close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

readme czech

код для вставкиСкачать
Copyright CANON INC. 1994-2010
____________________________________________________________________
Canon MP280 series
Ovladaèe Canon MP Drivers verze 1.01
pro systémy Microsoft Windows
Pokyny
Ovladaè tiskárny IJ: Verze 2.41
Ovladaè skeneru: Verze 17.0.0a
____________________________________________________________________
====================================================================
Obecné poznámky
====================================================================
- Nìkteré rozboèovaèe USB mohou mít problémy s ovladaèi
MP Drivers. V tom pøípadì pøipojte zaøízení pøímo
k portu USB na poèítaèi, nebo zmìòte port USB,
ke kterému je zaøízení pøipojeno.
- Pøi práci s velmi velkými soubory mùže mít systém Windows
nedostatek virtuální pamìti a nemusí pracovat správnì.
Informace o nastavení vìtší virtuální pamìti v systému Windows
naleznete v dokumentaci k tomuto systému.
____________________________________________________________________
Microsoft je registrovaná ochranná známka spoleènosti
Microsoft Corporation.
Windows je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka
spoleènosti Microsoft Corporation v USA a/nebo v dalších zemích.
Všechny obchodní znaèky a názvy produktù uvedené v tomto dokumentu
jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami
pøíslušných spoleèností.
Автор
rubtsov96.foreva
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
11
Размер файла
1 Кб
Теги
readme_czech
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа