Западна промиашлена зона2573Керамика АД101810549Гоце Делчев, ул.Панаирни ливади 32574Кети - Рангел Клинков ЕТ030126108Съединение, ул.Въстанически 42575Екскор ООД121298001София, бул. Гоце Делчев 103, ет.1, офис-32576Вокс Профиле България ООД117535979Русе, бул. Тутракан 772577Примекс Инженеринг ЕООД821108108Берковица, бл.Ком, вх.Б, ет.4, ап.212578Иван Василев ЕТ836148471Харманли, ул.Дунав 82579Хидро Терм ЕООД126704824Харманли, ул.Дунав 82580ТМТ-Елком ООД115030737Пловдив, ул.Цариградско шосе 53А2581Леса ЕООД836035139Хасково, ул.Одрин 19В2582Кроношпан България ЕООД102063228Бургас, Северозападна Промишлена Зона2583Евротрейдинг ЕООД117534230Русе, бул.Цар Освободител 492584КД и К ООД130503948София, ж.к. Христо Смирненски, бл.37, вх.В, ет.6, ап.532585Вектор Индустриал ООД103844710Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл.20, ет.3, ап.82586Рила мел ЕООД109590090Дупница, ул. Аракчийски мост 32587Екстензив сървис ООД131414721София, ул.Бузлуджа 53А, ет.22588Хелт Нутришън ООД131188117София, кв. Гевгелийски, бл.8, ет.7, ап.302589Енко Вендинг ООД130463286София, ул. Сребърна 212590Стоялина-Стоян Манев ЕТ833017342с.Паничерево, обл.Стара Загора, общ.Гурково2591Сидер-94 ООД836035865Хасково, бул.Раковски 26, вх.Б, ап.5182592АНКО ЕООД117059335Русе, ул.Борисова 88, бл.Вяра2593Ричи - Рада Петкова ЕТ107020008Габрово, ул. Чардафон 14, вх. А, ет.3, ап.62594Дани- Йордан Йорданов ЕТ107034433Габрово, ул. Чардафон 14, вх. А, ет.3, ап.62595Окер-Такси-Огнян Дамянов ЕТ830100911Смолян, ул. Атанас Стайков 92596Мес-ко ЕООД101102062Петрич, ул. Места 152597Медина мед ООД123737210Стара Загора, бул. Христо Ботев 123А2598Вадайо-Стоянов и с-ие СД127023024Шумен, ул.Индустриална 92599Агродимекс ООД835028298Търговище, Индустриална зона, Зърнобаза2600Евразия Табако Интернешънъл ЕООД200140837Пловдив, район централен, ул.Екзарх Йосив 18, вх.Б, ет.1, ап.102601Аквасто ЕООД107552963Севлиево, ул.Хаджи Стоян 102602Ви Ел Джи ЕООД160116277Кричим, ул.Марица 62603Евросат ООД121217022София, ул.Коломан 12604Дани И.К. - Йордан Цветанов Легурски ЕТ040043130София, ул.Шипченски проход 37, бл.125, вх.А, ет.12605НМК Текстил ЕООД126734372Хасково, ул. Осми март 14, ет.32606Традекс ООД117023969Русе, бул. България 1232607Армекс Трейд ЕООД113518346Перник, ул. Русе 42608Партимекс ЕООД831618077София, ул.Габрово, бл.379А2609Ринг Интернешънъл ООД103020258Варна, ул.Цариброд 92, Търговска база, магазин Аква Лайт2610Волтурно ЕООД175233247София, ул. Манастирска 5, вх.А, ет.4, ап.102611Сеса ООД160132235Пловдив, ул.Брезовско шосе 1762612Стрейтс ООД123043588Чирпан, ул. Плиска 142613Нитекс-Николай Михалев ЕТ833169656Стара Загора, пл.Берое 1, ап.242614Витабела ЕООД131560884София, ж.к. Красно село, ул.Хайдушка поляна 55А2615Роуте 66 България ЕООД200023015Габрово, ул.Венец 14, ет.5, ап.142616Софтел ЕООД040181291с. Орешак, общ. Троян, ул. Иван Павлов 572617Мост АД831188800София, жк.Суходол, ул. Траян Танев 782618Таньо Видев ЕТ020977256Ямбол, ул.Граф Игнатиев, бл62, вх.Д, ап.1002619Индекс-6 ООД825391408Пловдив, ул.Кукленско шосе 28В2620Спас-Сюлейман Джамбаз ЕТ818021134с.Зимница, обл.Ямбол, ул.Пеньо Пенев 2А2621Хеликс Прес ЕООД103192592Варна, ул.Замеенхоф 92622Сикоми- Колев и Симеонов с-ие СД113055154Перник, ул. Търговска, бл.14, вх.А, ап.32623ЕР Ауто ЕООД126552035Хасково, ул.Таню Войвода 11, ет.32624Сатекс Са ООД200260530Пловдив, ул.Брезовско шосе 1762625Еко Енерджи ООД115537427с. Граф Игнатиево 4198, обл. Пловдив, община Марица2626Фаворит - 3003 ЕООД128563703Елхово, ул.Трети март 332627Автограф ЕООД126653148Харманли, бул. България 13, вх.В, ет.22628Крокос 2000 ООД131036066София, ж.к. Овча Купел, бл.5, ап.322629Фиеста-2 ООД121479455София, бул.Сливница 152, вх.Б, ап.82630Хела - 03 ЕООД131077939София, Дианабад, бл.13, вх.Е, ет.1, ап.1172631Робифирпласт ЕООД101609891Благоевград, ул. Митрополит Борис 16, ап.12632Драга-Васил Кутинов ЕТ020767126Благоевград, жк. Еленово, бл.55, ап.62633Ки-Ни-Лазарови и Сие СД1012008291Гоце Делчев, ул.Пирин 11 А2634Алегра Медика ООД200054683София, Зона Б-5, бл.7, вх.В, ет.11, ап.1542635Ванеда ООД125512905Търговище, ул. Цар Освободител 32, вх. Г, ап.122636Ню Тренд ЕООД121446206София, бул. Цар Борис ІІІ 192637НЕГС ООД131128305София, жк. Овча купел, бл26, вх.Д, ет.4, ап.1162638Декада ООД112029200Пазарджик, ул. Пловдивска 722639Асил Ахшап Офис Мебели ЕООД103884701Варна, бул. Сливница 982640Интермобиле ООД175456951София, бул.Витоша 24, ет.22641Джанай Боя ООД175220374София, ул. Челопеч, бл.331, вх.Г, ет.3, ап.1472642Кема България ЕООД200126378София, ул. Любляна 46, ет.11, офис 11112643Любомир Йосифов- НТ- Надежда Йосифова ЕТ106612560Враца, ул. Морава 10, ет.12644Електроинвент ООД020809290София, бул. Черни Връх 432645Констант трейд ЕООД103771714Варна, район Одесос, ул. Македония 82-842646Хермес абразиви ЕООД200245133с. Кормянско 5433, местност Дере Кър2647Ротех ЕООД123056678Стара Загора, бул. Славянска2648Валмес-Валя Фидина ЕТ104513923Павликени, пл. Свобода 34, ет.32649Владимил 2008 ЕООД200185661Видин, ул. Преславска 112650Жоси АД101019182Хаджидимово, ул. Ореляк 92651Интер Д ООД115619066Кричим, обл. Пловдивска, ул. Варна 52652КМ-груп ЕООД112652278Пазарджик, ул. Константин Величков 342653Т. Г.- Тодор Георгиев ЕТ825200098Пловдив, ул. Шип 202654Недко Керемидчиев ЕТ825257619Пловдив, кв. Тракия, бл.1, вх.Г, ет.6, ап.162655Цвят- Б- Балашкови- И Сие СД040596960Плевен, ж.к. Дружба, бл.423, вх.3, ап.102656ПС-България ООД200026876София, ж.к. Люлин, бл. 789А, ет.7, ап.192657Лазар Байков Лазаров- Земеделски производител6710077449Пловдив, ул. Богомил 29, ет. 2, ап. 52658Старс Керамикс ЕООД107577607Габрово, ул. Юрий Венелин 8, вх.А, ет.1, ап.32659Потребителна кооперация "Съединение"102002912Камено, ул. Неделчо Камбов 102660Диосполис ЕООД838186175Ямбол, ул. Индже войвода 352661АВС - Инженеринг - Н ЕООД128031110Ямбол, ул. Индже войвода 352662Бонита-Юлиана Николова ЕТ121238422София, ул. Кожух Планина 152663ЕД Медицин Балкан ООД130536535София, район Лозенец, ул. Бисер 22664Стелко ООД121794351София, район Подуяне, ж.к. Левски Г, бл.32, вх. Б, ап. 472665Спринт ЕООД160072628Пловдив, бул.Пещерско шосе 13, ет.12666Юнивърсъл Ентърпрайсиз ЕООД131217049с. Петково, обл. Софийска, общ. Елин Пелин2667Бай Сърпрайз ООД175170932София, бул.Ген.Тотлебен 342668Соявит ООД160115403гр. Севлиево, ул. Благой Янев 62669Жотем ЕООД123659690Стара Загора, ул. Граф Николай Игнатиев 41-Б102670Пейс ООД121850405София, ул. Зайчар 762671Берлинер ЕООД115840207Пловдив, ул. Победа 552672Форт ООД115047430Пловдив, ул. Кукленско шосе2673Калитео трейдинг ЕООД200305096София, район Искър, ж.к. Дружба, бл. 11, вх.Б, ет.3, ап.272674Ругера комерс ООД107567890Габрово, ул. Цанко Дюстабанов 152675Глобус-2006 ООД120588619Смолян, ул. Елин Пелин 62676Мити-Димитър Пенов ЕТ020535682Долна Оряховица, ул. Бачо Киро 4 2677АЛДАГОТ ООД130988693Костинброд, ул. Ломско шосе 952678Ковинтрейд България ЕООД131533855София, бул. Васил Левски 112, вх.А, ет.1, ап.102679Алимпекс ООД102636514Бургас, ул.Средна гора 252680Битум Интернешънъл ООД148140123Варна, кв.Чайка, подлез на стадион Варна2681Меги - Лазар Михайлов ЕТ112015438Велинград, ул. 8-ми Март 122682Николай Хаджиев - Нивел ЕТ 114024158Плевен, ул. Хр. Бръмбаров 52683Универсал ООД814191655Горна Оряховица, ул. Иван Момчилов 52684Желев Трейд ЕООД148025415Дългопол, ул.Христо Ботев 282685ЕС Трейдинг ЕООД200360889Казанлък, бул.23-ти пехотен Шипченски полк 62, вх.Б, ап.332686Мирад - Димитър Радков ЕТ822150512Пазарджик, ул. Д. Дебелянов 2, ет. 2, ап. 42687Славов текстил ЕООД831659825София, бул.Евлоги Георгиев 169, ет.12688Сокотаб ЕООД831360716с. Радиново, обл. Пловдив, общ. Марица2689Пост Мейл Сервиз ЕООД 175287889София, ул. ХРИСТО максимов 35, вх. Б, ет. 1, ап.12690Сатус Груп ЕООД131317521София, жк. Младост 3, бл. 372, ет. 4, ап. 192691Амбро България ЕООД200127505София, ул. Кирил Пърличев 402692Аклайт България ООД147141507Бургас, ул. Индустриална 332693Глория 2001 ООД115599795Пловдив, ул. Ген. Стоянов 42694Ем-Ги ООД160109560Пловдив, ж.к. Тракия, бл.92, ет.11, ап.392695Владпласт ООД115297900с. Бенковски, Пловдивска област2696Виена Стил ООД128582867Ямбол, ул. Преслав 36, вх. А, ап.112697Бейби - Мими Бърдакова ЕТ112081235Пещера, ул. С. Налбант 502698Иновекс Строителна Техника ЕООД200075574София, ж.к. Дружба 1, ул. Кап. Димитър Списаревски 3, ет. 3, ап. 3102699Сиер ЕООД126667500Хасково, ул. Крали Марко 222700Милк Груп ЕООД112599249Пазарджик, ул. Княгиня Мария Лукза 101, ет. 6, ап. 122701Белофльор-59 ООД148117740Варна, ул.Възраждане 1Б, ет.7, ап.А452702Хлебопекарни Христови АД175386428София, ул. Малуша 2, вх. Б, ет. 5, ап. 212703Георги Попов-Фобус-64 ЕТ101010404с.Садово, общ.Хаджидимово, обл.Благоевградска2704Чар 05 ООД119630213Сливен, ул. К. Константинов, бл.18, вх. А, ап.82705Рамм-90 М- Митко Герасимов ЕТ040021116Стара Загора, ул.Граф Игнатиев 43, вх.Б, ап.482706Хим- Георги Харампиев ЕТ110574254Луковит, ул.Работническа 22707Ванков 2004 ООД148106441Варна, район Одесос, ул. Оборище 38, ап. 1042708Ню Систем ООД131270518София, бул. Г.М.Димитров, бл.60, вх. 2, ап. 92709Динакорд-България ЕООД831252990София, ул. Миджур 62710Стела Белчева ООД117624845Русе, ул. Алеи Възраждане 36б2711Силтех ЕООД123721316Стара Загора, ул. Граф Игнатиев 14, вх.А, ет.1, ап.12712Арист ООД107547553Габрово, ул. Орловска 1672713Хубавена ООД119615713Сливен, кв. Дружба, бл. 11, вх.В, ет. 7, ап.202714Капитал Инвест ООД115109031Пловдив, бул. Санкт Петербулг, Картинг писта Лаута, Комплекс Ескалибур2715Бул Ойл Къмпани ООД103717969Варна, ул. Македония 882716Вилтон-2 ООД128058590Ямбол, ул. Ормана 4А2717Янаки Моллов ЕТ822117067Пазарджик, ул. Маестро Георги Атанасов 72718Агрико България ООД131398934София, жк. Младост 1, бл.24, вх.2, ап. 52719Свилена-97 ЕООД104537803Горна Оряховица, ул. Вичо Грънчаров 42720Буралл ООД200361682Варна, ж.к.Възраждане, бл.34, вх.2, ет.5, ап.362721НИКДИМ ЕООД123018072Казанлък, ул. 23-ти Шипченски полк 802722Мура 2001 ООД105534518Видин, ул. Крум Бъчваров, бл. 282723Хигиенно-медицинска индустрия ЕООД814181757Велико Търново, ул. Никола Габровски 81А2724Сейфти Трейдинг ООД200329948София, жк. Света Троица, бл. 298, вх. 1, ет. 15, ап. 522725Симаком ЕООД110572214Троян, ул. Генерал Карцов 182Б2726Кредо - Капитал Продакшн ООД115905797Пловдив, район Северен, ул. Брезовска 81А2727Петро вам ЕООД175399870София, жк Манастирски ливади запад, Казбек 35А2728А.Н.Л.-България ЕООД831479058София, бул.Симеоновско шосе 402729Потребителна кооперация Георги Сава Раковски119005247Котел, обл. Сливен, ул. Изворска 32730Солани - Анелия Маринова ЕТ121094662Видин, общ. Ново Село, с. Винарово2731Делта Галил Индъстриз Лимитед-Израел117643112Русе, ул. Църковна независимтст 16, ет. 132732Сакар ауто ООД831098121София, ул. Бойчо Бойчев 162733Дони-М ООД128568691с. Безмер, обл. Ямбол, ул. Стара планина 62734Медикъл фокус България ООД131405599София, ж.к. Младост 2, бл. 231, вх. 5, ап.252735Нова Стил ООД115752718Пловдив, Тракия, бл.104, патер2736Иуб-Трейдинг ООД200188547София, ул. 20-ти Април 102737Дидомекс ЕООД110532159Троян, ул. Мизия 11 2738СД Кондакови МС сие829021559Сливен, ул. Стара планина 202739СК Арияна ЕООД1153005229София, ж.к.Дружба-2, бл.261, вх.А, ет.4, ап.112740Рай ЕООД126621870Хасково, ул. Липа 47, вх. А, ет.3, ап. 152741Иванчев ЕООД831390524София, бул.Княгиня Мария Луиза 78-А2742Астер ООД125554752Търговище, ул. Искър 1, вх. А, ет.3, ап. 62743Елис ЕООД121247535София, бул. Цар Борис ІІІ 128, бл. 1, вх.3, ет. 3, ап.172744Сет АД827183153Русе, бул. Христо Ботев 12745Теразид ЕООД121057660София, ул. Цар Симеон 3122746Термобилд ООД131220141София, Гара Пионер, бул. Симеоновско шосе2747Дассет Груп ЕООД200307987София, ж.к. Христо Смирненски, бл. 2А, вх.В, ет.2, ап.512748Атриа Груп ЕООД200439693София, ул. Тодор Стоянов 12, ет.22749Кристал Трейд ЕООД103900290Варна, ул. Ген. Г. Попов, бл. 23, ет. 9, ап. 342750Вивета ООД131107656София, ж.к. Толостой, ул. Априлско Въстание 362751Джи ти ем - БГ ООД200245368София, район Витоша, ж.к. Драгалевци, ул. Наум 112752Импориум сим ЕООД200188255София, район Младост 3, магазин Нова Деница, ет. 22753Екатерина Минова-Александър Минов ЕТ112635695Белово, ул. Св. Кл. Охридски 872754Холсим България АД16089656с.Бели Извор, обл.Враца2755Сортови семена ЕООД109073755Кюстендил, ул. Петър Берон 362756Кристиан Шууз ЕООД200492169Габрово, ул. Аврам Гачев 33, ет.2, ап.72757Професионален информационен мениджмънт Прима АД130667463София, ул. Ваквинец 402758Дени Кар ЕООД123551394Стара Загора, ул.Сава Силов 7, вх.Б, ет.3, ап.352759Славекс ЕООД128036665Ямбол, ул. Панайот Хитов 562760Алди КТ ООД200364002София, ж.к. Разсадника, бл. 30, вх. А, ет. 1, ап. 32761Гега ЕООД121188234София, бул.Момина чешма 132762Рош България ЕООД131279951София, кв. Манастирски ливади - запад, ул. Бяло поле 162763Ирим ЕООД117623024Русе, ул. Кап. Райчо Николов 1А2764Тсаки ООД010713735София, ж.к. Света Троица, бл. 172, вх.В, ет.6, ап. 162765Транс фарм ЕООД126633170Асеновград, бул. Ал. Стамболийски 412766ИДС Солар ЕООД200180906София, бул. Черни връх 432767ИДС ЕООД130884029София, бул. Черни връх 472768Фригокомерс Интернешънъл ЕООД115762865Пловдив, бул. Дунав 178, ап. 62769Идея ООД123540946Стара Загора, ул. Кольо Ганчев 48, ап. 72770Корект Консулт 2006 ЕООД175159829София, ж.к. Люлин 3, бл. 351, вх. А, ет.9, ап.442771Цулу ЕООД115879701с. Цалапица, Стопански двор 4 - запад2772Арго- Румяна Ценова ЕТ817014336Габрово, ул. Минка Стефанова 12773Аналитик АД111001510Монтана, бул. Трети март 1412774Атком-Петър Атанасов ЕТ829077789Сливен, ул. Възраждане 532775Лавър Трейд ООД115768505Пловдив, бул. България 18, ет. 3, ап. 92776Садина 99 ООД040809383София, ул. Иван Стефанов Гешев 30, ап.72777Техноконсулт ЕООД107560262Севлиево, ул. Втори юни 282778Лектра ООД8360155208Хасково, ул. Велико Търново 212779Самоконтрол ООД160050628Раковски, ул. Трети Март 112780Бетелгиус ООД831617445София, ул.Враня 57-59278126 май ЕООД101524957Благоевград, ул. Обел 42782Авител ООД831660425София, кв. Овча Купел, ул. Каменица 32783Деми Премиум ЕООД200301660Русе, ул.Плиска 36Б2784Филимекс ООД825235373Пловдив, ул. Дарвин 22785Ловенщайн България ООД130359729Пловдив, бул. Източен 80, бл. Пежос, офис 8022786Ара Арт Колорс ООД130468237София, бул. Христо Ботев 1012787Пиер Фабр Дермо-Козметик България ЕООД175354302София, ул. Константин Бодин до бл. 1112788Стилтекст-Метин Чаръкчъ ЕТ115555350Асеновград, ул.Росица 52789Юнайтед Дистрибюшън Груп Интертешънъл ООД200275977София, ул.Княз Борис 160, ет. 12790Александър Петкашев ЕТ811119177Благоевград, ул. Скаптопара 29, вх.А2791Булпелет ООД175112644София, ж.к. Младост 1, бл. 30, вх. 5, ет. 3, ап. 1762792Ник-Ар-Консулт ЕООД130347965София, ж.к. Малинова Долина, бл. 1, вх. В, ет. 3, ап. 92793Марива ООД825381061Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 191, партер2794Силвия Попова ЕТ128024951Ямбол, ул. Мусала 42795Боги-Пролетка Тодорова ЕТ105551229Видин, ул.Иван Вазов 5, ет.1, ап.22796Марес ООД040487352София, ул. Марагидик 9, вх.Б, ап.312797Технокомерс ООД040994882Стара Загора, ул. Ген. Гурко, бл. 101, вх. А, ап. 32798Турист Спорт ЕООД130146608София, бул. Мадрид 582799Генко Енчев ЕООД115946044Пловдив, бул. Васил Априлов 102800Дани 1 ООД106595488Враца, ул. Шипка 12801Дейвид Постал Маркет ООД825383518Пловдив, район Южен, бул. Никола Вапцаров 141, вх. А, ап. 112802Евърхарт ООД112597390с. Ивайло, община Пазарджик2803Гар Агент ООД829094802Сливен, ул. 6-ти Септември 532804Юроко България ООД200450501София, ул.Майор Павел Павлов 6, бл.120, вх.Г, ап.12805Хидростаб ООД115933768Пловдив, бул.Цариградско шосе 532806Ей Джи Консулт 2005 ЕООД131422196София, ж.к. Младост 3, бл. 351, вх.2, ет.432807Риба комерс ООД812117186Бургас, ул. Марк Гидик 172808Плиска Ойл ЕООД127636778Шумен, ул. Драгоман 92809Калитео дистрибуция ЕООД200503201Пловдив, ул. Христо Ботев 126, ет. 3, ап. 12810Атива 2009 ЕООД200504707Пловдив, ул. Нева 152811Руди Ан ЕООД103301173Варна, ул. Студентска, бл. 3, вх. Д, ап.212812Кантек ЕООД131179591София, ул. Велико Търново 202813Макско Дистрибюшън ЕООД175294702София, бул. Ботевградско шосе, бл.2, вх. Между вход Г и вход Д, ет. Партер, маг. 52814Тензи България ЕООД200334016София, ж.к. Люлин 10, бл. 104Б, вх. А, ет. 7, ап. 192815Санимакс Сървисиз ООД130008363София, ж.к. Люлин 10, бл. 104Б, вх. А, ет. 7, ап. 192816Ив Трейдинг ЕООД175178199София, ул. Класова Борба 2А2817Сторко ЕООД175131737София, Индустриална зона Орион, ул. 3020 №34, ет.12818Агропласмент-92-В АД103132232Варна, бул. Съборни 462819Опал-Р ООД103142447Варна, бул. Съборни 462820Теклас-България АД108574585Кърджали, индустриална зона юг2821Мей Джи ООД130098930София, ул. Осогово 68, ап.232822Снела ЕООД200513663с. Копринка, обл. Стара Загора, ул. Светополис 552823Престиж Сокс ЕАД117687137Русе, бул. Скобелев 46, вх. 1, ет.72824Благоевград - БТ АД811154751Благоевград, ул. Покровнишко шосе 12825Мистър Джо - Христина Георгиева ЕТ115827462Пловдив, ул. Поп Харитон 222826Калиа ООД110055537Ловеч, ул. Бяло море 122827Вивакс груп ООД131405460София, ж.к. Люлин, бл.221, вх.Б, ет.4, ап.292828Бул Спектар ООД130197679София, ул. Софрноий Врачански 125, вх.А, ап.12829Агро-Фока ООД130053846София, ул. Траянови врата 5, офис 12830Пасат - МН ООД131131874София, ж.к. Люлин, бл.214, вх.Ж, ет.3, ап.1342831Атрия ЕООД131194045София, ул. Оборище 34, ет. 32832Мултимед-5 ООД123631577Стара Загора, ул. Георги С. Раковски 90-1-32833Белла България АД115141090Пловдив, ул. Момчил войвода 92834Дил Тур ЕООД825388440Пловдив, ул. Момчил войвода 92835Дил Тур - Пловдив АД115334117Пловдив, ул. Момчил войвода 92836Родопа АД160065473Пловдив, ул. Княз Богориди 82837Соларис-АС ЕООД121063745София, р-н Триадица, ул. Ивайло 4, ет. 22838Унибел АД115512420Пловдив, ул. Момчил Войвода 92839Пик-Ко АД121157625с. Панчарево, община Столична, кв. Казичане, Северна Промишлена Зона, ул. Индустриална 12840Юни Клийн ЕООД175112092с. Панчарево, община Столична, кв. Казичане, Северна Промишлена Зона, ул. Индустриална 22841Карина 2000 ООД115317114с. Панчарево, община Столична, кв. Казичане, Северна Промишлена Зона, ул. Индустриална 32842Никсън Айс ЕООД160105245с. Труд, ул. Янко Сакъзов 202843Ясен - 77 ООД128603418Ямбол, ж.к. Възраждане, бл.29, вх.Г, ап.32844Жасмин ТК АД030019921Бургас, ул. Хан Крум 82845Бъргър ООД130023828София, ул. Житница 22А2846Екобиовет ООД117669242Ветово, обл. Русе, ул. Трети Март 322847Събчо Балкански-Мелодия ЕТ104031745Горна Оряховица, ул. Бузлуджа 202848Неотекс ЕООД148149624Варна, ул. Тодор Влайков 652849Ритъм-4-ТБ ЕООД123655865Стара Загора, ул. Свети Княз Борис 93, ет. 92850Българска инженерингова компания ООД131443621София, бул. Витоша 115-1172851Синджента България ЕООД200423493София, бул. Братя Бъкстон 352852Наслада-Живка Гогова ЕТ126098629Хасково, ул. Иван Шишман 82853Надежда 2000 ЕООД115524180Пловдив, ул. Заводска 42854Симит Благой Стоянов 09 ООД101686674Петрич, ул. Васил Кънчев 432855Витогаз България ЕАД121658433София, Зона Б-5, ул. Зайчар 177, ет.32856Mилтех EOOД121741808София, ул. Кукуш 12857Сандвик България ЕООД000648869София, ул. Луи Айер 22858Eърклима ЕООД130915738София, бул. Климент Охридски 1002859Алекс-С-2002 ЕООД115750028Първомай, ул. Рила 112860СНЕП-Н.Х. ООД200065847Ямбол, ул. Търговска, бл. 148, вх. Г, ап. 672861Бринк-Дончо Попкръстев ЕТ200458010Велико Търново, ул. Колю Фичето 42862Винекс Славянци 95 АД102010813с. Славянци, общ. Сунгуларе, обл. Бургас2863Петко Петков ЕТ126022777Димитровград, ул. Втори септември 172864Есте Лаудер България ЕООД130946979София, ул. Христо Белчев 18, ет. 12865Тултехник Системс ЕООД130211292София, бул. Христфор Колумб 92866Брист ООД115277561Пловдив, ул. Панагюрище 132867Максгруп-98 ЕООД110043474Варна, ул. П.Каравелов 422868ЯН - Янко Ников ET817129982Трявна, ул. Стара планина 372869Ка Матик ООД200171003Пловдив, ул. Бръшлян 3, ет. 4, ап.72870Л Б И ЕООД175406188София, бул. Александър Стамболийски 472871Тегемал ООД123679102Стара Загора, ул. Три чучура, бл. 42, вх.Б, ап. 522872Пиубултек ООД200450227София, бул. Дондуков 65, ет. 1, ап. 22873Иванка Казакова ЕТ126032305Димитровград, ул. Капитан Петко войвода, бл. 17, ап.42874Дата Графикс ООД131055138София, бул. Княз Дондуков 1132875Ен Джи Ен Карс ЕООД200080322София, кв. Лозенец, ул. Кричим 652876Елиман ЕООД175440089София, р-н Студентски, ул. Проф. Христо Вакарелски, бл. 6, ет. 1, ап.12877Деметра-Владимир Тихов ЕТ814230389Горна Оряховица, ул. Пирот 7А2878Диди Иншаат Ве Улусларарасъ Дъш Тиджарет ООД-клон България175139029София, кв. Военна рама, бул. Илиенци 122879Фимейл ООД126741406Димитровград, бул. Христо Ботев 1-Габер 22880Георги Грозев ЕТ126098326Димитровград, ул. Иван Вазов, бл. 17, вх. А, ап. 92881Грозев 06 ЕООД126711822Димитровград, ул. Първи май 242882Маестро-Пан-Панчо Панев ЕТ 107063342Пловдив, ул. Виктор Юго 302883МЕВА БЪЛГАРИЯ ЕООД130186654София, бул. Св. Климент Охридски 652884ЕВЕ-Х ЕООД101745336Разлог, ул. Мирчо Кипрев 21, вх. Б, ет. 1, ап. 12885Бианчи кафе ЕООД131198458София, жк. Хиподрума, бл. 146, вх.Б, ет.2, ап. 302886БМД-Биджеви ООД1210001586Пазарджик, ул. Васил Левски 232887Старбайт ЕООД148119645Варна, кв. Трошево, ул. Ивац 17, ет. 5, ап. 182888Джеронимо комерс - Женя Манолова ЕТ124109073Добрич, ул. Христо Ботев 402889Дечев ЕООД117693300Русе, ул. Вардар 27, ап. 12890ЧЗС Диана Янкова Харитева5903164550с. Желязно, област Пловдив2891Вестер ЕООД812157540с. Сигмен, община Карнобат2892Диамед ООД121062052София, ул. Жулио Кюри 482893Агро Тодоров ЕООД114690838Кнежа, ул. Васил Петлешков 12894РЕНО ТРАКС КОМЪРШЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД131157196София, бул. Самоковско шосе 992895Агриковър ЕООД200407172Добрич, ул. Христо Смирненски 6, ет. 32896Ревма ТМ ООД130991141София, бул. Ботевградско шосе 2472897Милара Интернешънъл ООД160035735Пловдив, ул. Иван Вазов 422898Политекс АД117058799Русе, бул. Трети март 742899Вива трейдинг ЕООД148022833Варна, жк. Младост, бл. 129А, ап.112900Мвм-корект ЕООД103914087Суворово, ул. Панагюрище 36 А2901Тингер ООД1016456669Гоце Делчев, ул. Цар Иван Асен ІІ №162902Анду ООД128617364Ямбол, ул. Ямболен 172903Мидексим ООД128565526с. Дражево, обл. Ямбол, ул. Георги Сава Раковски 22904Римол ООД200597608Русе, ул. Николаевска 107, вх. 2, ет. 2, ап. 32905Тех принт ООД131166245София, р-н Искър, ул. Мюнхен 82906Живен Арт ООД200199305София, кв. Овча Купел, ул. Летовищна 3, ап. 5а2907Mтекс ЕООД131023973София, бул. Н. Мушанов, бл. 240, вх. Д, ет.6, ап.1092908Кооперация Сакарска билка836152772Тополовград, ул. Москва 422909Мартини ООД117623330Русе, бул. Липник 72, вх. 1, ет. 132910Димана-Дембелакис ООД200435595София, ж.к. Надежда 4, бл. 451, вх. Б, ет. 2, ап.182911Екопласт Файбър АД200114269Ямбол, ул. Хан Кубрат 142912Транспорт и Трейд ЕООД117606765Русе, ул. Зайчар, бл. Есперанто, вх. Г, ет. 12913Луци 2005 ЕООД200373528Димитровград, ул. Хаджи Димитър 262914Луци 2000 ЕООД200373478Димитровград, ул. Хаджи Димитър 262915Букет ЕООД10476678Горна Оряховица, ул. Сидер Войвода 612916РИМ ЕООД103917916Варна, ул. Полковник Калитин 24, ет. 2, ап. 922917Витоша Ауто ООД175039274София, ж.к. Младост 1, бл. 25, вх. А2918Ахмед Арнауд ЕТ112053887Пещера, ул. Осман Ефенди 102919Павирани ЕООД200281446Пловдив, ж.к. Тракия, до бл. 462920Приматекс ООД128617407Ямбол, ул. Ямболен 352921ЖУ-БГ ООД200421510Габрово, ул. Баланска 22922Джей Енд Кей България ЕООД200643443София, ул. Пелистер 11, партер2923Евроспед ООД103975268Варна, бул. Сливница 187, ет. 9, ап. 722924ЗММ Стомана АД118001790Силистра, ул. Тутракан 162925Димели ЕООД115808661Асеновград, ул. Захари Стоянов 112926Пицикато ООД103318443Варна, ул. Братя Миладинови 552927Жетан Комерс- Арапкюлиеви и С-ие СД126019635Хасково, бул. Раковски 17, вх. Б, ет. 3, ап. 62928Електрон Прогрес ЕАД121593149София, ул. Кукуш 12929Фууд Проджект ЕООД103771422Варна, бул. Княз Борис І 662930Спейс козметикс ООД200606765София, ул. Поп Богомил 352931Арт ООД126617006Хасково, ул. Стара Планина 69-71, вх.А, ап.162932ЗММ Стефан Караджа-Русе АД117015351Русе, ул. Св.Димитър Басарбовски 122933Тертон ООД200181944Русе, кв. Родина 1, ул. Тича 30, вх.Б, ап. 72934ТНТ 21-Здраве от Изтока ООД175328396София, ул. Деян Белишки, бл. 30, вх. А, ап. 22935Сентера Тракия ООД115745346Пловдив, бул. Цар Борис ІІІ Обединител 12936Фууд Проджект Пулпудева ООД148005200Варна, бул. Княз Борис І 662937Нова Трейд ЕООД115144922Съединение, ул. Шипка 32938ET Стефан Любомиров Зомбори825195046Пловдив, ул. Ламби Кандев 22939Дием 2 ЕООД115891739Пловдив, ул. Славееви гори 35, ет. 5, ап. 152940Гастроекспорт ЕООД040008122Варна, ул. Тодор Каблешков 40, вх. В, ет. 42941Хисар-Златко ЕООД120056349с. Елена, обл. Смолян2942Вичестерм ЕООД107554380Габрово, бул. Васил Априлов 14, ет.3, ап.32943Балкан Кемикъл Дистрибюшън ЕООД200607205София, р-н Красно Село, ул. Солун 60, ет. 1, ап. Б22944Дакс 96 ООД125004331Търговище, ул. Цар Освободител 9, вх. А, ет. 22945Теди ООД831746066София, кв. Овча купел-2, бл. 20, вх. 1, ет. 3, ап. 102946Редко ООД121106730София, кв. Горубляне, ул. Искър 862947Ер-макс груп ООД126737094Хасково, ул. Стара планина 35А, вх.А, ет. 1, ап. 12948В и С ПРИНТ ООД160086631Пловдив, ул. Кичево 662949Георги Ташев ЕТ114000470Плевен, ул. Осогово 552950Кувел-Кузман Велев ЕТ825109346Пловдив, ул. Преспа 4, ет. 7, ап. 542951Скай Тех ЕООД200681248София, ж.к. Манастирска ливади, бл. 12А, вх.А, ап. Офис 12952Лотус-2-Иван Иванов ЕТ838137300Ямбол, ул. Граф Игнатиев, бл. 47, вх. А, ап. 122953Перла 04 ООД123759477Стара Загора, кв. Кольо Ганчев, ул. Звезда 22954ПК "Велека 91"102002848Ахтопол, ул. Черно море 2А2955Нери ЕООД126622117Хасково, бул. България 282956Текони ООД200315560Варна, ул. Генерал Леонов75, ет. 2, ап. 22957Бряст-Д АД834025242Добрич, ул. Поп Богомил 62958Стами ООД110559583Троян, ул. Захари Стоянов 72959Вергиния Цветкова - Юливи ЕТ109051611Кюстендил, ул. Колосия 4, вх. А2960Интерграма ЕООД131391014София, ул. Медникарска 32961Естери Маркет ООД131205068София, бул. Иван Миланов 15, ет. 4, ап. 112962Кемп АД107056159Севлиево, ул. Никола Петков 302963Ренет ЕООД115031344Пловдив, ул. Достоевски 92964Пирин Текс Трейдинг ЕООД130888757София, ул. Александър Батенберг 162965ИБРМ ЕООД1597011503Пловдив, ул. Минзухар 32966ВМ Аутомейшън ООД200616898София, бул. Искърско шосе 72967Матев-Млекопродукт ЕООД110501982Ловеч, ул. Цар Асен 382968Булбиоеко ООД124573949с.Борисово, обл. Русе2969Тапанс ООД160130889Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 149, вх. А, ет. 1, ап. 32970Калина ООД119672171Сливен, ул. Жельо войвода 632971Шю зъ ООД148016766Варна, ул. Осми ноември 112972Биотроник България ЕООД200450889София, ж.к. Манастирски ливади-Запад, ул. Генерал Тошев 98, бл. 5, вх. А, ет. 1, ап. 42973Радослав Буров-Евро ЕТ130213489София, кв. Требич, ул. Латин Колев 112974Дабойс ООД200491697Мъглиж, ул. Иван Вазов 122975Уайт Груп ООД200174330Бургас, ул. Цар Симеон І №11, ет. 12976Гюрокидис ЕООД126736761Свиленград, ул. Ст. Стамболов 22977Даки цвет ДГ ЕООД200723680Велико Търново, ул. Стоян Михайловски 3, вх. А, ет. 32978Ценка Кирчева ЕТ119537613Сливен, ж.к. България, бл. 42, вх. Б, ап. 222979Сладкарска къща Фантазия ЕООД119673197Сливен, ж.к. България, бл. 42, вх. Б, ап. 222980Химипласт дио ООД115313685с. Калековец, общ. Марица, Стопански двор2981Минералкомерс АД123751142Стара Загора, ул. Генерал Столетов 232982Бокал-С-Боков и сие СД040047730София, ж.к. Надежда, бл. 235, вх. А, ет. 5, ап. 272983Биосим ЕООД838101940Ямбол, ж.к. Златен рог 1692984ВГ-Комерс 97 ООД121527416София, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 20, вх. Г, ет. 6, ап. 1092985Мебелна къща Лазур АД103280312Варна, ж.к. Младост 12986Елект ЕООД115820650Пловдив, ул. Родопи 108, ет.3 ап. 62987Май комерс ЕООД200595710с.Новачене, област Плевен, ул. Любен Дочев 152988МБАЛ-ШУМЕН АД127521092Шумен, ул. Васил Априлов 632989Ангел Моллов-2007 ЕООД112670828Пазарджик, ул. Климент Охридски 202990Итал-текс ООД121301214София, бул. Витоша 192991Евролукс-РВ ООД115025494Пловдив, ул. Карловско шосе, магазин Колор Керамика2992А.Л.Филтър ООД117590873Русе, ул. Плиска 832993Мизия милк ООД125531287Търговище, ул. Родопи 5, ап. 72994Вит 90 - Екатерина Тодорова ЕТ112045821Пазарджик, ул. Гео Милев 252995Минкова ООД115041872Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 126, вх. Г, ап. 152996М - Трико ЕООД125516771Омуртаг, ул.Раковски 232997Ботев-лукс-Симеон Ботев ЕТ112035063Пещера, ул. Петър Раков 52998Мото Бойс ООД115025569Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 292999Ядки Томи ДЗЗД125583095Търговище, ул. Палаузов 8, вх. Б, ет. 3, ап. 53000Еском България ЕООД130691973София, р-н Искър, ул. Мюнхен 83001Хепитойс ЕООД200696015София, ул. Родопски извор 34, офис 33002Яница АД128003590Елхово, ул. Ал. Стамболийски 713003Тобиз 91 ООД200629251с.Тополи, обл. Варна, ул. Овчага 483004Инком ПВ ООД128523887Ямбол, ул. Жорж Папазов 9, ет.33005Вигипеа-Петър Трифонов ЕТ030429678Асеновград, ул. Хаджи Димитър 18, ет. 33006Атласком ООД040974278София, ж.к. Света Троица, бл. 145-В, вх.Г, ет. 8, ап. 1773007Георг Трейд ЕООД200660752Пловдив, ул. Щип 203008Еко Фураж ООД103602828Варна, р-н Одесос, ул. Фредерик Жолио Кюри 16, вх. Б, ет. 2, ап. 173009Астея парк ООД175239271София, ул. Капитан Андреев3010Агротехника Марков ООД103660817Варна, ул. Царевец, бл. 9, вх. Д, ап. 1273011Хидромарк ЕООД103762311Варна, ул. Царевец, бл. 9, вх. Д, ап. 1273012Иванка Манолова ЕТ126164883Димитровград, ул. Хрито Кабакчиев 63013Кристал вода 1 ООД115631353Пловдив, ул. Отец Паисий 113014Меском-Попов ООД115753663Пловдив, ул. Велес 63015Протехника медия солюшънс ЕООД175379202София, ул. Ангел Кънчев 10, вх. Б, ап. 233016АР-95 ООД115864788Пловдив, ул. Трети март 28, ет. 6, ап. 533017Електротехника-М ЕООД825396782Пловдив, ул. Македония 68, ет.4, ап. 203018Дзалли ООД107526203Габрово, ул. Никола Войновски 103019Бултранс ЕООД128577350Ямбол, ул. Елена Янкова 10, вх. Б, ап. 183020Про-С ООД200711218Сандански, ул. Свобода 353021Зундерт Екстрийм ООД175131281София, р-н Кремиковци, ул.68 №23022Валентино Райс Трейдинг ООД200785816София, р-н Красно село, бл. 64, вх. Б, ап. 333023Нивико-2000 ООД112521834Пазарджик, ул. Георги Брегов 13, ет. 7, ап. 213024Аринар ЕООД121465555София, кв. Орландовци, ул. Кирил Пърличев 403025Стогос-Георги Глушков ЕТ112098455Пещера, ул. Христо Ботев 143026Балканкар Рекорд АД825220510Пловдив, ул. Кукленско шосе 173027Хенкел България ЕООД121884813София, район Лозенец, бул. Симеоновско шосе 1203028Авел Трейд ЕООД115176400Пловдив, бул. Санкт Петербург 593029Керамик груп ЕООД825388814Пловдив, бул. България 1253030Што Бг ЕООД200767284София, Околовръстен път 2573031Линкс ООД104701505с. Мерданя, ул. Васил Левски 113032Еуроленд ЕООД200297614София, кв. Света Троица, бл. 852, вх. В, ет. 5, ап. 643033Експрес гаранцион ООД020916641Варна, ул. Атанас Москов 3, ет. 33034Солтех ЕООД200683594с.Костиево, община Марица, ул. Капитан Бураго 13035Маркрит ООД121060813София, жк. Хладилника, ул. 482 №363036АВС-Атанас Цонков ЕТ040619722София, ж.к. Красно село, ул. Иван Рилски 24, вх.Б, офис 13037Виктория- Рошманов ЕOОД1599044741Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 145, вх. Д3038ФЗ "Сунгурларе" ООД119627427Сунгурларе, кв. Индустриален3039Бойчо Видинов-Елбокада-2000 ЕТ113505498Радомир, обл. Перник3040Хунджа-БГ ООД123647332Стара Загора, ул. Св. Княз Борис 93, ет. 8, ап. 53041Еко Селект ООД200772185София, ж.к. Люлин 3, бл.332, вх .А, ап. 183042Мираж 2006 ЕООД114671590Плевен, ул. Прилеп 1, вх. В, ет. 8, ап. 233043Металком инвест ЕООД101751848Благоевград, ул. Тодор Александров 41, ет. 43044Комплексна опитна станция-Сандански ООД000010311Сандански, ул. Станке Димитров 73045Адиктъри Трейдинг ЕООД200330459София, ж.к. Зона Б 18, бл. 12, ет. 7, ап. 353046Линк НМ ООД200584144Варна, ж.к. Възраждане, бл. 19, вх. 4, ет. 4, ап. 823047ДЖИ-СИСТЕМС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД200487026Сливен, Индустриална зона запад № 113048Трейдлинк ООД200278165София, ул. Янко Сакъзов 53049Херос ООД825311860Пловдив, ул. Никола Делчев 223050Равик Д ЕООД200677303Годеч, ул. Родопи 223051Кимпекс 2001 ЕООД130330072София, р-н Лозенец, ул. Стоян Заимов 11, ап. 1 и 23052Шик 1 ЕООД102909062Бургас, к-кс Славейков, бл. 70,вх. 5, ет. 5, ап. 133053Бисер Димов ЕТ830156041Смолян, ул. С. Фисински 33054Луксозни врати ООД200273727Пловдив, ул. Загоричане 53055Хелиос 2002 ООД115898566Пловдив, кв. Беломорски 32А3056Сиана-Сийка Анева ЕТ825040195Пловдив, бул. Александър Стамболийски 143057Варненска хартиена борса ООД813008841Варна, ЗПЗ База Нова3058Краси-Д ЕООД126581649Димитровград, бул. Димитър Благоев 23-В-133059Джил-Георги Митев ЕТ130976303София, ж.к. Разсадник Коньовица, бл. 23, вх. Б, ет. 2, ап. 263060Трейд Експрес-Л ЕООД103595433Варна, ж.к. Младост,бл. 106, вх. 3, ап. 1023061Глори ООД117031421Русе, ул. Муткурова 3А3062Мелница Стралджа ЕООД128044815Стралджа, обл. Ямбол, Индустриална зона юг, железопътна гара, мелница3063Михалково АД200277095с. Михалково, обл. Смолян, общ. Девин3064Мери-Костадин Джаров ЕООД112591409Пещера, ул. Синия Връх 23065Джеко ЕООД107585917Севлиево, ж.к. Митко Палаузов 8, вх. Д, ет. 2, ап. 43066Автостоп ООД160100593Пловдив, ул. Слевееви гори 113067Тандем-Габрово ООД107594396Габрово, ул. Добруджа 13068Метхимтрейд ЕООД200353461София, бул. България 60, вх. А, ет. 4, ап. 113069Динамо Сливен ЕАД200775263Сливен, Завод Динамо, ул.Софийско шосе13070Ивел 93 ЕООД101736629Благоевград, ул. Георги С. Раковски 93071Гама-Вълю Вълев ЕТ020828821Димитровград, бул. Каменец 4-Г-163072Цифрова компания ООД200784892Варна, ул. Кюстенджа 163073Профарм груп ЕООД118556710Дулово, ул. Васил Левски 5, ет. 4, ап. 53074Венцислав Маринов Маринов ЗП8902207967Добрич, бул. Добричка епопея 103075Пулсар ЕООД121041296София, р-н Виитоша, ул. Пирин44, вх. А, ет. 13076Нух Цимент БГ АД200361180Бургас, ул. Успенска 83077Фреш Лоджик ЕООД160047856Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 373078Суийт Меджик Европа ЕООД160079761Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 331, вх. А, ап. 153079Изи Маркет ЕООД148039918Варна, ул. Цар Страцимир 2, офис 5003080Равда ООД812226196Бургас, бул. Демокрация 82А, вх. 1, ет. 33081Диком ООД825391596Пловдив, бул. Александър Стамболийски 9А3082Акваколор ЕООД115795242Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 146, вх. А, ап. 163083Премиеркерамик ЕООД200664366Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 146, вх. А, ап. 163084Балкан Мулти Бизнес-БМБ ООД200335940София, кв. Княжево, ул. Явор 13085Тракия ПК102001244Бургас, кв. Долно Езерово, ул. Захари Зограф 80А3086Шугар-Т ЕООД114610281Плевен, кв. Сторгозия, бл. 133, вх. А, ап. 253087Мираж Трейд ООД117582079София, ул. Мутрукова 36, вх. А-1, ет. 13088Лазов груп ЕООД200815957София, ж.к. Студентски град, бл. 60, вх.Б, ет. 3, ап. 3043089Пейчеви ООД112115775Белово, ул. Климент Охридски 193090Декони Интернешънъл АД131419136София, бул. Васил Левски 693091Слънце ЕМ ООД126647711Хасково, ж.к. Орфей, бл. 32, вх. Г, ет. 8, ап. 953092Ер Ем Трейд АД112650708Пазарджик, ул. Мътница 33093Атко трейд ЕООД121890595София, ул. Хемус 8, ет. 3, ап. 93094Ел Пи Пи Ритейл България ЕООД200285925София, бул. България 58, вх. А, ет. 2, ап. 83095Импулс билярд ЕООД160083845Пловдив, бул. Свобода 5, ет. 9, ап. 213096Орбел 2001 АД101550279Гоце Делчев, ул. Гоце Делчев 733097Винпром-Кюстендил АД109030266Кюстендил, ж.к. Герена 13098Русегаз Инженеринг ЕООД200221328Русе, ул. Филип Станиславов 53099Ахат ЕООД111556782Монтана, ул. Петър Парчевич 21, вх.А, ет. 2, ап. 83100ПК Златна крепост102002741с.Русокастро, обл.Бургас, ул. Цвятко Радойнов 373101Мотриса ЕООД112586892Пазарджик, ул. Найчо Цанов 253102ПМБ Индъстрис ЕООД160121541Пловдив, ул. Средец 89, ет. 53103Дългия-33-Валя Тодорова ЕТ200146683Бургас, ж.к. Лазур, бл. 75, вх. 1, ет. 14, ап. 23104Еленските майстори ЕООД104599048Елена, ул. Трети март 153105Роса-46-Христо Йорданов ЕТ104058333Горна Оряховица, ул. Славянска 23106Тиди-Тихомир Трифонов ЕТ104539163с.Поликраище, ул. Васил Левски 253107Масала ООД112671798Пазарджик, ул. Втори Януари 3, ТЦ, маг. Лорд3108Медико Уно Фарма ООД Унгария, 2051 Biatorbagyq Viaduct u.123109Поли-Диас, Диковски, Дакова С-ие СД030107531Перник, ул. Благой Гербев, бл. 64, вх. В, ет. 1, ап. 13110Бела фрут ЕООД200608079Благоевград, ул. Димитър Талев 5, ет. 13111Калето-Пейчо Рашков Червенков ЕТ112056673Стрелча, ул. 20-ти април №63112ПК Трудолюбие102003170с.Извор, обл. Бургас3113Хин ООД126727812Свиленград, ул. 23-ти септември 463114Ренкли ООД200906652Кърджали, ул. Републиканска 253115Беджев Стил ЕООД117594786Русе, бул. Цар Освободител 43116ТМ-Технолоджи АД117609124Русе, бул. Тутракан 1003117Светлю Шишков С ЕООД131461103София, бул. Дондуков 903118Инструменти ОРГ ЕООД200512312София, ул. Цар Симеон 1413119Шато-Коларово ООД200045410с.Коларово, област Хасково, община Харманли3120Бано ООД117685531Русе, ул. Константин Димчев 43121Стека строй ООД200863912София, ул. Илиянци 123122Мока Бока ООД101685412Сандански, ул. Асен Хадживасилев 43123Кирил Кирев ЕТ126058702Димитровград, ул. Цар Симеон, бл. 5, вх. В, ап. 163124Кол-принт ООД825372287Пловдив, Асеновградско шосе 13125Битас ЕООД131355573София, ж.к. Лагера, бл. 7, вх.А, ет. 1, ап. 33126Бългериан Херб ЕООД200785137Пловдив, ул. Арабаконак 3, вх. Б, ет. 6, ап. 213127Eн пи ви груп ООД175316846София, жк. Гевгелийски, бл. 1, вх. Б, ап. 673128Тоби-Иплб ООД200454994София, бул. Евлоги Георгиев 11, ет. 43129Маги-Василева ЕООД128624049Ямбол, ул. Преслав 331 3130Иван Андреев ЕООД117679254Русе, ул. Илинден 2, вх. 3, ет. 83131Фриб България EООД121913040София, ул. Кота 1050-ТА 3, вх. А, ет. 2, ап. 43132Телексим БГ ЕООД175410822София, ж.к. Младост 1А, бул. Ал. Малинов 23, ет.3, ап.5 3133Филаделфия-Валери Влаеску ЕТ040640556Русе, ж.к. Дружба 3, бл. 5, вх. Ж3134Мересев ЕООД833067740Стара Загора, ул. Димчо Стаев 283135Даниела ООД116552948Разград, ул. Бели Лом 35, вх. Б, ет. 3, ап. 163136Ликата ЕООД200879714София, ул. Добруджа 43137Евамел ЕООД114617105с. Ореховица, обл. Плевен, общ. Долна Митрополия, ул. Васил Левски 333138Сим пет сим ООД030249502София, ул. Вардар, бл. 35Б, ет. 3, ап. 743139Ралица-Кирил Йорданов Киров ЕТ822118112Ракитово, ул. Акация 133140Амата-Ваня Панайотова ЕТ103293615Варна, ж.к. Младост, бл. 103, вх. 7, ет. 6, ап. 123141Ексалко БГ ООД200841553София, бул. Ботевградски шосе 3483142Радев и син ЕООД115654544гр.Баня, ул.Земеделска 2 Б3143Ивма-90-Иванови Сие СД833035582Стара Загора, пл. Берое 1, ет. 5, ап. 183144Ти ар комерс ООД200157555Стара Загора, ул. Железни врата 16, ет. 2, ап. 63145Кети 94 ООД200458633Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 188, вх. Б, ап.153146Кузеви стил ЕООД123654946Казанлък, ул. Батак 83147Роза-В.Т.-Роза Маринова ЕТ020535284с. Козаревец, обл. Велико Търново, ул. Васил Левски 283148Дафра-ДГ ООД123659676Стара Загора, кв. Три чучура север, бл. 71, вх. В, ап. 573149Аморея 16 ООД200902337Варна, бул. Чаталджа 14А, вх. Б, ап. 13150Интрама протек ЕООД124613308Добрич, ул. Сан Стефано 23151Велада ЕООД200798504Трявна, ул. Захари Петров 4, вх.А, ет. 1, ап. 23152Крастка ООД148046631Варна, ул. Младежка 33153Грейт лейк ауто ООД125556493Търговище, ул. Александър Стамболийски 313154Айда ЕООД148047594Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 25, ет. 14, ап. 283155Хадекс ЕООД148047605Варна, бул. Владислав Варненчик 110, бл. 68, вх. Бу ет. 1, ап. 53156Промот ООД200134834София, Ботевградско шосе 3483157Гама ООД104120119Велико Търново, ул. Васил Петлешков 113158Керос България ЕАД131404117гр. Русе, ул. Пирот 5, ет. 33159Фарго маркетинг ООД200746335София, ул. Димитър Хаджикоцев 35-37, вх. А, ет. 1, ап. 3
УТВЪРЖДАВАМ,
МИНИСТЪР:
/НОНА КАРАДЖОВА/
УТВЪРЖДАВАМ,
МИНИСТЪР:
/НОНА КАРАДЖОВА/
Приложение № 3 към Заповед № РД - 439/05.05.2010 г.
на министъра на околната среда и водите
СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕ НА "РЕПАК" АД, ГР. СОФИЯ
№ договорИме клиентБулстатГрадАдрес4БУЛПЛАСТ АДBG121131317Софияул.Иван Вазов №365ДРАЙПЛАСТ КОМЕРС ООДBG121513459Софияул.Иван Вазов №3641ВАРИЯ ЕООДBG831485919Софияул.Иван Вазов №3686ЕВРИМЕКС ГРУП ЕООДBG831287848Софияул.Опълченска №9287БГ МАРКЕТ ООДBG130256316Софияул.Враня №3288ИНТЕРДРИНК ЕООДBG130224393Софияул Акад.М Попов №13,бл.3 А112БЕТИ 2002 ЕООДBG131058999Софиябул.П.Яворов №16156БГ МОТОР СЪРВИЗ АДBG040029903Софиябул.Ботевградско шосе №275173НИКОЛЕТА 2000 ЕООДBG130395248Софияул.Мъдрен №27193ДАНИМОНД ООДBG831549784Софиябул.Пенчо Славейков №30 А196УЕЙВ СИСТЕМС ЕООДBG130344937Софияж.к.Дружба, бл.68203ЛИМЕКС ТРЕЙДИНГ ЛЮБЕН МИЛЧЕВ ЕТBG831120176Софияул.Момина клисура,бл.106,вх.Б210НИКИ ИВАНОВИ И СИЕ СДBG115226216Пловдивул.Тодор Александров №38211АВЕНТ ЕООДBG131007613Софияул.Листопад №8237ДИМЕКС ООДBG829075717Сливенул.Николай Дойчев №1245ДЖИ ТИ АЙ КОМПЮТРИ ЕООДBG831185672Софиябул.Янко Сакъзов №17248СК КЪМПАНИ ООДBG103211413Варнаул.Тодор Икономов №19253МИКРОФЕРТ БЪЛГАРИЯ ООДBG123598974Пловдивул.ген.Данаил Николаев, бл.109275ГОМАР ИВАНКА ИВАНОВА ЕТBG831319598Софияж.к.Младост,бл.32289СИЛЯНА ХАРД ООДBG126063980Свиленградул.Петър Стоев № 5300АКТУАЛ ИНДЪСТРИС ООДBG115655895Пловдивул.Цар Г.Тертер №1305КУЕЛ ИМПЕКС ЕООДBG831601494Софияул.Ильо Войвода №25337ФЛОРА ПАК ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ЕТBG104588406Дебелецул.Петко Славейков №3340ТОНЕР ДАЙРЕКТ ЕООДBG121397809Софияул.Акация №18348КАЛИПСО ЕООДBG117590841Русеул.Борисова №113367СИБЕЛА ООДBG831726291Софияул.Марин Дринов №24378РБК СПОРТ ЕООД BG131095182Софиябул.Витоша №15384ИГЛУ ИЗТОК ЖАНЕТА ДИМОВА ЕТBG102073012Бургасбул.Иван Вазов №41435НИНА РАДОСЛАВ ИВАНОВ ЕТBG117014888Русеул.Кирил и Методий №47446СОФКОНСЕНТ ООДBG121130208Софиябул.Цариградско шосе №16471САФКО ЕООД BG121122122Софияж.к.Надежда, бл.272477БЕЙЛИС ЕООД BG121091837Софияж.к.Разсадника, бл.87, ет.6, ап.19495ГЛОБ ТРЕЙД ЕООД BG831503281Софияул.Персенк №22500КАВЕЙ ЕООД BG121341486Софияул.Леринска чука №4501АТРЕЙ ЕООД BG831839823Софияул.Леринска чука №4503ИЗКО ЕООД BG130490649Софияул.Леринска чука №4504ДЕНИВА ООД BG121536828Софияул.Софийски герой, бл.112527МАЙКЪЛ 91 ЕООДBG131229813Софиябул.Христо Ботев №151549ПОЛИТЕХ ТМ ЕООДBG130647700Софияул.Пиротска №58560ЕКОФУУДПРОДУКТ ООДBG103926716Варнакв.Трошево, бл.55586АГЛИКА СИМ ООДBG104122853Велико Търновоул.Освобождение №77587АГЛИКА АДBG829062869Твърдицакв.Индустриален607ИНУША ООД BG000645789Софияул.Бяла №1618РД ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД BG115176820с.Белащицаул.Варниците №67619МАЗА БЪЛГАРИЯ ЕООД BG131133640Софияул.Райко Алексиев, бл.95, вх.Б628ВЕДА БГ ООД BG121380076Софияул.Кирил Пейчинович №1639СИЛИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД BG131366517Софияж.к. Люлин бл.027647ХАРАЛАМБИЕВ КОМЕРС ЕТBG827191281Русеул.Духовно възраждане № 8668РОУМАТЕКС ЕООД BG131258512Костинбродул.Ломско шосе №1В687АТВАС ЕООД BG115041744Пловдивул.Победа №14А712ИВА ПЛАМ ЕООД BG123017248Казанлъкбул.Ал. Батенберг 29751ЕКО РЕСУРС 2001 СД BG130558026Софияул.Персенк №22756НЕДИКОМ ИНВЕСТ ООД BG103616183Варнаул.Рали Мавридов №7 ап.40782ЙОБИ БЪЛГАРИЯ ООД BG131379154Софиябул.Цар Борис ІІІ 22-50815НАТУР ПРОДУКТ ЕВРОПА ООД BG131439822Софияул.Г.С.Раковски № 86 А828ПАПИРСНАБ ООД BG115328819Пловдивбул.Шести септември №203842МУКИ ТЕКС ЕООДBG126661198Хасковоул.Чучулига №26850БУЛЕКОРЕК ООДBG131345255Софияул.К.Андреев №24883ОМИКРОН ДИ ООДBG130893626Софияж.к.Младост 3, бл.365, вх.Б, ет.1890ЙОГИ ЕНВЕР РУФАТ ЕТBG126616872Хасковож.к. Орфей бл.22 ап.45910ИВАН МАНДЕВ ГАЛИСМАН ЕТBG040564610Софияул.Д-р Г.Вълкович №8, ет.5, ап.5928КОЕЛДО ЕООДBG131495073Софияул.Метличина поляна,бл.114А,вх.А969ПЛАТИНИУМ ИНВЕСТМЪНТ ООДBG102860265Бургасул.Хан Аспарух № 60А970РЕЗИДА ЕООДBG175012957Софиякв.Дървеница, бл.33, вх.А, ап.11003КАРА МИЛЕНА КАРА ЕТBG126053687Хасковобул.Освобождение №661004ДАМИР ДРАГОМИР ПОПОВ ЕТBG831814229Софияул.Дунав №101024ДП ГРУП ЕООДBG130997482Софиякв.Горубляне, ул.Аспарух №101049ЛАЙНЕРБЪЛК ООДBG147033684Бургасул.Шар планина № 171054АЛЕК ООДBG831903311Софияж.к. Толстой,бл.55,вх.В,ап.481069БИС ИНЖЕНЕРИНГ ООДBG115610462Пловдивбул.Цар Борис ІІІ Обединител №351077ПРИНТ ГРУП ЕООДBG131027904Софияул.Тинтява №1001130БЕСТ КАРПЕТ ООДBG175110084Софиябул.Проф.Цв.Лазаров №841136ГРАФ ЕООДBG102901628Бургасж.к.Братя Миладинови, бл.46, вх.6, ет.7, ап.1071138ФАЙВ СТАРС 96 ЕООДBG131434978Софияж.к.Свобода бл.1,вх.А,ет.6,ап.161155ХАБАБА ЕООДBG121271835Софияж.к.Илинден , бл.146 ,вх.А ,ет.7 , ап.211157ВИКИ КИРКОВ ЕООДBG115748825Пловдивул. Ген. Колев №3 ет.2 ап.41162ВЕЙЛМЕС ЕООДBG175129049Софияр-н Витоша,ул. Беловодски път 101168ТРАНСГРУП ГЕОРГИ ПЕНЕВ ЕТBG117577840Русеул.Баба Тонка №61170ЛИМЕКС ТРЕЙДИНГ ЕООДBG131198499Софияж.к.Хаджи Димитър ул.Макгахан №661197ВИ ЕМ СТИЛ ООДBG175107273Софиякв.Горна Баня ул.Лазурно утро №31208ПЕЙПЪР БГ ЕООДBG13137292София ул.Драговица №1256КАРА М ООДBG126729521Хасковоул. Вършец №11279ПЕЕВ КОМЕРСИАЛ ЕООДBG175127429София жк Надежда 2,бл.270 А,бх.Б,ап.241297ЕВРОХАРТ ЕООДBG130121628Софияжк Свобода бл.371304МОБИЛЕКС ЕООДBG831662531Софияжк. Люлин бл.8141313ДИЯМАР ООДBG147108916Айтосул.Петър Берон № 9А1327МУЛТИКЛИМА ООДBG175171112Софияул.Йоаким Груев № 131328ДЕПАК ЕООДBG115854363Пловдивул.Павел Калпакчиев №481338ЕЛАЗ ЕООДBG102910029Бургасжк Славейков бл.34,вх.В,ет.101341ПЧЕЛИН АДBG131461758Костенецс.Пчелин КК Пчелински бани х-л Виталис1342АКВАРЕКС 1 ЕООДBG131279481с.Красновообщина Хисаря, ж.к.Красновски минерални бани1344ЦВЕТАНКА ЧАПАЛОВА ЕТBG130455987Софиякв.Горубляне, ул.Поручик Морозов № 81356АДВЪРТАЙЗИНГ ФАКТОРИ ООДBG130968725Софиябул.Александър Стамболийски № 1141369ТЕРМСТРОЙ ЕООДBG130840132Софиякв.Симеоново, ул.Здравец № 7А1382ПЕЛА МАРИАНА ПЕТРОВА ЕТBG130320295Софияжк.Красна поляна бл.38,ет.7,ап.92,вх.Б1385ЕКО ЕНИМАЛ ООДBG120584147с.Бориноул.Родопи № 25А1395ГАРДА КОМ ООДBG831185850Софияул.Граф Игнатиев №41А1403ВЕСТ ОБОРОТ ЕООДBG131208452Софияж.к.Младост-1, бл.24, вх.5, ет.4, ап.111410ВИН КАГОР ООДBG175374212Софияул.Нишава , бл.134А1413ЗИГ ЗАГ ООДBG102034988Несебърул.Струма № 81417ЕВРО ТРЕЙД 2007 ЕООДBG175389335Софияул.Кърнинградска № 71420ЛЕВЕТОН ЕООДBG130447360Софиякв.Драгалевци, ул.Мащерка № 81426ЗКИ ВОЛТА ООДBG126634781Димитровграджк Славяни ул. Раковски1442КАРРАТ ГРУП ЕООДBG131105648СофияБизнес Парк София, сграда 8С, ет.5, офис 5091468НОВ СВЯТ ООДBG124600823с.ЛяховоОбщина Балчик1477НЕДА ЦВЕТ ООДBG812169261Бургаск-с Зорница, зад бл.421509ГАРИ ООДBG147246006Бургасж.к.Славейков, бл.79, вх.Б, ет.21533ФОРТУНА СТРОЙ ООДBG131273628Софияул.Кузман Шапкарев №5, ет.61534ЕПОС ООДBG126558981Хасковоул.Лозарска № 121536ЕМ ДИЗАЙН ЕООДBG175448118Софиябул.Дондуков №181537МБМ ООДBG102161850Бургасул.Иван Вазов №571545ЕВРОАЗИЯ СОФИЯ ЕООДBG130445982Софиябул.Цар борис ІІІ № 1241561УНИС ЕООДBG175418858Софияж.к.Младост 3, бл.321Б, вх.1, ет.2, ап.61575М И ДН КОМПАНИЯ ЕООДBG121082425Софиябул.Скобелев №491588КУИЛА ЕООДBG131237952Софияул.Орел № 21589ЕСТРЕЯ ГРУП ЕООДBG200261760Бургасул.Баба Тонка № 8, ап.101607ПЕСКАДО ЕООДBG175264565Софияж.к.Младост 4, бл.451, вх.2, ет.2, ап.61613ЧОЛАКОВ ЕООДBG112649990Пазарджикул.Димитър Греков № 121617РЕБЕЛ ЕООДBG124518326Софияул.Леринска чука № 41618АТРИКО ЕАДBG130528734Софияул.Леринска чука № 41651ПИБИ ЕКС ООДBG040144767Софияул.Бигла № 373МЕГАХИМ АДBG117002804Русеул.Липник №12310ИЗОЛА ПЕТРОВ ЕООДBG831537045Софиярайон Нови Искър ,кв.Чепинци, ул.Стара планина 6415СПЕТЕМА КАФЕ ООДBG121410797Софиябул.Европа №927ЕКОС МЕДИКА ООДBG831029075Софияул.Ами Бое 5238СЕНИД ЕООДBG130419394Софиякв.Чепинци, ул.Стара планина № 6439ОГНЯНОВО К АДBG112030625Софияул.Данте №1, вх.Б, ет 2, ап.2640ВИДЕКС АДBG030271954Софиябул.Янко Сакъзов №8842ФИЛКАБ АДBG115328801Пловдивул.Коматевско шосе №9247ХИМАКС ФАРМА ЕООДBG131212027Софияул.Горица №8А50ИНСА ЕООДBG825377953Раковскиул.Предел №151БЕЛОРУСКИ ЛАГЕРИ АДBG121034099Софияул.Герлово №1355ЮНИФАЙТ ДИСТИЛЪРС ООДBG831045713Софиякв.Военна рампа, ул.Пробуда №12А56ТРИМЕКС СЕРВИЗ АДBG831261497Софиякв. Левски -Г , бул.Вл.Вазов № 259РУСКОМЕРС 99 ЕООДBG121909622Софияж.к.Надежда, бл.248 А60СЕЛЕНА 4 ООДBG831564697Софияж.к.Хаджи Димитър, бл.136, вх.Г68ПРОФИКС ООДBG121169766Софияж.к.Бели брези, бл.1071ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ ВЪЗРАЖДАНЕ АДBG121369724Софияул.Охридско езеро №574НОВА БОРИСЛАВ БОРИСОВ ЕТBG110043442Ловечул.Търговска №105, вх.А, ап.775НОВЕКС ЙОРДАНОВ ЕООДBG121334680Софияул.Ц.Царковски №377РУСЕ ТРЕЙДИНГ ГРУП ООДBG117510699Русеул.Фердинанд №679МХ СЕРВИЗ ЕООДBG130374453Софияул.Кишинев №1380КОМПАС ООДBG111006742с.Комаревообщ.Берковица, ул.Първа №4089ДАФЛОРН ООДBG124537885Добричбул.Йордан Йовков №890ЮКИ 90 ЮРИЙ КИРЯКОВ ЕТBG040084060Софияж.к.Бъкстон, бл.1191АКВАФИЛ ТЕКСТАЙЛ ЯРНС БОЛКАН ООДBG130449589Софиябул.Рожен №13099ИНДЕСТ ЕООДBG831928282Софияул.В.Григорович №1103ФУУД СЪРВИЗ ЕООДBG130717654Софияул.Балша №5107ГАЛБО ООДBG104050603Г.Оряховицаул.Кирил и Методий №47110ЕНЕРСИС АДBG835014882ТърговищеИндустриална зона113ША КОМЕРС ООДBG040593544Софияул.Опълченска, бл.54, вх.А119ВАЛЕНТИНЕС М ЕООДBG831502806Софияж.к.Красно село, бл.187124РОЯЛ ТРЕЙДИНГ ООДBG115603279с.ПървенецЗеленчукова борса132ЕСЕ ООДBG834052093ДобричИндустриален квартал134МЕТАЛИНВЕСТ ООДBG040731899Пловдивул.4-ти януари №3137КОСТАДИНОВ РАЙКОВ ФИВЕПИ АДBG121127322Софияул.Спътник №8141ФХ БРАДЕР ЕООДBG040444027Софиякв.Надежда,бул.Рожен №31146СТАНЕВ КОМЕРС ЕООДBG115103427Пловдивул.Жълтуга №12147ИВИМАКС ЕООДBG130403061Софияул.Аксаков №28149МВМ ООДBG831263110Софияул.Братя Бъкстон №31151КАСТРА МАРТИС ООДBG106571487Мездраул.Патриарх Евтимий №31153ЖИВАС ООДBG831076655Софиябул.Дондуков №36157АСПАЗИЯ 92 ООДBG130716070Софиякв.Обеля, ул.5-та №25158КОНЕКС ТИВА ООДBG833148797с.Оризовоул.Светлина №14160П 2 СТУДИО ООДBG030123083Пловдивж.к.Тракия, бл.320, вх.Б161ДЖИКОМ СТОЯН ПОПОВ ЕТBG831802757Софиябул.Европа №171168ТРИМАР ООДBG831190210Софияул.20-ти април №13171АМСТРАТ ООДBG121574978Софияж.к.Красна поляна, бл.342, вх.А175ЧЕФИН БЪЛГАРИЯ ЕООДBG130329013Софиябул.Сливница №425180ДОМ ЕКС ООДBG030215023Софиябул.Мария Луиза №35181АВА ООДBG831246972Софиябул.Първа българска армия №70190ПОДАРЪЦИТЕ КЪЦ ООДBG130480830Софияул.Перник №113191РАЙКОВ ЕООДBG831225387Софиябул.Скобелев №14192МЕРЛИНИ ДАНИМОНД ООДBG831803916Софиябул.П.Славейков №30А194БИНЕР ООДBG101159421Благоевградул.Стара планина №7А201ЕРАТО М ЕООДBG121404591Софияж.к.Младост, бл.83, вх.А205ЕС ЕНД ДИ ФАРМА ЛОГИСТИКС БГ ЕООД BG121682815Софиябул.Драган Цанков №36206ПРОДЕКС КОМЕРС ООДBG121256491Софияул.Кирил и Методий №124207ХИМОЙЛС ЕООДBG130556464Софиябул.Д.Нестеров №26219ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ ЛЮЛИН АДBG121363760Софияул.Обелско шосе №7224МИКРО АСУ ООДBG825095010Пловдивул.Ибър №31226СЪЛИ ТРЕЙД ООД BG130841049Софиябул.Цариградско шосе №135Д228ДЕЙТА ОПТИКС БОЛКЪНС ЕООДBG130468397Софиябул.Цариградско шосе 7-ми км АТМ ц-р, офис 623230БЕТА 2000 ООДBG126533736Хасковоул.Каменна №75А231РЕФАН ООДBG115344296с.ТрудКарловско шосе №52-ф-ка Рефан2343 ЕН 2000 ЕООДBG130247139Софиякв.Витоша, ул.431, бл.4239БАЛЧО АГРО ПРОДУКТ ЕООДBG130966857Софияул.Кирил Христов №50242КАПС ЛОВЕЧ ООДBG820186627ЛовечСеверна пром.зона249ЕСО КОМЕРС ООДBG829097425Сливенбул.Георги Данчев №75250ДИОНЕЛ ООДBG115081016Пловдивбул.Васил Априлов 141А254АГРОИНДЕКС ЕООДBG833051572Ст.Загораул.Димитър Наумов №37А255КЕЙ ДЖИ АУТО ООДBG115277844Пловдивул.Ген.Данаил Николаев №109256СТЕЛ АРГО ООД BG104019433Велико Търновоул.Район ж.п.гара №6271ТУРИСТСТРОЙ ООДBG123046431Стара Загоракв.Индустриален272ХЛАДИЛНО КОНСЕРВЕН КОМБИНАТ АДBG127515207Исперихул.В.Левски №67273ДАРУ 1 ООДBG101016453СанданскиПромишлена зона277СД СЛАВА ИВАНОВИ И СИЕBG020363112с.Брестникул.Хан Аспарух №1287АНЖЕЛИ ООДBG115316628Асеновградул.Рилска №72294ТЕКСИМПОРТ ЕООД BG131295521Софияул.Димитър Хаджикоцев, бл.222А298ХРИСТОС ООДBG123682454Стара Загораул.Майор Кавалджиев №169301ДЖОРДАНИ ЕООДBG127581805Шуменул.8-ми март №17303МИТАК ЕООДBG123029460Стара Загораул.Майор Кавалджиев №87304КОЛОС МС ООДBG831420273Софияж.к.Люлин, бул.Европа №171310ЕСТЕР АДBG831854750Софиякв.Южен парк, бл.44, ап.3-4311ДИНГ ПАВЛОВИ И СИЕ СДBG812013273Созополул.Каваци №15316ЗДРАВЕЦ ТПКBG824132915Плевенул.Вит №15322АДИЗАИН ЕООДBG121659994Софияул.Хан Аспарух №21323ЕГЕРА ЕООДBG115550798Пловдивул.Д-р Владо №8328ЛАГУНА ЛД ООДBG115265337Пловдивбул.Стефан Стамболов №58330ТОТЕХ ЕООДBG105014670Софияул.Луи Айер, бл.2333СТОЮ КЕРЕВ ЕТBG825349416Пловдивбул.Ал.Стамболийски №32334КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ ЕООДBG040201751СофияИлиянско шосе №8335БАЛКАН ЛИНКС ООДBG115292440ПловдивЕс Пи Ес хотел336АПТЕЧНО ВТ 2000 АДBG104111084Велико Търновобул.Мармалийска №37339СИКОНКО БИЛДИНГ АД клон ВрацаBG121811835Врацаул.Хр.Смирненски №6343ДИМИТРОВ 777 ЕООД BG103790593Варнабул.Владислав Варненчик бл.13 вх345ПАЧИКО ООД BG117525740Русебул.България №133346АНИС ООДBG825174924Пловдивбул.Източен №73355ВИНПРОМ СВИЩОВ АДBG000110824Свищовул.33-ти Свищовски полк №110357МАГИ ВЕРКА ВАСИЛЕВА ЕТBG121543146Софияул.Цар Борис ІІІ №331360СЛАДЪК ПЪТ ООДBG115223426Пловдивул.Лотос №1361ВЕСЕЛА 89 ООДBG103585460Варнаж.к.Трошево, бл.33362ПОПОВ И СИН ООДBG812229363Бургасбул.Иван Вазов №67365ТИХОМИР КОСТАДИНОВ ЕТBG106527327Врацаул.Иван Тричков366ДЕКОПЕЙНТ 2000 ООДBG130201647Софиябул.Хемус №62-64, вх.Б370ИНА ТРЕЙДИНГ ООД BG831903852СофияОколовръстен път №253372КАРВЕЛД ЕООДBG121454384Софияул.Гео Милев №9375ВЕДИ ООДBG000078579Вълчидолул.Камчия №2379ВЕСЕЛИНА ТРЕЙД ЕООДBG124614627Добричж.к.Дружба, бл.16383ЗАГОРЕ АДBG123035207Стара Загоракв.Индустриален 1389ИМПО ЕООДBG115618150Пловдивул.Росен №17391ДЕМИ ПРИНТ ЕООДBG115559249Пловдивул.Павел Калпакчиев №48392ГЕРГАНА 56 ГЕРГАНА ГАНЧЕВА ЕТBG103078795Вълчидолул.Стефан Караджа №9393ПИЛИГРИМ 67 ЕООД BG131065673с.Г.Митрополияместност Плитки дол394ДЖЕЙМИ ООДBG115662838Пловдивбул.Цар Борис ІІІ №16397ПЕРСЕУС 2001 ЕООД BG130509627Софияул.Шести Септември №1398ДИОГЕН ООДBG117026698с.Пирговоул.Русчук №9400ДЕКА ТРЕЙД ЕООДBG126047182Пловдивбул.Васил Априлов №170401АНОНА ООДBG030114262Плевенул.Кл.Охридски №29404БИМ АС ООД BG823085544Перниккв.Изток, ул.Йордан Благоев №52406ИНИКОМ ООД BG833009623Стара Загоракв.Казански, бл.21408ИВ БОДИ БЪЛГАРИЯ ЕООДBG121146810с.Локорскобул.Д.Тошков №1415ДЖИ ЕНД ДЖИ 2001 ООДBG130529291Софияул.Кораб планина №40419НОРТОП ООД BG831044134Софиябул.Арсеналски №91421ЕКОПРОД ООДBG104622883Велико Търновобул.Възрожденски №17427ЛЯСКОВЕЦ ООД BG104592568Лясковецул.Максим Райкович №28431НАСЛАДА 99 ООДBG106074528Врацаул.Дъбника №7436НИНАХИМ ЕООДBG117614139Русеул.Кирил и Методий №47440РУМЕН РОМАНОВ ЕТBG040355752Софияж.к.Слатина, бл.2, вх.А442ПУРАТОС БЮЛГАРИ АДBG113021497Перниккв.Кристал, Хлебозавод443ХЕПИ ЛЕЙДИ ООД BG103279225Варнаул.Роза №25445ЕКО СТРОЙ 94 ООДBG831559593Софияул.Кр.Сарафов №30452ДЯДО ЛИБЕН ООДBG122053355СофияжкКрасно село ул.Хубча 2455ВЕРНИЛАК БЪЛГАРИЯ ООДBG131293926Софияул.Гюешево №83456АГРОНОМ ООДBG121805940Добричж.к. Дружба бл66457ЮНИПЕСТ КОНТРОЛ ООДBG831043655Софияул.Жолио Кюри №69458ИНКО-ХРИСТО АРАБАДЖИЕВ ЕООДBG130894614Софияж.к.Младост, бл.223, вх.В460РАДИВЕС 91 ЕТ BG103047230Варнак-с Победа, бл.11, вх.Б467ЕЛ ТИМ ЕООД BG126519537Хасковобул.Г.Бенковски №50-9468ДИТО ТРЕЙД КОМПАНИ ООДBG121219710Софияж.к.Борово, бл.219, вх.Б469ФУТУРА КОНСТРАКШЪН ПОЛИМЕРС ООДBG131213638Софиябул.Джавахарвал Неру №28472АЛЕМА ГРУП ООД BG115626349Пловдивул.Петър Берон №1476ЖИВКО ВАСИЛЕВ-БИСЕРИ ЕТBG126164424Свиленградж.к.Простор, бл.11479НИК ИЛИЕВ ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ ЕТBG040058762Петричбул.Охрид №24481МЕЛ ИНДУСТРИАЛ ООД BG114125029Плевенул.ген.Ганецки №48483БИА МИЛК ООДBG115087137Пловдивбул.Шипка супермаркет Сани484МАТАНД ЕООД BG101049389Перникул.Ленин №111485ПЕТКОВА И СЪДРУЖИЕ ООДBG130985708Софияул.Ярослав Вешин №17494ЕВРОРАЛИ ООДBG121794312Софияж.к.Младост 1А, бл.503496БУЛСАН ЕООД BG122085050Ботевградул.Славейков №37508ЕЛНИТА ООДBG121812187Софияул.Христо Максимов №19509ВАМКО 94 ООДBG831508451Софияул.Нишава №47511БЕРКАЙ ООДBG102128206Бургасул.Княз Борис №18513АЛБАКО ИМПЕКС ЕООДBG121102237Софияул.Паренсов №16514АЛБАКО ТРЕЙДИНГ ЕООДBG831827568Софиябул.Янко Сакъзов №19521ИНТЕХНО ЕООДBG121805424Софияул.Добри Войников №8522СТЕАЛИТ ООД BG831288512с.Янар-н Балкански строй524ТЕКСТИЛ ЛОГИСТИК БЪЛГАРИЯ ЕООД BG121912091БотевградИдустр.зона"Микроелектроника"525ТАНГРА ООДBG102006298Бургасж.к. Славейков сев.инд.зона528ХРОТЕКС АД КЛОН БЪЛГАРИЯ BG130148237Софияул.Ильо войвода №25544ЕСТРЕЛА ЕООД BG103601950Варнабул.Кирил и Методий №62545ДИАКОР ООДBG115574495Асеновградул.Александър II №27550КОНТАКТ ВН ООД BG130987545Софияж.к.Зона Б5-2А, бл.8, вх.В551БУЛ ИНЖЕНЕРИНГ КЪМПАНИ ООДBG121032148Софияул.Постоянство №65555ЛАКТЕН ООДBG117612412Ветовоул.Иван Вазов №7557ДОЛЛИ ООДBG824150190Плевенул.Никола Петков № 1562ДАНИК ООД BG123028209Казанлъкул.Узана №5565БУЛКЛИМА ЕООД BG121847658Софияж.к.Стрелбище, бл.20566БУЛКЛИМА ЕТBG831063202Софияж.к.Стрелбище, бл.20567НЮЗПРИНТ ЕООДBG104521610Софияул.Тинтява №100569АВЕКС ТРАНСТРЕЙДИНГ ЕООДBG020163948Софияул.Звъника №11,ап.11572БОНИ ТХИ ВУ ЕТBG831579674Софияул.Прага №28574РИКО ЕООД BG115620894Пловдивбул.Пещерско шосе №21576РОТСАС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООДBG831450099Софияул.Хайдушка гора, бл.13А577РОЯЛ КЛИЙН ООД BG131161262Софияул.Голо бърдо №10580ВИДРАКС ООД BG128025373Ямболул.Пети януари №17583РЕЗОНАНС ЕООД BG102107621Бургасж.к.Лазур, бл.4588АТРА 96 ООД BG115062959Пловдивул.Антим Първи №22589ДИАФЕСТ ООДBG831810031Софияул.Урвич, бл.39, вх.А590ТАТЯНА ИЛИЕВА СИНТИКО ЕТ BG117032135Русебул.Цар Освободител №130591ВЕЛБЪЖД АД BG819363961Кюстендилул.Бузлуджа №97592АНДРОМЕДА Г КОРАЛСКИ ЕТ BG040667507Карнобатул.Странджа №3595ОЛИМП ПЕ ЕООД BG812238031Бургасул.Фердинандова №98597ПРЕЦИЗ 2 ООД BG825299550Карловоул.Ген Заимов 8604ДАМВЕНТ ООДBG102905523Бургаскв.Меден Рудник, бул.Тодор Грудов, след ПТГМ606БИК ООД BG117617288Две могилибул.България №69608ЕКИР ЕООД BG831608791Софиябул.Д.Нестеров, бл.122609КОБОК ЕООДBG121355289Софияул.Деде Агач бл.11 А вх.Г610КАЛОРИЯ ООДBG831562269Софиябул.България 220614МЕДИКОФАРМ КК ООД BG821170004Вършецул.Република № 77615БОНФРУТ ООДBG121514340Софиябул.Проф.Цветан Лазаров №13617ВЮРТ БЪЛГАРИЯ ЕООДBG831363720Софияж.к.Младост 4, Бизнес парк621БИОДОКТОР ЕООД BG131027092Софияул.Виктор Григорович №7625ЕЛИТ 95 ООД BG115206021с.Дълбок извор 626ЕЛИТ МИЛК 2000 ООД BG115516739Пловдивул.Иван Рилски №52627ВЕНИС ООД BG102072864Бургаскв.Победа,ул.Индустриална 92630АСМАТЕХ ООДBG121395690Софиябул.Ал.Стамболийски №186632АДРИМА ООДBG102687731Несебъркомпл.Младост 62/А634КУК БЪЛГАРИЯ ЕООД BG115571874Пловдивул.Св.Наум 17635БРАМАС 96 АД BG127017249Шуменбул.Мадара №28643ИВЕНТАС ЕООДBG131365343Софияул.Листопат 8650ОКЕАН ЙОРДАН ДОНЧЕВ ЕТ BG130056956Софияул.Крум Попов №77654ИВЕЛ ИВ ООД BG825387769Пловдивул.Гладстон 1655САТОРИ КО ООДBG121523880Софияул.Белмекен №21661СЕКАСТА КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ЕТ BG040109139Варнаул.Цар Иван Страцимир №30662ВЕСТМА ООД BG130546390Софиябул.Димитър Петков №107 вх1664К И Б ГРУП ООДBG102094558Бургасул.Цар Калояян №166665ГУО ГРУП ООДBG121657751Софияж.к.Банишора, бл.28, вх.А666КЬОСТЕР БЪЛГАРИЯ ООД BG121450222Софияул.Радин дол №8675ИНДУСТРИАЛНА ХИМИЯ ЕООД BG131179972с.Долно Камарциобщ.Горна Малина676НОВ ОПТИМИСТ СД BG102044587Бургасул.Райна Княгиня 14677ШИПКА 99 АДBG130059913Първомайул.Васил Левски №47678КНАУФ БЪЛГАРИЯ ЕООД BG831430730Софияул.Ангелов връх №27682ТОСКА ООД BG126633099Хасковоул.Гюмюрджина №3684РОЯЛ СЕЙЛС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООДBG130162920Софияул.Кишинев №5А691ШАРКОВ ИНКОМ ООД BG104615629Велико Търновоул.Беляковско шосе №5695ЗАХАРНО ПЕТЛЕ КИБАРОВИ И СИЕ СД BG122044826Самоковул.Захари Хаджи Гюров 17697ЕМ И АС ООД BG127555493с.Царев бродул.Хан Крум №26701ТРАНСФОРМА АДBG130021670Софияул.Гео Милев 28702СИСКО СЕТ ЕООД BG117556066Софияул.Одрин №4704ГАМА КОЛОР ООД BG122068371Костенецул.Пчелинска №4707МИР АД BG126090397Хасковоул.Димитровградско шосе №1708НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ЕТ BG122087709БотевградулАкадемик Стоян Романов32вхД716ВАЛМОБИЛ ООДBG130226419Софияж.к.Младост бл.60718МАРТИНА КОМЕРС ЯВОР ЕНЕВ ЕТ BG831260146Софиякв.Лозенец, ул.Персенк, бл.119, ап.96724РИВА ЕООД BG123156397Казанлъкул.Паисий Хилендарски №22725ФИЛТОН ООД BG115832897Пловдивж.к.Тракия, бл.154, вх.В731МАРТИНОВ КЛИМА ЕООД BG102906632Бургасул.Цар Иван Шишман №46735РОЯЛ В ЕООДBG112077735Пазарджикул.Петър Бонев №128738СТИЛ ЕА ЕООД BG116517744с.Бели Ломул.Черно море 9741ГЛОБАЛ ООД BG126547878Хасковоул.Днепър №8748ЗЕМЯ И ХЛЯБ СТЕФАН ГАНОВ ЕТ BG811206835Благоевградул.Славянска №9749ЗОРНИЦА 90 ООД BG040441117Пловдивул.Братя Бъкстон №91750БОЛКАН ТРЕЙД ГРУП ЕООД BG131129909Софияул.Павлина Унуфриева №4752НИТЕК ЕООД BG831189368Софияжк Суха река бл.221 вх Г753ДЕНЕБ АД BG831106874Софияул.Панайот Волов №29755ХЕБО БУЛ ООД BG131449873Софияул.Тодор Кожухаров №24767АТЛЕТИК ООД BG126547141Хасковоул.Връх Богдан №14768ДЖЕРИ ДЖЕЗМИ РАСИМ ЕТ BG126064096Хасковоул.Враца №28773ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ-ВАЛДИС ЕТ BG040268038Кюстендилул.Карпош 7774АН НЕЖДЕТ АЛИ ЕТ BG116012254с.Владимировциул.Бистрица №14 обл.Разградска775ЖИВКА 2005 ЕООД BG131411278Софияул.Вихрен №43778АКТИВ ФРУКТ ООД BG101668733с.Скрътул.Георги Димитров №1783ПАПИРУС ООД BG121052791Софияул.Христо Белчев №35787ЕОН ДАНАИЛ ЙОЧЕВ ЕТ BG121847601Софияж.к.Младост 2, бл.224, вх.В, ап.35789БИЛМАТ ООД BG127008008Шуменул.Петър Карджиев №7А790ПАСКАЛЕВ 86 ООД BG115713042с.Първенецобщ.Родопи ул.Симеон №5800АВИС ЕООД с.ЙоглавBG000275854с.Йоглавокр.Ловеч801АЙ ВИ БИ КОЗМЕТИКС ЕООД BG123631043Стара Загораул.Господин Михайловски №53 ап.4802ДЕВИКОМ ООД BG121759699Софиябул.Владимир Вазов №65803БИОВЕТ АД-КЛОН РАЗГРАД BG112029879Разградбул.Априлско въстание №68807БУЛУТ ЕООД BG126664326Хасковожк Бадска 16818ОКЕАН СЕРВИЗ ООД BG131204804Стара Загораул.Света Троица №196825ХУСКВАРНА БЪЛГАРИЯ ЕООД BG040063923Софияул.В.Григорович №1833ТНТ ГРУП ООДBG115751064Асеновградул.Цар Иван Асен ІІ №46 вхА834ДИЗАЙН ГРУП ООДBG102096484Бургаск-с Славейков, бл.55 партер836ПРО ФРОСТ ЕООДBG131430951Софияул.Деде Агач №11841ПОЛИХИМТЕХ ПЕТЪР КОПЧЕВ ЕТBG827136210Русеул.Скобелев 31 вх.Б ет.3843АНДИП 92 АНДРЕЙ ПАВЛОВ ЕТBG040935318Пловдивул.Марица №77844ВАЛКА ЕООДBG111557852Монтанабул.Монтана №14846ТРИО МИЛК ООДBG116537985с.Киченицаул.Христо Смирненски №4867УНИПАК В ЕООДBG117039133Русеул.Търговска №3868ИЗВОР АМ ООД BG126105171с.Горски извор 872ПРОТЕИН 98 АДBG127051073Шуменул.Индустриална873ДВТ БОЛКАН ЕООДBG103979779Варнабул.3-ти март, складова база Георгиев, склад 1875АЙЛА БЪЛГАРИЯ ЕАДBG131529305с.Казичанер-н Панчарево881АУТО ХИТ ООДBG117591007РусеАсен Златаров 16893АГРИМАТКО БЪЛГАРИЯ ООДBG121588006Софиябул.В.Левски №61896ИНТЕРФЛОРА ООДBG121081469Софияул.Лидице №8897ФЛОРА ГРАДИНСКИ ЦЕНТЪР ООДBG131256034Софияул.Лидице №8898ВЕ КА ЕС БЪЛГАРИЯ ЕООДBG131121168БотевградИндустр.зона Микроелектроника899БУЛИНИ ЕООДBG117630691Русеул.Екатерина Каравелова №8А900ВАЙД БУЛ ЕООДBG121261378Софияул.Незабравка, бл.315903ТЕМПОРА 10 СЛАВЧО ИВАНОВ ЕТBG040004273Нови Пазарул.Генерал Заимов №5906БК ДИСТРИБУШЪН ООДBG101637403Благоевградж.к.Струмско ул.Броди №6908БАУДЕНТ ООДBG122048041Софиябул.Андрей Ляпчев № 1, ет.5909ЛОТОС 58 ЕООДBG102832356Помориеул.Христо Ботев №5915МАКС ТРЕЙД 4 ЕООДBG131269213Софиябул.България 88, вх.3, ет.3, ап.16918СИМЕЙ ООДBG131052124Софияж.к.Сердика, бл.9, ет.4, ап.10921БЕЛЛА СТИЛ АДBG101017263Петричул.Кап.Никола Парапанов №1922АНТОН ТОНЧЕВ МАВЕКС ЕТBG117509316Русеул.Никола Вапцаров №22923ХЕРИКС ООД BG825143448Пловдивул.Пряпорец №1927ГЪРДЕВ ЕТBG040087543Пловдивбул.Руски №39931ЕЛКО ГЕОРГИ АНТОВ ЕТBG101081038Петричул.Дунав №76939ИНАКЕМ СОЛЮШЪНС ООДBG117615771Русебул.България №125944ВИКТОРИ ООДBG835024830Търговищеул.Стефан Караджа №26А945ТОНИ 89 ЕТBG020989447Пловдивул.Ален мак №2946РОБЕРТА ЕООДBG825330775Пловдивул.Аспарух №19953САТУРН ООДBG827190197Русеул.Видин №55, вх.В954ОМАТЕХ ЕООДBG130492245Софияул.Стара планина №84-86, ет.2, ап.6А962БОРСА ЗА ПОДПРАВКИ ООДBG131360339Софиябул.Кл.Охридски №16,ет.3,офис 8963ХИМИК АДBG826043835РазградИзточна промишлена зона972ЛУМИНЕКС 2002 ЕООДBG130855344Софияул.Фредерик Жулио Кюри №87977ТОП КОНСЕРВ ЕАДBG128020515Поповоул.Цар Крум №13978БУЛАРТ ООДBG115285218Пловдивж.к.Тракия, бл.207, вх.Б, ап.11994КАЛАМИЦА АДBG115101020с.Цалапицаобл.Пловдив1005АСМ ЕООДBG102689680Бургаск-с Славейков, ул.Проф.Якимов 5А1007ДОБИ БИЛД 1 ЕООДBG130479641Софияж.к.Надежда, бл.216, вх.Г1014ВЛАДИМИР ВЪЛКОВ ЕТBG040126964Русеул.Тича №81021КОСМОПОЛИС ООДBG123092471Стара Загораул.Подполк.Калитин №2-А-281023АТЛАНТИК ГРУП ООДBG147003851Бургасул.Индустриална №3, ет.61028ИНТЕР ФИШ ИН КО ЙОРДАН СОФКОВ ЕТBG040070921Софиякв.Хаджи Димитър, бл.90, вх.Г, ап.1111030МИРАС КРЪСТЕВ И СИЕ СД / МИРАС КРЪСТЕВИ ООДBG160069607Пловдивул. Г.Скобелев №4 , ет.1, ап.71034ГАЛУС 2004 ЕООДBG115630205Софияул.Институтска №81036РУСАЛКА ТИХОМИР ТОДОРОВ ЕТBG114118127Плевенж.к.Сторгозия, бл.62, вх.В, ап.131042МАКРАФТ ЕООДBG131020895Софияул.Княз Борис І №321046ЕКЗОТИК ЕООДBG102723104Бургасул.Черноморска №11А1048ЯНЕВ СПОРТ ФЕШЪН ЕООДBG126520361Хасковоул.Аида №5, вх.А, ап.301051МАКОМА 2002 ЕООДBG115674988Пловдивул.Люлякова №5, ет.3, ап.91053ТОТАЛ ТЕЛЕКОМ ЕООДBG175054447Софияжк Изгрев ул.Тинтява 15-171055ГАЛА НАПИТКИ ООДBG147017388с.Кошарицаул.Желю Войвода №161056АРЛЕНА ООДBG131335752Пловдивж.к.Тракия, бл.144, вх.А, ет.3, ап.71057ЗАГОРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛИМИТИД ЕООДBG123514079Стара Загорабул.Цар Симеон Велики №168, вх.О ,ет.3, ап.121058ВИНЕКСЕЛАНС ООДBG131541332Софияул.Неофит Рилски №211062ГЕЙД 2000 ЕООДBG115558211гр.Пловдивул.Ибър №191063АКВАРЕЛ ООДBG825297318с.Оризареул.Христо Ботев №81066БАЛУТИ БВ БАЛУТЕВИ И СИЕ СДBG126050513Димитровградул.Простор №16, вх.В, ап.201067ЯНЕВ ЕООДBG126711683Хасковоул.Аида №5, вх.А, ап.301070НАСЛАДА 02 ООДBG106547461Врацаул.Стоян Заимов 22-А-91071ПРЕМИЕР ТМ ООДBG106596960Врацаул.Илинден №21073СТРОИТЕЛНИ ИЗОЛАЦИИ ООДBG102122655Бургаспл.Лукойл Нефтохим1075ЛКС ООДBG121019974Ловечул.Стара планина №351080СИМАКО ООДBG104095883Велико Търновоул.Никола Габровски №73А1085КРИСТАЛ ТОН 2 ЕООДBG131311790Софияж.к.Люлин бл.915 , вх.6 , ап 161094НЕСКО 06 ООДBG175074282Софияж.к. Люлин бл.323`вх.Д, ап.1031100БРОКЛАНД ООДBG118578361Софиякв.Горубляне, ул.Виднището №221101ПЕСТ КОНТРОЛ ПРОДУКТИ ООДBG175085186Софияул.Ф.Ж.Кюри №69, бл.312, ап.31102ДЕСТАН ЕООДBG118521428Софияж.к. Надежда бл.604 , вх.А , ап. 341104ИДЕАЛ УЪРК БЪЛГАРИЯ ООДBG131481561Софияпл.България 1 НДК административна сграда ет.141105БУЛТАЙМ ООДBG115779996Пловдивж.к.Тракия, бл.149, вх.В, ет.7, ап.191107ПЛАММАТ ООДBG131001699Софияж.к.Младост 1 бл. 16 , ет. 14 , ап. 821117САНА 06 ЕООДBG175107348Софияж.к. Надежда 2 бл.247,вх.А,ет.5,ап.131121БУЛТЕМ ЕООДBG126705405Хасковотърг.к-с Хали, офис 512,ет.51124СЕ БОРДНЕТЦЕ БЪЛГАРИЯ ЕООДBG123633222КарнобатИндустриална зона 181126КАРИ КАР И ДЕВА ЕООДBG130591492Софияул.Кумата №51127МЕБЕЛЛУКС АДBG119020085Сливенул.Банско шосе №31137АЛПИС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООДBG131532529Софияр-н Изгрев,жк Изток ,ул.АнтонЧехов №54,ет.1,ап.11139САНИПКО ЕДНО ЕООДBG131205449Костинбродул.Ломско шосе №1В1141АКТИВА БИЗНЕС ИНТИРИЪРС ЕООДBG130908747Софияул.Юри Венелин 21143МОНТЕ ЕООДBG115826862Пловдивул.Георги Трингов №101150ИКОММА ООДBG121119507Софияул.Д-р Г.Вълкович №8,ет.5,ап.51156МАКСИМА МИЛК ООДBG116046178с.Самуилместност Църквино1166БТБ БЪЛГАРИЯ АДBG117671567Русебул.България №1251169ДЖУЛИЯ ЕООДBG175118736Софияж.к.Света Троица, ул.Ружа №1 ТЦ, ет.11173КОСТАДИНОВ И СИЕ ООДBG126634742Хасковоул.Петрич №401175ЮНИМЕДИКА ЕООДBG831844012Софияул.Коста Лулчев №71190ФЕЕРИЯ 98 ЕООДBG128042903Ямболк-с Зорница №6 ,вх.Б,ап.441191ЕНОЛОГ ИЛИЯН ГАБРОВСКИ ЕТBG104063013Свищовул. Черни връх № 54 А1192ВАНЯ 2004 ЕООДBG119624712Сливенул.Клуцохор бл.19 , вх. Г, ап. 11200Н И К НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЕТBG126003588Свиленградул.Граничар №1661203БОНИС ДАНИ 96 ЕООДBG115940321Пловдивж.к. Тракия , бл. 91, вх. Г1216ДЕНИЗ ООДBG040345641БургасСеверна промишлена зона №423 УПИ 4хале1218АЛМИРКО ЕТBG041004721Софияул.Кричим №251222СИМ МАР КО ЕООДBG102231163БургасГаров Площад №121232ДУЕЛ ООДBG124689462Добричул.Кирил и Методий №21233ИВ ЕЛ ЕООДBG124522997Добричул. Кирил и Методий №21234ИВ ЕЛ 2 ЕООДBG124632842Добричбул. 25-ти Септември №511235БЪЛГАРСКА МАЯ ЕООДBG117668076Русеул. Крайбрежна №11240СЕМАКО ООДBG121845511Софиябул.Пенчо Славейков №18,вх.Б,ет.5, ап.211242ЕСТЕРВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООДBG121797625Софияж.к. Люлин бл.409 , вх.А , ап.111243ПМ СПОРТ ООДBG102889290Бургасул. Г.Кирков №211246ЮКИ 2 ЕООДBG147108788Айтосул.Неофит Рилски №51249СЕЛОПЛАСТ ООДBG160049540Първомайул. Васил Друмев №261252ДЕСИ ТРЕЙДИНГ ЕООДBG115821662Пловдивбул.България № 741253АБУРИС ООДBG126651407Хасковоул. Георги Кирков №31255ФОКС ООДBG121782865Софиябул. Ал.Стамболийски № 611259БЕК ИНТЕРНЕШАНЪЛ ООДBG130950536Софияул. Лидице №31, ет.3, ап.71262ИДЕА ГРУП БЪЛГАРИЯ ООДBG175111762Пловдивул. Дрян №3 р-н Западен1263ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС ЕООДBG175224764Софияул. Ал.С.Пушкин №341266СПА ТРЕЙД ЕООДBG117677901Русеул. Доростол №83 бл. Електрон вх.2, ет.2, ап.41267НАДЕЖДА КОМЕРС НАДЕЖДА КАЗАНДЖИЕВА ЕТBG040500287Софияул. Голо Бърдо № 11 ,ап.11270ИНТЕРПЛАСТ ГРУП ЕООДBG115826887Пловдивул. Георги Трингов №101273МНР ЕООДBG175118063Софияул.Самуил №1091274ЕКСИМПО Н ЕООДBG128008897Ямболул. Жорж Папазов №201278БРАТЯ МИЛЕВИ ООДBG125577174Търговищеул. Първи Май №71281ВИТО ДЕ СИМОНЕ ЕООДBG115115785Пловдивул.Петко Каравелов № 361288ПРО АГРО 2000 ЕООДBG130462161Софиякв.Овча Купел ул. Институтска №81296ДИМА М 91 ООДBG131005313Софияул.Каймакчалан №751298ЕЛИТ МД ООДBG130360763Софиябул.Проф. Георги Павлов №451300СИСИ ЛАЙТ ЕООДBG160091016с.Дълго полеобл.Пловдив1305КЪРНЕВ ЕООДBG115643875Пловдивул.Атон №541310КСЕНУМ СИ ООДBG117684970Русеул. Баба Тонка №61319К И К КОСТАДИНОВИ ООДBG175071877Софияж.к.Дружба, бл.274, вх.Б, ет.7, ап.451321БУТЕД АДBG812117147Бургасул.Цар Калоян №1661323КРИСАЛ БАЛКАН РВД ООДBG148110849Варнаул.Райко Жинзиков №1501326КРАЛЕКС ТРЕНД НИКОВ И НЕДКОВ СИЕ СДBG813001042Варнарайон Младост, ул.Уста Кольо Фичето № 531333ПАЙП ИНДУСТРИАЛ БЪЛГАРИЯ ООДBG131385417Софияжк. Дианабад ул.Никола Габровски№11334ЮРОКОМ 2000 ООДBG130423154Софияжк.Дианабад ул.Никола Габровски №11345ФЕШЪН СПИРИТ ЕООДBG175216753Софиябул.Витоша №151349ТЕХКЕРАМИК М ООДBG114118248Мездраул.Боденско шосе №11353ЛИНКА ООДBG040322288Троянул. Ген.Карцов №337А1357ТЕНОР ЕООДBG102748666Бургасул.Г.С.Раковски №631361ДИДРА 97 ДИМИТЪР ПЕНЧЕВ ЕТBG121492374Софияж.к.Люлин, бл.2211364ЕСЕН ЕООДBG148051169Варнаж.к.Чайка, ул.Рупи №31365ДЕСИТА 78 ИРМА ЛЕФТЕРОВА ЕТBG103841956Варнаул.Кръстьо Мирски 11367АРТИСТИКО ЕООДBG115582949ПловдивДанаил Николаев № 941368КЛИЙН МАТ ЕООДBG130712848Софияул.Цветан Минков1370АГРИХОЛ КОНСУЛТ ООДBG118041653Софияул.Искър №391376ГАЛВА КОМ ООДBG131279606Софияул.Русалка №191377КОРАЛ БГ ЕООДBG131185391Софияул.Христо Максимов № 761379ЗЛАТЕН КЛАС 2006 ООДBG116576019с Липникобл. Разград ул.Н.Й.Вапцаров №2А1384ВИНАРСКА ИЗБА ВАРНА ООДBG103780581Ген.Кантарджиевообласт Варна, община Аксаково1386ХИМТЕХ 2003 ООДBG101642507Гоце Делчевул.Хан Крум № 31387ДЕЛТАЛАКТ ООДBG833056135Стара Загораул.Иречек № 61391ЕМ ТРЕЙД ООДBG126678564Софиябул.Г.С.Раковски бл.15,вх.А,ап.431392СИЛПА ООДBG111557044Ломул.Лудовико Миланези №241393СИВЕЛ ЕООДBG124083379Добричул.Захари Стоянов №77, вх.Б, ет.2, ап.61394ВИСМАН ЕООДBG175227212Софияул. Топли Дол 21397Р Р КОМЕРС КОЗМЕТИКС ООДBG175392510Софиябул.Кн.Мария Луиза №106, ет.21398БУЛКО КОМЕРС ООДBG130452254Софияж.к.Младост, бл.66, вх.3, ап.701399ВАСИЛ ВАСИЛЕВ КВС3 ЕООДBG175020594Софияжк Младост 1А,бл.527,вх.2,ап.221401ВИНАРСКА КЪЩА РУСЕ АДBG117630264Русеул.Борисова № 731402ДЕЗИГНО КЮХЕ АРТ ЕНД ДИЗАЙН ЕООДBG130271752Софиябул.Васил Левски №41405СЕВИТА 2001 ООДBG116564135Разградж.к.Освобождение 5, ет.5, ап.251408ПОЛИСАН АДBG117693631РусеПридунавски буливард 181409СОФИЯ БТ АДBG831520311Софиябул.Цар Борис ІІІ № 1341411ОЛИМП ТРЕЙД ООДBG147195857Бургасул.Гладстон № 991414МИЗИНИ ЕООДBG160111472Пловдивбул.България №61, ет.1, ап.41416КИПАРИС ЕООДBG111588358Монтанаул.Ал.Стамболийски №90,бл.П.Пенев,ап.331419ЖАК ЕООДBG126628216Димитровградбул.България № 5, вх.Г, ап.141421ГРАЦИЯ СК ЕООДBG115765733Асеновградул.Цар Освободител №7, ет.4, ап.31423ДИЕЛ КОМЕРС ООДBG148088934Варнабул.Вл.Варненчик №2771425ЮНУЗ ООДBG126744498ХасковоСИЗ-Димитровградско шосе1427КОНТИЛИНКС ТРЕЙДИНГ ООДBG121711708Софиябул.Ал.Стамболийски № 551429УВАКОВ ЕООДBG115335938Пловдивж.к.Тракия, бул.Шипка, супермаркет САНИ1430А МАРКЕТ ЕООДBG160000251Пловдивж.к.Тракия, бул.Шипка, Супермаркет и Сани1431П МАРКЕТ ЕООДBG160049768Пловдивж.к.Тракия, бул.Шипка, супермаркет САНИ1435КАСИС КРАСИМИРА РАДЕВА ЕТBG101013158Петричул.Родопи № 51436ГЕОРГИ БОЖКОВ ЕТBG040230055Петричж.к.Изток, бл.13, вх.Б, ап.121437АНТОН РАДЕВ ЕТBG811003984Петричул.Родопи № 51438СИДА ТОШКО КИРКОВ ЕТBG101117395Петричул.Атанас Лютвиев № 201439ВЛАДИ МИКС ООДBG101743851Петричул.Полковник Драганов № 91440КОНЦЕПТА БГ ЕООДBG175341835Софияж.к.Левски Г, ул.Поп Грую № 1061441СИМОНА КАРАКАШЕВА ЕТBG101102571Петричж.к.Изток, бл.14, вх.А, ет.6, ап.181443МИШЕЛ 69 ЕООДBG101740870Петричул.Серска № 171447АННА МЛАДЕНОВА РУМИНА 777 ЕТBG811089197Санданскиул.Н.Вапцаров № 231448ПИРИН РПКBG000003338Санданскиул.Свобода №131452МАГНАТИ БЪЛГАРИЯ ЕООДBG126731173Димитровградул.Захари Зограф, бл.19, вх.Б, ет.4, ап.181457РАЗХЛАДА ИВАНКА СТОЯНОВА ЕТBG838127248ЯмболВъзраждане, бл.54, вх.В, ап.31462ЕЛИС ПУУЛС ЕООДBG103909670Варнаул.Д-р А.Головина № 71463МАЛАМОВ И МАЛАМОВ ООДBG101746089Петричул.Васил Кънчев № 311466ИНТЕРПЛОД БОГОЕВ ООДBG160133903с.Храбринообл.Пловдив1472СИВЕЛ ГРУП ЕООДBG175366126Софияж.к.Красна поляна,бл.35 А, вх.Б, ет.1, ап.311473БОРИС ПЕЕВ ТАКСИ ЕТBG127035788Велики Преславул.Александър Стамболийски № 641474КОКОПЛАСТ ЕООДBG126639440Димитровградул.Васил Левски №461478РЕНИКС ООДBG102715328Бургаск-с Зорница, бл.19, вх.3, ет.3, ап.61479РАДОС ЕООДBG102854573Бургасж.к.Изгрев, бл.4, вх.Б, ет.41481КК ЕЛЕКТРОНИКС ООДBG148148255Варнаул.Феникс Каниц № 41490ВАЛАН ООДBG101573452Благоевградж.к.Еленово, ул.Георги Андрейчин до бл.201491КАРМЕН 2000 ЕООДBG126524783Димитровградул.Г.С.Раковски №961494РОБИФИР БАЙК ЕООДBG101573872Благоевградул.Коста Босилков № 3 А1495ОМИ 2004 ЕООДBG131281952Софияж.к.Люлин, бл.622, вх.Е, ет.5, ап.1231505СТИЛДОМ ООДBG101657480Благоевградул.Александър Стамболийски № 18, ет.21506КАРАГЬОЗОВ ЕООДBG115624056Пловдивбул.Източен 1, вх.Г, ет.41507ДЖОРДАН ЙОРДАН КОЛЕВ ЕТBG814183861Свищовул.Рила №12, вх.Б, ап.11511АРКАДИЙ САНДАЛОВ АРКОС СА ЕТBG040324526Благоевградж.к.Еленово, бл.103, ет.2, ап.51514КНМ КОНСУЛТ ЕООД175199713Софияул.Д-р Г.Вълкович № 8, ет.5, ап.51516СОЛОТЕКС ЛЮБОМИР ХРИСТОВ ЕТBG126057010Свиренградул.Петър Стоев №51517КОКО КОМЕРС ООДBG115835434Първомайул.Родопи № 191519ЕЛКО ООДBG825350183Пловдивж.к.Тракия, бл.141, ап.471520ЕКСПРЕС КАРГО 07 ЕООДBG175251836Софияж.к.Лагера, бл.52, вх.Б, ет.61526ТРЕСТ Б ОПЕРЕЙШН ЕООДBG102655201Бургасул.Трайко Китанчев №571528МАКСИ КАМИ ООДBG130900056Софияж.к.Младост 3, бл.380, ап.371538МАКС ПЕН ЕООДBG130837104Софияул.Тича №11539АРТЕМИС-2002 ЕООДBG101632228СанданскиГлавен път Е79 "Друма"1540ЕТИ БАНТ БЪЛГАРИЯ ЕООДBG147100179Айтоспл.Пазарен №4А1541ЕМ ДЖИ ДЕРИЗ ЕООДBG131183038Софияж.к.Дружба, бл.65, вх.2, ап.961542ЗООХРАН ЕАДBG160052682Софияул.Галичица №33 Б1548КЕРОЛ БЛАЙНДС ЕООДBG126743033Димитровградул.Емилиян Станев №7, вх.Д, ап.191550БАЛКАН УУД ООДBG110563158Троянул.Христо Ботев №127А1551ТОМА ДРАГОМИР ТОДОРОВ ЕТBG147057685Бургаск-с Лазур,бл.79,вх.Б,ет.5,ап.281552СТИЛ БГ ЕООДBG148004098Варнаул.Карамфил №28, ет.3, ап.51553ЕС ПРОДУКТ ЕООДBG200032199Пловдивж.к.Тракия, бул.Шипка, Супермаркет Сани1554САВОВ И СИН ООДBG126579776Димитровградул.Димчо Дебелянов № 191555ХКН БЪЛГАРИЯ ЕООДBG147208055Бургасул.Съгласие №24, ет.31556ЛОНГА ПРИМА АДBG200255686Софиябул.Цар Борис ІІІ № 124, бл.4, вх.Б1558КИВИ 57 ЕООДBG200034296Санданскиул.Вихрен №21559ИМОТИ ООДBG147118992Бургасул.Сердика №11560СЕВАН 2004 ЕООДBG102901343Бургасул.Карлово № 221563ЯСЕМИН ЕООДBG102913630Бургаск-с Славейков, бл.112, ет.3, ап.131571ИМПО 2003 ЕООДBG200278578Елховоул.Янчо Бакалов № 1, вх.Е, ет.3, ап.691572ЛАЗАР ЛЯСКОВ ЕТBG101119581с.Мусомицаул.Георги Папалезов № 211573ИНТЕР ПЛАСТ БГ ООДBG147112092Айтосул.Карамандлиев № 261574ЙОРДАН БОЖАНОВ ЕТBG825240395Пловдивул.Босилек №181576КОШИ 777 ЕООДBG175435423Варнаж.к.Врадимир Варненчик, бл.224, вх.4, ет.2, ап.941577СО АН ЕООДBG126545795Хасковоул.Чучулига № 391581ИНДУСТРИАЛНА ТЕХНИКА ЕООДBG200089638Велико Търновоул.поп Харитон № 5 А1583ЯНКА КОПРИВЛЕНСКА ЕМАНОИЛ ЕТ101511803с.Мусомищеул.Кулата № 251585ЕВРОСЕРВИЗ ТАНДЕР ЕАДBG175409608Софияул.Прохлада № 15 А1591КОРОНА ООД ПЛОВДИВBG115147740Пловдивул.Скопие № 101593МИПИС ООДBG148085794Варнаж.к.Младост, бл.118, ап.1041594БАЛКАНТРЕЙД ЕООДBG110567943Троянул.Христо Ботев №127А1595ШЕН ТРЕИКО ООДBG126583785Хасковоул.Днепър № 81596МАТРАКС ЕООДBG131296096Софиябул.България №111, Ембаси Суитс, бл.А, ет.2, офис 11599МЕРИ АХМЕД ЧАКЪР ЕТBG116023998с.Езерчеул.Хан Кубрат №21600КАУЧУК СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООДBG102839183Бургаск-с Славейков, бл.16, вх.1, ет.2, ап.51601ТОП ЛАЙТ ЕООДBG200328682Софияж.к.Обеля, бл.2561602МИКРО АСУ СОФИЯ ООДBG131140581Софияж.к.Младост, бл.220, вх.5, ап.981604ЗОРА ММС ООДBG121839316Софияж.к.Хиподрума, бл.108, вх.В, ет.7, ап.581609МАНИЯ БИЛД ООДBG131435445Софиябул.Г.М.Димитров, бл.38, вх.В, ет., ап.361611ГЛАСС ГРУП ООДBG200270300Пловдивул.Дюлево № 1, ет.31614ЛОЗАНА 62 ЕООДBG115628880с.Радиновообл.Пловдивска1616ДАМЯНОВ КЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ ООДBG200287214Бургасж.к.Меден рудник, бул.Тодор Грудов1621ДАНИ ФЕШЪН ЕООДBG126646680Хасковоул.Стоян Заимов №61622ИЛИЯН ГЕРАЙКОВ ЕТBG200485331Гоце Делчевул.Димо Хаджидимов № 161627ДАНИНИ ЕООДBG117614324Русебул.Христо Ботев № 11629ПАОЛО ЕООДBG126622996Димитровградул.Марица № 661630АЛИАНС ТУР ООДBG117053503Русеул.Славянска № 8, вх.Б, ет.21631ТУГЕДЪР 1 ЕООД200453141Петричул.Родопи № 51635ЕЛИ 91 ЕООДBG102828532Бургасул.Места № 31, ет.11636ИНОВАС ООДBG175342983Софияул.Джон Атанасов №41637МАРКОНИ КОМПЮТЪРС ООДBG831442362Софияж.к.Овча купел 1, бл.519, ап.1181639ГЕРГИНА ООДBG115870093Пловдивул.Ландос 95 продължение1641МАГНУМ 7 ООДBG131106675Софиябул.Никола Петков №821642ДЕНТ ООДBG836028461Хасковоул.Бузлуджа №391643БУЛЛИНК ООДBG103982362Варнаул.Брегалница №261646ПЕТЪР СПАСОВ ЕТBG040442834Софияж.к.Дианабад, бл.54, ет.61648РИВАГИПС БГ ЕООДBG130339819Софиябул.Шипченски проход №65, стая 5061649ЮТИПИ 3 ООДBG115893416с.Старосел,ул.Георги Димитров №54А, обл.Пловдив1652МОБИЛУБ ЕООДBG200094197Софияул.Русаля № 3, ет.4, ап.121654ТИ ЕН СИ ПЛОВДИВ ЕООДBG115664645Пловдивул.Кап.Райчо №701655КОХ И НООР ХЕМУС МАРК АДBG102017266Бургаск-с Славейков, Северна промишлена зона1656УСПЕХ ЕЛКОМ ССБ ЕООДBG103949615Варнаул.Петко Стайнов №31657УСПЕХ ТЕХНОКОМ ССБ ЕООДBG107571643Дряновоул.Шипка №2081658УСПЕХ МЕТАЛКАП ССБ ЕООДBG114637920Плевенул.Вит № 11662АЙС ТЕХНИК ООДBG130291819Софияж.к.Слатина, бл.10, ет.8, ап.381664МИНИПОЛИГРАФИЯ ЕООДBG115783286Пловдивул.Цанко Дюстабанов № 12 А1666ПОЛИПЛАСТ ГРУП ЕООДBG200320618Павликениул.Дондуков № 221671ТРАЛ ЕООДBG123015489Стара Загораул.Стефан Стамболов бл.67, ап.21673ЮРИ ДИМИТРОВ 2002 ЕООДBG115767766Пловдивбул.Македония № 661679МВ 2001 ООДBG115613412Пловдивул.Драва 1А, ет.3, ап.61689СОЛИКА ЕООДBG131180631Софияул.Гладстон №541732БОДИ БЮТИ ЕООДBG160124103Пловдивул.Захари Стоянов № 91653НОВА ТВ МАРКЕТИНГ ЕООДBG130160894Софиябул.Мария Луиза № 100, ет.4, офис 31668АКВА ЛАЙН СПА ООДBG200645637Благоевградул.Г.С.Раковски №161669АФРОДИТА СТОЯН АНГЕЛОВ ЕТBG126108906Хасковоул.Кавказ № 131672ФРЕЙМ ДИЗАЙН ЕООДBG200469551Плевенж.к.Сторгозия, бл.62, вх.В, ап.131677ЮНИС 8 ЕООДBG200633278Русепл.Света Троица 17, вх.1, вх.1, ет.41678ВИТ 234 ООДBG200700759Бургаскв.Работнически жилища, бл.15, вх.Б1680ДИМИТРИЙКА ТЕРЗИЕВА ЕТBG115118183Пловдивул.Пере Тошев № 491682АДВЕН ТРЕЙД ЕООДBG200381343Петричул.Васил Левски № 121683ТОНИ 69 Р ЕООДBG200790151Петричул.Родопи № 51686АСЛИФТ ООДBG127574839Шуменул.Цар Освободител №101691ДАП 91 ДЕЯН АНДРЕЕВ ПАВЛОВ ЕТBG200768831с.Войсилобл.Пловдив, общ.Марица1692НАП 87 НИКОЛАЙ ПАВЛОВ ЕТBG200768906с.Богданицаобл.Пловдив, общ.Садово1693ГЕСТ ТРЕЙД ЕООДBG200797683Софияул.Кутловица №231694ЕЛЛЕДЖИБИ БЪЛГАРИЯ ООДBG131352260Софиябул.Княз Ал.Дондуков №34А1695ЗЕМЯ И ХЛЯБ ЕООДBG101665534Благоевградул.Григор Пърличев №91699МАРТБГ ЕООДBG200172226Бургасж.к.Лазур, бл.97, ап.71700ЕЛЕКТРОРЕСУРС ЕООДBG116588677Разградбул.България №7, вх.Г, ет.41701РИВА МАРКЕТ ЕООДBG200820573Пловдивж.щ.Тракия, бул.Шипка, Супермаркет Сани1704ТАДИАС ЕООДBG200439145Софияул.Княжевска № 481706КОРИНА ВГ ЕАДBG131086308Кърджалиул.Люлин №5, вх.А, ап.31707ЕНИМАР В ЕООДBG200621308Софияж.к.Люлин, бл.986, вх.Е, ет.8, ап.321708ЕВРОВАС 2008 ЕООДBG200362492Софияж.к.Люлин, бл.4121709БУЛЕВРО ДИМ 681 ЕООДBG200535147Софияж.к.Люлин, бл.621, вх.В, ап.431710ЕКО ЧАЙ ПИРИН ООДBG200654379Гоце Делчевул.Гоце Делчев №29, вх.Д, ет.6, ап.171711БИКОМ 5 ЕООДBG147181117Бургаск-с Славейков, ул.Проф.Я.Якимов, ТКАСМ1714МЕРК БЪЛГАРИЯ ЕАДBG200836780Софияж.к.Дружба 2, бул.Проф.Цветан Лазаров №831715ХАЙГЕР ЕООДBG200882475Пловдивбул.Руски № 1411БУЛМИНВЕКС ГБ ЕООДBG000622340Софияул.Борислав Огойски №142ЛВК ВИНПРОМ АД ТЪРГОВИЩЕBG125017325Търговищебул.29-ти януари №87ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД ПОМОРИЕBG102036786Софияр-н Триадица , бул.България №83 А8НОВОСЕЛСКА ГЪМЗА АД ВИДИНBG105022770Видинул.Дунавска №429ПОЛИ ТРЕЙДИНГ ООДBG121269631Софияул.Бигла №3111ЕУРОСТОК ЕООДBG121126811Софияул.Драгалевска №112ЛИКОНА ТПКBG000244428Дупницаул.Хемус №316БАЛКАМ АДBG121683867Софиябул.Европа №920СТРИМОН 3 ТПКBG819364659Кюстендилул.К.Николов №223ИЙСТ ЕНТЪРПРАЙЗ ООДBG121249493Софиябул.Данаил Николаев №3228ЕКОС ООДBG000645015Софиябул.Владимир Вазов №6529ТЕРАСТАР ООДBG130573544Софиякв.Дианабад, бл.3830КООПЕРАЦИЯ ХРИСТО НИКОВBG000621929Софияул.Охридско езеро №331КРАСЕН АДBG117588185с.Красенул.Розова долина №132КУПРО ЕМАЙЛ ООДBG837066148ШуменИндустр.зона-Тракия юг34КООПЕРАЦИЯ ФАРМКОBG000448384Пловдивул.Мечников №443ПАНАЦЕЯ 2001 СДBG831405339Софияул.Гълъбец №245ВИНАРНА СЛЪНЧЕВ ЗАМЪК ЕООДBG130568789Софияул.Лавеле №1948ДОМАТ АД ДжюлюницаBG104090925с.Джулюницаобл.Велико Търново49РЕПУБЛИКА КОНСЕРВ АДBG104090918Свищовул.Отец Паисий №972МОНТЕ БАНАТО ЕООДBG117592842Русебул.Цар Освободител №130, вх.373БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА КЪЩА ЕООДBG831008330Софияул.Милин камък №2297БАЛМАКС ЕООД BG040532694Софиябул.Искърско шосе №7А105ХЕРБАМЕДИКА ООДBG130986831Софияул.Св.Г.Софийски, бл.74 А142АВАЛОН ГРУП ЕООДBG130986817Софияж.к.Надежда, бл.252145В&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ ООДBG811202228ПетричОранжерии-Софийско шосе148ЕЛТРОН ООДBG101100474Благоевградул.Кръстьо Асенов №11159ПЕЛТИНА ЕООДBG114005357Софияж.к.Левски Г, бл.4164ДОМКО ООД BG130181148Софияул.Макгахан, бл.81166ПОЛО КОМЕРС ООДBG121571779Софияул.Екзарх Йосиф №79167АКВАРЕКС В АДBG121198892Софияул.Жолио Кюри №79169ПИМЕНТА ООДBG121222795Софияж.к. Лагера, бл.60177НОЖАРОВ АДBG106581773Габровоул.Ножарска №1178АБС ФРУТ ООДBG113555070Перникул.Едно №134185ТИС ООДBG831250508Софияул.Шипченске проход №21, вх.В187СИЛВЕКС ООДBG121282931Софияул.Цар Иван Шишман №5А188ЕКОТЕХПРОДУКТ ООДBG121125663Софияул.Дъбница №5195ДЖИ ЕНД ВИ ООДBG831814453Софиябул.Васил Левски №100202ВИНЕН СВЯТ ЕООДBG121653190Софияж.к. Х. Димитър Бул. Владимир Вазов № 25204ЕС ЕНД ДИ КЕМИКЪЛС БГ ЕООДBG121001665Софиябул.Драган Цанков №36208ОРХАНИЕ 1 ООДBG130952900Ботевградул.Ал.Войнишки №2213ЕКСПРЕС 2019 ООДBG825192452Пловдивбул.България №106220ПАУЪРМАРК ЕООДBG121867034Софияул.инж.Иван Иванов №86221МИЛМЕКС ООДBG831502756Софияул.Брегалница №70222ВИНАРНА СЛЪНЧЕВА ДОЛИНА ООДBG130169046Софияул.Лавеле №19223ДАППЕР 1995 ООДBG115630835Пловдивбул.Кукленско шосе №12227ПОЛИХИМ СС ЕООДBG831233875Софияул.Деде Агач №17240КРАСИМИРА КОСТОВА МИРА ЕТBG811130750Санданскибул.Свобода №49244ЗИКО ЗДРАВКО СМОКЕВСКИ ЕТBG812179202Бургасул.Крайморска №2257ЕКСПРЕД ЕООДBG112530954Пазарджикул.Победа №5261АЛУСИЛ СДBG030413528Софияж.к.Св.Троица, бл.377262БУЛФАЙЕР ЕООДBG121438234Софияж.к.Захарна фабрика, бл.39288КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ БЕНАBG000698523Софияул.Сребърна №21295ГЛАССТЕКС ООДBG121090443Софияж.к.Младост,бл.322296МАРИНЕРИ И КО ООДBG103248895Варнабул.Сливница до бл.116309ПЕТКОВ М ЕООДBG121121180Софияул.Атанас Узунов №25313ПОЛИГРАФСНАБ АДBG121008818Софияул.Тинтява №100314ДЕЙЗИ ШУГЪР ЕООДBG115820717Пловдивул.Павел Калмакчиев №42315АЛТЕСТ IGT ЕООДBG102819896БургасЮжна промишлена зона320КЛИНОС МИХАЛИС КЛИНОС ЕООДBG103823246Варнаж.к.Чайка, бл.52321КАРИНА ИВ 2000 ООДBG101535569Благоевградж.к.Еленово, бл.47324ГАЛАТЕЯ 2000 БЯЛКОВА И СИЕ СДBG825021661Пловдивул.Ал.Стамболийски №26325ДЕКОМ ООДBG040461927Софияул.Иван Сусанин №12327АПОЛОН ХИМИ ООДBG040293739Софияул.Майор Горталов №7358БИОВЕТ АДBG112029879Пещераул.Петър Раков №39371ПЕТКОВ ТРЕЙД ЕООД/БОН МАРИН ТРЕЙД ООДBG103022405Варнаул.Иван Вазов №37, ет.2, офис 1387СОЛЕМО ООД BG102146948Бургасул.Христо Ботев №7395ЕН И КО ООДBG103554034Варнаул.Новгород №1396АМЕА ЕООДBG126611494Пловдивул.Брезовско шосе №147412МУУН ЛАЙТ ДШД ООДBG831051787Софияж.к.Сердика, бл.15, вх.Б416СПЕКТЪР АМ АНЕТА АСЕНОВА ЕТ BG814160229Свищовул.Стефан Караджа №31417ББП ООДBG115302297Първомайул.Братя Миладинови №80423ЕМДИ ЕМИЛ ДИМИТРОВ ЕТBG103024242Варнаул.Царевец №36429ХЕМОЛАК ООДBG117525249Русебул.Тутракан №9441БУРДЕНИС 93 ООД BG126062469Свиленградул.23-ти септември №73450ПЕТЪР ПЪРВАНОВ ДЕМЕТРА ЕТ BG121318466Софияул.Ф.Ж.Кюри №1451БАЛКАНСКИ МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ООД BG812220026Софияул.Галичица №54 А463РТС КОМПЮТЪРС ООД BG106030859Врацаул.Арда №10473КОМФОРТ ПРОФЕСИОНАЛ ЕООДBG130026176Софияул.Розова долина №30475ХЛЕБОЗАВОД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООДBG107546750Велико Търновоместност Дълга лъка478НИКСТРОЙ 2001 ЕООДBG101560017Петричул.П.Берон №12480СОФСТОК ЛТД ООДBG040479640Софиябул.Цариградско шосе №7486СИЛВА ТРАЙКОВА ЕТBG121155072Софияул.К.Игнатов №6487БАЛКАН ЮГ ООДBG126105276с.Х-ски мин.баниул.Петър Берон №1491АЦЕТИНА ЦВЕТАНКА ГЕНОВА ЕТ BG114006651Плевенул.Георги Кочев №88 А493ТЕА СИРЕНА ООД BG831703456Софияул.Щипка №35497САРЧЕС ООД BG102150601Бургаск-с Изгрев, бл.15515БИМАС 1954 ООД BG117621240Русеул.Доростол №135516ЕКСЕЛАНС ООД BG125017791с.Осмар 519МАКОС ООД BG115866981Пловдивул.Оборище №29526ГАЛИСМАН АД BG837098975с.Енево 534ПОЛ ПЛАСТ ООДBG102263168Бургасул.Любен Каравелов №12537ЗВЕЗДА 1 ЕООДBG115131992Пловдивул.Брезовско шосе №180539АЛФА МАРКЕТИНГ ЕООДBG131388769Софияул.Пелистер №16547ТЕХНОКОНСУЛТ КАЛЧЕВ ЕООДBG814243059Свищовул.Трети март №77548ТЕХНОКОНСУЛТ КАЛЧЕВ ЕТBG040520329Софияул.Оборище №72554АКВАХИМ ЕООДBG121229640Софияж.к. Слатина бл.31 ап.37556КОЛОРАДО ЕООДBG812201944Бургаск-с Славейков №27,вх.7, ет.6,ап.17559ЕСО ТРЕЙД ООД BG103933447ВарнаЗападна промишлена зона578АЛУПЛАСТ ЖТГ ЕООД BG102816747БургасЮжна промишлена зона579ЛИАНИ 96 ООД BG121217620Софиякв.Горубляне,ул.Прогледец №15582ЧАР ЕООД BG812156303Бургасбул.Христо Ботев 3620ЛИДЕРПАК ЕООД BG115754573Софияул.Малашевска №1622ПАВЕЛ ДЕЛКОВ ЕЛЕГАНТ ЕТBG825100774Пловдивул.Победа №65А645ДЖОНКИН МАЛИН ДИМИТРОВ ЕТ BG821154995с.Копиловциобщ.Г.Дамяново649ИНТ ИМПЕКС ООДBG831237293Софияж.к.Суха река-запад, бл.224652СТЕКСИ ЕООД BG107540498Габровоул.Любен Каравелов №26658КРЕДО 98 ООД BG115273415Пловдивул.Ив.Ст.Гешев №32663ХИМСНАБ ОРБЕЛ ООДBG030124751Софиябул.Никола Петков 83674МСВ 94 ООДBG130840100Софияул.Нишава 46713ГЛОБ ТРЕЙД ЕТ BG131441549Софияул.Персенк №22714КИРОВ И СИН ПЕТКО КИРОВ ЕТ BG040856568Пловдивбул.България №99720ВЕМИРА 93 ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ЕТ BG825239546Пловдивул.Знаме №5723БЕСТ МЕБЕЛС ООД BG131312440Софияул.Димитър Софиянец №2732ЕЛВА Т ЕООД BG130659840Софияул.Света Марина №35737МЕКОМ АД BG118502239Софияул.Юри Гагарин бл.97 вх.Бет.2742ГАЛА ООД BG111037937Монтанаул.Морава №2758МАРС 4 ЕООД BG131234073Софияул.Денкоглу №42764БОДИ КОЛОР ООД BG831709915Софияж.к.Надежда 4, бл.442, вх.Б785АГРОГРУП ООД BG127519682Шуменул.Деде Агач №1 ет.4786МАКИ ТД ООД BG123145924Казанлъкул.Макариополска 42 ап.24788ББ ТРЕЙДИНГ/ББТ/ ООД BG831033561Софияул.Никола Петков №83791ВЕНЕЦА ЕООД BG831832775Софияул.Бигла №12792ПЛАСТ КОМЕРС 93 ООД BG040499511Софияул.Искърско шосе №14793СВАРЕКС ЕООД BG126611537Хасковоул.Беласица №33798ТЕМЕЛКОВИ МИСТЕМ Д ООД BG101660528Гоце Делчевул.Никола Вапцаров 7805ИЛКОНСУЛТ ЕООД BG115900750с.Трилистникобщ.Марица813АПОЛО 33 ЕООД BG115331128Пловдивул.Янко Сакъзов №4814ОСКАР ООД BG116540846РазградЗападна пром.зона821МИРО 64 МИРОСЛАВ ЧАКРИН ЕТ BG831539861Софиябул.Христо Ботев №147823АКВА ЛАЙН ООД BG101557583Благоевградбул.Св.Св.Кирил и Методий №26826АПЕКС ПУЛ ООД BG117528081Русеул.Тетово №7832НОРМЕКС ЕООДBG117545390Русеул.Даме Груев №2838ТАМА ЕООД BG120555672Смолянул.Изгрев №13А845СИМЕОН СИМЕОНОВ-98 ЕТBG117087427Русебул.България №156848ЙОРДАНКА АЛЕКСАНДРОВА ЕТBG827106199Русеул.Вихрен №17935ПЛЕВЕНСКИ ХЛЯБ ООДBG114595274Плевенул.Българска авиация №1936ДИСТРИ КОМ ЕООДBG131293997Софияул.Янтра №22942ВЕДИАЛ ЕООДBG831210392Софияул.Пиротска №5948БУЛДОКТОР ООДBG131317316Софияул.Г.С.Раковски №86, вх.А, ап.7995ТОНИ 93 ТОНИ АНГЕЛОВ ЕТBG119095586Сливенж.к.Българка, бл.7, вх.Е, ап.22997СВЕТИ ВРАЧ 2003 ЕООДBG811047781СанданскиПромишлена зона-местност Соколовац1002ТАКТ АСЯ МИЛАНОВА ЕТBG121702666Софиякв.Бакърена фабрика, ул.374 №6 Б1011ПЕТРЕКС Е ЕООДBG130477880Софияул.Булаир №11016ЛЮБОМИР ПЕТРОВ ЕТBG821173052Монтанаул.Чайка №161032ФИСТОКОМЕРС ООДBG130550855Софияул.Цветна градина №691038БДС БЪЛГАРСКИ ДЕЛИКАТЕСЕН СТАНДАРТ ООДBG114534104Левскиул.Цар Симеон №2А105977 К ООДBG040399354Перникул.Димитър Благоев №1201064КОМАТЕК ООДBG175017324Софиякв.Лозенец, ул.Дим.Хаджикоцев №411072ПИРГОС ООДBG117634565Русеул.Бистрица №41079АЛЕС ЕООДBG836148496Димитровградбул. Раковски №191081МАРСИ МИНЧО БАКАЛОВ ЕТBG030186977Бургаск-с Възраждане, бл.2, вх.21098ДОМКО ИНВЕСТ ЕООДBG131334390Софияж.к.Левски Г, ул.Поп Груйо №1061099БЪЛГАРСКИ СТРОИТЕЛНИ МАРКЕТИ 2006 ООДBG175082927Софияул.Ворино №20, ет.1, ап.31114БУЛАРКОС ЕООДBG126611882Хасковоул.Дунав, бл.6, вх.Б, ет.1, ап.51118АРГОС 71 ЕООДBG130896202Софияул.Сребърна №21А1129ВАСИЛ БОЖИНОВ ЕТBG104104549Свищовул.А.Велешки №21135ГАЛА М ООДBG111566082Монтанаул.Морава №21140БИЛКОКООП ЕООДBG175120000Софиябул.Никола Мушанов №1161151ТРИВЕКС ООДBG175112128Софияул.Каварна №8, ет.2, ап.101159ИТАЛМОДАЛУЧЕ БЪЛГАРИЯ ООДBG040083662Пловдивул.Цариградско шосе №731160ХИЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООДBG131212408Софияж.к.Люлин, бл.901А, вх.1, ап.131165ИМПАКТО ЕООДBG115527430Пловдивж.к. Тракия , бл.331 , вх.А , ет.4 , ап.101167САН МАРКО БГ ООДBG121735659Софияул. Розова Долина № 131171АМБРОЗИЯ ООДBG123103761Стара загораул.Ген.Иван Пешинов №331172ПИ ЕС ДИ ЕС ООДBG175092679Софияул.Опълченска №76 ,ет 11176КОФИ ЛАЙФ ЕООДBG175087881Софияул.Св.Св.Кирил и Методий №331178ВЕСЕЛИНА КЕРЯНОВА ЕТBG101633692с.Мусомица ул.Сливница 3 общ. Гоце Делчев1180ИГНАТОВИ ООДBG102913598Бургасбул.Демокрация №65, вх.А,ет 41184КВАЗЕР ЕООДBG160002551Пловдивул. Куклинско шосе № 121187ТЕР М ЕООДBG825330160Пловдивул.Тодор Каблешков №251189А.АТАНАСОВ КОМЕРС ООДBG160055326Пловдивбул.Никола Вапцаров №84 бл.211, вх.Г, ет.2, ап.281195КСИАО БГ ТРЕЙД ООДBG131515113Софияул.Пирински Проход №371199ОДЕСОС 2003 ЕООДBG103827287Варнаж.к.Възраждане, бл.2, вх.31201БОЛКАН ФРОУЗЕН ФУУДС ООДBG104632226Джулюницаобл.Лясковец ул.Гората №21207ТОНЕР ДАЙРЕКТ БЪЛГАРИЯ ЕООДBG175047940Софияул. Драговица №111209СИ КОМЕРСИАЛ 7 ЕООДBG131139860Самоковбул.Искър 421210ЛИДЕР БЪЛГАРИЯ 7 ЕООДBG131503278Самоковбул. Искър №421213СПАЙДЕРМЕН ООДBG131337002Софияж.к.Надежда-4, бл.448, вх.Б, ет.2, ап.51214ТАНИТАФАРМ ООДBG175133503Софияж.к. Лозенец ул. Кокиче №41238ХОРЕС ПРОФЕШЪНЪЛ СЪРВИС ЕООДBG131248849Софиякв. Изток , ул.Тодор Стоянов №13 ,бл.2181250ВИНАРНА ЛОПУШНА АДBG111552143с.ГеоргиДамянаво 1257КОРОЛА ООДBG101736604Благоевградул. 3-ти Март № 2512602Р БЪЛГАРИЯ ЕООДBG160079213Пловдивул.Босилек №11261ДЕТ 2000 ООДBG103523551Варнаж.к.Трошево ,бл.17,вх.Г,ап.491265КРАМЕР ЕООДBG103902520Варнаул.Марин Дринов №66, вх.В,ет.4,ап.51271СВЕПОЛ 2007 АДBG175210782Софиябул.Патриарх Евтимий №75 ет.3,ап.101277ПОМОРИЕ ЧИКЪН КЪМПАНИ ООДBG812172542ПомориеПромишлена зона п.к. 691282ПРИРОДА ЕООДBG101718556Петричул. България №271287АЛТО ПРОДУКТ ЕООДBG130049075Софиябул. Дундуков №391289ФЛОРАНС 90 ЕООДBG115859823Пловдивул Тракия №53 ,ет.4,ап.91299ДРАГОЙНА 557 ЕООДBG121393586с.Драгойновообл.Пловдив-Фабрика за бутилиране на мин.вода1301ТЕЕСЕЛ КОМЕРС ЕООДBG130537021Софияжк Суха река бл.221 В, вх.А1306КОМФОРМА ЕООДBG175245064Софияжк Левски Г ул.Поп Груйо№1061314ФАНТАСТИКО ТРЕЙД ЕООДBG102990751с Равдаул Лазур №31332АЙДЕМО ГЮЛШЕН ЕХЛИМАН ЕТBG116505172Исперихул. Средна гора №381337ХЕПИНЕС ООДBG103279218Варнаж.к.Левски, ул. Роза № 251351БГ ХИАЛИТ ООДBG147151483БургасМинерални Бани В 3, ул.13 №21354СИНЯ ПТИЦА ЕТBG831353287Софияул.Евлия Челеби №961360ХИГИТЕСТ ООДBG175344144Софиябул. Андрей Ляпчев №41375ШАНС ДРАГАНОВИ И СИЕ СДBG122082816Самоковул. Плана планина №21378РОСВЕР КРЪСТЮ КРЪСТЕВ ЕТBG826014698Цар Калоянул.Иван Вазов № 41380ВИНСАН ООДBG811172991Санданскиул.Никола Вапцаров №41 ет 2 ап 81396ВИТИС ЕООДBG127569906Шуменул.Драгоман 12 А14442М НОНОВ И СИНОВЕ ООДBG112648842Пазарджикул.Средец № 11449МОБИТРЕЙД ЕООДBG131515864Софиябул. Мария Луиза №1261451ИМДО ООДBG116025077Разградбул.България № 341459ЛОЗИНА АДBG102817379Помориеул.Велико Търново № 241467ЕСТИМАКС БЪЛГАРИЯ ООДBG147230475Бургасул.Александровска № 161476КОЗИРОГ ООДBG115314146Пловдивбул.Марица №701484ТЕРМОЛУКС РАДИАТОРИ ЕООДBG102824377Бургасул.Иван Вазов №751486НЕКТАРКООП ЕООДBG175122186Софияул.Сребърна № 281492ЕМ ООДBG827226323Русеул.Хан Крум № 161493ТЕРМО ЛУКС ООДBG102117619Бургасул.Иван Вазов № 751522ПРОКСИМУС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООДBG103516037ВарнаЗападна промишлена зона-База Нова1535ИНДУСТРИАЛ ИМПОРТ ЕКСПОРТ САВОВ ЕООДBG102904898Бургасж.к.Изгрев, бл.56, вх.2, ап.21549АКВАПРО ООДBG175118889Софияул.Сребрист бор № 21557ТЕКС КОЛОР БЪЛГАРИЯ ООДBG175123975Софиябул.Цар Борис ІІІ, № 22-28, вх.А, партер1562ДИЗЕЛХАУС ООДBG102834282Бургаскв.Лозово, ул.Добри Чинтулов № 101564ИБРАИМ НЕБИ ЕТBG101731055с.Блатскаобщ.Хаджидимово1567ФЛОРА ПАК ЕООДBG104701626Дебелецул.П.Р.Славейков № 31569ТРАКОН БЪЛГАРИЯ ЕООДBG200285811Софияул.Цар Асен 2, вх.Б, ет.31578МЕДИЛИНК 2001 ООДBG103642947Варнаул.Брегалница №261603ЛЮБОМИР ПЪРЖОВ 2000 ЕТBG101535793Благоевградул.Марица № 25, вх.Б, ет.1, ап.11608АРТЕКС ФУУДС ООДBG175421701Софиябул.Проф.Цв.Лазаров №13, Борса-Булгарплод, склад 2301612КНМ ЕООДBG147133827Бургасул.Оборище № 95, ет.3, вх.21615ИНДУСТРИАЛ ПАРТС ООДBG123544268Казанлъкпл.Севтополис №15А, ет.5, офис 22-231624ЕЪР ФРЕШ БЪЛГАРИЯ ЕООДBG200101275Софияж.к.Света Троица, бл.380, вх.Б, ет.2, ап.411633ЯНАКИЕВ ЕООДBG175104267Софияул.Голаш №91645ДЕНИЗ АДЕМ ИБРАХИМОВ ЕТBG116015720с.Езерчеул.Драва № 21659УСПЕХ ФИЛТЪР ССБ ЕООДBG131459465Софиябул.Европа №1381665БОРИС ЙОРДАНОВ ЕТBG825336931Асеновградул.Цар Иван Асен ІІ № 53, ет.1, ап.11675МАРКЕТ РАФТ ЕООДBG124627891Добричбул.25-ти Септември №52, вх.А, ет.4, ап.481676ГРАМАТИКОВА ДЕВ 2 ООДBG200155465Варнаул.Радост, бл.3, вх.Б, ет.8, ап.401685АВС КОМЕРС ООДBG104539964Велико Търновоул.Краков № 5 В1712ХУДОЖНИК 2000 ЕТBG111505663Вършецул.България №71619КИС 2000 ЕООДBG115568935с.Първенецул.Марин Дринов № 181620КРИСТАЛ 90 ИЛИЯН ВИТАНОВ ЕТBG104637069Велико Търновоул.Константин Паница №3, вх.Б1626ДУБЪЛ ЕТ АНИ АНГЕЛОВBG106017349Врацаул.Ал.Стамболийски № 21644ФИШИНГ СПОРТ КОМЕРС ЕООДBG200169625Софияж.к.Надежда 3, бл.302, вх.Д, ет.1, ап.931647КАЛЕТО ТРЕЙД ЕООДBG200588819с.Ветренул.Теменуга №161661ЛУМИНЕКС ЛАЙТИНГ ЕООДBG175424900Софияж.к.Гео Милев, ул.Светлоструй 10, бл.22, вх.А, ет.1, ап.21670МИРА КОМЕРС ООДBG115320368Гоце Делчевул. Драма1681ТИКЛА ЕООДBG200216847Гоце Делчевул.Панаирски ливади №131690МОТОТРЕЙД ВРАЦА ЕООДBG200682115Врацаул.Васил Кънчив 72, вх.А,1696ЮБИС ЕООДBG131104891Софияул.Дунавски лебед №381698БУЛ ПРО ИМПЕКС ЕООДBG131449115Софияул.Леон Таджер 12-181705СИПА ЕООДBG200736901Софияж.к.Лозенец, ул.Горски пътник №56, офис 5117ИВКО 3 КОСТАДИН ИВАНОВ ЕТ BG040886458с. Болярциобщ.Садово, ул.4-та №2409ДИЕТАЛ КОМЕРС ЕООД BG103526572Варнаул.Морска сирена, бл.26410ЮНАЙТИД ФЛЕЙВЪРС ООДBG130945966Варнаул.Кап.л-т Тодор Соларов,бл.26444ПРОМПЛАСТ ШАКИР МУСТАФА ЕТBG103584725Варнаж.к.Владислав Варненчик, бл.303461ФАРИМПЕКС ООДBG121240284Софияул.Бдин, бл.104512БЕ ГЕ ИН ЕООДBG103685464Варнаж.к.Трошево, бл.82581АНДРОМЕДА 77 ЕООДBG103905138Белославул.Трети март №36642ДЖЕНКО БЪЛГАРИЯ ЕООДBG121177930Софиябул.Рожен№101659НЕОПАК ЕООД BG101053028Благоевградул.Страцин №2685ТОТЕМ ДД ЕООД BG123586185Стара Загораул.Слънчева 4696ПЕР 2002 ЕООДBG103765533Варнаул.Люляк 141006АГРОЕКСПОРТ ООДBG831643034Софияж.к.Изток, ул.Тинтява №12, вх.А, ап.121084ПИКАЛДИ ЕООДBG121499803Софиякв.Суха река, бл.15, вх.Б, ап.211119ЮНИС ЕООДBG117630702Русепл.Св.Троица №17, вх.11128ЧИНЕЗЕ СТИЛ ООДBG130673772Софиябул.Мария Луиза №78Б1164ДИМЕЛ МЕС ЕООДBG175130560Софияж.к. Гоце Делчев , бл.242 , вх. А ,ет. 5, ап. 131280ПРОМПЛАСТ М ООДBG148014153Варнажк. Владислов Варненчек №303 вх.9,ет.8,ап.1571318ЛОТЕ 07 ЕООДBG175334050Софияжк Люлин ,бл.317,вх.Б,ап.271350БЕТА ПАС ЕООДBG175336261Софияжк. Люлин ,бл.408,вх.А,ап.181418ДИБА ЕООДBG175371013Софияж.к.Люлин, бл.225, вх.В, ап.521432ЗЕТ ТРЕНД ЕООДBG175439311Софияж.к.Дружба, бл.4051433ЕС ЕЛ КА ЕООДBG175418947Софияж.к.Дружба, бл.148, вх.Б, ет.3, ап.121456ЕПОС ФЛООР БЪЛГАРИЯ ООДBG200029897Варнаж.к.Владислав Варнечик № 301, вх.8, ет.3, ап.81465ЧА ЧА БЪЛГАРИЯ ООДBG175379266Софияж.к.Младост 2, бл.214, вх.1, ет.2, ап.121510Ф+С АГРО ООДBG117535581Русеул.Борисова №90, бл.Вяра, ет.21544ЮЛ ИМПОРТ ЕООДBG175414137Софияж.к.Люлин, бл.214,вх.А, ап.61546РИМЕЛИ ЕООДBG200106490Софияж.к.Дружба, бл.4111579ГД ИМПОРТИНГ ЕООДBG17504773Софиякв.Лозенец, ул.Горски пътник № 561580МАРВЕН 07 ЕООДBG175367207Софияж.к.Люлин,бл.317,вх.В,ап.4424МЕСОКОМБИНАТ-РАЗГРАД АДBG116022405Разградул.Бели Лом264ФИГАРО ООДBG102679323Софиябул.Цариградско шосе №113312МИЗИЯ МИЛК ООДBG125531287Търговищеул.Родопи №15492КАЛЕТО ВЕТРЕН ЕТ BG123067831с.Ветренул.Еделвайс №2573И НОВАЛИС ЕООД BG115182321Пловдивбул.България №38938ИРИДА ООДBG103290620Варнакв.Чайка, бл.19, вх.Д, ап.331363РЕКС ИНВЕСТ ЕООДBG103135310Варнаул.Котел № 61388МАНИМПОРТ ЕООДBG121819510СофияЗападен парк ,бл.45,вх.А,ет.1,ап.11485МАРВЕЛ ООДBG101539724Санданскиул.Никола Вапцаров № 4109ФЕЛИНА БЪЛГАРИЯ ООДBG115637281Пловдивбул.Руски №92116ЙОВ БЪЛГАРИЯ ООДBG131111220Софияул.Апостол Карамитев,бл.3А129ТЕМЕНА ООДBG115040514Пловдивул.Брезовска №47225МЕДЖИК СТАЙЛ ООДBG130556541Софияул.Бръшлян №2482МЕСОКОМБИНАТ САДОВО ЕООД BG825329132Садово 646РУБИ РОСЕ ИНТЕРНАСИОНАЛ КЪМПАНИ ООДBG121562100Софияжк.Стрелбище бл.27 ап 86703БЕТА ЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД BG131125711Софияжк.Расадника бл.87762РЕАЛ БИЛЯРД ООД BG131144882Софияул. Китка №2830ТЕХНОКОРЕКТ ЕООДBG102255591Бургаск-с Лазур бл 50 вх.1871ГАМАКОЛОР ЕООДBG126637440Хасковоул.Добруджа №4975РАНДИНА КЪМПАНИ ЕООДBG175034697Софияж.к.Свобода, бл.13, вх.Б, ет.61031ПРОФИБО ООДBG131276909Софияж.к.Надежда 1, бл.1221115КОМПЛЕКС ООДBG812158756Бургасул.Константин Величков №34, ет.11223МУХОМОРКА ООДBG131191362Софияул. Цар Иван Шишман №451245ГРАНД СПОРТ ООДBG131572872Димитровградул. Захари Стоянов №4 , вх.Д ,ап.141325ЕВРОПА ПЕЙНТ ООДBG160097332Асеновградул.Отец Паисий №461346НАТУРАЛ ФУУД ЕООДBG115757505Пловдивул.Самара №71348ХРИСТОВ 16 ЕООДBG103589544Софияул. Лозенска планина №14-181366ИТ СЕРВИЗ ЕООДBG130970204Софияул.Св.Георги Софийски №101406БАЛКАН ПРОДЖЕКТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕАДBG175324362Софиябул.Никола Вапцаров № 35, ет.1, офис 1 А1422МЛАДА ООДBG106054283Бяла Слатинаул.Христо Ботев № 101455ФАКТИС ФИНАНС ООДBG115759844Пловдивул.Иван Андонов №51461ПЕПИ КОМЕРС ИРЕНА ПЕТКОВА ЕТBG103909670Варнабул.Ян Хуняди № 371527ДЕСИРЕ ООДBG160071654с.Първенецул.Съединение № 351532Л АНД М ГРУП ООДBG175408981Софияул.Лозенска планина №14-181584ПАВЕЛ И СИНОВЕ ООДBG020918914Шуменбул.Мадара №121610БУЛСЕРВИЗ ООДBG115631111Пловдивж.к.Тракия, бл.1211628ВИА БЪЛГАРИЯ ЕООДBG131260545Софиякв.Хиподрума, бл.134А1632НИКСТОМ ЕАДBG175507940Софияж.к.Дружба, бл.1081638ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ ЕООДBG128617161Ямболбул.Европа № 431663МИЛВЕС ПМ ЕООДBG131117173Несебърк.к.Сл.бряг, Супермаркет Балли1688ПАФИАНА ООДBG103816839Варнабул.Съборни № 31 А605ГЛОБ ТРЕЙД ООДBG121607912Софияул.Русалийски проход №16-18648МАК 2004 ООД BG131195325Софияж.к.Фондови жилища бл217 вхГ1027МЕГАН ООДBG120506419Софияж.к.Овча купел, бл.505, вх.А1120ПОДПРАВКА 2005 ООДBG127585853Шуменул.Дойран Раковска1181БАЗИЛ 23 ЕООДBG131161807Софияж.к. Овча Купел ул. Любляна №8, ет.2, ап.51339БУЛФИКС ООДBG175272218Софияул.Атанас Узунов 25 вх.Г ап.971445ВЛАДИМИР АНГЕЛАКОВ ЕТBG101078647с.Садовообщ.Хаджидимово1464МАСТЕР БГ ООДBG147107825Бургасж.к.Лазур, ул.Карлово №25А1650АВАНГАРД НИКОЛА БАЙЧЕВ ЕТBG104033174с.Поликраищеул.Ана Симеонова №6 УТВЪРЖДАВАМ,
МИНИСТЪР:
/НОНА КАРАДЖОВА/
УТВЪРЖДАВАМ,
МИНИСТЪР:
/НОНА КАРАДЖОВА/
Приложение № 4 към Заповед № РД - 439/05.05.2010 г.
на министъра на околната среда и водите
СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕ НА "БУЛЕКОПАК" АД, ГР. СОФИЯ
ИМЕ НА ФИРМАТААДРЕСЕИК1001 торти ЕООДгр. Сандански, пл. "Пазара" 41017163385040 Сървисез ООД гр. София, бул. "Дондуков" 85 А130482468Aстрой Глобъл Комерс ЕООД гр. София, бул. "Цар Борис III", бл. 74-76, вх. А109509569А и Д комерсиал ЕООДгр. Перущица, ул. "Иван Панов" 26115530964Абагар АД гр. Велико Търново, ул. "Н. Габровски" 98814216918Абрис ООДгр. Враца, ж.к. "Дъбника", бл. 27, вх. Б, ет. 1, ап. 25106035122АБТ АДгр. София, ж.к. "Младост" 1, ул. "Йерусалим" 1, ет. 24121290531Авангард-5008-Иван Иванов ЕТгр. Варна, ул. "Гладстон", бл. 1, вх. Г, ап. 119020950202Авангардекс ЕООДгр. Нови Искър, ул. "Софийска" 45130505073Аванс ООДгр. Габрово, ул. "Стръмнина" 3107046916Авита ООДгр. София, р-н Красно село, ул.Двадесети април 6, ап.1103707238Авто свят ООД гр. София, ул. "Червена стена" 12-20831214259Автомания ЕООДгр. София, ж.к. "Дружба", бл. 122, вх. Б, ап. 24121832752Автомир-2002 ЕООДгр. София, ж.к. "Света Троица", бл. 319. вх. А, ет. 5, ап.9120605933Агенция Митев-Радулов СДгр. Ловеч, ул. "Александър Кусев" 9030085889Агенция Митев-Радулов-96 ООДгр. Ловеч, ул. "Александър Кусев" 9 110004172Агри България ЕООДс. Радиново, общ. Пловдив121050203Агро-Био Трейдинг ООДгр. София, р-н "Овча Купел", ул. "Цар Борис III" 136 040262989Агроден ООДгр. Пловдив, ул. "Кукленско шосе" 30115760921Агромил България ООДгр. Пловдив, ул. "Георги Бенев" №16, пк 106115147822Агуапи-Христов и Сие СДс. Равно поле, ул. "Равнополска пролет" 17122031736АДЛ ООДгр. София, ул. "Лайош Кошут" 25831657500АИБО - С ЕООДгр. Пловдив, ул. "Д-р Добрев" №3 ет.1115102268АиК-2000 ООД гр. Тервел, ул. "Гео Милев" №22124507479Ай Би Ес-България ЕООДгр. София, община Лозенец, ул. "Трепетлика" 1, ет. 2, ап. 3131086564Ай ЕС Би Инженеринг ЕООДгр. София, р-н "Триадица", бул. "България" 88175284398Ай Ти Дабълю България ЕООДгр. Кърджали, Промишлена зона Юг, П.К. 103108551960Ай Ти ЕООДгр. Варна, кв. Бриз №89103752977Аксаком ООДгр. София, район "Младост", ж.к. "Младост" 2, бл. 219, вх. Б, ап. 24 130645659Аксиор ООДгр. София, район "Оборище", ул. "Цар Симеон" 20030003194Актив Сип ООДгр. Варна, ул. "Г.Бенковски" №79, ап.32124523953АЛБА и ЗК ООДгр. София, р-н "Младост", БК до бл. 67831532354Алби ООДгр. Белоградчик, ул. "Поручик Дворяно" 25105579933Албиста ООДгр. Шумен, ул. "Шуменска комуна" №29127623695Алда Интернешънъл ЕООДгр. София, ул. "Добри Войников" 8.040414265Алджинон ЕООДгр. София, ул. "Карнеги" 5131031557Алегро 2000 ООД гр. София, бул. "Самоковско шосе" 1, БЦ Боила121794522Алема Дизайн ООДгр. София, бул. "Черни връх" 164121397848Алкомет АД гр. Шумен, 2-ра Индустриална зона837066358Алмолпия- Георги Каменов ЕТгр. Монтана, ж.к. "Плиска", бл. 11, вх. Б, ап. 50821117491Алпин ЕООДгр. Шумен, ул. "Хан Крум" №5127594069Алпине Груп ООДгр. Пловдив, ж.к. "Тракия", бл. 55, вх. А, ет. 5, ап. 20200038661Алт Ко АДгр. София, район Банкя, ул. "Персенк" 10831268730Алфа 06 ООДгр. Благоевград, ул. "Яне Сандански" 1101734119Алфа Микс ЕООДгр. София, бул. "Цар Борис III", бл. 74-76, вх. А131228145Алфа Фрукт ООДгр. Перущица, ул. "Кирил Тотов" 9825227647Алфа-Р ЕООДгр. Пловдив, ул. "Калиакра" 9, вх. А, ет. 3115603425Аляска ООДгр. Несебър, ул. "Изгрев" №41102093146Амер Спортс България ЕООДгр. Чепеларе, ул. "Чая" №7200195560Амко ООДгр. Шумен, ул"Цветан Зангов" №2 127040162Анаконда ЕООДгр. Плевен, ул. "Антим І" №22114504171Аналитика EООДгр. София, р-н "Искър", ж.к. "Дружба" 1, бл. 64, вх. А, ет. 3, ап. 6121349091Анара 1 ООДгр. Шумен, ул. Калиакра №2 пк 1047127558646Ангел Костадинов ЕТс. Кабиле, обл. Ямбол128057500Анди-Л ЕООДгр. Пловдив, ж.к. "Тракия", бл. 72, вх. Д, ет. 5, ап. 17 115116912Аними ЕООДгр. Пловдив, ул. "Милена" 1115938320Аннет ЕООДгр. Шумен, ул. "Милан Борисов" 17, вх.2, ет.2, ап.31200352523Анталис България ЕООДгр. София, ж.к. "Младост", бул. "Цариградско шосе" 111, бизнес център "Евротур", ет. 6, офис 21130221169Антана-Иван Иванов ЕТгр. Пловдив, ул. "Охрид" 38825224448Антикороза ЕООДгр. София, ул. "Пет Могили" 28, ет. 1121094801Антикороза Трейд АД гр. София, ул. "Клокотница" 35, вх. Б, ет. 3, ап. 8816089161Антон 99 ООДгр. София, кв. "Суходол", ул. "Траян Тенев" 78130335653Аркус АДгр. Лясковец, ул."В.Левски" №219012907079Аромати-1 ЕООДгр. Сандански, ул. "Перун" 3, вх. Б101642902Арсенал АДгр. Казанлък, ул. "Розова долина" 100833067612Арт Куул ООДгр. София, ж.к. "Младост" 3, бл. 375, вх. 1, ет. 10, ап. 58200784180Арт Линеа ООДгр. София, ул. "Шипченски проход" 19175074147Арт Сървиз ЕООДгр. София, ул. "Трапезица" 6130749946Арте ООДгр. Плевен, ул. "Веслец" 22, ет. 2114615175Артекс ООДгр. София, р-н "Илинден", ж.к. "Илинден", бл. 117, вх. А, ап. 23121030414Артемис ООДгр. Шумен , ул."Индустриална" №45,ет.1811181816Арти Логистик ООДгр. Пловдив, ул. "Карловска" 29131384169Артпро ЕООДгр. София, ул. "Г. Раковски" 62131083162Ассист ЕООД гр. София, бул. "Европа" 176130483068Астро инженеринг ООДгр. София, бул. "Христо Смирненски" 23130453251Ата-Тандем ООД гр. София, бул. "Климент Охридски" 65831710305Атек Машина ООДгр. Пловдив, ул. "Радко Димитриев" 5123565508Атико Интернешънъл ЕООДс. Мрамор, обл. София, ул. "В. Левски" 39030252384Атри ЕООДгр. София, бул. "Янко Сакъзов" 18121299911Атриум България ЕООДгр. София, бул. "Симеоновск ошосе" 120130749565Балкан АДгр. Ловеч, бул. "Мизия" 1820194079Балкан Мениджмънт Груп ЕАДгр. Сливница, ул. "Хан Кубрат" 88131084435Балкан трейдинг груп ООДгр. Русе, ул. "Зайчар" №9 А117529436Балмет ООДгр. Русе, ул. "Михаил Арнаудов" 6117653925Балсма Фърничър ЕООДгр. Ловеч, ул. "Баховско шосе" 3114625447Барком ООД гр. София, район Панчарево, с. Казичене, ул. "Аличо" 2131378668Барс 21 ООДгр. Пловдив, ул. "Дръзки" №11115509424Бартлинк Интернашънъл ООДгр. Пловдив, пл. "Кочо Честименски" 2Б040495089Баумит България ЕООД гр. Елин Пелин, ул. "България" 38121006242БГ Партнерс ЕООДгр. Пловдив, бул. "Свобода" 11115763593Беген ООДс. Куклен, общ. Пловдив, ул. "Плиска" 19160111052Бекотек ООДгр. Варна, ул."Тролейна" №6103770637Белла- Ваня Митова ЕТ гр. Самоков, кв. "Самоков", бл. 14, ап. 11122076813Белла-Емилия Крумова EТгр. Плевен, ул. "Янко Сакъзов" 20020420061Бенса-Ен ООДгр. Попово, ул."Бели брези" №22125554332Берета Трейдинг ООДгр. София, ул. "Шипченски проход" 46, бл. 43831365357Берру ЕООДгр. Пловдив,ул."Брезовско шосе" №180115583136Бест фуудс ООД гр. София, бул. "Европа" 138040754894Би Джи И ООДгр. Варна, ул. "Сава Радулов" №20103921786Бим Колор ООД гр. Русе, бул. "Цар Освободител" №156117535058Биндинг България ООДгр. София, ж.к. "Гоце Делчев", бл . 114, вх. Б, ет. 12, ап. 117175413028Биогейм ООДгр. София, "Овча Купел" 1131431731Биофайър ЕООДгр. Велинград, ул. "Алеко Константинов" 24112590734Битова Електроника АДгр. В. Търново, кв. Чолаковци129007905Биттел ЕООДгр. Пловдив,Тракия-Индустриална зона, ул. "Нестор Абаджиев" 13115163890Благой Ангелов-Колорадо ЕТс. Огняново, община Пазарджик112509390Богомил Василев-Евелин 28 ЕТ гр. Перник, ул. "Битоля" 17823032577Бодикар ЕООДгр. София, община "Витоша", ул."Вихрен" 21, бл. 47, ет. 4, ап. 16831386084Бозов Мюзик ЕООДгр. Пловдив, ул. "Брезовска" 40, ап. 21115872258Болис ЕООДгр. Пловдив, ул. "Сокол" 12115886539Бомеранг-слипер ООДгр.Търговище, пл. "Свобода", хотел "Мизия", стая120125040929Бомест-Пена Петкова ЕТ гр. Шумен, ул."Съединение" №68, вх. Б, ап. 32837043270Бонд Зет ЕООДгр. София. ул. "Иван Денкоглу" 34, ап. 14 Бонус 2000 ЕООДгр. Варна, бул. "Съборни" №22103802298Бонус 2007 ЕООДс.Обител, общ.Омуртаг, обл.Търговище, ул."Ломска"№1125577701Борима ЕАДгр. София, ул. "6-ти септември" 36175218131Борис Овчаров ЕТгр. Хасково, ул. "Цариброд" 3126043636Борник -Борислав Генчев ЕТгр. Разград, ул."Априлско въстание" 15, вх.В,ап. 26, ет.3116006486Бравура ООДгр. София, р-н "Възраждане", ул. "Цар Самуил" 72121250944Брама ООДгр. Габрово, ул."Индустриална"№41107016874Братя Пилеви ООД с. Конуш 6370, Мелница836143499Брод-ДА ООДгр. Бургас, ул. "Иван Вазов" №29А102703685Брод-ХР ООДгр. Пловдив, ул. "Петко Войвода" 15115311983Булгароливен-Рафаел Мартинов ЕТгр. Варна, ул. "Ак. Курчатов" №1103553384Булгарпак Трейдинг ООДгр. София, ж.к. "Света Троица", бл. 333, вх. Б121875091Булдеза ЕООДгр. Плевен, ул. "Искър" 1114639161Булет - Иванов и с-ие СДгр. Варна, бул."Ген. Колев" №82А040243259Булмаг АДгр. София, ж.к. "Младост" 1, бл. 25, вх. 2-3030008679Булмат ЕООДгр. Добрич, ул."Поп Богомил" №1 Б124526052Булпласт ООДгр. Варна, ул. "Странджа" №3,813154668Булпор ЕООДгр. Шумен, ул."Отец Паисий"№17, ап.1127605843Булпрогрес ЕООДгр. Варна, ул."Неофит Бозвели"№3, ет.4, офис№14148152595Булрекс ООДгр. Варна, ул. "Ак. Курчатов" №1127021240Булсаи ЕООДгр. София, ул. "Д. Манов", бл. 27, вх. Б, ап. 14831663001Булсафил ЕООД гр. Пловдив, бул. "Руски" 77115539606Булсерт 1 ЕООДгр. София, р-н "Подуяне", ул. "Б. Петков" 28, ап. 82121429865Бултекс 99 ООД гр. Пловдив, ул. "Васил Априлов" 31115784032Бултех 2000 ООДгр. Стара Загора , ул ."Парчевич" 21123050294Булфлоор ООДгр. Провадия, ул."Ивайло"№18200050457Булхес ООДгр. Пазарджик, ул. "К. Величков" 93112533893Булхимпласт ООДгр. Пловдив, ул. "Рогошко шосе" 5-ти км115135777Буто ЕООДгр. София, ж.к. "Изток", ул. "Тодор Стоянов" 3, вх. Б, ет. 4, ап. 22130233214Българско Търговско Медицинско Дружество ООДгр. София, бул. "Цар Борис III" 136121363707Вавилон ДД-Даниела Петкова ЕТгр. София, ул. "Хан Крум" 4121698335Вавилон-В ЕООДгр. София, ж.к. "Лев Толстой", бл. 67, ет. 11, ап. 80 121460394Ваджо Комерс ООДгр. София, ж.к. "Хиподрума", бл. 111, вх. А, ап. 2831491943Вайс Профил ООД гр. София, ул. "Илиенско шосе" 8131008918Валдес -2006 ООДгр .София, ж.к. "Хаджи Димитър", бл. 130, вх. А, ет. 2, ап. 7175188421Валентин Златков-Валена ЕТгр. Кюстендил, ул. "Соволски път" 46109030792Валентин Мендов ЕТгр. Разград, бул."Априлско въстание" №62,вх.Б, ет.4, ап.22116042962Валстак ООД гр. Варна, кв. "Владиславово", бл.307103295208Валтер ЕООДгр. Габрово, ул. "Орлово гнездо" 20107561581Варимпекс ООДгр .Варна, ул. "Княз Дондуков" 103572534Варна Клима ЕООДгр. Варна, жк"Бриз"-юг,к-с"Алено сърце", тялоБ, ап.8103595287Васи и Ко ООДгр. Хасково, ул. "Тутракан" 2, ап. 16126537485Ватек ООДгр. Пловдив, ул. "П. Яворов" 11115005812Ватия трейдинг ЕООДгр. София, бул. "Цар Борис III" 91131448682Вегера ООДгр. Хасково, ул. "Македония" 102126639401Велпа 91 АДгр. Стражица, ул. "Гладстон" 36104004627Велпа ЕООДгр.Каспичан, ул. "Мадарски конник" №3837066785Венета Георгиева ЕТгр. Сандански, ул. "Борис Сарафов" 19101056565Вени Груп ООДгр. Плевен, ул. "Емил Димитров" 54114671551Вениан-Венета Стефанова ЕТгр. Пазарджик, ул. "Райко Алексиев" 4112040231Веник ЕООД гр. Добрич, бул. "3-ти март" №44Б124643739Венити-77 ЕООДгр. Сандански, ул. "Борис Сарафов" 19200484069Вердико ООДгр. София, бул. "Цар Борис III" 128121521961Верея Пласт АДгр. Стара Загора,кв. Индустриален123078589Вертикал-7 ЕООДгр. София, ул. "Света гора" 7130500578Веселин Илиев ЕТгр. Плевен, ул. "П. Р. Славейков" 29, вх. А, ап. 2824059883Веска Радкова ЕТгр. Шумен, бул."Велики Преслав" №38127027193Веста Инд ООДгр. Пловдив, ул. "Янтра" 2115101764Ветпром АДгр. Радомир, ул. "Отец Паисий" 26823073378Виал ЕООДгр. Варна, кв.Владиславово, бл.13,вх. 4 ап. 52148049168ВИАС ЕООДгр. Шумен, ул."Цар Освободител" №139127029365Вива А и М ЕооДгр. София, ул. "Крум Попов" 69832093045Вива ЕООДгр. Сливен, ул. "Хаджи Димитър" 119044645Вива Инжинеринг ООДгр. Варна, бул. "Приморски" №39103985390Вива-К ЕООД гр. София, ул. "Балкан" 10130370533Викиват-Велин Сарелски ЕТгр. Пловдив, ул. "Мостово" 3030429087Викинг -Т ООДгр. Пловдив, ул. "Найден Поп Стоянов" 5, вх. В, ет. 3, ап. 8115140443Вимакс-Пейчевски, Дипчикова и сие СДгр. Плевен, ул. "Янко Сакъзов" 18114039466Винал AДгр. Ловеч, ул. "Ал. Кусев" 37110014889Винарна Поломие 1959 АДгр. Лом, ул. "Белоградчишко шосе" 13111561384Винарна Попово ЕООДгр. Попово, ул. "Панайот Хитов"200119316Винарска изба Кехлибар ООДгр. София, кв. Хаджи Димитър, ул. "Ангел войвода" №35-37121663373Винербергер ЕООД гр. София, р-н Студентски, кв. "Дървеница", бл. 19 В, ап. 97131343496Винзавод АДгр. Асеновград, бул. "България" 75115040215Вини АДгр. Сливен, бул. "Цар Симеон" 51119030898Вини-Екотех ООДгр. София, бул. "Цариградско шосе", бл. 22, вх. Б121312196Винппром Лудогорие ООД гр. Разград, Индустриален квартал116541154Винпром Тасков Дистилърс Енд Уайн Винтаспроект ООДгр. Благоевград, ул. "Ангел Кънчев" 20101548716Виола Органик ЕООДгр. Велики Преслав, Индустриална зона200385021Вип Дом ООДгр. Пловдив, ул. "Филип Тотю" 26, ет. 4, ап. 12160096846Вип Лайт ООДгр. Варна, ул."Солун" №8103798889Вип Мобил ЕООДгр. София, ул. "Акад. Г. Бончев" ОЦ, ет. 3 130592085Вип-М- 2008 ООДгр. Пловдив, ул. "Разслатица" №6, вх.6, ап.23160137182Виртал ООД гр. София, ул. "Г. С. Раковски" 80121187593Виссер-Опора ООДгр. София, ж.к. "Младост" 4, бл. 415040458491ВиТ Трейд ЕООДгр. София, ж.к. "Илинден", бл. 55, вх. Г, ап. 72130971270Вити ООД гр. Плевен, ул. "Рила" 7114112124Витра България ООДгр. София, бул. "България" 88, маг ,1175225318Владекс-Владимир Попов ЕТгр. Пловдив, ж.к. "Тракия", бл. 52, вх. Б, ап .26115803162Волво България ЕООДгр. София, бул. "Сливница" 630130332721Вратица ООДгр. Враца, ул. "Индустриална" 7106070394ВТПГ - СТРОЙМАТ ООДгр. Велико Търново, ул."Никола Габровски" №31Б104036660Вълни - Таня Павлова ЕТгр. Бургас, жк "Зорница", бл.13, вх.Б, ап.12102608130Вю Технолоджи ООДгр. София, бул."Шипченски проход" №21А, ет.1, ап.2131469819Вяра 2001 ООД гр. Шумен, бул. "Симеон Велики" №11, вх. 1, ап. 4127548424Г и С Комерс ООДгр. Пловдив, ул. "Гонда вода" 24115131565Г.Ф. Парк ООДгр. Шумен, ул. "Вл. Въстание" №24127583400Габи ООДгр. Трявна, ул."Ангел Кънчев" №50107584498Габина ЕООДгр. Варна, ул. "Никола Даскалов" №14103153383Габровски ООДгр. Варна, ул. "Шар-Цар Освободител"813154287Гайтек Олива ООД гр. Стара Загора, ул." Цар Симеон Велики" № 69, ап.9833100578Гамакол ЕООДгр. Пловдив, ул. "Д-р Ал. Пеев" №9825240121Гамма Дизайн ООД гр. София, бул. "Дондуков" 5, ап. 12121365730ГБЗ -Танев ЕООДгр. Петрич, ул. "Цар Симеон" №3101033374Геваг България ЕООДгр. София, ул. "Поп Богомил" 3831815950Геоминерал АДгр. София, ул. "Кракра" 17131474990Георги Жилов 94 ЕТ гр. Пловдив, ул. "3-ти март" 23825261877Георги Лицов - Леон ЕТгр. Горна Оряховица, ул."П.Цвикев"104056976Георги Терзийски - Ралица 22 ЕТс. Балабаново, общ. Дупница040283500Геохайд ООДгр. София, бул. "Цар Борис III" 136040220214Гербили 08 ООДгр. Белово, ул. "Раковица" 44200095840Гергана Деница ЕООДгр. Каварна, ул."Дончо Стойков" №14124669805Гетеке-Вл. Димов ЕТгр. Пловдив, бул. "Шести септември" 227123045062Гимекспорт АДгр. София, кв. "Герман" 2А121300496Гимел Биопак ООДгр. София, кв. "Враждебна", ул. "2-ра" 26 А175001131Гис ЕООДгр. Плевен, ул. "Асен Златарев" 217114571309Глазура ООДгр. Троян, ул. "Ген. Карцов" 109110565351Глаксосмитклайн ЕООДгр. София, общ."Триадица", ул. "Димитър Манов", бл. 10131159254Глобал Трейд ЕООДгр. Велико Търново, ул. "Освобождение" 75104595334Голден Фрутс ЕООДгр. Пловдив, ул. "Върховръх" 8, ет. 4, ап. 45 160023944Грами ЕООДгр. Стара Загора, ул."Войвода Стойно Черногорски" №52123745214Грипс ПВЦ ООДгр. Раковски, ул. "Петър Богдан" 99115342295Гюрла ЕООДгр. Варна, жк. "Възраждане", бл.45, вх.5, ап.115148114317Д-А ООДгр. София, ж.к. "Люлин", бл. 509, вх. В831048499Даниса 78 Йорданка Благоева ЕТгр. Варна, ул. "Баучер", бл.1, вх. Б, ет. 5, ап. 36030029770Дарт 3 ЕООДгр. София, ж.к. "Младост" 1, бл. 66, вх. 9, ет. 2, ап. 126121787816Дасхо ООДгр. София, бул. "Васил Левски" 117130913210Даулов ЕООДгр. София, ж.к. "Света Троица", бл. 147, вх. В, ет. 2, ап. 4115866294Дафи ЕООДгр. Пловдив, ул. "Кукленско шосе" 12102858949Деа ООДгр. Шумен, ул. "Цветан Зангов" №12127074403Дедал Къмпани ООДгр. Пловдив, ул. "Босилек" №20, ет.4, ап.10160137392Дедал-Борис Борисов ЕТгр. Пловдив, ул. "Босилек" №20825260405Дезин Хим ООДгр. Пловдив, ул. "Брацигово" 4115658069Дейзи Новагр. Димитровград, бул. "България" 7126048665Дейтрон ООДгр. Варна, бул. "Хр.Ботев" №10813153331Деком Т ООДгр. Варна, ж.к. Възраждане, бл. 23040033182Декопан ООДгр. София, р-н "Подуяне", ж.к. "Хаджи Димитър", бл. 113, вх. Г, ет. 1, ап. 75175418826Демиго ООДс. Куклен, общ. Пловдив, ул. "Плиска" 19115651950Дени Лайтинг ООДгр. Бургас,к-с Лазур бл.79, вх.В, ап.40102816373Дени Трейд ЕООДгр. Стара Загора, ул."Христо Ботев" №92,ет.4123534039Детелина 2007 ЕООДгр. Шумен, ул."Стара планина"№8127622910Дечков 60 ЕООДгр. Плевен, ул. "Цар Самуил" 103114545734Джей Кей Фитнес ЕООДгр. София, ул. "Околовръстен път" 191131393428Джи Ен Ен Къмпани ЕООДгр. София, бул. "Патриарх Евтимий" 19Б200643322Джи енд Джи Активис ООДгр. Шумен, бул. "Мадара" №7А127628443Джи и Джи ЕООДгр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе" 144160030248Джи Ком ЕООД гр. София, ж.к. "Младост" 1, бл. 66130543056Джи Ти Ес ЕООДгр. София, бул. "Драган Цанков" 36831549122Джи Ти Ти ООДгр. София, ул. "Стрешер" 7121857015Дживал ООДгр. Кюстендил, ул. "Соволско шосе"109029214Джиенем Къмпани ЕООДгр. София, бул. "Патриарх Евтимий" 49130974042Джия-2001 ООДгр. Варна, кв."Владиславово" бл.229, вх. 2, ап. 52103612256Джулу ООДгр. София, ж.к. "Люлин", ул. "Тодор Влайков" 11121777380ДЗЗД Чифликагр. Благоевград, ул. "Освобождение", над-ЖП прелеза101530764Дибор ООДгр. Шумен, ул. "Иван Рилски" №5127554822Дива- 02 ООДгр. Исперих, жк .Васил Априлов, бл.1, вх.Г, ап.11116540789Диди-94-Диан Димитров ЕТгр. Плевен, ж.к. "Сторгозия", бл. 55, вх. А, ет. 9, ап. 43114037305Дидис ООДгр. Шумен, ул. Правда" №1, ап.13127553275Дикси ООДгр. Габрово, бул. "Столетов" №127817081858Дикси-Диана Гатева ЕТгр. Габрово, бул. "Столетов" №127030064400Дикси-Тодор Ганев ЕТгр. Пловдив, ул. "Богомил" 85825181000Димитър Пилев ООДс. Конуш, обл. Хасково126660648Динамик ЕМ 2 АДгр. София, ул. "Илиенско шосе" 2130989311Динев ЕООД гр. София, ул. "Кукуш", бл. 59, ап. 22121096446Динис ООДгр. София, ул. "Гусла" 1030437187Диян Дочев-Питон ЕТгр. Шумен , ул. "Владайско въстание" №126127020569Доксим ЕООДгр. София, ж.к. Младост 3,бл. 332, ап. 59130683567Доли ООД гр. Габрово, ул. "Орловска" 82107002695Доместа ООД гр. Варна,ул. "Отец Спиридон", бл.56, вх.В103054538Домус Ен Джи ООДгр. София, ж.к. "Младост" 3, бл. 371, ап. 53130720275Дон 20 ЕООДгр. Пловдив, ул. "Вечерница" 14115944138ДС Трейд Груп ЕООД гр. София, бул. "Витоша" 36831264027ДТК ЕООДгр. Бургас, к-с.Славейков, бл.10, вх А102074042Дулокомерс-Стоян Дулев ЕТ гр. Плевен, ул. "Проф. Бръмбаров" 34824033988Дьолер София ЕООДгр. София, ж.к. "Изток" 2, бл. 22, вх. А, ет. 1200199650Дюпон България ЕООДгр. София, ж.к. "Младост", Бизнес Парк София, сгр. 1 А, ет. 1200371356Дяян ЕООД гр. Варна, ул."Вилите" №4А103129299Евро 07 АДгр. София, ул. "Ал. Жендов" 6, ет. 5130433439Евроледър ЕАД гр. Етрополе, ул. "Малки Искър" 3111549738Евростил-ММ ЕООДгр. София, бул. "Драган Цанков", бл. 53, магазин 1, партер130770456Еврофрут 40 ЕООДгр. София, ул. "Проф. Цветан Лазаров" 13, Булгарплод, склад 40017516977Еврошоп-БГ ЕООДгр. София, бул."Шипченски проход" №21А, ет.1, ап.2131469737Евър ООДгр. Стара Загора, ул. "Х. Д. Асенов" 22, вх. 0, ап. 12123685678Еделвайс-Петър Иванов Василев ЕТс. Коларово, община Петрич811091411Еко България ЕАДгр. София, бул. "Др. Цанков" 36, Интерпред СТЦ, офис 800130948987Екокомерс- Нек ООДгр. Търговище, ул."Христо Ботев" №26, ап. 3125546442Еком ЕООДгр. Варна, ул. "Д-р Пискюлиев" №20, ет. 3103609819Екомет-90 ЕООДгр. София, р-н "Овча Купел", ул. "Крушовски връх" 40130139003Екопромгр. Сливен, кв. "Речица", ул. "Трети март" 13119021835Екоформула ООД гр. Асеновград, ул. "Цар Самуил" №15115296923Екохран 1 ООДгр. Пловдив, ул. "Милеви скали" 6-Юг040158038Екстенд БГ ООДгр. София, ул. "Голо Бърдо " 6 А, ап. 8130979420Елана Харт ООДгр. Асеновград, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 11825216921Елекс Груп Холдинг ООДгр. Варна, бул. "Република" 1813133720Електро плюс ООДгр. Пловдив, бул. "Руски" 77115627440Електрогец ООДгр. София, ул. "Майор Горталов" 9 А130761934Електроди ООДгр. Плевен, ул. "П. Р. Славейков" 29, вх. А, ап. 2114622910Електролукс Сервиз ООДгр. София, ж.к. "Банишора", бл. 39, ет. 10130022911Елена Груп ЕАДгр. София, р-н Лозенец, ул. Плачковица, №1, вх.А, ет.7, ап.24175340415Елидима ООДгр. Радомир, Промишлена зона Ветпром, квартал 192113502954Елит Комерс ООДгр. Криводол, ул. "Христо Ботев" 18106580632Елит Маркетинг- П. Вълов ЕТгр. Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 36, вх. В114124308Елми 99 ЕООДгр. София, р-н "Красно село", бул. "Македония" 9, вх. А, ет. 3, ап. 7130151614Елпром Елин АДгр. Кубрат, ул. "Добруджа" №64 116003697ЕМ ЕЛ Трейд ООДгр. Ихтиман, Промишлена зона, Чугунолеярен комбинат, цех 1131420448Емери ООДгр. Ст. Загора, ул. "Иван Вазов" №17123564331Емир ООДгр. Варна, пл. "Славейков" №48-50, ет. 2 103811660Емона-02 ООДгр. Добрич, ул. "Ал. Стамболийски" №3, вх.В, ап.17124607369Емпека ООДгр. Пловдив, ул. "Средец" 23825346320Емпорио чипс ООД (правоприемни на Веселин Лачков ЕТ)гр. Белово, ул. "Юндола" 5112507998Енев ООДгр. Шумен, ул."Владимир Вичев" №15127064882Енеус ООДгр. Габрово, ул. "Стефан Караджа" 2, ет. 4200701373Енивити ЕООД гр. Плевен, бул. "Русе" 37 А114597624Еником-М ЕООДгр. София, ул. "Капитан Димитър Списаревски" 24130374058Енко Сервиз ООДгр. София, ул. "Иларион Драгостинов" бл. 17-19, вх. В, ет. 4831752069Ентел -ТТТ АДгр. София, ул. "Кукуш" 1121047673Ер Ви Трейд ООДгр. София, ж.к. "Връбница", бл. 603130549707Ерготрак България ООДгр. София, ж.к. "Яворов", бл. 73, ап. 4130908941Ерко-2002 ЕООДгр. Попово, ул. "Гагарин" №61125540101Ерцео Комерс ООД гр. Пловдив, ул. "Йордан Гавадов" 16115716316ЕС ВИ ЕЙ -БИ ДЖИ ЕАДгр. В. Търново, Западна промишлена зона104611659Еса Корпорация ЕООДгр. София, ул. "Златен рог" 18а013054199Есаром България ЕООДгр. Пловдив, бул. "Княгиня Мария Луиза" №25А, етаж. 3, офис 7160071857Есит ООДгр. Бургас, ул. "К. Величков" 34, ет. 2130430425Естеер ЕООДгр. Омуртаг, ул. "Сливница" №4125544838ЕТ Ели-Румяна Георгиева гр. Нови Пазар, ул."Патриарх Евтимий" №4а837035003Етерно ЕООДгр. София, бул. "Черни връх" 160175323100Ети ЕООДгр. Шумен, ул."ВасилАприлов"№46,вх.2,ап.26127572603Еф Ел Ди България ЕООДгр. София, бул. "Симеоновск ошосе" 120130844643Еф Стил ЕООД гр. София, ж.к. "Младост" 3, бл. 373130543088Ехнатон ООДгр. София, ул. "Андрей Ляпчев" 4121127920Ехнатон Ко ООДгр. София, ул. "Андрей Ляпчев" 4121124792Еър Трейд Сентър България ЕООД гр. София, бул. "Цариградско шосе" 7-ми км, 141130364441Жано ЕООДгр. София, р-н "Витоша", ж.к. "Симеоново", ул. "Здравец" 28831240115Женя Дей ЕООДгр. Шумен, ул. "Ал. Стамболийски" №1127634713Женя Жечева ЕТгр. Шумен, ул. "Цар Освободител" №7837052586Живел Агро ЕООДгр. Добрич, ул. "Княз Дондуков"6, вх.В,ап.3124517217Живко Грозев ЕТгр. Нови Пазар, ул."Цар Симеон" №21 А127528101Житара ООДгр. Враца, Източна промишлена зона, ул. "Георги Апостолов" 60106627992Завод за хартия Белово АДгр. Белово, обл. Пазарджик, ул ."Дъбравско шосе" 1 А822104867Загата ООДгр. София, ул. "Кърнинградска" 2131082644Здраве за Вас ООДгр. София, р-н "Лозенец", ул. "Криволак" 45, офис 2175207035Земелрок Щайн Унд Дизайн ЕООДгр. София, ул. "П. Зографски" 4175139239Златанов 95 ООДгр. София, ж.к. "Дружба", бл. 41, вх. В, ап. 47121030663Златен лъч ООДгр. Плевен, ул. "Б. Шивачев" №15114570641Златна Панега Цимент АДс. Златна Панега, ул. "Шипка" 2820162213Змееборец ООДгр. Монтана, ж.к. "Младост", бл. 20, вх, Б, ап. 14130025195Зърнени храни-Разлог ЕООДгр. Разлог, района на гарата811167898Ив Мес ЕООДгр. Шумен,ул. "Добротица" №23,вх.Г,ап.10127070740Ивагус ЕООДгр. Враца, ул. "Мито Оризов" 3106068404Иван Граматиков-Сие ЕТгр. Благоевград, ул. "Шар Планина" 22811020139Иван Маринов-99 ЕТ гр. Велики Преслав, ул."Сергей Румянцев" №31127067654Ивтекс ООД гр. Пазарджик, ул. "Мильо войвода" 5112058578Идеал Пайп ЕООДгр. Трън, ул. "Д. Знеполски" 57113556012Изополи ЕАДгр. София, ул. "Г. С. Раковски" 191, вх. Б, ет. 3130457591Изофил Систем ООДгр. София, р-н "Искър" , ж.к. "Дружба4, бл. 113, вх. А, ет. 4, ап. 11175064078Икис СЛ ООДгр. София, ул. "Иван Сусанин" 19121553717ИКС-Интегрирани компютърни системи ЕООДгр. Варна, бул."Княз Борис I" №79813106470Илен ЕООДгр. Плевен, ул. "Плевенска Епопея" 16114690391Имидж ЕООДгр. Добрич, ул. "Захари Стоянов" №75, вх. Г, ет.1, ап. 1124101763Иноксис 01 ООДгр. София, ул. "Русалка" 12 А, ет. 1, ап .1130552614Инспрес ООДгр. Пловдив, ул. "Шести септември" 158, ет. 5, ап. 19115603489Инспрес-Чавушян и сие СДс. Скутаре, ул. "Хан Крум" 2020484637Инстра ООД гр. София, р-н "Младост", жк. "Младост" 3, бл. 326, вх. Б, ап. 22831219562Интер Екзотикс ООДгр. София, ул. "Петър Величков" 7121737311Интерес 2000-Муса Мусов ЕТгр. Шумен, ул. "Кольо Фичето" №7,вх.4,ет.3,ап.75127068069Интерзигма ООДгр. Плевен, ул."Русе" №41114594934Интеркомплекс ООДгр. Пловдив, ул. "Братя Бъкстон" 46, ет. 1, ап. 1115096057Интерлукс ООДгр. Смолян, ул. "Хан Аспарух" 4120021686Интернационални Морски Технологии ЕООДгр. Русе, ул. "Велбъжд" №2117027572Интертел ЕООДгр. Пловдив, ул. "Цар Борис III Обединител" 138, вх. Г, ет. 3115875140Интертел-Димитър Савов ЕТгр. Пловдив, бул. "Цар Борис Обединител" 138, вх. Г115583500Интертес ООД гр. София, ул. "Пр. Хр. Вакарелски" 10 А010652741Интертоп ЕООДгр. Трявна, ул. "Васил Левски" №8817084943ИПИ-Иван Прокопиев Иванов ЕТгр. Плевен, ул. "Г. Кочев" 4, вх. В, ап. 14 114512570ИТ Булпласт ООДгр. Пловдив, бул."Ал. Стамболийски" №17115066480ИТТ България ООДгр. Стара Загора, ул. "В. Левски" 95123115379Ихтиманска лимонада ЕООДгр. Ихтиман, ул. "Царчино" 14 А130211940Йоанна ЕООДгр. Благоевград, ул. "Климент Охридкси" 32101723425К2 подови настилки ООДгр. София, ж.к. "Илинден", бл. 135, вх. Д, ет. 1, ап. 73121889365Кабел 2001 ООДгр. София, бул. "Фритьоф Нансен" 33, ет. 5, ап. 16130416906Кабелкомерс ООДгр. Бургас, Северна промишлена зона "Лозова"812231930Кайен 69 ЕООДгр. София, ж.к. "Връбница" 2, бл. 621, вх. Б, ап. 38200374427Кайъ Иншаат Санайи ве Тиджарет КЧТ АДгр. София, бул. "Мадрид" 56, ет. 4200103209Калина Експрес 2000 ООДгр. София, ул. "У. Гладстон" 25130984652Калифорния Дрийм ЕООДгр. София, р-н "Лозенец", ул. "Бигла" 30175235981Ками медикал ЕООДгр. Русе, ул. "Княжевска" 5117538264Камтек ЕООДгр. Пловдив, ул. "Асен Христофоров" 4, ет. 2, ап. 12200232591Канев Инструментс ООДгр. София, жк Дървеница, бл.18А, вх.Б, ет.9, ап.18200121096Канон България ЕООДгр. София, бул. "Цариградско шосе" 121, ет. 4130545865Карбон-Ал. Атанасов ЕТгр. Плевен, ул. "Гургулят" 21040641836Кари 89-Радко Иванов ЕТ гр. Асеновград, ул."Арда" №4040614853Кариана ЕООДс. Ерден, ул. Първа 160, общ. Бойчиновци, обл. Монтана111580930Каринатекс ЕООДгр. Велико Търново, ул. "Асти" 22104675672Кармен Солара ЕООДгр. София, ул. "Дъга" 15040258294Карнобат Плод АДгр. Карнобат, Промишлена зона 1102129557Кауфланд България ЕООД ЕНД КО КДгр. София, ул. "Кукуш" 1, ет. 6 131129282Каучук АДгр. Пазарджик, ул. "Синитевско шосе" 12822105378Кафка-Султанка Иванова ЕТгр. Бургас, кв. "Крайморие", ул. "Гларус" 12812081181КВИНС- АРГО И С-ИЕ СДгр. Лозница, ул. "Дружба" №35125502862КВН-К. Николов ЕТгр. Горна Оряховица, ул. "Одрин" 19104039514Кентавър ООД с. Коняво, общ. Кюстендил, ул. "Кирил и Методий" 18109514267Керамо-Лиляна Гюрова ЕТгр. Сандански, ул. "Кожух" 3101129547Кехлибар ООД гр. Лясковец, ул. "Оборище" №5104043644Кибо Марк -Кирил Кепеджиев ЕТгр. София, бул. "Витоша" 92831515629Китас ООДгр. Пловдив, ул. "Милена" 1160045620Класик ООД гр. Хасково, ул. "Цар Освободител" 7126095775Ковег-Млечни продукти ООДгр. Кърджали, ул. "П. К. Яворов" 22818045651Кодаг ЕООДгр. Пловдив, ул."Петър Шилев" №2825379847Кодкий Технолоджис ООДгр. Пловдив, ул. "Копривките" 13 А115846181Коев Груп ЕООДгр. Бургас, ул. "Любен Каравелов" 112, ет. 1200347241Колев и Колев ООДгр. София, р-н "Възраждане", ул. "Цар Самуил" 72124010751Коматек КМТ ООД гр. София, бул. "Арсеналски" 91121329224Конкорд Папир ООДгр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" 2130221169Конкурент ООДгр. Варна, бул. "Чаталджа" №83103820360Конпло АДгр. Казанлък, ул. "Хаджи Димитър" 28123028579Консим Инженеринг ЕООДгр. София, ул. "Цар Освободител" 33121327910Консулт Сервиз ЕООДгр. София, р-н "Овча Купел", кв. "Овча Купел" 1, бл. 604, ет. 1, ап. 64175039655Контилинкс -Химически маркетинг и логистика ЕООДгр. София, ул. "Позитано" 5131177940Копа Хидросистем ООДгр. Троян, ул. "Радецки" 36110050725Коприна ООД гр. Пловдив, ул. "Бързия" 18115716362Копчев Експорт Импорт ЕТгр. София, ул. "Парчевич" 1030267482Копчев и синове ООДгр. София, ул. "Парчевич" 1131057242Корифей ООДгр. Варна, ул. "Дебър" №15813198892Косер АД гр. Варна, ул. "Марко Балабанов" №47103906927Космовик ООДгр. Добрич, жк. "Добротица", бл. 14, вх. А, ет. 4, ап. 7124623626Крал Таръм ООДгр. Пловдив, ул. "Георги Сава Раковски" 34115861475Красимир Мандиев ЕООДгр. Свиленград, ул. "Радецки" 5126654517Красимир Манолов-МАК ЕТгр. Русе, ул. "Герлово" №17827197487Краско Ко ЕООДгр. София, ж.к. "Св. Троица", бл. 147, вх. В, ет. 2, ап. 4130448761Криома Инженеринг ЕООДгр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" №23115892499Кристи 04 ООДгр. Плевен, ул. "Сан Стефано" 47114629876Кроки ООДгр. Пловдив, ул. "Кукленско шосе" 3115187012Кръстев и Ко ЕООДгр. Попово, обл.Търговище,ул.Мара Тасева,Промишлена зона835045504Кръстев-93-Красимир Георгиев ЕТгр. Монтана, ул. "Цар Иван Александър" 19 А821121575КС Солидарност 1915 гр. Велико Търново, ул. "Васил Левски" 15000134049КСД ООДгр. София, ул. "Иван Асен II" 12121005400КТМ ЕООДгр. Пловдив, ул. "Босилеград" 6104574577Кун-50-Куна Габровска ЕТгр. Варна, ул. "Хаджи Димитър" №2040213508КЦМ АДгр. Пловдив, ул. "Асеновградско шосе"115007471Кю енд И - Бред Къмпани ООДгр. София, р-н Люлин, жк Люлин 3, бл.340, ет.15, ап.69200597800Л.К.Б.-България ЕООДгр. София, р-н "Изгрев", бул. "Драган Цанков" 36121250645Лабтех ЕООДгр. Пловдив, ул. "Богомил" 48 Б, ап. 10115752045Лаго ООДгр. Добрич, ул. "Кирил и Методий" №40041061583Лайт Комерс ЕООДгр. Пловдив, ул. "Полеш" 1115107906Лактис ЕООДгр. Бяла, ул. "Стефан Стамболов" №75117670554Ларинов- Стефан Стефанов ЕТгр. Велико Търново, ул. "Димитър Полянов" №16А104049191ЛД ООДгр. София, ул. "Цар Самуил" 116831446813Левена 11 ЕООДгр. Пловдив, ул. "Достоевски" 6115877650Летище София ЕАДгр. София , бул. "Христофор Колумб" 1121023551Ли Импекс ООДгр. София, ж.к. "Надежда" 1, бл. 155, вх. Б, ап. 39175316796Лианна ООД гр. София, ж.к. "Зона Б-19", бл. 15-16121220253Ливела-Димитър Андонов ЕТ гр. Благоевград, ул. "Зеленка" 17811155262Лида АДгр. Шумен, квартал Индустриален127043564Лидер 2007 ЕООДгр. Кърджали, ул. "Деде Агач" 1, вх. А, ет. 5, ап. 12108689363Лийф Група-Проектиране Системи- Драганов и Сие СДгр. София, ул. "Метличина поляна" 15 040166058Лилиопласт-Латка Кирева ЕТс. Добрич, общ. Димитровград, обл. Хасково126144868Лилия 2 ООДгр. Пловдив, ул. "Св. Наум" 17А115235578Лилия Гюрова ЕТгр. Разлог, пл. "Илинден" 4 101158673Лиляна Борисова ЕТгр. Плевен, жк "Дружба" №330114051707Лимнос-Георги Пейчев ЕТгр. Царево, ул."Странджа" №6812102533Лимра БГ ЕООДгр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 126, вх. 4, ет. 4, ап. 48147158691Лотос-Н ООДгр. Добрич,ул."В.Левски" №2124098882Луксор ООДгр. Димитровград, ул. "Емилиян Станев" 6, вх. В, ап. 2126180250Любимка ООДгр. София, кв. "Слатина", бл. 31 В121854631Мавасти 1 ООДгр. Варна, ул."Ген.Г.Попов" №26, ап.4148081212Мавасти 2 ООДгр. Варна, ул."Ген.Г.Попов" №26, ап.4175440840Май ООДгр. София, ул. "Хан Сабин" №6а, ет. 2127028338Мак АДгр. Габрово, бул."Трети март" №9817059257Мак-В ЕООДгр. Благоевград, ул. "Тодор Александър"№24101645909Макк Интертрейд ООД - Софиягр. София, ул. "Сан Стефано" 9831828638Максимал-Разград ООДгр. Разград, ул. "Велес" №11116582877Максимум Сентер ООДгр. София, ул. "Христо Ботев" 59831337272Манида ЕООДгр. Асеновград, ул. "Пирин" 27160019482Мар Маг ЕООДгр. София, ул. "Райска градина" 38121535815Маратон-62 ЕООДгр. Омуртаг, ул. "Пейо Яворов" №17125555701Марвас-90-Френкеви-С-ие СДгр. Пловдив, бул. "Ал. Стамболийски" 75, бл. 1114, вх. Б, ап. 21825026644Марели Дизайн ЕООДгр. София, р-н "Люлин", ж.к. "Люлин" 1, ул. "722" 2175385162Марели ЕООДгр. София, ж.к. "Люлин", ул. "722" 2831806677Марели Пласт ЕООДгр. Благоевград, ул. "Шар планина" 18101664375Марио Компоненти ЕООДгр. Варна, ул."Младежка",бл.2,вх.Д,ап.43103582560Мариойл ЕООДгр. София, ж.к. "Света Троица", бл. 347 А, ап. 23, ет. 7175220171Мария-Йордан Георгиев ЕТс. Ресен,обл.Велико Търново,ул."Димитър Благоев" №19104086371Марк-99 ООДгр. Варна, ул. "Архитект Петко Момчилов" №9115326355Мар-Маг-Стройс ЕООДгр. София, ул. "Боговец", бл. 32 121535822Марс Моторс ЕООДгр. София, ул. "Лайош Кошут" 7, ет. 4, ап. 9130373052Мартинелли-2003 ЕООДгр. София, ул. "Найден Георгиев" 1131057694Мартини Ентертеймент Компани ЕООДгр. София, ж.к. "Младост" 1, бл. 16, вх. В, ап. 55131350131Мастър Фийд ЕООДгр. Стара Загора, ул."П.Р.Славейков" №1,вх.О,ап.27123626836МБТ Полимерс ООД гр. София, ул. "Янко Забунов", бл. 59, вх. Б, ет. 5, ап. 45131386736МДМ Тим Импекс ЕООДс. Горна Мелна, община Трън010799481МДМ-Мехмед Мехмедов ЕТгр. София, бул. "Драган Цанков" 59-63, вх. В, ет. 3, ап. 7121174585Мебели Лудвиг България ЕООДгр. София, ж.к. "Младост" 4, бл. 440, вх. 2, ет. 4, ап. 32131258042Мегакомерс ООДгр. Варна, ул."Кракра" №56103217426Мегатрейд 3000 ЕООДгр. София, ж.к. "Суха Река", бл. 28, ет. 7, ап. 79121787773Мегашоп ООДгр. София, бул. "Сливница" 259831658716Медика Трейдинг ЕООДгр. Пловдив, бул. "Кукленско шосе" 12115804474Медикусфарма ООДгр. София, р-н "Красно село", бул. "Македония" 12, партер174517730Мейе-Фаворит ООДгр. София, ул. "Мраморско шосе" 21121512923Мела ООДгр. Варна, ул. "Г.С. Раковски" №5103107065Мелги ЕООД гр. София, кв. "Враждебна", ул. "9-та" 21 130196145Мелта 90 АДгр. София, р-н "Лозенец", ул. "Филип Кутев" 5110015172Мемо ООД гр. Хасково, ул. "Охрид" №2а836153543Меркурий ТД ЕООДгр. Плевен, ул. "Гренадерска" 37114603778Мертекс ЕООДгр. В. Преслав, кв. Кирково, ул. "Съединение" №14127511917Месокомбинат-Свищов ЕООДгр. Свищов, ул. "33-ти свищовски полк" 93814189992Месоман ЕООДгр. Пловдив, ул. "Константин Геров" 16115938306Металпласт БГ ООД гр. Средец, ул. "Атанас Манчев" №13102913559Механика 90 ЕООДгр. Асеновград, ул. "Княз Борис I" 18020469941Мизия Марк ООДгр. София, ж.к. "Суха река", бл. 22, вх. Б, ет. 13, ап. 146831725759Милена МК ООДгр. Бургас, ул. "Батак" №21010290242Мимоза 2 ООД гр. Варна,ул. "Драгоман" №38103289747Мина ЕООДгр. Перник, ул. "Русе" 30823075226Мираж 96 ООДгр. Пловдив, ул."Любен Каравелов" №10 Б115036964Мирко ЕООДгр. Бургас,ул."Индустриална" №90102160264Мирта Медикус ЕООДгр. София, ул. "Чаталджа" 9130683542Мис 69 ООДгр. София, бул. "Цариградско шосе" 113, ет. 5040442745Митекс ЕООД гр. Благоевград,ул."Струма" №9101635007Михайлов Трейд ЕООДгр. Шумен, ул."Владайско въстание" №24,вх.1,ет.5,ап.15127629883Мичо- Емил Ангелов ЕТ гр. Самоков, кв. "Самоков", бл. 14, ап. 11131008971Младост 2002 ООД гр. Велико Търново,ул. "Климент Охридски" №31040548645МЛО БГ-ЕООД гр. София, ул. "Ц. Церковски" 42121075217Моби ООД гр. Варна, ул. "Цариброд" №31103940267Модена 2002 ООДгр. Пловдив, ул. "Белград" №8115766187Моеллер Електрик България ЕООДгр. София, бул. "П. Евтимий" 19 А, ет. 2175015210Монди Стамболийски ЕАДгр. Стамболийски, ул. "Заводска" 1130839571Мост Тойз ООДгр. София, ул. "Траян Танев" 78175033691МТ 1 ООДгр. София, ул. "Райко Алексиев" 46 Б121397403Музикални продукти-ИГС ЕООДгр. Пловдив, ул. "Х. Г. Данов" 10115725322Мултирама България ООДгр. София, ул. "Индустриална" 11, Василеви Бизнес Сити, сграда 2, етаж 5131304461Мутафчиев 57 ЕООДгр. Пловдив, ул. "Победа" 7, ет. 1, ет. 1, ап. 1115297170Надежда ООДгр. Шумен,ул."Васил Петлешков" №14837084616Надежда Костадинова ЕТгр. Монтана, ж.к. "Младост", бл. 20, вх, Б, ап. 14821139363Наслада-92- Златин Йорданов ЕТгр. Павликени, пл."Стефан Караджа" №11, вх.Б814109850Натурал Баланс България ООДгр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе" 176 Б115812332Негован ООДс. Спанчевци, общ. Вършец, обл. Монтана121283645Недекс - България ООДгр. Пловдив, ул. "Кукленско шосе" 13, административна сграда, офис 8200827938Нед-Никола Илиев ЕТгр. Велинград, бул. "Съединение" 152112590759Нексиум ЕООДгр. София, бул. "Цариградско шосе" 19, ап. 14131231173Неохимики България АДгр. София, р-н "Триадица", ж.к. "Южен парк", бл. 27, вх. А, ет. 2, ап. 9131310496Нибора ЕООД гр. Плевен, бул. "Русе" 37 А114629755Ник ООДгр. Шумен,ул."Лозенград"№1,вх.1,ап.42127506172Нико Илиев 92 ЕТгр. Шумен, ул. "Стефан Янев" №2, ет. 2, ап. 2127001298Нико- Нико Зангов ЕТгр. Лясковец, ул. "Божур" №9040220488Николай Герчев ЕТгр. Сандански, ул. "Бачо Киро" 14101048006Николай Неделчев ЕТгр. Шумен, ул. "Д. Войников" № 15, ет. 1837067194Николов и синове - 2005 АДгр. Първомай, ул. "Г. Бенковски" 8 А160132559Николов и синове - 2005 ЕООДгр. Първомай, ул. "Г. Бенковски" 8 А115270440Николов Стил ООДгр. Свищов, ул. "Трети март" 93104544192Никон-Николай Николов ЕТгр. Севлиево, ул. "Цар Симеон Велики" №8817024519Ния-76 ЕООДгр. София, ул. "Найден Георгиев" 1121753970НН Електроник ЕООДгр. Шумен,ул."Цар Освободител" №1,ет.13,ап.76127555486Ноак България ЕООДгр. София, ул ."Коста Лулчев" 25, бл. 263, ет. 8, ап. 24831033636Нобела ЕООДгр. Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 11825318723Новеа ЕООДгр. София, ул. "Д. Манов" 75121016279Новел ООДгр. Варна, бул. "Сливница" №187, вх. 1, ап. 3103914596Нолина ЕООДгр. Ст. Загора, бул. "П. Евтимий" №155123077665Нордикс ЕООДс. Труд, обл. Пловдивска825341001Нордтехник ООДгр. София, ул. "Кукуш" 1200750299Нордтехник-Тенчо Тенев ЕТгр. София, ул. "К. Фотинов" 2020539912Норекс Агро ООДгр. Плевен, ул."Дойран" №140824137451Норекс Агро2 ООДгр. Пордим, ул. "Индустриална" №1114598523НТ-Ко ООДгр. Пловдив, ул. "Л. Да Винчи" 59115686197Нубиола България ООД гр. Русе, бул. "България" 133117624838Ню Йоркер България ЕООДгр. София,ул. "Цветан Минков" 9175289908Ню Солар Технолоджис ЕООДгр.Шумен, бул."Велики Преслав"№9, вх.Б, ет.3, ап.28127635046Ню фашън интернешънъл ООДгр. Велики Преслав, ул. "Борис Спиров", РУМ, ет.3127003833Нюман ООДгр. София, община Слатина, ул. "Коста Лулчев" 60831526376Нюпак ЕООДгр. Пловдив, ж.к. "Тракия", бл. 91, вх. А, ет. 4, ап. 12160066760Обединена Мебелна Компания ООДгр. София, кв. "Слатина", бул. "Гео Милев", бл. 158 131443913Оги-Инвест ЕООДгр. Пазарджик, "Хаджи Поп Тилев" 17 А112611694Одесос Колор ОООДгр. Варна, ул."Цоньо Тодоров" №28040126708Олдекс ООД гр. София, ул. "Илиенско шосе" 8130920475Олег Паидинов 91 ЕТгр. Плевен, ул. "Копривщица" № 4А824075555Олина 2000 ООДгр. София, ул. "Еделвайс" 1 А130188121Оникс-Димчо Димов ЕТгр. Добрич, ж.к. "Балик", бл. 11, ап. 1, вх. Г124002548Оптиком ООДгр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" 1 А030264696Оранжерии Гимел II ЕООДгр. София, кв. "Враждебна", ул. "2-ра" 26 А 831915153Оранжерии Гимел АДгр. София, кв. "Враждебна", ул. "2-ра" 26 А 831801580Орион 2002 ЕООД гр. Пловдив, жк Тракия, бл.83, вх. Д115691165Орион 94 ООДгр. Варна, жк.Младост, бл.102, ап.11103892769П. Волов ООДгр. Шумен, пл. "Оборище" №23127591258Пак Ест ООДгр. София, бул. "В. Левски" 30130975499Панагюрище-1962 ЕООДгр. София, ж.к. "Студентски град", бл. 59, вх. Г, ап. 713130588234Пандея ООДгр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе" 180112605524Панели ООДгр. Пловдив, ул. "Нестор Арабаджиев" 23115905217Панчатантра ЕООДгр. Добрич 9300, ул. "25-ти септември" №62, ет. 1, ап. 4124025148Парисо-Васил Паришев ЕТгр. Асеновград,обл.Пловдив,ул."Гонда вода" №8,825195231ПВД ООДгр. Плевен, ул."Георги Кочев" №94824129367Петра-Вяра Кепеджиева ЕТгр. София, бул. "Скобелев" 5040546509Пецанов-Авто ООД гр. Асеновград, ул. "Цар Самуил" №15115007642Пи Ми ООДгр. Съединение, ул. "Велико Търново" 29825376722Пижо Турс ООДгр. Пловдив, ул. "Ниш" 7, ет. 5115882409ПК Единствогр. Хасково, бул."България" №198836145913Пладик-Пламен Диков ЕТгр. Плевен, ул. "Асен Халачев" 18-Г-3020224963Пламен Цеков ЕТгр. Плевен, ул. "Сергей Руменцев" 7114074199Планекс Ел Зет АДгр. Варна, ЗПЗ, пк. 34103073688Плевен Булгартабак АДгр. Плевен, пл. "Република" 1824103269Плевен Кооптърговия АДгр. Плевен, ул. "Г. Кочев" 92114508401Плевен Мес ООДгр. Плевен, ул. "Гренадерска" 86, вх. Г, ет. 5, ап. 15114552223Плюс България Търговия КДгр. София, ул. "Парчевич" 27175108375Поланд ЕООДс. Мараш, ул. "Хан Аспарух" №3127604264Полекс ООДс. Цонево,общ. Дългопол, обл.Дългопол813071756Поли Стил ООДгр. В. Преслав, ул. "С. Румянцев" №15А127561806Полипак ООДгр. Добрич, бул. "25-ти септември" № 39, ап. 22124621431Полипласт Инженеринг ЕООДгр. Бургас, ул. "Средна гора" 10, ет. 2102856342Политом Плюс ООДгр. София, ул. "Горска поляна" 16175458240Поло 1 ЕООДгр.Пловдив, ул. "Н.Алваджиев" №12115132788Порше БГ ЕООДгр. София, ж.к. "Младост" 4, Бизнес Парк София, бл. 10, офис 105131258238Прайм Брандс ООДгр. София, р-н Изгрев, бул. "Драган Цанков" 36, Интерпред175450311Прамен ООДгр. София, ул. "Охрид" 73-75, офис 6131016637Примавет-София ООДгр. София, ж.к. "Люлин", бл. 504, вх. Б825225824Принта Лукс ЕООДгр. София, ул. "Елисавета Багряна" 14, офис 6040146645Принт-Прес ООДгр. Горна Оряховица, ул. "Никола Петров" 49104615757Присое АДс. Присово, общ. В. Търново104052675Прицел ЕООДгр. Пловдив, ул. "Младежка" 20, вх. Б, ет. 1115524675Про Аудио ЕООДгр. Бургас, бул. "Мария Луиза" 61102899807Пробленд ООДгр. Шумен, бул. "Ришки проход" №45127017651Провик ООДгр. Габрово,ул."Видима" №29,ет.7,ап.20107566710Прогрес ЕООДгр. Дулово, ул. "В. Левски" 125118016240Прокомм 17 ООДгр. София, ж.к. "Борово", бл. 229, вх. А, ап. 20175064142Проминент флуид контролс ЕООДгр. София, ул. "Кръстьо Сарафов" 8130568878Професионал ЕООДгр. Горна Оряховица, ул. "Мано Тодоров" 28 А104594042Профилинк ООДгр. Пловдив, ул. "Нестор Арабаджиев" 45-55115840214Пулсар ЕООДгр. Пловдив, ул. "Благовест" 3115085541Р.А-03-Боби ООДгр. Горна Оряховица, ул."Цар Асен" №24104020304Р.К.Ф. Сиил Тех ООДгр. София, бул. "Симеоновско шосе" 79, бл. 5, офис 22197153151831647919Раван 2001 ЕООДгр. София, ул. "Константин Геров" 16130784235Равена ООДгр. Добрич, ж.к. "Добротица", бл. 14, вх. А, ет. 4, ап. 7124623626Радина-21 Йорданов С-ие СДгр. Пловдив, ж.к. "Тракия", бл.151, вх. В825263725Ради-П.Р. Петър Петров ЕТгр. София, община Надежда, кв. "Илиенци", ул. "Ценерария" 23121914904Рамона - 43 - Л. Димитров ЕТгр. Варна, ул. "Генерал Колев" №31103080515Ранконик-Ранков, Ранкова Сие СДгр. Сливница, ул. "Д-р Памукчиев" 1030402019Рант-16 ООДгр. Хасково, ул. "Момчил Войвода" 1126742740Рапак АДгр. Шумен, ул. "Индустриална" №45, ет. 3127627409Растер ООД гр. Бургас, ж.к."Братя Миладинови", бл. 91, партер102898727Растителни масла ООДгр. Плевен, ул. "Луковит" № 3824158575Рая-Импорт Енд Експорт ЕООДгр. София, р-н "Средец", бул. "Васил Левски" 84131212301Регал Ойлс ООДгр. София, ул. "Денкоглу" 57175067520Рей Пласт ЕООДгр. Бургас, ул. "Македония" №11,вх.В,ет.1102203395Ремай България ООДгр. София, ул. "Д. Благоев" 21-А-1126519843Ресет компютърс ООДгр. София, ул. "Софроний Врачански" 1, ет. 3, ап. 6 121842860Ресто 05 ЕООДгр. София, ж.к. "Люлин", бл. 717, вх. А, ет. 7, ап. 18131233854Ризов ООДгр. Шумен, ул." Ришки Проход" №72837081221Рина Тех ЕООДгр. София, ул. "Гладстон" 27121490003Рин-Иван Радев ЕТгр. Варна, к-с. Възраждане, бл. 76, вх. Д, ап. 85813086363Ринко Интериор ЕООДгр. Русе,ул. "Цар Освободител" №77827207821Розахим АДгр. Горна Оряховица, ул. "Александър Страшимиров" №53104058105Ролдекс ЕООД гр. Пловдив, ул. "Ил. Макариополски" 72115129436Ролпласт ЕООДгр. София, ж.к. "Надежда", бл.130, вх. Д, ап.107130355595Росен Неделчев ЕООДгр. Варна, ул. "Братя шкорпил" № 3200654030РУ И РУ ООДгр. София, ул. "Русалка" 12 А, ет. 1, ап .1131241826Рубин АДгр. Плевен, Западна Индустриална зона114077919Рувекс АДгр. София, бул."Христо Ботев" №5831067624Рувик ООДгр. Шумен, ул."Цветан Зангов" №3а127516953Рувитекс ЕООД гр. Русе, ул. "Тутракан" №23 А130971612Руди ООДгр. Варна, ул. "Цар Шишман" №13128566806Рум ООДгр. Благоевград, ул. "Дойран" 1, ет. 1, ап. 1101657345Румдо-73 ООДгр. Стара Загора, ул. "Радецки" №5123685393Румопласт 94 ООДгр. Горна Оряховица, ул. "Св. Княз Борис" 98814209384Саба БГ ООДгр. Варна, кв. "Виница", ул. Цар Борис ІІІ" 3148139690Савко Димитров ЕООДгр. Шумен, ул. "Христо Генчев" №18127589129Сагита Трейд ЕООДгр. Бургас,ул."Македония" №41102948040Сайманс-Атанас Симеонов ЕТс. Поликраище, ул. "Добруджа" №3814163921Сандик България ООДгр. София, ж.к. "Овча Купел" 1, бл. 418, вх. Г, ап. 110831216541Сандра ЛТ АДгр. София, ул. "Огнеборец" 2175042128Санитапласт АДс. Драгоево, обл. Шумен, общ. В. Преслав, ул. "Георги Димитров" №35127045533Санокс ЕООДгр. София, ул. "Братска дружба" 2131082021Сапунджиев и син ООДгр. Добрич, бул. "Трети март" №51124698504Сеа България ООДгр. София, бул. "Европа" 176831247686Севан 7 Къзирян Сие СДгр. Пловдив, ул. "Иван Радославов" №15030241231Седия ЕООДгр. София, жк "Люлин" бл.635, вх.В, ап.68831850385Сезам 2003 ЕООДгр. Варна,ул."Мара Гидик" №25103821633Селектид Трейд ООД гр. Варна, ул. "Козлодуй" №11103162204Селена Пейпър ООДгр. Варна, жк "Възраждане", бл.26, вх.3, ап.17103310806Селчо ООДгр. Асеновград, ул. "Съединение" 22115801204Сердика 90 АДгр. Добрич, бул. "25-ти септември" №100124035053Си Ви Ес ООДгр. В. Търново, ул. "Климент Охридски" №35814208987Сивекс Гингер ООД гр. София, ул. "Шипченски проход" 63131483765Сивон-С АД гр. София, бул. "Илиенско шосе" 8831203526Сигма ООДгр. Пазарджик, ул. "Райко Алексиев" 23822147360Сиди-92 ЕООДгр. Плевен, ул."Браила" №22114632897Сии Фром ООДгр. София, бул. "Симеоновск ошосе" 120200315023Сий Трейд ЕООДгр. Варна, ул."Патриарх Евтимий" №40103505770Синански-Атанас Синански ЕТгр. Сандански, ул. "Кочо Честименски" 4811001714Синева ООДгр. Севлиево,жк "Д-р Атанас Москов" 29, ап.17107519358Синерфлекс ЕООДгр. Пловдив, ул. "Филип Тотю" 26, ет. 4115933412Сипо Трейдинг ООДгр. Стара Загора, бул."Патриарх Евтимий" №112 В123164045Сириус 2005 ООДгр. София, ж.к. "Толстой", бл. 48, ап. 9121301564Системстрой ЕООДгр. Шумен, Инустриална зона ОКС складове 127582024Сити лайт ООДгр. Пловдив, ул. "Поп Манол" 12115943285Сити Маркет ЕООДгр. София, ж.к. "Разсадника", бл. 12131142828Сити-Д ETгр. Русе, ул."Муткурова" №53117020909Скай Клуб ООДс. Типченица, обл. Враца, ул. "Х. Димитър" 5130884730Скания България ЕООДс. Герман, област София, ул. "Среден път" 1121796861Скат ойл ЕООДгр. Хисар, ул. "Йордан Йовков" 8825131194Скиптър ООДгр. Костинброд, ул. "Люлин" 6812224003Славина Пишева-МИШО ЕТгр. Сандански, ул. "Роженски Манастир" 2101031786Сладкар- Ани ЕТгр. Бургас, жк.Изгрев, бл.21,вх.3812037879Сладоледена фабрика ООДгр. Велико Търново, ул. "Улица на услугите" 3130237885СМА Минерал Вародобив ЕООД гр. Шумен, ул. "Цар Освободител" №97, ет. 7837066746Сокем В и Д ООДгр. София, кв. "Кръстова вада", ул. "485" 39831737730Соколов ЕООДгр. Пазарджик , ул. "Г. Бенковски" 54, ет. 3, ап. 3112067328Соларуим А енд Е Емилия Шойлева ЕТгр. София, ул. "Неофит Рилски" 51040359534Солвекс Мира Фрукт АДгр. Нови пазар, ул."Плиска"№23127035699Сонико ООДгр. Пловдив, ул. "Копривките" 13825355547Сороков Инструментс ООДгр. Казанлък, ул."Банянска" №2, вх. В, ап. 42123575107Соф Ко АДгр. София, ж.к. "Борово", ул. "Родопски извор" 1121244304Софарма Трейдинг АДгр. София, бул. "Рожен" 16103267194Софремонт ООДгр. София, ул. "Орион" 84000642510Спейси-91 ЕООДгр. София, бул. "Цар Борис " 339831854639Спешъл Тактикъл Съплайс ЕООДгр. София, ул. "Шипченски проход" 46, бл. 43121611743Спир-92-Стефан Иванов ЕТгр. Силистра, ул. "София" №66828015180Спирал БГ ЕООДгр. София, р-н "Красно село", бул. "Македония" 9, вх. А, ет. 3, ап. 7121091805Сребрина лукс-Любен Драшански ЕТгр. Кнежа, ул. "Страцин" №32816010160Станислава Вълкова ЕООДгр. Пазарджик, ул. "Йордан Ненов" 8112032010СТАРТ-Румен Митов ЕТгр. Благоевград, ул. "Доктор Христо Татарчев" №10, ет. 3040115327Стезис-Стефан Стойков ЕТгр. Омуртаг, ул. "Места" №6835032581Стерадо ООДгр. София, ж.к. "Дружба" 2, бл. 323, вх. Б, ап. 11200248542Стиви ЕООДгр. Попово, ул. "Гагарин" №40,125565962Стил-99 Банкови ООДгр. София, ж.к. "Дружба" 2, бл. 501, вх. А, ет. 1130459156Стилиус ЕООДгр. Велинград, ул. "Крупская" 26112641940Стоилов и Ко ЕООДгр. София, бул. "Овча Купел" 72, ет. 1130421700Столеро трейдинг Ко ЕООДгр. София, ул. "Искър" 11121300265Стоун Компютърс АД гр. София, ул. "Райко Алексиев" 44121442617Стройтехподем 2002 ООДгр. Ихтиман, бул."Димитър Попов" №27130899561СТРОЙ-ЦЕМ ООД гр. София, ул. "Врабча" 15 Б030272643Судахим ЕООДгр. София, ул. "Йордан Стубел" 10А130979114Съксес БГ ООДгр. София, р-н "Лозенец", ул. "Голо Бърдо" 6А, ап. 8130979445Съни компютри ЕООДгр. София, ул. "Бойчо Огнянов" 1А121396244Табаков и Ко ООДгр. София, ул. "Кумата" 8121395968Тандем - НС ЕООДгр. Варна, ул."Марица" №3103949647Таня Габрово ООДгр. Габрово, ул. "Капитан дядо Никола" 15107567552Таси ООДгр. Долни Дъбник, ул. "Ст. Заимов" 39824136415Телетек ООДгр. София, ул. "Сребърна" 14 А030432222Темира ООДгр. София, ж.к. "Дружба", бл. 58, вх. Г, ап. 51121536568Темподем ЕООДс. Труд, обл. Пловдив, "Стопански двор" 2825387979Термотрейд ЕООДгр. София, ул. "Влах Камък" 1131027434Техно Про ЕООДгр. София, кв. "Драгалевци", ул. "Ваклинец" 40130691966Техноарт Киров и Сие СДгр. София, бул. "Дондуков" 111030116815Техноком Ко ООДгр. Асеновград, ул. "Борис Сарафов" 16115861739Техно-Сервиз ЕООДгр. София, бул. "Симеоновско шосе" 79, бл. 5, офис 22197153151121526218Технохим ЕООДгр. Горна Оряховица,ул. "Вичо Грънчаров" №25104631900Тимекс ЕООСгр. Габрово, ул. "Иван Тончев" 13107534449Тихомир Ангелов-66 ЕТ гр. Враца, ул. "Искър" 3, вх. В, ет. 2, ап. 23106063243ТКК България ЕООДгр. София, ж.к. "Свобода", ул. "Рожен" 22, ет. 3175131308Тойленд ЕООДгр. София, р-н Овча Купел, ул. "Петко Напетов " 68130543095Тони М ООДгр. Шумен, бул. "Мадара" №7А127501588Тотал Вини-гр. Лясковец ООДгр. Лясковец, ул. "Максим Райкович" 37 В104578390Тотал Терм ООДгр. София, бул. "Цариградско шосе" 64131175924Тотал-Терм Лъчезар Софронов ЕТгр. София, ул. "Св. Георги Софийски" 26130747621Традел АДгр. Провадия, ул. "Георги Димитров" №87030099480Тракия Глас България ЕАДгр. Търговище, кв.Въбел, Индустриална зона117606893Транж АДгр. Варна, ул. "Г. Пеячевич" №3040024710Траум Груп ЕООД гр. Пловдив, ж.к. "Тракия", бл. 55, вх. А, ет. 5, ап. 20115864585Трейд Ринг ООДгр. София, ул. "Цар Борис III" 215 030212781Трендс ООДгр. Пловдив, ул. "Копривките" 2115922056Трифо 1 ООДгр. Севлиево, ул. "Петър Атанасов" №15107577564Трифо-Трифо Трифонов ЕТгр. Севлиево, ул. "Втори юли" №27817028108Тропик 2000 ЕООДгр. София, р-н "Студентски", бл. 7 А, ет. 11, ап. 98121652537Троян Цем ЕООДгр. София, район Изгрев, бул. "Цариградско шосе" 24,бл. 22, вх. А, ет. 1200724190Трънчев ООДгр. Шумен, ул. "Еделвайс" №8127585839Унион Кехлибар - Евротур ООДгр. Бяла, ул."П.Волов"№19200398677Унитемп ООД гр. Пловдив, ул. "Босилеград" 6115240098Унифарма ЕООДгр. София, жк "Яворов", бл.10, вх.А121687144Усмивката на вашето дете ЕООДгр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" 30115655183Фаворит 13 ЕТгр. Пордим, ул. "Зора"№12114072579Фазан АДгр. Русе, бул. "Трети март" №5827182916Фазан И ЕООДгр. Русе, бул. "Трети март" №5117612187Фама ЕАДгр. Варна, ул. "Евлоги Георгиев" №23, ап.33813194545Фамилекс ЕООДгр. Пловдив, ул ."Порто Лагос" 25, ет.2115096961Фарма Вет ООДгр. Шумен, ул. "Отец Паисий" №40127023580Фарма Сис ООД гр. Добрич,ул. "Ясна поляна" №7124112749Фарма-сис БГ ООДгр. Добрич,ул. "Волга" №56, вх.В, ет.6, ап.16124599933Фат ЕООДгр. Пловдив, ул. "Братя Бъкстон" 138115766689Фатокем ООДгр. София, бул. "Гоце Делчев", бл. 24 А, вх. Г, ап. 73831029520Феликс Тойс ООДгр. София, кв. "Казичане", Индустриална зона, Макси център101038834Феми ООДгр. Горна Оряховица, ул. "Васил Априлов" №27А104056645Феникс 2 ЕООДгр. Варна, ул.Ген.Г.Попов№26, ап.4148076700Феникс ЕООДгр. Варна,жк Младост,бл.129,вх.3,ет.4,ап.61103603951Фермер 2000 АДгр. Стара Загора, кв."Кольо Ганчев"-Агроцентър833164812Фешко-Фешън-Сървиз-Компания ООД обл. Русе, гр. Бяла, ул."Кольо Фичето" №4117516766Финокем ООДгр. София, ул. "Люботрън" 13130227695Финтех България АДгр. Трън, ул. "Д. Знеполски" 57831850855Фитони 1 ЕООДгр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе" 149, Склад 29200170481Флоксер ЕООДс. Поповица, общ. Пловдив115287653Фокус-34 ЕООДгр. Кърджали, ул. "Булаир, бл. "Яворов", вх. Б,ет. 1, ап. 1108684117Форте България ООДгр. София, ул. "Слатинска", бл. 44 А131102401Фортекс-Христофор Грънчаров ЕТгр. Велико Търново, ул. "Д. Благоев" 3 А, ет. 8104021740Фотоджет ООДгр. София, бул. "Цар Борис III" 215175289790Фрекълз ЕООДгр. София, ж.к. "Младост" 1, бл. 99, вх. 3, ап. 43121706718Фригохим ООДгр. Пловдив, ул. "Върховръх" 6115679782Фрукто Сливен АДгр. Варна, ул."Братя Миладинови"№47115601851Фрута ООДгр. София, бул. "Сливница" 321831613518ФТС Александър ООДгр. София, ул. "Цанко Церковски"№17121049724ФТС ООДгр. Асеновград,ул."Цар Освободител"№43115329440Фуражни храни ООДгр. Ловеч, ул. "Освобождение" 25820175851Фюжън Дизайн ЕООДгр. София, ул. "Орел" 1-3, вх. А175133300Х3 Панайот Волов АДгр. Шумен, Индустриална зона837105284Хадад ООДс. Макариополско, обл. Търговище835012301Хамбергер България ЕООДгр. Севлиево, ул. "Магистрална" 1107550147Хамелеон ЕООДгр. Кърджали, бул. "България" 99108692053Хами-Хрипси-ТП ЕООД гр. Пловдив, ул. "Калофер" 6115941761Хан Аспарух АДгр. Исперих, ул. "Ахинора" 1826009605Хан Омуртаг АДгр. София, ул. "Елин Пелин" 26837066828Харъб ЕООДгр. Бяла, ул."Васил Априлов" №43130572887Хах Ланге ООДгр. София, ул. "Кръстьо Сарафов" 8131446037ХБГ 2000 ЕООДгр. София, бул. "Г. М. Димитров", бл. 60121870920Хева Инженеринг ООДгр. Пловдив, бул. "Цариградско шосе" 53115838380Хелиос ООДгр. София, ж.к. "Христо Смирненски", бл. 37 А121228296Хендел ООДгр. София, община Надежда, ул. "Илиянско шосе" 8130076670Хера 73-Величка Костадинова ЕТс. Марково, обл. Пловдив115160702Хера М3 ООДгр. София, ул. "Княз Борис I" 131, ет. 1131175956Херти- М ООДгр. Шумен, ул."Охрид" №44127557722Херц Арматура ЕООДгр. София, ж.к. "Хаджи Димитър", бл. 130, вх. А, ет. 2, ап. 7131509060Хидерна ООДгр. Плевен, ул. "Дрин" 10, ап. 9114059967Хим Гад ООДгр. Шумен, ген. "Ген. Гурко" №9, ап. 2 127525048Хим Комерс-2007 ООДгр. Пловдив, ул. "Разслатица" №6, ет.6, ап.26160071615Химик-Провадия АДгр. Варна, ул. Братя Миладинови №47103171324Химирекс ООД гр. София, община Възраждане, ул. "Цар Самуил" 98831462621Химснаб-Пловдив ООДгр. Пловдив, ул. "Георги Бенев" 7115188826Хиполенд ООДгр. Пловдив, ул. "Ген. Радко Димитриев" 4115904791ХИТ М ООДгр. Ловеч, ул. "Тодор Каблешков" 1110504779Хит ООДгр. Горна Оряховица, ул. "Панайот Цвикев" 62104017998Хит Строй ООДгр. Велико Търново, ул. "Рада Войвода" 13104637038Хлебозавод Корн АДгр. Велико Търново, ул. "Цветарска" №14 125535549Хлебозавод Корн АД, гр. Шумен гр. Шумен, ул."Индустриална" №13127032436Хлебопроизводство АДгр. Кърджали, бул. "Беломорски" 68000220270ХМБ ООДгара Елин Пелин, ул. "Райко Даскалов" 6121440648Хоризонт- Иванов ЕООД гр. Плевен, площад "Свобода" 3824121242Хранмаш ООДгара Елин Пелин, ул. "Райко Даскалов" 6831311625Хранс Комерс ЕООДгр. София, бул."Ал.Стамболийски" №142А130134675Хрима О2 ООДгр. София, кв. "Иван Вазов", ул. "Балша", бл. 35, вх. 1, ап. 21130835911ХСХ ХЕМИ ЕООДгр. София, ул. "Н. В. Гогол" 7А130710797Цветан Русев -Пембина ЕТгр. Шумен, ул. "Ал. Стамболийски" № 14, вх. 1, ет. 1, ап. 1837006222Цен-Тодоров и Сие СДгр. Габрово, ул. "Христо Смирненски" 1010957305Центро Клима ООДгр. София, ул. "Искър" 38, ап. 4831349157Цикония ООДгр. Варна,ул."Цар Симеон I " №27813158093Цин Бао Интернешънъл ООДгр. София, ул. "Пиротска" 18831658253Челик Йлдъз ООДгр. Шумен, ул. "Марица" №16127585255Чернев ЕООДгр. Шумен,ул."Милин камък" №12127571736Широкопечатен текстил АДгр. Враца, ул. "Индустриална" 7106547632Шон и Жо ООДгр. Варна,бул. "Владислав Варненчик"№ 154, ет.1, ап.1103557286Шус ООДгр. София, ул. "Денкоглу" 17131212212Щека Електроник България ЕООДгр. Съединение, ул. "Чрдафон Велики" 55131413286Ювикс Импрегнейшън ЕООДгр. София, Гара Искър, ул. "5007" Сграда Руно Комерс ООД131098673Южени ЕООДгр. Габрово, ул. "Николаевска" №160107547763Юмена ООДгр. Варна, ул. "Селиолу" №2 А ап. 9103599905Юнифейс ЕООДгр. Г. Оряховица, ул. "П. Цвикев" №29104086574Юск Бул ЕООДгр. София, бул. "Йерусалим", бл. 51131470112Явор Лукс 90 ЕТгр. Пазарджик, ул. "Завоя на Черна" 20, ет. 2, ап. 16040129120Алекс-Адриан Христов ЕТгр. Шумен, ул. "Съединение" №211, ет. 2, ап. 4200492752Мото Пфое БГ ЕООДгр. София, бул. "Сливница" №444175216529Зара Трейд 08 ООДгр. Шумен, ул. "Хан Кормисош" №4, ап.16200210997Алеко 2009 ООДгр. Варна, жк. "Възраждане", бл.63, вх.5, ап.107200712590Рулен ООДгр. Нови пазар, ул. "Патриарх Евтимий" №4, вх. 1, ап. 3127597115Шумен Ауто ООДгр. Шумен, ул. "Владайско въстание" №5, вх.2, ап.43127631051Химсервиз ООДгр. Русе, ул. "Страхил войвода" №11, ет.2, ап. 4200238594Керамика Бургас АДгр. Бургас, кв. "Сарафово", Керамична фабрика, ПК812116668Унион Кехлибар ООДгр. Бяла, ул."П.Волов"№19827214400Акварел -РМ-Росен Неделчев ЕТгр. Варна, ул."Ген.Г.Попов" №14103185391Мото Пфое ЕООДгр. София, бул. "Сливница" №444000646811Букриев Син-Иван Иванов ЕТгр. Попово, ул. "П. Хитов" №23, ет. 7, ап.20835019491Димов Къмпани ЕООДгр. София, ул."Гургулят" №4, ет. 4, ап. 14130787103Ивена Комерс-В. Шотев ЕТгр. София, ж.к. "Бели Брези", бл. 13, ет. 5, ап. 18030233149Лайтинг Пропъртис ЕООДгр. Варна, ул. "Самарско знаме" 1, вх. Б, ет. 5, ап. 3148084078Протекс ЕООДгр. Бургас, кв. Сарафово, ул. Комсомолска №7102613184Меркур 2006 ЕООДгр. Варна, ул. "Доброволци", вх. 3, ет. 3, ап. 110148048664МТМ ЕООДгр. Варна, ул."Патриарх Евтимий" №40-В-13103503424Светлозара Димитрова ЕТгр. Шумен, ул."Хан Кормисош" №4, ап. 16127043888
УТВЪРЖДАВАМ,
МИНИСТЪР:
/НОНА КАРАДЖОВА/
УТВЪРЖДАВАМ,
МИНИСТЪР:
/НОНА КАРАДЖОВА/
Приложение № 7
към Заповед № РД - 439/05.05.2010 г.
на министъра на околната среда и водите
СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕ НА "ЕКОРЕСУРС БЪЛГАРИЯ" АД, ГР. СОФИЯ
№ по редКлиентЕИКАдрес на регистрация1Симек Трейд ЕООД131328971София, ул. Света Гора 13, ап. 12Софлаб ООД131414324София, ж.к. Гоце Делчев, бл.236, вх. А, ап. 43Юнивиста ООД131259468София, ж.к. Орландовци, ул. 202-ра 14Димов Къмпани ЕООД130787103София, ул. Гургулят 45Лайтинг Пропъртис ЕООД148084078Варна, ул. Самарско знаме 1, ет. 5, ап. 356Магазини Европа АД175204644София, Индустриална зона Орион, ул. 3020-та 347Комлинк Интернешънъл ЕООД130484211София, район Витоша, ул. Секвоя 18А8Индекс ЕООД103137927София, ул. Кр. Паланка 349Медина Мед ООД123737210Стара Загора, бул. Христо Ботев 123А10Папагал ООД 123598789Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 2811Страил България и Реластек ООД131254097София, бул. Патриарх Евтимий 1012Веста Трейдинг ЕООД115817074Пловдив, Коматевско шосе 73В13ИМСД САУТ ИЙСТ ЮРЪП ГмбхFN254029хВиена, ул. Лембьокгасе 49, Штиге А / 3.ОГ / Топ 114М.П. ООД121101758София, ул. Майор Томпсън, бл. 6, вх. Б, ап. 2215Спектър Нет АД121480545София, бул. Г. М. Димитров 36 16Люнея ЕООД200358145София, кв. Дървеница, бл. 35, вх. А, ап. 1217ЕТ Елтрон - Явор Чапкънов101140611Благоевград, ул. Димитър Димов 318Саф Магелан АД130542972София, ул. Тинтява 17А19Хайпро България ООД121297335Павликени, ул. Дъскотско шосе 620Микра АЯ ООД126508238Хасково, ул. Дунав 28Б21Нордман Расман България ЕООД 131488431София, бул Никола Вапцаров 53 А, ет.1 22Сотир Плод ООД115044975Пловдив, пл. Кочо Честименски 2Б, ет.223МТМ АД103503424Варна, район Одесос, ул. Патриарх Евтимий 40, вх. В, ет. 4, ап. 1324Сикон ЕООД831544823с.Кривина, район Панчарево, ул. Стара река 225Лактена ООД120503914Смолян, ул. Дичо Петров 626Родопа Шумен 1882 АД127563255Шумен, Индустриална зона, ул. Индустриална27Ес Енд Кей Паблик Хелт ЕООД200747634Пловдив, ул. Стоил войвода 6А, ет.1, ап.228Къчев и синове ООД119601521Сливен, бул. Панайот Хитов 2829Карибу ООД102915058Бургас, ул. Янко Комитов 430Фулда - България ООД836231725Хасково, бул.Освобождение 112 31Александра и Мадлен ООД126623639Хасково, ул. Васил Друмев 232Мадлен и Александра ООД126515738Хасково, бул. Васил Левски 39-4733ЕТ Феликс - Милен Чукалов126040921Хасково, бул. Васил Левски 39-47 УТВЪРЖДАВАМ,
МИНИСТЪР:
/НОНА КАРАДЖОВА/
УТВЪРЖДАВАМ,
МИНИСТЪР:
/НОНА КАРАДЖОВА/
Приложение № 8
към Заповед № РД - 439/05.05.2010 г.
на министъра на околната среда и водите
СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕ НА "ЕКОКОЛЕКТ" АД, ГР. СОФИЯ
№ по редИмеЕИКAдрес по регистрация1ЕАС ООД1155716894230 Асеновград, ул. "Гоце Делчев" №312РОСИДИ ООД1196739058800 Сливен, бул. "Хаджи Димитър" №16, ет.23СПРИНТ ИД ЕООД1600563924230 Асеновград, ул."Борислав" №54ФЕНИКС-ПЛАСТИК ЕООД8350151447700 Търговище, Индустриален квартал5АСЕЛА АД1150235754230 Асеновград, ул. "Иван Вазов" №346КЛАС ООД1020943308000 Бургас, ул. "Ал. Стамболийски" №77ЕТ НЕДКО ТОМАНОВ-ЖИТОМИР1237279106153 с. Осетеново, ул. "Христо Ботев" №88ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ ООД8253813464000 Пловдив, ул. "Дякон Иларион" №59АГРОСОЛ ООД2000721861164 София, ул. "Света Гора" №17 10МЕЛЕТО ООД2009122034109 с. Браниполе, област Пловдив, ул."Иван Вазов" 411ДЖОРДЖ 96 ЕООД1150134034000 Пловдив, Р-н Централен, бул. "6-ти септември" №4912ЛУТЕР ЕООД1158516664000 Пловдив, Р-н Централен, ул. "Мусала" №3, ет.2, ап. В-613КРЕСТ ООД1029279758005 Бургас, жк П.Р. Славейков, бл.65, вх.4, ап.214АКУМАЛУКС БГ ООД1754499074230 Асеновград, Северна промишлена зона15БУЛГАРКОНСЕРВ 07 ООД1753052162850 Петрич, ул. "Свобода" №316ИЛКО-25-ИЛИЕВА С-ИЕ СД0208379664004 Пловдив, р-н Южен, ул. "Бугариево" №2717МЕТАЛ БГ АД1309735001303 София, бул."Ал. Стамболийски" №9618ПОЛИФОЛ ЕООД1601035294230 Асеновград, ул. "Атанас Свищаров" №15, вх. А, ет.619МАЙКРОДЖЕТ БЪЛГАРИЯ ООД1215697071113 София, ул. "Латинка" №14, бл.1, вх.1, ет.1, ап.120ТЕРАЗИД ЕООД1210576601202 София, ул. "Цар Симеон" № 31221ТЕРМОБИЛД ООД1312201411172 София, бул. "Симеоновско шосе", Гара Пионер22ХЛЯБ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ ЕООД1020034628500 Айтос, Промишлена зона23АПЕКС КОМЕРС ООД1155624944023 Пловдив, жк Тракия, хотел SPS, бул. "Освобождение" №3, офис 70624АПЕКС СЕРВИЗ ООД1151103504020 Пловдив, ул. "Рожен" №425ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ ЕООД1286171618600 Ямбол, бул. "Европа" №4326ФАКЕЛМАН БЪЛГАРИЯ ЕООД1751182021839 София, бул. "Ботевградско шосе" офис сграда Рали 13
УТВЪРЖДАВАМ,
МИНИСТЪР:
/НОНА КАРАДЖОВА/
147
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
3 238
Размер файла
8 083 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа