close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Polish

код для вставкиСкачать
UMOWA LICENCYJNA DLA UЇYTKOWNIKA
UWAGA: PRZED ZAINSTALOWANIEM OPROGRAMOWANIA OBJКTEGO LICENCJҐ PROSIMY ZAPOZNAЖ SIК Z TEKSTEM TEGO DOKUMENTU.
Niniejszy dokument stanowi umowк licencyjn№ pomiкdzy Panem/Pani№ oraz firm№ Canon Inc. z siedzib№ w 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonia („Canon”) i dotyczy oprogramowania oraz ewentualnych zwi№zanych z nim podrкcznikуw udostкpnianych w formie elektronicznej lub w trybie online („Oprogramowanie”) i/lub tekstуw, obrazуw, grafik oraz innego rodzaju treњci w formacie cyfrowym („Treњci Towarzysz№ce”) udostкpnianych razem z niniejsz№ Umow№ Licencyjn№ dla Uїytkownika (Oprogramowanie oraz Treњci Towarzysz№ce bкd№ zwane і№cznie w niniejszym dokumencie „Oprogramowaniem Objкtym Licencj№”. Termin ten moїe takїe oznaczaж samodzielnie Oprogramowanie b№dџ Treњci Towarzysz№ce)..
INSTALUJҐC OPROGRAMOWANIE OBJКTE LICENCJҐ, UЇYTKOWNIK WYRAЇA ZGODК NA POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY. W PRZYPADKU BRAKU AKCEPTACJI WARUNKУW NINIEJSZEJ UMOWY, PROSIMY O NIEZWЈOCZNE ZAMKNIКCIE PROGRAMU INSTALACYJNEGO. OPROGRAMOWANIE OBJКTE LICENCJҐ NIE ZOSTANIE ZAINSTALOWANE I UЇYTKOWNIK NIE BКDZIE MIEЖ PRAWA DO JEGO UЇYWANIA. Uїytkownik wyraїa zgodк na uїywanie Oprogramowania Objкtego Licencj№ tylko zgodnie z postanowieniami i warunkami przedstawionymi poniїej.
1. Wіasnoњж i prawa autorskie: Wszelkie prawa i tytuі do Oprogramowania Objкtego Licencj№ oraz jego dokumentacji naleї№ do firmy Canon lub jej licencjodawcуw. Firma Canon lub jej licencjodawcy zachowuj№ w kaїdym czasie prawa autorskie lub inne prawa zwi№zane z wіasnoњci№ intelektualn№ w stosunku do Oprogramowania Objкtego Licencj№ i jego kolejnych kopii niezaleїnie od formy. O ile w niniejszej Umowie wyraџnie nie postanowiono inaczej, firma Canon nie udziela i nie przenosi na rzecz uїytkownika їadnej licencji lub prawa, w sposуb wyraџny lub dorozumiany, w stosunku do jakiejkolwiek wіasnoњci intelektualnej firmy Canon i jej licencjodawcуw. Uїytkownik nie ma prawa do modyfikowania, usuwania lub kasowania informacji o prawach autorskich firmy Canon i/lub jej licencjodawcуw, zawartych w Oprogramowaniu Objкtym Licencj№, w tym rуwnieї w jego kopiach.
2. Licencja: Licencja uїytkownika na uїywanie Oprogramowania Objкtego Licencj№ nie jest wyі№czna ani nie podlega przeniesieniu.
(1) Uїytkownik ma prawo do uїywania Oprogramowania („uїywanie” oznacza przechowywanie, otwieranie, instalowanie, uruchamianie lub wyњwietlanie Oprogramowania) na swуj wіasny uїytek na wіasnych komputerach, z ktуrych osobiњcie korzysta. Uїytkownik nie ma prawa do: wynajmowania, wydzierїawiania, udzielania dalszej licencji, uїyczania, sprzedaїy, przeniesienia ani transferu Oprogramowania.
(2) Uїytkownik ma prawo do: kopiowania, uїywania i modyfikowania Treњci Towarzysz№cych („uїywanie” oznacza przechowywanie, otwieranie, instalowanie, uruchamianie lub wyњwietlanie Treњci Towarzysz№cych) na swуj wіasny uїytek na wіasnych komputerach, z ktуrych osobiњcie korzysta. Uїytkownik nie ma prawa do: wynajmowania, wydzierїawiania, udzielania dalszej licencji, uїyczania, sprzedaїy, przeniesienia ani transferu Treњci Towarzysz№cych ani ich opracowaс. Uїytkownik ma prawo do sporz№dzania wydrukуw Treњci Towarzysz№cych oraz ich opracowaс („Wydruki”) oraz do bezpoњredniego i poњredniego uїywania i kopiowania, a takїe do dystrybuowania Wydrukуw do wіasnych niekomercyjnych celуw. Uїytkownik nie ma prawa do bezpoњredniego ani poњredniego uїywania ani kopiowania, ani do dystrybuowania Wydrukуw do komercyjnych celуw. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialnoњci za korzystanie przez uїytkownika z Treњci Towarzysz№cych ani Wydrukуw ani za jakiekolwiek roszczenia lub pozwy wnoszone przeciw uїytkownikowi bezpoњrednio lub poњrednio wynikaj№ce z korzystania przez uїytkownika z Treњci Towarzysz№cych lub Wydrukуw, w szczegуlnoњci odpowiedzialnoњci i wydatkуw z tytuіu wszelkich roszczeс, strat, szkуd, pozwуw, orzeczeс, kosztуw postкpowania przed s№dem oraz kosztуw obsіugi prawnej.
(3) Uїytkownik ma prawo do sporz№dzania kopii zapasowych (backup) Oprogramowania Objкtego Licencj№ w liczbie koniecznej dla jego uїywania w dozwolonym zakresie pod warunkiem, їe wszelkie takie kopie bкd№ zawieraіy informacjк o prawach autorskich firmy Canon w formie zawartej w oryginalnej kopii Oprogramowania Objкtego Licencj№ dostarczonej uїytkownikowi.
(4) O ile w niniejszej Umowie wyraџnie nie postanowiono inaczej, uїytkownik nie ma prawa do: wynajmowania, wydzierїawiania, udzielania dalszej licencji, uїyczania, sprzedaїy, przeniesienia, transferu, kopiowania, modyfikowania, adaptowania, і№czenia, tіumaczenia, konwertowania na inny jкzyk programowy, odtwarzania kodu џrуdіowego lub projektu Oprogramowania Objкtego Licencj№ (reverse-engineer), dekompilowania, zmiany, demontaїu lub tworzenia prac pochodnych w oparciu o caіoњж lub czкњж Oprogramowania i do posіuїenia siк inn№ osob№ do dokonania takich czynnoњci, lub uїycia Oprogramowania Objкtego Licencj№ przez osobк trzeci№, lub pozwolenia innej osobie na uїycie Oprogramowania w inny sposуb niї wyraџnie dopuszczony niniejsz№ Umow№ i w granicach wyraџnie zakreњlonych prawem.
3. Ograniczenia eksportowe: Uїytkownik zgadza siк nie wysyіaж i nie wywoziж Oprogramowania Objкtego Licencj№ poza granice kraju w ktуrym zostaі on nabyty bez wymaganych zezwoleс wіaњciwych organуw. Uїytkownik zgadza siк stosowaж do wszelkich przepisуw eksportowych oraz ograniczeс i regulacji wіaњciwego kraju (krajуw), jak rуwnieї U.S. Export Administration Regulations („EAR”) oraz nie eksportowaж lub re-eksportowaж, bezpoњrednio lub poњrednio, Oprogramowania Objкtego Licencj№ z naruszeniem takich przepisуw, ograniczeс lub regulacji, lub bez wszelkich koniecznych zezwoleс.
4. Wypowiedzenie: Niniejsza Umowa obowi№zuje od chwili instalacji Oprogramowania Objкtego Licencj№ do chwili jej rozwi№zania. Uїytkownik moїe rozwi№zaж Umowк poprzez zniszczenie Oprogramowania Objкtego Licencj№, w tym wszelkich kopii. Niniejsza Umowa moїe byж takїe rozwi№zana, jeїeli uїytkownik nie bкdzie przestrzegaж jakichkolwiek jej postanowieс lub warunkуw. Z chwil№ rozwi№zania Umowy z jakichkolwiek przyczyn uїytkownik niezwіocznie zniszczy wszelkie kopie Oprogramowania Objкtego Licencj№, w tym jakiekolwiek Oprogramowanie Objкte Licencj№ zapisane na twardym dysku kaїdego komputera bкd№cego w posiadaniu lub pod kontrol№ uїytkownika. Ponadto firma Canon ma prawo do dochodzenia wszelkich praw wynikaj№cych z umowy lub przepisуw prawnych.
5. Wsparcie i aktualizacja: Firma Canon, jej spуіki zaleїne i powi№zane, ich dystrybutorzy i dilerzy nie s№ odpowiedzialni za konserwacjк lub pomoc w uїyciu Oprogramowania Objкtego Licencj№ przez uїytkownika. Firma Canon, jej spуіki zaleїne i powi№zane, ich dystrybutorzy i dilerzy nie s№ zobowi№zani do udostкpniania їadnych aktualizacji, napraw lub wsparcia technicznego w odniesieniu do Oprogramowania Objкtego Licencj№, o ile stosowne uzgodnienia na piњmie zawarte przez firmк Canon i wyїej wymienione podmioty z uїytkownikiem nie stanowi№ inaczej.
6. OGRANICZONA GWARANCJA. OPROGRAMOWANIE OBJКTE LICENCJҐ JEST DOSTARCZONE W STANIE TAKIM „W JAKIM SIК ZNAJDUJE” BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI OKREЊLONEJ WYRAЏNIE LUB NAЈOЇONEJ PRAWEM, W SZCZEGУLNOЊCI GWARANCJI DOTYCZҐCEJ WARTOЊCI HANDLOWEJ, JAKOЊCI I/LUB PRZYDATNOЊCI DLA OKREЊLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA ЇADNYCH PRAW, TYTUЈУW WЈASNOЊCI LUB INTERESУW, WЈҐCZAJҐC, BEZ ZASTRZEЇEС, PRAWA WЈASNOЊCI INTELEKTUALNEJ.
UЇYTKOWNIK PONOSI CAЈKOWITE RYZYKO CO DO JAKOЊCI I REZULTATУW DZIAЈANIA OPROGRAMOWANIA OBJКTEGO LICENCJҐ. JEЇELI OPROGRAMOWANIE OBJКTE LICENCJҐ OKAЇE SIК WADLIWE, UЇYTKOWNIK (A NIE FIRMA CANON, JEJ SPУЈKI ZALEЇNE LUB POWIҐZANE, ICH DYSTRYBUTORZY I DILERZY) PONOSI CAЈKOWITY KOSZT WSZELKICH KONIECZNYCH NAPRAW, OBSЈUGI LUB POPRAWEK.
NIEKTУRE KRAJE LUB JURYSDYKCJE NIE POZWALAJҐ NA WYЈҐCZENIE GWARANCJI NAЈOЇONEJ PRAWEM, W TAKICH PRZYPADKACH POWYЇSZE WYЈҐCZENIE NIE STOSUJE SIК DO UЇYTKOWNIKA. NINIEJSZA GWARANCJA DAJE UЇYTKOWNIKOWI OKREЊLONE UPRAWNIENIA, LECZ MOGҐ MU PRZYSЈUGIWAЖ TAKЇE INNE PRAWA RУЇNIҐCE SIК W ZALEЇNOЊCI OD KRAJU LUB JURYSDYKCJI.
FIRMA CANON NIE GWARANTUJE, ЇE FUNKCJE ZAWARTE W OPROGRAMOWANIU OBJКTYM LICENCJҐ SPEЈNIҐ OCZEKIWANIA UЇYTKOWNIKA LUB ЇE DZIAЈANIE OPROGRAMOWANIA OBJКTEGO LICENCJҐ BКDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BЈКDУW.
Jeїeli Oprogramowanie Objкte Licencj№ jest dostarczone przez firmк Canon na noњniku, takim jak CD-ROM, firma Canon gwarantuje, їe noњnik, na ktуrym Oprogramowanie Objкte Licencj№ jest zapisane, jest wolny od wad materiaіowych i produkcyjnych w warunkach normalnego uїywania przez okres dziewiкжdziesiкciu (90) dni od daty nabycia wskazanej na rachunku lub w inny sposуb uznawany przez firmк Canon.
UPRAWNIENIA KLIENTA. Jedyna odpowiedzialnoњж firmy Canon i jej licencjodawcуw oraz jedyne uprawnienie uїytkownika polega na wymianie noњnika niespeіniaj№cego warunkуw OGRANICZONEJ GWARANCJI, zwrуconego do lokalnej spуіki zaleїnej firmy Canon, dziaіaj№cej w kraju, w ktуrym zostaіo nabyte Oprogramowanie Objкte Licencj№, z kopi№ rachunku lub innym dokumentem uznawanym przez firmк Canon. OGRANICZONA GWARANCJA nie ma zastosowania, jeїeli wada noњnika jest wynikiem wypadku, naduїycia lub wadliwego zastosowania Oprogramowania Objкtego Licencj№ i nie ulega ona przeniesieniu na kogokolwiek innego niї oryginalny uїytkownik Oprogramowania Objкtego Licencj№.
7. ZRZECZENIE SIК GWARANCJI. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA ZASTКPUJE WSZELKIE GWARANCJE, WARUNKI, ZAPEWNIENIA, ZOBOWIҐZANIA, POSTANOWIENIA I ZOBOWIҐZANIA WYNIKAJҐCE Z USTAWY, PRAWA ZWYCZAJOWEGO, ZWYCZAJУW HANDLOWYCH, DZIAЈAС HANDLOWYCH I INNYCH DZIAЈAС, KTУRE TO WSZYSTKIE ZOSTAJҐ NINIEJSZYM WYЈҐCZONE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO.
8. WYЈҐCZENIE ODPOWIEDZIALNOЊCI ZA SZKODY NASTКPCZE I PRZYPADKOWE ORAZ OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOЊCI. W ЇADNYM PRZYPADKU FIRMA CANON LUB JEJ LICENCJODAWCY NIE BКDҐ ODPOWIEDZIALNI WOBEC UЇYTKOWNIKA ZA ЇADNE BEZPOЊREDNIE, POЊREDNIE, NASTКPCZE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB INNE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU (DOTYCZY TO W SZCZEGУLNOЊCI ODPOWIEDZIALNOЊCI ZA UTRATК ZYSKУW, PRZERWК W DZIAЈALNOЊCI GOSPODARCZEJ LUB UTRATК INFORMACJI GOSPODARCZEJ), NIEZALEЇNIE OD TEGO, CZY FIRMA CANON LUB JEJ LICENCJODAWCY POINFORMOWALI O MOЇLIWOЊCI POWSTANIA TAKICH SZKУD. ODPOWIEDZIALNOЊЖ FIRMY CANON I JEJ LICENCJODAWCУW WYNIKAJҐCA Z LUB W ZWIҐZKU Z NINIEJSZҐ UMOWҐ, NIEZALEЇNIE OD TEGO, CZY JEST TO ODPOWIEDZIALNOЊЖ KONTRAKTOWA, DELIKTOWA (W SZCZEGУLNOЊCI W ZWIҐZKU Z NIEDOPEЈNIENIEM NALEЇYTEJ STARANNOЊCI) LUB W INNYM PRZYPADKU BКDZIE OGRANICZONA DO WYSOKOЊCI FAKTYCZNIE ZAPЈACONEJ PRZEZ UЇYTKOWNIKA ZA PRODUKT FIRMY CANON DLA KTУREGO PRZEZNACZONE BYЈO OPROGRAMOWANIE OBJКTE LICENCJҐ LUB KWOTY PIКCIU DOLARУW USA (5,00 USD), ALBO JEJ RУWNOWARTOЊCI W WALUCIE LOKALNEJ.
ЇADNE POSTANOWIENIE NINIEJSZEJ UMOWY NIE NARUSZA USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTУW.
9. Postanowienie ogуlne: Niniejsza Umowa stanowi caіkowite porozumienie miкdzy uїytkownikiem i firm№ Canon w odniesieniu do Oprogramowania Objкtego Licencj№ i zastкpuje wszelkie ustne lub pisemne oњwiadczenia, umowy lub porozumienia dotycz№ce Oprogramowania Objкtego Licencj№. Їadna strona nie bкdzie miaіa їadnych uprawnieс w zwi№zku z jakimkolwiek oњwiadczeniem, na podstawie ktуrego zawarіa niniejsz№ Umowк (o ile oњwiadczenie takie nie byіo faіszywe), a jedyne uprawnienia strony w zwi№zku z naruszeniem Umowy przewiduje niniejsza Umowa.
Jeїeli w jakimkolwiek czasie czкњж niniejszej Umowy zostanie uznana przez s№d wіaњciwej jurysdykcji za caіkowicie lub czкњciowo niedozwolon№, niewaїn№ lub niewykonaln№ w jakimkolwiek zakresie, to fakt taki nie bкdzie miaі wpіywu na zgodnoњж z prawem, waїnoњж lub wykonalnoњж innych postanowieс niniejszej Umowy.
Zaniechanie lub opуџnienie firmy Canon w realizowaniu jakichkolwiek uprawnieс lub przysіuguj№cych jej roszczeс na podstawie niniejszej Umowy w їadnym wypadku nie bкdzie stanowiіo zrzeczenia siк takich uprawnieс lub roszczeс.
Zmiany niniejszej Umowy nie bкd№ skuteczne, o ile nie zostan№ dokonane na piњmie i podpisane przez upowaїnionych przedstawicieli firmy Canon.
Postanowienia niniejszej Umowy w zakresie dotycz№cym spуіek zaleїnych i/lub powi№zanych firmy Canon mog№ byж bezpoњrednio wykonywane przez takie spуіki zaleїne i/lub powi№zane.
Informacja rz№du USA o ograniczonych uprawnieniach
Oprogramowanie Objкte Licencj№ dostarczane rz№dowi USA na mocy staraс poczynionych od dnia 1 grudnia 1995 r. jest dostarczane wraz z prawami i ograniczeniami licencji komercyjnej opisanymi w innym miejscu niniejszej Umowy. Oprogramowanie Objкte Licencj№ dostarczane rz№dowi USA na mocy staraс poczynionych od dnia 1 grudnia 1995 r. jest dostarczane z OGRANICZONYMI UPRAWNIENIAMI okreњlonymi odpowiednio w przepisach handlowych FAR, 48 CFR 52.227-14 (CZERWIEC 1987) lub DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (PAЏDZIERNIK 1988).
Автор
rubtsov96.foreva
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
11
Размер файла
13 Кб
Теги
polish
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа